Dossier Broeikaseffect (CO2)

(Geschreven in 1981). Update 2023. De conclusies zijn dit jaar 42 jaar oud.

Update 2014, 33 jaar later, conclusies van het Verenigde Naties IPCC klimaatrapport.

Update 2018: besluit sluiting kolengestookte centrales, zie onder.

Enkele conclusies uit 1981 uit mijn afstudeerscriptie (HBO) over het bouwen van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, het milieu, CO2, broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

 • “Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt de hoeveelheid koolstof die er in zit als kooldioxide vrij. Kooldioxide is op zichzelf een niet toxisch gas, maar de concentratie ervan in de lucht heeft een belangrijke invloed op het klimaat. (…..). De warmte kan er dus wel in maar er moeilijk meer uit en daardoor ontstaat het zogenoemde broeikaseffect. (….).”
 • “De toename van het CO2 gehalte kan dus een temperatuurverhoging veroorzaken, hoewel die nog maar nauwelijks waarneembaar is. De verdubbeling van het CO2 gehalte zou de temperatuur op gematigde breedtes met 2 graden verhogen. (…). De poolijskappen zouden smelten en de zeespiegel stijgen. Vooral voor Nederland zou zoiets ernstig zijn (Breda aan Zee).”
 • “Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”
 • “Er heerst nog grote onzekerheid over de effecten die de verhoogde CO2 concentratie in de lucht zal hebben. Het probleem is dat er niets tegen de CO2 emissie te doen is, vandaar dat er in de toekomst misschien een radicale vermindering van het stoken van fossiele brandstoffen nodig zal zijn.”
 • “Het doel zal moeten zijn om het totale (energie)elektriciteitsverbruik drastisch te beperken of te stabiliseren. Er zal veel meer dan tot nu toe het geval is gezocht moeten worden naar energiebronnen die geen negatieve effecten op het milieu hebben zoals de zogenaamde stromingsbronnen wind en zon.”
 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

(Deze laatste zin vond men te dramatisch klinken, maar ik behaalde mijn diploma en onderwijsbevoegdheid).(Lerarenopleiding Gelderse Leergangen Nijmegen, vak aardrijkskunde (en geschiedenis).

(Cursivering en vet is gedaan bij plaatsing op dit blog).

(Deze afstudeerscriptie heeft vanaf 1981 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

De hele afstudeerscriptie is op verzoek te lezen.

Update 13 april 2014 (33 jaar later, conclusies Verenigde Naties klimaatgroep IPCC)

(Tekst NOS): Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kunnen afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat staat in het laatste deel van een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat is gepresenteerd in Berlijn. Ondanks alle maatregelen om de uitstoot te beperken, steeg de uitstoot van CO2 in de afgelopen 10 jaar sneller dan ooit. Dit komt door de wereldwijde groei van de welvaart.

De energieproductie levert de grootste bijdrage aan de uitstoot, met 35%. Zonder stevige nieuwe maatregelen dreigt de temperatuur aan het eind van deze eeuw 3 tot 5°C hoger te worden dan voor de industriële revolutie. Vergeleken met nu zou de temperatuur 2 tot 4 graden stijgen.

Eerder spraken wereldleiders af dat de temperatuur met maximaal 2 graden zou mogen stijgen. Dit betekent dat de uitstoot in 2030 moet liggen op het niveau van 2010. In de jaren daarna moet de uitstoot verder dalen. Dit kan volgens het IPCC alleen als er een overgang komt naar een klimaatneutrale economie zonder fossiele brandstoffen, waarbij geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Volgens de VN moeten landen overschakelen op duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en biomassa.

(Hoeveel gelijk kan men krijgen).

Sinds 1990 brengt het IPCC eens in de zeven jaar een rapport uit met de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatverandering. Het doet dit in drie delen. Vandaag werd het derde deel gepresenteerd in Berlijn. De eerste twee delen verschenen in september en vorige maand.

Update 27.07.2015 (34 jaar later)

Een groep wetenschappers heeft een rapport geschreven waarin staat dat zelfs 2 graden temperatuurstijging veel meer invloed op het klimaat kan hebben dan waaraan men tot nu toe dacht. De analyses worden niet door alle wetenschappers gedeeld, dat moet erbij gezegd worden.

Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem.

Op een bepaald moment, wanneer weten we niet, maakt het niet meer uit of er geen verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas meer plaatsvind, het duurt dan weer eeuwen voor de temperatuur zal gaan dalen in plaats van stijgen, de gevolgen zullen echter voortduren: stijging van de zeespiegel, klimaatverandering, veranderende oceaanstromingen en smeltende ijskappen. 

Wat vaak vergeten wordt te vermelden in de klimaatdiscussie is de exponentiële bevolkingsgroei. Er zijn nu 7 miljard wereldbewoners en de bevolkingsgroei gaat door naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners eind van deze eeuw. (In het jaar 1800, pas 215 jaar geleden, waren er 1 miljard wereldbewoners, in 1960 3 miljard). Zeer veel mensen wonen in kustgebieden die klimaatgevoelig zijn, dus een zeespiegelstijging kan miljoenen mensen op drift doen raken (klimaatvluchtelingen) Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel en het is in economische zin de belangrijkste helft. In mijn afstudeerscriptie staat ook de zin: “Breda aan zee”….

Het heeft met menselijke hoogmoed te maken, de mens als ‘kroon op de schepping’. De meeste mensen hebben de illusie dat de mens ‘in control’ is. Dat is natuurlijk niet zo, de mens is een nietig wezen in een oneindig heelal. De natuur gaat haar eigen gang, met of zonder mens. Als je ’s ochtends onder een warme douche staat en je begrijpt niet dat het pure luxe is, ontgaat je iets……

Update 01.10.2015

In de Volkskrant vandaag een artikel over een leidinggevende bij de Engelse Bank die ervan uitgaat dat klimaatsverandering een gegeven is. Hij maakt zich in eerste plaats zorgen om de financieel-economische gevolgen, want hij ziet in dat de mens misschien heel veel fossiele brandstoffen ongebruikt zal moeten laten en in de grond moet laten zitten of zeer dure technieken nodig zijn om schadelijke uitstoot tegen te gaan. Dit zal zal een grote impact hebben op al die bedrijven en investeerders die in fossiele brandstoffen handelen of delven en daarmee op de economie als geheel.

Onbedoeld legt hij een aspect bloot waar het kapitalisme als economisch systeem heeft gefaald: korte termijn denken en handelen. Hij zegt dat ze in de financiële wereld en in de krediet verschaffing 3 jaar vooruit kijken, hooguit 10 jaar….

Update 14.12.2015 (34 jaar later)

195 landen hebben tijdens de klimaattop in Parijs besloten het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, meer gebruik te gaan maken van alternatieve energiebronnen en op deze wijze de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1.5 graden in deze eeuw.

Update 16.12.2015

Dit jaar heeft Nederland de grootste hoeveelheid kolen gebruikt in 25 jaar. Dit komt door de drie nieuwe kolencentrales die in gebruik zijn genomen.

Update 05.02.2016 

(Laatste Update bij dit bericht, er is niets meer aan toe te voegen).

-De maximumsnelheid op veel autowegen gaat omhoog naar 130 km. Het is bekend dat autorijden luchtvervuiling veroorzaakt. Tevens overlijden mensen in Nederland eerder door het zogenoemde fijnstof.

-Volkswagen heeft jarenlang doelbewust voor extra luchtvervuiling gezorgd door sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de uitstoot van schadelijke stoffen hoger was dan toegestaan.

-Shell wil de komende decennia het beleid van het delven van fossiele brandstoffen niet aanpassen.

Bovenstaande 3 feiten van de afgelopen week doen denken aan een longkankerpatiënt die in het ziekenhuis ligt te roken.

Update 18.05.2018 (Extra Update)

De cirkel is rond. In 1981 bouwde men nieuwe kolengestookte centrales, nu gaan ze dicht vanwege de milieueffecten, zie boven.

De 2 oudste kolengestookte centrales moeten in 2025 sluiten, de andere in 2030, zo is vandaag besloten door de regering.

Update 24.11.2018 (Extra Update)

De kolengestookte elektriciteitscentrale in Nijmegen wordt afgebroken, er komen zonnepanelen voor in de plaats. Dit is de centrale waar ik op 26 maart 1981 iemand interviewde voor mijn scriptie. De centrale heette toen PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij ). De naam en eigenaar veranderde vele malen door de jaren heen (NUON, Electrabel).

Update 02.08.2019 (Extra Update)

 • ‘Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem’. (Geschreven in 2015). De Australische wetenschapper en klimaatexpert Dr Joëlle Gergis vraagt zich in een artikel af of het beruchte ‘tipping point’ nu al is bereikt. De nieuwste berekeningen noemt zij schokkend. De eerdere berekeningen van het IPCC uit 2013 zijn waarschijnlijk te optimistisch en een stijging van de gemiddelde temperatuur van 2.8 tot 5.8 is mogelijk. In deze eeuw 2.9 tot 3.4. Zelfs de doelstelling van 1.5 tot 2 zal ernstige effecten hebben zoals smeltend ijs op Groenland en Antarctica en sterke stijging van de zeespiegel en extreem weer zoals droogte. 
 • Veelzeggende cijfers: er is sinds de Industriële Revolutie 300 miljard ton CO2 in de atmosfeer gekomen door het gebruik van kolen, olie, gas, bruinkool ed.
 • Men berekent het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer: 280 in de tijd voor de Industriële Revolutie, nu 410, over 40 jaar 560 (een verdubbeling).

Het artikel: Joelle Gergis

Update 25.09.2019 (Extra Update)

De wereld is in rep en roer over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde. De tegenstellingen nemen groteske vormen aan. Aan de ene kant het 16 jarige meisje Greta Thunberg met een emotionele speech. Zij neemt erg veel op haar schouders en mag wel uitkijken voor haar eigen gezondheid. Er ligt massahysterie op de loer. Aan de andere kant Leon de Winter met zijn columns in de telegraaf, hij ontkent klimaatverandering en voert deskundigen op die dat zeggen, het zijn uitzonderingen. Klimaathysterie (ook de ontkenners) is niet goed en niet nodig, er moet gehandeld worden, in  de eerste plaats door de verantwoordelijke politici. Veel mensen ontkennen de klimaatverandering omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Die zullen groot zijn. De hele discussie neemt bizarre vormen aan met links – rechts tegenstellingen en polarisatie binnen de klimaatdiscussie. De vraag is welke richting dit op zal gaan.

Ik denk aan mijn conclusies uit 1981:

 • 1) Minder fossiele brandstoffen gebruiken, dus vooral minder kolen en olie, want gas geeft de minste vervuiling.
 • 2) Meer gebruik maken van zonne- en windenergie.
 • 3) Ieder product moet een directe relatie hebben met de impact op het milieu.
 • 4) Energiebesparing. Zuinig zijn met het gebruik.
 • 5) “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Deze zin vond men toen te dramatisch).
 • Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

Update 07.10.2019 (Extra Update)

Tv programma Tegenlicht van de VPRO liet zien dat Shell in 1987 al een rapport over klimaatverandering schreef, later werd het afgezwakt. In de jaren 1980 was er al het vermoeden van opwarming door CO2 in de atmosfeer en het broeikaseffect (zie boven).

Update 19.09.2020 (Extra Update)

Misschien een omslag in het denken van de verantwoordelijken. Ursula von der Leyen (1 jaar jonger dan ondergetekende) voorzitter van de Europese Commissie (uitvoerend orgaan van de Europese Unie) zei deze week dit: ‘Ons huidige verbruik van grondstoffen, energie, water, voedsel en landgebruik is niet houdbaar. We moeten onze consumptie en productie, hoe we leven en werken, eten, verwarmen en vervoeren, veranderen.’  Dit is wat ik zelf in 1981 in andere woorden zei en in de jaren 1990 werkte ik dit verder uit. 

Update 12.12.2020 (Extra Update) (5 jaar na Klimaatakkoord Parijs en 40 jaar na mijn afstudeerscriptie).

In de Volkskrant een balans.

De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog steeds. De opwarming word nu berekend op +1.2 graad warmer. De huidige trend met de plannen zoals die nu zijn is +3 graden. Voor 2030, dus in 10 jaar, moeten de emissies halveren. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nul zijn, dus in 30 jaar. Als dat gehaald wordt is dat een bijzondere prestatie van de mensheid, misschien net zo bijzonder als alle uitvindingen tot nu toe samen. Overigens gaat de opwarming dan natuurlijk door, want, zoals eerder gezegd, heeft het klimaat geen aan-uit knop zodat bij een nul uitstoot de ijskappen en gletsjers direct weer weer aangroeien en de permafrost stopt met ontdooien en het laten ontsnappen van methaangas, daar gaat misschien wel 100 jaar overheen (misschien net zoveel tijd als nu de CO2 in de lucht gebracht is).

De wereld zal echter niet vergaan, de mens is adaptief, past zich aan, dat heeft de geschiedenis laten zien, Suvival of the fittest van Darwin is er op gebaseerd (vaak verkeerd begrepen als ‘de sterkste wint’, dit moet zijn degene (soort) die zich ‘het beste aanpast wint’). Ondergelopen delen van de wereld worden verlaten. Extreem weer zal tot schade leiden, maar die zal telkens worden hersteld. Er is bijvoorbeeld nu al Nederlandse wijn, dat zal toenemen. Dat er veel onrust zal zijn door migratie en economische schade is dan wel zeker, dit is nu al gaande. We zitten midden in een proces van de verdeling van schaarste, niet alleen tussen de rijke landen en de arme landen, maar ook binnen de rijke landen zelf waar nu al een welvaarts/vermogenskloof is. Ik schreef er elders over.

Het artikel in de Volkskrant is hier te lezen: https://www.volkskrant.nl/ts-b1dc59c3

Update 09.08.2021 (Extra Update)

Vandaag een nieuw rapport van het IPCC. De wereld wordt geteisterd door door droogte veroorzaakte bosbranden. Uit mijn conclusies 40 jaar geleden:

“Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”

Ondanks alles moeten de wetenschappers de lange termijn effecten onderzoeken, want niet iedere extreme regenbui en periode van droogte heeft met klimaatverandering te maken. Alarmisme is niet goed, de mensheid heeft de technische middelen om te veranderen, maar dan zal het economisch systeem kapitalisme moeten veranderen en zal er een herverdeling van welvaart en vermogen nodig zijn….

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Een dramatisch rapport van de IPCC vandaag op basis van 14.000 (veertienduizend) onderzoeken, het rapport is 500 pagina’s dik. Wat schreef ik in de jaren 1990: ‘We beleven een goed gedocumenteerde ondergang’ (omdat er toen ook al veel onderzoeken waren) en ‘Mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’ (omdat we over de verdeling van schaarste praten).

Update 21.04.2022

Fotoreportage kolencentrale in Nijmegen: https://wp.me/pxVaI-5qy

Update 17.06.2022

Deskundigen betwijfelen of de doelstelling van maximaal 1.5 graden stijging gehaald gaat worden, men ziet eerder +3 graden gemiddelde stijging.

Door de te tekorten ontstaan door de oorlog in Oekraïne overweegt men de kolencentrales langer te gebruiken en weer gas uit de bodem van Groningen te halen (in het uiterste geval).

De mensheid moet nu kiezen tussen in de winter in de kou zitten, het klimaat en Oekraïne steunen…..

Update 28.10.2022

Een nieuw alarmerend rapport van de Verenigde Naties, de +2 graden grens (zie boven) is niet meer haalbaar. “Wat we meemaken is een goed gedocumenteerde ondergang”, door mij geschreven in de jaren 1990. Dat was mijn constatering toen omdat er al heel veel onderzoek was en rapporten werden geschreven die zeiden dat het anders moest.

Lees het goed! en leer er van.

Update 07.01.2023 (42 jaar later)

Gletsjers in Europa smelten steeds sneller en gaan verdwijnen (blijkt uit nieuw onderzoek). Wintersport is afgelopen, er valt geen sneeuw meer in de wintersportgebieden. Treffende foto’s van skiërs die op een kleine strook kunstsneeuw (aangebracht door energievretende sneeuwkanonnen) aan het skiën zijn.

In Duitsland wil men meer bruinkool gaan winnen, de meest vervuilende bandstof die er is. Er moet een dorp voor verdwijnen, maar activisten zijn bezig met verzet.

Update 13.01.2023

Olieproducent Exxon Mobil wist in de jaren 1970 dat gebruik van fossiele brandstoffen grote gevolgen zou gaan hebben op het klimaat, maar het was slecht voor de zaken en daarom is het tot 2013 (!!) ontkend….

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Contact opnemen over bovenstaande en de fotografie kan via ronaldpuma.nl.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

Geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Humanistisch Sociale Partij

(Geschreven in 2017) (Met Updates)

De Humanistisch Sociale Partij (afgekort HSP 2017, begonnen op 12 september 2017) met respect voor mens, dier en milieu uitgaande van soberheid en solidariteit. De gevestigde partijen hebben met hun beleid vanaf de jaren 1990 na de val van de Berlijnse Muur en het communisme laten zien dat het liberaal-kapitalisme (ook wel neoliberalisme genoemd) geen oplossingen heeft voor urgente maatschappelijke problemen, nationaal en internationaal en onrechtvaardigheid in stand houdt. Een partij voor de 21e eeuw.

 • Seculier. Iedere religie die multi-interpretabel is (voor meerdere uitleg vatbaar), die faalt (bijvoorbeeld in het uitsluiten van geweld). Daarom is een seculiere maatschappij gebaseerd op humanistische waarden en normen het streven binnen een democratische samenleving. Vrijheid van godsdienst, maar binnen het particuliere domein, de kerk, de moskee en andere gebedshuizen.
 • Sociaal. De welvaartsverschillen nationaal en internationaal zijn groot en de onrechtvaardigheid is de afgelopen decennia toegenomen, dit moet worden tegengegaan. Welvaartsverschillen nationaal hebben geleid tot onnodige armoede, daklozen en voedselbanken. Welvaartsverschillen internationaal hebben geleid tot onbeheersbare migratiestromen.
 • Politiek. Politiek bedrijven vanuit een humanistische moraal. Het gaat in deze 21e eeuw om het vinden van nieuwe wegen, geen utopische heilstaten die in rampen ontaarden zoals in de vorige eeuw. De oude recepten zijn echter uitgewerkt, de gevestigde partijen zijn vaak achterhaald en verstoft of zitten gevangen in hun verleden, de 19e en 20e eeuw, de begintijd van de politieke stromingen en partijen.
 • Milieu. Binnen de kapitalistische productiewijze is het milieu, de natuurlijke omgeving, lange tijd (sinds de industriële revolutie) als kosteloos gezien, evenals grondstoffen en fossiele brandstoffen. Hierdoor is grootschalige milieuvervuiling opgetreden van landen, zeeën, rivieren en door de ruimtevaart zelfs vervuiling van het heelal. Het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen sinds de industriële revolutie heeft geleid tot een door de mens veroorzaakte klimaatsverandering en milieuvervuiling. Hier is een drastische omslag nodig, waar ieder product, consumptiegoed en voedsel een relatie heeft met de wijze waarop het geproduceerd is en de impact op het milieu. Nieuwe technieken moeten worden gebruikt voor zonne-energie en windenergie en nog te ontwikkelen energievormen. De aanspraak op materiële welvaart en bezit moet per hoofd van de wereldbevolking bekeken worden. Dat betekent nationaal dat binnen de rijke landen in eerste instantie de vermogenden en grootverbruikers hun consumptiepatroon zullen moeten minderen en hun ecologische voetafdruk verkleinen, daarna anderen. Een quotum-spaarsysteem voor vliegreizen. Iedereen heeft recht op een vliegreis als aantal vliegkilometers is gespaard. Particulier niet-zakelijk autovervoer beperken door een jaarmaximum aan kilometers in te stellen. Internationaal zullen rijke landen moeten minderen. Het algehele welvaartsniveau zal teruggaan aangezien het huidige beslag op grondstoffen en fossiele brandstoffen niet houdbaar is. Nieuwe nog te ontwikkelen energieopwekkingsvormen zullen er wellicht voor kunnen zorgen dat het welvaartsniveau, met name in het westen, kan stabiliseren.
 • Economie. Een gematigde vorm van kapitalisme, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van het individu, maar met evenwicht tussen egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. De macht van grote bedrijven moet worden teruggedrongen. Uitgangspunt van het economisch beleid is een verantwoordelijke omgang met grondstoffen en energie binnen een circulaire economie waar hergebruik de norm is. De consumptiemaatschappij moet worden teruggedrongen, reclame moet worden beperkt. Kleinschaligheid en lokale economische activiteit gestimuleerd. Economische groei is geen doel op zich, maar een middel tot het produceren van voedsel en noodzakelijke goederen. Afschaffing bio-industrie. Verantwoorde wijze van het bedrijven van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Heen-en-weer transporteren van goederen door wereldhandel om elders producten goedkoper te laten produceren en het exporteren van goederen (met name voedsel en agrarische producten) die lokaal kunnen worden geproduceerd wordt tegengegaan. Terugdringen financiële sector en verbod op mogelijkheden belastingparadijs Nederland.
 • Werkgelegenheid en arbeid. Uitzendbureaus worden aan banden gelegd en gereguleerd en krijgen de functie van arbeidsbureau. Bij weigering volgt nationalisatie. Tijdelijke contracten tegengaan. Meer rechten voor de werknemer. Iedereen heeft altijd werk, een uitkering is marktconform loon waarvoor altijd werkzaamheden worden verricht. Verhoging minimumloon.
 • Staatsschuld. Staatsschuld en begrotingstekort moeten worden teruggedrongen. Staatsschuld en private schulden zijn onverstandig en een last voor de toekomst en nieuwe generaties.
 • Lonen. De lonen zijn de afgelopen jaren opzettelijk laag gehouden om de bedrijfswinsten te vergroten, dit moet worden gecorrigeerd door loonsverhogingen. Gelijke lonen voor hetzelfde werk voor man en vrouw.
 • Europa. Europese samenwerking wordt voortgezet, meer democratie en de nadruk op sociaal beleid. Tegen de macht van Europese politiek-economische elites. Halvering van de lonen, toeslagen en vergoedingen voor boven modaal verdienend EU personeel voor hetzelfde werk. De eigenheid van landen blijft bestaan, geen Verenigde Staten van Europa. Brussel als enige zetel voor het Europese parlement. Geen loonconcurrentie door werkers uit Midden- en Oost Europa ontstaan door het verdrag van Schengen.
 • Belastingen. Tegengaan van belastingontduiking, boycotten van belastingparadijzen, vrijhavens en dwergstaten tot ze hun beleid aanpassen en de rol van Nederland hieraangaande. Ontwikkelingslanden missen belastinginkomsten door Nederland en dat leidt tot migratiestromen.
 • Bevolking. Nederland is een van de dichtstbevolkte landen in de wereld met ruim 17 miljoen inwoners en een hoge bevolkingsdruk (met name in het westen van het land) waardoor immigratie moet worden beperkt. De exponentiële bevolkingsgroei van de wereldbevolking moet worden tegengegaan. Zonder aanpassing zal de wereldbevolking van 7 miljard mensen naar 9 tot 11 miljard mensen gaan aan het einde van deze eeuw, ruim 80 jaar, 1 mensenleven vanaf vandaag. Aangezien de groei vooral in ontwikkelingslanden plaatsvindt zal door scholing en opbouw in díe landen de bevolkingsgroei moeten worden beperkt om tevens migratiestromen met een economisch motief tegen te gegaan.
 • Onderwijs en burgerschap. Iedere maatschappij is het product van opvoeding (door de ouders) en onderwijs (door de school). Op school en tijdens de studie worden de toekomstige burgers gevormd en een moraal aangeleerd. De maatschappij van vandaag en haar problemen zijn dus het resultaat van opvoeding en onderwijs van de afgelopen decennia. Vooral geschiedenisonderwijs moet worden verbeterd met aandacht voor kolonialisme, ontwikkelingslanden en de relatie oost versus west. Een kritische houding ten opzichte van de consumptiemaatschappij en de gevolgen daarvan op het milieu is nodig. Niet competitie maar samenwerking moet centraal staan als samenlevingsdoel. Openbaar onderwijs met humanistische uitgangspunten en aanleren algemeen erkende morele waarden die in iedere religie zitten.
 • Publieke omroep. (radio, televisie, sociale mediakanalen). Een goede publieke omroep met nieuws, achtergronden en duiding van nieuws op prime time. Een wekelijkse thema-avond. Geen exorbitante salarissen voor journalisten en presentatoren. Het grote nieuwsaanbod dat door internet is ontstaan en zonder duiding en context is leidt tot ‘gecultiveerde machteloosheid’ die bestaat uit onverschilligheid, ontkenning van feiten en complot denken. Ook is betrouwbaarheid nodig in het aanbod van manipulatief nep-nieuws dat verspreid wordt door organisaties en via sociale media. Samen met opvoeding en onderwijs is een publieke omroep vormend voor toekomstige burgers (jongeren) en volwassenen.
 • Persvrijheid. Persvrijheid is een noodzaak in iedere democratie. Waakhondfunctie naast het parlement.
 • Defensie. Nederland moet een sterk defensief beroepsleger hebben dat het grondgebied kan verdedigen. Samenwerking binnen Europa is daarbij noodzakelijk. Defensietaken voor missies in het buitenland in navolging van de politieke keuzes van andere landen (in het bijzonder van de VS) is niet meer mogelijk, want de motieven zijn verkeerd. Alle politieke grootmachten (China, Rusland, Verenigde Staten) in de wereld handelen vanuit immorele geopolitieke motieven en deze leiden tot wereldwijde conflicten en oorlogen. Toekomstige conflicten zijn in eerste instantie digitale oorlogen (cyberoorlog) waarbij de stroomvoorziening cruciaal is door technologische afhankelijkheid. Internationaal: Terugtrekking van alle Amerikaanse militairen en atoomwapens uit heel Europa. NAVO blijft bestaan. Oekraïne en Belarus onafhankelijke, niet aan een machtsblok gebonden landen. Erkenning geopolitiek belang van Rusland vanuit de historie gezien in midden Europa.
 • Misdaad en straf. Veel mensen die in de gevangenis terechtkomen hebben in meerdere of mindere mate psychische problemen en/of problemen die een maatschappelijke oorzaak hebben (werkloosheid, woningnood, gebrek aan respect op het werk ed) krijgen direct een resocialisatieprogramma met een vakopleiding, studie en werk. Een strafperiode blijft.
 • Immigratie. Er moet een koppeling komen tussen het beperken van de immigratie en het het verhogen van doelgerichte ontwikkelingshulp aan enkele landen die als voorbeeldlanden moeten dienen. Migranten met economische motieven worden niet toegelaten, dit wordt gekoppeld aan ontwikkeling van de landen van herkomst. Arbeidsmigratie uit midden- en oost Europa (Schengen gebied), waarbij werkers hiernaartoe gehaald worden om voor lage lonen te werken, moet worden tegengegaan. Uitzendbureaus die dit mogelijk hebben gemaakt en maken worden gesloten. Asielzoekers met humanitaire en/of politieke motieven kunnen worden toegelaten. Asielprocedures moeten snel zijn en in beroep gaan moet worden beperkt. Het aantal/quotum mensen moet Europees worden vastgesteld.
 • Integratie. De multiculturele samenleving is een feit. De keuze in het verleden door de kolonisatie van overzeese gebieden (Suriname, Indonesië e.a.) is de keuze voor een multiculturele maatschappij geweest evenals het uitnodigen van gastarbeiders vanaf de jaren 1960 en het toelaten van asielzoekers vanaf de jaren 1990. Racisme en discriminatie bestaan en moeten worden bestreden. Alle bestaande nederlandse wetten moeten worden gerespecteerd. Religieus-culturele gewoonten die niet binnen de wet vallen zijn verboden.
 • Wonen. De structurele woningnood moet worden aangepakt met goede bouwplannen, investeringen in duurzame en betaalbare woningen. Er moet een koppeling komen tussen sociale woningbouw en het toelaten van asielzoekers (die met een politiek motief). Aangezien de impact van de zeespiegelstijging in de toekomst vooral het westen van Nederland zou kunnen treffen moet vooral in het oosten van het land nieuwbouw plaatsvinden, samen met werkgelegenheid. Afbouw hypotheekrenteaftrek. Iedere dakloze die dat wil krijgt een tijdelijke noodwoning. Bouw zelfvoorzienende kleine huisjes.
 • Gezondheidszorg. De moraal moet niet door nieuwe technieken bepaald worden. Stimulering van een gezonde levenswijze. Fastfoodketens moeten worden teruggedrongen. Snoepautomaten op stations moeten weg. Roken en het drinken van alcohol zijn een vrije keuze, maar verkooppunten van tabak en alcohol moeten worden beperkt. Jaarlijks wordt voor bijna 7 miljard euro uitgegeven aan antidepressiva (exclusief de kosten van arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid), dit moet worden teruggedrongen. Dit laat zien dat er veel verborgen welzijnsproblemen zijn die moeten worden aangepakt: werkdruk, stress, burn-out, discriminatie, woningnood ed. De macht van de medische bedrijfssector moet worden teruggedrongen, economische factoren, winstbejag, mogen geen rol spelen in het gebruik van geneesmiddelen.
 • Euthanasie/Vrijwillig Levenseinde De emancipatie van het individu en de toegenomen levensduur maakt eigen vrije keuzes over het levenseinde mogelijk zonder drang of dwang van de maatschappij zelf. Euthanasie is reeds mogelijk, een vrijwillig levenseinde zal meer tot de mogelijkheden gaan behoren.
 • Prostitutie. Prostitutie is geen beroep maar in de meeste gevallen een vernedering voor de vrouw en moet worden tegengegaan.
 • Koningshuis. Streven naar een Republiek op termijn. Ceremonieel koningshuis met beperkte macht en invloed.
 • Optioneel. Een seculiere bijbel, een handvest dat dient als houvast met algemeen wenselijke morele uitgangspunten (geen geweld gebruiken, niet doden, niet stelen, de wet respecteren, respect voor de medemens, niet discrimineren ea). Een blauw boekje. Nieuw paradigma, de wereld handelt nog met dezelfde paradigma’s uit vorige eeuwen.
 • Aanvullingen (bovenstaande is niet volledig) / Wijzigingen (wijzigingen zijn mogelijk) / Nader te bepalen.

De huidige partijen in het kort:

VVD. Exponent van het gecultiveerde egoïsme van het liberaal-kapitalisme, dat onder het mom van vrijheid anderen wil onderschikken. Sinds de jaren 1990 wegbereider van de modieuze trend van liberalisering, privatisering en terugtredende overheid. Heeft welvaartsverschillen en onrechtvaardigheid de afgelopen decennia vergroot. Integriteitskwesties hebben innerlijke conflicten laten zien, er is structureel geen moreel kompas.

PvdA. De sociaal-democratie heeft haar succes gekend in de verwezenlijking van de verzorgingsstaat. Ging vanaf de jaren 1990 na de val van het communisme een liberale koers varen gericht op de middenklasse en liet haar oorspronkelijke achterban in de steek.

CDA. Christelijke VVD, bediende haar agrarische achterban decennia met subsidies en voordelen. Kwam in het hart van het landsbestuur en bleef daar tot de jaren 1990 zitten.

D66. Wervend idealisme vanaf 1966 met een charismatische voorman. De praktische uitvoering is economisch-liberaal. Het kleine liberale broertje van de VVD. Nadruk op persoonlijk-ethische kwesties (urgent vanwege de emancipatie van het individu).

SP. De nieuwe sociaal-democratische partij. Komt op voor mensen die niet de zelfredzaamheid hebben van de voornoemde partijen, maar zit voor altijd vast aan een besmet verleden uit de begintijd (communisme). De termen communisme en socialisme zijn achterhaald. De vorige eeuw heeft laten zien dat onvrijwillig collectivisme tot rampen leidt. Door het telkens benadrukken door de voornoemde partijen van dit verleden wordt deze partij doelbewust klein gehouden.

Groen Links. Vroeger vooruitstrevend, maar iedereen is nu groen in meer of mindere mate. Een elitair soort links dat heeft laten zien vergaande compromissen te willen sluiten. Koers afhankelijk van de voorman/voorvrouw. Dit is het soort links dat de gevestigde partijen graag zien, want veel gevaar leveren ze niet op.

Christen Unie Christelijke politiek. Religie is geen goed uitgangspunt voor het bedrijven van politiek. Door de sociale instelling en aandacht voor de ‘schepping’, het milieu, wel met waarde.

Janmaat (CD) / Fortuyn (LPF) / Verdonk (Trots op Nederland) / Wilders (PVV) / Baudet (FvD). Een onderstroom in de maatschappij vanaf de jaren 1980. Opgeroepen door het negeren van de gevestigde partijen die na WO2 decennia geregeerd hebben (VVD, CDA, PvdA, D66). Achtergrond zijn hoofdzakelijk sociaal-economische factoren, veranderende wijken door immigratie in combinatie met structurele woningnood en economische onzekerheid. Permanente druk op werk, koopkracht en bestaan. Niet meer politiek vertegenwoordigd zijn door de keuzes van de sociaal-democratie. De laatste jaren groeiend nationalisme en aanwijzen van een (klassieke) zondebok, de islam (waarover terechte zorgen zijn). Hr Janmaat was een onbeholpen politicus in de jaren 1980 die weinigen aansprak, de autoriteiten reageerden verkrampt en de zogenoemde anti-fascisten reageerden gewelddadig (aanslag Kedichem). Hr Fortuyn was een flamboyante man die de gevestigde orde flink liet schrikken met zijn onvoorspelbare optreden en zijn boeken vol met kritiek op de ‘Paarse’ regeringen (VVD, PvdA, D66, 1994-2002). Hij begon in de volkswijken van Rotterdam waar het multiculturele drama (Paul Scheffer) zich aan het voltrekken was en later opereerde hij landelijk tot hij werd vermoord. Mv Verdonk liet haar eigen partij (VVD) schrikken met een rechtser geluid dat kortstondig aansloeg. Hr Wilders liet ook de VVD achter zich en ging een rechtsere koers varen en concentreerde zich op een extreem anti-islam en anti-allochtonen zondebok beginsel dat vooral na 2001 (Twin Towers New York) aansloeg. Moet sindsdien met beveiliging leven. Heeft een anti-intellectualistische instelling met simpele oplossingen voor complexe problemen. Zelfoverschatting blijkt door wereldwijde aspiraties. Spreekt bewonderend over politici met dictatoriale eigenschappen. Hr Baudet is jong (35), heeft een knap te noemen uiterlijk en spreekt bevlogen. Dit spreekt jongeren en ouderen die genoeg van de gevestigde partijen hebben en teleurgestelde Wilders aanhangers aan. Heeft nationalistisch-conservatieve instelling met soms onnavolgbare redenaties en een nostalgisch verlangen naar een tijd die nooit heeft bestaan. Toont soms vreemd gedrag. Zet zich af tegen de gevestigde partijen en is net als voornoemde personen het gevolg van het falen van de gevestigde partijen die nieuwkomers buitensluiten.

50+. Versplintering van een belangengroep, de ‘ouderen’, een deelbelang. Het echte probleem is dat mensen boven de 50 in deze maatschappij als oud worden gezien terwijl de pensioenleeftijd is verhoogd naar minimaal 67.

Partij voor de dieren. Versplintering van een deelprobleem (de bio-industrie), met een juiste analyse van milieucrisis en het huidige economische systeem. De omgang met dieren moet binnen een totaalpakket vallen.

DENK. Partij met een deelbelang van ‘allochtonen’ (hier geboren mensen, 2e en 3e generatie na de gastarbeiders), ontstaan door verwaarlozing van de gevestigde partijen en racisme en discriminatie in de maatschappij.

BIJ1. Partij met een deelbelang ontstaan uit onvrede en verwaarlozing van de gevestigde partijen. Overlapping met Denk.

SGP. Christelijke politiek met rigide ouderwetse kanten. Zal uiteindelijk uitsterven.

Kort samengevat in regeringsverantwoordelijkheid sinds 1977: 8 jaar Rutte (2010-heden; VVD/PvdA/D66), 8 jaar Balkenende/Bos (2002-2010; CDA/PvdA), 8 jaar Kok/Zalm (1994-2002; PvdA/VVD/D66), 12 jaar Lubbers (1982-1994; CDA), 5 jaar Van Agt (1977-1982; CDA). In totaal ruim 40 jaar. Dit is wat een ‘partijkartel’ genoemd wordt. Nieuwkomers worden buitenspel gezet of gedwongen verregaande concessies te doen.

Deze partij zal alleen beginnen wanneer andere partijen zich aansluiten. Door de versplintering van het politieke landschap zijn er al teveel partijen en heeft de toevoeging van een nieuwe partij geen zin. Geen vijfde wiel aan de wagen. Links en rechts zijn verleden tijd. Het gaat nu en in de toekomst van deze 21e eeuw, en daarna, om sociaal of asociaal, klimaatbewust of niet klimaatbewust, nationalistisch of internationaal.

(Op de (uitstekende) website Parlement en Politiek (parlement.com) is te lezen wie wanneer verantwoordelijkheid hebben gedragen in Nederland).

Update 19.03.2021

Links verloor de verkiezingen. Meer versplintering, meer polarisatie en meer verrechtsing. Iedere bevolkingsgroep heeft haar eigen partij, de dieren zijn apart vertegenwoordigd. Ruim 20 jaar ‘populisme’ sinds Fortuyn met 20 tot 30 Kamerzetels (nu 28, net zoveel als Fortuyn). Rutte 4 in voorbereiding.

Update 23.08.2021

5 maanden na de verkiezingen is nog geen regering.

Update 16.12.2021

9 maanden na de verkiezingen gaan dezelfde partijen (VVD, CDA, D66, Christen Unie) opnieuw regeren. Er wordt heel veel geld uitgetrokken om het verkeerde beleid van de afgelopen jaren te herstellen.

Update 25.03.2022 (5 jaar later)

Geaccordeerd. Aan bovenstaand Partijprogramma wordt niets veranderd of verwijderd. Ook de defensieparagraaf niet, hoewel de situatie (Oekraïne) nu totaal anders is, het is TE LAAT.

Nu 20 Kamerfracties in het parlement. Versplintering, polarisatie, populisme en niet-stemmen nemen toe. Bij gemeenteverkiezingen bleef bijna de helft van de kiezers thuis, we zullen er de komende 4 jaar niets meer over horen en Nederland zal zich presenteren als voorbeelddemocratie. Lees voor achtergronden de diverse Dossiers:

De Boze Burger en het ‘populisme’

Dossier PvdA / SP

Update 24.05.2022

De PvdA en Groen links willen niet fuseren, wel samenwerken. De HSP 2017 is het nieuwe ‘links’, maar beter gezegd de sociale partij voor mens en dier, de nieuwe partij voor de 21e eeuw!

Update 28.01.2023

Geen wijzigingen en/of aanvullingen, 6 jaar later.

We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang met meer rechtvaardigheid”. (Uit Dossier VVD).

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Tot stand gekomen zonder subsidie, sponsoring, crowdfunding en zonder inmenging van derden.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Copyright © Tekst/Foto’s/Logo: Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Korte Verhalen

Alle korte verhalen en gedichten https://feitenenmeningen.blog/tag/kort-verhaal/

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Stikstof

Stikstofcrisis

(Geschreven in 2019) (Met Updates 2023)

De stikstofkwestie is een systeemcollaps waar slecht bestuur (PAS: Programma Aanpak Stikstof) en een economie die hoofdzakelijk op groei is gericht samenvallen.

Alle factoren en aannames botsen tegen elkaar. Ooit in de toekomst (maar eigenlijk nu al want veel jongeren maken zich grote zorgen) zullen nieuwe generaties de vorige generaties politici en economen ter verantwoording roepen en vragen: wat hebben jullie gedaan. Zij hebben onbegrensde economische groei bewerkstelligd en gepropageerd zonder de gevolgen aan de bevolking uit te leggen. In Nederland zijn dat alle desbetreffende ministers van de gevestigde partijen die regeerden (in het bijzonder het CDA met zijn landbouwbelang), 40 jaar lang.

Speculeren met de toekomst, noem ik dit.

De uitleg van de: NOS

Lees hier Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 04.10.2019

De stikstofcrisis laat zien wat er gebeurd als je jaren lang, nee decennia lang, louter inzet op economische groei en materiële welvaart zonder rekening met natuur en milieu te houden. Vandaag werd bekend dat de regering maar liefst 500 miljoen, een half miljard, uittrekt voor maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. 500 miljoen is erg veel geld om in 1 dag tevoorschijn te toveren. De maatregelen zijn op zich goed, maar men ziet de paniek. 100 kilometer als maximumsnelheid, boeren overhalen om te stoppen, inkrimping van de veestapel. Er zijn mensen die een kleinere veestapel al 30 jaar bepleiten. Er moeten klimaatbossen komen, Er zijn mensen die al 30 jaar voor meer bossen en natuur pleiten. Er is een tekort van 300.000 woningen, maar bouwen kan nu niet vanwege de stikstof. Ze moeten compenseren als ze toch gaan bouwen, gelooft u het? Er wordt gekozen voor de technocratische aanpak: een beetje stikstof minder hier, een beetje stikstof meer daar. In gewoon Nederlands heet dat pappen en nathouden.

Schiphol wil men uitbreiden naar Lelystad (voor goedkope vakantievluchten), nog meer vliegen terwijl dit vanuit milieuoogpunt niet kan. Een autorace organiseren op Zandvoort, terwijl dan niet verstandig is.

De politici en veel burgers zitten in de ontkenningsfase van deze problematiek.

Dit komt uit de afstudeerscriptie (1981, 38 jaar geleden) over fossiele brandstoffen en de klimaatverandering:

 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

Update 15.10.2019

Klimaatactivisten en boeren demonstreren, het zijn de tekenen dat ons economisch systeem failliet is. Het resultaat van decennia beleid gericht op economische groei zonder milieu en natuur te waarderen.

De bouwsector dreigt vandaag met acties als er geen noodwet komt die de stikstofbeperking ongedaan maakt.

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..veel mensen zijn nu bang voor de toekomst geworden, dat is onze maatschappij. Ze ontkennen daarom de klimaat- en milieucrisis, doen alsof er niets aan de hand is en we ongestoord verder kunnen gaan met bouwen, met landbouw en veeteelt (Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld na de Verenigde Staten, krankzinnig), met luchtvaart (Schiphol moet groeien) enzovoort.

Nederland importeert varkensvoer uit Brazilië (en andere landen) en exporteert varkensvlees naar China, de mest blijft hier achter, dat is het probleem dat in decennia gegroeid is. Het is heel moeilijk om om dit weer af te bouwen. 

Boeren gebruikten geweld bij hun acties gisteren, enkele provinciale bestuurders trokken de maatregel daarop in. Waarbij wel gezegd moet worden dat vanuit bestuurlijke correctheid de boeren onrecht wordt aangedaan, toezeggingen worden ingetrokken. Dit hele verhaal past in het zwalkende bestuur dat Nederland kent, lees hiervoor: Politiek en landsbestuur

Hoorde op tv iemand voor het eerst zeggen dat we misschien moeten kiezen tussen een vliegvakantie naar Peru of het bouwen van huizen. (Ik schreef het in 1996 al in: Energie en grondstoffen quotum).

(Sinds 1993 heb ik niet in een vliegtuig gezeten, auto verkocht in 2004, 30 jaar half-om-half vegetariër, als het kan wordt een kapot apparaat gerepareerd, enzovoort (dit terzijde).

Update 29.10.2019

 • Mensen en organisaties die het niet met het beleid eens zijn gaan nu de cijfers betwisten.
 • Demonstreren tegen het milieu heeft geen zin.
 • De overheid moet duidelijker zijn in de verantwoording van hun beleid.
 • Er komt veel op ons af….

Update 31.10.2019

Een goed voorbeeld van iemand die er helemaal niets van begrijpt is iemand van de VVD (naam heb ik niet onthouden), die woordvoerder inzake bouwkwesties is. Op NPO radio 1 (30.10.2019 na 09.30 uur) antwoordde hij op de vraag of het klimaatkoord van Parijs (195 landen namen een besluit) niet moet worden nageleefd. Zijn antwoord was: we moeten bouwen. 

Ook de overheid laat zien dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn, het is paniekvoetbal en struisvogelpolitiek. Dat de cijfers over PFAS ineens misschien toch niet goed en moeten worden aangepast is een brevet van onvermogen. De normen zijn goed of niet goed. Overigens ben ik het ermee eens dat de normen in heel Europa hetzelfde moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat in Duitsland een bouwer veel meer grond of bagger met een hogere vervuiling mag vervoeren. Europa, waar zijn ze als je ze nodig hebt. Regeltjes opleggen die onzinnig zijn kunnen ze wel, dit niet.

Een uitstekende analyse in de Volkskrant van Klaas van Egmond oud directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : Artikel Volkskrant 

Ook tekenend: meerdere moties van de Partij Voor de Dieren over oa autoracen op Zandvoort (zie boven), vliegveld Lelystad, 100 km als maximumsnelheid, stikstof worden afgewezen door de meeste partijen. Zoals vorig jaar reeds gezegd: ‘Veel mensen ontkennen de feiten over de crisissen omdat ze bang zijn voor de gevolgen’. 

Update 02.11.2019

De verbetering van het Zandvoort Formule 1 parcours mag van de rechter doorgaan. Maar de Formule 1 race gaat helemaal niet door, alle coureurs krijgen een fiets, een mountainbike, en de Formule 1 FIETSEN kan doorgang vinden. Prins Bernhard jr zorgt voor chocolademelk en gevulde koeken. In de HELE wereld wordt de Formule 1 een fietsevenement.

Update 13.11.2019

En wat doet u dan zelf dan? Nou, ik heb sinds 1993 niet meer in een vliegtuig gevlogen (sinds 2003 niet meer in het buitenland geweest), auto verkocht in 2004 (kortingskaart NS gekocht en een goede fiets), half-om-half vegetariër (een paar dagen vlees, een paar dagen geen vlees) sinds een jaar of 30, nooit een elektrisch scheerapparaat of tandenborstel gehad (et cetera zie Dossier Consumentisme (Met Updates)  Alles wat gerepareerd kan worden repareer ik zelf (onlangs een broodrooster uit elkaar gehaald) of laat het doen. Enzovoort.

Het nieuwe spel: Stikstof-kwartetten: Mag ik van jou de maximumsnelheid, dan krijg je van mij het bouwen van huizen. Ik van jou koeien, dan krijg je van mij Natura2000. Ik van jou de autolozezondag, jij van mij 50 arbeidsplaatsen. Mag ik van jou de Formule 1, dan krijg je van mij woningen.

We zijn het tijdperk van de verdeling van schaarste binnengetreden, op alle gebieden (energie, grondstoffen, stikstof, schone lucht, water etc), maar de meeste mensen beseffen het nog niet. Algemene heffingen in de Green Deal van Timmermans zijn niet voldoende, deze leiden tot grotere welvaartsverschillen en armoede. We gaan toe naar quotering en herverdeling van de welvaart, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk gelijkheidsstreven (het communisme), maar vanwege rechtvaardigheid. (Mark my words).

Update 07.07.2021 (2 jaar later)

Vandaag boerenprotest.

Deze problematiek duurt voort. Als decennialang tegenstrijdig beleid wordt gevoerd door ‘de’ politiek (er zijn alternatieven) stapelen de problemen zich op tot een onontwarbare kluwe.

Decennialang landbouw en veeteelt met subsidies stimuleren en ‘ineens’ zijn er problemen. OOK hier blijkt dat NL slecht bestuurd wordt. Tegenstrijdig beleid: wegen aanleggen/woningen bouwen/landbouw/veeteelt stimuleren en tegelijk natuur/milieu doelen stellen in een vol land. De verantwoordelijken in de politiek vooral al die CDA landbouwministers hebben voor de welvaartsillusie gezorgd: tegen beter weten in doorgaan met beleid waarvan bekend is dat het allemaal niet tegelijk mogelijk is.

Update 01.11.2021

Veel boeren zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, vooral in het CDA. Opvallend in een Volkskrant bericht is dat na 1958 11 van de 15 ministers van landbouw van het CDA waren. De boeren zien zich nu vertegenwoordigd in de Boer Burger Beweging, met 1 zetel in de Tweede kamer.

Elders al eens gezegd: een goed econoom moet het hele naoorlogse economisch beleid analyseren, landbouw/veeteelt en industrie inclusief: 60 jaar ‘gratis’ gas uit Groningen (opbrengst ca. 420 miljard euro, de aardbevingen werden gebagatelliseerd), de gastarbeid vanaf de jaren 1960 (goedkope buitenlandse werkers die het vuile werk kwamen doen (uitgenodigd door werkgevers en regering) de problemen in de oude wijken werden ontkend (ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie) het begin van het populisme (een overlap met rechts-extremisme is er altijd geweest), de arbeidsmigratie door ‘Schengen’ (open grenzen in de EU met enorme loonverschillen) met wederom goedkope werkers voor het zware werk (problemen werden en worden ontkend) (wildgroei aan uitzendbureaus door versoepeling regels in de jaren 1990, ook illegale, resulterend in uitbuiting van MOE-landers), Betuwelijn en HSL (is nog steeds niet duidelijk of beide investeringen rendabel zijn geworden), de globalisering (industrie (goedkope onderdelen door de supply chain economie) en landbouw/veeteelt (goedkoop veevoer uit Brazilië waar bossen gekapt worden), het laten maken maken van kleding in landen met goedkope uitgebuite werkers en kinderarbeid. enzovoort.

Het zal veel werk zijn, maar in de vraagstelling zitten de antwoorden al…een economie op speed die in deze tijd tot een culminatie van tal van problemen heeft geleid, onnoembaar veel problemen, waarbij de milieu-klimaat problemen (klimaatverandering/verlies biodiversiteit) wel het meest urgent zijn, ook de sociale impact is groot (in rijke landen en arme landen).

Update 07.06.2022

De uitstoot van stikstof moet nog verder omlaag. De stikstofcrisis is structureel geworden. Boeren hielden hun koeien 1 dag in de stal als protest.

Update 11.06.2022

(Zie boven uit 2019). Nieuwe plannen van de minister (Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) geboren in 1973) die in Rutte 4 de post Minister voor Natuur en Stikstof bekleedt (zo urgent is dit geworden na decennia beleid, een speciale minister voor deze problematiek). Veel boeren zullen moeten stoppen met hun bedrijf in de buurt van de Natura2000 gebieden. Een verassing is het niet.

Update 05.08.2022

Fotoreportage demonstratie Stroe/Barneveld juni 2022: https://wp.me/pxVaI-5Pq

Veel protest van boeren tegen het aangekondigde beleid, afvaldumping op snelwegen….

Een aanzet tot analyse van het hele naoorlogse economisch beleid: Economisch beleid in Nederland

Update 24.08.2022

Het debat gisteren liet zien dat de verantwoordelijken in politiek zich verloren hebben in details. Gelukkig hebben we een MP die verstand heeft van koeienpoep. Als je visie decennialang economische groei en welvaartsgroei is en natuur en milieu komen altijd op de tweede plaats, ontstaat de huidige multiple crises: ALLES hangt met elkaar samen. Helaas, niets meer tegen te doen.

Update 02.11.2022

Vanwege de stikstof problematiek mogen er geen bouwprojecten meer uitgevoerd worden (is de verwachting na een rechterlijke uitspraak). Het gaat om woningbouw, infrastructuur en windturbines (ea). Hoe hangen alle crises samen: decennia beleid, vooral VVD en CDA (de landbouwpartij en een christelijke VVD (ik schrijf het al zo lang). PvdA en D66 volgen.

Woningbouwbeleid is gericht op particulier bezit (vandaar de hypotheekrenteaftrek), sociale huur is minder belangrijk, corporaties werden semi-zelfstandig (Lees Dossier Woningnood uit 2009). De verhuurdersheffing (opgelegd op woningcorporaties) in 2013 zorgde voor minder bouwen. 100.000 bouwvakkers werden na de crisis van 2008 werkeloos (sommigen mochten als zzp-er terugkomen), nieuwbouw nam af. De bevolking groeit. (etc). De hierdoor ontstane wooncrisis (een tekort aan huizen) zorgde voor de huidige asielcrisis en asielzoekers die buiten op het gras moeten slapen in Groningen, want er is geen doorstroom van erkende vluchtelingen (statushouders (ca. 20.000), er zijn geen huizen voor hen. Landbouwbeleid/veeteelt/tuinbouw is na WO2 louter op groei gericht daarom in Nederland 2e landbouwexporteur van de wereld (na de VS). De stikstofuitstoot is groot, de natuur/biodiversiteit gaat achteruit (volgens deskundigen). Ook bouwprojecten hebben met stikstof te maken en hier is de cirkel rond, er mag minder gebouwd worden. Iedereen heeft last van huizentekort. Een vicieuze cirkel.

Er zijn geen mensen om de stikstof uitstoot te bereken, de cijfers van RIVM hadden fouten.

Zouden beleidsmakers zich niet schamen voor wat ze doen, dit kunnen geen intellectuelen zijn. Mijn analyse is simpel: er is geen langetermijnbeleid doordat er in periodes van 4 jaar (de regeerperiode) gerekend wordt, jaar in jaar uit. Als men heel lang veel verkeerd doet komen de problemen ineens allemaal tegelijk naar voren. Dat is deze tijd.

Biodiversiteit.
Biodiversiteit in een akkerrand/bloemstrook (November2022).

Lees ook: Economisch beleid in Nederland met een (korte) analyse van het naoorlogse economische beleid.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest.

Update 26.01.2023

Zouden de bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor hun beleid. Nederland kreeg van de EU jarenlang toestemming om meer mest uit rijden, dit moet nu ineens (1 maart) minder. De minister wist het in 2022, hield het achter uit vrees voor onrust bij de boeren en zegt nu sorry. Zo gaat dat in de hele politiek sinds jaren: sorry zeggen, excuses aanbieden en vooral meevoelen. In dit geval kan ik de boeren begrijpen, ze weten niet meer waar ze aan toe zijn.

We zitten de eindfase van een ontwikkeling van alleen maar groei. Iemand die het begrijpt is Kim Putters (een aimabel man, nu Sociaal Economische Raad) hij staat op 1 van invloedrijke personen. Hij zegt: “Het maatschappelijke model dat zich richt op materiële groei loopt op zijn eind.” Hier schreef ik in de jaren 1980, 1990 al over (zie boven), de rest is geschiedenis.

Een fotodocument/fotoreportage van de demonstratie in Stroe 2022: https://nl.blurb.com/b/11450904-dutch-farmers-protest

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en niet partijgebonden.

Fotogalerij. Alle foto’s zijn te koop voor publicaties.

Geplaatst in Columns, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Woningnood

(Begonnen in 2009). (Met updates 2023, 14 jaar later)

Een meneer  die de woningcorporaties 27 jaar heeft geleid krijgt 1 miljoen als bonus. Aangezien er in Nederland nog steeds woningnood is is de meest simpele conclusie, naast de hoogte van de bonus, dat hij ook zijn werk niet goed heeft gedaan. Sterker nog, ook die ruim 100 collega bestuurders die meer verdienen dan de minister-president doen hun werk niet goed. Het is een taboe om het te zeggen, maar in Nederland is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest. Woningnood in de jaren ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ’00. Huren of kopen, een goede en betaalbare woning is niet te vinden, zeker als je niet kapitaalkrachtig bent. Er wordt structureel te weinig gebouwd (over 2008 min 2%), er is geen goede doorstroming, gesubsidieerde woningen zijn te klein, de prijzen van koopwoningen zijn te hoog enzovoort. Dit was voor de ‘crisis’ al zo en zal bij ongewijzigd beleid ook altijd zo zijn.

De bevolking van Nederland groeit nog steeds, het aantal eengezinshuishoudens stijgt, het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen stijgt, kortom de behoefte aan goede betaalbare woningen stijgt, het aantal beschikbare woningen blijft te krap. Het is goed voor hypotheekverstrekkers, projectontwikkelaars en notarissen, de problemen voor starters die willen kopen en huurders blijven. Dat de huizenprijzen nu iets dalen zegt niets, de huizenprijzen zijn in 10 jaar 5 x zo hoog geworden. Er is doelbewust een enorm rookgordijn opgetrokken om falend overheidsbeleid, de schaarste van het aanbod, te verhullen. Het is een taboe, maar het moet wel gezegd worden.

Update 02.12.2009

Vandaag staat in de Volkskrant de uitkomst van een eigen onderzoek van de krant waaruit blijkt dat er in 2008 11.000 goedkope huurhuizen zijn gesloopt, het aantal duurdere huurwoningen steeg met 13 procent. Hier valt meer aan te verdienen. Aangezien het verplicht is mensen die uit de huizen moeten die gesloopt worden andere woonruimte aan te bieden en  de nieuwe huizen te duur zijn voor hen, krijgen ze vervangende woonruimte die ook op de nominatie staat om in de toekomst gesloopt te worden. Hiervoor is het nieuwe woord sloopnomadenontstaan.

De laatste stand van zaken op huisvestingsgebied is dat de woningcorporaties in 2008 veel geld verloren hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de NOS naar de jaarverslagen van 364 van de 430 corporaties. 166 corporaties leden verlies, ze moesten in totaal zo’n twee miljard euro afschrijven. Corporaties verwachten dat de verliezen dit jaar oplopen, waardoor investeringen in woningverbetering en bijvoorbeeld infrastructuur zullen stilvallen.

Niet alleen de directeuren van grote corporaties verdienen veel: 73 managers van kleine corporaties verdienden meer dan 100.000 euro. In totaal verdienden 103 bestuurders meer dan 181.000 euro, het salaris van premier Balkenende.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……

Update 02.02.2010

In Amsterdam wachten 85.000 woningzoekenden op een sociale huurwoning, de wachttijd voor een betaalbare eengezinswoning is gemiddeld 14 jaar.

Update 03.06.2010

Zijn ze hier nou nog steeds mee bezig, het kraakverbod is eerder tot stand gekomen, namelijk deze week, maar ondertussen wordt er nog ruim gegraaid bij de diverse besturen zoals bij de woningbouwcorporaties. De vereniging van corporatiedirecteuren heeft vandaag ingestemd met het voorstel om de salarissen van directeuren te beperken. Vanaf 1 juli mag een corporatiedirecteur niet meer verdienen dan premier Balkenende, de zogenoemde Balkenendenorm. In heel beperkte gevallen mag van die norm worden afgeweken, maar dan moet een onafhankelijke commissie dat goedkeuren. Dan nog zal een directeur nooit meer dan 245.000 euro mogen verdienen.

De commissie werd vorig jaar ingesteld nadat bleek dat veel corporaties zich niet houden aan de huidige regels. Een op de drie directeuren krijgt veel meer dan de regels toestaan. Het advies wordt vandaag besproken door de corporatiedirecteuren en morgen door de toezichthouders. De bedoeling is dat het een verplichte regeling wordt.

Deze nieuwe norm is veel lager dan de huidige vrijwillige regeling van de corporatiesector. Toenmalig minister Van der Laan (PvdA) van Volkshuisvesting vond die regeling te riant. Hij pleitte ook voor de ‘Balkenendenorm’ en hij wilde daar niet van afwijken.

 In het voorstel zou een corporatiedirecteur in de praktijk niet meer dan 188.000 euro moeten verdienen. Met instemming van een speciale commissie kan daar van af worden geweken, maar “deze toetsingscommissie zal criteria ontwikkelen die moeten borgen dat toestemming voor beloning boven het maximum een uitzondering is”.

 De regeling moet gaan gelden voor nieuwe benoemingen, maar ook oude afspraken moeten indien mogelijk worden herzien. “Van de partijen wordt verwacht dat zij handelen vanuit het besef dat hun maatschappelijke positie een voorbeeldfunctie.”

Uit een onderzoek van de NOS vorig jaar bleek dat ook veel directeuren van kleine corporaties teveel verdienen. Ook dat salaris wordt in de nieuwe regeling aan banden gelegd. Bij vertrek zou een directeur ook nog maar maximaal één jaarsalaris mogen ontvangen.

 Eerst zien dan geloven, tot over 1 jaar…. Ik zeg nog steeds hetzelfde als 10 a 20 jaar terug:

“Eerst de woningnood en de leegstand verbieden, daarna het kraken.”

Update 16.06.2010

De woningbouw is ingestort volgens de berekeningen van het CBS, er is 44% minder huizen beschikbaar vergeleken met 2009. Bij de woningbouwcorporaties, dus waar al de grootverdieners werken, is 50% minder huizen gebouwd……

Update 30.07.2010

Vandaag in de Volkskrant een artikel met de titel ´Geen sociale huurwoning te krijgen´. Een triest relaas over de woningnood. In de woningnood komen de verschillende misstanden die Nederland kenmerken samen. Nederland is een welvaartsstaat, maar het is minder mooi dan ons wordt voorgespiegeld.

Naar mijn mening is er een direct verband tussen de enorme winst voor de PVV bij de verkiezingen en de woningnood. In het artikel staat dat de woningnood is toegenomen door het generaal pardon voor 27.000 asielzoekers. Deze krijgen namelijk voorrang bij het toewijzen van een woning, de gemeenten hebben zich verplicht om asielzoekers te huisvesten. De wachttijden lopen op naar 10 jaar voor een betaalbare woning. Hoe komen we toch aan al die asielzoekers? Dit heb ik al vele malen beschreven. In de jaren ´90 tijdens de Paarse regeringen (VVD, D66, PvdA, 1994-2002) stonden de grenzen wagenwijd open, asielzoekers werden in tenten ondergebracht, door de jarenlange procedures is er een groep ontstaan die al zo lang in Nederland verbleef dat ze niet meer teruggestuurd konden worden. Hier is het generaal pardon ontstaan.

We zitten nu met de gebakken peren. De gevestigde partijen schuiven nu de PVV bij de kabinetsformatie als een hete aardappel naar elkaar door. Ik zeg: het verdiende loon, ieder land krijgt de kiezers die het verdiend. Jarenlang mismanagement heeft hiertoe geleid. Er moesten goedkope arbeidskrachten komen, Nederland moest een gastvrij land zijn en de grenzen stonden open, dit is iets dat zich over decennia uitstrekt. Een regeerperiode duurt maar 4 jaar, maar de problemen in een maatschappij strekken zich uit over decennia.

In het artikel staat overigens niets (een gemiste kans) over die ruim 100 bestuurders van de woningcorporaties die meer verdienen dan de minister-president. Deze mensen wonen in hun riante woningen een rijden in hun fijne leasebakken door het land terwijl er voor een gewone sterveling geen woning te vinden is……

(wordt vervolgt, ongetwijfeld)

Update 03.09.2010

Max Pam schrijft het ook, hijzelf had te maken met de woningnood in zijn studietijd net als zijn dochter nu, er is niets veranderd.

Update 18.11.2010

Vandaag weer een overstelpende hoeveelheid aan negatieve berichten van het woningnoodfront. In de Volkskrant staat:

 • er gaan corporaties failliet
 • de wachtlijsten worden nog langer
 • er staat voor een half miljard euro aan huizen leeg
 • een miljard euro aan projecten zijn vertraagd
 • de twee miljard euro aan grond die in bezit van de corporaties zijn in minder waard door de gedaalde grondprijzen
 • in een geheime rapport staat dat de ondergang van de sociale huisvesting wordt gevreesd
 • de investeringen gaan van 10 naar 1 miljard
 • er wordt gevreesd voor verpaupering van wijken

Over de salarissen van die 100 bestuurders die meer verdienen dan de minister-president lees ik helaas niks, maar dat verbaasd in het geheel niet, want dat mensen die hun werk niet goed doen maar daar toch rijkelijk voor worden beloond is normaal in Nederland.

Update 15.08.2011

Dat de woningmarkt in Nederland is ontspoord is algemeen bekend, maar een gratis auto bij aankoop van een huis wekt toch wel enige verbazing.

 (C)

Update 24.01.2012

Er staat 7 miljoen m2 kantoorruimte leeg, deskundigen verwachten een stijging tot 9 miljoen m2 of zelfs een verdubbeling.

 (C)

Update 04.02.2012

De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwt voor een nieuwe economische crisis door de vastgoed/kantoren bubble met 14% leegstand.

Vestia, de grootste woningcorporatie in Nederland, heeft een miljardentekort. De directeur Erik Staal is vertrokken, zijn jaarsalaris was 4.5 ton. Hij kreeg 3.5 miljoen vetrekpremie.

Update 07.03.2012

Het CDA (!)(?) wil een parlementaire enquete naar het functioneren van de woningbouwcorporaties. Er zijn 24 corporaties in problemen. De huren worden extra verhoogd om de tekorten op te vangen. Met spreekt nu over falend beleid.

Beter laat dan nooit…..

Update 29.11.2012

Dat er niets veranderd was een paar jaar geleden a duidelijk. Vandaag heeft de NOS de beloningsgegevens van corporatiebesturen uitgezocht. 45% verdient meer dan de afgesproken norm. Dat zelfs een VVD minister (S. Blok) dit bekritiseert geeft aan dat het dan wel heel erg moet zijn, aangezien de VVD zich voor het begin van de crisis in 2008 nooit heeft druk gemaakt over salarissen in de vrijemarkteconomie. We herinneren ons nog kamerlid Frans Weekers (nu staatssecretaris Financiën)  die in 2008 zogenaamd verbaasd was over de gigantische bonussen die gangbaar waren.

Er schijnt op 1 januari 2013 een nieuwe wet in werking te treden (Wet Normering Topinkomens) die salarissen in de (semi)publieke sector gaat regelen, dus beperken.

Update 10.04.2013 (4  jaar later !) 

De commissie van de de Tweede Kamer die de gang van zaken op de huizenmarkt onderzocht heeft conclusies getrokken:

 • de huizenmarkt is een zeepbel is gebleken
 • de huizenprijzen stegen 250%
 • er is te weinig gebouwd, er wordt nog steeds te weining gebouwd, de bouw ligt bijna stil, dit heeft geleid tot een grote toename van de werkeloosheid in de bouwsector. Er dreigt een schaarsteprobleem in de toekomst
 • de hypotheekverstrekking ging te makkelijk
 • de overheid had moeten ingrijpen
 • het toezicht faalde, waarschuwingen kwamen, van oa de DNB en IMF, te laat
 • de hypotheekrenteaftrek werd maximaal opgeschroefd met de aflossingsvrije hypotheek
 • Nederland heeft de grootste hypotheekschuld ter wereld
 • de banken profiteerden door ingewikkelde leenproducten te maken
 • er werd gespeculeerd met een doorgaande stijging van de huizenprijzen
 • er werd geprofiteerd van de schaarste, waardoor de prijzen stegen

Er staan een miljoen huizen onder water, de waarde van de woning is lager dan het bedrag waarvoor de woning is gekocht. De mensen zitten gevangen in hun eigen huis, of moeten verkopen en houden een grote restschuld over.

Wat ik al die jaren al zeg is dit: mensen die een huis kopen en zich in de schulden steken zijn afhankelijke mensen, ideaal voor een overheid om te controleren, in zijn macht te houden, daarom wordt het eigen huizenbezit vooral door rechtse partijen als de VVD gestimuleerd, maar in Nederland is tegenwoordig bijna iedere partij rechts of naar rechts opgeschoven.

Update 01.06.2013 

De voorzitter van de overkoepelende organisatie van woningcorporaties biedt excuses aan voor de gang van zaken vanaf 1995 toen ze zelfstandig werden en los kwamen te staan van de overheid. Hij geeft toe dat het ‘moreel kompas’ verloren is gegaan en dat er is ‘gefaald’. Hij zegt dit na eigen onderzoek dat als voorbereiding op de parlementaire enquête is gedaan. Mensen zullen nog onder ede gehoord gaan worden.

Ze moeten dan ook naar de politiek verantwoordelijken gaan kijken. Het was de tijd van ‘Paars’, toen de VVD en de PvdA regeerden (1994 – 2002). Ik heb dit eerder uitgebreid geanalyseerd en de ‘modieuze trend van de privatisering’ genoemd die toen in zwang was. Maar het is niet te verwachten dat er ook maar iets zinnigs uit voort zal komen.

Update 14.12.2013 

Binnenkort wordt beslist over een verhuurdersheffing die door de overheid wordt opgelegd aan woningcorporaties. Doel is om de miljarden die de overheid tekort komt door de nu al 5 jaar durende crisis op te halen. Belastingen verhogen wil de overheid  niet, dit is impopulair, daarom wordt gekozen voor een indirecte belastingverhoging die wordt opgelegd aan huurders van de sociale woningbouw, want corporaties rekenen de heffing natuurlijk door aan hun huurders, zoals dit jaar al is gebeurd. Het woord verhuurdersheffing kan daarom beter vervangen worden door huurdersheffing.

De extra heffing/huurverhoging zou dit jaar plaatsvinden door gegevens van de Belastingdienst te koppelen aan huurders. In de praktijk bleek dit administratief niet mogelijk, daarom kozen de corporaties ervoor de huren voor iedereen met hetzelfde percentage te laten stijgen. Het oorspronkelijke idee om mensen met een hoger inkomen die relatief goedkoop wonen te duwen richting het kopen van een huis om zo de totaal vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Dat is dus mislukt. Een ander gevolg van de heffing is dat de corporaties zeggen minder te gaan bouwen en investeren, de woningnood zal toenemen en de kwaliteit van woningen zal hierdoor dus achteruit gaan.

De huurdersheffing raakt vooral mensen met lage inkomens en werkt denivellerend net zo als verhoging van de btw en accijnzen op sigaretten en benzine. De ideale manieren voor een overheid om geld op te halen bij de burger.

Woningcorporatiebestuurders houden zich nog steeds niet aan de inkomensnorm die er gesteld is. Dit is dus nog hetzelfde als in 2009 toen dit dossier begon, bijna 5 jaar geleden.

Update 18.03.2014 

De huren van sociale huurwoningen zijn extreem gestegen en onbetaalbaar geworden voor mensen waar deze woningen voor bedoeld zijn. De woningcorporaties verdedigen hun beleid door te zeggen dat  ze gedwongen zijn door het rijksbeleid van de verhuurdersheffing. Dit beleid gaat door tot 2017 en jaarlijkse huurverhogingen van 4% tot 6.5% zullen het geld moeten opleveren (1,7 miljard euro). Die 6.5% voor mensen met een hoger inkomen is bedoeld om ze zo te dwingen een huis te gaan kopen.

Het aantal huisuitzettingen is gestegen tot bijna 7000 in 2013. Het is dus te verwachten dat het aantal daklozen zal toenemen, zo ver is het gekomen in welvaartsstaat Nederland. Met dank aan de VVD, PvdA, D66, SGP en Christen Unie. D66, het kleine rechtse broertje van de VVD, noemt dit al jaren de hervorming van de woningmarkt.

Update 21.05.2014

Men verwacht dat huurders in problemen komen door het beleid van jaarlijkse huurverhogingen de komende 4 jaar tot en met 2018. Tevens worden minder huizen gebouwd. Link naar de NOS website: http://nos.nl/l/650667

Verzorgingstehuizen moeten sluiten vanwege de bezuinigingen, ouderen moeten thuis blijven wonen in aangepaste woningen, er zijn 100.000 van dit soort woningen nodig, maar die moeten nog gebouwd worden. 

Update 04.06.2014

De parlementaire enquête naar de woningcorporaties gaat vandaag van start. Men gaat onderzoeken hoe het de afgelopen 20 jaar zo uit de hand heeft kunnen lopen. Er zullen conclusies getrokken worden en er zal een rapport worden aangeboden.

De huurders van vandaag betalen ondertussen de extra huurverhogingen om de financiële problemen op te lossen.

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Update 07.06.2014

Emeritus hoogleraar volkshuisvesting, Hugo Priemus, ruim 40 ervaring in de volkshuisvesting, noemt de verhuurdersheffing ook een huurdersheffing. Tevens zei hij in het radioprogramma Spijkers met Koppen dat de huurverhoging voor huurders nu hoger is dan voor particuliere woningbezitters en huurders in de vrije sector.

De ruim 50 miljard die bezuinigd moet worden door de crisis wordt afgewenteld op mensen die niets met de crisis te maken hebben en er niet voor verantwoordelijk voor zijn. We kunnen inmiddels, na 6 jaar,  spreken over afbraak van de verzorgingsstaat.

Update 25.07.2014

Steeds meer huurders komen in de problemen en kunnen de huur niet meer betalen, bijna 400.000 huishoudens hebben door de hoge huren te weinig geld voor levensonderhoud. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een stijging van 5% naar 13% van de huurders over een periode van 12 jaar.

De bestuursvoorzitter van woningbouwvereniging Rochedale reed in een dure Maserati met taxi-kenteken waardoor hij ook over de busbaan mocht rijden. Woningbouwvereniging Vestia heeft woningen moeten verkopen, 5500 woningen zijn verkocht aan een Duitse investeerder voor 600 miljoen om de 2 miljard schuld te verminderen die door het wanbeleid is ontstaan. De investeerder belooft zich aan de Nederlandse wetten te houden. In de tekst van het bericht staat:

De recessie en de crisis in de bouw heeft Nederlands vastgoed spotgoedkoop gemaakt en aantrekkelijk voor met name buitenlandse investeerders. Het voorbije jaar zijn grote commerciële kantoorpanden opgekocht, vooral aan de Amsterdamse Zuidas. Voornamelijk Duitse investeerders hebben hun oog laten vallen op kantoren en huizen. Grote pakketten woningen waren tot nu toe bijna niet te koop. De 5500 woningen van Vestia vormden daarom een aantrekkelijke kans om in één klap een grote partij huurwoningen in handen te krijgen. De Nederlandse woningmarkt is omwille van de schaarste en goede huurders een rendabele bron van inkomsten en aantrekkelijke belegging.

Zo wordt er tegen een fundamentele behoefte en recht op wonen aangekeken: het is een belegging die rendement moet opleveren; vastgoed wordt gezien als spotgoedkoop; de schaarste op woningmarkt wordt als positief gezien, want dat levert meer op; huurders zijn goed want die betalen toch wel.

We zijn het slachtoffer van boeven en schurken die als het erop aan komt iemand zonder wroeging zijn huis uit zullen gooien als die het niet meer kan betalen om voldoende rendement te halen.

De conclusies van de Parlementaire Enquête komen later dit jaar, maar de verhoren hebben alvast een verbijsterde hoeveelheid feiten naar voren gebracht die goed laten zien hoe er in Nederland bestuurd wordt, niet alleen bij de corporaties, maar vooral door de politiek. 

Update 24.10.2014

Bericht van de NOS website:

De huurdersvereniging Woonbond zegt dat het beleid van het kabinet voor huurders desastreus uitpakt. De bond reageert daarmee op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Er zijn steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar voor lagere inkomens. Ook staat de betaalbaarheid van deze woningen steeds verder onder druk. In juli bleek dat 13 procent van de huurders in 2012 niet genoeg geld had om de huur te betalen. Tien jaar eerder was dat nog 5 procent. De Woonbond wijst erop dat de huurverhoging van gemiddeld 9 procent tussen 2012-2014 niet meegenomen is in het onderzoek. De bond verwacht daarom dat de situatie inmiddels verslechterd is. Ook vreest de woonbond de gevolgen van een eventuele koppeling van de huurprijs aan de waarde van koopwoningen, zoals het kabinet voorstelt.

Onderzoekster Carola de Groot van het Planbureau laat weten dat er pas in 2016 nieuwe cijfers beschikbaar zijn: “Maar het is inderdaad wel waar dat de huren sinds de cijfers uit het onderzoek verhoogd zijn, en de inkomens gedaald. Dus het is niet uit te sluiten dat de cijfers inderdaad inmiddels slechter zijn.”

Volledig voorspelbaar en gevolg van het gevoerde beleid.

Tevens is de schaarste van betaalbare woningen een gevolg van het asielbeleid. Gemeenten worden gedwongen woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Dit wordt doorgaans verzwegen. Men moet het asielbeleid afstemmen op de mogelijkheden, hoe moeilijk dat ook is. We zien nu al een herhaling van de jaren ’90 toen de VVD, PvdA en D66 (‘Paars’ 1994-2002) per jaar gemiddeld 50.000 mensen het land binnen lieten, terwijl de asielprocedures niet op orde waren, wat voor grote maatschappelijke en sociale onrust heeft gezorgd. Hier zijn Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders uit voortgekomen. 

Update 18.09.2015 (6 jaar na begin van dit dossier, 1 jaar na de vorige update)

Er komen deze week 700 vluchtelingen per dag Nederland binnen. Het Rijk heeft de gemeenten en de woningcorporaties gevraagd meer woonruimte uit de sociale woningbouw beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd wordt gezegd dat dit niet ten koste mag gaan van de woningzoekenden in Nederland. 10% van de beschikbare woningen gaat naar asielzoekers. Woningcorporaties zijn al een paar jaar woningen aan het verkopen (met name de VVD wil minder sociale huurwoningen). Er worden weinig nieuwe woningen gebouwd.  De vraag is of het naïviteit of stommiteit is wat hier de boventoon voert. 

Update 22.12.2015

Dit schreef ik in 2013 (zie boven): “Wat ik al die jaren al zeg is dit: mensen die een huis kopen en zich in de schulden steken zijn afhankelijke mensen…” In de uitzending van Tros Radar Extra van 21.12.2015 zei hoogleraar Arnold Boot hetzelfde, mensen worden in Nederland gestimuleerd om schulden te maken voor de aankoop van een huis en zijn daarmee afhankelijk van de banken en de staat door de hypotheekrenteaftrek. Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld van heel Europa, momenteel stijgen de huizenprijzen weer, er is niets veranderd na 7 jaar crisis. Er is in Nederland een economisch-politieke elite die geen veranderingen toelaat. De volgende crisis is al aanstaande.

Update 14.01.2016

De huizenmarkt zit weer in de lift volgens de nieuwsberichten. Opvallend is dat men een stijging van de huizenprijzen als positief ziet. Kortom, meer betalen is goed, dit is wat ik elders de newspeak van George Orwell heb genoemd, een omdraaiing van feiten om iets te verhullen. Tevens is nog steeds in het nieuws dat de banken grote winstmarges hebben door de lage rente de ze zelf hoeven te betalen en de hypotheekrente die ze vragen aan de huizenkoper. Dit past in het patroon dat 7 jaar crisis niets veranderd hebben, het is business as usual. Bij de volgende crisis zal men weer nieuwe excuses verzinnen voor het eigen falen.

Update 09.02.2016 (7 jaar na het eerste bericht)

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…... (zie boven in bericht uit 2009). Vandaag in de Volkskrant nieuwe cijfers: er zijn steeds minder huurhuizen terwijl de vraag naar betaalbare woningen toeneemt. Er worden huizen door woningcorporaties gesloopt en verkocht. Er worden daarentegen wel veel koopwoningen gebouwd, want daar is wat aan te verdienen. De schaarste is structureel, want de behoefte groeit, door de toename van eenpersoonshuishoudens en immigratie (het toelaten van vluchtelingen). Er zijn een half miljoen zogenoemde scheefwoners, dat zijn de mensen die in een sociale huurwoning wonen en een te hoog inkomen hebben. De inkomenstoets die een paar jaar geleden werd ingevoerd, waarbij de belastingdienst gegevens aan een woningbouwvereniging moest geven, blijkt niet door een wet te worden toegestaan, het was al die jaren een schending van privacy. Enzovoort, enzovoort.

We zullen in Nederland moeten wachten tot de middenklasse ook gaat inzien dat ze op alle fronten belogen en bedrogen zijn en worden. Dit betreft het hele maatschappelijke leven: wonen, werken, de banken, de pensioenen en veiligheid enzovoort. En ze zullen daarom anders moeten gaan stemmen. Ik zie dit echter niet gebeuren, de middenklasse kiest altijd voor veiligheid. Tevens zien steeds meer mensen de PVV als de oplossing voor al hun problemen. Dat is onterecht, de PVV is een partij zonder leden met 1 leider en een rechts partijprogramma. Gevreesd moet worden voor opnieuw 10 jaar politiek dilettantisme net zo als we gezien hebben met Fortuyn en Verdonk. Of erger, gezien het feit dat de fractievoorzitter van deze partij heeft aangegeven ‘een opstand te vrezen’ als hij niet mag regeren na een verkiezingswinst (de partij staat in de peilingen als grootste partij). Deze fractievoorzitter heeft alles in zich om een authentieke volksmenner te worden: intelligentie, charisma en een markant uiterlijk (ik zie zelfs internationale potentie). In tegenstelling tot veel anderen zeg ik er echter altijd bij dat we deze man geheel te danken hebben aan al die partijen die sinds Fortuyn en Verdonk (regerings)verantwoordelijkheid hebben gedragen in Nederland (en dan speken we over ruim 15 jaar) en onmachtig zijn gebleken om de brede onvrede in de maatschappij weg te nemen. 

Wat we in Nederland nodig hebben is een nieuwe progressieve partij, een linkse sociaal-liberale partij, die zonder de ballast van het verleden sociale oplossingen en antwoorden heeft op de vele problemen van de 21e eeuw. Deze partij moet in de plaats komen van D66, Groen Links, de PvdA, de Dierenpartij en de SP. Dus geen extra partij erbij binnen het nu al hopeloos versnipperde politieke landschap. Ik zie het niet gebeuren, maar het moet wel gezegd worden.

Update 16.02.2016

Er is een groot tekort aan huurwoningen. Er zijn inmiddels bijna 310.000 huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden. Kopen kunnen ze niet, omdat ze te weinig verdienen, geen vaste baan hebben of te oud zijn. Maar een betaalbare huurwoning kunnen ze ook niet krijgen. Er worden wel koopwoningen gebouwd omdat hier meer aan te verdienen is. Tot 2021 zal het aantal huurhuizen volgens de onderzoekers met zo’n 15.000 afnemen, omdat woningcorporaties en andere verhuurders meer woningen slopen en verkopen dan ze bijbouwen. Deze gegevens zijn naar voren gekomen in een onderzoek naar de woningmarkt. Het is geen verrassing (zie bovenstaande).

Update 20.02.2016 

Tekst NOS: Minister Blok van Wonen (VVD) gaat de regels aanpassen om de bouw van duizenden betaalbare huurwoningen in de vrije sector mogelijk te maken. De maatregel is bedoeld voor singles en jonge stellen die in de stad willen wonen en te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vaak zeer hoge huren in de vrije sector. De aanpassing gaat gelden voor de regio’s Amsterdam en Utrecht gedurende een periode van vijf jaar. De vraag naar betaalbare huurwoningen in deze steden is zeer hoog, het aanbod erg klein. Kern van de maatregel is dat voor kleine nieuwbouwappartementen en studio’s op goede locaties meer huur mag worden gevraagd dan nu wordt berekend op basis van het huurpuntenstelsel. Goed gesitueerde woningen van 40 m2, die vanwege hun kleine oppervlak al snel in de sociale huursector zouden vallen, krijgen extra huurpunten toegekend en komen zo beschikbaar voor de vrije sector. De grens ligt op 710 euro. Op die manier wordt het voor beleggers ook interessant om te investeren in de bouw van huurwoningen, denkt Blok. De sociale woningbouw valt grotendeels onder de woningcorporaties; de vrije markt heeft er weinig belangstelling voor.

O, dat is de oplossing, de puntengrens omhoog en klein en duur gaan wonen. 40 m2 is een veredelde studentenwoning, een kamer van 10 x 4 meter, waarschijnlijk met keuken en badkamer erin. Maar het is bedoeld om beleggers te trekken, want anders zouden ze het niet doen. Deze ‘oplossing’ past geheel in een patroon dat boven uitvoerig is beschreven.

Update 29.04.2016

Er is een groot tekort aan woningen voor asielzoekers die mogen blijven, de zogenoemde statushouders.

Zie boven 2009: Het is een taboe om het te zeggen, maar in Nederland is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest. Woningnood in de jaren ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ’00 en ’10.

(Voorlopig de laatste update, dit is voldoende geanalyseerd om de actuele problemen in een historisch perspectief te plaatsen. Ik volgde de gang van zaken vanaf 2009, 7 jaar).

Update 21.03.2017 (8 jaar na het eerste bericht)

Dit is wat ik december 2015 zei een paar maanden na het begin van de vluchtelingscrisis: een koppeling tussen het toelaten van vluchtelingen een woningbouwprogramma (zie boven)Een minister-president met een visie had dit gedaan om het populisme tegen te gaan, immers het toelaten van vluchtelingen leidt tot een toename van de druk op de sociale woningmarkt. Maar iemand die zich er op voor laat staan geen visie te hebben zal dat nooit zo doen. Integendeel de MP zei in april dat jaar dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf maar moest oplossen, terwijl duizenden mensen later dat jaar naar Noord Europa trokken.

http://nos.nl/artikel/2163982-meer-sociale-huurwoningen-dankzij-komst-vluchtelingen.html

Ook dit bericht is volledig in overeenstemming met bovenstaande analyses sinds 2009:

http://nos.nl/artikel/2164245-huurders-financieel-in-de-knel.html

Update 28.04.2017

PIC_0032.B.900 Dakloze bouwt huis onder Waalbrug
April 2017. Een dakloze bouwt een huis onder de Waalbrug Nijmegen. Opschrift op de brugpijler sinds 2015 is: Refugees Welcome. (C) Ronald Puma

Vandaag in de Volkskrant een artikel waarin gepleit wordt voor de bouw van meer woningen er wordt namelijk te weinig gebouwd om aan de behoefte te voldoen. (Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…… (Zie boven 2009, 8 jaar geleden).

Update 10.05.2017

Het bouwwerk op de foto boven onder de Waalbrug is met een shovel verwijderd, er waren 5 agenten en personeel van stadstoezicht bij aanwezig. Het zal duidelijk zijn dat de staat natuurlijk niet toestaat dat mensen zomaar ergens gaan wonen.

De Nederlandsche Bank adviseert het snel bouwen van meer woningen, want door de schaarste zijn de huizenprijzen sterk gestegen. Het is geen verrassing, zie bovenstaande vanaf 2009.

De Nederlandse bevolking groeide van 14 miljoen in de jaren 1980 naar 17 miljoen nu, er kwamen 3 miljoen mensen bij.

Hoe moeilijk kan het zijn: zorgen voor vaste banen met zekerheid en een goed salaris, zorgen voor goede betaalbare woningen in een veilige wijk, zorgen voor goede betaalbare gezondheidszorg, zorgen voor verkleining van de welvaartsverschillen (en dergelijke).

Update 07.06.2017

Een discussie op NPO Radio 1. Amsterdam wil mensen die te ‘goedkoop’ wonen uit hun huurwoning kunnen zetten om de doorstroming te verbeteren. Iemand zei ook dat er 50.000 – 70.000 woningen te weinig gebouwd worden (per jaar). Kabinet Rutte2 heeft 26.000 sociale woningen later verkopen, de woningcorporaties geven het kabinet de schuld van de huidige slechte situatie en wijzen naar de verhuurdersheffing waardoor ze niet kunnen bouwen. Kortom de burger wordt gemangeld tussen regering en corporaties. Gelukkig was er iemand van de SP die weerwoord gaf en de echte problemen opnoemde.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…(zie boven).

Update 28.07.2017

De huizenprijzen zijn gestegen tot een hoger niveau dan voor de crisis in 2008, dat komt door te weinig aanbod van huizen en de stijging van de vraag. Het gemiddelde bedrag is 260.750 euro. Zoals boven al gezegd is men erin geslaagd hogere huizenprijzen als iets positiefs te doen zien, dit is wat ik newspeak noem.

Update 12.10.2017 

O, dat is nieuws, er is krapte op de woningmarkt. Er zijn de afgelopen 7 jaar ruim 200.000 woningen te weinig gebouwd volgens een deskundige (toevallig precies de tijd die dit Dossier Woningnood omvat). De prijzen rijzen de pan uit, woningen worden overboden en zijn binnen zeer kort tijd verkocht. (Zie boven).

Update 04.11.2017

Het kan altijd nog erger. Uit Het Parool vandaag:  rijke ondernemers, vermogende families, huisjesmelkers en professionele beleggers, Wallenkoningen, investeerders namens pensioenfondsen en een lid van de koninklijke familie handelen op de Amsterdamse woningmarkt, aangetrokken door de almaar stijgende huizenprijzen. 21 mensen hebben meer dan 100 panden per persoon in bezit. Gevolgen zijn de gestegen prijzen en toename van de woningnood voor mensen die weinig geld hebben. Opvallende personen zijn een ex acteur en een lid van het koninklijk huis.

Dit zijn de echte oorlog woekeraars, mensen die tijdens een oorlog een brood voor het tienvoudige verkopen. 

Update 19.12.2017

 • Een bekend politicus kreeg een huis cadeau van een bekende, waarde 135.000 euro. Ja dat is makkelijk, een huis cadeau krijgen in een tijd van woningnood (terwijl je al een huis hebt natuurlijk, dus een extra huis).
 •  De Nederlandsche Bank heeft nieuwe cijfers openbaar gemaakt. Het gaat goed met de economie doordat de huizenprijzen zijn gestegen. Er zitten allerlei absurde mechanismen achter. Hoge huizenprijzen geven huiseigenaren een gevoel van welstand, waardoor huishoudens meer geld uitgeven. Als je stijgende woningprijzen en dure huizen aan de bevolking kan voorspiegelen als goed, dat heb je als staat echt iets bereikt. Elders heb ik dit vergeleken met de newspeak van George Orwell (uit het boek 1984): ‘Onwetendheid is kracht’, ‘Vrijheid is slavernij’, ‘Dure huizen zijn goed’.

Update 12.01.2018 (9 jaar later)

De woningmarkt ‘kookt droog’, de huizen zijn op. In de Volkskrant een artikel met de laatste stand van zaken. De absurditeiten:

 • De woningmarkt zit op slot.
 • De prijzen zijn zo hard gestegen dat steeds minder mensen een huis kunnen betalen.
 • Het aantal verkopen daalt, de vraag is hoog, maar er zijn geen huizen, er wordt te weinig gebouwd.
 • De woningmarkt is oververhit, vooral in de grote steden.
 • De makelaars zijn bezorgd, want minder transacties, minder inkomen (dit lijkt me het minste probleem).
 • Verkopers zitten op rozen, in 2017 stegen de verkoopprijzen met 9,1 %, de gemiddelde prijs is 269 duizend euro. 28% van de huizen werd boven de vraagprijs verkocht. Er is ‘een keiharde verkopersmarkt’ De lage rentestand, het tekort aan woningen jaagt de prijzen op (zie boven).
 • Een woning is binnen 1 1/2 maand verkocht.
 • Woningen worden steeds meer door investeerders opgekocht, zij hebben veel geld.
 • In het Gooi is de gemiddelde vraagprijs ruim 700.000 euro (!).
 • Mensen die voor het eerst een huis willen kopen hebben weinig kansen meer, want ‘goedkopere’ (250.000 euro) woningen zijn er steeds minder.
 • Mensen met ondersteuning van familie hebben meer kansen (vergroot de welvaartsverschillen in Nederland).
 • Er komt de komende jaren geen verbetering. het woningtekort dit jaar is 200.000 woningen. Er worden na een aantal jaren iets meer nieuwe huizen gebouwd, 70.000.
 • De particuliere woningverhuur is te duur, veel starters vallen tussen wal en schip.
 • Een hele geruststelling: in 2040 is er een ‘acceptabel woningtekort’ van 100.000 woningen (een acceptabel woningtekort is natuurlijk een idioot uitgangspunt).

Wonen is een sociaal recht toch, net als fatsoenlijk werk en gezondheidszorg.

Sinds de jaren 1980 is de bevolking gegroeid van 14 naar ruim 17 miljoen, maar anticiperen op de woonbehoefte is achterwege gebleven. Een deel van de groei zijn immigranten, vluchtelingen, daarom heb ik elders gezegd: het is jammer dat het land zo slecht bestuurd wordt en we zo weinig politici hebben met een visie. Politici met visie zouden zeggen: er komen veel vluchtelingen, we beginnen direct met een woningbouwprogramma om ze te huisvesten zodat de wachttijden in de sociale verhuur niet nog meer oplopen om tevens het ‘populisme’ de wind uit de zeilen te nemen. 

Update 09.02.2018

Het aantal daklozen is de afgelopen 7 jaren bijna verdubbeld tot 30.000 (Bron: EenVandaag 08.02.2018). Oorzaak is mede de woningnood en de stijging van de huurprijzen. Afgezien van EenVandaag is dit geen nieuws meer, dit is in een beschaafd en welvarend land volkomen irrelevant geworden. (We hebben nog steeds dezelfde MP als 7 jaar geleden).

Update 21.03.2018

De huizenprijzen stijgen door de schaarste en de grote vraag, er wordt niet genoeg gebouwd (Bron NOS).

Minister-president Rutte is sinds gisteren Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, laat de woningnood bestaan, verergert deze zelfs door zijn beleid, maar betrok in het verkiezingsdebat Nederland Kiest gisteren (20.03.2018) voor de gemeenteraadsverkiezingen ineens de vluchtelingen (statushouders genoemd) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het vervelende soort, zeggen wat het gesundes volksempfinden ook vindt en je eigen fouten op anderen afwentelen en er stemmen mee gaan trekken.

Een paar jaar gleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:

“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten toenemen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen (zie boven).

Update 19.04.2018

PIC_0068.750. (C) Ronald Puma
Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……(zie boven 2009 9 jaar geleden). (Dagblad De Telegraaf vandaag op de voorpagina).

Update 08.05.2018

Men spreekt vandaag over ontsporing van de woningmarkt. De prijzen zijn dramatisch gestegen, vooral in de particuliere huursector. Nieuw argument is dat er ineens niet genoeg bouwvakkers zijn om huizen te bouwen. Eerst 10 jaar mensen ontslaan en dwingen een ander beroep te kiezen of zzp-er te worden, nu klagen dat er geen bouwvakkers meer zijn. Veel economen zeiden tijdens de crisis dat er niet zo veel bezuinigd moest worden en dat de overheid moest investeren om zo de continuïteit te behouden. MP Rutte en de partijen waarmee hij samenwerkte deden het anders en bezuinigden 50 miljard euro. De bouwsector stortte in, ca 100000 bouwvakkers verloren hun werk, dat zijn de feiten. Er werden nauwelijks huizen nieuw gebouwd en corporatiewoningen werden verkocht en de verhuurdersheffing heeft de corporaties minder doen bouwen en investeren. Dit beleid werk nog steeds door en het schijnt dat nieuw beleid van dit kabinet ook hetzelfde effect heeft (ik heb dat nog niet kunnen lezen).

Update 24.05.2018

Het verbaasd, maar de regering doet iets goed. Men is tot het inzicht gekomen dat er krapte op de woningmarkt is en woningnood (dit woord wordt echter nooit gebruikt, want dat geeft aan dat er gefaald is). Er zijn te weinig nieuwbouwhuizen (…….) en daarom komt er een woningbouwprogramma om jaarlijks 75.000 huizen te gaan bouwen tot 2025. Het probleem is echter dat er te weinig personeel is om ze te bouwen (zie vorige update) en waar de huizen gebouwd kunnen worden in een dichtbevolkt land.

Update 13.07.2018

De prijzen van huizen zijn gestegen doordat er te weinig huizen zijn. 10% stijging is normaal. De gemiddelde prijs zal dit jaar op 300.000 euro komen (660.000 gulden).

In een land waar de staat de burgers heeft wijsgemaakt dat hoge huizenprijzen goed zijn en de burgers dat ook zijn gaan geloven en op de partijen blijven stemmen die dit ook als wenselijk zien, kun je niets meer te verwachten. 

Update 15.01.2019 (10 jaar later!)

Dit bericht is 10 jaar oud, er is nog steeds woningnood, de woningnood is zelfs toegenomen. Na de Tweede Wereldoorlog is er altijd woningnood geweest die bovendien doelbewust in stand is gehouden door niet te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en tendensen (zie boven in 2009) en te weinig huizen te bouwen. Helaas is tevens de conclusie dat de meeste mensen dit goedkeuren aangezien ze op de partijen VVD, CDA, PvdA en D66 blijven stemmen die al die jaren verantwoordelijk waren voor het gevoerde beleid. 

Update 02.03.2019

De gemiddelde huizenprijs is door het schaarse aanbod gestegen tot boven de 300.000 euro (660.000 oude guldens), voor veel mensen onbetaalbaar, behalve voor mensen met rijke ouders. Die mogen 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen.

Update 16.03.2019

Er zijn plannen in Amsterdam waarbij verhuur van een nieuwbouwwoning niet meer kan, men moet er zelf gaan wonen. Dit is tegen grote beleggers die zoveel held hebben dat hele straten kunnen kopen voor verhuur. De klassenmaatschappij is ook hier goed zichtbaar: mensen met een goede baan en een vast inkomen kunnen een huis kopen, anderen staan 10 jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……(zie boven 2009, 10 jaar geleden).

Update 13.07.2019

RTL Nieuws laat zien dat er nu ook mensen zijn die wel een baan hebben, maar geen woning en bijvoorbeeld op een camping, bij vrienden of in een opvang moeten wonen, deze mensen worden economisch daklozen genoemd: Reportage RTL Nieuws

Tegelijkertijd bleek uit onderzoek van het CBS dat de meeste Nederlanders tevreden zijn. Dat zijn de mensen die zeggen: ‘Maar ik heb het toch goed, ik heb niks te klagen hoor’, het vleesgeworden egoïsme dat kinderen van jongs af meekrijgen., denk eerst aan jezelf. 

Update 22.08.2019

 • Er zijn meer daklozen door de woningnood. Mensen komen in de daklozenopvang terecht.
 • Een simpele rijtjeswoning kost een vermogen.
 • Huizen worden ongezien gekocht.
 • Grote beleggers kopen woningen voor de verhuur.
 • Het laatste redmiddel voor veel mensen is wonen op een vakantiepark, dit is echter  verboden en wordt tegenwoordig ook streng aangepakt.
 • Jongeren en dus starters op de woningmarkt kunnen geen huis meer kopen.
 • Enzovoort…..

Update 05.09.2019

 • Er er nu sprake van een ‘wooncrisis’.
 • Het tekort is 300000 woningen.
 • Op een eenvoudig huurhuis reageerden 800 mensen.
 • In 2030 is de bevolking gegroeid met 745000 mensen en die moeten allemaal ergens wonen.
 • Door de stikstofkwestie mogen er bij sommige steden geen huizen gebouwd worden, natuur mag niet bebouwd zonder compensatie.
 • Enzovoort…

Iedereen met verstand van zaken ziet dat we te maken hebben met een structureel probleem dat zich in decennia heeft ontwikkeld en is veroorzaakt door beleidskeuzes in het verleden. Aangezien de gevestigde partijen VVD, CDA, D66 en PvdA regeerden zijn zij hiervoor verantwoordelijk. 

Update 13.09.2019

Schokkende cijfers van het NIBUD (onderzoekt de financiële situatie van huishoudens):

 • Een kwart van alle huurders kan financieel niet rondkomen omdat hun woonlasten te hoog zijn.
 • Het gaat om ongeveer 800.000 huishoudens die het volgens het Nibud financieel niet redden (cijfers 2015).
 • De problemen spelen vooral bij mensen die in een sociale huurwoning wonen. Het gaat met name om alleenstaanden, mensen met een uitkering en huurders tussen de 25 en de 45 jaar oud.
 •  In totaal heeft 50 procent van de huurders moeite met rondkomen. Bijna 30 procent heeft volgens het Nibud een betalingsachterstand.
 • Ook huiseigenaren hebben soms te hoge woonlasten. Maar dat percentage ligt veel lager, op 8 procent.

Update 04.10.2019

Fotoreportage van een demonstratie (Nijmegen, 15 september 2019) tegen de woningnood. Wat zei ik vroeger altijd toen er een kraakverbod aan zat te komen: “Eerst de woningnood en de leegstand verbieden, daarna het kraken.” Maar dat was voeger.

Update 17.10.2019

De stikstofcrisis (lees Stikstofcrisis) heeft ervoor gezorgd dat woningbouwprojecten niet door kunnen gaan. Bouwers waarschuwen nu voor ontslagen in de sector en toename van de krapte op de woningmarkt. Het hele economisch model staat op instorten. Niet voor iedereen, want wat we krijgen is dat er groepen in de maatschappij gaan afvallen. Dat zijn de sociaal zwakkeren, de daklozen, de flexwerkers ed.

Late we vooral niet vergeten dat de VVD met MP Rutte 10 JAAR regeert. Dit zal de komende tijd veel te sprake komen, want er is niet alleen een tekort van 300.000 woningen, alle maatschappelijke sectoren zijn ontevreden. Een dan bedoel ik ALLE, behalve de groepen die de VVD bedient, de werkgevers.

“Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, tien (10) jaar geleden.

Update 26.10.2019

Het aantal daklozen neemt sterk toe, men spreekt nu over 40.000 mensen. De opvang zit vol, ook de doorstroming uit asielzoekerscentra lukt niet. Belangrijke oorzaak is de woningnood, vooral sociale woningbouw is nodig. In het commentaar in de Volkskrant van 25 oktober wordt het falende beleid van de opeenvolgende kabinetten genoemd als oorzaak. Ik schreef het in 2009, de woningnood is structureel en bovendien bewust in stand gehouden want schaarste is goed voor bezitters van huizen, zo werkt het kapitalisme. Een ex VVD-er/Kamerlid en een prins weten er alles van. 

Update 11.11.2019

De woningnood neemt toe en er mag vanwege de stikstofcrisis niet gebouwd worden. Kan het erger? Bij al die problemen moeten we de verbanden leggen (de meeste mensen doen dit niet): 10 jaar liberaal-kapitalistisch beleid van in de eerste plaats de VVD met MP Rutte. Hij heeft 10 jaar alles weggelachen, alleen oog gehad voor economische groei zonder aan milieu en natuur te denken (“Koop toch die auto”). Lees meer in Dossier VVD (Met Updates)

Iemand die geen partner heeft kan geen huis kopen vanwege de lasten.

De bevolking groeit (met name door immigratie), gaat verder toenemen, het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, ik schreef er in 2009 over, 10 jaar geleden (zie boven).

Update 12.12.2019

Weer een dramatisch verhaal in de Volkskrant vandaag.

 • De woningcorporaties bouwden in 2018 13.000 nieuwe huurwoningen terwijl 34.000 de doelstelling was.
 • De woningen die gebouwd worden zijn kleine flexwoningen. (Soms zijn dat containerwoningen met 40 vierkante meter, dat noemen ze dan wonen).
 • Het is het laagste aantal in 10 jaar (de tijd dat dit blogbericht bestrijkt, zie bovenaan).
 • Doordat er ook woningen gesloopt worden kwamen er vorig jaar slechts 2000 woningen bij (OMG).
 • Nederland telt 3,6 miljoen huurwoningen, 2,3 miljoen sociale huurwoningen, beleggers 160.000 en particuliere investeerders 615 duizend.
 • De bouwkosten zijn gestegen.
 • Er is een tekort aan bouwlocaties (dat verbaasd niet, Nederland is VOL gebouwd, zie boven).
 • De verhuurdersheffing van Stef Blok van de VVD uit 2013 heeft een zeer negatief effect gehad op de woningbouw: 17.000 nieuwe woningen tegen 30.000 daarvoor.
 • Ook de belastingen die woningcorporaties moeten betalen worden als excuus gebruikt voor het lage aantal nieuwbouwwoningen.
 • Er schijnt een plan te zijn voor het bouwen van veel meer nieuwbouwwoningen, maar we hebben er al tijden niets van gehoord. Bovendien mag er vanwege de stikstofcrisis niet gebouwd worden, daar moet eerst een noodplan voor komen…..

“Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, tien (10) jaar geleden.

Update 19.02.2020

Er is een tekort van ruim 300.000 woningen. Het aantal daklozen is toegenomen mede doordat er geen betaalbare huizen zijn.

“Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, 11 jaar geleden.

“Het volk, niet tevreden slachtoffer te zijn van schurken, smeedt zijn eigen ketenen en biedt zijn nek vrijwillig voor het juk”. (JP Marat (1743-1793), revolutionair ten tijde van de Franse Revolutie). Helaas een andere conclusie is er niet na 10 jaar VVD/MP Rutte beleid, want alles wat nu aan de orde is (stikstofcrisis/woningnood /lerarentekort /problemen in de zorg enzovoort) is het resultaat van beleidskeuzes in het verleden. Toch ondersteunen de meeste mensen dit beleid. Lees ook: Dossier VVD (Met Updates) Het is angst, de mensen zijn bang.

Update 29.06.2020

Slapen onder de brug in Nederland.

Update 12.09.2020

> Goed om te lezen, in de Volkskrant vandaag komen de constateringen van mij uit 2009 (11 jaar geleden, dit bericht is een van de meest gelezen) naar voren: de bevolking groeit, meer alleenstaanden enzovoort, dus de behoefte aan betaalbare woningen neemt toe. Echter gebouwd is er niet, er kwamen het verbijsterende cijfer van 729 sociale huurwoningen bij in 5 jaar tijd. (Katern Opinie pagina 23).

> De huurstijging is het grootst sinds 2014.

> De verhuurdersheffing is desastreus geweest voor nieuwbouw.

> Enzovoort

> “Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, 11 jaar geleden.

Helaas is de conclusie dat de meeste mensen dit allemaal niet erg vinden. Dit doet aan een sociologische analyse denken: het gaat in iedere maatschappij om tweederde van de mensen, eenderde doet er niet toe, dat zijn de mensen die niet gaan stemmen en de sociaal uitgerangeerden (de Zwei-Drittel-Gesellschaft).

Update 17.10.2020

In de Volkskrant van 16 oktober 2020 een artikel over de huizenmarkt: er worden veel huizen verkocht, de gemiddelde huizenprijs is 12% gestegen in 1 jaar tot 345 duizend euro. In de het artikel een bevestiging van mijn analyse dat schaarste de prijzen opdrijft (zie boven). Een spreker van de Rabobank zegt:

Het enorme tekort aan woningen is het meest doorslaggevend in de dynamiek op de huidige woningmarkt. We hebben nu een tekort van 331 duizend woningen, dat is 4,2 procent van de huidige woningvoorraad. Dat tekort zie je terug in het zeer beperkte aanbod, de korte verkooptijden. Het tekort zou nog bepalender kunnen zijn voor de hoge woningprijzen dan de lage rente.’ Klaas Knot van De Nederlandsche Bank heeft dezelfde mening.

Mijn analyse gaat verder:

Schaarste wordt doelbewust in stand gehouden, decennialang, omdat schaarste goed is voor bezitters, voor leden van het koninklijk huis, parlementariërs die huizen verhuren, pandjesbazen die verkameren (een groot huis opspitsen en aan studenten verhuren) en voor particuliere verhuurders (die exorbitante huurprijzen hanteren en bijna kunnen doen wat ze willen), kortom de huizenbezitters. Zo werkt kapitalisme. Helaas is er te weinig kritisch vermogen in Nederland en teveel naïviteit om dit aan te pakken, daarom praten we decennialang over hetzelfde.

Update 20.01.2021 (12 jaar later)

De woningnood neemt nog steeds toe, men gebruikt nu het woord ‘wooncrisis’, de huizenprijs stijgt nog steeds, mensen die voor het eerst een huis willen kopen (starters) hebben geen kans, want men heeft nu erg veel geld nodig voor een eigen huis. Er zijn verder geen toevoegingen meer aan dit bericht, alle argumenten hebben stand gehouden. De gevestigde partijen VVD, CDA, PvdA en D66 hebben langer dan 40 jaar het beleid gemaakt, de VVD staat op winst voor de komende verkiezingen, de partij van het welbegrepen eigenbelang.

Update 07.03.2021

De woningnood neemt toe. De verkiezingen komen eraan en de 37 partijen (!) beloven veel. Men wil 1 miljoen huizen gaan bouwen voor 2030, dus in 9 jaar. Probleem is dat Nederland VOL is. In de jaren 1980 mocht het niet gezegd worden, er woonden toen 14 miljoen mensen in ons land, nu 17.5 miljoen, de verwachting is 20 miljoen inwoners in de toekomst. Bouwgrond is er echter niet, waar de huizen gebouwd moeten worden is dus een probleem. Door de stikstofkwestie mag er minder gebouwd worden, het landbouwbeleid conflicteert met huizenbouw (en wegenbouw, want meer wegen willen de verantwoordelijken ook gaan aanleggen, bos moet hiervoor gekapt worden Amelisweerd bij Utrecht). Dit heet tegenstrijdig beleid, iets waar in Nederland geen gebrek aan is.

Alle argumentaties van mij uit 2009 (12 jaar geleden) worden genoemd: ‘In prognoses is onvoldoende rekening gehouden met de effecten van een groeiende bevolking, kleiner wordende huishoudens, langer zelfstandig wonende ouderen en immigratie’. Verbijsterend. Artikel: https://www.ad.nl/wonen/woonakkoord-gesloten-voor-bouw-van-1-miljoen-huizen~aecc3c29/

Ook de energievoorziening is een groot probleem. De opwarming van de aarde noopt tot ingrijpende maatregelen zoals het stoppen met het gebruik van kolen, olie een gas (naar mijn mening moeten we gas voorlopig blijven gebruiken, het is het minst vervuilend). Daarom moeten er veel windmolens bijkomen, dit stuit echte ook op veel verzet (op land), vanwege horizonvervuiling en lawaai ed. NOT IN MY BACKYARD (NIMBY), niet in MIJN achtertuin is het probleem. Mensen willen een jacuzzi en bioscoop ed in huis, maar waar de energie vandaan moet komen weten ze niet.

Overigens is het in verkiezingstijd goed om te beseffen dat we praten over 10 JAAR VVD beleid (CDA, PvdA en D66 deden gewoon mee met het liberaal-kapitalisme, ook wel neoliberalisme genoemd), helaas beseffen de meeste mensen dit niet en maken ze geen onderscheid tussen MP Rutte als president in Coronatijd en 10 jaar VVD beleid, daarom staan ze op winst. Helaas, in Nederland is niet veel meer te verwachten de komende jaren.

Update 21.03.2021

In de Volkskrant (20.03.2021) een artikel over het drama woningnood tegenwoordig ‘wooncrisis’ geheten Het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger (zie boven 12 jaar geleden). Al mijn argumenten komen terug.

Enkele opvallende zaken:

 • Bieden is oorlog geworden (de titel).
 • Overbieden van de vraagprijs is nu normaal, 6 van de 10 aankopen. Overbieden (soms duizenden euro’s) gebeurt door mensen met veel geld, mensen zonder extra geld vallen direct af.
 • Iedereen wil nog even van de extreem lage rente gebruikmaken, met angst en beven is men bang voor rentestijging en waardedaling van een huis in de toekomst, dan komen huizen net als 10 jaar geleden ‘onder water’ te staan.
 • Een stijging van de huizenprijzen wordt verwacht, nog twee jaar, tenzij er iets onverwachts gebeurt.
 • Verkopers maken de dienst uit. Men werkt met gesloten enveloppen en de eigenaar kiest het beste voor hem uit. Is mijn analyse dat schaarste (want er wordt te weinig gebouwd) goed is voor de bezitters, het is puur kapitalisme, de sterkste wint.

Een drama samengevat: Nederland is VOL (bevolkingsgroei, immigratie en arbeidsmigratie ed), er is te weinig bouwgrond (men wil in weilanden gaan bouwen), de stikstofkwestie zorgt ervoor dat er minder gebouwd mag worden door conflicterende belangen met landbouw en wegenbouw enzovoort enzovoort.

De partijen die verantwoordelijk zijn hebben de verkiezingen gewonnen, ze regeren 40 jaar en drama op drama stapelt zich op…..

Update 21.05.2021

De huizenprijzen zijn enorm gestegen door de schaarste aan huizen, krapte op de huizenmarkt….11% de grootste stijging in 20 jaar. Iedereen die denkt dat met VVD, CDA, PvdA, D66 er in de komende jaren iets zal verbeteren die vergist zich….nee, dat wordt niets meer in NL.

Update 28.05.2021

Als zelfs het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich uitspreekt tegen de gang van zaken op de huizenmarkt moet het wel HEEL erg zijn.

 • De hypotheekrenteaftrek werkt verstorend.
 • Kopers gaan steeds duurdere huizen kopen.
 • Door de stijging van de vraag neemt de schaarste toe.
 • Huishoudens zonder geld worden de benadeeld en kunnen niets opbouwen met huren.

Het opvallendst is dat het IMF 10 jaar geleden al adviseerde de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Conclusie: 10 jaar VVD beleid, ze trekken zich er niets van aan. Bovendien zoals boven al beschreven is het hele beleid van de VVD, maar ook van de PvdA, het CDA en D66 een drama. Er werd niet geanticipeerd op bevolkingsgroei (mede door immigratie en arbeidsmigratie), sociale huurwoningen werden verkocht, de verhuurdersheffing zorgde voor minder bouwen enzovoort enzovoort. “Het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger”. (zie boven 12 jaar geleden). De meeste mensen in Nederland vinden het niet erg, dat laten verkiezingen zien.

Update 01.08.2021

De ‘oplossing’ voor de woningnood is gevonden: meer mensen in 1 huis laten wonen, dus minder woonoppervlak in beslag nemen per persoon. Wij wonen ‘te groot’. Men wil ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) samen met gescheiden mensen in een wooncomplex laten wonen.

Dit alles is niets anders dan afleiden van decennialang falend woningbouwbeleid, met name door de VVD, maar CDA, D66 en PvdA deden altijd mee.

Er moeten de komende 9 jaar 1 miljoen woningen gebouwd worden…..bouwgrond is er niet, er zijn te weinig bouwvakkers, het bouwen van huizen wordt duurder door hogere prijzen voor bouwmaterialen.

Uit 2009, 12 jaar geleden: Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…… het woord ‘k*tland is al twee dagen trending op Twitter.

Update 12.08.2021

Het begint te dagen dat de woningnood (waarover ik 12 JAAR geleden begon te schrijven na eigen onderzoek) ernstige vormen heeft aangenomen, het wordt ook steeds erger, zie boven. Tegenwoordig kopen commerciële organisaties met veel geld (door overbieden) huizen op en verhuren ze, bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten (Rotterdam). De burger heeft het nakijken, jongeren wonen noodgedwongen steeds langer thuis (tot 23e levensjaar). In september/oktober demonstraties in Rotterdam en Amsterdam.

Mijn advies: leg eerst het verband met decennialang liberaal-kapitalistisch (neoliberaal) beleid, in NL in de eerste plaats door VVD en CDA, maar D66 en PvdA deden altijd mee. We praten al ruim 40 jaar over hetzelfde, na WO2 is er altijd woningnood geweest.

Update 20.08.2021

Dat de maatschappij ontwricht is is voor velen wel duidelijk hoewel er ook veel mensen zijn niet helemaal niets van welke crisis dan ook of van corona merken en gewoon hun prettige leven ervaren. Anderen daarentegen, velen, moeten zwoegen om hun dagelijks bestaan. De gevestigde politiek heeft geen antwoorden meer, vandaar dat er een half jaar na de verkiezingen geen regering is en degenen die die 10 jaar regeerden en voor de huidige situatie hebben gezorgd gewoon doorgaan. Hij, de leider, is niet de oplossing, maar het probleem.

De woningnood blijft, een paar jaar geleden heb ik als een opgeschreven dat het in stand houden van schaarste aan woningen goed is voor de huizenbezitters, eigenaars, het is een simpele kapitalistische wet, schaarste creëert hogere prijzen. Vandaar dat grote spelers op de woningmarkt de macht hebben en mensen met dure huizen op rozen zitten. Het hele systeem is gebaseerd op macht. Het begon al in de jaren 1990 al met de ‘terugtredende overheid‘ en de ‘vrije markt’ die alles zou regelen. Het was beleid dat is voortgekomen uit de liberaal-kapitalistische ideologie, ook neoliberalisme genoemd.

Update 25.08.2021 (12 jaar later)

Er komt een groot woonprotest op 12 september in Amsterdam en 23 oktober in Rotterdam, jongeren en anderen die inzien dat het beleid zo niet verder kan.

Update 29.08.2021

MP Rutte (demissionair, maar regeert gewoon door) gaat binnenkort een nieuw plan lanceren om extra huizen te bouwen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) net zo als zijn voorgangers MP Lubbers in de jaren 1980, MP Kok in de jaren 1990 en MP Balkenende in het eerste decennium van deze eeuw om zo het populisme de wind uit de zeilen te nemen, want het is niet gewenst dat autochtone Nederlanders in een tijd van woningnood en wooncrisis nóg langer op een woning moeten wachten en solidariteit te vragen aan mensen die het in de maatschappij al zo moeilijk hebben (door de pandemie verergerd). (Bovenstaande zin is geheel fictief en drukt uit wat had moeten gebeuren). Door de crisis in Afghanistan komen er momenteel veel nieuwe vluchtelingen bij, er worden nieuwe opvanglocaties gebouwd. Door gebrek aan doorstroming naar huizen blijven statushouder (momenteel 11.000 mensen) lang in volle asielcentra wonen en gemeenten kunnen niet meer doen door de woningnood, want er zijn ook veel andere mensen met urgentie.

De populistische partijen hebben sinds Fortuyn (20 jaar) 20 tot 30 Kamerzetels. De schuld van de woningnood wordt door hen bij immigratie gelegd (wat niet juist is, maar waar wel veel over te zeggen is, in Dossier Migratie/Immigratie schreef ik er over, dit begon al in de jaren 1980) en niet bij het hele liberaal-kapitalistische naoorlogse woningbouwbeleid waar het echte probleem ligt.

Update 17.10.2021

In Berlijn hebben mensen bij een referendum in meerderheid gekozen voor het onteigenen van grote vastgoedbezitters. De grote partijen zijn echter allemaal tegen. Misschien moeten we er in Nederland ook eens naar kijken, wonen is een recht. Het bekende Tweede Kamer lid dat Nederland als een BV ziet (en zijn partij ook zo heeft genoemd) komt dan in aanmerking. Ook een prins is een huizenbezitter met veel vastgoed. Vastgoed is de pot met goud die men in deze tijd van 0% rente moet bezitten, niet alleen particulieren, maar ook grote beleggers (ook uit het buitenland). En het mag, alles is legaal door wetten ondersteund.

Uit 2009, 12 jaar geleden: Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……

Van verschillende kanten wordt geprobeerd de woningnood te bagatelliseren, ook het CBS doet er aan mee. Er is dan geen tekort aan huizen, maar mensen wonen TE GROOT, nemen teveel ruimte in.

Vandaag een woonprotest in Rotterdam. De hele wooncrisis hebben we te danken aan decennia liberaal-kapitalistisch VVD-CDA beleid en D66 en de PvdA deden er aan mee. Lees het goed!

Update 22.12.2021

Een huis dat in het jaar 2000 160.000 euro waard was (transactiewaarde) is nu 400.000 euro. Het is jammer dat de meeste mensen het verband niet zien met decennia VVD, CDA, PvdA, D66 beleid (vanaf de jaren 1990) en de huidige situatie…. zie boven.

Update 30.12.2021

Uit onderzoek onder gemeenten: De doorstroming van ouderen die grote woningen bezitten naar kleinere appartementen is niet goed en zorgt voor de wooncrisis. Ik schreef erover in 2009 12 jaar geleden, zie boven. (OMG). Dat ouderen niet willen verhuizen is overigens hun goed recht, deze argumentatie wordt nu gebruikt om falend beleid te verhullen want er zijn geen kleinere appartementen.

De asielcrisis wordt mede veroorzaakt doordat er geen woningen voor statushouders zijn en ze blijven daardoor lang in opvangcentra wonen. Gemeenten worden nu gedwongen voor noodopvang te zorgen. Het populisme zal hierdoor verder toenemen. Dit is het bekende solidariteit aan anderen vragen, ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie

Het drama Nederland. De ‘Puinhopen van Paars’ na de jaren 1990 (1994-2002, Kok/Zalm, VVD/PvdA/D66) zijn klein vergeleken met de huidige puinhopen. Aangezien de hoofdrolspeler VVD leider DMP Rutte is kunnen we spreken vanDe Puinhopen van Rutte’. 11 jaar VVD beleid en IEDERE maatschappelijke sector is in crisis en de bevolking gepolariseerd en de politiek versplinterd. Zonder corona zou dat ook zo zijn geweest, corona heeft blootgelegd wat er allemaal verkeerd is gedaan in het verleden.

Overigens, de woningnood zal de komende jaren NIET worden opgelost, zie bovenstaande, ook niet met een nieuwe regering. Dit is na decennia een onoplosbaar probleem geworden. Alleen met een zeer radicale aanpak met nationalisatie/onteigening, 1 huis mogen bezitten en er zelf in wonen, veel zelfvoorzienende tinyhouses bouwen, het toestaan van arbeidsmigranten alleen wanneer de werkgever zelf de huizen gaat bouwen, een asielquotum met een directe koppeling met het speciaal daarvoor bouwen van huizen (geen huizen beschikbaar, geen asielzoekers, ik schreef er in de jaren 1990 al over), en dergelijke. In Nederland is er echter hiervoor geen meerderheid te vinden…..

Update 18.01.2022 (13 jaar later)

Dit artikel begon in 2009, 13 jaar geleden. De woningnood en wooncrisis zijn toegenomen, de gevestigde politiek heeft geen oplossingen, ondanks beloften, dit gaat nog jaren duren netzo als al die andere crises. MP Rutte en zijn partij de VVD hebben 11 jaar mede het beleid gemaakt en dezelfde persoon staat vandaag de regering te vertegenwoordigen. Hij is nog steeds ‘trots’ op zijn prestaties…..

Uit 2009, 13 jaar geleden: Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……

Lees ook: Dossier VVD en Humanistisch Sociale Partij

Update 07.02.2022

Overbieden bij de aankoop van een huis komt steeds vaker voor, het laat de jungle zien waarin we leven. Mensen met geld bepalen de gang van zaken. De verschillen tussen arm en rijk nemen sterk toe (ook door de hoge inflatie, men koopt minder voor hetzelfde geld). Mensen leggen het verband niet met decennialang liberaal-kapitalistisch-neoliberaal VVD-CDA beleid en D66 en PvdA volgden, deden mee.

 • 1 op de drie huizen wordt met 50.000 euro overboden.
 • Bij 80% van de verkoop van een huis wordt overboden
 • zelfs makelaars zien dit als bedenkelijk
 • ook buiten de Randstad vindt overbieden plaats
 • een huis werd met 160.000 euro overboden
 • ook huizen die al hoog in prijs te koop staan worden overboden
 • nieuw is een vanaf prijs die laag is, zo ontstaat het bieden en overbieden, kapitalisme in de meest zuivere vorm
 • dit neemt nog verder toe aangezien er een tekort aan huizen is en de hypotheekrente laag waardoor veel geld lenen makkelijk is

Mijn analyse van jaren terug is nog steeds dat het in stand houden van schaarste opzettelijk gebeurd, want schaarste zorgt voor hogere prijzen voor bezitters, het is simpel kapitalisme vergelijkbaar met de olieprijzen. Als de olie producerende landen (OPEC) meer inkomsten willen verlagen ze de productie en de prijs gaat omhoog. Voor de eenvoudige burger is dit onzichtbaar, die doet moeite om een huis te vinden om in te wonen.

Ondertussen nemen de maatschappelijke spanningen toe, ook door corona. We kijken naar een langzame implosie van VVD-CDA beleid van decennia, op ALLE gebieden. Erkennen zullen ze het nooit. Elders heb ik geschreven (ook al weer jaren geleden) dat het gaat om de middenklasse die niet ziet dat ze genaaid worden. Potentieel gevaarlijk, een middenklasse in de verdrukking gaat vaak politiek gezien naar rechts: populisme of erger, terwijl de oplossingen progressief zijn: huizen bouwen voor iedereen, geen denivellering door inflatie, geen grote vermogensverschillen enzovoort. Maar ‘links’ heeft de erfenis van het verleden die bij veel mensen is blijven hangen als ‘communistisch’…

Laten we vooral niet vergeten dat de woningnood/wooncrisis voor burgers, statushouders en vluchtelingen is veroorzaakt door decennialang liberaal-kapitalistisch (neoliberaal) beleid van VVD/CDA en PvdA en D66 volgden.

Update 02.06.2022

Het aantal mensen zonder woning, doorgaans daklozen genoemd, is tijdens 12 jaar VVD/MP Rutte beleid (CDA, PvdA en D66 volgden) verdubbeld tot 40.000 (is al jaren het geval). Ineens komt er een plan om daklozen een woning te bezorgen. Hoe is onbekend, want er zijn geen woningen, er mag minder gebouwd worden door die andere crisis, de stikstofcrisis. Ook voor statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) zijn er geen woningen. Hierdoor zijn de asielcentra overvol (mensen slapen op de grond en stoelen). Het systeem is vastgelopen. Ook is er een uiterst vreemde ontwikkeling in de huidige politiek: ER IS INEENS HEEL VEEL GELD (blijkbaar). Defensie krijgt 5 miljard, overal gaan de lonen omhoog…vermoedelijk krijgen komende generaties de rekening gepresenteerd.

Update 07.06.2022

Een week lang een tv programma over de wooncrisis gemaakt door jongeren die beseffen dat zij de gevolgen moeten dragen van decennialang beleid: Manifest stenenkoorts.

Nederland wordt slecht bestuurd, daar komen al die crises vandaan, lees er over in: Politiek en landsbestuur.

Update 06.01.2023 (14 jaar later)

Alles blijft hier staan, lees het goed. De nederlandse politiek werkt zo: er zijn crises ontstaan in de afgelopen decennia door liberaal-kapitalistisch-neoliberaal beleid (wooncrisis/asielcrisis/stikstofcrisis etc), de journalistiek schijft er over, er komen goede analyses, boeken, tv programma’s en er wordt over gepraat in talkshows en………..er veranderd niets. Mensen worden door minister van wonen De Jonge (45 jaar) wijsgemaakt dat er heel veel woningen gebouwd gaan worden, zelfs 900.000 (was eerst 1 miljoen) in 7 jaar (2030) maar het is duidelijk dat dat niet gaat gebeuren door tal van oorzaken en bovendien is het zelfs niet wenselijk want Nederland is VOL (mocht lange tijd niet gezegd worden).

Wat goed is is zelf OBSEERVEREN, ik deed het in de afgelopen 13 jaar toen ik in een groot deel van Nederland 1 dag in de week ging fotograferen. Men ziet dan dat armoede in de steden zit een rijkdom aan de randen van de steden en in buitengebieden. Men ziet daar grote huizen, villa’s (in deze tijd snel richting 1 miljoen aan waarde), een grote tuin, een oprit met een nieuwe elektrische auto (eigen laadpaal) of een nieuwe Landrover (men kan er een steile berg mee oprijden, maar in Nederland zijn geen steile bergen (afgezien van Limburg) en overal bewakingscamera’s, want deze mensen weten wat ze te beschermen hebben (of een bordje met ‘pas op voor de hond’).

Update 13.01.2023

 • De huizenprijzen dalen weer (gemiddelde vraagprijs was 500.000 euro, een verdubbeling in 10 jaar). Men vreest nu dat er MINDER huizen gebouwd gaan worden.
 • Statushouders (asielzoekers die erkend zijn) krijgen nu voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning. De wachttijd voor anderen zal hierdoor toenemen (het populisme ook).
 • De doelstelling van 900.000 nieuwe woningen in 2030 gaat NIET gehaald worden.
 • De Nederlandse bevolking groeit als kool, 18 miljoen is in zicht (10 miljoen in de jaren 1950), het afgelopen jaar hoofdzakelijk door immigratie.
 • Er zijn te weinig bouwvakkers om huizen te bouwen.
 • Etc.

Ik denk nog wel eens de jaren 1980 toen ik wanhopig door Nijmegen fietste op zoek naar een kamer na mijn studie. Daarna woonde ik ruim 20 jaar in kamers van huisjesmelkers. Daarom ben ik dit allemaal gaan uitzoeken in 2009….en dankzij internet is dat mogelijk.

Update 14.01.2023

In Nijmegen 3000 aanmeldingen voor een vrij gekomen sociale huurwoning. Benodigde inschrijftijd 15 tot 20 jaar of loting. Ze hebben er een loterij van gemaakt of men in een woning kan wonen….Ondertussen regeert er een regering gewoon door met een MP die 12 VVD beleid heeft uitgevoerd (andere partijen werkten mee). Rijken worden rijker, armen worden armer, de tweedeling neemt toe. Meer daklozen op straat….

Het wrakke schip Nederland dobbert stuurloos op de oceaan, de kapitein die 12 jaar lang aan het roer staat zegt dat alles goed gaat en dat we zo’n gaaf landje wonen. We hebben echter een nieuwe kapitein nodig en nieuwe bemensing voor het schip….

Update 26.01.2023

De woningnood is hoog, maar er worden minder huizen gebouwd dan was gepland komende twee jaar. De huizenprijzen dalen, de rente is gestegen. Er komen meer asielzoekers dan verwacht, maar woningen zijn er niet. Zouden de bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor het beleid (ook andere beleidsterreinen/sectoren zoals de agrarische, de jeugdzorg etc).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, privatisering | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Vluchtelingen

(Begonnen in 2013) (Met Updates 2023 10 jaar later/31 jaar later)

Dit schreef ik in 1992 in mijn artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’: “Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld of delven het onderspit binnen de rijke wereld zelf”. Uit het artikel ‘Het einde van het communisme’ uit 1991: …..“Hierdoor worden we geconfronteerd met migratiestromen van grote aantallen mensen naar de welvarende delen van de wereld, onder andere Europa”. Waarmee gezegd is dat de vluchtelingenstroom uit Afrika al meer dan 20 jaar aan de gang is. (zie krantenartikel NRC 1992 in de fotogalerij). Als er 250 mensen in de zee voor Lampedusa verdrinken is het nieuws en terecht.

Men wil veel geld gaan uitgeven om technisch hoogwaardige patrouilleschepen de gammele bootjes te laten opsporen en terugsturen. Dit is de manier waarop de rijke wereld de armen op afstand wil houden. Beter is het om (zoals meer dan 30 jaar geleden al bekend), importheffingen te verminderen en doelgerichte ontwikkelingshulp te organiseren om zo landen en mensen de kans te geven op een betere toekomst in hun eigen land, want het toelaten van grote aantallen immigranten is geen goede oplossing. Onlangs is gebleken dat bedrijven uit arme landen via Nederland belasting ontwijken om zo in eigen land geen geld naar de staatskassen te laten gaan. Dit bedrag zou hoger zijn dan er geld aan ontwikkelingshulp wordt gegeven. Het is al abject dat bijna alle grote bedrijven binnen de rijke landen geen of minder belasting betalen door (weliswaar) legale mogelijkheden in Nederland (belastingontwijking genoemd in plaats van ontduiking), echt moreel verwerpelijk wordt het als ontwikkelingslanden benadeeld worden en in het Westen goede sier gemaakt wordt met het geven van ontwikkelingshulp, die overigens meestal is gekoppeld aan het bedrijfsleven. Dat is wat heer Balkenende (8 jaar MP van de ‘BV Nederland’) en anderen, bedoelen met “de VOC mentaliteit” en waar ze zo trots op zijn. Nederland heeft een traditie op dit gebied die met de slavenhandel is begonnen. Er zijn sinds begin jaren 1990 duizenden mensen verdronken in de Middellandse Zee. Met binnen de rijke wereld zelf bedoelde ik de toenemende armoede in welvarende landen.

Update 20.11.2013

Economische vluchtelingen die de armoede ontvluchten in Afrika bestormen geregeld de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Hekken moeten steeds hoger en sterker worden gemaakt om de massa’s tegen te houden. Er zijn vluchtelingenkampen waar de migranten wachten op een kans om naar Europa te komen. Het zijn de mensen die geld hebben om een smokkelaar te betalen.

De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets, een beetje rijst, geen bed maar een matje op de grond en geen meubels. Zicht op verbetering is er niet. Is het vreemd dat de mensen die niets hebben in de andere kamer proberen te komen.

Ontwikkelingshulp is vaak slecht besteedt zo hebben onderzoeken uitgewezen, tevens zijn er teveel organisaties en is er versnippering. Beter is het om enkele landen te helpen ontwikkelen en die als voorbeeld te nemen. Dit moeten alleen landen zijn die een politiek systeem hebben dat  aan de doelstelling voldoet, wat op zich al een probleem is. Geld geven aan een land als bijvoorbeeld India is niet goed, dit land heeft een zeer rijke elite die maatschappelijke ongelijkheid in stand wil houden. Tijdens de Koude Oorlog na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 (de val van de Berlijnse Muur) probeerden veel mensen de DDR en andere communistische landen achter het IJzeren Gordijn te ontvluchten als politiek vluchteling. Dit heette toen ‘de mensen stemmen met hun voeten’ en ze werden toegelaten. Nu zien we hetzelfde met economische vluchtelingen uit Afrika en politiek vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Deze worden niet toegelaten en ze verdrinken in zee, worden in kampen opgesloten of wonen in de parken van Athene.

Update 23.08.2014

De regering trekt extra geld uit voor ontwikkelingssamenwerking. Men gaat dit gebruiken voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio waar ze het eerste aankomen. Het is echter een grote vergissing om noodhulp en opvang ontwikkelingssamenwerking te noemen, het heeft er niets mee te maken. Ontwikkelingssamenwerking is landen die economisch en maatschappelijk geholpen moeten worden ondersteunen om het land te ontwikkelen. Importbeperkingen moeten worden aangepast en er moeten geen landbouwproducten worden gedumpt die de lokale economie ontwrichten. Door deze maatregelen komen er minder vluchtelingen die opgevangen moeten worden.

In 1993 schreef ik:”de grenzen moeten dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp moet worden verhoogd”, maar dat is 20 jaar geleden.

Update 24.04.2015

Steeds meer bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee, met honderden tegelijk. De discussie over de aanpak wordt verkeerd gevoerd. Er zijn, in tegenstelling tot 1992 toen ik er over schreef, nu twee categorieën vluchtelingen. De eerste categorie is  nog dezelfde als 25 jaar geleden, mensen die vluchten vanwege een economische reden uit Afrika. Ze hebben in hun eigen land geen toekomst en willen naar het welvarende Europa dat ze door de media zo goed kennen. Ze willen werken, geld verdienen en een toekomst opbouwen. De tweede categorie zijn de vluchtelingen uit oorlog- en conflictgebieden, Syrië, Libië, ja eigenlijk uit het hele Midden Oosten.

De enige oplossing voor de eerste categorie is de landen in Afrika economisch op te bouwen (zie boven). De oplossing voor de tweede categorie is complex. Mensen ontvluchten oorlog en geweld en zoeken veiligheid. Het is duidelijk dat we in Europa niet alle mensen kunnen opvangen. Tevens is er geen Europese aanpak, minister-president Rutte zei: het is gewoon pech dat Italië daar ligt en dus moeten ze de vluchtelingen opvangen. Dat noemen ze een Europese aanpak. Ook het armlastige Griekenland wordt overspoeld met vluchtelingen. Er zijn landen in Europa die bijna geen vluchtelingen opvangen. Men moet een berekening maken van inwonertal versus het aantal vluchtelingen dat opgevangen kan worden. Misschien is een verdeelsleutel op basis van BBP (Bruto Binnenlands Product, de welvaart van een land) en het aantal vluchtelingen nog beter. Op deze wijze is er een verband tussen welvaart en de draagkracht van een land om vluchtelingen op te nemen. Maar het aanpakken van de oorzaken verdient ook hier natuurlijk de voorkeur. Directe oplossingen zijn er niet, dit soort conflicten hebben een tijdsspanne van decennia.

Kort samengevat in een reactie elders op een artikel (over vluchtelingen uit Ghana) in de Volkskrant van Kees Broere:

We moeten beginnen met het maken van een duidelijk onderscheid tussen economische en politieke vluchtelingen. Deze (mooie) reportage van Kees Broere laat goed de economische vluchtelingen zien. Politiek vluchtelingen komen momenteel oa uit Syrië en Libië. Beide vragen een geheel andere aanpak. Zoals al DECENNIA bekend is, moeten de internationale handelsverhoudingen worden verbeterd, importheffingen worden veranderd, moeten er geen westerse producten (en afval) in Afrika gedumpt worden. westerse bedrijven moeten goede lonen betalen en belastingontduiking via de Zuidas in Amsterdam moet worden verboden. Met goede doelgerichte ontwikkelingshulp kunnen deze landen zich ontwikkelen en zullen deze vluchtelingen thuis blijven. Politiek vluchtelingen zijn van alle tijden, deze zullen (ten dele) geholpen kunnen worden. In Europa moet er een verdeelsleutel komen die een koppeling maakt tussen de welvaart van een een land (bijvoorbeeld bbp) en de opname van vluchtelingen. Er zijn Europese landen die weinig vluchtelingen opnemen, in Italië en Griekenland bevinden zich veel vluchtelingen (het is beter dit niet goed te praten op de wijze die MP Rutte deed door te zeggen dat het pech is dat Italië daar ligt, maar dit terzijde).

Update 09.05.2015

Kijk, er wordt nagedacht in Brussel. Vandaag in de Volkskrant een artikel. De Europese Commissie wil iets gaan doen aan de vluchtelingen. Er moet in Europa een quotum komen voor de opname van vluchtelingen op basis van de welvaart, bevolkingsomvang, werkeloosheidspercentage en het aantal asielzoekers dat er al is. Tevens komen er maatregelen om de komst van asielzoekers af te remmen. Landen waar mensen vandaan komen krijgen hulp. De maatregelen zijn wel tweeslachtig. Opvang van mensen ter plekke, betere grensbewaking en mensen terugsturen. Als de landen niet meewerken krijgen ze een korting op ontwikkelingshulp.

Het is beter maatregelen te nemen die de uitstroom van mensen tegengaat door de oorzaken weg te nemen (zie boven).

Update 26.05.2015

Vandaag een opinieartikel van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen (in de Volkskrant). Voor het eerst in tijden dat iemand pleit voor aandacht voor de landen waar al die vluchtelingen vandaan komen. De minister wil 50 miljoen euro besteden aan verbetering van de economieën van enkele Afrikaanse landen en hoopt dat andere landen zullen volgen. Hoopt, ik vraag mij dan direct af waar het Europese beleid is. Zelf denk ik dat er een Marshallplan nodig is vergelijkbaar met de hulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, dus miljarden (maar alleen volgens de aanpak die boven beschreven is).

Waar ze simpelweg mee moeten beginnen is bijvoorbeeld de Nederlandse rozenkwekers die in Afrika hun rozen kweken (gebeurt al meer dan 10 jaar) en wereldwijd exporteren hun personeel een goed loon te geven, dat is iets waar je een land echt mee helpt. Of cacaoboeren een goede prijs geven voor hun producten. Maar het is al heel lang duidelijk dat alles waar we in het rijke westen voor moeten inleveren niet gebeurt, want dat vraagt iets van ons en dat kan natuurlijk niet (ironisch bedoeld). Het gaat er om verbanden te leggen tussen verschillende nieuwsfeiten: 50 miljoen is net zoveel als er in Rotterdam aan een nieuw museum wordt uitgegeven (Collectiegebouw Museumpark). 

Die 50 miljoen voor Afrika komt uit het Dutch Good Growth Fund. Wist niet dat het bestond, in de naam zit zit de tweeslachtigheid al besloten, gaat het om de groei van Nederland of de groei elders? Ook de naam van de minister mevrouw Ploumen (dit heet een minister zonder portefeuille en valt onder Buitenlandse Zaken) is Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse handel is het doel (en staat vooraan), Ontwikkelingssamenwerking/hulp het gevolg (typisch zo’n VVD/VOC mentaliteit) (zie boven). Er is een lijst van 68 landen die in aanmerking komen voor dit fonds. (India staat er ook op (zie boven).

Update 01.07.2015

Een treffend verhaal van NOS correspondent Koert Lindijer van de NOS over het Afrikaanse land Mali dat mijn analyse geheel bevestigd. Jongeren gaan weg omdat er geen werk en toekomst is, ze zien geen alternatief. Mensen die na jaren terugkeren, en die niet omgekomen zijn tijdens de overtocht, hebben succes. De migratie begon al in de koloniale tijd die ruim 60 jaar bestond als kolonie van Frankrijk. Een kwart van de Malinezen woont in het buitenland, vooral in Frankrijk. http://nos.nl/artikel/2044569-migratie-is-in-mali-religie-geworden.html

Update 17.07.2015

In de Ethiopië is een VN conferentie met de naam Financing for Development. Wat ik eerder schreef (zie boven) wordt bevestigd met nieuwe cijfers. 90 miljard euro wordt via fiscale sluiproutes (dus ook via Nederland) aan arme landen onttrokken, bijna evenveel als deze landen aan ontwikkelingshulp krijgen (117 miljard). Het onttrokken bedrag is nog groter door belastingafspraken tussen landen. Een international rechtsorgaan om belastingontduiking tegen te gaan wordt tegengehouden door de rijke landen. Hoe duidelijk kan het zijn. Het aantal (boot)vluchtelingen zal hierdoor toenemen.

Update 05.09.2015 

Er is een exodus aan de gang die Bijbelse associaties oproept. Syriërs die met bootjes vanuit Turkije naar de Griekse eilanden zijn gevlucht, reizen via de Balkan naar Hongarije en willen naar het ‘beloofde land’ Duitsland. Ze reizen in overvolle treinen en lopen met duizenden tegelijk langs snelwegen naar het noorden. Het beeld van een klein jongetje dat dood op een stand in Turkije ligt schokte de wereld deze week.

De Syriërs zijn politiek vluchtelingen die hun land ontvlucht zijn voor wrede dictator Assad die nietsontziend al een paar jaar een oorlog voert tegen zijn eigen bevolking. (Het zijn overigens wel de mensen die het kunnen betalen om te vluchten, de middenklasse. Navrant is het het beeld van vluchtelingen die met hun telefoon een selfie maken op de standen van een Grieks eiland om te laten zien dat ze het gehaald hebben). Wat is nu de achtergrond van deze tragedie.

De vluchtelingen zijn het slachtoffer van immorele internationale machtspolitiek. Rusland houdt al jaren in de Verenigde Naties iedere actie tegen Assad tegen, dit is onderdeel van hun geopolitiek waarover ik in een ander artikel heb geschreven (Dossier Geopolitiek). Maak geen vergissing, de Verenigde Staten, Rusland en China voeren achter de schermen een genadeloze strijd om politieke en economische macht in de hele wereld. De volksopstand in Oekraïne van 2014 heeft iets in gang gezet. Een door Rusland gesteunde regering kwam ten val en er kwam een op het westen georiënteerde regering. In het Oosten van Oekraïne en op het schiereiland de Krim is de meerderheid van de bevolking op de hand van Rusland. Regeringen en staten denken echter niet in voorkeuren van de bevolking, maar in macht en territorium. Rusland annexeerde de Krim vanwege de militaire havens. Het westen is er als de kippen bij om Oekraïne binnen de invloedssfeer te krijgen en direct economische, politieke en verhulde militaire steun te geven. Het zou mij helemaal niets verbazen als Amerikaanse militaire adviseurs in Oekraïne al lang aan het werk zijn, maar dat lezen we natuurlijk nooit in de krant. De president van Rusland, Poetin (een KGB ambtenaar (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie/levensloop van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen.

Daarmee zijn we terug bij de miljoenen mensen die op de vlucht zijn vanuit Syrië en bij de 200.000 mensen die door president Assad zijn vermoord. Zolang de internationale gemeenschap geen actie onderneemt tegen deze dictator zal de exodus doorgaan.

Update 13.10.2015

De Nobelprijs voor economie ging dit jaar naar Angus Deaton. Een van zijn specialisaties is armoede en ongelijkheid. Hij gelooft niet in ontwikkelingshulp, maar meer in het opheffen van handelsbelemmeringen. (zie boven, ik zeg dit al 30 jaar, sinds mijn studie).

Dat de geschiedenis zich herhaalt en dat mensen niet van de geschiedenis leren is bekend. Meestal herhaalt de geschiedenis zich op een andere manier, bij de vluchtelingencrisis herhaalt de geschiedenis zich echter als een kopie. We schrijven de jaren 1990, de VVD en de PvdA (en D66) regeren 8 jaar in twee regeerperiodes van 1994 tot 2002. (Minister-president is Wim Kok, minister van financiën is Gerrit Zalm). Per jaar komen er gemiddeld 50.000 asielzoekers Nederland binnen, of het economische of politieke vluchtelingen waren werd nooit helemaal duidelijk want de asielprocedures deugden niet. Asielzoekers werden in tenten ondergebracht, want de opvanglocaties waren vol (zie fotoreportage onder). Door de langzame asielprocedures ontstond er een groep mensen die 10 jaar later een generaal pardon kregen, 27.000 mensen. Deze gang van zaken was de voedingsbodem voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en in 2015 Geert Wilders. Over 10 jaar is er weer een generaal pardon voor de asielzoekers die dit jaar Nederland binnenkomen, geschat op 50.000.

Een grafiek van het COA uit 2014, toen er na een daling van een aantal jaren een lichte stijging was van het aantal asielzoekers. De toename van asielzoekers tijdens de ‘Paarse’ regeringen (1994-2002) met Wim Kok (PvdA) en Gerrit Zalm (VVD) is goed te zien.

Paars 1994 -2002

In 2015 komen er opnieuw kampen, ze weten niet waar mensen ondergebracht moeten worden. Sporthallen en leegstaande kantoren worden gebruikt (asielzoekers hielden in Nijmegen, waar een kamp voor 3000 personen komt, een protest tegen de slechte behuizing).

Het handelen van politici in deze tijd laat wanhoop zien, het is pure crisisbeheersing en reactief handelen. Er komen duizenden mensen per maand Nederland binnen. De open grenzen zorgen ervoor dat iedereen die in Griekenland en Italië aankomt binnen twee weken naar het noorden reist. De instroom op Griekse eilanden gaat door. (Opvallend is overigens dat we over Italië en Marokko niks meer horen). De polarisatie onder de Nederlandse bevolking is enorm, er zijn voorstanders van het toelaten van vluchtelingen en tegenstanders. In Duitsland is dezelfde situatie, men verwacht dit jaar meer dan een miljoen vluchtelingen. Er zijn aanslagen op opvanglocaties. Er is een rechts-radicale beweging die makkelijk kan ontsporen. Dit roept associaties op met een duister verleden, waar rampen uit zijn voortgekomen. Men spreekt al over onbeheersbaarheid.

Het aantal brievenbusfirma’s in Nederland is de afgelopen twee jaar met 17% gegroeid. Een van de bedrijven die ervoor zorgt dat abjecte bedrijven en landen (zie boven) minder belasting betalen gaat naar de beurs, de eigenaren worden miljonair. Dit is de volstrekt immorele wereld waarin we leven. 

De kosten van de opvang worden dit jaar 1 miljard euro, we hebben net 7 jaar crisis achter de rug waar miljarden zijn bezuinigd. Wat hierbij direct opvalt is dat er in de begroting al rekening mee was gehouden (?).

Update 18.10.2015

De PVV is veruit de grootste partij in de politieke peilingen. Dit is geheel te danken aan de aanpak van heer Wilders met de simpele opstelling van: “de grenzen moeten dicht”, een groot deel van de kiezers is het met deze opstelling eens, ook mensen die voorheen nooit op deze ‘partij’ (immers zonder leden) zouden stemmen. Laten we echter vooral niet vergeten dat we de huidige situatie te danken hebben aan het falen van al die partijen die de afgelopen 15 jaar Nederland geregeerd hebben. 1 ding is zeker, na de volgende verkiezingen is Nederland een onregeerbaar land.

In Duitsland gaan stemmen op om ook daar een hek te bouwen, net als in Hongarije. Het verdrag van Schengen (eind jaren 1980), waarbij de binnengrenzen wegvielen, is te zien als naïef. Economische motieven, één Europese binnenmarkt van 500 miljoen inwoners, speelden de hoofdrol. Geen douanes meer, geen wisselkoersen met de euro. Het klinkt goed, maar iedereen die voet aan wal zet op een buitengrens van Zuid-Europa kan vrij reizen, legaal of illegaal. Daarom is er in Frankrijk bij Calais al jaren een tentenkamp met een paar duizend mensen die geen geldige papieren hebben en naar Engeland willen.

De woningnood in Nederland is enorm (zie Dossier Woningnood elders op deze website), daarom  moet er een koppeling komen tussen het toelaten van vluchtelingen en een grootschalig woningbouwprogramma dat wordt bekostigd door een solidariteitsheffing. Deze solidariteitsheffing moet worden opgelegd aan iedereen die een tweemaal modaal inkomen heeft en is de tegenhanger van de verhuurdersheffing die reeds een aantal jaren is opgelegd op huurders van de sociale woningbouw.

Update 05.11.2015

Men verwacht komend jaar nog ca 3 miljoen nieuwe vluchtelingen die naar Europa zullen komen. 

Update 10.12.2015

Het gaat erom de werkelijke gang van zaken te kennen en de keuzes van de verantwoordelijken te toetsen. De vluchtelingencrisis heeft geleid tot grote spanningen in heel Europa. Wat vragen oproept is dat bijvoorbeeld in Duitsland, waar 1 miljoen vluchtelingen zijn toegelaten, ook naar voren is gekomen dat het toelaten van vluchtelingen een rol speelt in de vergrijzingsproblematiek. De politieke en economische verantwoordelijken vrezen de vergrijzing van de samenleving en dat is een argument geworden voor het laten komen van een miljoen mensen, ze worden gezien als nuttige arbeidskrachten om ingezet te worden op de arbeidsmarkt.

Ook in Nederland is er ineens een tekort aan werkers in de industrie, een werkgever zei op tv dat ze per direct mensen kon gebruiken, waarbij gedoeld werd op vluchtelingen, want veel vluchtelingen komen uit de middenklasse van Syrië. Men vraagt zich dan af of het Nederlandse onderwijssysteem wel goed functioneert. Tegelijkertijd lezen we in de media dat werkgevers liever Poolse werknemers hebben in plaats van Nederlanders.

Mijns inziens past dit een patroon wat ik eerder heb beschreven: het kapitalisme heeft een constante aanvoer van goedkope en makkelijk inzetbare werkers nodig, de gevolgen van dit soort demografische processen wordt volledig onderschat. Duitsland en Nederland zijn landen die vanaf de jaren 1960 de instroom van werkers hebben georganiseerd, Duitsland haalde mensen in Turkije, Nederland uit Turkije en Marokko. Frankrijk had zijn voormalige koloniën waar veel mensen vandaan zijn gekomen.

Op tv hield Frans Timmermans (54), een PvdA carrièretijger die nu Eurocommissaris is, een pleidooi voor broederschap en samenleven met vluchtelingen, tevens schreef hij een boekje hierover. Bevlogen praten en een boek schrijven helpt echter niet. Europa is de middenklasse kwijt aan het raken aan rechts, in Frankrijk, Duitsland en ook Nederland (andere landen ben ik niet mee bekend). Dat komt doordat er wel een economisch maar geen sociaal Europa is gekomen, beloften zijn niet waargemaakt (vooral door de sociaal-democratie die haar ideologie heeft laten vallen). Excuses zijn er niet, alleen een miljarden kostend investeringsprogramma in sociale woningbouw, werkgelegenheid en loonverhoging voor de lagere inkomens kan het tij nog keren, anders zal de geschiedenis zich herhalen zoals in Duitsland voor WO2 waar de middenklasse zich liet paaien met simpele oplossingen en een zondebok……..en we weten waar dat toe kan leiden.

Update 14.12.2015

In de Volkskrant een artikel van hoogleraar openbare financiën Harry Verbon die stelt dat de huidige en aanhoudende vluchtelingenstroom de hoge werkeloosheid in stand zal houden en dat de welvaartsstaat zal bezwijken. Vooral de zogenoemde ‘onderkant’van de arbeidsmarkt zal getroffen worden. We hebben nu al een situatie dat iedereen met een vaste baan een goed leven kan leiden (zolang als je niet ontslagen wordt en je je belastingen betaalt), maar vaste banen/contracten worden steeds minder gegeven, tijdelijke contracten en zzp werk (geen pensioenopbouw, geen ziektekostenverzekering, geen WW maar Bijstand etc) zijn normaal, de dagloner van de 21e eeuw: geen werk, geen geld.

Update 21.01.2016

In Keulen zijn tijdens de jaarwisseling honderden vrouwen aangerand door mannen met een buitenlands uiterlijk, dit heeft de meningenpolarisatie over vluchtelingen verder doen toenemen, niet alleen in Duitsland zelf (waar deze gebeurtenis enige tijd door autoriteiten is verzwegen) maar in heel Europa. Nederland is nu voor een half jaar voorzitter van de EU, we roepen nog even in herinnering dat minister-president Rutte in april 2015 nog zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf maar moest oplossen. Men zoekt nu koortsachtig naar een Europese aanpak en verbaasd zich erover dat de buitengrenzen niet goed bewaakt worden. Dit past mijns inziens geheel in het patroon dat er koste wat kost 1 Europa moest komen zonder binnengrenzen, de Schengenzone, zonder dat er goed  over is nagedacht, het is louter economisch denken. Tevens wordt er nog steeds geen goed onderscheid gemaakt tussen economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen. In Duitsland blijken ineens heel veel Marokkanen te wonen, het zijn jonge jongens die op goed geluk hun land verlaten hebben en in Europa wat rondhangen, dit zijn wat men noemt gelukszoekers. 

Wat ik nog nooit gehoord heb is dat de politiek vluchtelingen, de Syriërs, Irakezen, Afghanen bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. De oorlogen in die landen houden een keer op en dan kunnen ze terug. Er zijn verborgen agenda’s van een economisch-politieke elite in Europa (zie boven). Dit gaat goed tot de bom een keer barst.

De voorstanders van vluchtelingen halen het voorbeeld aan van een miljoen gevluchte Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland onderdak vonden. Men vergeet echter te vermelden dat we hier over buurlanden spreken, juist daarom moeten ze in het Midden-Oosten hun eigen problemen oplossen.

Over een paar jaar zal men met afgrijzen en verbijstering naar de beelden kijken van de massa’s vluchtelingen die vanuit Griekenland naar het noorden trokken. Dit is de zwartste bladzijde van deze eeuw voor Europa, veroorzaakt door kortzichtig beleid. De verantwoordelijken zullen hiervoor nooit verantwoording hoeven afleggen. Men hoort overigens ook de mening dat Griekenland vluchtelingen met opzet ongecontroleerd heeft laten doorreizen naar het noorden als vergelding voor wat Europa Griekenland heeft aangedaan.

Update 26.01.2016

Hr. Timmermans heeft nu ook gezegd dat er economisch vluchtelingen naar Europa komen en dat deze moeten worden teruggestuurd. Hij moet nog 2 maatregelen nemen: een grootschalig ontwikkelingsprogramma voor Afrika, dan neem je de push factoren (de structurele armoede, zie boven) van economische vluchtelingen weg en de tweede maatregel is een tijdelijke verblijfsvergunning voor alle politiek vluchtelingen.

Er zijn op verschillende plaatsen in Europa weer grenscontroles, Schengen is verleden tijd.

Update 31.01.2016

Angela Merkel, de Duitse minister-president, heeft nu ook gezegd dat de vluchtelingen uit Syrië terug moeten als de oorlog voorbij is. Wat hierbij het eerst opvalt is dat ze dit zegt na ruim een half jaar verwarring, chaos en protesten. Waarom heeft men dit niet van begin af aan duidelijk gemaakt. Dat is wat ik bedoel met de vraag of er dubbele agenda’s zijn.

Zelden in de geschiedenis zagen we zoveel verantwoordelijken zo falen.

Update 15.03.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel waarbij men op het eerste gezicht denkt: nou en! Toch zit er een heel verhaal aan vast dat verband houd met de toestroom van vluchtelingen. We hebben het nu over vluchtelingen met een economisch motief uit Afrika. Er wordt op grote schaal afgedankte kleding uit het rijke westen naar Afrika gebracht en gedumpt. De lokale textielindustrie is hierdoor in het slop geraakt. Nederland speelt zoals wel vaker een rol in dit soort activiteiten, want is de 5e grootste exporteur via de haven van Rotterdam (voor ruim 200 miljoen euro). De landen die de kleding ontvangen gaan nu een importverbod instellen. Het dumpen van goederen, voedsel (en zelfs afval) in Afrika is al decennia de praktijk, hierdoor is het aantal mensen dat Afrika wil verlaten zo toegenomen omdat ze er geen toekomst zien, dit is al meer dan 25 jaar aan de gang. 

Het Bijbelse drama van de vluchtelingen in Zuidoost-Europa duurt voort, gisteren konden we de beelden zien van vluchtelingen die wadend door het koude water een grensrivier tussen Griekenland en Macedonië oversteken. Ze werden gearresteerd. 

Update 16.03.2016

Gelukkig is er nog iemand die naar de oorzaken voor de vluchtelingencrisis zoekt in de keuzes die de verantwoordelijken 20, 25 jaar leden maakten, dat is Paul Scheffer hoogleraar Europese studies in Tilburg (in het tv programma Nieuwsuur van 16.03.2016). Een politicus, zeg een Lubbers, zeg een Kok, zeg een Balkenende, zal nooit zeggen dat ze fouten gemaakt hebben: Griekenland in de Euro, Europa (Schengenzone) zonder grensbewaking, de structurele achterstelling van Afrika, belastingontwijking via Nederland. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Integendeel, dat zijn over het algemeen de mensen die zich laten bewieroken voor hun ‘voortreffelijke prestaties’ en na de politiek goede banen kregen. (Navrant is wel dat ex-politici jaren later als privé persoon tot een diametraal andere mening komen, maar dan is het natuurlijk te laat).

Update 18.06.2017

Er zijn veel discussies over het toelaten van vluchtelingen. Het formeren van een nieuwe regering is erdoor mislukt. De opvattingen van GroenLinks werden door de VVD en het CDA niet gedeeld. Ze deden er 3 maanden over om tot dit inzicht te komen.

Wat opvalt is dat in bijna alle discussies vluchtelingen met een economisch motief en vluchtelingen met een politiek motief nog steeds door elkaar gehaald worden. Als je analyse niet goed is kan de oplossing ook niet goed zijn (zie boven). Door onbegrip zijn er geheel nieuwe woorden voor vluchtelingen gekomen bij een deel van de bevolking: ‘gelukszoekers’ en ‘dobbernegers’. Vooral het laatste woord laat de respectloosheid zien die is ontstaan, maar ik hou het vooral op onwetendheid die hiertoe heeft geleid.

Ook opvallend is dat de VPRO een Franse documentaire uitzond (15.06.2017) over Syrië, dat doen ze dan om 12 uur ’s nachts als er niemand kijkt. De documentaire liet goed zien hoe de president en het land ontspoord zijn en waar al die vluchtelingen met een politiek motief vandaan komen (zie boven). (De documentaire is hier te zien: https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/master-of-chaos.html). Zoals vaker gezegd is de Frans-Duitse zender ARTE beter dan de Nederlandse publieke omroep, zij hebben iedere dinsdagavond een thema avond over een dringend maatschappelijke kwestie, zoals de vluchtelingcrisis, het klimaat, de economische crisis en het terrorisme. Ze beginnen dan om 20.15 uur.

Update 30.11.2017 (4 jaar na het eerste bericht en 25 jaar na de eerste analyse)

In de Volkskrant vandaag een artikel over de vluchtelingencrisis uit Afrika. In het Afrikaanse land Ivoorkust is een Afrikatop met politiek leiders uit Europa en uit Afrika. Dit topoverleg is er gekomen door de aanhoudende migratiestroom vanuit Afrika en de berichten dat in Libië mensen in kampen worden opgesloten en als slaaf worden verhandeld.  De migratiedeskundige geeft een analyse maar laat alles waar het westen verantwoordelijk voor is achterwege. In de eerste plaats hebben we inzake Afrika te maken met een post-koloniale situatie en dat dat schept verplichtingen. In de tweede plaats is het sinds de koloniale tijd tot op de dag van vandaag gegaan om goedkope grondstoffen en toegang tot afzetmarkten voor westerse producten.

Goedkope grondstoffen zoals olie, steenkool, goud en coltan (een metaal dat in ieder mobieltje zit). Dat die Nederlandse multinational die in Nigeria (al sinds de jaren 1930) olie delft, personeel onderbetaald, de lokale politiek omkoopt en het landschap vervuild is ongelofelijk.

Decennialang zijn er producten gedumpt, van agrarische producten tot kleding, tot oude vuile auto’s, vuile koelkasten en zelfs chemisch afval (gedumpt in een woongebied, het kan altijd nog crimineler). Ook de immorele praktijken van bedrijven die belasting ontwijken via Nederland worden niet aan de orde gesteld. De deskundige pleit voor gereguleerde arbeidsmigratie naar Europa zoals men wel vaker hoort om de vergrijzing tegen te gaan en om migranten (net zoals de gastarbeiders vanaf de jaren 1960) in Europa goedkoop het vuile en gevaarlijke werk te laten doen. Dit noemt hij de drie d’s: dirty, dangerous, demanding (slecht betaald, gevaarlijk en ondergewaardeerd). Hij vergeet echter dat veel mensen in Europa helemaal geen migranten en een toename van de multiculturele samenleving willen. Dit is de helft van de oorzaken voor het ‘populisme’. Tevens willen werkgevers structureel geen goed loon betalen voor dit soort werk (zie Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates).

Ik volg deze problematiek al 25 jaar en zoals boven reeds gezegd: “De grenzen dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp omhoog”, een uitspraak van mij uit 1993. Ieder rechts betoog in de afgelopen 25 jaar (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders) heeft het bij het eerste gehouden: de grenzen dicht. Dat is natuurlijk niet goedMaar ik denk dat het laat is, de migratiestromen zijn op gang gekomen en zullen niet meer stoppen, want de meeste jongeren in Afrika willen weg (er komen er door de bevolkingsexplosie miljoenen bij). Dat hun droom van rijkdom in Europa een illusie is is ze niet meer uit het hoofd te praten. 

(Ik zeg al meer dan 25 jaar, sinds mijn studie, praktisch hetzelfde. Dat komt omdat de argumenten stand hebben gehouden, 25 jaar lang. Wat we echter in de nationale en internationale politiek zien is: het kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme‘, opportunisme, eigenbelang, nepotisme, vriendjespolitiek, intellectueel falen enzovoort. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Een politicus of belanghebbende ben ik niet, simpelweg een betrokken burger. Er zijn enkele personen die wel de goede instelling hebben gehad, dan denk ik aan Jan Pronk (1940) en Max van der Stoel (1924 – 2011), beide van de PvdA, maar er zijn er wel meer).

Update 14.06.2018 (5 jaar na eerste bericht, 27 na de eerste analyse in 1991)

Op NPO Radio 1 een discussie met Jan van de Beek na aanleiding van een artikel in de Telegraaf vandaag, we hebben het al meer dan 25 jaar over hetzelfde.

Update 16.06.2018

In 1993 werd in Gilze (Brabant) op een voormalig luchtmachtterrein opvang voor de grote toestroom van asielzoekers opgezet. Legertenten dienden als onderkomen vanwege plaatsgebrek. Hier is in Nederland de vluchtelingenproblematiek begonnen waarvan anno 2018 nog steeds de gevolgen hun uitwerking hebben (zie boven). Er is nog steeds een AZC gevestigd.

 Update 22.06.2018

De migratie/vluchtelingenproblematiek is na 25 jaar wanbeleid ontspoort. De Duitse Bondskanselier Merkel heeft het over een crisis in Europa door de migratiecrisis. Mijn analyse uit de jaren 1990 komt nog steeds terug: de ontwikkeling van Afrika, het woord Marshallplan valt. In Italië hebben de ‘populisten’ van links en rechts de verkiezingen gewonnen op dit thema en ze hebben, verbazingwekkend genoeg, samen een regering gevormd. Italië heeft 700.000 migranten aan land zien komen in de afgelopen jaren, ze zien zichzelf daarom als vluchtelingenkamp van Europa en ze weigeren nu nieuwe boten met vluchtelingen. In Duitsland kreeg de anti-immigratie partij AfD veel zetels in het parlement en nu de druk groot is geworden dreigt een regeringscrisis.

In de Volkskrant vandaag een goed artikel uit Ventimiglia aan de Italiaans-Franse grens waar mensen de grens over willen naar Frankrijk. De grens is echter gesloten voor vluchtelingen en ze slapen onder bruggen, naar schatting meer dan 20.000 personen. Exemplarisch is een vrouw uit Ivoorkust die haar land verliet om geld te verdienen voor haar 13 jarige dochter. Hier zit de kern van de zaak: deze vrouw moet in Ivoorkust bij haar dochter blijven en daar een toekomst opbouwen. Ivoorkust, een voormalige Franse kolonie, moet geholpen worden met de economische ontwikkeling. Daar gaat het om. 

De EU belegt crisisvergaderingen en volgend week wil de EU nieuwe maatregelen tegen migranten nemen. Men wil in Tunesië en Egypte kampen inrichten waar mensen asiel kunnen aanvragen. De landen zelf is nog niets gevraagd. (Ik kom hier nog op terug).

Update 08.08.2018

Voortschrijdend inzicht noemt men dat. De Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU, een rechts-christelijke partij) pleit vandaag voor het opheffen van importheffingen op producten uit Afrika om de migrantenstromen tegen te gaan, want als mensen in Afrika en toekomst zien komen ze niet naar Europa. Dat dit nodig is zei ik meer dan 25 jaar geleden al, zie boven.

De landen waar de EU kampen wil vestigen om migranten tegen te houden willen dat niet, zie vorige update. Ze zouden ook wel gek zijn, arme landen, oa. Tunesië en Egypte zijn genoemd, die massa’s migranten moeten huisvesten.

Er is een toename van migranten die naar Spanje komen, want Italië houdt mensen tegen, zie boven kopie krantenartikel uit 1992.

Update 18.08.2018

Op de Duitse tv (ZDF 16.08.2018) een reportage over het tegengaan van migratie uit Afrika. De EU geeft 8 miljard euro uit om migranten tegen te houden uit de Sub-Sahara landen, oa Niger. Er worden deals gesloten met dictaturen omdat het tegenhouden van migranten nu prioriteit heeft. Duitse beveiligingsbedrijven doen goede zaken met het leveren van techniek. In de documentaire werd ook gezegd dat de grensbewaking van de EU met de naam Frontex in 2005 pas begon, 12 jaar na Schengen.

Update 24.08.2018

Italië dreigt met het stopzetten van betalingen aan de EU als Europese landen geen vluchtelingen die in Italië aan land willen opneemt. Dit is het politieke klimaat dat na 25 jaar is ontstaan.

Update 21.09.2018

Een van de weinige mensen met een afgewogen, niet populistische, analyse is Paul Scheffer. In Nieuwsuur (tv achtergrondenprogramma) werd hij geïnterviewd. Hij was in Marokko en sprak over migranten die naar Spanje en verder willen. Een treffend straatinterview met jonge mannen uit de sub-Sahara landen die naar Europa willen, een zei iets in de trant van: het is onze droom, als je wil dan ga je. Hij liet op een telefoon (!) iets zien. Hier te zien: Reportage Nieuwsuur

Update 25.11.2018

Er komt een migratiepact opgesteld door de Verenigde Naties, er is twee jaar over gesproken. De meningen zijn verdeeld.

Lees hier het Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates) over gastarbeid in de jaren 1960 en arbeidsmigratie sinds ‘Schengen’.

Update 17.06.2019 (27 jaar later)

Op de radio een discussie over mensen die geen verblijfsvergunning krijgen maar niet terug gaan naar het land waar ze vandaan komen.

Update 07.09.2019

De vluchtelingencrisis duurt voort. We moeten dit zien als het resultaat van diepe globale tegenstellingen in de wereld tussen armoede en rijkdom. Ik schreef er in 1992 over. Bovenstaande tekst kan volledig blijven staan. Jammer dat maar zo weinig mensen en media de verbanden leggen tussen verschillende zaken, maar dat zien we op meer gebieden.

In Duitsland is de anti-immigratie partij AfD bij de verkiezingen de op een na grootste partij geworden, de gevestigde partijen verliezen fors. Er er is na jaren van ontkenning en negeren een gevaarlijke vermenging gekomen tussen populisme, rechts-extremisme en erger. Zelfs de ex Bondspresident Gauck zei in een interview dat er gerechtvaardigde kritiek is en dat verkettering niet goed is. De geschiedenis herhaalt zich.

Update 20.11.2019

In 25 jaar zijn de verantwoordelijke politieke partijen (met name de VVD, PvdA, D66, CDA) er niet in geslaagd de asielprocedures te verkorten en te verbeteren. Of het vluchtelingen met een economisch of politiek motief zijn is net als in de jaren 1990 niet duidelijk. De asielcentra zijn overvol. De druk op de woningmarkt blijft hoog (voor staatsburgers en statushouders, er is een tekort van 300.000 woningen en er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofcrisis…..kan het nog erger). Gisteren bleek dat er miljoenen euro’s moeten worden betaald aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de procedure, zij kunnen dan naar de rechter voor een schadevergoeding (advocaten hebben ook weer werk).

Update 02.03.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, hoewel veel mensen het liever niet zien. Ik schreef er over in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’ (1992) waarin ik een uitgebreide analyse maakte, reden voor fatalisme is er echter niet, wel de noodzaak om van de geschiedenis te leren en politiek met moraal te voeren. Dit na aanleiding van een nieuwe stroom vluchtelingen die vermalen worden door de machteloosheid van de internationale politiek. Vrouwen, kinderen en mannen worden met traangas tegengehouden in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland. Zie boven in 2015 toen hetzelfde gebeurde.

Update 18.05.2021

Veel vluchtelingen zwemmen vanuit Marokko, naar Ceuta dat Spaans is. Het zijn hoofdzakelijk Marokkanen die in eigen land geen toekomst meer zien. Ceuta staat op het boven bijgevoegde kaartje in het krantenartikel uit 1992 toen ik er al over schreef: dat is 29 jaar geleden. Helaas is de conclusie dat de internationaal verantwoordelijke bestuurders onmachtig zijn dit op te lossen.

Update 07.06.2021

Boten met mensen die naar Europa willen worden tegengehouden en teruggeduwd bij Griekenland, het getal 40.000 mensen dit jaar werd genoemd. Dit heten pushbacks in de Engelse taal.

Update 11.09.2021

Al de vluchtelingen die de afgelopen jaren vanuit de hele wereld Europa binnen gekomen zijn, al dan niet legaal of illegaal, zwerven dankzij de open grenzen rond en velen willen naar England, het beloofde land. Vaak hebben ze er bekenden wonen.. Ze moeten echter eerst het Kanaal tussen Frankrijke en Groot-Brittannië oversteken. Dat is gevaarlijk, want een drukke scheepvaartroute. Als de zee rustig is is het beter te doen. In Frankrijk zijn er Fransen die met liefde en voor veel geld een boot of rubberboot verkopen. Deze week bleek dat de Engelse kustwacht de bootjes op zee terug duwt uit hun territoriale wateren, een gênante vertoning die de onmacht van ‘de’ politiek, alle politiek laat zien. De verantwoordelijken doen net als of alles onder controle is, maar ondertussen is het 1 groot drama geworden. Er zijn dit jaar 14.000 mensen het Kanaal al overgestoken….

Lees ook Brexit, het tegengaan van illegale immigratie was een van de redenen voor de Brexit.

Lees ook De buitengrenzen van Europa waarin ik op basis van mijn eigen ervaring als lifter in het verleden laat zien hoe makkelijk het is om van Zuid-Europa naar het noorden te reizen als je geen geld hebt en er sinds ‘Schengen’ geen grenscontroles meer zijn.

Update 21.10.2021

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, maar zij herhaalt zich telkens net iets anders, daarom denken we van niet. In deze tijd is het echter een kopie van de jaren 1990 toen asielzoekers in tenten moesten worden ondergebracht, zie de foto’s boven die ik zelf in 1993 maakte in Gilze. In deze tijd in Ter Apel moeten mensen op de grond slapen en het worden er steeds meer, het is er overvol. Het hele asielbeleid is al lang vastgelopen. Door de overwinning van de Taliban in Afghanistan moeten alle Afghanen die voor Nederland werkten worden opgevangen, anders worden ze waarschijnlijk vermoord (werken voor de vijand vanuit Taliban perspectief). Door de woningnood (VVD beleid) zijn er voor 11.000 statushouders (erkende vluchtelingen) geen huizen, ze blijven in asielcentra wonen. De asielprocedures duren net als in de jaren 1990 te lang en mensen die geen kans op asiel hebben blijven in Nederland. Jonge mannen die de armoede hun eigen land (bijvoorbeeld Noord-Afrika) beu zijn en ergen anders hun geluk gaan zoeken, heel begrijpelijk, maar dat kan natuurlijk niet.

Een van de problemen van de VVD is dat ze in theorie (partijprogramma’s) een streng asielbeleid hebben, maar in praktijk voor ruim 20 jaar populisme (20-30 Kamerzetels) gezorgd hebben. Bij een duidelijk beleid met goede procedures en woningen voor statushouders was dit niet gebeurd. Wat ze wel doen is de problemen doorschuiven naar de samenleving. Het populisme zal hierdoor verder toenemen.

Update 15.11.2021

De vluchtelingecrisis in grensgebied Polen-Belarus is gaande, als er tijd voor is zal dit worden geanalyseerd. (Mensen als pionnen in een geopolitiek conflict misbruiken).

In het Midden-Oosten liggen de rijkste landen van de wereld (Saoedi-Arabië, Qatar, Dubai en vele andere), het is beter dat ze hun eigen crises oplossen in plaats van het vluchtelingenprobleem naar Europa door te schuiven. Overigens moet de politiek van de wereld ten aanzien van Israël ook veranderen,( hierover is er geen fatsoenlijke discussie meer mogelijk), maar ook politiek ten aanzien van het hele Midden-Oosten (Irak, Syrië etc). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Als men lange tijd (decennia) de verkeerde keuzes maakt komt er een culminatiepunt, dan vallen alle negatieve zaken samen. Dit zien we niet alleen inzake de vluchtelingen, maar eigenlijk overal, klimaat, wereldhandel, consumptie, productie et cetera. Helaas is dat de tijd waarin we nu leven….

Update 25.11.2021

Steeds meer vluchtelingen verdrinken in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dezer dagen 31 doden door een omgeslagen boot. De uitingen van de verantwoordelijke politici laten slechts onkunde en machteloosheid zien, want deze problematiek speelt al heel lang (zie boven). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Update 11.12.2021

De opvang van vluchtelingen in Nederland is vastgelopen en in crisis (een van de vele) doordat er geen plaatsen zijn waar ze terecht kunnen. In de jaren 1990 waren er dezelfde problemen, zie boven. Het zijn nu veel Afghanen die door het debacle in Afghanistan het recht hebben om hiernaartoe te komen als ze voor Nederland hebben gewerkt. De VVD minister gaat plaatsen aanwijzen (dwingen) om vluchtelingen op te vangen. Het zal in ieder geval niet in Wassenaar, Blaricum of Rozendaal zijn, want dan gaat daar de waarde van het onroerend goed naar beneden…. Dit is een recept voor problemen.

Update 05.02.2022 (9 jaar later)

Goed artikel in de Volkskrant vandaag over ontwikkelingshulp, enkele punten: Veel van mijn analyses van jaren geleden komt terug.

 • het gaat vooral over Burkina Faso in centraal Afrika
 • 50 jaar ontwikkelingshulp
 • het is zwabberbeleid, er zit geen continuïteit in, projecten worden begonnen en abrupt gestopt
 • de angst voor werkeloze jongeren die terrorist worden of als vluchteling naar Europa komen is een motief
 • terroristen bedreigen de havens naar de afzetgebieden van ONZE producten…
 • 500 miljoen is beschikbaar
 • Nederland hielp 90 landen en er waren teveel hulporganisaties
 • er was een postkoloniaal schuldgevoel
 • er was teveel plaatselijke corruptie
 • het gestelde doel van 0,7% van bnp werd tijdens Rutte 1 (2010) niet meer gehaald
 • hulp werd eigen handelsbelangen eerst: trade in plaats van aid
 • het gegeven onderwijs sloot niet aan op de behoefte (beroepsonderwijs)
 • er is een verloren generatie die wil vertrekken
 • de westerse visie is dominant in het beleid
 • enzovoort

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-bd943e99

Update 13.02.2022

Het dumpen van (afgedankte) producten uit welvarende landen in Afrika gaat door. Oude vervuilende auto’s worden per boot naar Afrika geëxporteerd. De aandacht voor milieu is er begrijpelijk niet in arme landen waar mensen voor hun bestaan moeten vechten. In Afrika wonen ca 1 miljard mensen (veel jongeren) die op media de westerse welvaart zien.

Update 27.04.2022 (30 jaar later)

Er verdrinken iedere week mensen in de Middellandse Zee door omgeslagen boten. De Middellandse Zee is een massagraf. Goed om te weten als men aan de Cote d’Azur (Nice, Monaco ea) vanaf een luxe-jacht in zee springt om te zwemmen…

Update 29.04.2022

Steeds meer landen in Afrika willen niets meer met het westen te maken hebben en zoeken steun bij Rusland en China. Dit is het gevolg van decennia westerse politiek, zelfs eeuwen (kolonialisme). Het westen heeft door haar eigen handelen (politiek, handel en beleid) haar positie ondergraven en zal uiteindelijk het onderspit delven of er zal meer geweld moeten worden gebruikt…

Het gaat om de grote lijnen, de patronen: 1 miljard mensen in Afrika (vooral jongeren die een toekomst willen), een autoritair en ambitieus China (1,4 miljard mensen), India 1,3 miljard mensen (ook een jonge bevolking) en een vergrijzende westerse wereld (Europa, Japan, de VS) (ook Rusland). In de westers wereld is verweking door een collectieve identiteitscrisis zich uitend in gender kwesties en dolgedraaid materialisme (vliegvakantie als basisrecht) en dolgedraaid kapitalisme (flitsbezorging, directe behoeftebevrediging door bezorging binnen 10 minuten enzovoort). De uitkomst is ongewis….

Update 29.08.2022

De asielcrisis is gaande, bij Ter Apel aanmeldcentrum sliepen 700 mensen buiten op het gras, tenten werden verboden. Deze problematiek is al 30 jaar gaande. Vanaf de jaren 1990 (‘Paars’ VVD/D66/PvdA) had er een koppeling moeten zijn tussen het toelaten van mensen in NL en: 1) goede asielprocedures (onderscheid migranten en vluchtelingen) 2) reële opvangmogelijkheden (incl. huisvesting) en 3) draagvlak. Door ontbreken de huidige crisis. Burgemeester Bruls (Nijmegen) redeneert in Buitenhof tv hetzelfde als MP Rutte (vorige week): vluchtelingen kunnen niet tegengehouden worden. Ieder beleid kan wijzigen. Bovendien hoor ik bij beide: we hebben arbeidskrachten nodig. Gaat het om vluchtelingen helpen of nieuwe werkers in vergrijzende samenleving. (Als er tijd voor is wordt dit uitgewerkt).

Update 29.11.2022

Boeiende uitzending van tv programma Andere Tijden (NTR) over de asielcrisis in de jaren 1990. De geschiedenis herhaalt zich. Hier begon mijn analyse in de jaren 1990.

Update 18.01.2023 (10 jaar later)

Verbazingwekkende cijfers van de Algemene Rekenkamer (controleert de uitgaven de regering). 23 jaar lang (!) zijn de uitgaven voor de opvang van asielzoekers te laag ingeschat. Artikel van de NOS: https://nos.nl/l/2460305 Wat ook opvalt is hoeveel geld er meer gemoeid is, in 2022 1.5 miljard euro.

Wat 30 jaar asielopvang heeft gekost, wat het beleid is geweest en hoe het resultaat door de jaren heen is zou een goed onderzoeksjournalist eens moeten uitzoeken. Het is echter een taboeonderwerp in Nederland en als een populistische partij het gaat onderzoeken is de afkeuring groot. Waarschijnlijk ben ik de enige geweest in de jaren 1990 die een koppeling maakte tussen het beperken van instroom van mensen (met een economisch motief) en het verhogen van ontwikkelingsgeld. De rest is geschiedenis…. dan was er nu meer plaats geweest voor echte vluchtelingen zoals momenteel uit Oekraïne.

Update 26.01.2023

10 jaar geleden geschreven (zie boven): De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets, een beetje rijst, geen bed maar een matje op de grond en geen meubels. Zicht op verbetering is er niet. Is het vreemd dat de mensen die niets hebben in de andere kamer proberen te komen‘. De gevestigde politiek, nationaal en internationaal, wil dit niet erkennen, daarom praten we decennia over hetzelfde.

Migratiestromen zijn onbeheersbaar geworden zoals ik in 2015 voorspelde. De EU worstelt ermee, er is sprake van een asielcrisis. In de Volkskrant vandaag een foto van migranten die op een rots voor de Spaanse enclave Ceuta bij Marokko staan en door de politie worden tegengehouden. Italië wil geen vluchtelingen terugnemen die daar asiel hebben aangevraagd (verdrag van Dublin) maar zijn doorgereisd (wat niet mag). We herinneren ons MP Rutte die in 2015 zei dat Italië het vluchtelingen probleem zelf moest oplossen (zie boven). Er was geen EU solidariteit, daardoor is mede het populisme in Italië aan de macht gekomen. In Nederland gaan de meeste asielzoekers uit een veilig land niet terug (etc).

In 2022 waren er 1 miljoen asielaanvragen in de EU (en 300.000 illegale binnenkomers) de meeste mensen hebben geen recht op een verblijfsvergunning want het zijn migranten met een economisch motief en geen asielzoekers met een politiek motief. Dit speelt al 30 jaar, ik schreef er over in de jaren 1990. Zouden die bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor hun beleid. Volgens de (zwakke) staatssecretaris (VVD) ‘moet er echt iets gebeuren’. In februari is er een EU vergadering over migratie.

Het collectieve westen is bezig een harde les te leren van decennia beleid dat teruggaat tot de koloniale tijd en zich heeft voortgezet in postkoloniale uitbuiting daarna (grondstoffen, agrarische producten etc.).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Migratie/Immigratie

(Begonnen in 2013) (Met Updates 2023) (10 jaar later)

De grote lijnen worden vergeten in het debat over het toelaten van de Bulgaren en Roemenen per 1 januari 2014. Tegenstanders worden xenofoob genoemd. Het gaat echter om grote demografische processen van emigratie en immigratie waarvan de gevolgen door de op korte termijn denkende overheid en de opeenvolgende regeringen worden genegeerd.

In de jaren 1950 werden mensen door de Nederlandse overheid gestimuleerd om te gaan emigreren (Nederland was te vol met 10 miljoen inwoners, nu 16 miljoen), velen gingen naar Canada en Australië (500.000 mensen vertrokken). 10 jaar later werden de eerste gastarbeiders (uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije) door Nederlandse werkgevers en de overheid uitgenodigd (anderen kwamen op eigen initiatief) om het vuile werk te komen doen (voor een laag loon) en/of in fabrieken te werken. Na de Tweede Wereldoorlog was er lange tijd een zogenoemde geleide loonpolitiek, de naoorlogse opbouw kon geen arbeidsconflicten hebben een daarom bepaalde de overheid of loonstijging mocht. Begin jaren 1960 werden de nadelen zichtbaar en kwam er een inhaalslag en een loongolf, de loonkosten wilden ze echter laag houden.

Men dacht dat de gastarbeiders wel terug zouden gaan, het menselijke aspect vergetend, namelijk dat ze hier zouden aarden en de gezinshereniging kwam op gang. Met de problemen (naast de voordelen) zitten we sindsdien en vandaag nog steeds. Janmaat, Fortuyn, Verdonk en Wilders hebben de problemen, die nooit benoemd mochten worden, want de multiculturele samenleving kende louter zegeningen, opgepakt en de kiezersaantallen laten zien dat veel mensen het met hen eens zijn. (Wilders’ PVV is virtueel de grootste politieke partij van Nederland in de peilingen, september 2013). In 2007 kwamen de eerste Polen, men dacht dat het er maar een paar duizend zouden zijn, het werden er 100.000 (of meer, men weet het niet) en ze blijven, ook als er geen werk meer is. Ze wonen in caravans of met velen in een woonhuis van een huisjesmelker en worden vaak onderbetaald (illegale uitzendbureaus en schijncontracten zijn jarenlang niet tegengegaan). Nu komen de Bulgaren en Roemenen de Polen aflossen.

Conclusie: handelsland de ‘BV Nederland’ heeft een zucht naar goedkope en makkelijk inzetbare werkers, maar de negatieve gevolgen worden genegeerd en ontkend.

We moeten hier het minimumloon verhogen zodat Nederlanders het werk kunnen doen waar ze zogenaamd niemand voor kunnen krijgen behalve Polen, Bulgaren en Roemenen die huis en haard verlaten om in een ander land met 8 mensen in een huis te wonen (of in een caravan) en onder het minimumloon werken. Echt kapitalisme is werk dat niemand wil doen beter betalen en niet goedkope werkers importeren en de negatieve gevolgen afwentelen op de samenleving.

In 2007 toen de eerste Polen kwamen zei ik: Een ezel in het gemeen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, de Nederlandse overheid wel.

Op Wikipedia staat een overzicht: http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie_in_Nederland

Update 02.02.2016 (3 jaar later)

Er rijden steeds meer chauffeurs uit de Midden en Oost-Europese landen (de MOE landen genoemd) in het vrachtvervoer in Nederland. Zij doen dit voor de salarissen die in die landen normaal zijn, dus veel lager dan de Nederlandse salarissen, waarschijnlijk houden ze zich ook niet aan de rijtijden die in Nederland verplicht zijn en krijgen ze geen arbeidsvoorwaarden die hier normaal zijn. Nederlandse chauffeurs zijn werkeloos. Dit is wat de verantwoordelijken bedoeld hebben met het vrije verkeer van goederen en personen in de Europese Unie: goedkope werknemers voor het bedrijfsleven.

Update 28.06.2016

Vandaag in het nieuws: veel Poolse werkers worden uitgebuit door illegale uitzendbureaus. Er is nauwelijks controle op uitzendbureau’s. Ze zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen, want blijkbaar is het heel makkelijk om een uitzendbureau te beginnen.

Een referendum in Engeland heeft tot gevolg dat ze uit de EU gaan. In Engeland speelt dezelfde problematiek als in Nederland. Polen werken massaal voor een lager loon. Het belangrijkste argument van de Brexetiers was het beperken van de immigratie, vluchtelingen en arbeidsmigranten. In Engeland werken een half miljoen Polen voor een lager loon dan een Engelse werker, maar ze verdienen veel meer dan in het thuisland. Zoals boven reeds gezegd, dit is opzettelijk door de EU gedaan door het vrije reizen binnen de EU met het Schengenverdrag. Een van de vele fouten van dit megalomane project.

De andere fouten zijn het ontbreken van grensbewaking van de EU. Iedereen die voet aan wal zet in Italië of Griekenland of waar dan ook kan zonder enige controle de hele EU in. Daarom is er bij Calais in Frankrijk al 10 jaar een kamp van duizenden migranten die naar Engeland willen (dit is de andere reden voor de Brexeteers, ze kunnen nu hun grenzen weer controleren en mensen tegenhouden).

Derde fout is het toelaten van Griekenland in de Euro. Ik heb dit uitgebreid beschreven in Dossier Griekenland.

Maar er zijn tal van fouten van de EU, onnoembaar veel.

Update 19.11.2016

Treffend nieuws: Poolse werkers in het Westland komen niet meer naar Nederland, de sector vreest een tekort aan arbeidskrachten. Wat zijn de feiten: er wordt voor 7 miljard euro geëxporteerd aan tuinbouwproducten. Sinds er in Duitsland een minimumloon is dat hoger is dan in Nederland gaan de Polen liever daarnaartoe. In Polen zijn de lonen ook gestegen. Dat er hier misschien ook meer loon moet worden betaald is niet eens een vraag, men wil goedkope werkers (zie boven).

Update 10.01.2017 (4 jaar later)

Minister Asscher wil tegengaan dat er concurrentie binnen de EU plaatsvindt op loon. Dit om de MOE-landers hetzelfde te laten verdienen en niet goedkoper te laten werken dan werkers uit de  landen zelf. Zelden was het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’ zo van toepassing als op deze minister. Hij gaat nu zijn eigen beleid bestrijden. Tevens is concurrentie op loon al 10 JAAR aan de gang. Tevens had een sociaal Europa in 1992 het uitgangspunt moeten zijn van de EU. Domheid, naïviteit en slechtheid strijden hier om de voorrang. (Ja, slechtheid, want goedkope werkers was de bedoeling van het vrije verkeer van personen mogelijk gemaakt door het verdrag van Schengen, niemand, ook de PvdA niet, heeft hier iets tegen gedaan).

Overigens ziet de Poolse regering al die honderdduizenden landslieden die in West-Europa aan het werk zijn als verdienmodel voor de eigen economie, want veel geld komt zo het land binnen. Al deze landen houden andere regels binnen de EU daarom tegen. Dat werd laatst duidelijk.

Update 02.03.2017

De vakbond FNV voert actie tegen de goedkope chauffeurs in het vrachtvervoer, Nederlandse werkers zijn ontslagen MOE-landers doen het werk. Ze zijn 2 maanden van huis, ‘wonen’ in de vrachtwagen en verdienen ca 400 euro per maand. Ze koken staand buiten de vrachtwagen op een campinggastoestel.

Update 07.05.2017

In de Volkskrant van 06.05.2017 een goed interview met David Goodhart over de Brexit en Europa. Is ook toepasbaar op Frankrijk, Duitsland etc. “De progressieve individualisten in Londen en andere steden hebben hun wereldbeeld proberen op te leggen aan de rest van het land”. “Het streven om elke EU-burger gelijke rechten te geven is nooit populair geweest. Iemand die hier geboren en getogen is moest opeens concurreren met nieuwkomers, bijvoorbeeld als het gaat om sociale huisvesting en op de arbeidsmarkt”. Hij ziet twee groepen: de kosmopolieten die overal kunnen werken en van de globalisering hebben geprofiteerd en mensen uit de oude industriesteden die nergens heen kunnen en werk moeten vinden waar ze wonen.

Zelf ga ik nog een stapje verder. Het door Schengen toegestane vrije verkeer van mensen, goederen en diensten is doelbewust gedaan om goedkope werkers uit de MOE-landen te laten komen en in de West-Europese bouw, transport, industrie en tuinbouw te laten werken en past in de lijn van het hiernaartoe halen van gastarbeiders in de jaren 1960. Als je vrij verkeer van mensen toestaat in 1 Europa met grote loonverschillen en je begrijpt niet dat mensen dan daarnaartoe gaan waar ze het meeste kunnen verdienen ben je naïef of dom. 20 jaar later blijkt de fout en komt de rekening en dat is het ‘populisme’, Brexit, Le Pen, AfD etc.

Update 15.07.2017

Hier gaat het om:

http://nos.nl/artikel/2183256-nederlandse-truckers-boos-om-nieuwe-voorstellen-wegvervoer.html

Uitzendbureau’s krijgen 1,3 miljoen aan boete opgelegd vanwege uitbuiting van werkers, vooral Polen:

http://nos.nl/artikel/2182752-uitzendbureaus-voor-ruim-1-miljoen-beboet-vooral-polen-onderbetaald.html

In Engeland is men bezorgd dat er door de Brexit geen werkers (afkomstig uit MOE-landen) meer zijn om de aardbeien te plukken die met tennistoernooi Wimbledon worden gegeten.

Er is een nieuwe partij bijgekomen die ook een reactie is op het immigratie ‘beleid’ van de afgelopen decennia (zie boven): Forum voor Democratie met de frontman Thierry Baudet. Zijn partij groeit als kool.

Mijn analyse dat de EU, 20 jaar geleden al, doelbewust voor goedkope werkers heeft gekozen blijft staan. Met moet het kapitalisme kennen om te zien waarom beslissingen genomen zijn en worden. 

Lees ook Dossier Vluchtelingen (rechts in Artikelen).

Update 26.08.2017

Het duurt soms een paar jaar, of langer, voordat ik mijn analyse bevestigd zie. Vandaag in de Volkskrant uit onverwachte hoek de kijk van de Franse president Macron op dit onderwerp. Hij wil wat tegen de goedkope werkers uit Oost-Europa doen. Bij een Europese top in oktober moeten er afspraken gemaakt worden. De huidige gang van zaken noemt hij: “een verraad aan de Europese geest dat het populisme in de kaart speelt”. Burgers op het hele continent willen zich “bevrijden van de krachten van de globalisering”. Hij ziet in dat die goedkope Polen en Roemenen niet goed zijn en hij legt het verband tussen de Brexit en deze problematiek. Polen wil er niet aan meewerken, want goedkope werkers zien ze als verdienmodel (zie boven). De verantwoordelijken begrijpen het wel, maar handelen er niet naar.

Update 24.10.2017

Een sociaal Europa had 25 jaar geleden het uitgangspunt moeten zijn van de EU, maar was het niet. Dat is wat ík zeg.

Na 10 jaar heeft de EU besloten dat werkers in de hele EU het CAO loon van de sector moeten krijgen waar ze werken. Werkgevers hebben 10 jaar goedkope werkers gehad en zullen dat ook hebben tot 2021, want de nieuwe richtlijn gaat pas over 4 jaar in. Ze hebben er 12 uur over vergaderd. De transportsector is uitgezonderd, dit zijn die goedkope Roemenen die door heel Europa rijden en naast de vrachtwagen kamperen. Maar de werkers kunnen wel eerst 1.5 jaar goedkoop werken, daarna mogen ze weer in een ander Europees land gaan werken. Nou, dan krijg je extra dus extra arbeidsmigratie. Polen en Hongarije zijn tegen. Er moet nog over gestemd worden.

Ja, ja, je moeten weten hoe het kapitalisme werkt om dit te begrijpen. Water stroomt altijd naar het laagste punt, binnen het kapitalisme wordt daar geproduceerd waar de arbeidskosten het laagst zijn. De oude marxistische analyse die nog steeds geldt.

Het bericht op de website van de NOS.

Update 13.03.2018 (5 jaar na het eerste bericht) 

Na 10 jaar arbeidsmigratie binnen de EU (die mogelijk gemaakt werd door Schengen), gaat de EU iets doen tegen de misstanden (zie boven vanaf 2013). Er komt volgend jaar een Europese Arbeidsautoriteit die samen met nationale arbeidsinspecties gaat controleren op schijnconstructies in de bouw en de transportsector en dergelijke.

Vorig jaar november schaarden alle Europese regeringsleiders zich achter de ‘sociale pijler’, twintig uitgangspunten voor een socialer Europa want ze zijn door de Brexit bang geworden voor de burger maar ook voor werkgevers, want die zijn bang voor tekorten aan werknemers. Zal vooral dit laatste wel zijn.

Zoals al vaker gezegd is wantrouwen tegen alles wat de EU doet gerechtvaardigd. Europese commissievoorzitter hr Juncker behoort tot de slechtste politici die er zijn, dit is die echt Europese elite die de macht heeft en elkaar de hand boven het hoofd houdt (net als zijn voorganger Barroso (lobbyde voor een grote bank). Ze ontmoeten elkaar in hun kleine kasteeltjes in de Luxemburgse Ardennen en in de rijke buitenwijken van Brussel. Hun luxe auto’s met chauffeur zoeven over de Europese snelwegen van Brussel naar Straatsburg en terug. Juncker dacht even zijn medewerker op een hoge post te kunnen benoemen, maar dat is nu in onderzoek.

Er is op de publieke omroep MAX een interessante serie over de emigratie van Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog. (zie boven). Mensen gingen naar Canada, Australië, de VS en Nieuw-Zeeland. Wat vooral mooi is zijn de persoonlijke verhalen van mensen die vertrokken en hun ervaringen. Titel van de serie: Vaarwel Nederland (terug te zien op de website van MAX).

Update 03.04.2018

Verschillende steden hebben genoeg van de MOE-landers, de Polen en Roemenen. Soms wonen er 8 tot soms zelfs 12 personen in 1 huis, een hele staat vol. Er schijnen in totaal 400.000 MOE-landers in Nederland te werken. Werkgevers kopen huizen op, de woningnood neemt hierdoor toe.

Update 10.09.2018

Er wordt op grootschalige wijze fraude gepleegd door Polen die in Polen verblijven en werken en in Nederland een uitkering hebben. Dit is 5 jaar na de fraude van Bulgaren. Ze, de verantwoordelijken, hebben niet genoeg deskundigheid om de zaken goed te regelen.

Maar ook moet gezegd worden dat de Polen harde werkers zijn, de land- en tuinbouwsector heeft een enorme productiviteit. Nederland is de 2e exporteur van landbouwproducten na de VS. Er werd in 2017 voor 92 miljard euro geëxporteerd. Dat is ongelofelijk. Mede te danken aan al de MOE landers, maar dat neemt niet weg dat er grote problemen zijn. Ook de gastarbeiders waren in het begin harde werkers, de eerste generatie is nu gepensioneerd.

Update 11.09.2018 (5 jaar na eerste bericht)

Er komt een konijn uit een hoge hoed. We weten vaak slechts een deel van het verhaal. Vandaag in de Volkskrant een artikel over hoe uitzendbureau’s ervoor zorgen dat de Poolse werkers zo goedkoop mogelijk blijven voor de werkgevers. Onderdeel hiervan is ze een paar maanden in de WW te ‘stallen’ en dan weer opnieuw in te huren. Er wordt opgeroepen iets aan de uitzendbranche te doen, ik zeg dit al 10 jaar toen de eerste Poolse werkers in Nederland kwamen werken (uit eigen ervaring).

Los hiervan, de uitzendbranche is een verderfelijk fenomeen dat (hoofdzakelijk) in het voordeel van werkgevers is. Het trieste is dat we in de kritiekloze samenleving dit als de normale gang van zaken zijn gaan zien. (Ik heb hier speciale aandacht aan besteed in mijn partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, zie onder Artikelen rechts).

Lees ook het andere dossier: Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)

Update 25.09.2018

Op de een of andere manier is het ineens actueel dat Nederland misschien wel te vol is. Ook deze discussie volg ik al 30 jaar. In de jaren 1980/1990 was er een politicus met de naam Hans Janmaat, een ietwat verkreukelde figuur met rechts-racistische opvattingen, een partij (Centrum Democraten) en een achterban. Hij zei altijd: Nederland is vol en vol = vol, maar hij bedoelde dat hij tegen immigratie van buitenlanders was. Dit mocht niet gezegd worden en hij kreeg vele rechtszaken tegen zich aangespannen. Hoewel zijn opvattingen afkeurenswaardig waren is mijn analyse toch dat er heel verkrampt op hem gereageerd is. In de eerste plaats door linkse groeperingen. Bij een aanslag op een hotel waar zijn partij vergaderde werd zijn secretaresse (en zijn latere vrouw) zo verwond dat ze een been moest missen en in een rolstoel terechtkwam. Mijn analyse is dat er toen een stolp om iedere discussie over de multiculturele samenleving én over bevolkingsdichtheid is komen te staan. Er over praten was taboe. De multiculturele samenleving mocht niet bekritiseerd worden en kende louter zegeningen. Nederland was met 14 miljoen inwoners (nu ruim 17 miljoen) niet vol en er mocht niet over gepraat worden. Er was een beweging onder de naam Club van 10 miljoen die pleitte voor minder bevolkingsgroei maar ze werden niet serieus genomen. Dit soort taboes zijn niet goed voor een maatschappij. Ruim 10 jaar later was de opkomst van Pim Fortuyn die in de oude wijken van Rotterdam grote aanhang kreeg. Daarna Bolkestein, Verdonk, Wilders en Baudet. Veel uitspraken van Janmaat zijn erg mild in vergelijking met wat Wilders en anderen de laatste 10 jaar hebben gezegd…..

Misschien kom ik hier nog op terug.

Update 30.03.2019 (6 jaar later)

De absurditeiten gaan onverdroten verder:

 • Poolse werkers krijgen na het einde van hun contract WW, gaan naar hun thuisland en zijn verplicht daar werk te zoeken, maar controle is er niet. De WW is hoger dan het loon dat ze kunnen verdienen en ze werken dus niet. TV programma Nieuwsuur zocht het uit en er is brede verontwaardiging over deze gang van zaken. Veel mensen leggen de link met de strenge controles op henzelf als ze een uitkering hebben.
 • De WW duur wil de EU van 3 naar 6 maanden brengen.
 • In de Volkskrant een artikel. Roemenië is voorzitter van de EU en is samen met Polen voorstander van de langere WW periode, in Nederland wordt dit WW-export genoemd en is tegen, maar tegenhouden is moeilijk.
 • Poolse werkers werken via dubieuze constructies (via uitzendbureaus, ik schreef er boven al over) onder de CAO lonen en concurreren zo met Nederlanders (en andere Europeanen) ze zijn dus goedkoper. Vervolgens zeggen de werkgevers dat ze voor dit werk geen werkers kunnen krijgen.
 • In NRC vandaag een artikel dat Oost-Europese arbeidsmigranten worden uitgebuit. Het is verkapte slavernij en het gebeurt al meer dan 10 jaar (ik schreef er jaren geleden ook al over.

Iedereen heeft recht op 3 maanden WW na 26 weken werken binnen 36 weken (9 maanden).

Ik schreef het al eerder: Schengen met vrij verkeer van personen was van begin af (jaren 1990 al) bedoeld (EU beleid, ondersteund door VVD, CDA, PvdA, D66) om goedkope en makkelijk inzetbare werkers uit de Midden- en Oost Europese landen naar het westen te laten komen zonder aan de gevolgen te denken en is hetzelfde als het hiernaartoe halen door de overheid en de werkgevers van gastarbeiders vanaf de jaren 1960. De gevolgen en nadelen worden genegeerd en ontkend en zijn vanaf de jaren 1990 de bron voor het ‘populisme’ van Fortuyn, Verdonk, Wilders en Baudet. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker. Opvallend is dat deze analyse steeds meer wordt gezien als de realiteit.

In de Volkskrant van 28.03.2019 enkele opvallende cijfers die laten zien dat de verantwoordelijken een simpele rekensom maken: Nederland exporteerde in 2018 voor een bedrag van 92 miljard aan land- en tuinbouw producten (2e exporteur wereldwijd na de VS), dit is mede te danken aan meer dan 300 duizend MOE-landers die komen werken (ze verdienen ca het dubbele vergeleken met hun eigen land, werken hard en klagen niet), ze betalen 1 miljard aan premies en belasting, het misbruik waar het hier om gaat is 2% van het totale misbruik en kost ‘slechts’ 16 tot 30 miljoen. Ze strepen het een tegen het ander weg.

Update 12.04.2019

De Spaanse en Poolse ambassades krijgen veel klachten over uitbuiting van hun landgenoten: Volkskrant 12 april 2019

De race to the bottom is in volle gang, de Nederlandse overheid laat dit niet alleen toe, maar stimuleert dit zelfs door werkgevers oa. loonkostensubsidie te geven. 

Het gaat niet de goede kant op het wordt steeds erger.

Update 15.04.2019

De absurditeiten gaan door:

 • De MOE-landen ontvolken (mensen vertrekken om onder andere in Nederland te werken).
 • In Polen willen ze goedkope werkers uit de Filipijnen halen, dat er Oekraïners werken was al jaren geleden het geval.
 • In tv programma de Monitor (14.04.2019) een reportage over de toename van de woningnood door arbeidsmigranten. De reportage zit vol met treffende ontwikkelingen: er zijn geen woningen voor de arbeidsmigranten; buurtbewoners willen geen druk autoverkeer voor hun deur; werkgevers (tuinders) zeggen gewoon dat ze gaan sluiten als ze geen mensen mogen laten werken; er moeten flats voor MOE-landers (Polen) komen, de Polenhotels; enzovoort.

Meer is te lezen in het goede opiniestuk van Paul Scheffer in NRC, een van de weinige mensen met een consistente visie op migratie en arbeidsmigratie: Paul Scheffer in NRC

De gemeenschappelijke noemer is kapitalisme: zo goedkoop mogelijk produceren, ongeachte de gevolgen voor mens en milieu. We zijn nog niet eens begonnen met de aanpak hiervan. Ik schreef er in 1991 en 1992 al over, bijna 30 jaar geleden.

Update 14.05.2019

Bovenstaande kort samengevat in een Facebook reactie:

Het kapitalisme heeft de behoefte aan een constante instroom van makkelijk inzetbare, goedkope werkers en goedkope arbeidskrachten elders in de wereld (oa de kinderarbeid). Vanaf de jaren 1960 waren dat de gastarbeiders die na de geleide loonpolitiek na WO2 door de Nederlandse overheid en de werkgevers werden uitgenodigd hier te komen werken voor lage lonen (en het waren harde werkers). De gevolgen (druk op de woningmarkt en de lonen) werden ontkend en genegeerd. Vanaf de jaren 1980/1990 is hier het ‘populisme’ uit voortgekomen (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet). De MOE-landers (harde werkers) zijn door EU beleid (Schengen, oa vrij verkeer van personen, diensten) naar west Europa gekomen (vanaf ca. 2004) en dit was het vooropgezette doel, want met zeer grote loonverschillen binnen de EU kan iedereen wel nagaan dat mensen uit landen met lage lonen naar landen waar ze 3x zoveel kunnen verdienen toegaan en niet andersom.

Ook in deze tijd is druk op de lonen en de huizenmarkt ontstaan voor autochtonen en wordt dit genegeerd en ontkend. Het wonen onder slechte omstandigheden, huisjesmelkers en dubieuze uitzendbureaus (controle is er nauwelijks) hebben de MOE-landers maar te accepteren. Tevens is er het uitkeringsmisbruik waar Nieuwsuur over berichtte. Nederland is 2e exporteur van land- en tuinbouwproducten na de VS (92 miljard euro), dit hebben we dus mede te danken aan die 800.000 arbeidsmigranten. Misschien is het beter autochtonen wat meer te betalen zodat we niet telkens mensen uit andere landen moeten uitnodigen.

Update 25.01.2020 (7 jaar later)

Goed artikel van Paul Scheffer in NRC vandaag en in de Volkskrant korte analyses van ‘het multiculturele drama’ uit 2000, 20 jaar later.

Wat we zien is dat men het woord ‘kapitalisme‘ niet meer durft te gebruiken, en niet alleen in dit debat maar overal. Het hier uitnodigen van goedkope gastarbeiders vanaf de jaren 1960 en gastarbeiders uit de MOE landen (door EU en Schengen) in de jaren 2000 heeft voor veel welvaart gezorgd, maar de samenleving structureel onder druk gezet. De verantwoordelijken profiteerden het meest, de sociaal economische gevolgen kwamen bij anderen terecht: druk op de lonen, toenemende woningnood. Ook de jaren 1990 (‘Paars’) met de PvdA (Wim Kok) en de VVD (Gerrit Zalm) (en iemand van D66), toen er een aantal jaren achtereen gemiddeld 50 duizend mensen het land binnen kwamen terwijl de asielprocedures niet deugden, hebben voor structurele problemen gezorgd, ik schreef er boven over. Hier is het ‘populisme’ ontstaan (Pim Fortuyn) (hoewel de oorsprong al in de jaren 1980 ligt met Hans Janmaat).

Lees hier ook Dossier Vluchtelingen (Met Updates)

Het kapitalisme kraakt en piept in haar voegen, wanhopig vechten de economisch-politieke elites wereldwijd om hun bevoorrechte posities te behouden (met belastingontduiking), maar zij zullen ingehaald worden door de tijd. 2000 mensen bezitten evenveel kapitaal als 60% van de wereldbevolking, 4,6 miljard mensen (cijfers van Oxfam/Novib). De schuldenberg is nog nooit zo hoog geweest in de menselijke geschiedenis, ecologische rampen zijn nu al gaande (verandering van klimaatzones, extreme droogte, bosbranden enzovoort). Onbeheersbare migratiestromen zijn gaande en zullen toenemen). De roep om de sterke man is al een paar jaar gaande: O Heer geef ons iemand die leidt, die zegt wat we in godsnaam moeten doen…..

Wee ons…

Update 31.10.2020 (7 jaar later)

Uitkomst van een onderzoek naar uitzendbureaus en arbeidsmigranten. Ik schreef er 7 JAAR geleden al over.

Enkele opvallende zaken:

 • Arbeidsmigranten wordt uitgebuit, met name door uitzendbureaus.
 • Ze hebben een afhankelijke positie.
 • Door huisvesting en zorg  en werk bij de uitzendorganisatie te hebben, kunnen ze geen kant op, dit moet nu losgekoppeld worden.
 • De afschaffing van de vergunningplicht in 1998, waarna zelfregulering alles zou regelen, heeft niet gewerkt. (Zelfregulatie is een liberale aanpak om niets te hoeven veranderen).
 • Er zijn 14.000 uitzendbureaus. Ze moeten allemaal een certificaat halen.
 • Inleners (die gebruik maken van de werkers) kunnen een boete krijgen van 8.000 euro per werknemer als ze in zee gaan met een uitzendbureau zonder.
 •  Uitzendbazen kunnen een bestuursverbod krijgen als ze de fout ingaan.
 • Een arbeidsmigrant moet minstens twee maanden werkgarantie hebben bij aankomst in Nederland.
 • Er zijn 500.000 arbeidsmigranten.

Jaren geleden zei ik voor de grap dat je beter zelf een uitzendbureau kunt beginnen dan ervoor werken. De reden was dat je iedere week wel een auto ziet rijden met een onbekend logo van een uitzendbureau. Het is natuurlijk ook heerlijk om een paar mensen in Zuid Europa, Midden Europa,  over te halen om voor jou te komen werken. Een van de rijkste mensen van Nederland is de oprichter van het bekende uitzendbureau. Helaas zal er niets veranderen, want de gevestigde partijen willen alles zo houden. Bovendien zal de Coronacrisis tot een diepe economische crisis leiden, overal zal worden bezuinigd, op de werknemers als eerst. Tevens staat de partij die 10 jaar beleid gemaakt heeft op winst, de VVD, ze worden zelfs weer de grootste….

Update 16.12.2020

‘Helaas zal er niets veranderen, want de gevestigde partijen willen alles zo houden‘, zie boven. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) wil niets met de conclusies van het rapport gaan doen. Waarvan akte.

Een nieuw rapport van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met een bevolkingsprognose met verontrustende cijfers.

>Het bureau schat dat Nederland in 2063 zo’n 20 miljoen inwoners telt, ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen.

>Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen. Eind dit jaar heeft 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. In 2070 is dit naar verwachting 42 procent.

Nederland is vol en wordt steeds voller, je ziet het in het landschap vanuit auto of trein: overal wordt gebouwd. Vooral de zogenoemde ‘verdozing’ gigantische hallen in de weilanden (vaak distributiecentra). Nederland is een van de dichts bevolkte landen in de wereld. Door het tegenstrijdige beleid van de opeenvolgende regeringen is de stikstofcrisis in de landbouw ontstaan die conflicteert met woningbouw. Hierdoor is de woningnood zo toegenomen, dat noemt met nu de wooncrisis. De op een na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld zijn (na de VS, een heel groot land) en tegelijk huizen bouwen gaat niet samen. Het gaat niet samen.

Ik schreef er al eerder over dat het toelaten van gastarbeiders (ook in andere landen zoals Duitsland) vanaf de jaren 1960 een groot demografisch experiment was. Ook de open grenzen binnen de EU met als doel arbeidsmigratie door de loonkostenverschillen met Midden en Oost Europa is zo te zien. Er zijn maar weinig mensen, met echte, neutrale analyses, want dit wordt vanaf de jaren 1980 in rechtse hoek geduwd, daarom is de polarisatie zo sterk toegenomen.

Misschien wordt dit bericht aangevuld.

Update 21.05.2021

De verkiezingen zijn geweest, een regering is er nog niet. ‘Nederland is een onregeerbaar land’, ‘het is een democratie in crisis’, ik schreef het in 2015 in De Boze Burger en het ‘populisme’. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels (gekozen door de kiezer) die direct niet mee doen, versplintering met 18 partijen, ‘ze’ weten niet meer hoe het verder moet.

Men wil iets tegen de wildgroei van uitzendbureaus gaan doen. Het is gebleken dat in de jaren 1990 de regels voor een uitzendbureau zijn versoepeld (moeten dus Kok en Zalm geweest zijn), ga ik nog eens uitzoeken. Ik zeg dat dit opzettelijk gedaan is, net als de open grenzen in de EU met enorme loonverschillen waardoor de goedkope MOE landers hiernaartoe zijn gekomen (zie boven).

Een typerend voorbeeld uit de Volkskrant:

Dit is het ‘fantastische land’ van MP Rutte (10 jaar beleid) en VVD/CDA/PvdA/D66: 7 Roemenen werd door uitzendbureau het paspoort afgepakt, moesten eerst reiskosten terugbetalen, verdienden 5 euro per uur ipv beloofde 10, woonden in met 7 mensen in 1 kamer ipv beloofde woonhuis. Na klagen werd sleutel afgepakt en sliepen ze 1 nacht buiten en gingen naar de politie. Knokploeg van uitzendbureau stond op wacht tot ze terug zouden komen. Inspectie haalde de paspoorten en ze gingen terug naar Roemenië zonder gewerkt te hebben. Dit verhaal staat in Trouw (12.05) en is van Marc Kuipers inspectie SWZ. Hij zegt: Nederland is kampioen schimmige constructies. Accountants verzinnen nieuwe constructies. Ook is NL kampioen flexwerk.

Update 26.09.2021

In Engeland hebben de schappen in de supermarkt lege vakken en is er benzinetekort door het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs die door de Brexit zijn vertrokken. Mensen staan scheldend voor de bezinepomp. Er zijn 100.000 mensen nodig.

Kapitalisme heeft de behoefte aan een constante instroom van goedkope werkers (zie boven), de EU heeft er door Schengen (vrij verkeer van personen) voor gezorgd, goedkope werkers werden uit heel Oost-Europa naar West-Europa gehaald. De nadelen zijn nu zichtbaar. (Misschien wordt nog uitgewerkt).

Update 25.11.2021

In NRC van 24 november in een Commentaar (pag. 17) is te lezen dat er dit jaar 1 onderzoek is geweest naar de uitbuiting van arbeidsmigranten. Dit Dossier begon 8 jaar geleden, mijn analyse is dat de overheid dit bewust niet aanpakt omdat goedkope werkers een verdienmodel zijn voor de economie: bedrijven maken winsten en betalen (normaal gesproken) belasting en dragen bij aan het BNP. Hetzelfde speelt bij PostNL waarover ik in 2017 schreef: Post

Update 29.04.2022

Een ezel in het gemeen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, de Nederlandse overheid wel’. (uit 2007 toen goedkope werkers uit de MOE landen (Midden en Oost Europa) naar West Europa kwamen mogelijk gemaakt door de open grenzen in de EU (verdrag van Schengen).

Men (opnieuw de EU) wil arbeidskrachten uit Egypte, Marokko en Tunesië gaan vragen om hier te komen werken. De geschiedenis herhaalt zich: gastarbeiders (jaren 1960), arbeidsmigranten (jaren 2000-2010) door de keuze van de EU voor open grenzen voor werkers uit Midden- en Oost Europa en nu weer. Er zijn geen huizen, er is een grote vluchtelingencrisis (door oorlog in Oekraïne), er is overal crisis. Ik denk aan: de beschaving zal uitmonden in een klucht (uit de jaren 1990), een grote verwarring. En: mensen maken de geschiedenis, maar ze weten niet welke…

Update 07.05.2022 (9 jaar later)

Opvallend bericht in de Gelderlander vandaag. De Arbeidsinspectie (een organisatie waarvan dit niet verwacht wordt) adviseert het beperken van het hiernaartoe halen van arbeidsmigranten! Dit laat zien dat we in een vastgelopen systeem zitten, zie vorige Update waarin staat dat er meer gastarbeiders hiernaartoe uitgenodigd worden (lijkt de jaren 1980 wel). De reden voor het beperken van gastarbeiders is dat uitbuiting vaak voorkomt (schreef ik 10 jaar geleden over), er is geen goede huisvesting (schreef ik 10 jaar geleden over), het aantal inwoners in zijn geheel in Nederland is al erg hoog (schrijf ik sinds de jaren 1990), de voordelen komen bij uitzendbureaus en werkgevers terecht (schreef ik 10 jaar geleden al). Nieuw argument is dat innovatie door goedkope werkers achterblijft.

Een vastgelopen kapitalistisch systeem: uit 2013 zie boven:

Conclusie: handelsland de ‘BV Nederland’ heeft een zucht naar goedkope en makkelijk inzetbare werkers, maar de negatieve gevolgen worden genegeerd en ontkend.

Pim Fortuyn is 20 jaar dood (ik was geen aanhanger), maar het gaat hier ook om de nadelen van gastarbeid (jaren 1980) en arbeidsmigratie (jaren 2000-2010 (EU beleid door Schengen) waar 40 jaar populisme uit is voortgekomen….

Update 11.09.2022

Lees ook Economisch beleid in Nederland (2022) een aanzet tot analyse van het naoorlogse economisch beleid, politieke keuzes en de gevolgen voor mens en milieu.

Update 23.11.2022 (bijna 10 jaar later)

Op tv een pleidooi om minder arbeidsmigranten toe te laten (zie boven). Er zijn nu ca 800.000 arbeidsmigranten in Nederland uit de MOE landen (midden- en oost EU). Wat ik 10 jaar geleden al zei is dat het verdrag van Schengen voor vrij verkeer van goederen, diensten en personen in beginsel bedoeld was om goedkope werkers uit oost Europa naar het westen te laten komen, net zo als als gastarbeiders werden uitgenodigd in de jaren 1960. Zo werkt kapitalisme. Problemen werden ontkend en genegeerd.

Vanaf de jaren 1990 (VVD PvdA D66 CDA) had er een directe koppeling moeten zijn tussen instroom arbeidsmigranten en asielzoekers en huizenbouw speciaal daarvoor. Ontbreken hiervan en negeren en ontkennen van problemen zijn de bron voor ruim 20 jaar populisme. Geen huizen geen instroom.

Er is in NL nog geen begin van een oplossing voor de schier oneindige crises.

Update 18.01.2023 (10 jaar later)

Alles blijft hier staan, geen wijzigingen en/of aanpassingen.

Update 26.01.2023

Migratiestromen zijn onbeheersbaar geworden zoals ik in 2015 voorspelde. De EU worstelt ermee, er is sprake van een asielcrisis. In de Volkskrant vandaag een foto van migranten die op een rots voor de Spaanse enclave Ceuta bij Marokko staan en door de politie worden tegengehouden. Italië wil geen vluchtelingen terugnemen die daar asiel hebben aangevraagd (verdrag van Dublin) maar zijn doorgereisd (wat niet mag). We herinneren ons MP Rutte die in 2015 zei dat Italië het vluchtelingen probleem zelf moest oplossen. Er was geen EU solidariteit, daardoor is mede het populisme in Italië aan de macht gekomen. In Nederland gaan de meeste asielzoekers uit een veilig land niet terug (etc).

In 2022 waren er 1 miljoen asielaanvragen in de EU (en 300.000 illegale binnenkomst) de meeste mensen hebben geen recht op een verblijfsvergunning want het zijn migranten met een economisch motief en geen asielzoekers met een politiek motief. Dit speelt al 30 jaar, ik schreef er over in de jaren 1990. Zouden die bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor hun beleid. Volgens de (zwakke) staatssecretaris (VVD) ‘moet er echt iets gebeuren’. In februari is er een EU vergadering over migratie. (zie ook Dossier Vluchtelingen, want er is een overlapping van deze problematiek).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier VVD

(Geschreven in 2011) (Met Updates 2023 12 jaar later)

Kerstfilm 2010.

De kerstfilm van 2010 is in 2011 waarheid geworden. Vandaag hebben het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er dit jaar 70.000 mensen zijn bijgekomen die onder de armoedegrens leven. Het aantal mensen dat minder dan 1000 euro in de maand te besteden heeft is nu ruim 1 miljoen en de verwachting is dat dit in 2012 verder zal stijgen.

Update 07.12.2011

Minister-president Mark Rutte ziet in Nederland geen armoede en wil het woord armoede daarom niet gebruiken.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Armoedesignalement_2011

Update 14.01.2012

Minister-president Mark Rutte riep op tot het stellen van vragen via Twitter aan hem. De vragen werden beantwoord in een 10 minuten durend filmpje op YouTube. De vragen waren goed, maar de MP blonk uit door het debiteren van nietszeggende algemeenheden. Mijn vraag was: “Is een sociaal-liberaal beleid niet beter geschikt om Nederland door de crisis te loodsen?” Helaas werd de vraag niet beantwoord.

Update 10.02.2012

Het Europees statistiekbureau Eurostat heeft berekend dat bijna  25% van de Europese bevolking onder de armoedegrens leeft. Het percentage is gestegen van 23,1 naar 23,4. In Nederland is volgens dit erkende onderzoeksbureau 15% van de bevolking arm. Deze cijfers zijn van 2010, dat betekent dat de armoedecijfers aanzienlijk zullen stijgen met de aanhoudende crisis.

Griekenland is het voorland van armoede in Europa, in Griekenland wordt het minimumloon, dat lager is dan in Nederland, met 20% verlaagd. Griekenland is een land dat als eerste geofferd wordt. De schulden zijn zo groot dat die de komende decennia niet meer afbetaald kunnen worden.

Update 12.02.2012

De ZZP-er is de dagloner van deze tijd, zo bleek uit het tv programma Buitenhof vandaag. De Zelfstandige Zonder Personeel, de 1 pitter, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vaak geen verzekeringen en wordt onderbetaald. Ze horen tot de ‘werkende armen’, de ‘working poor’ (die ook in de Verenigde Staten van Amerika zo’n groot deel van de beroepsbevolking uitmaken). Mensen worden voor de keuze gesteld hun werk te verliezen of als ZZP-er terug te mogen komen, uiteraard tegen minder loon en niet verzekerd. Wat vroeger een bouwvakker was met een contract, is nu een ZZP-er, geen werk, geen geld.

Er komen steeds meer mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen volgens de brancheorganisatie van de Schuldhulpverlening (NVVK). Nieuw is dat steeds meer mensen met de betere inkomens in de problemen komen.

Update 19.12.2015 (4 jaar later)

Minister-president Mark Rutte zit er nog steeds. Afgelopen week was er een Kamerdebat over een deal van 15 jaar geleden met een crimineel (door iemand die toen officier van justitie was en staatssecretaris is geworden, hij is inmiddels afgetreden). Op zich al vreemd, of laat dit juist een lange tijd omspannende structuur zien. MP Rutte is verbaal erg begaafd, misschien wel de meest begaafde van allemaal. Als een politieke Houdini (de bekende boeienkoning die zich uit iedere situatie wist te redden) heeft MP Rutte zich weten te bevrijden uit een wirwar van keuzes en fouten uit het verleden. Hij gebruikte weer prachtige volzinnen en beeldspraken. Hij zei oa ‘dat hij meer op de bal had moeten zitten’ in de zin van beter moeten handelen. Veel mensen begrepen deze uitdrukking niet. Dit doet mij denken aan een Nederlandse voetballegende die ook een verbale kunstenaar is. Kortom, MP Rutte is de Johan Cruijff van de Nederlandse politiek. 

Wat ook niet meer ter sprake komt is de opmerking van MP Rutte over vluchtelingen in het voorjaar van dit jaar. Hij zei toen dat Italië de vluchtelingenstroom zelf moest oplossen ‘omdat het daar nu eenmaal ligt’. In mijn artikel over vluchtelingen heb ik hier ook over geschreven. Begin september is de vluchtelingencrisis in alle hevigheid zichtbaar geworden. Europees beleid was er niet, de buitengrenzen zijn niet bewaakt, een goed voorbeeld van falend Europees bestuur. Nog steeds maakt men geen onderscheid tussen vluchtelingen met economische redenen en vluchtelingen met politieke motieven om naar Europa te komen.

Update 11.01.2016 (5 jaar na begin van dit bericht)

MP Rutte werd in het tv programma Buitenhof geïnterviewd (10.01.2016). Soeverein pakte hij de drie interviewers in met vlotte volzinnen. In Engeland werd Tony Blair ‘Teflon Tony’ genoemd, alle kritiek kon hij van zich af laten glijden. Wij hebben onze ‘Teflon Mark’, Mark ‘Teflon’ Rutte, hij is pas 48 en zal dus nog decennia in de politiek of het bedrijfsleven zijn stempel op de Nederlandse maatschappij drukken.

Update 13.02.2016

Kopie van 12.02.2012: De ZZP-er is de dagloner van deze tijd, zo bleek uit het tv programma Buitenhof vandaag. De Zelfstandige Zonder Personeel, de 1 pitter, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vaak geen verzekeringen en wordt onderbetaald. Ze horen tot de ‘werkende armen’, de ‘working poor’ (die ook in de Verenigde Staten van Amerika zo’n groot deel van de beroepsbevolking uitmaken). Mensen worden voor de keuze gesteld hun werk te verliezen of als ZZP-er terug te mogen komen, uiteraard tegen minder loon en niet verzekerd. Wat vroeger een bouwvakker was met een contract, is nu een ZZP-er, geen werk, geen geld.

Het tv programma EenVandaag weidde vandaag een hele uitzending aan de ZZP-er met dezelfde conclusies die ik 4 jaar geleden al trok…..(verbijsterend).

MP Rutte deed afgelopen week mee aan een zogenoemd correspondentendiner, een komisch bedoelde avond met de minister-president en journalisten. Het ging hem goed af, zoals boven al gezegd hij is de Johan Cruijff van de Nederlandse politiek. Hij kon even oefenen voor het volgende interview waarbij hij journalisten weer met boter en suiker zal inpakken.

Update 29.02.2016

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft groeien. Eind 2015 waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 450.000. Dat zijn er 16.000 meer dan een jaar eerder. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn vorig jaar in de bijstand terechtgekomen. Cijfers van het CBS. Als mensen werkloos worden, krijgen ze eerst een WW-uitkering. Daarna komen ze in de bijstand terecht. Al sinds 2009 stijgt hun aantal gestaag. Dat was te voorspellen dus, want de werkgelegenheid stijgt niet. Het valt te verwachten dat de werkeloosheid gaat stijgen, hele landelijke winkelketens sluiten momenteel.

 Update 01.03.2016 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de sterk toegenomen armoede in Nederland, gebaseerd op een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Het opnoemen van de feiten is voldoende:

 • Door de crisis is het aantal mensen die langdurig in armoede leven gestegen.
 • In 2013 waren er 1,25 miljoen armen, de helft hiervan leefde minstens 3 jaar onder de armoedegrens (1061 euro netto per maand voor 1 persoon, 2000 voor een gezin met twee kinderen).
 • De helft van de armen heeft werk, maar krijgt niet genoeg loon.
 • Het aantal armen zal hoog blijven door de toename van tijdelijke contracten en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).
 • Armen wonen slechter dan anderen.
 • Sinds 2008, het begin van de crisis, is het aantal armen ieder jaar gestegen.
 • Hoe langer de armoedesituatie duurt, hoe moeilijker het wordt er ooit nog uit te komen.
 • Mensen die uit de armoede komen vallen later weer vaak weer terug.
 • Ouderen met alleen AOW blijven altijd arm. (Zit je in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar, dan hangt er een grote donkere wolk boven je hoofd. Boven de 55 ben je op de arbeidsmarkt afgeschreven, je heb geen ‘rendement’ meer, maar de pensioenleeftijd is opgetrokken tot 67 jaar, veel ZZP-er hebben geen pensioen kunnen opbouwen en zullen alleen AOW krijgen).
 • 66% van niet-westerse immigranten met minderjarige kinderen kinderen is langdurig arm. (Vooral dit laatste is verontrustend, dit is de groep waarvan we al decennia zien dat ze in de criminaliteit terecht kunnen komen of zich de laatste jaren laten paaien door de extremistische kant van een religie).

De opsomming laat de structuren zien in deze kapitalistische maatschappij. Juist de ontkenning in 2011 dat er geen armoede is, leidt ertoe dat mensen in een beschaafd land ertoe gedwongen zijn een situatie te ondergaan die niet nodig is. We moeten zoals ik al vaker heb geschreven de samenhang zien. Na 8 jaar crisis (men spreekt nu al weer over de volgende crisis, het recept van geld in de economie pompen en lage rentes is uit gewerkt, het kapitalisme is nu zelf failliet en we zijn in een staat van permanente crisis) is er nagenoeg niets veranderd in de maatschappelijke verhoudingen.

De cijfers zijn uit 2013, we zijn al weer 3 jaar verder…..

Iedereen die iets van de geschiedenis weet is zich ervan bewust dat een maatschappij een kantelpunt heeft waar sociale onrust zal ontstaan. Het tragische is dat de meeste mensen de verkeerde schuldigen aanwijzen, dit is wat men de zondebok noemt die alle schuld krijgt. Dit zien we in deze tijd ook, waar een partij zonder leden met een charismatische leider die grossiert in eenvoudige oplossingen, sommige bevolkingsgroepen over een kam scheert. Het verbaasd niet dat deze partij het in peilingen goed doet, het zal tot meer polarisering leiden. Maar we moeten vooral niet vergeten dat we deze partij te danken hebben aan al de partijen die sinds 15 tot 20 jaar, sinds Pim Fortuyn en Rita Verdonk, niets gedaan hebben om een brede onderstroom in de maatschappij te erkennen als een feit waarmee rekening gehouden moet worden.

Update 03.03.2016

Het aantal daklozen is toegenomen met 74 procent, het zijn er ruim 30.000. Er zijn er 13.000 bijgekomen in 6 jaar tijd. De economische crisis wordt als belangrijke factor gezien, mensen worden hun huis uitgezet als ze de huur niet meer kunnen betalen. Er is bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg waardoor mensen eerder dan vroeger geen behandeling meer krijgen. Vooral het aantal allochtone daklozen neemt toe. Dat is verdubbeld van bijna 6.500 naar 13.000. Onder allochtone Nederlanders is meer werkloosheid en meer armoede dan onder autochtonen. Als ze werk hebben, zijn het vaak de slechter betaalde banen. Bovendien hebben niet alle immigranten een sociaal netwerk om zich heen. Als ze dan werkloos raken, vangt niemand ze op. De crisis heeft niet-westerse allochtonen sterker geraakt dan autochtonen. (Cijfers van het CBS).

De werkeloosheid, de armoede en het aantal daklozen is toegenomen in de regeerperiode van MP Rutte die sinds 2010 (6 jaar) in wisselende kabinetten verantwoordelijkheid draagt, dat is in ieder geval een feit. 

Update 05.09.2016

De MP was te gast bij het tv programma Zomergasten.

In Nederland is er geen journalist die deze MP aankan. Misschien zou Paxman (journalist uit Engeland) hem aankunnen. Mede door deze avond, waar de MP het deed voorkomen alsof hij boven de partijen staat, zal de VVD het verlies beperkt weten te houden bij de komende verkiezingen, de PvdA zal worden weggevaagd, de PVV zal winnen en de grootste partij worden. We hebben dan een versplinterd en gepolariseerd land, onregeerbaar en een herhaling van de LPF tijden (2002) met vastgoedjongens en andere dilettanten in de politiek. (Bijna iedere bevolkingsgroep heeft nu zijn eigen partij). En dat na 8 jaar crisis en een onrechtvaardige bezuinigingspolitiek waarvan de MP 6 jaar regeerde.

Kort verhaal: Een interview met de MP (Kort verhaal)

Op deze avond dacht ik aan het boek De Heerser van Machiavelli (1469 -1527):

“Een verstandig heerser (politicus) kan nog mag zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen die hem tot zijn belofte gebracht hebben, zijn weggevallen.”

Over de politicus “Wanneer men hem ziet en hoort, moet hij een en al barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en godsdienstigheid schijnen.

“De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.”

Kort samengevat.

Deze MP komt sympathiek over en doet het uitstekend in de media, we moeten echter naar de feiten kijken, 6 jaar MP: meer armoede (die hij ontkent), daklozen en mensen in de bijstand; hogere BTW en accijnzen, de verhuurdersheffing (een extra belasting); meer flexibilisering (dus onzekerheid) op de arbeidsmarkt, minder vaste contracten, de werkeloosheid is gestegen; uitzendbureaus laten Polen en andere werkers uit MOE-landen voor lage lonen werken; banken gaan grotendeels op oude voet verder na de crisis, betalen geen rente meer op spaargeld, maar rekenen zelf wel rente; belastingparadijs Nederland blijft grote internationale bedrijven bevoordelen (voor arme landen betekent dat minder inkomsten en mede hierdoor stijgt het aantal economische vluchtelingen); voortdurende woningnood mede door de zogenoemde statushouders (ontstaan door de ongecontroleerde instroom van vluchtelingen sinds 2015); vergroting van de kloof arm-rijk (het aantal vermogenden nam toe tijdens de crisis); meer luchtvervuiling door 130 km toe te staan (dus fijnstof, een doodsoorzaak); jarenlang geen pensioenindexatie enzovoort enzovoort.

Dit is de man die in april 2015 zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen ‘omdat het daar nu eenmaal ligt’, 6 maanden voor de vluchtelingencrisis (impliciet aangevend dat er geen Europees beleid is); de man die zei ‘geen visie’ te hebben want dat hindert maar; de koopman MP die oproept ‘kóóp toch die auto’; de man die beloftes doet en na de verkiezingen breekt (1000 euro erbij, geen geld naar Griekenland, geen beperking van aftrek hypotheekrente) en nu excuses aanbiedt; de man met excellente verbale technieken die nooit antwoord geeft op vragen maar alleen zegt wat hij kwijt wil (in Buitenhof van 10.01.2016 pakte hij moeiteloos 3 interviewers tegelijk in); de man die door zijn beleid en van zijn partij de VVD wegbereider is voor de PVV door een brede onderstroom in de maatschappij te negeren (samen met al die andere partijen die de afgelopen 20 jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen). In Engeland hadden ze ‘Teflon Toni’ (Toni Blair, bekend om zijn niet speken van de waarheid tav Irak), Nederland heeft Mark ‘Teflon’ Rutte.

We kunnen inmiddels ook over president Rutte spreken, want hij heeft zich boven de partijen verheven.

Een kort verhaal na aanleiding van Zomergasten: Een interview met de MP (Kort verhaal).

Update 21.11.2016

Er zijn wat barstjes in zijn imago gekomen. Hij gebruikt formuleringen die laten zien dat hij het gevoel heeft de greep kwijt te raken. Voor deze MP geldt: hoogmoed komt voor de val.

Update 16.01.2017 (6 jaar later).

De MP werd in het programma Buitenhof door 3 journalisten geïnterviewd (15.01.2017), net als een jaar geleden (zie boven). Moeilijk kreeg hij het niet. Uit het korte verhaal ‘Een interview met de MP’:  ‘Interviews vond hij leuk om te doen, hij wist inmiddels dat hij in Nederland iedere journalist de baas was.’  (Een interview met de MP (Kort verhaal)

Update 20.03.2017 (Na de verkiezingen)

Wat hr Rutte en de VVD gedaan hebben is knap, erg knap, het is politiek bedrijven op hoog niveau. Wel jammer dat de uitkomst zo desastreus is, maar dat terzijde. De VVD verloor dus 8 Kamerzetels en is de grootste partij met 33 zetels, de PvdA verloor 29 Kamerzetels (houd er 9 over, zie Dossier PvdA/SP), het gevoerde beleid is dus massaal weggestemd. Iemand, weet niet meer wie, ik geloof hr Kamp, zei iets in de trant van: ‘het gaat goed met de economie, maar de mensen ervaren het niet zo’. We weten dus niet dat het goed gaat en daarom stemden we niet voor het gevoerde beleid. De VVD heeft een deel van het jargon van de PVV overgenomen en veel mensen hebben strategisch op de VVD gestemd om de PVV buiten de deur te houden. ‘Iedereen’ is nu blij dat de PVV niet de grootste geworden is en ik heb nog nooit een partij gezien die zo snel is afgeserveerd, hoewel, misschien de SP in 2012, die partij is toen kapot gemaakt door alles en iedereen. Dat is politiek, de VVD gaat nu met hr Rutte regeren in Rutte 3, ze zeggen het niet maar je weet dat ze binnenskamers denken: we rule this country”. Ze vergeten dat de PVV gegroeid is. Dat komt een keer terug.

Maar de VVD is toch die partij die de afgelopen jaren uitblonk in vriendjespolitiek, nepotisme en zwakke en falende ministers? Complete wetten die niet werken, liegen in de Tweede Kamer en een kruideniersmentaliteit (“koop toch die auto”) etc. 

Wat we zien in Nederland is verrechtsing, meer polarisatie en meer versplintering. In het parlement zullen de debatten fel worden tussen DENK (‘allochtonen’) en de PVV (en hr Baudet, Forum voor Democratie, een vreemd amalgaam van standpunten, met een advocaat als tweede man). Iedere bevolkingsgroep heeft nu haar eigen partij, inclusief de dieren.

De Republiek van Weimar had er ruim 10 jaar geharrewar en chaos opzitten tot er een verkapte staatsgreep plaatsvond in 1933 (die Adolf Hitler aan de macht bracht).

Update 09.02.2018 (Update die bevestigd wat ik in 2011, 7 jaar geleden schreef, zie boven)

Het aantal daklozen is de afgelopen 7 jaren bijna verdubbeld tot 30.000 (Bron: EenVandaag 08.02.2018). Oorzaak is mede de woningnood en de stijging van de huurprijzen. Afgezien van EenVandaag is dit geen nieuws meer, dit is in een beschaafd en welvarend land volkomen irrelevant geworden. We hebben nog steeds dezelfde MP als 7 jaar geleden.

Update 21.03.2018

Minister-president Rutte is sinds gisteren Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, heeft de woningnood verergerd door verkoop van sociale huurwoningen en de verhuurdersheffing, maar betrok in het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (op NPO Nederland Kiest 20.03.2018) ineens de vluchtelingen (statushouders) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het erge soort. Je eigen fouten op anderen afwentelen.

Een paar jaar geleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:
“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten oplopen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Dit is een structureel probleem gebleken in Nederland in de afgelopen decennia: Men vraagt solidariteit van mensen die het zelf niet breed hebben, die hun wijken zien veranderen terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Zelf heeft die economisch-politiek elite er geen last van, want ze wonen in de beste gebieden van het land. Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen.

We zijn natuurlijk al jaren te laat, dat is duidelijk, de polarisatie, de versplintering en het ‘populisme’ zitten diep in de samenleving.

Update 26.04.2018

Een Kamerdebat over de dividendbelasting en of de MP de Tweede Kamer wel goed heeft geïnformeerd. De Mark ‘Teflon’ Rutte was in vorm, hij kan praten als Brugman en zou iemand een rolstoel kunnen verkopen en diegene laten geloven dat het luxe auto is en dat is een gave. We schieten er niets mee op, de woningnood blijft, de armoede blijft, de tijdelijke baantjes blijven, de werkdruk is hoog waardoor veel mensen, zelfs jongeren, stress en een burn-out hebben, in de zorg en het onderwijs zijn grote problemen en te weinig mensen die er willen werken enzovoort.

Een motie van afkeuring haalde het niet, het is het wachten op het wegvallen van die ene zetel meerderheid en dan zijn er nieuwe verkiezingen.

Update 28.05.2018

Veel zin om hier nog wat aan te voegen heb ik niet. Voor mij is het wel duidelijk: het gaat om macht en geld.

De VVD heeft een voorjaarscongres gehouden. Ze zien zich als winnaar. Klaas Dijkhoff (37 jaar jong, fractievoorzitter in de Tweede Kamer) zei het zo: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Een krachtige uitspraak. Komt hoogmoedig over en meestal gaat het een paar jaar later bergafwaarts.

Gisteren in tv programma Buitenhof een discussie over armoede en mensen met schulden. (zie boven in 2011, 7 jaar geleden).

Update 24.08.2018

“…het is het wachten op het wegvallen van die ene zetel meerderheid en dan zijn er nieuwe verkiezingen”, zie boven. Er is een Kamerlid van de VVD en die bezit 100 huizen voor de verhuur in Amsterdam. Op zich al ongelofelijk, hij heeft fouten gemaakt in zijn verhuur en dat wordt onderzocht. Laat dit nu net die ene zetel zijn die het kabinet overeind houdt! Het was een maand geleden aan de orde, we hebben er niets meer over gehoord. Ze moeten hem wel heel veel beloofd hebben, of gesmeekt hebben, om bij de VVD te blijven en niet over te stappen met die ene zetel naar Forum voor Democratie van hr Baudet….. 

Update 03.10.2018

De armoede is sterk toegenomen onder werkende mensen, ‘werkende armen’ (‘working poor’ zoals dat in de VS heet) tot 320.000. Sinds 2000 is er een toename van 60%. Onderzocht door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral zelfstandigen, zzp’ers en schoonmakers zitten in de armoedesituatie. Een van de redenen is de toename van flexcontracten, 0-uren contracten, tijdelijk werk enzovoort. De cijfers zijn van 2014, midden in de crisis. Het is geen toeval dat de VVD met MP Rutte al 8 jaar regeert, de lonen zijn al die jaren kunstmatig laag gehouden onder het mom van herstel van de economie (zie boven in 2011, 7 jaar geleden, dat is het voordeel als je Dossiers over een lange tijd bijhoudt). Positief is dat de middenklasse na 10 jaar wakker is geworden, er zijn demonstraties!

Update 22.03.2019 (8 jaar later)

Mark ‘Deadalus’ Rutte verzamelde veren die hij samenbond met touwtjes en bijenwas en op deze manier maakte hij vleugels. Deadalus waarschuwde Klaas ‘Icarus’ Dijkhof om niet te hoog in de lucht te gaan en ze bonden de vleugels vast, maar Icarus luisterde niet en vloog steeds hoger de lucht in en hoogmoed maakte zich van hem meester en hij riep: “We hebben gewonnen!”. In de hitte van de zon echter smolt de bijenwas en Icarus stortte in zee. Deadalus leefde ongelukkig verder. (Uit de Griekse mythologie 4000 jaar oud).

Update 23.08.2019 

Het aantal daklozen is in de periode VVD en MP Rutte (sinds 2010) verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit vandaag bekend gemaakt: CBS. Schokkend maar niet verbazingwekkend (zie boven vanaf 2011). Een van de oorzaken is de ook toegenomen woningnood, in Dossier Woningnood (Met Updates) staat de analyse over de structurele woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog.

De maatschappij van vandaag is het resultaat van de keuzes van gisteren. Meer daklozen, meer armoede, meer voedselbanken, meer woningnood, lerarentekort enzovoort zijn het resultaat van de beleidskeuzes sinds 2010 van de VVD en MP Rutte, het CDA, D66 en PvdA.

Moeilijker moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Update 13.09.2019

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat bijna de helft van de bevolking in 2017 en 2018 er financieel op achteruit is gegaan. Dus twee jaar waarin gezegd werd dat iedereen er op vooruit zou gaan
 • In de categorie ongelofelijk maar waar: grote bedrijven gaan in 2021 winstbelasting betalen. Dat deden ze dus niet.
 • Het Koningshuis heeft 30 jaar een dubbele vergoeding gekregen voor onderhoud van meubilair.
 • Enzovoort.

Een fotoreportage over armoede in Nederland is hier te zien.

Update 23.10.2019

Je zult maar 10 jaar geregeerd hebben en beleid hebben gemaakt zoals de VVD, of lid van deze partij zijn, of er op gestemd hebben.

 • Iedere maatschappelijke sector (oa. onderwijs, zorg, politie) is momenteel aan het protesteren of gaat in staking.
 • Het aantal daklozen is toegenomen (geschat op 40.000 mensen die geen huis hebben en op straat verblijven).
 • Er is een tekort van meer dan 300.000 woningen (oa door de verhuurdersheffing en de verkoop van sociale huurwoningen, mensen zijn wanhopig op zoek naar een plek om te wonen die bovendien betaalbaar is, gebouwd kan er niet worden vanwege de stikstofcrisis.
 • Er is een ernstige milieucrisis (CO2, stikstof, PFAS) die heeft gezorgd voor acute problemen in de landbouw en de bouw.
 • Tijdelijk werk is de norm geworden, er zijn steeds minder vaste contracten (uitzendbureaus floreren hierdoor, veel illegale uitzendbureaus want controle is er niet).
 • De werkdruk is overal hoog, veel mensen zijn ziek van de maatschappij. De oplossing is oa. een cursus mindfulness, want het probleem ligt bij het individu.
 • Zelfs de sectoren die de VVD bedient zijn ontevreden. De moraal van deze partij is eigenbelang eerst, meerdere integriteitskwesties hebben dit laten zien.

MP Rutte heeft 10 jaar alles weggelachen, ‘koop toch die auto’ gezegd, gratis gas uit de Groningse bodem gehaald (50 jaar lang, een hele provincie is in rep en roer), economische groei als doel gesteld zonder de nadelen aan de mensen te vertellen (wij weten wel wat goed voor u is) enzovoort.

Update 13.02.2020 (9 jaar later)

Een staatsman zal deze MP nooit worden, meer dan een boekhouder en kruidenier is hij niet (wel een intelligente) inclusief zijn partij, de partij van het welbegrepen eigenbelang die zovelen in Nederland ondersteunen…..

Update 07.08.2020

De beleidsmakers zijn al een tijd aan het stikstofkwartetten: koeienpoep inruilen voor woningbouw (de boeren zijn daarom boos en protesteren en demonstreren). Dit is de technocratische economische politiek die ‘aan de knoppen draaien’ genoemd wordt. De illusie van een oplossing van bijna alle politici (vooral op rechts), hele generaties moeten aan hun kinderen en kleinkinderen uitleggen dat papa en opa het eigenlijk verkeerd heeft gedaan en ze niet alleen aan economische groei hadden moeten werken maar meer aan sociaal welzijn en milieu en natuur.

De coronapandemie is gaande. China is een kapitalistische dictatuur (zie Dossier China) de massaconsumptie van vlees, inclusief  ‘culturele ‘gebruiken’, is net als in het westen normaal geworden. De autoriteiten hebben om de economische belangen niet te schaden de uitbraak van het nieuwe virus verzwegen en deden in het begin (in 2019) niets. China is de assemblagehal van de hele westerse industrie geworden, zo goedkoop mogelijk produceren daarom is weinig kritiek op het land en mag het virus nooit het China of Wuhan virus heten. Hieruit voortvloeiend is de dolgedraaide wereldhandel waardoor zeer veel containerschepen de wereld rond varen (af en toe verliest er een een paar honderd containers in een storm, zoals vorig jaar boven de Waddeneilanden, ze zijn nu nog aan het opruimen). Ook bleek dat alle medische zaken inclusief geneesmiddelen in China gemaakt worden en er dus een grote afhankelijkheid is gegroeid. Naast het menselijk leed van de pandemie stelt de coronacrisis het hele liberaal-kapitalisme op de proef, de gevolgen zullen ongekend zijn en decennia doorwerken. Een systeemcollaps van de hele kapitalistische ordening is zeker niet uit te sluiten.

Lees ook Dossier China (Met Updates)

Lees ook Dossier Coronapandemie

Update 14.01.2021

Voor deze MP (en de VVD) geldt: hoogmoed komt voor de val, (2016).

De toeslagenaffaire (waarbij bijna 30.000 burgers onterecht tot fraudeurs werden bestempeld en tot wanhoop werden gedreven) zou wel eens de nagel aan de doodskist van MP Rutte en de VVD kunnen worden. Morgen zal het blijken.

Alles in dit bericht is gelezen en geaccordeerd, er hoeft na 10 jaar niets teruggenomen te worden. De coronacrisis en de milieu-klimaatcrisis (etc) zullen de polarisatie, de armoede, de versplintering doen toenemen (misschien wordt dit nog aangevuld).

Update 17.03.2021

Verkiezingen vandaag. De VVD met MP Rutte staat op winst. Verbazen zal het niet als dat ook uitkomt. In onzekere tijden zoals deze willen mensen graag een leider die hen bij de hand neemt en hun (eigen)belang verdedigd, dan komen ze bij de VVD, de partij van het welbegrepen eigenbelang en het gecultiveerd egoïsme die moraal als iets voor anderen ziet. “De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” (Machiavelli, zie boven). Maar filosofisch gezien krijgt iedere tijd de politici die het verdiend, er is een organische samenhang en wisselwerking tussen bevolking en politiek.

Update 18.03.2021 (10 jaar later)

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 03.04.2021

Een historisch 14 uur durend Kamerdebat. De MP wankelde, maar bleef overeind voor zolang het duurt. Hij is een politieke Houdini met Machiavelli als handboek (ik schreef er 6 jaar geleden over in 2015). Ruim 2 miljoen mensen stemden op de VVD, bijna 2 miljoen op MP Rutte als persoon, 2 miljoen mensen kunnen zich niet vergissen (toch?).

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht’ uit 2016 (Een Nieuwe Politieke Partij).

Update 06.04.2021

Niet dat het zin heeft er iets over te schrijven, maar een opvallende verdediging van de MP van de VVD staat op NOS website: ‘Ze erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Maar “waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn…” Goede bedoelingen zijn echter niet genoeg, niet in de politiek, niet in het leven zelf. Er komen 2 parlementaire enquêtes aan (Gronings gas en toeslagen), de woningnood is structureel (door stikstofbeleid kan er minder gebouwd worden, er zijn meer daklozen, mensen zonder huis, starters en eenpersoonshuishoudens zitten klem ed.), de arbeid is geflexibiliseerd, de lonen zijn laag gehouden, alle maatschappelijke sectoren zijn ontevreden, een paar jaar geleden was 130 kilometer rijden het streven ongeacht de gevolgen voor het milieu, de BTW is op de eerste levensbehoeften is 2x verhoogd enzovoort De VVD regeerde bijna 11 jaar. Moet er nog meer gezegd worden?

Zoals te verwachten was hebben veel mensen geen onderscheid gemaakt tussen MP Rutte en de coronacrisis en 10 jaar VVD beleid. Want je moet er niet aan denken dat zijn voorganger MP was geweest in de coronacrisis (toch?).

2 miljoen mensen kunnen zich niet vergissen (toch?).

Lee ook Een Nieuwe Politieke Partij met een geactualiseerde analyse van de huidige politieke situatie.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 11.05.2021

Politicus Rutte werd geïnterviewd bij Nieuwsuur, conclusie: hij komt er weer mee weg, ondanks de goede interviewer. Zoals boven gezegd (en in Een interview met de MP (Kort verhaal)) er is geen journalist die hem aankan. Deze persoon werkt vanuit het brein, de intelligentie, die iedere situatie in zijn eigen voordeel weet te pareren en om te buigen. Dit kunnen niet veel mensen, alleen uitzonderlijke staatslieden (Churchill, Brandt), maar hij zal nooit een staatsman worden, daarvoor is hij teveel kruidenier en boekhouder, teveel poldermodel.

Absurditeit komt naar voren in de politiek van vandaag, de voortgang van de kabinetsformatie hangt nu af van Pieter Omtzigt van het CDA die deed wat een kamerlid moet doen: de regering controleren. Dit wordt als ongewenst gezien vanuit de macht (het kwam toevallig naar buiten door een foto waarop een tekst te lezen was). Hij zit ziek thuis, politicus Rutte wil met hem spreken, want zonder CDA geen regering. Ze weten niet meer hoe het verder moet, dit is mijn ‘Het is een democratie in crisis’ en ‘Nederland is een onregeerbaar land’ uit 2016 in De Boze Burger en het ‘populisme’ De door politicus Rutte beloofde nieuwe aanpak is een ongeïnspireerde pleister op de wonde (burger moet meer te zeggen krijgen), hij zal niet ‘alles anders gaan doen’ en is bovendien ‘trots’ op 10 jaar regeren: er zijn meerdere crises: wooncrisis (door de verhuurdersheffing en verkoop sociale huur lees Dossier Woningnood), klimaatcrisis (economische groei met consumeren en produceren als doel), flexibilisering van het werk, de stiksofcrisis en de uit de hand gelopen agrarische sector (alles voor de export) enzovoort enzovoort. Daar kan men niet trots op zijn. Het is een klucht geworden. Dat komt ervan als na Fortuyn er 20 jaar lang 20 tot 30 zetels ‘populisme’ is waar niets mee gedaan wordt en er vanuit achterkamertjes geregeerd wordt, inclusief de vakbonden met het ‘polderen’.

Overal in al die achterkamertjes zitten ze nu te delibereren, hoe moet het nu verder, hoe blijf ik aan de macht, kun je niet dit zeggen morgen in het debat of beter dat zeggen. Al die goedbetaalde adviseurs en spindoctors die bespreken hoe de massa te bespelen.

Ik zeg nog steeds: Hoogmoed komt voor de val.

De huidige politiek gaat uit van macht, het is echter veel moeilijker politiek te bedrijven met gezag. Gezag kan een politicus opbouwen, dat duurt jaren en velen willen het, weinigen zullen er in slagen.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 16.07.2021

Nieuw geformuleerd: ‘Het verschil tussen macht en gezag is dat macht is gebaseerd op kracht en gezag op argumenten en moraliteit. Macht roept spanningen op. Gezag moet worden opgebouwd en kan lang aanhouden terwijl macht even snel vergaat zoals een bos bloemen in een vaas’.

‘Als er 1 ideologie gefaald heeft in afgelopen decennia is het wel het liberalisme (in Nederland VVD, Rutte, Dijkhoff ea maar ook internationaal) met zijn gecultiveerde egoïsme, eigen verantwoordelijkheid en de vrije markt die alles beter zou doen’.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 12.08.2021

Als je bij de VVD jarenlang goed hebt gefunctioneerd en altijd trouw bent geweest aan de leider en het partijprogramma hebt verdedigd, vooral op radio en tv (Goedemorgen Nederland), ja, dan wordt je beloond met een hogere functie zoals minister, staatssecretaris of iets anders.

De vaste positie van MP Rutte binnen zijn partij doet denken aan die van Trump en zijn Republikeinse Partij: ze laten hem niet vallen, wat hij ook doet.

Update 29.08.2021

DMP Rutte (demissionair, maar regeert gewoon door) gaat binnenkort een nieuw plan lanceren om extra huizen te bouwen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) net zo als zijn voorgangers MP Lubbers in de jaren 1980, MP Kok in de jaren 1990 en MP Balkenende in het eerste decennium van deze eeuw om zo het populisme de wind uit de zeilen te nemen, want het is niet gewenst dat autochtone Nederlanders in een tijd van woningnood en wooncrisis nóg langer op een woning moeten wachten en om solidariteit te vragen aan mensen die het in de maatschappij al moeilijk hebben (door de pandemie verergerd). Door de crisis in Afghanistan komen er momenteel veel nieuwe vluchtelingen bij, er worden nieuwe opvanglocaties gebouwd. Door gebrek aan doorstroming naar huizen blijven statushouder (momenteel 11.000 mensen) lang in volle asielcentra wonen en gemeenten kunnen niet meer doen door de woningnood, want er zijn ook veel andere mensen met urgentie.

De populistische partijen hebben sinds Fortuyn (20 jaar) 20 tot 30 Kamerzetels. De schuld van de woningnood wordt door hen bij immigratie gelegd (waar veel over te zeggen is, in Dossier Migratie/Immigratie schreef ik er over, dit begon al in de jaren 1980) en niet bij het hele liberaal-kapitalistische naoorlogse woningbouwbeleid waar het echte probleem ligt.

Lees ook Dossier Woningnood

Update 06.01.2022 (11 jaar later)

Een nieuwe regering is op komst. Veel ambitieuze plannen, maar fundamentele verhoudingen en uitgangspunten blijven hetzelfde dus al de in de afgelopen 11 jaar (niet toevallig het begin van dit bericht toen MP Rutte ontkende dat er in Nederland armoede was terwijl dat bewezen door het CBS wel zo is) ontstane en veroorzaakte crises door het VVD/MP Rutte beleid zullen voortduren: de wooncrisis, de stiksofcrisis, de klimaatcrisis, de grote welvaartsverschillen enzovoort, enzovoort. De MP zelf is nog steeds ‘trots’ op zijn prestaties en zei dat ‘er ook veel dingen goed gegaan zijn‘ toen hij kritisch bevraagd werd (een ietwat kinderlijke verdediging).

Interessant is dat MP Rutte (1967), eindelijk na 11 jaar, zijn intellectuele meerdere gaat tegenkomen in de politiek in het algemeen en in de regering in het bijzonder in de persoon van Robbert Dijkgraaf (1960) die directeur van een van de meest gerespecteerde universiteiten in de VS was (Pinceton), een aimabel man die zachtmoedig overkomt (gaat onderwijs, cultuur en wetenschap doen voor D66). Dijkgraaf zal het echter toch moeilijk krijgen tegenover Rutte die in het grootste deel van zijn leven in de politiek werkte, helemaal niets anders in het leven heeft en dus natuurlijk alle politieke trucs kent, dat heeft hij laten zien met zijn selectieve geheugen dat alles onthoud wat nuttig is en alles vergeet (‘verkeerd herinneren’) dat niet van pas komt. Dit zijn de mensen die van het politieke schaakspel houden en de VVD wil hem daarom ook niet kwijt ongeacht wat hij doet. (Het niet zo bekende gezegde is ‘wie nooit liegt hoeft ook weinig te onthouden’, ik voeg daar aan toe dat als je veel liegt veel moet onthouden en dus heel intelligent moet zijn, want je moet precies onthouden wat je gezegd hebt en tegen wie).

Update 21.02.2022

We mogen wel uitkijken dat de coronapandemie 11 jaar VVD-Rutte beleid niet gaat verhullen: wooncrisis, stikstofcrisis, vertrouwenscrisis, toename flexwerk, laag houden minimumloon, problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten), asielcrisis (er zijn geen woningen voor statushouders waardoor de opvangcentra vol zijn) (et cetera).

Niet uit bovenstaand bericht wordt verwijderd of aangepast.

Update 18.03.2022

We mogen wel uitkijken dat de coronapandemie en de vluchtelingencrisis 12 jaar VVD-Rutte beleid niet gaat verhullen: de wooncrisis/woningnood, de stikstofcrisis, de vertrouwenscrisis, afname vertrouwen in de politiek zelf (50% opkomst van kiezers, de helft blijft thuis), toename flexcontracten, laag houden van minimumloon, problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten), asielcrisis (er zijn geen woningen voor statushouders waardoor de opvangcentra vol zijn) (et cetera). Bij de VVD zijn ze het stadium van gevoelig zijn voor kritiek al jaren voorbij, het maakt ze niet uit zolang ze maar de grootste partij zijn, simpel machtsdenken. Maar zoals eerder gezegd is macht iets anders dan gezag, macht is eenvoudig, gezag en respect moet je verdienen en is maar voor heel weinigen weggelegd…..

Update 13.05.2022

Je moet de tijd ‘lezen’. Zelden zal een partij en haar leider zo’n antipathie hebben opwekt als de VVD met MP Rutte. Ze mogen wel uitkijken dat de onvrede niet uit de hand loopt.

Update 28.07.2022

Het land staat in brand (letterlijk langs en op de snelwegen door de boeren ‘protesten’. In de jaren 1980 werd het leger ingezet tegen demonstranten, de krakers, er was toen woningnood, dezelfde woningnood als heden). Alle crises die in de afgelopen jaren zijn ontstaan zijn samengekomen, beïnvloeden elkaar en versterken elkaar tot een giftige cocktail: stikstofcrisis, natuurcrisis (verlies biodiversiteit) wooncrisis, vluchtelingencrisis (geen huizen voor statushouders = volle aanmeldcentra), klimaatcrisis, Schipholcrisis ea. Maar ook crisis in de jeugdzorg, de gezondheidszorg, eigenlijk overal is er crisis. De croronapandemie en de oorlog in Oekraïne spelen weliswaar een rol, maar kunnen geen excuus zijn.

Ondertussen maakt minister-president en VVD leider Mark Rutte zich op voor het jubileum van langst zittende minister-president dat tot nu toe in handen was van MP Lubbers (CDA 1982-1994)…..Overigens zegt het langst zittende MP meer over de Nederlandse bevolking dan over de MP zelf, want de persoon is uiteindelijk toch een pragmatisch bestuurder die flexibel en intelligent met de tijdgeest meegaat, maar de VVD is nog steeds de grootste partij van het land. Nederland is in diepste wezen een conservatief land, dit stamt al uit de VOC tijd: de koopman en de dominee gaan hand in hand om handel te drijven (Max Weber/kapitalisme/calvinisme) en de hele wereld over te gaan, BID EN WERK en de VOC mentaliteit (Balkenende), het is nooit veranderd.

Update 01.08.2022

Bij de VVD weten ze momenteel het beste wat machtspolitiek is, beter dan andere partijen, ‘We rule this country’. (CDA had deze mentaliteit vroeger: Lubbers (MP 1982-1994, de langst zittende tot morgen). Klaas Dijkhoff (toen 37 jaar jong) zei in 2018 op het VVD voorjaarscongres: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Vroeg mij wel af of de MP lid is geweest van een corps…waar al die maniertjes worden aangeleerd die later woorden gebruikt (en ze komen elkaar later in de maatschappij telkens tegen en doen wat voor elkaar (wederdienst).

Update 24.01.2023 (12 jaar later)

Cultuursociologisch gezien heeft liberalisme in de vorm van liberaal-kapitalisme-neoliberalisme afgedaan als ideologie en gefaald. Het huidige tijdperk met multiple crises laat dat zien. De vrije markt met haar individualisme en ‘gecultiveerde eigenbelang’ (geschreven in 1992) dat door overheden wordt ondersteund, is niet adequaat. Er is woningnood (onoplosbaar, men spiegelt illusies voor van een oplossing over 7 jaar in 2030), werkonzekerheid (tijdelijk minder door krapte op de arbeidsmarkt, voor het eerst in tijden hebben werkers macht), onbeheersbare migratiebewegingen (ik schreef erover in 2015 in Het Einde van het Kapitalisme) met de asielcrisis als gevolg (men spiegelt oplossingen voor die er niet zijn), jongeren (de toekomst) zijn pessimistisch over de toekomst (de jeugdzorg is slecht), de klimaat-milieucrisis is diep en ernstig (economische groei zonder milieu en natuur er bij te betrekken heeft tot de huidige situatie geleid: van crisis naar crisis, van klimaatramp naar klimaatramp). De armoede (waarmee dit artikel begon in 2011) is toegenomen, de rijken zijn rijker geworden (ondanks de crises, er is vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid (dit wordt altijd ontkend door de VVD), de armen armer. Rijken wonen aan de rand van de steden en in de buitengebieden, armoede is in de steden. Er zijn meer voedselbanken (die de vraag niet aankunnen). (ea).

Daar tegenovergesteld zeg ik dat we van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang zullen gaan met meer rechtvaardigheid. De tegenkrachten zijn echter heel groot. De mensen die dit betreft houden hun mond (zij hebben wat te verliezen) en bij anderen zien we machteloze verontwaardiging die zich uit in (veel) goede tv programma’s, goede artikelen en nutteloze sociale media activiteit die allemaal niets zullen veranderen. Bovendien reageren mensen de schier onoplosbare kluwe van problemen inmiddels op elkaar af op de sociale media en dat is triest. Ook het populisme is hier voor een deel uit te verklaren (lees De Boze Burger en het populisme).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Spiegeltjes en kralen

(Geschreven in 2013) (Met Update 2023, 10 jaar later). 

Net zo als de zwarte bevolking in Afrika 400 jaar geleden werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd gaan de mensen door het leven, gevangen in een kunstmatige, virtuele wereld.

iPhone en iPad, de spiegeltjes en kralen van de moderne tijd.

Apple en Samsung, de spiegeltjes en kralen van de moderne tijd.

Apple and Samsung, the mirrors and beads of modern times….  

(Lees ook Dossier China (Met Updates) waar westerse bedrijven goedkoop hun producten in elkaar laten zetten ten koste van de Chinese werkers).

Update 08.02.2018 (5 jaar later)

Er zijn meerdere onderzoeken naar de verslavende werking van Facebook, Twitter en andere sociale media en de macht van de techbedrijven (Google). Zelfs ex medewerkers keren zich nu tegen dit soort bedrijven en hun macht.

Een mooi citaat (dat ik toevallig tegenkwam) van Václav Havel (1936 – 2011), een schrijver/filosoof die president van een land, Tsjechië, werd. Er zijn maar weinig politici die zich intellectueel mogen noemen, Václav Havel was er een.

Václav Havel in 1979:

“Onze aandacht richt zich daarom onvermijdelijk op de meest wezenlijke kwestie: de crisis van onze eigentijdse technologische maatschappij als geheel, de crisis die Heidegger beschreven heeft als de onmacht van de mensheid wanneer zij geconfronteerd wordt met de planetaire macht van de technologie. De technologie – het kind van de moderne wetenschap, die op haar beurt weer een kind van de moderne metafysica is – heeft zich losgemaakt van de menselijke controle, heeft opgehouden ons te dienen, heeft ons tot slaaf gemaakt en ons gedwongen mee te werken aan de voorbereiding van onze eigen ondergang. En de mensheid kan geen uitweg vinden: wij hebben geen ideeën en geen geloof, laat staan een politiek concept dat ons helpt de dingen weer onder menselijke controle te brengen. Wij kijken hulpeloos toe hoe die kil functionerende, door ons geconstrueerde machine ons onontkoombaar verzwelgt (…)”.

Citaat uit: Essay over Charta ’77, Václav Havel, Poging om in de waarheid te leven, Uitgeverij Van Gennep Amsterdam (2e druk 1989).

Update 23.05.2019

Lees hier over de ontsporing van de sociale media en de achtergronden: Meningen en sociale media

Lees hier over het narcisme van de moderne tijd: Het Ik-Tijdperk (Me, Myself, I)

Update 09.10.2020

“Met gebogen hoofd gaan de mensen door het leven, gevangen in een kunstmatige, virtuele wereld”. (uit 2013).

De verslaving aan de smartphone en de macht van de (Amerikaanse) bedrijven is bijna totaal. Er is een wedloop gaande tussen de bedrijven en consumenten (de persoonlijke gegevens, ook wel data genoemd) en overheden (de bedrijven hebben zich een machtspositie toegeëigend (ook financieel) en een monopolie. Vooral de EU probeert een tegenwicht te bieden. Hier zijn onderhandelingen en gesprekken gaande waar wij nooit van zullen horen, maar bedrijven hebben de beste juridische adviseurs die er zijn en doen alles om hun positie te behouden. Al de technologiebedrijven hebben multimiljardairs als leidinggevenden, ze zijn rijker geworden door de coronapandemie….

Uit serie Phones (2010 tot heden).

Update 12.08.2021

Toen Facebook naar de beurs ging in 2012 (100 miljard dollar, nu 1000 miljard, er zijn wel schommelingen) heb ik op de pagina van eigenaar Mark Zuckerberg gevraagd of ik als gebruiker ook geld zou gaan krijgen en een jaar later vroeg ik of ik geld zou krijgen na het plaatsen van foto’s op mijn pagina (wetende dat dit natuurlijk nooit zou gaan gebeuren).

Iemand die een voorzienende blik heeft gehad met betrekking tot de werking en invloed van tv en media was de Canadese wetenschapper Marshall McLuhan (1911-1980). Hierin ben ik mij aan het verdiepen, een buitengewoon interessante denker, die bovendien stijl had. Een van de analyses van hem is: technologie dringt het leven van mensen binnen, maar ze zijn er niet klaar voor, ze beseffen het niet.

Mooi interview op YouTube: (de GOEDE kant van sociale media): https://youtu.be/XZfvqMUoHQ0

Update 02.01.2023 (10 jaar later)

Er is een beginnende tendens, vooral bij jongeren, die de scrolverslaving die door de bedrijven is veroorzaakt zijn gaan inzien en er afkerig van aan het worden is….Jongeren voelen zich eenzaam en zijn verslaafd, om van de verslaving af te komen wordt een smartphone ingeruild voor een mobieltje (alleen bellen en sms)…..(Zelf heb ik een mobieltje en tot nu toe de smartphone ver van mij gehouden, maar de druk neemt toe…).

Kort verhaal over verslaving: Storing (Kort verhaal).

Update 12.01.2023

In het onderwijs zijn grote problemen door de aanwezigheid van de telefoon in de klas vanwege het afleidende effect. Er is discussie over het verbieden, wat op sommige scholen reeds gebeurd. Zoals boven reeds beschreven is deze technologie verslavend, het is vergelijkbaar met iedere ander drug (roken, gokken ed), waarbij de constante behoefte bestaat naar het ‘middel’ te grijpen. De bekende sociale media bedrijven hebben de verslavende werking opzettelijk ingebouwd, hoe meer schermtijd, hoe meer winst door de clicks ed. Niet toevallig zijn het VS bedrijven (globaal kapitalisme, ook op andere gebieden) die er mee begonnen zijn, het Chinese bedrijf TikTok is in hun voetsporen getreden.

De technologie (bedrijven) heeft de macht en mensen in hun greep genomen. ‘Technologie moet niet de moraal in een maatschappij gaan bepalen’, geschreven in 1993, 30 jaar geleden).

Treffend is de gang van zaken bij Twitter, het bedrijf is overgenomen door meneer Musk, rijk (miljardair) geworden door de elektrische auto, een rare snuiter. Hij gelooft in totale vrijheid van meningsuiting, ook discutabele en tegen anonimiteit heeft hij niets. Twitter is er door verpest en zelfs gevaarlijk in mogelijkheden van opruiing.

Update 23.01.2023

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence AI) kan nu met een programma teksten schrijven over willekeurig welk onderwerp. Men vreest voor de gevolgen, want bijvoorbeeld in het onderwijs kunnen leerlingen zonder een boek gelezen te hebben een boek beschrijven. Het bedrijf erachter komt uit de VS (waar anders) en uit de hoek van Elon Musk die er een miljard instak, later investeerde Microsoft er ook een miljard in.

De reacties zijn wisselend, bewondering en afschuw. Het gaat om het gebruik, maar ook deze technologie zal grote invloed hebben. Het gaat om het doordenken van ontwikkelingen, uiteindelijk schaft de mens zichzelf af, de technologie kan alles doen. Overkoepelend is SNELHEID, alles gaat steeds sneller door technologie. Wie niet snel genoeg is verliest. Op dit moment zitten mensen in de hele wereld in kantoren naar beeldschermen te kijken en sturen de wereldhandel en verdienen daar geld mee. Automatische programma’s zorgen voor de handel (is al heel oud). Speculanten speculeren op winst en verlies. Alles legaal, want het internationale kapitalisme wordt voorgespiegeld als een onontkoombaar feit, er is geen alternatief. Geld regeert, geld is macht en de gewone mens is slaaf van de omstandigheden en probeert zijn dagelijkse kostje te verdienen. Waar dit toe gaat leiden is ongewis. In het zo geroemde land VS liggen miljoenen mensen in de grote steden in tentjes op het trottoir, ze hebben voedselbonnen nodig om te overleven….

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
2018.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Oorlog en Vrede

(Geschreven in 2022) (Met Update 2023)

‘Eerst de handel, daarna de moraal’.

De internationale spanningen nemen toe door de oorlog in Oekraïne waar Rusland een buurland is binnengevallen om het te bezetten. Westerse wapenleveranties met steeds zwaardere wapens. Zinspelingen in Rusland op een allesvernietigende kernoorlog. Wij leven IN de geschiedenis, we moeten altijd voortbouwen met en op de geschiedenis en moeten er rekening mee houden. Een analyse.

Misschien was het in 2014, toen Rusland een bevriend land was en er volop handel werd gedreven, beter geweest om Oekraïne een onafhankelijk, niet aan machtsblokken gebonden, land te maken en niet direct het land na de interne revolutie (Maidan, 2013/2014) in de westerse invloedsfeer te trekken net zo als gebeurde met alle Oost-Europese landen na de val van de Berlijnse Muur (1989) en de ineenstorting van de van de Sovjet-Unie (1991) die het einde van de Koude Oorlog markeerden. We kennen de opstelling van Rusland die uit de geopolitieke historie voortkomt. De dreiging komt vanuit hun optiek uit het westen: Napoleon (1812) en 2 Wereldoorlogen, waarbij in de laatste oorlog het fascisme werd verslagen dankzij de de Sovjet-Unie met ongeveer de helft van het aantal doden van 50 miljoen (inclusief de grootste massamoord uit de menselijke geschiedenis (6 miljoen mensen vermoord in een genocide). (Bovenstaande schreef ik IN 2014, 8 jaar geleden).

Na de omwenteling in Oekraïne in 2014, de inname van Rusland van de Krim en delen van de Donbas en het neerschieten van een vliegtuig (MH17) met burgers (het luchtruim was niet gesloten ondanks een oorlog (vanwege de kosten van omvliegen) kwamen er sancties, maar deze werden halfslachtig, want de handel moest doorgaan en olie, gas (de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding ging door (Nordstream2) en kolen moesten worden geleverd. De politieke en economische machten in Rusland, de oligarchen (al sinds de implosie van de Sovjet-Unie aan de macht (het was 30 jaar lang voor het westen nooit een probleem: huizen kopen in Londen, voetbalteams kopen of geld geven en luxe-lachten gebouwd in Nederland etc.) hebben vastgehouden aan hun aanpak en er werd veel geld verdiend door hen en in het Westen. In Rusland zelf was de president Poetin ondertussen al volop bezig met het vormen van een autocratie, een dictatuur, waarbij tegenstanders werden vermoord of in een strafkamp gevangengezet. Het westen stond erbij en keek ernaar en deed niet veel, met terugblik te WEINIG. De oorlogen die toen gevoerd werden (zuidelijke landen van Rusland) waren ver weg….

Is er keuze in de geschiedenis? vraagteken, of is er een niet te beïnvloeden noodwendigheid die de geschiedenis en ons lot bepaalt, dat is de vraag. Ik zeg er zijn wel degelijk keuzes, maar deze kunnen alleen uit moraliteit voortkomen. Helaas wordt de geschiedenis niet vanuit moraliteit gevormd, maar vanuit geweld en strijd (voor veel mensen een te harde waarheid), opportunisme en eigenbelang. Eerst de handel, daarna de moraal. We moeten er blijkbaar mee leven, maar zoals hier geschreven is het ons recht in een vrije samenleving om een eigen mening te hebben. Met het dominante narratief (zo heet dat tegenwoordig) heb in nooit meegedaan (het ‘Einde van de Geschiedenis’ is een illusie (1992), maar zelfs ik was nog te optimistisch) en dat zal ik nooit doen.

Lees in dit kader ook: Dossier Geopolitiek en De Geschiedenis herhaalt zich en andere Dossiers.

Update 19.06.2022

De NATO verwacht een lange oorlog in Oekraïne. Dat verbaasd niet. De strategie van Rusland om heel het land te bezetten is mislukt, ze vechten nu alleen in het oosten van het land aan een front van 1300 kilometer. Er is wel een groot strategisch belangrijk gebied rond de zee van Azov bezet. De overmacht aan mankracht en materieel van Rusland is groot, maar ze vechten alsof het de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog is. Oekraïne heeft een heel gemotiveerd leger en ze krijgen enorme hoeveelheden wapens en geld, miljarden (vooral van de Verenigde Staten). Drones spelen een grote rol in de oorlog, veel wordt op YouTube geplaatst (door Oekraïne). In feite vechten de Oekraïners voor het hele westen want Rusland/Poetin en zijn getrouwen zullen niet opgeven, ze hebben geen keuze meer (opgeven betekent voor het internationale strafhof gedaagd worden voor oorlogsmisdaden). Onvoorspelbaar is het woord waar dit toe gaat leiden….

Update 04.09.2022

De parabel van de beer.

Rusland is de beer die jarenlang door het Westen (EU) is gevoed, vetgemest zelfs. Ook toen de beer zijn territorium iets vergrootte ging het voeren door want het was goed zaken met hem doen en er was inmiddels afhankelijkheid ontstaan. De beer dacht inmiddels alles te kunnen doen wat hem het beste uitkwam en hij vergrootte zijn territorium nog meer. Mensen die hem gevoed hadden begrepen dat het niet verstandig was geweest om een beer te voeden want nu moest hij worden teruggedrongen naar zijn oorspronkelijke leefgebied, ze konden echter niet meer zonder hem....

Update 22.01.2023

Iemand schrijft een artikel waarin Eerste en Tweede Wereldoorlog door Rusland zijn veroorzaakt en het westen volledig vrij wordt gepleit van iedere schuld. Boeiend om te lezen, maar een fraai staaltje van het volledig herschrijven van ruim 100 jaar geschiedenis met de ogen van deze tijd. Ik zie verwarring, ook bij intellectuelen die niet meer weten waar dit allemaal toe gaat leiden.

Ondertussen profiteert de internationale wapenindustrie, gaat de bewapening van Oekraïne verder door en op de Russische tv overtreffen ze zichzelf met doembeelden van de Apocalyps… In Friedrich Nietzsche (1844-1900) heb ik een cultuur-analyse gemaakt waar de strijd tussen moderniteit en traditie als verklaring wordt beschreven.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden besproken in hun functie.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

(Geschreven in 2017) (Met Updates 2023)

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Duits filosoof, boek De Vrolijke Wetenschap (1882). (Uitgeverij De Arbeiderspers 1992, vertaling Pé Hawinkels).

Hoofdstuk 125: De Dolle Mens

Hebt gij niet gehoord van de dolle mens, die op klaarlichte morgen een lantaarn opstak, op de markt ging lopen en onophoudelijk riep: ‘ik zoek God! Ik zoek God!’ – Omdat er daar juist veel van die lieden bijeenstonden die niet aan God geloofden, verwekte hij een groot gelach. ‘Is hij soms verloren gegaan?’ vroeg de een. ‘Is hij verdwaald als een kind?’ vroeg de ander. ‘Of heeft hij zich verstopt? Is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? Naar het buitenland vertrokken?’ – Zo riepen en lachten zij door elkaar. De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. ‘Waar God heen is?’ riep hij uit. ‘Dat zal ik jullie zeggen! Wij hebben hem gedood – jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon uit te vegen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle horizonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? En wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? Is het niet kouder geworden? Is niet voortdurend nacht en steeds meer nacht in aantocht? Moeten er ’s morgens geen lantaarns worden aangestoken? Horen wij nog niets van het gedruis der doodgravers die God begraven hebben? Ruiken wij nog niets van de goddelijke ontbinding? – ook goden raken in ontbinding! God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars? Het heiligste en machtigste dat de wereld tot dusver bezeten heeft, is onder onze messen verbloed – wie wist dit bloed van ons af? Met welk water kunnen wij ons reinigen? Welke zoenoffers, welke heilige spelen zullen wij moeten bedenken? Is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten wij niet zelf goden worden om haar waardig te schijnen? Nooit was er een grotere daad – en wie er ook na ons geboren wordt, omwille van deze daad behoort hij tot een hogere geschiedenis dan alle geschiedenis tot dusver geweest is!’- Hier zweeg de dolle mens en keek opnieuw zijn toehoorders aan. Ook zij zwegen en keken bevreemd terug. Eindelijk wierp hij zijn lantaarn op de grond, zodat die in stukken sprong en uitdoofde. ‘Ik kom te vroeg,’ zei hij toen, ‘het is mijn tijd nog niet. Dit ongelooflijke gebeuren is nog onderweg. Het maakt een omweg – het is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Bliksem en donder hebben tijd nodig, het licht der gesternte heeft tijd nodig, daden hebben tijd nodig, ook nadat ze gedaan zijn, om gezien en gehoord te worden! Deze daad is nog steeds verder van hen af dan de verste gesternten – en toch hebben ze haar zelf verricht! ‘ – Men vertelt verder, dat de dolle mens diezelfde dag nog verscheidene kerken binnengedrongen is en daar zijn requiem aeternam deo (geef God de eeuwige rust) aangeheven heeft. Naar buiten gebracht en ter verantwoording geroepen zou hij telkens alleen maar het volgende geantwoord hebben: ‘Wat zijn deze kerken eigenlijk nog, als ze niet de graven en gedenktekenen Gods zijn?’

Misschien wel de belangrijkste passage uit Nietzsches werk, geschreven in 1882, 135 jaar geleden. Waarom is dit zo goed. Het is fenomenaal geschreven, veel schrijvers streven ernaar zo stilistisch te kunnen schrijven. Er zit humor in en de inhoud is verpakt in een mooi beeld: een man op de markt met een lantaarn. Het is een verhaal op zich in 600 woorden.

De inhoud van deze tekst is een ontwikkelingsfase in de Verlichting waarvan het begin in de 17e en 18e eeuw (vanaf 1600) wordt gezien en waarin de rede steeds meer als leidend beginsel wordt gezien na eeuwen waarin religie het persoonlijk en maatschappelijk leven bepaalde. Het effect van Nietzsche is nooit meer verdwenen en loopt door tot de dag van vandaag. Hij heeft niet voor niets over zichzelf gezegd: “Ik ben geen mens, ik ben dynamiet” en “Sommige mensen worden postuum geboren”. En dat is ook zo, men moet Nietzsche echter kúnnen lezen, niet altijd even letterlijk nemen. Vaak verkeerd geïnterpreteerd en misbruikt door het nazisme. Het is een manier van denken die mogelijk is. Vergeten worden vaak de persoonlijke feiten: Nietzsche werd krankzinnig op zijn 45e levensjaar, verbleef 10 jaar in een inrichting en overleed op zijn 55e levensjaar. Zijn vader was dominee. Hij trouwde nooit. Hij had zijn hele leven gezondheidsproblemen. Was een getormenteerde ziel.

Het meest treffende dat ik over Nietzsche las is een essay van zijn landgenoot en tijdgenoot schrijver Thomas Mann (1875 – 1955) waarin hij hem analyseert, hij gebruikt het woord ‘versteigen’ uit het bergbeklimmersjargon, waarmee hij bedoelde dat Nietzsche te ver is gegaan, te hoog is gegaan, er was geen weg meer terug. Alle filosofen na Nietzsche zijn op het ongemakkelijke pad verder gegaan en alle religieuzen hebben zijn invloed ondergaan of ze dat willen of niet.

Wat is het antwoord op Nietzsche? dat is de vraag, een hele grote vraag. Een vraag die iedereen bezighoud, bewust of onbewust. Veel mensen geloven in een God. Wij denken hier in het westen vaak dat het met godsdienst en religie is afgelopen, dat is niet zo. Miljarden mensen geloven in een God in veel verschillende religies en dat zal niet veranderen. De laatste decennia is de islam steeds meer op de voorgrond komen te staan, waarbij de multi-interpretabele aard van deze godsdienst, die geweld niet categorisch uitsluit, mensen ertoe heeft aangezet er een giftig ideologisch gedachtegoed uit te halen dat heeft gezorgd voor abjecte daden van geweld en doden. Het is godsdienstwaanzin. ‘Godsdienst is metafysica van het volk’ heeft de, ook Duitse, filosoof Schopenhauer geschreven. En bekend van Karl Marx is zijn ‘Godsdienst is opium van het volk’, dat was vanwege de afkeer van het communisme van religie. Die diepe behoefte aan troost en meer dan er op aarde is is inherent aan de mens en dat is menselijk, al te menselijk. De Verlichting en de ‘onttovering’ van de wereld (Max Weber 1864 – 1920) die plaatsvond door de ontwikkeling van wetenschap, techniek en het rationalisme heeft voor een ingrijpende verandering gezorgd en dat gaat nog steeds door. (Ik schreef er in 1992 al over).

We filosoferen verder op het pad van Nietzsche (een verkenning). Leven we in niet in een tweede oerknal met wetenschap en techniek/technologie als ontsteker? In de tijd van Nietzsche 135 jaar geleden stond alles eigenlijk nog in de kinderschoenen. We zijn 135 jaar en twee wereldoorlogen verder…..

Van het stoken van vuur in de oertijd, naar het stoken van kolen, naar het splijten van atomen. Alles gaat steeds sneller en de techniek maakt het mogelijk, van de boekdrukkunst naar de ponskaart, naar de eerste computer, naar internet en elektronische post (e-mail), naar de totale communicatie. Bits and bites vliegen de globe rond via kabels en satellieten in een razend snel tempo. De wetenschap heeft de atomen en moleculen ontdekt, iets heel kleins. DNA heeft de tegelijkertijd de mens ontleed. Tegelijkertijd kijken ruimtetelescopen steeds verder het heelal in, ze kijken steeds verder in de tijd terug, naar het verleden, van de eerste oerknal. Maar in de westerse post-moderne post-christelijke cultuur is de mens nog steeds hetzelfde als de oermens, de hersenen hebben zich nog maar gedeeltelijk aan de techniek aangepast, kunnen aanpassen. Er gaapt achter alle techniek zonder een god een leegte, een niets. Dat niets is opgevuld door de consumptiecultuur en de consumptiemaatschappij waar de economie en het produceren van goederen en consumeren (koopkracht) het hoogste levensdoel zijn geworden, waarbij zelfs de verantwoordelijken oproepen steeds meer te consumeren. (We herinneren ons een minister-president die mensen opriep: “Koop toch die auto!” en het begrip ‘BV Nederland’ is volledig geaccepteerd, de maatschappij als bedrijf, de burger als werknemer). Er zijn echter bijverschijnselen. Depressie is wereldwijd een volksziekte, er plegen per jaar wereldwijd ca. een miljoen mensen zelfmoord, geweldsuitbarstingen, misdaad, milieuvervuiling, enorme nationale en mondiale welvaartsverschillen, bevolkingsgroei, klimaatverandering……

Het bedrijfsleven bepaald in het liberaal-kapitalisme de agenda, ze werken globaal, over de hele wereld, hebben meer geld en macht dan overheden, krijgen zelfs geld van de overheid (ook universiteiten krijgen geld van overheden en ze werken samen met het bedrijfsleven) en in hun laboratoria worden op dit moment dat u dit leest de producten ontwikkeld die u volgend jaar of over 5 jaar gaat kopen of u het leuk vindt of niet. Ze kunnen deskundigen voor zicht laten werken. Belastingen worden ontweken, door overheden gelegaliseerd, daarom zijn ze zo rijk. Het individu is ondergeschikt en een radertje in een groot geheel geworden (kijk naar China, een kapitalistische dictatuur waar het individu ondergeschikt is aan de staat en de staatscontrole totaal is, zie Dossier China). Maar het individu laat zich niet altijd als een pionnetje heen en weer schuiven.

De psychische belasting voor de moderne mens is groot, 1 miljoen mensen slikken in Nederland anti-depressiva, kinderen moeten steeds vaker een kalmeringsmiddel slikken. Het van jongs af aan naar een beeldscherm kijken veranderd iets in de hersenen, maar op een andere manier dan het lezen van een boek. Daarom krijgen we een nieuwe mens, hoe dat zal gaan is niet duidelijk, de mens is nu al geheel door de techniek overmeesterd. De technologie is de moraal gaan bepalen (ik vreesde er al voor in 1993). Kinderen die in deze tijd geboren worden kijken van baby af aan naar een beeldscherm en dat zullen ze hun hele leven blijven doen. Men ziet de absoluut verslavende werking van het beeldscherm. (Een treffend verschijnsel dat afgelopen week in het nieuws was: kinderen kunnen geen tekening meer maken. Bovendien ontstaan er oogproblemen door het beeldscherm kijken).

Een nog groter gevaar zijn genetische ingrepen in de menselijke soort die de mogelijkheid scheppen een aangepaste ‘vervolmaakte‘ mens te maken, waarbij natuurlijk de vraag is wat dat is. Wetenschappers kijken verlekkerd naar de mogelijkheden en hun ogen gaan glinsteren als het over klonen gaat. Alle ziekten zullen worden overwonnen. We zijn beter dan God. Wat technisch gezien mogelijk is wordt uiteindelijk ook gebruikt. Zolang er democratische controle is is er nog een zekere garantie dat er beperkingen zijn, maar in een dictatuur zijn die beperkingen er niet……(In China ging een onderzoeker op eigen houtje experimenteren).

We zien in deze tijd irrationele uitbarstingen van mensen die het spoor bijster raken, ook jongeren. Het overvloedig voorhanden zijn van drugs en pornografie is een een cultuurverschijnsel. Escapisme door drugs is een vlucht uit realiteit, virtuele seks is een prikkel die verdoofd, verdoofd van een lege cultuur. Seks is een consumptiegoed geworden, het mysterie is teloor gegaan. Gokverslaving is een bekend probleem, de overheid kan illegaal gokken niet tegengaan, ze organiseren het daarom zelf. Ook de tatoeagecultuur die een grote vlucht heeft genomen, waarbij mensen zich van top tot teen vol laten tatoeëren, is een tijdsverschijnsel. Er zijn uitbarstingen van misdaad en geweld, waarover de media overvloedig berichtten (de nieuwsconsument smult ervan). De overdreven aandacht voor beroemdheden zoals acteurs, sporters, celebrities en koningshuizen. Beroemd en rijk worden is een doel op zich geworden, ook door uit te blinken in niets te kunnen. Alleen het uiterlijk is voldoende (bijvoorbeeld een dikke kont en opgespoten lippen hebben en een foto ervan op de ‘sociale’ media zetten (miljoenen volgers die deze ‘influencers’ als rolmodel zien). In overvloedig uitgezonden ‘survival’ programma’s zoeken mensen de uitdaging die ze in het gewone leven en de maatschappij niet meer vinden (het is meestal nep en vooraf geschreven, de stacaravan staat buiten beeld).

Het in identiteitscrisis verkerend individu is de dolle mens van deze tijd: “Ik zoek betekenis, ik zoek zingeving, ik zoek, ik zoek…”. In de toekomst zal een sterke humanistische moraal met duidelijke waarden en normen nodig zijn uitgaande van soberheid en solidariteit. (Dit schreef ik in 1993). Deze moraal is hard nodig, maar nog in ontwikkeling. Misschien moet er een seculiere bijbel geschreven worden…… 

Nietzsche was zijn tijd vooruit, honderd jaar geleden zag hij de onmogelijkheid van het in de praktijk bestaan van een vorm van communisme reeds in, nadat hij de dood van god al geconstateerd had. Hiermee voorzag hij het geestelijke en morele vacuüm waarin de mens in de moderne tijd terecht zou komen wat hij het nihilisme noemde. Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring. (Uit: De Geschiedenis herhaalt zich). (1992).

Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden. (Uit: Het Einde van het Communisme). (1991).

Wij staan nog net als de jager/verzamelaar in een groot donker bos waar natuurrampen ons bedreigen en bliksemflitsen oplichten met onze twijfels, angsten en vermeende zekerheden.  Het verschil is slechts dat wij geen knuppel in onze hand hebben maar een mobiele telefoon en een computer. (Uit ‘2000 AD’ geschreven in 1999 voor de eeuwwisseling: 2000 AD).

Lees ook Condition Humaine uit 1993: Condition Humaine

Een interessante denker over de technologie en algoritmes bij de NOS april 2017: Harari

Update 12.11.2018

We zijn in het tijdperk van de Grote Verwarring terechtgekomen, de ‘Umwertung aller Werte’, de uitkomst is ongewis. Is dit niet wat Nietzsche beschreef? In een tijd zonder god zal het nihilisme hoogtij vieren, Der unheimlichste aller Gäste’ (de meest sinistere van alle gasten). Toch is het niet nieuw. Ik kwam het citaat tegen in een VPRO radio programma van begin jaren 1980 waarin de vrees werd geuit dat de moderne tijd een tijd van verwarring is, toen al. In 2018 staat alles onder druk, de zekerheden van de welvaartsstaat zijn weggevallen, de klimaatcrisis is actueel en blijvend, discussies ontaarden in gescheld en polarisatie….

Update  29.02.2020

‘De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’, en ‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, twee van mijn analyses/voorspellingen in de jaren 1990. De tijdgeest is pessimistisch. De Dolle Mens van deze tijd is de burger die zijn welvaart en welzijn bedreigd ziet door klimaatverandering, dalende beurskoersen, virussen die zich wereldwijd verspreiden (pandemie), ongecontroleerde migratiestromen en dergelijke. Massahysterie ligt met internet met sociale media op de loer. De snelheid is groot geworden en iedereen wereldwijd heeft de mogelijkheid zich te uiten en dat wordt massaal gedaan, vooral door mensen die eigenlijk niets te zeggen hebben of  verkeerde intenties hebben. We leven in de tijd van Wikiprofessoren, Facebookdeskundigen en Twitterwijsneuzen. Bovendien is echte rampspoed en oorlog lang geleden (dit jaar 75 jaar), mensen beseffen niet meer wat het is om echt pijn te lijden en onderdrukking te moeten ondergaan. 

Update 14.03.2020

Lees hier over Albert Camus, de man die Nietzsche gelezen had en tot een minder hoogreikende maar realistischer levensinstelling kwam: Albert Camus (1913 – 1960)

Update 06.12.2020

Lees hier Dossier Coronapandemie met een citaat van Nietzsche.

Update 23.01.2021

Uit 2020: Bovendien is echte rampspoed en oorlog lang geleden (dit jaar 75 jaar), mensen beseffen niet meer wat het is om echt pijn te lijden en onderdrukking te moeten ondergaan. De coronapandemie is de nieuwe beproeving voor de mensheid, de vergelijking met oorlog (die ik april 2020 maakte: een oorlog zonder geweld en honger) wordt steeds vaker gemaakt, zeker nu vandaag een avondklok wordt ingesteld, die reminiscenties oproept met oorlog en bezetting.

Update 25.04.2021

‘De techniek (technologie) moet niet de moraal gaan bepalen’, ik schreef het in 1993. Helaas, het is gebeurd, de technologie IS de moraal gaan bepalen. Op ALLE gebieden, internet was er in 1993 nog niet, maar met de alomtegenwoordigheid van internettechnologie (algoritmes) wordt de moraal door grote bedrijven opgedrongen en overheden (wereldwijd) staan het toe. De zogenoemde Big Tech bedrijven, bijna allemaal uit de Verenigde Staten van Amerika hebben meer macht en geld dan overheden, ze werken globaal, ontwijken/ontduiken belasting en zijn daarom rijk geworden met (al dan niet) monopolies. Pas de laatste jaren zien overheden dat er misschien gevaren aanzitten, maar het is al te laat. Technologie (en wetenschap) is de nieuwe religie: God is dood, de technologie leeft en heeft ons in de greep.

De pandemie duurt voort, de beproeving voor de individuele mens en de mensheid als geheel is enorm. Ook de verantwoordelijken voor het beleid weten het soms niet meer. De rest van deze eeuw (80 jaar) zal door de pandemie beïnvloed worden, het zal een generatie kenmerken netzo als een oorlog na de oorlog voortduurt en er zal gesproken worden over na Corona en voor Corona.

Update 27.07.2021

Zonder ooit iets van hem gelezen of gezien te hebben (tot dit jaar) zit ik in dezelfde denkrichting als Marshall McLuhan, een Canadese filosoof (1911-1980) die veel analyses had en voorspellingen deed in zijn tijd over de moderne tijd, de werking van media en technologie op het individu en cultuur. Verbazingwekkende voorspellingen. Hij past in het rijtje Huxley, Orwell, Postman. Je zou wensen dat we in deze tijd iemand zouden hebben die maatschappij- en cultuurkritiek op een zo voortreffelijke wijze zou kunnen verwoorden…….(hoewel hij er ook wel eens naast zat of een vreemde gedachtegang had en soms onbegrijpelijk is). Op YouTube (1977, 3 jaar voor overlijden): https://youtu.be/_d5Tma2KKrc

Update 05.11.2021

Zoals eerder al eens gezegd is er geen echte maatschappij- en cultuurkritiek meer, alles en iedereen heeft zich in de jaren 1990 (na het ‘Einde van de Geschiedenis’) tot het liberaal-kapitalisme laten bekeren. Bedrijven en beurzen zijn de dienst gaan uitmaken. Filosoof Hans Schnitzler (1968) heeft een boek geschreven (150 pagina’s, goed leesbaar) met het aan Nietzsche ontleende nihilisme in de titel: ‘Wij Nihilisten’. Er wordt ontleed hoe de mens in de hele wereld onder invloed van de uit Silicon Valley (VS) stammende sociale media en bedrijven is gekomen en de, soms gevaarlijke, denkbeelden van de mensen aldaar die eigenlijk de hele wereld met hun illusies opzadelen (op planeet Mars gaan wonen). Genoemd worden transhumanisten/posthumanisten, singulariteitsgelovers en mensen die Nietzsche’s übermensch verkeerd hebben begrepen. Gevaarlijk verkeerd, waar dat toe kan leiden heeft het misbruik in Duitsland in de nazi-ideologie laten zien (dit was overigens mede aan de zuster van Nietzsche te danken die zijn gedachtegoed na zijn dood in 1900 bestierde).

Update 22.11.2021

Het individu, onzeker geworden in de moderne en postmoderne tijd zonder religie na Nietzsche, waar niets anders is overgebleven dan consumeren en toerisme het laatste avontuur is en seks/pornografie de laatste prikkel, heeft zichzelf verloren in uiterlijkheden om een innerlijke identiteitscrisis te bezweren. (Ik schreef erover in 1992 in ‘De Geschiedenis herhaalt zich (na Nietzsche gelezen te hebben).

Update 18.04.2022

Wat we in deze tijd in onze cultuur zien is een groot contrast tussen de mediawereld, het beeld dat het nieuws geeft vol met dreiging, crisis, oorlog, geweld, klimaat- en milieurampen en dat van de reële wereld, Paasdagen in de zon in een winkelstraat, in het park en in de trein. We leven in de illusie van de Schöne Heile Welt (mooie schone wereld) en de welvaartsillusie (welvaart heeft de prijs van aantasting van natuur en milieu) terwijl de crises zich schijnbaar ver weg bevinden, maar in wezen heel dichtbij zijn. Bovendien kan het veel mensen, de meeste (?), helemaal niets schelen wat er in de wereld gebeurt zolang ze hun natje en droogje maar hebben, kunnen shoppen en hun vliegvakantie (zomer én winter) niet in gevaar komt.

Update 19.01.2023 (6 jaar later)

Een gruwelijke anachronistische oorlog op het grondgebied van Oekraïne waar Rusland het buurland is binnengevallen. Los van de geopolitiek (ik schrijf er oa. over in Dossier Geopolitiek) laat deze oorlog iets anders zien, de diepere achtergrond. (Een verkenning).

We kijken naar een cultuurtegenstelling/cultuurstrijd/cultuurbotsing tussen conservatisme en moderniteit. Rusland vertegenwoordigd hierbij traditie en conservatisme: staat, sterke man (Poetin), autoriteit, kerk, gezin, traditionele waarden, anti-abortus, masculiniteit en ‘het westen’ (de landen die Oekraïne steunen) moderniteit: democratie (die echter wel sterk verbeterd moet worden, zie elders), individuele vrijheid, persoonlijke keuzes, abortus als vrije keuze (van de vrouw), eigen levensbeschouwing. Rusland is hierbij het land dat verliest, de aantallen dode Russische militairen zijn zeer hoog, vaak afkomstig uit armere gebieden. De staat vraagt offers aan de burgers voor een hoger doel en de mensen gehoorzamen, het progressieve deel, veelal jongeren, zijn naar het buitenland gevlucht, dit zijn de mensen die ook moderne waarden willen. (Dit speelde ook bij de Maidan volksopstand in Oekraïne zelf in 2013/2014, dit was voor Poetin de aanleiding voor bezetting van de Krim en Donbas, (zie Dossier Geopolitiek).

President Poetin en zijn clan van rijke vertrouwelingen bezigen absurde ouderwetse motieven als rechtvaardiging van de oorlog (die niet zo genoemd mag worden) als ‘strijd tegen nazisme’ en vrees voor de ondergang van Rusland en dergelijke. Ook valt op dat ze bang zijn voor genderzaken, vreemd om minister van buitenlandse zaken Lavrov er over te horen spreken. Moet hierbij denken aan filosoof Marshall McLuhan (1911-1980) die zei dat geweld voortkomt uit de bedreiging van de eigen identiteit. Bovendien liet hij zien hoe technologie (tv, radio in zijn tijd) mensen kan mobiliseren. Precies dat zien we nu in Rusland, de door de staat gecontroleerde media zwepen mensen op voor strijd voor het glorieuze vaderland en oorlog. Zelfs Russische oorlogsvoering is ouderwets, mannen met slechte uitrusting in modderige loopgraven. Het doet aan WO1 denken (1914-1918).

Overigens is de cultuurtegenstelling/cultuurstrijd/cultuurbotsing, op meer plaatsen in de wereld aan de orde en aan te treffen bij de aanhang van Trump, Orban, Bolsonaro ea. Hier speelt de afkeer van andere, nieuwe, waarden en oriëntatiepunten ook een rol. Is de cirkel dan rond, aangezien ik in 1992 sprak over de ‘collectieve identiteitscrisis waarin de westerse mens terecht zou gaan komen’….na het lezen van Nietzsche, de ‘herwaardering van alle waarden’. We zitten er middenin en waar het toe gaat leiden is ongewis…..

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, klimaat, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Economisch beleid in Nederland

(Geschreven 2022) (Met Updates 2023)

We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang“.  

Gaswinning in Groningen, waarover deze week de parlementaire enquête is begonnen, is onderdeel van het hele naoorlogse economisch beleid: industrie, agrarische sector (landbouw/veeteelt (bio-industrie)/tuinbouw (oa bloemen), infrastructuur en energievoorziening (ea). De opbrengst van het aardgas in 60 jaar was ca 428 miljard euro. Het doel was economische groei en welvaartsvermeerdering. Natuur/milieu (klimaat), dier (en mens) kwamen op de tweede plaats. Een economisch-politieke klasse domineerde: bedrijfsleven en politieke partijen die regeerden (de 4 grote partijen: VVD, CDA, PvdA, D66) en ook hoge ambtenaren (de niet zo bekende Vierde Macht). Kritiek werd genegeerd. Problemen door aardbevingen door de gaswinning, bodemvervuiling (gifstortingen in de jaren 1980), luchtvervuiling (Tata fabriek IJmuiden), landschapsaantasting (bouwen in het Groene Hart, aanleg Betuwelijn dwars door Nederland), geluidhinder (Schiphol) etc. werden ontkend. Controle werd en wordt beperkt en de uitkomsten van onderzoeken gebagatelliseerd, gemanipuleerd en opzijgeschoven.

Het veelgeroemde ‘Poldermodel’ (dat begon in de jaren 1980 (en eerder met de pacificatiepolitiek) zorgde voor een structureel gematigde opstelling en meegaandheid van de vakbonden.

Uit 1981:

Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

“(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.

“Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Dit vond men in 1981 te pessimistisch).

Ook het uitnodigen (door overheid en werkgevers) van goedkope makkelijk inzetbare werkers (voor de industrie, scheepsbouw ea.), de gastarbeiders na de jaren 1960 en na 2005 de arbeidsmigranten uit Europa (voor de land- en tuinbouw, de bouwsector ea.) die door de open grenzen (door Schengen verdrag EU (met grote loonverschillen) hiernaartoe zijn gekomen moet aan bod komen. De nadelen hiervan en de gevolgen voor de maatschappij als geheel werden (worden) genegeerd en ontkend (een van de bronnen voor populisme). (Lees hierover in Dossier Migratie/Immigratie waarin ook bevolkingsgroei geanalyseerd wordt). Gastarbeiders en arbeidsmigranten werden en worden uitgebuit, de arbeidsinspectie heeft niet genoeg capaciteit voor voldoende controles.

Het doelbewust laaghouden van het minimumloon is altijd politiek beleid, het zorgt voor lage werkeloosheidscijfers, maar ook voor werkende armen en armoede in een rijk land (inclusief daklozen). Tijdelijke contracten, flexwerk, uitzendwerk is ook structureel beleid. Deze zorgen voor onzekerheid en lage lonen. (De oprichter van een bekend uitzendbureau is echter miljardair). De regels voor het beginnen van een uitzendbureau zijn 30 jaar geleden versoepeld waardoor er een wildgroei is opgetreden met illegale praktijken en uitbuiting. De arbeidsinkomensquote is ten gunste van werkgevers veranderd en ten nadele van de werkers.

De financiële sector (inclusief de banken) heeft een verwerpelijke dynamiek in zich, deze is echter gelegaliseerd door wetten en regels. Toezicht is niet voldoende.

Het probleem in Nederland zit in de structuren en in de doelstellingen en uitvoering van politiek-economisch beleid. De gevolgen ervaren we in deze tijd, dat zijn meerdere crises: klimaat, gezondheid, wonen, werken, stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, stalbranden en Q-koorts (ea.) resulterend in de huidige vertrouwenscrisis in ‘de’ politiek in zijn algemeen. De maatschappelijke onvrede is toegenomen die zich uit in polarisatie, populisme en versplintering (20 Kamerfracties, iedereen zijn deelbelang), het leefklimaat is afgenomen.

In deze tijd ervaren we de gevolgen van de keuzes van vroeger, het is een harde botsing met de werkelijkheid. Natuur, milieu en mens zijn niet te negeren, economische groei moet geen doel op zich zijn, maar een middel om mensen, burgers, te voorzien van voedsel, zinvol werk, gezondheidszorg, een huis in een veilige wijk zonder vervuiling en mogelijkheden tot ontspanning, samengevat: het goede leven en een toekomst!

Wordt verder uitgewerkt als er tijd voor is.

Lees ook: Dossier Stikstof

Lees ook: Humanistisch Sociale Partij

Update 22.07.2022

De RABO bank heeft spijt van hun rol in de landbouw….van de afgelopen decennia. Ook de rol van de banken komt aan bod in het onderzoek als financier van het gehele beleid. Banken spelen een grote rol in de economie in Nederland met De Nederlandse Bank als sturend.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest. (Een vergeten aspect is het laag houden van de grondwaterstand. Deze is gunstig voor boeren, maar heeft ook nadelen zoals het verzakken van huizen).

Nederland is op een wereldbol niet te vinden zo klein is het, als men in het buitenland vraagt waar Nederland ligt weten de meeste mensen niet waar het ligt (alleen Johan Cruijff kennen ze). Die hoogmoed van Nederland zit in de volksaard en begint al bij de VOC tijd (vandaar ook die verwijzingen ernaar). Op het wereldtoneel wil de economisch-politieke klasse mee blijven doen door mee te doen aan militaire missies (die vaak mislukken)(aan de hand van de VS), in ‘ontwikkelingswerk’ dat handel op de eerste plaats stelt (en dergelijke). Nederland leeft structureel op te grote voet, daar komen al die spanningen vandaan die de maatschappij zo raken.

Update 15.01.2023

Bedrijven dreigen met vertrek uit Nederland (of zijn al vertrokken: Shell, Unilever) vanwege de komende wet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen ze liever niet want dat kost geld. Ook hier is een verandering van cultuur gaande, net zo als op vele andere gebieden, alleen ondernemers begrijpen het nog niet. We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang (ik schreef erover in Humanistisch Sociale Partij in 2017, een nieuw paradigma).

Ondertussen zijn er grote tekorten aan medicijnen, verbijsterend in een hoog ontwikkeld land. De enige Nederlandse fabriek is failliet, ze kunnen niet meer concurreren met elders geproduceerde medicijnen. In de globalisering (het zo goedkoop mogelijk produceren (kapitalisme) wordt alles in Azië met name China gemaakt. Lees er meer over in Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, economie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Einde van het Kapitalisme

(Geschreven in 2015) (Met Updates 2023, 8 jaar later)

Het einde van het kapitalisme

The End of Capitalism (English language below)

In deze tijd van wereldwijde permanente crises met de economische crisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en de toegenomen sociale onrechtvaardigheid binnen westerse landen, moeten we de ideeëngeschiedenis van de achterliggende economische systemen analyseren en de samenhang tussen de crises zien.

Het dominante huidige economische systeem, het kapitalisme, cultiveert het in de mens inherent aanwezige egoïsme en individualisme. Adam Smith heeft hiervoor de onderbouwing gegeven (wel met grenzen). De ideeën van Karl Marx (en Friedrich Engels) waren een reactie op de uitbuiting die met de industriële revolutie was ontstaan (verkapte slavernij, kinderarbeid ed.) en gingen uit van collectivisme (1848 en 1867). In de praktijk die na de Russische revolutie (1917) is ontstaan werd het collectieve belang opgelegd in de marxistisch-leninistische totalitaire bevelsmaatschappij met kampen en miljoenen doden tot gevolg (ook in China e.a.). Na ruim 70 jaar implodeerde de Sovjet-Unie. Velen dachten dat met het mislukken van het communisme eind jaren 1980 het liberaal-kapitalisme had overwonnen, zoals Fukuyama met zijn Einde van de Geschiedenis. Sindsdien wordt bijna de hele wereld door het vrije markt principe gedreven. We hebben sinds de jaren 1980 Reganomics, Thatcherism en No Nonsence gehad, onderbouwd door o.a. Milton Friedman, Ayn Rand, Alan Greenspan (was een volger, 20 jaar FED). De sociaal-democratie heeft de echt scherpe kanten van het kapitalisme afgeslepen met de verzorgingsstaat in de westerse wereld (uitgezonderd de VS met bijna 50 miljoen mensen die voedselbonnen nodig hebben). Maar in de globale wereld die met internet is ontstaan kunnen slimme mensen en bedrijven zich onttrekken aan iedere controle door een overheid. Daardoor zien we ons geconfronteerd met de ontsporingen die Joris Luyendijk goed liet zien in het VPRO programma Tegenlicht en in zijn boek (iemand die bij een bank werkt kijkt 5 minuten vooruit; je kunt iedere dag onverwacht ontslagen worden). Thomas Piketty heeft aangetoond dat rijkdom steeds meer bij een bepaalde groep terechtkomt en armen armer worden. In 2008 ontstond de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930 en duurde 7 jaar. De verliezers zijn miljoenen werkelozen en de gedepriveerden in achterstandswijken die zich tot misdaad of religieus extremisme wenden en de mensen die de armoede willen ontvluchten en verdrinken in de Middellandse Zee, sinds begin jaren 1990 tienduizenden…..

Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel en absurd economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur. Op de mens vanwege dezelfde analyse van Karl Marx van uitbuiting en onrechtvaardigheid. Op de natuur vanwege de ecologische kortzichtigheid die tot uitdrukking is gekomen in grootschalige aantasting van de natuur en het ecosysteem door energie- en grondstoffengebruik en massaconsumptie. De wereld heeft momenteel ruim 7 miljard bewoners die allemaal dezelfde welvaart en consumptie willen als nu een klein deel van die 7 miljard. De groei van de wereldbevolking gaat door (geschat op 9 tot 11 miljard aan het eind van deze eeuw). Alleen als er energievormen worden gevonden die de aarde niet aantasten, bijvoorbeeld met behulp van zon, wind en water is welvaart van al die miljarden wereldbewoners mogelijk.

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken (internet) hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten (verlies aan biodiversiteit), ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen. We moeten daarom zoeken naar een economisch systeem met respect voor de mens en de natuur (inclusief de dieren) en ons niet laten dwingen in de aloude kapitalisme tegenover communisme discussie.

Ik schreef er in 1991 en 1992 over dat we het kapitalisme moesten aanpassen (niet afschaffen): 

Het Einde van het Communisme

De geschiedenis herhaalt zich

Update 25.11.2018 (3 jaar later)

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten, ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen (Zie boven).

De verschillende crisissen spitsen zich toe, de klimaatcrisis en de migratiecrisis in het bijzonder.

In Engeland is er een nieuwe beweging met de alarmerende naam Extinction Rebellion (opstand tegen uitsterving). Vooral jongeren zijn zeer bezorgd over hun toekomst, dat kan ook niet anders, want de berichten en rapporten over de klimaatsverandering zijn verontrustend. Er is nog nooit zoveel CO2 in de atmosfeer geweest als nu en dat vergelijkt men dan met de periode voor er mensen op aarde waren (eigenlijk pre-industrieel). Tevens gaat de stijging door ondanks de doelstellingen. Het kan vanaf nu weer honderden jaren duren voordat de hoeveelheid CO2 weer gaat afnemen (de mens heeft ca 250 jaar lang de CO2 doen toenemen door het stoken van fossiele brandstoffen (kolen/olie/gas), er is uitgerekend dat dit 300 miljard ton is). Sommige mensen denken dat het klimaat een soort knop heeft, zoiets als een elektriciteitsschakelaar die je even kunt omzetten en dan stopt de opwarming van de aardatmosfeer. De gemiddelde temperatuur kan in de toekomst 3 graden hoger zijn en de zeespiegel 10 meter hoger….in de slechte scenario’s. Hoe snel dat zal gaan is onbekend, maar als men bedenkt dat een kind dat vandaag wordt geboren aan het eind van deze eeuw 80 jaar oud zal zijn en de klimaatmodellen ook van zo’n termijn uitgaan, moet er toch wel snel duidelijkheid komen of de milieumaatregelen wel snel genoeg gaan. Dit jaar zijn er veel weerextremen geweest met onder andere door droogte veroorzaakte bosbranden. Nederland beleeft een zeldzaam droog jaar met weinig neerslag en problemen voor de landbouw. (zie Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates).

We hebben naast klimaatvluchtelingen (mensen die vanwege de zeespiegelstijging hun eilanden moeten verlaten in de oceanen) nu ook klimaatrellen (grootschalige rellen in Parijs tegen verhogingen van de brandstofprijzen, deze worden in het kader van het klimaat opgelegd. De betogers dragen gele hesjes. Ook in België zijn er rellen). In Nederland zal de energietransitie (overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) tot stijging van de kosten leiden en dat doet men door energieheffingen. Deze werken denivellerend, de welvaartsverschillen zullen toenemen tussen mensen die geld hebben en mensen die niet voldoende geld hebben voor een normaal bestaan. Dat kan natuurlijk niet. (zie het Energie en grondstoffen quotum).

De migratiecrisis is gaande. Opvallend is de vluchtelingenstroom in Midden Amerika met economische vluchtelingen die naar de VS lopen (…..). Ze komen allemaal uit de landen die in het verleden door de VS zijn gesteund door rechtse dictators in het zadel te helpen en te houden. Ze willen een beter leven in de VS, maar president Trump heeft gedreigd op de mensen (ongewapende burgers) te schieten. In Afrika worden de vluchtelingen/migranten nu tegengehouden met westers geld. De buitengrens van Europa ligt nu in Afrika zelf. Er is een enorme bevolkingsgroei in Afrika, allemaal jonge mensen die hetzelfde leven willen als ze op tv zien, met auto’s, huizen en luxe (zie Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates).

In dagblad Trouw een interview met de voor mij onbekende filosoof Akeel Bilgrami (India, geboren in 1950). Hij heeft goede analyses in het kader van de opkomst van het populisme en het kapitalisme. “Wanneer toekomstige historici schrijven over de geschiedenis van de politieke economie, zullen zij de periode tussen de jaren vijftig en de jaren tachtig beschouwen als een ongekende uitbarsting van het kapitalisme. Een complete aberratie. Terugkijkend zullen zij het zien als de bron van populisme.” Hij ziet de oorzaken voor het het huidige ‘populisme’ als hoofdzakelijk van sociaal-economische aard. (ik schreef er zelf in 2016 over in ‘De boze burger en het ‘populisme’) Het interview is hier te lezen: Akeel Bilgrami 

Het broeit in heel Europa….ik zie het op de sociale media, nog niet in de officiële media. Oproepen voor demonstraties in december, het bekende gele hesje is het symbool.

Mijn voorspelling 30 jaar geleden: De mensen zullen vechten om de laatste  restjes welvaart” (……..).

Uit 1991: Het einde van het communisme (met een analyse waarom het communisme faalde).

Uit 1992: De geschiedenis herhaalt zich (met een analyse waarom het kapitalisme veel opleverde, maar de nadelen groot zijn).

Uit 2017: Humanistisch Sociale Partij (een poging tot het opstellen van een alternatief om uit de verstikkende beklemming van de illusieloze gevestigde politiek te komen).

Update 21.03.2019

Een mooie bevestiging (in de Volkskrant vandaag) van wat ik (boven) in 2015 al schreef. De rijken worden rijker, de armen worden armer, in Nederland (maar ook elders op de wereld). Hoogleraar Bas van Bavel zegt onder andere dat de kredietcrisis de rijken en vermogenden niet heeft geraakt en dat ze zich onkwetsbaar hebben gemaakt. Er is een erfelijke klasse die zonder al te veel belasting vermogen kan doorschuiven naar de volgende generatie. Ik schreef er boven al over dat dankzij internet en duur betaalde goede boekhouders en vermogensbeheerders rijken hun vermogen overal in de wereld kunnen onderbrengen. De belastingdienst doet veel, maar tegenover dit soort mensen staan ze machteloos.

Historicus Rutger Bregman (30 jaar jong) is onze hoop in bange dagen, in het hol van de leeuw Davos (waar de internationale elite vergaderd over de economische situatie in de wereld) pleitte hij voor meer belastingen en daar schokken ze erg van. Ze houden, vooral in de VS, van filantropie, het geven van veel geld aan goede doelen. Filantropie geeft zo’n warm gevoel, je kunt er zo van genieten om iets goeds voor de wereld te doen…..Ze bezitten eigen eilanden en vliegtuigen en hebben zich onttrokken aan de maatschappij. Sommige rijken (miljardairs) zijn zo rijk dat ze een Afrikaans land zouden kunnen kopen.

Update 12.05.2019

 • De biodiversiteit neem dramatisch af. De vooruitzichten zijn bij ongewijzigd beleid slecht.
 • Het ijs op de Noordpool verdwijnt steeds sneller. China ziet dit als positief, ze willen olie en gas gaan winnen en ze willen de noordelijke vaarroute gaan gebruiken om zo hun producten naar Europa te vervoeren.
 • De dertig rijkste mensen hebben evenveel geld als 3 miljard mensen. Een Engelse journalist heeft een boek geschreven met de titel ‘Moneyland’, een fictief land waar de rijken der aarde hun vermogens onderbrengen (postbusadressen) en buiten iedere controle leven, belasting betalen doen ze niet.

Ik denk nog wel eens aan mijn constatering in de jaren 1990: We beleven een goed gedocumenteerde ondergang”. Daarmee bedoelde ik toen AL dat de onderzoeken (het zijn er heel veel) een dramatische toekomst voorspelden, maar er niets gebeurde. Is nog steeds hetzelfde, de onderzoeken zijn steeds beter en nauwkeuriger (en dramatischer) geworden, maar de mensheid kijkt als een konijn in de koplampen van een aanstormende auto.

Ook uit de jaren 1990: “De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart”. 

Ik zeg: we moeten soberder gaan leven, de vermogenden eerst, want die dragen het meeste bij aan de achteruitgang. We krijgen een grote herschikking van de welvaart en rijkdom. Mensen die veel bezitten hebben ook veel te verliezen dat is nu eenmaal de logica. Er zal een nieuw gelijkheidsstreven komen, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk ideologisch ideaal (de communistische klasseloze maatschappij), maar vanuit een rechtvaardigheidsstreven.  

Een nieuwe aanpak voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij om uit de illusieloze gevestigde politiek te komen.

Een lang en boeiend artikel van de: BBC over beschavingen en de gevaren voor ondergang en systeemcollaps.

Update 17.03.2020 (5 jaar later)

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten, ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen (Zie boven uit 2015).

Een wereldwijde pandemie is een feit, de gevolgen zijn al zichtbaar, maar dit is nog maar het begin. Bedrijven gaan dicht, winkels moeten sluiten en dat wekenlang. Het zal niets verbazen als er een totale systeemcollaps, een instorting van het hele kapitalistische systeem zich zal voltrekken in de komende tijd, inclusief China en Rusland, want deze landen hebben ook het kapitalisme als economisch maatschappijmodel, staatskapitalisme. Er is met de globalisering in decennia een wankel systeem in opgebouwd. Kapitalisme is zo goedkoop mogelijk produceren met zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk winst (De analyse van Karl Marx is nog steeds correct (niet zijn oplossing, ik schreef er in 1991 over in ‘Het einde van het communisme’). Daarom is er kinderarbeid in Azië, is er slavernij in de mijnen in Afrika (voor de smartphones) en komen auto onderdelen uit de hele wereld: dit is de globalisering met de wereldhandel waarbij duizenden containerschepen over de oceanen varen met goederen (soms verliest er een containers in een storm) China heeft zich in 20 jaar ontwikkeld tot de assemblagehal van de hele wereld (inmiddels maken ze zelf ook alle producten tegen lage kosten en dumpen deze over de hele wereld). (Zie Dossier China (Met Updates) China heeft havens over de hele wereld gekocht (oa. Griekenland en in Afrika) en een spoorlijn naar het westen (de Nieuwe Zijderoute) aangelegd.

Het griepvirus heet Corona, COVID-19. Niets op deze wereld is neutraal, ook deze pandemie niet. Goede onderzoeksjournalistiek moet uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De analyse op dit moment is dat arme mensen in China (Corona) en Afrika (Ebola) inferieur vlees slachten en verhandelen op illegale en vervuilde vlees en vismarkten die niet door een overheid gecontroleerd worden, waarbij virussen van dier op mens overgaan. De verantwoordelijken, in China, maar in de hele wereld, willen deze pandemie met enorme economische, sociale en misschien ook politieke gevolgen, aanpakken zonder de de oorzaken te benoemen onder niemand heeft schuld’ en ‘we zijn allemaal verantwoordelijk’ om het economische systeem niet te veranderen en door te gaan op de heilloze weg van productie, consumptie en ecologische vernietiging. Dit moet worden tegengegaan, want dat er per direct zaken moeten veranderen is duidelijk.

Het virus is in China ontstaan. Kritiek op China is er niet, wel lof voor hun aanpak met militaire middelen die ze daar gewend zijn. We moeten niet vergeten dat het mogelijk is dat er geen kritiek op China is omdat alle westerse bedrijven hun producten in China goedkoop laten assembleren, daarom is Apple het rijkste bedrijf van de wereld geworden. Als je een telefoontje in China laat maken voor 300 euro en je verkoop hem in de rest van de wereld voor 900, begrijpt iedereen dat het makkelijk geld verdienen is. In 2010 (10 jaar geleden!) begon ik hierover mijn Dossier China.

Ook actueel is de analyse van Naomi Klein, Amerikaans schrijfster en activist, zij schreef in 2007 onder de titel Disaster Capitalism’ (shockdoctrine/rampenkapitalisme) over het feit dat in tijden van rampen en onzekerheid het kapitalisme zijn greep verstevigd op maatschappijen. Massa-ontslagen zijn dan ‘gerechtvaardigd’. In Nederland heeft de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930 in 2008 niet geleidt tot structurele aanpassingen van het systeem. (Ik schrijf er vanaf 2011 op dit blog over).

Maar ook de Malthusiaanse correctie’ van de wereldbevolking is mogelijk met tienduizenden doden. Ik schreef erover in Economie als oorlog’. (Economie als oorlog). Het zat in een tv programma (VPRO Tegenlicht) en is een uitspraak van Amitav Ghosh (die hij gehoord had bij mensen aan de top, niet van hemzelf) vermindering van bevolkingsaantal door rampen. De gemiddelde leeftijd van mensen is door goede voeding en medische zorg (in het westen) gestegen. 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 40 jaar gelden was 75 jaar oud, nu is 80+ oud (er komen steeds meer mensen die 100 jaar oud worden). De cijfers zijn onduidelijk, maar onder de doden zijn veel ouderen en mensen met andere gezondheidsproblemen (obesitas). Als iemand boven de 70 een zware longontsteking krijgt door het coronavirus (COVID-19, internationale naam is SARS-CoV-2) en daaraan doodgaat is dat triest, maar niet vreemd. Een harde waarheid, die echter wel gezegd moet worden. Mensen worden steeds ouder door betere voeding en medische zorg, maar ergens is een grens….

Door massaconsumptie zijn natuur, milieu en het totale ecosysteem, inclusief de productie van dierlijk vlees, zwaar belast. One way or another moet er een prijs betaald worden. Nieuwe virussen ontstaan niet zomaar, maar zijn een (ook) gevolg van menselijke handelwijze net zo als opwarming van de aardatmosfeer.

Update 22.03.2020

Een lezenswaardige Zaterdagbijlage van de Volkskrant. Alle artikelen zijn de moeite waard om te lezen. Dit artikel is wat ik boven bedoelde met die vleesmarkten in China waar deze pandemie is ontstaan: Volkskrant

Uit een ander artikel over de klimaatcrisis: Johan Rockström (een Duitse klimaatdeskundige): We aarzelen om het te zeggen om niet te profiteren van de angst van mensen (in de coronacrisis) maar dat (de gecombineerde klimaat- en biodiversiteitscrisis) wordt een nog veel ingrijpender crisis dan deze”. Het wordt gezien als generale repetitie….

Update 24.03.2020

Uit dit soort situaties van internationale crisis, verwarring en onzekerheid bij grote groepen mensen kunnen grootschalige sociale opstanden, ja zelfs revoluties voortkomen. Het is in de geschiedenis eerder gebeurd.

Het begint steeds meer op een oorlog te lijken: een vijand (weliswaar onzichtbaar, het coronavirus), een uitgaansverbod (in andere landen bijna totaal), een samenscholingsverbod (met meer dan 3 personen), hamsteren (angst voor schaarste). En dergelijke.

Update 27.03.2020

De economische gevolgen van de wereldwijde coronacrisis grijpen om zich heen. Er zijn al berekeningen van een komende recessie van -1 tot -10 procent. We hoeven geen dystopische romans of tv series op Netflix te lezen en zien.

In Europa worden gigantische schulden gemaakt door de EU door garantstellingen. Italië is nu al in  zwaar weer. Wat de verantwoordelijken (bewust) weg laten is dat de welvaartsverschillen in Italië, net als in alle andere landen, heel groot zijn. Er is veel geld, maar de verdeling is niet goed. In de huidige aanpak zouden rijke landen Nederland en Duitsland bij problemen in Italië moeten betalen en daarna de mensen in Nederland, ze verzinnen een nieuwe belasting (zoals de verhuurdersheffing bij de vorige crisis).

In een ander bericht (kan niet vinden waar) beschreef ik eerder de ultieme dystopie: de schulden van staten zijn zo hoog geworden dat de economieën in elkaar klappen (de wereldwijde schulden zijn in de menselijke geschiedenis nog nooit zo hoog geweest). Voor Nederland: men wordt ’s morgens wakker en de pensioengelden (1400 miljard) en spaargelden (368 miljard) zijn VERDEWENEN…., alle uitkeringen worden gehalveerd. Het kan dan jaren duren voor er een samenleving opnieuw is opgebouwd van de grond af aan. Maar zover is het nog niet. Misschien is Amerika ons voorland, mensen slapen in tenten onder viaducten, ontwikkelingsland taferelen in een rijk westers land….

In de VS is de dystopie ook al zichtbaar. In de Volkskrant vandaag een artikel vol met verbazingwekkende feiten. De president Trump wil geen geld aan New York (de hardst getroffen stad) geven. De tweedeling van het land is zichtbaar. Men denkt in termen van: we laten een een hoeveelheid mensen doodgaan en dan kunnen we weer verder, liefst met komende Pasen. Voeg er aan toe dat de wapenverkoop in het land enorm is gestegen, de burgers zijn zich aan het bewapen………

In Dossier China (Met Updates) (10 jaar bijgehouden) meer over de Coronacrisis.

Update 12.04.2020

Angstwekkende hoeveelheden geld worden ‘vrijgemaakt’ (geleend, dus vergroting van schulden) door overheden om de economie te redden. Het woordcoronakladderadatsch’ wordt gebruikt en ‘we gaan zo naar de ‘ratsmodee’ (mooi woord, ik gebruikte het een paar jaar geleden al eens). Er schijnt wereldwijd 8000 miljard dollar mee gemoeid te zijn. In Amerika zijn in 1 week 17 miljoen werklozen erbij gekomen. Op tv beelden van mensen die werkloos zijn en alleen nog een auto hebben en in de rij staan voor een uitkering.

In de Volkskrant vraagt politiek filosoof Rutger Claassen zich af of de overheid burgers of bedrijven moet redden aangezien de steun vooral bedrijven betreft. In de vorige crisis werd het bedrijfsleven gesteund, vooral de banken door nationalisaties. Ik noemde dat toen ‘kapitalisme à la carte’: de lekkere delen kiezen met subsidies en steun, als het moeilijk wordt helpt de staat, dus de belastingbetaler (bijvoorbeeld door btw verhogingen, energieheffingen, verhoging accijnzen en de verhuurdersheffing en dergelijke, allemaal denivellerende maatregelen die de armoede doen toenemen). Dat krijgen we nu weer. We kijken (niet) uit naar Prinsjesdag komende september met de door de koning uitgesproken (door de minister-president geschreven) troonrede: “Wij bevinden ons in zwaar weer, onze economie heeft zware klappen gehad en harde maatregelen zullen helaas nodig zijn”.  Enzovoort.

Ook in de Volkskrant (11 april 2020) een geweldig artikel over hoe Amerika (Noord-Amerika, de VS) de hele wereld in haar greep heeft met de dollar, zelfs de vijanden en concurrenten van de VS zijn afhankelijk van de dollar. 80% van alle handelstransacties gaat in dollars. Als de dollar valt is de hele wereld failliet, de ultieme dystopie (zie boven). Dan staan we in Europa in de rij, niet zoals nu om elkaar niet besmetten, maar vanwege voedselschaarste.

In tv programma Buitenhof een discussie over de steun aan Italië. Italië is in Europa de derde economie en ze moeten hulp krijgen, dat is een tegenstelling, het kan niet allebei tegelijk. Wat ik nu al zie is dat de Europese economisch-politiek elites elkaar de hand boven het hoofd zullen gaan houden en de burger laten betalen in de komende decennia. Italië is ondanks alles een rijk land met grote welvaartsverschillen, er is geld maar het is niet goed verdeeld.

Ook in Buitenhof een opmerking van de coronagezant Feike Sijbesma (ex DSM) die zich afvraagt hoe het kan dat al de geneesmiddelen in China en Azië worden gemaakt en dat dat misschien toch niet zo goed geweest is.

‘Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel en absurd economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur’. Dit schreef ik in 2015, was ik toen niet te optimistisch met decennia en een eeuw…

De vraag is ook waar wetenschap en techniek zijn om de mensheid te behoeden voor rampen zoals deze. Het geloof in Wetenschap en techniek heb ik eerder een seculiere religie genoemd, het verblind het zicht op de werkelijkheid.

Zouden mijn voorspellingen uit de jaren 1990 dan toch uitkomen….

Wat deze coronacrisis laat zien is dat we in door en door dolgedraaid kapitalistisch systeem leven. We gaan barre tijden tegemoet…

Update 18.04.2020

‘Uit dit soort situaties van internationale crisis en verwarring kunnen revoluties voortkomen. Het is in de geschiedenis eerder gebeurd.’ (Zie boven 24.03.2020). Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China (het verbaasd niets, het zijn er meer dan eerder aan de wereld gemeld). Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. 

Update 09.05.2020

Wat de coronapandemie laat zien:

De mensheid is tegen de grens gebotst van een economisch systeem dat gebaseerd is op de ongebreidelde groei van productie en consumptie zonder daarbij acht te slaan op natuur, milieu, dier en ecosysteem.

Een nieuw artikel over de Coronacrisis

Update 13.01.2021

‘Bedrijven hebben meer macht dan overheden, ze werken wereldwijd ze hebben meer geld en betere mensen in dienst’. Een paar jaar geleden geschreven.

Google heeft via Nederland in acht jaar tijd 128 miljard euro belasting ontweken via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda. Dat leverde de Nederlandse Belastingdienst tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op. Ze zeggen dat er inmiddels toch belasting in de VS (hoofdvestiging) is betaald.

Dat de coronapandemie voor een ongekende economische crisis gaat leiden hoeft geen uitleg. Dat gaat jaren duren, net als na een oorlog moet er wederopbouw plaatsvinden. In Nederland krijgen we na de verkiezingen een grote sociale en economische shake-out, een herschikking met faillissementen (die nu door de overheidssteun zijn uitgebleven) en leegstand in de winkelstraten (Retail). Tegelijkertijd profiteren en ook veel bedrijven zoals Ahold (Albert Heijn, Etos BolPuntCom, GalEnGal) die allemaal open zijn en profiteren van lockdown en winkelsluiting. Zij zullen de extra winst moeten afdragen aan die sectoren die nu dicht zijn.

Update 26.02.2021

Dat het kapitalisme op zijn laatste benen loopt en ten onder zal gaan is wel duidelijk, veel berichten wijzen in die richting. De wereldwijde schulden zijn gigantisch gestegen door de steunpakketten om de coronacrisis te bezweren. Zolang rente en inflatie laag blijven zal dit zo verder kunnen gaan, maar als ze gaan stijgen is er natuurlijk een probleem. In de Volkskrant een kort bericht over de zogenoemde negatieve rente. Na de economische crisis van 2008 (de triple dip, 3 elkaar opvolgende crisis) is de geldkraan opengezet om de economie te stimuleren. Goedkoop geld moet bedrijven overhalen te investeren en werkgelegenheid te creëren. De rente op spaartegoeden is al jaren nul, daarom is er een boete op het hebben van een geldvoorraad, het geld moet rollen, sparen is niet goed. Dit wordt Europees opgelegd (vanuit de centrale bank in Frankfurt). Bedrijven, banken en particulieren met veel geld moeten betalen als ze teveel geld hebben (boven de 250 duizend euro, het bedrag wordt steeds lager, het verschilt per bank). Door de inflatie, die welswaar laag is, wordt vermogen echter minder waard. Alles in de hoop dat het geld geïnvesteerd wordt. Ook particulieren moeten hun geld uitgeven, want consumeren moet de economie stimuleren. Dat dit eigenlijk niet wenselijk is vanwege de milieu- en klimaatcrisis laat zien dat we in een doodlopende straat terechtgekomen zijn: het gaat nergens meer heen. We gaan nog wat meemaken…

Update 26.07.2021

De wereld is in een diepe crisis geraakt, de pandemie duurt voort en economieën kraken, we zijn terra incognita binnengetreden. Wat we zien zijn onverwachte effecten van de pandemie-ontwrichting, we leven in een globale wereldeconomie met grote interdependentie. Dit is ook iets waar de chaostheorie/vlindereffect die ik onder Over/About schreef van toepassing is: ‘Een bekende theorie is: als een vlinder ergens op de wereld opvliegt (metaforisch gezien) ontstaat er ergens anders op de wereld een orkaan (het vlindereffect van Edward Lorenz 1917-2008). Dit is ook toepasbaar op andere gebieden, kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben. Naar deze tijd vertaald: als de Chinese economie in een crisis komt, kan de hele wereld gevolgen ondervinden‘ (een paar jaar geleden geschreven…..).

Waar kapitalisme met zo goedkoop mogelijk produceren door globalisering en wereldhandel toe leidt als een groot containerschip vastloopt: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal

Update 06.08.2021

Vandaag in het nieuws: een goedlopend Nederlands bedrijf met een Amerikaanse eigenaar (sinds 2016) verplaatst de productie naar Slovenië (EU land) vanwege de lagere loonkosten daar (de helft), bijna 100 mensen worden werkeloos. Dit is het kapitalisme waar we vanaf moeten. Amerikaans kapitalisme dat de wereld kapot maakt en als 1 grote markt ziet met winstmogelijkheden. Maar ook de EU politiek van open grenzen met grote loonverschillen is verwerpelijk, begon al in de jaren 1990, ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie.

Helaas zijn de meeste mensen onwetend en naïef, kwalijk kun je ze het niet nemen want niemand protesteert ook de gevestigde politiek niet (VVD, CDA, D66, PvdA), dit is ‘zoals het nu eenmaal gaat’. Moraliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren is afwezig. Kapitalisme kent geen moraliteit, een hard feit. De tweedeling in de maatschappij tussen winnaars en verliezers neemt al jaren toe, de coronapandemie is het vuurtje dat dat verder zal doen aanwakkeren als een bosbrand in een droog bos (momenteel over de hele wereld gaande).

Het is beter ons op sociaaleconomische misstanden, de pandemie en klimaatverandering te richten die de maatschappij aan het ontwrichten zijn in plaats van ons bezig te houden met identiteitspolitiek en genderkwesties die tegenwoordig velen zo bezig houden.

Gelukkig wordt dit bericht steeds vaker gelezen.

Update 07.08.2021

Ook de ING bank is verwerpelijk bezig zo is vandaag in de Volkskrant te lezen. De feiten:

 • kwartaalwinst vervijfvoudigd, 1.5 miljard winst
 • aandeelhouders krijgen geld: 3,6 miljard
 • coronavoorzieningen niet meer nodig
 • beleggingsproducten zijn populair door de lage rente
 • de komende reorganisatie behelst de sluiting van de helft van de kantoren (alles gaat digitaal)
 • 440 banen gaan verloren

Het argument van het bedrijfsleven is altijd dat ‘alles volgens wet en regelgeving’ gaat en legaal. Dit is juist het probleem, de staat, de overheid faciliteert het bedrijfsleven. In Nederland is er economisch-politieke elite die het beleid richting geeft (ik schreef eerder over). Dat zijn de ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele en informele circuits treffen, vooral VVD en CDA. Vaak kennen ze elkaar nog van de studie (een vrindje, studie rechten of bedrijfskunde). MP Rutte werkte voor de politiek in het bedrijfsleven en als hij een bekende van vroeger tegenkomt dan spreken ze de zaken even door. Dit is de netwerkmaatschappij en de meeste mensen zijn zich er niet van bewust.

Wat ook opvalt is dat het kapitalisme er in is geslaagd om mensen volledig en totaal in te palmen, tegenwoordig zijn er apps waarmee op de beurs kan worden gehandeld, het is 1 groot casino geworden. Ook de Bitcoin en andere zogenoemde cryptovaluta zijn een casino waar mensen op de korte termijn geld kunnen verdienen, controle is er niet, de populariteit bij criminelen verbaasd daarom niet (vooral hackers met gijzelsoftware). De overheden staan erbij en kijken ernaar, ze weten niet wat ze er mee aan moeten. Overigens is alle digitale geld waardeloos bij een echte crisis waarbij de stroom uitvalt of een onbeheersbaar computervirus toeslaat. In zo’n geval tellen alleen goud, sieraden, kunstverzamelingen en degelijke, ik schreef erover in Dystopie

(Aanvullingen mogelijk).

Update 10.08.2021

De resultaten van Verenigde Naties IPCC rapport laten zien dat het (gekozen) economisch systeem kapitalisme (waarvan de meeste denken (is voorgehouden vanaf het basisonderwijs) dat er geen alternatief is) zelf het probleem is: op winst gerichte productie met als doel economische groei en consumptie zonder milieu en natuur mee te rekenen gedoemd is uit te monden in rampen. Ik schreef het 40 jaar geleden in 1981 al in mijn afstudeerproject/scriptie: Dossier Broeikaseffect (CO2)

Straat in Nijmegen-Lent. De analyse van het kapitalisme van Karl Marx blijft, niet zijn oplossing en alternatief ervoor (geschreven in 1991).

Update 12.12.2021

Wat is het goede kapitalisme: een (biologische) boer verbouwd graan op zijn land en na het oogsten verkoopt hij het graan aan een bakker (hiernaartoe gebracht door een vrachtwagenchauffeur), de bakker bakt met het graan brood, het brood wordt in de winkel gekocht door de consument. Iedereen maakt een kleine winst. Is dit niet wat Adam Smith oorspronkelijk bedoelde, in tegenstelling wat vaak wordt gedacht en wat de praktijk van het kapitalisme is geworden (het aandeelhouderskapitalisme dat in de jaren 1990 dominant is geworden). (Dit ga ik nog eens uitzoeken als er tijd voor is).

Update 31.01.2022 (7 jaar later)

Een voorbeeld van dolgedraaid kapitalisme in de dolgedraaide consumptiemaatschappij: de zogenoemde flitsbezorging: binnen 10 minuten een product aan huis bezorgd door een onderbetaalde jongere die op een fiets of met bakfiets ’s door de regen avonds een zak chips komt bezorgen. De panden in steden worden Dark Stores genoemd, het is geen winkel maar een opslagplaats. Een van de bedrijven is in Duitsland begonnen wat laat zien dat het Amerikaanse kapitalisme zich net als de corona pandemie over de hele wereld heeft verspreid als een besmettelijk virus. De jongeren die met deze nieuwe tech-ontwikkelingen door zogenoemde start-ups (een nieuw geloof, de technologie) iets nieuws ontwerpen (op zich een knappe prestatie) laat het volkskapitalisme zien dat door de meeste mensen volledig is geïnternaliseerd en waarop geen kritiek meer wordt gegeven (op een enkeling in de marge na).

Dolgedraaid kapitalisme met instant behoeftebevrediging in de consumptiemaatschappij.

Update 22.05.2022

We gaan van crisis naar crisis, van recessie naar recessie, van ramp naar ramp.

Update 01.09.2022

Uit 2015 (zie boven): “Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten (verlies aan biodiversiteit), ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen”. 

Update 21.12.2022

We gaan van crisis naar crisis, van recessie naar recessie, van ramp naar ramp. (zie boven). De ‘milde recessie’ is al weer voorbij, de economie groeit, maar de voedselbanken kunnen het werk niet meer aan. Als een flipperbal in een flipperkast gaat de postmoderne mens door het leven….

Update 26.12.2022

De Duitse journalist Ulrike Hermann (1964, een generatiegenoot) schreef dit jaar een boek met de titel ‘Das Ende des Kapitalismus‘ (Het einde van het Kapitalisme, net zoals de titel van dit blogbericht uit 2015). Zij legt het verband tussen de consumptiemaatschappij en de klimaatcrisis en heeft het zelfs over rantsoeneren.Groene groei’, ook in Nederland door velen als redding gezien, ziet zij niet als mogelijk. Voorzover ik begrijp (zonder het boek gelezen te hebben) legt zij niet het verband tussen arm en rijk en consumptie, want dat was in 1996 mijn conclusie: rijken moeten als eerste minderen, want armen consumeren al veel minder en en kunnen niet verder terug (uit Energie en grondstoffen quotum). Dit is een klassenstrijd geworden. Het boek is nog niet vertaald, maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren.

Het verband tussen het economisch systeem kapitalisme, een op winst gericht systeem dat de natuur als hulpmiddel dat onbegrensd kan worden (mis)gebruikt, ziet, legde ik in 1981 (41 jaar geleden) in mijn afstudeerscriptie en later nog vele malen…..De rest is geschiedenis.

Update 07.01.2023 (8 jaar later)

Er zijn tijden geweest dat het woord kapitalisme niet meer gebruikt werd (niet meer gebruikt mocht worden want kapitalisme was een feit en er was geen alternatief (in de jaren 1990 na de (terechte) val van het communisme (1989/1991), maar in deze tijd is het woord weer terug. Gelukkig ook bij de nieuwe generaties die inzien dat er een economisch model is dat al die crises veroorzaakt en dat we dit ter discussie moeten stellen en moeten aanpassen. (Zelf schreef ik er in in de jaren 1980 al over).

Update 17.01.2023

In Davos (Zwitserland) het World Economic Forum (WEF) waar een week gepraat wordt over de economie en de problemen in de wereld, ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was….WEF is door populisten en complotdenkers een speerpunt gemaakt van hun kritiek samen met de zogenoemde Great Reset. De uitleg ervan op Wikipedia is idealistisch te noemen: ‘verantwoord kapitalisme’ en dat is te prijzen. (Dit vraagt echter om nader onderzoek (als er tijd voor is).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma (Tekst en foto’s)

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Fotogalerij. (Alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl).


English language.

The End of Capitalism (written in July 2015)

In this time of global crisis with the ongoing economic crisis, the refugee crisis, the climate crisis and increased social injustice in western countries, we have to analyze the intellectual history of the underlying economic systems and see the connection between the crises.

The current dominant economic system, capitalism, cultivates selfishness and individualism inherent to man. Adam Smith has previously given the justification. The ideas of Karl Marx were a reaction to the exploitation that the industrial revolution arose and went out of collectivism. In practice, after the Russian Revolution (1917) the collective interest was imposed in the Marxist-Leninist totalitarian command society with camps and millions of deaths (as in China and others). After more than 70 years, the Soviet Union imploded. Many thought that with the collapse of communism in the late 1980s the liberal capitalism had triumphed, as Fukuyama with his ‘End of History’. Since then, almost all the world is driven by the free market principle. We have had since the 1980s Reganomics, Thatcherism and No Nonsence, underpinned by  Milton Friedman, Ayn Rand (Alan Greenspan was a follower, 20 years FED) and others. Social democracy has taken away the sharp edges of capitalism buffed with the welfare state in the Western world (except in the US with nearly 50 million people need food stamps). But in the global world internet has emerged smart people and businesses beyond any control by any government. Thus we are faced with the excesses that Dutch journalist Joris Luyendijk showed well in the program VPRO Backlight and in his book (someone who works at a bank looks ahead five minutes, you can every day be unexpectedly fired). Thomas Piketty has shown that increasing wealth reaches a certain group and the poor get poorer. In 2008 came the worst economic crisis since the 1930s and lasted seven years until today. The losers are millions of unemployed and disadvantaged persons in deprived areas who turn to crime or religious extremism and those who want to escape the poverty and are drowning in the Mediterranean sea, since the early 1990s tens of  thousands…..

In the future capitalism will be seen as an irrational and absurd economic system. This may take decades, maybe a century, and then one will come to the conclusion that capitalism has had a devastating impact on people and nature. On people for the same analysis of Karl Marx of exploitation and injustice. On nature because of the ecological short-sightedness which is reflected in large-scale degradation of nature and the ecosystem by the use of energy and raw materials and mass consumption. The world currently has over 7 billion inhabitants who all want the same prosperity and consumption as a small part of the 7 billion now have. The growth of the world population continues (estimated at 9 to 11 billion by the end of this century). Only if there are forms of energy found that do not attack the earth, for example with sun, wind and water is the well-being of all the world millions of people possible.

Perhaps there are revolutions and disasters to come to get to a new economic system with a mix of selfishness and altruism, self-interest and public interest. Revolutions, as the global economic and political elites will never voluntarily give up their power, modern techniques have made them invulnerable and they always will find a safe haven for their capital. Disasters will occur that are expressed in natural disasters due to climate change, famines, endangered species, diseases and epidemics and uncontrollable migration of millions of people. We must therefore look for an economic system with respect for people and nature and not be forced into the old capitalism versus communism discussion.

(C) Ronald Puma (Tekst en foto’s)

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Toeval in de geschiedenis

De geschiedenis wordt vaak (niet altijd) door toevalligheden bepaald, een interessant gegeven.

42 aanslagen op Adolf Hitler mislukten. 8 november 1939 (Nederland was nog niet bezet) plaatste 1 Duitse burger (Georg Elser, 36 jaar, meubelmaker van beroep) een ingenieuze zelfgemaakte bom in de Bürgerbräukeller in München (een grote zaal) waar Hitler een toespraak zou gaan houden. Hitler had echter haast want hij wilde met de trein naar Berlijn (ipv het vliegtuig (door slecht weer) en begon eerder met spreken en vertrok 13 minuten voor de bom afging (8 doden, 63 gewonden, gezien de plaatsing van de bom zou Hitler vrijwel zeker dood zijn geweest). Elser werd in 1945 doodgeschoten in een concentratiekamp, kort voor het einde van de oorlog. In 2015 is er een film over Elser gemaakt en er zijn pas na lange tijd enkele standbeelden van Elser gekomen. Hitler pleegde zelfmoord op 30 april 1945, de capitulatie van Duitsland was begin mei, de oorlog was voorbij.

Als de bomaanslag was geslaagd en Hitler gedood was wellicht (zeker weten doet men het niet) de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) voorkomen. WO2 zou het leven kosten van tussen de 50 en 60 miljoen mensenlevens (burgers en militairen), waaronder 6 miljoen joden, zigeuners en andere mensen die niet pasten de nationaalsocialistische-fascistische ideologie. Bijna de helft van het aantal totale doden was Russisch en na 1945 was de wereld verdeeld in machtsblokken (De Koude Oorlog) tot 1989/1991 toen de Sovjet-Unie uiteenviel.

Amerikaanse tank bij het Airborne Museum in Oosterbeek (bij Arnhem) (Uit: https://wp.me/pxVaI-4aX)

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, geschiedenis, journalistiek, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Geopolitiek

(Geschreven in 2014) (Met Updates 2023 9 jaar later)

Geopolitiek is het bedrijven van machtspolitiek om strategische, politieke en economische invloed te krijgen en houden in een gewenst gebied. Ieder land bedrijft geopolitiek, vooral de grootmachten op de wereld.

Enkele voorbeelden:

China laat Noord-Korea al 60 jaar begaan, ze hebben liever dictatuur Noord-Korea met strafkampen als buurland dan een kapitalistisch herenigd Noord- en Zuid-Korea. China koopt in Afrika grond. Hun bedrijven vestigen zich over de hele wereld.

Rusland steunt het Syrië van dictator Assad die een bloedige oorlog voert tegen zijn eigen bevolking en zo heeft Rusland in het Midden-Oosten voet aan de grond (ze gebruiken een haven aan de Middellandse Zee). Tevens is het goed voor de (wapen)industrie, want Rusland levert wapens. Rusland steunt Cuba met handelsaangelegenheden, het eiland Cuba ligt 160 kilometer verwijderd van de VS.

Groot-Brittannië heroverde de Falklandeilanden (een koloniaal overblijfsel uit de 16e eeuw) in 1982 op Argentinië, een eiland bezitten op het zuidelijk halfrond is geopolitiek gezien zeer wenselijk. Het ging hierbij ook om territoriale wateren met vis en delfstoffen.

De Verenigde Staten De VS zien zichzelf als de politieman van de wereld en hebben militaire bases over de hele wereld (het aantal 800 komt naar voren, maar dit is moeilijk na te gaan). In Egypte werd dictator Mubarak 30 jaar militair gesteund totdat de bevolking hem verdreef. Begin deze eeuw waren de VS niet meer welkom in Saoedi-Arabië en na de aanslag in de VS op de Twin Towers werd alles gedaan om een vaste positie in het Midden-Oosten te houden. Dictator Saddam Hoessein van Irak zou massavernietigingswapens hebben en Al Qaida zou vanuit Irak opereren. Bewijsmateriaal werd vervalst en de wereld werd voorgelogen om Irak binnen te vallen en een bevriend regime te installeren. Het gaat hierbij om toegang tot de Iraakse olie te houden en om handelscontracten van Amerikaanse bouwbedrijven. Maar de VS hebben een traditie van een eeuw van interventies en bemoeienis in hun ‘eigen achtertuin’ heel Midden- en Zuid-Amerika. Cuba was het bordeel van Amerika voor Fidel Castro aan de macht kwam in 1959, daarom probeerden ze het eiland te heroveren in 1961 en is er sindsdien een boycot. (De VS hebben een basis op Cuba (Guantanamo Bay, een pachtregeling zonder eind, Cuba wil ervan af) waar ze gevangenen (oa. uit Afghanistan) vasthouden die niet een onder een rechtssysteem vallen).

Rusland De actuele crisis in Oekraïne en de Krim is een goed voorbeeld van geopolitiek en de aanleiding voor dit artikel. Rusland heeft in maart dit jaar het schiereiland de Krim ingenomen, dat deden ze door onherkenbare soldaten in te zetten. De Krim hoorde tot 1954 bij Rusland. Rusland huurde grondgebied met havens van de Oekraïne waar hun oorlogsschepen liggen. Door de politieke omwenteling in Oekraïne, waarbij het nieuwe machtscentrum afkerig van Rusland is, heeft president Poetin niet afgewacht tot Rusland de toegang tot de Krim en de havens wordt ontzegd en is er zelf binnengetrokken. De havens van Sebastopol met de Zwarte Zeevloot zijn strategisch van groot belang, in het noorden van Rusland zijn de havens in de winter dichtgevroren (afgezien van de haven van Kaliningrad, tussen Polen en Litouwen). Ook de inmenging in het oostelijk deel van Oekraïne is geopolitiek, Rusland wil geen westers georiënteerd land aan haar westgrens en steunt separatisten die Russisch gezind zijn. Deze politiek, met als afgrijselijk gevolg het neerschieten van een passagiersvliegtuig waarbij 196 Nederlanders omkwamen, is tevens te zien als een residu van en misschien een opleving van de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog (in tegenstelling tot een daadwerkelijke echte oorlog, de term is van George Orwell uit 1945) is na de Tweede Wereldoorlog na de nederlaag van Hitler-Duitsland ontstaan, waarbij het ging om invloedssferen en zeggenschap. Duitsland werd in tweeën gesplitst, in Oost- en West Duitsland. Alle midden- en Oost-Europese landen kwamen onder niet-democratische Sovjet georiënteerde regeringen. Er was een ‘IJzeren Gordijn’ ontstaan tussen het westen en het oosten (de term is van Winston Churchill in 1946).  Het communistische Rusland van Stalin en zijn opvolgers hebben tot 1989 met harde hand en inzet van militaire kracht hun belangen verdedigd: DDR 1953, Hongarije 1956, Praag 1968. Doordat het communistische systeem economisch gezien failliet was is het eind jaren ’80 geïmplodeerd en de toenmalige leider Gorbatsjov (glasnost en perestrojka) heeft door zijn terughoudende optreden voor grote veranderingen gezorgd en de Sovjet-Unie en het Warschaupact (een militair bondgenootschap) verdwenen.

Sinds de val van Berlijnse Muur en het ineenstorten van het communisme en de Sovjet-Unie in 1989 is er een geopolitieke strijd om Midden-en Oost Europa. De meeste mensen leren het niet met geschiedenisles op school en het is als vloeken in de kerk, maar historisch gezien komt voor Rusland de dreiging uit het Westen. Dit is begonnen met de inval van Napoleon in Rusland 1812, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog waarin Rusland werd aangevallen. Als men vraagt wie Duitsland heeft verslagen in de Tweede Wereldoorlog, zeggen de meeste mensen de VS en het Westen. De feiten zijn dat er van de geschatte ruim 50 miljoen doden in de hele oorlog er ruim 20 miljoen in Rusland vielen (de cijfers lopen uiteen, het getal 27 miljoen wordt ook genoemd) (400.000 Amerikanen). Alle landen van Midden- en Oost Europa behoren 25 jaar na de val van de Berlijnse Muur tot de westerse invloedssfeer, het is dus niet zo verwonderlijk dat Rusland argwanend is ten opzichte van het Westen. De machtswisseling in Oekraïne in 2013 door een volksopstand is moeilijk te accepteren binnen het geopolitiek kader van de Rusland. Tevens is het een feit dat op de Krim en in Oost-Oekraïne het grootste deel van de bevolking Russisch is en liever bij Rusland wil horen. Het machtscentrum in Kiev wil natuurlijk geen grondgebied kwijt raken en daarom is het oorlog. De vraag is hierbij of het gaat om territoriale grenzen of grenzen die de wil van de bewoners respecteren. Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht, mensen voelen waar ze bij horen en zoeken identiteit en verwantschap.

Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren 1980 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog. Opvallend is in dit verband dat de VS nu zeggen dat Rusland sinds 2008 rakettesten doen voor kruisraketten die voor atoomwapens zijn en een verdrag met de VS schenden. Ze weten het al sinds 2008 en zeggen het in 2014, zoiets roept vragen op.

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte (wapen)handel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen.

Geopolitiek is zo oud als er staten zijn en zal er ook altijd zijn, maar het gaat om de omvang en impact en gelijke beoordelingen. We kunnen niet Rusland veroordelen en de VS en China niet veroordelen. Oorlog is in een tijd met technisch hoogwaardige wapens niet meer mogelijk, het staat gelijk aan massale vernietiging of zelfmoord. We moeten vertrouwen op internationale politieke organen als de Verenigde Naties en de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en er maar het beste van hopen…

Update 23.09.2014

Rusland en China stemmen in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen het bombarderen van de zelfbenoemde islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Wat er dan wel moet gebeuren zeggen ze niet, maar ze stemmen tegen omdat de VS voor is. Maar hier geldt zoals het bekende gezegde luidt: De vijand van mijn vijand is mijn vriend’.

Maar de VS is ook ambigue (dubbelzinnig), president Obama noemt IS een ‘bedreiging voor de VS’ (net zo als ze Saddam Hoessein als bedreiging zagen voor hun eigen grondgebied). Hebben ze bommenwerpers, straaljagers, duikboten en invasietroepen? De VS heeft de afgelopen 24 uur 50 Tomahawk raketten vanaf hypermoderne oorlogsschepen afgeschoten. De schepen liggen in de Rode Zee en de Perzische Golf, duizenden kilometers vanaf de doelen in Syrië, ze schoten er 50 af à ca. 400.000 euro per stuk, in totaal 20 miljoen euro. En dat tegen een leger van middeleeuwse struikrovers die niets anders bezitten dan de kleren die ze aanhebben. Waarbij overigens wel de vraag is hoe ze aan geld en wapens komen. Van mensen die niets te verliezen hebben kun je echter nooit winnen, dat heeft Afghanistan laten zien waar de de VS en een groot aantal westerse landen meer dan 10 jaar hebben gevochten tegen de Taliban en niet hebben kunnen winnen, dat zegt genoeg. (De Sovjet-Unie kon in de jaren 1980 ook niet winnen. Afghanen hebben vechten in hun bloed zitten, decennia lang).

Opvallend is wel dat de aanvallen worden gesteund door Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Jordanië. Dat zijn dan ineens bondgenoten: dictaturen die enkel door hun olie een rol op het wereldtoneel spelen. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen auto rijden en krijgt een meneer die een blog bijhield waarin hij pleitte voor meer vrijheid duizend zweepslagen (50 per week, 20 weken), een gevangenisstraf van tien jaar, een boete van 191.000 euro en een reisverbod van tien jaar.

Update 20.06.2015 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de hernieuwde stationering van kernwapens van de VS op Europees grondgebied . Rusland houdt grootschalige militaire oefeningen (zie boven over de terugkeer van de Koude Oorlog, wat ik juli 2014 schreef).

Opvallend is ook dat het noodlijdende Griekenland (zie elders op deze website) ineens ook in een geopolitieke context wordt geplaatst. Griekenland dreigt hulp aan Rusland te vragen en te krijgen als ze geen Europese steun meer krijgen. Een land in Zuid-Europa dat op de hand van Rusland is is natuurlijk niet mogelijk (dat zou hetzelfde zijn als Mexico een linkse regering zou krijgen), dan worden de westerse belangen geschaad (ironisch bedoeld). In die zin is dit hoopvol voor Griekenland, want geopolitiek mag altijd wat kosten. Oekraïne heeft inmiddels ook al zomaar 40 miljard dollar steun gehad van het IMF. Uiteindelijk gaat het er in Oekraïne natuurlijk om dat westerse (lees vooral Amerikaanse) bedrijven (Apple, Microsoft, Coca Cola, McDonald’s et cetera, et cetera) hun producten kunnen verkopen (liefst in een vrijhandelszone zonder al te veel belastingen, en anders kunnen ze zich altijd op de Amsterdamse Zuidas vestigen met een postbus).

Update 02.10.2015 (1 jaar na begin van dit bericht)

Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid in Syrië uitgebreid en bombardeert doelen in Syrië. Rusland maakt gebruik van een havenstad in Syrië aan de Middellandse zee. Ze bestrijden ook de anti-Assad coalitie, want Assad is de bondgenoot. Iran en de Libanese Hezbollah militie steunen Assad ook. De anti-Assad coalitie wordt door de VS gesteund (door steun aan de Koerden). Het zal niet de eerste keer zijn dat er een niet voorziene oorlog uitbreekt door een onduidelijke situatie.

Update 20.02.2016 (2 jaar na het eerste bericht)

Uit een artikel in de Volkskrant van vandaag blijkt ook hoe de verantwoordelijken denken over vrijhandelsakkoord TTIP. Het belangrijkste doel is geopolitiek. TTIP zorgt ervoor dat Europa en de VS de norm gaan stellen en dat alle andere landen op de wereld zich daaraan zullen moeten aanpassen. Frans Timmermans zei dit: “Wij Amerikanen en Europeanen zijn in staat de toekomst voor deze wereld uit te stippelen (…).TTIP is een geostrategische overeenkomst. (….) …bepalen de Verenigde Staten en Europa de regels en anderen zullen moeten volgen(…)”. Deze uitspraak bevestigd mijn stellingen die boven zijn beschreven, het gaat om geopolitieke macht en de toegang tot economische markten (ik schreef erover in 1992).

Update 21.02.2016

Men heeft het over een terugkeer van de Koude Oorlog. Tevens worden er parallellen getrokken met Sarajevo 1914 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in een verwarrende tijd. In het tv programma Buitenhof werd gesproken over de terugkeer van de geschiedenis, waarbij gerefereerd werd aan het einde van de geschiedenis van Fukuyama begin jaren 1990. In 1992 schreef ik mijn artikel de geschiedenis herhaalt zich waarin ik reeds voorspelde dat de euforie die er na de val van het communisme was geen goede onderbouwing had. Hier te lezen: De geschiedenis herhaalt zich

Update 14.03.2016

6 april 2016 is er in Nederland een referendum over Oekraïne. Het gaat om een associatieverdrag waarbij samenwerking makkelijker wordt. De complexiteit is groot. In geopolitiek perspectief is het duidelijk dat er vanuit het westen al jaren de wens is de invloedssferen uit te breiden (zie boven). We herinneren ons de liberalen Hans van Balen en Guy Verhofstad die na de revolutie in Kiev in 2014 er als de kippen bij waren om hun voorkeur duidelijk te maken.

Maar het moet gezegd dat een groot deel van de inwoners van Oekraïne, en dan vooral de jongeren, snakken naar de westerse waarden (en dan de westerse waarden waar wij ondanks alles heel tevreden mee moeten zijn). Het land is door en door corrupt, ze zijn de oude Sovjet-mentaliteit en staatsinrichting nooit kwijt geraakt. Navrant is dat de revolutie in 2013 is ontstaan vanwege het niet ondertekenen van een associatieverdrag met de EU. In die zin kunnen we spreken van een echte volksopstand, een revolutie. Er zijn in 2014 ruim honderd doden gevallen, indrukwekkend waren de beelden van sluipschutters die op ongewapende betogers schoten.

Het is jammer dat het niet mogelijk is geweest Oekraïne een niet-gebonden land te maken, dat was en is de beste oplossing. Maar zoals boven reeds beschreven: staten denken in machtsposities en grondgebied, met alle gevaren vandien. Als we van de geschiedenis willen leren moeten we het concept van niet-gebonden landen verder uitwerken en toepassen.

Bijkomende factor is dat het referendum er mede is gekomen door een populaire website die bekend staat als rebels. Er zijn 450.000 handtekeningen binnengehaald (300.000 waren er nodig) en dat is een knappe prestatie. Mijn inziens is het associatieverdrag en de hele gang van zaken, waarbij de politiek een besluit neemt en als voldongen feit stelt, een katalysator voor zeer veel zaken die in Nederland de schijn van democratie hebben, maar enkel door machtspolitiek worden doorgedreven. Elders heb ik dat al eens beschreven, de burger mag eens in de 4 jaar stemmen en wat er in de tussentijd gebeurt is een voldongen feit. Tevens hebben 8 jaar economische crisis, de nationalisatie van banken, de miljardenbezuinigingen, de crisis bij de woningcorporaties, de afbraak van veel voorzieningen, de zelfverrijking van bestuurders, de massale instroom van asielzoekers sinds september 2015 enzovoort, enzovoort voor een diep gevoel van frustratie gezorgd. Het is natuurlijk duidelijk dat er in Nederland (en heel Europa) een economisch-politieke (en ook culturele) elite is is die de lakens uitdeelt. Dit zijn de industriëlen die de politici kennen en elkaar in particuliere circuits tegenkomen. Dit zijn de mensen uit de lijst die de Volkskrant ieder jaar samenstelt in de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders en zakenblad Quote met de 500 rijkste mensen. Tevens is lobbyen een hele beroepstak geworden waar miljoenen in omgaan, dit wordt in het verborgene gehouden.

Iedere maatschappij, dictatuur en democratie, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revolutie. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering.

Update 01.04.2016

In de Volkskrant een interview met een hoge diplomaat Pierre Vimont. Het interview gaat over het associatieverdrag met Oekraïne en de verhouding met Rusland. Hij zegt:

“We gingen in 2008 onderhandelen over het associatieverdrag zonder dat we de geopolitieke aspecten ervan goed begrepen. Met enige aarzeling had Rusland  in de jaren negentig geaccepteerd dat voormalige Oostbloklanden als Polen in de EU-sfeer terecht waren gekomen. Maar Oekraïne is een ander verhaal. De cultuur is veel meer verweven met die van Rusland en het land heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Bovendien ligt het in het hart van botsende invloedssferen. Dat Poetin vindt dat Rusland invloed moet uitoefenen in Oekraïne hebben we destijds onvoldoende erkend”. (zie wat ik boven schreef in 2014).

“Het heeft denk ik met het wezen van de Europese Unie te maken. We zien onszelf als een soft power, als een instantie die altijd deel van de oplossing is, maar niet deel van het probleem kan zijn. Achteraf beschouwd was het naïef en misschien zelfs wel arrogant om eerst de onderhandelingen met Oekraïne af te willen sluiten, voordat we de Russische bezwaren serieus namen. We hadden in ieder geval beter aan ze moeten uitleggen wat we aan het doen waren. Daarnaast negeerden we andere voorstellen van Poetin en Medvedev voor samenwerking op het terrein van economie en veiligheid. Ook al waren die misschien niet goed en moeilijk met onze ideeën te rijmen, toch vind ik dat we het gesprek hadden moeten voeren. Bij de Russen groeide langzaam het idee dat we ze wilden isoleren.”

(Het gaat om economische macht, de meeste informatie die de voorstanders van het associatieverdrag geven gaat uit van handel, de bekende slogans horen we dan: ‘Nederland is een handelsland, we moeten het hebben van onze export’ etc.).

Maar ook geeft hij kritiek op Rusland: “Nou, ik ben bereid kritisch te zijn over de EU, maar we moeten ook eerlijk zijn over de rol van Rusland. Dat land heeft met de annexatie van de Krim tal van internationale conventies geschonden, niet in het minst de afspraken over de onafhankelijkheid van Oekraïne, inclusief de Krim. Die had Rusland zelf eerder erkend. Ook de Russische bemoeienis met het oosten van Oekraïne kan niet door de beugel.”

(hier was mijn inziens wel de toevoeging mogelijk geweest dat de driekwart van de bevolking van de Krim en Oost-Oekraïne zich Rus voelt, hier zou een oplossing voor moeten worden gevonden in meer soevereiniteit voor die regio’s).

Update 05.12.2016

De uitzending van het VARA tv programma De Grens over Cuba liet een goed voorbeeld van geopolitiek zien. De Verenigde Staten hebben al meer dan een eeuw een stuk grondgebied in bezit op Cuba met de naam Guantanamo Bay. Ze veroverden dat op de Spanjaarden en pachtten het sindsdien, maar het contract kan niet door Cuba opgezegd worden. Na de Cubaanse revolutie wilden de Cubanen het stuk grond en de baai weer in bezit krijgen, maar de VS wil dat niet. Ze hebben er een marinebasis waarmee ze de zeeën aldaar controleren. (Tevens zijn vermeende terroristen in een kamp opgesloten dat buiten het juridisch systeem  van de VS valt).

Laten we deze gang van zaken nu eens tegenover de annexatie van de Krim door de Russen zetten. De Krim behoorde altijd bij Rusland, 3/4 van de bevolking is Rus. Ze willen hun marinebasis niet kwijt aan Oekraïne (zie boven). De annexatie werd internationaal sterk veroordeeld.

Men moet beide gevallen afkeuren, maar in de internationale politiek is alleen Rusland veroordeeld.

Update 29.06.2017 (3 jaar na het eerste bericht)

Een treffend voorbeeld van geopolitiek in de Volkskrant van 28.06.2017.

Het gaat om de Britse koloniale erfenis van de Chagos-archipel, vroeger behorend bij het eiland Mauritius midden in de Indische Oceaan ten zuid westen van India. Mauritius wil de Chagos eilanden terug en de zaak komt nu voor het internationale gerechtshof in Den Haag. Waar het geopolitiek gezien om gaat is dat Engeland het deel met de naam Diego Garcia aan de Verenigde Staten heeft verhuurd en dat er een militaire basis op is gevestigd die een cruciale rol speelde bij de oorlogen in Irak en Afghanistan. O, dat wisten we nog niet.

De 2000 bewoners van de Chagos eilanden werden in de jaren 1960 gedeporteerd. Zo gaat dat.

Update 11.08.2017

Noord-Korea is een angstwekkend land, dit land land is te vergelijken met de ergste dictaturen en regimes uit de geschiedenis. De huidige crisis laat zien waar geopolitiek toe kan leiden. Zoals boven beschreven (3 jaar geleden) is China de kwade genius achter Noord-Korea. China steunt Noord-Korea al sinds de Tweede Wereldoorlog en de Korea Oorlog. China is zelfs officieel bondgenoot met een verdrag. Te lezen is dat China Noord-Korea wil helpen bij een aanval door de VS. Het ergste opportunisme is te vinden in geopolitiek, maar dat heeft Machiavelli natuurlijk al beschreven in 1532 in De Vorst (ook De Heerser genoemd)…..

Maar ook de Verenigde Staten hanteren precies dezelfde uitgangspunten van dominantie en macht. Noord-Korea dreigt het eiland Guam in de Grote Oceaan aan te vallen met raketten. Guam is door de VS in 1898 veroverd op de Spanjaarden en het eiland is sindsdien Amerikaans grondgebied. Er zijn enorme militaire basis op gevestigd en er zijn havens voor oorlogsschepen (tijdens de oorlog in Vietnam jaren 1960, 1970 vertrokken de bommenwerpers vanaf dit eiland). Dit is wat ik boven beschreef (in 2014): ‘ze hebben militaire basis over de hele wereld’. Ook de VS hanteert een abjecte geopolitieke ideologie (eigenlijk door de hele geschiedenis heen, zie Dossier VS) deze wordt echter niet als zodanig gezien.

Met de huidige president is alles mogelijk en men moet hopen dat er in de VS genoeg mensen naast de president zijn die zo’n conflict rustig benaderen.

Update 24.08.2017

De Kaaimaneilanden (onder Cuba) zijn van Engeland. Engeland heeft wereldwijd 14 geopolitieke territoria. Vaak zijn het, naast strategisch gelegen plaatsen zoals Gibraltar, belastingontduikingsplaatsen waar de rijken van de wereld legaal (want er wordt niets tegen gedaan) hun vermogens aan de nationale belastingen onttrekken. Het gaat om miljarden euro’s.

Update 12.12.2017

In een tussenzin in een artikel over Rusland in Syrië: Syrië is de enige militaire basis van Rusland buiten het eigen grondgebied, de VS hebben 800 bases over de hele wereld. De Russen trekken veel militairen en materiaal terug na het verslaan van IS. Overigens bestond IS deels uit Iraakse soldaten die na de inval van de VS allemaal ontslagen waren. Dat hoor je ook nooit meer. Kritiek op de VS is minimaal, maar ze komen er mee weg (zie Dossier Amerika (VS).

Update 09.02.2018 (4 jaar later)

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren (zie boven in 2014).

Update 14.02.2018

De Nederlandse minister Zijlstra van Buitenlandse zaken is afgetreden. Hij verzon zijn aanwezigheid in een buitenhuis in Rusland waar ook de president van Rusland Poetin aanwezig was. Poetin zou gezegd hebben dat zijn land naar een groot-Rusland streeft inclusief de Baltische staten als geopolitiek doel. Het bleek allemaal niet waar, hij was er niet bij en de woorden klopten niet. Op een partijcongres in 2016 gebruikte Zijlstra de vermeende woorden van Poetin om zijn argumenten krachtiger te maken. Het is exemplarisch hoe politici proberen een debat een door hen gewenste kant op te krijgen. 

Rusland is een gemankeerde democratie met een hele of halve dictator aan de macht. Wat ze op de Krim en in Oost-Oekraïne gedaan hebben moet worden afgekeurd, maar wat het westen heeft gedaan is ook afkeurenswaardig. Het schijnt dat na de val van de Muur de Sovjet-Unie de snelle Duitse hereniging  (1990) niet heeft tegengehouden op voorwaarde dat er vanuit midden Europa geen nieuwe dreiging ten opzichte van (nu) Rusland zou uitgaan. Dit is niet gebeurd. Dat verklaard de spanningen die in 25 jaar zijn opgebouwd. Heel midden Europa is inmiddels westers en dat gaat ook door (de EU wil uitbreiden op de Balkan).

In 1992 heb ik de analyse gemaakt dat de nieuwe wereldoorlog een handelsoorlog zou zijn, waar het veroveren van markten het doel zou zijn (artikel De geschiedenis herhaalt zich). Dit is de realiteit geworden. Het is vooral de Verenigde Staten die een agressieve handelsoorlog voert met al hun bedrijven en wereldwijd economisch imperialisme bedrijft. Alle fast-food ketens, technologiebedrijven zitten nu al in midden Europa. Ze zouden het liefst doorstoten naar Moskou als het zou kunnen.

Wat de Europa en de Verenigde Naties hadden moeten doen na de val van de Berlijnse Muur en de Duitse eenwording is een nieuwe categorie landen maken in de post-Koudeoorlogstijd. Oekraïne had een niet-gebonden land moeten worden na de Maidan revolutie (Kiev 2014).

Politici gebruiken geopolitieke argumenten voor hun eigen doelstellingen, historici zien geopolitiek in een breed kader en, als het goed is, zonder belangen. 

Update 23.04.2018

Nieuwe vestiging McDonald’s bij Oosterhout Gelderland.

Update 20.08.2018

Tv programma Zomergasten van de VPRO had schrijver/journalist Pieter Waterdrinker te gast (19.08.2018, terug te luisteren op de website van de VPRO). Hij woont al jaren in Rusland en komt er al sinds begin jaren 1980. Zijn analyse van de positie van Rusland in de wereld was uitstekend. Het verbaasd dat je dit niet vaker hoort. De meeste analyses heb ik zelf ook (zie boven). Treffend dat hij tussendoor nog even sprak over de Maidan revolutie in Kiev (2014) en dat hij de CIA en Mossad er ook aantrof. Dat verbaasd niets, landen als de VS, Israël, maar Rusland zelf ook, zitten over de hele wereld, maar dat staat nooit in de krant.

De eenzijdige kijk op de gang van zaken komt door het geschiedenisonderwijs en de media. Op een publieke omroep is een actualiteitenrubriek nodig met achtergronden, direct na het journaal om 20.30 uur en niet in een documentaire die om 23.30 uur wordt uitgezonden. (In de jaren 1970/1980 was er een goed buitenlandprogramma met de naam Panoramiek met presentator Pieter de Vink. Dit programma wekte toen bij mij de interesse voor het buitenland).

Update 02.02.2019 (5 jaar later)

Zie boven 2014: Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren ’80 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog.

De Koude Oorlog en de jaren 1980 zijn terug. Het INF verdrag dat het bezit van kernwapens voor de korte afstand verbiedt is door de VS (president Trump) opgezegd. Vandaag heeft Rusland het verdrag ook opgezegd en aangekondigd nieuwe raketten te zullen gaan bouwen. In de media veel berichten die mij een Déjà Vu gevoel geven van de jaren 1980 (ik ben van die generatie). Déjà Vu is de indruk dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Ronkende nieuwskoppen vandaag: een nucleair armageddon dreigt weer.

Goede historici weten dat we van de geschiedenis kunnen leren als we anders handelen dan in vroeger tijden en niet dezelfde fouten te maken. Daarom zeg ik dat met de hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (het Duitse fascisme), het Sovjet-communisme en de Koude Oorlog we Oekraïne in 2014 tot een neutraal land als buffer tussen oost en west hadden moeten maken. (Punt).

Update 31.05.2019

Staten en regeringen redeneren zoals het hen uitkomt, historici kijken naar de echte achtergronden (zo objectief mogelijk, objectiviteit bestaat niet).

De term Informatieoorlog (InfoWar) is al in bezit genomen door idioten (met 1 hoofd idioot) (ik gebruik het woord eigenlijk nooit, maar in dit geval kan dat niet anders), maar er is wel degelijk wat ik een argumentenoorlog zou willen noemen. Er wordt al een paar jaar over de nieuwe dreiging vanuit Rusland gesproken (het land is een gemankeerde democratie met een ‘sterke man’ met zitvlees als leider). Tevens is er een discussie over een Europees leger en of dat er moet komen.

We moeten echter eerst naar de feiten kijken: Europa (alle landen) heeft ruim 740 miljoen inwoners en een oppervlakte van 10 miljoen km2. Rusland heeft 150 miljoen inwoners met 17 miljoen km2, het grootste land in oppervlakte op aarde, bijna 2 x zo groot. Wie is er hier de bedreiging voor een ander? dat is de vraag. Zoals eerder gezegd (6 jaar geleden zie boven): vanuit Russisch standpunt komt historisch gezien de dreiging uit het Westen. Alleen al vanwege het territorium van Rusland zullen de Russen kernwapens nooit opgeven. We zullen levenslang onder een atoomdreiging leven (al beseffen de meeste mens dit niet). Dit alles gezegd zijnde in de wetenschap dat president Poetin inmiddels een dictator is geworden (veranderd eigenhandig de termijn waarmee hij aan de macht blijft) en Rusland als land een gemankeerde democratie is zonder persvrijheid, maar met onderdrukking.

Update 19.06.2019

Het neerschieten van vliegtuig MH17 is 5 jaar geleden, 298 doden, waarvan 196 Nederlanders. Boven heb ik de geopolitieke kant beschreven, in 2014. We moeten enorm oppassen niet meegesleept te worden de verwerpelijke Amerikaanse oorlogsretoriek. Op meerdere gebieden zijn de Amerikanen hun beleid aan het uitvoeren. Troepenopbouw, Iran onder druk zetten enzovoort. Ik schreef het eerder.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen en we kunnen leren van de geschiedenis, maar dan moeten we niet dezelfde fouten maken als in het verleden. Maar ik denk dat het al te laat is. Dit gaat een paar jaar goed en dan zoekt de VS een argument voor een volgende oorlog, net als in Irak, vooral als president Trump herkozen wordt, dan heeft hij zijn handen vrij voor acties want hij kan dan niet meer worden herkozen.

Update 19.07.2019

Feiten en cijfers zeggen soms veel. Peter de Waard in de Volkskrant schrijft over de defensiebudgetten. President Trump wil 750 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie, (‘defensie’). De defensiebegroting van Frankrijk is groter dan die van Rusland. Europa samen geeft 1000 miljard uit. Rusland geeft 61 miljard dollar uit. Amerika wil dat ieder Europees land 2% van Bruto Nationaal Product gaat uitgeven aan defensie, dus nog veel meer dan nu het geval is. Nederland koopt 8 of 9 nieuwe Amerikaanse straaljagers extra bovenop de 37 al bestelde (kosten 90 miljoen per stuk).

Update 11.01.2020 (6 jaar later)

In de Verenigde Staten zit een soldaat diep onder de grond in een warme bunker, het bunkercomplex ligt midden in een woestijn in zwaar beveiligd gebied, hier is het altijd oorlog. Niemand weet waar het complex ligt en iedereen die er werkt heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, schending zou een zware gevangenisstraf betekenen. De soldaat kijkt naar live beelden via satelliet op beeldschermen voor hem. Hij heeft een joystick in zijn rechterhand waarmee hij een zwaar bewapende drone  (een klein onbemand vliegtuig) kan besturen en iedere plaats op de aarde kan aanwijzen. Van de veiligheidsdiensten heeft hij de gegevens gekregen van twee personen die zich op het vliegveld van Bagdad in Irak bevinden. De twee personen worden al jaren in de gaten gehouden en gevolgd, net zo als honderden mensen over de hele wereld permanent worden gevolgd. De soldaat praat met zijn commandant die zojuist met de president heeft gesproken. De president zei 1 woord: GO. De soldaat drukt op de knop op zijn joystick en de raket onder de drone vliegt razendsnel richting de de auto’s die op het vliegveld staan. De inzittenden vermoeden niets, zij waren midden in een gesprek, opeens horen ze een geruis, een fluittoon. De raket slaat in, alle inzittenden zijn dood, ook omstanders zijn dood, anderen zwaar gewond. (Dit is in de huidige tijd oorlog voeren).

Iran is een islamitische dictatuur sinds 1979 (en de gedode militair een medeverantwoordelijke), maar men kan de antipathie tegen de VS in Iran en in het hele Midden-Oosten niet los zien van de geschiedenis vanaf de jaren 1950: de door de VS gesteunde staatsgreep in 1953 om toegang tot de olie te behouden (ook in Irak in 1991 (eerste Golfoorlog) en 2003 (Nederland verleende politieke steun). De kritiekloze houding tegenover Israël, het 30 jaar steunen van Moebarak in Egypte (tot hij verdreven werd na een volksopstand). De decennialange vriendschap met Saoedi Arabië (vanwege de olie, ook een verwerpelijke dictatuur). Enzovoort. Als ieder land naar eigen goeddunken mensen gaat elimineren is het einde zoek en het verbaasd dan ook dat zoveel intellectuelen en ‘intellectuelen’ en ‘opiniemakers’ en ‘deskundigen’ van de talloze adviesbureaus en ‘denktanks’ dit zonder voorbehoud goedkeuren.

Update 09.08.2020

De VS wil militairen uit Duitsland verplaatsen naar Polen, de Duitsers geven te weinig uit aan defensie en de Polen hebben een rechtse regering die graag militairen op haar grondgebied wil hebben.

Wat moet gebeuren:

Alle Amerikaanse soldaten worden teruggetrokken uit heel Europa. alle Amerikaanse kernwapens worden weggehaald uit Europa, er komt verregaande samenwerking in een defensief Europees leger, Oekraïne wordt een ongebonden land (ed.). De betrekkingen met Rusland worden hersteld nadat ze de betrokkenheid bij het neerschieten van een passagiersvliegtuig hebben toegegeven (dit is zo goed als bewezen).

Het gaat niet gebeuren:

In de jaren 1990 was er een kans dat bovenstaande werkelijkheid was geworden en de wereld was bevrijd van de last van de geschiedenis, (hoewel het ‘Einde van de geschiedenis’ (Fukuyama) nooit zal aanbreken, ik schreef dit in 1992 in: De Geschiedenis herhaalt zich met Updates). De westerse ‘Drang nach Osten’ en expansiedrift (Lebensraum’ voor het bedrijfsleven, techbedrijven en fastfood enzovoort) onder aanvoering van de Verenigde Staten was echter te groot….

Helaas het is nu te laat…..

de oorlog is al gaande, het is echter een cyberoorlog, wij zien er niets van, maar op dit moment dat u dit leest zijn militairen in de VS en in Rusland en in China (en elders) bezig om bij computers in te breken, te verstoren, kapot te maken, te stelen, te spioneren, nepnieuws te verspreiden enzovoort. Wees niet naïef….

Update 30.08.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne. Maar we zien overal herhaalde patronen van onzekere burgers die een ‘sterke man’ willen die hen leidt. Het liefst scanderen ze in een vol station de leider na: ‘Sluit haar op’, ‘Maak Amerika weer groot’ en ‘Amerika Eerst’ .

Kort samengevat.

Fukuyama’s voorspelling (een wensdroom) in de jaren negentig (‘The End of History‘) had (misschien) kunnen uitkomen en de mensheid had uit de tredmolen van de geschiedenis kunnen stappen, maar de “Drang nach Osten’ van het Westen was te groot, geleid door de VS. Veel diplomaten erkennen dit (waaronder Jaap de Hoop Scheffer). Onafhankelijke historici weten dat de dreiging voor Rusland uit het Westen komt: Napoleon (1812) en twee wereldoorlogen. Europa 500 miljoen inwoners, Rusland 150 miljoen inwoners op 2 x zo groot grondgebied. De Russische economie is klein en drijft vooral op fossiele grondstoffen en delfstoffen die geld moeten opleveren. Oekraïne had in 2014 een onafhankelijk land moeten worden, zoals momenteel ook Wit-Rusland/Belarus (als het in die richting gaat). De handelwijze van president Poetin (20 jaar macht) is niet te verdedigen, de geopolitiek van Rusland is wel verklaarbaar, maar weinig mensen nemen de moeite zich in de historie van Rusland te verdiepen. Niet alleen politici, maar ook bekende journalisten en historici. Daarom spreek ik van de ‘tredmolen van de geschiedenis’ waarin de mensheid zich bevind en de geschiedenis zich daarom altijd herhaalt, tenzij er anders gehandeld wordt (zie De Geschiedenis herhaalt zich).

De huidige minister van Buitenlandse Zaken (Blok, VVD) studeerde bedrijfskunde. Deskundigheid: Volksgezondheid, Financiën, Integratie, Wonen (verhuurdersheffing), kortom, de aangewezen persoon voor Buitenlandse Zaken. (Hij volgde Halbe Zijlstra op na een verzonnen ontmoeting met Poetin waarin die blijk zou hebben gegeven van een streven naar een Groot-Rusland). Dat is het niveau in Nederland.

Echte maatschappijkritiek is bijna geheel verdwenen (vanaf de jaren 1990 toen alles en iedereen naar het midden is opgeschoven), slechts enkele media (De Groene Amsterdammer, Zembla, Tegenlicht ea.) zijn overgebleven met een kritische benadering. De publieke omroep staat onder druk door bezuinigingen. Sommige partijen willen het liefst zonder publieke omroep verder…..

Update 13.02.2021 (7 jaar later)

Dat het goed is Rusland proberen te begrijpen en niet alleen te veroordelen en zo de Koude Oorlog te doen herleven wordt slechts door enkelen begrepen. Vooral Duitsland zou meer moeite moeten doen. De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier wordt in een artikel in de Volkskrant geciteerd: ‘Meer dan 20 miljoen mensen uit de toenmalige Sovjet-Unie zijn destijds omgekomen. Dat rechtvaardigt geen wangedrag van de Russische politiek vandaag, maar we moeten de historische dimensies wel in het oog houden.’ Precies wat ik in 2014 zei.

Zelf spreek al een paar jaar van ‘de tredmolen van de geschiedenis’ waar we door politici telkens in terechtkomen. Daarom herhaalt de geschiedenis zich zoals ik in 1992 schreef.

Update 25.03.2021

President Poetin is in 20 jaar afgegleden tot een ordinaire dictator waarbij alle middelen worden toegepast inclusief liquidaties en opsluiting in kampen van tegenstanders. De voorgeschiedenis vanaf de val van de Muur (1989) en de ineenstorting van de Sovjet-Unie (1991) beschreef ik boven. De vraag die hier beantwoord wordt is waarom Rusland aan zijn kernmacht vasthoud en waarom digitale spionage en het verspreiden van nepnieuws de aanpak is. Het is antwoord is simpel: kernwapenafschrikking is relatief goedkoop. Zoals boven beschreven zijn de defensie-uitgaven van Rusland in vergelijking met die van de VS niet hoog, zelfs laag te noemen. Bovendien is het bevolkingsaantal van 150 miljoen tegenover 500 miljoen Europeanen en 330 miljoen Noord-Amerikanen erg laag. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ook digitale spionage en het verspreiden van nep-nieuws (fake-news) is goedkoop en kan makkelijk vanuit het land zelf gedaan worden (je hoeft er de deur niet voor uit). Opvallend genoeg gebeurt dit met de gratis door het Amerikaanse bedrijfsleven aangeboden sociale media. Het is de achterdeur van je huis niet op slot doen en dan klagen dat er is ingebroken.

Ze zullen alles doen om het land te beschermen. Ze moeten inventief zijn en strategisch denken, daarom was laatst in het nieuws dat het waarschijnlijk is dat Russische onderzeeërs weten waar de trans-Atlantische onderzeese kabels lopen van de VS naar Europa (Ierland), ze zullen alles netjes opgeslagen hebben op hun computers. Sabotage zou ontwrichting van de totale maatschappij betekenen (we horen politici er nooit over praten). Iedereen met een strategisch doel zoekt naar de meest effectieve methodes om de vijand tegen te werken. De satellieten van de VS houden de hele wereld in de gaten, drones bespioneren de hele wereld (soms wordt er een neergeschoten), afluisteren is normaal zoals Edward Snowden heeft laten zien (hij woont nog steeds als banneling in Rusland).

Ik schreef het al eerder: er is in 30 jaar een giftige cocktail van honderden problemen ingeschonken, opdrinken zou de dood betekenen…..

Update 06.04.2021

President Poetin heeft een wet ondertekend waardoor hij aan het eind van zijn huidige ambtstermijn in 2024 nog twee keer 6 jaar president kan blijven. Het is dan 2036 en hij zal boven de 80 jaar zijn en langer dan dictator Stalin het land leiden. Waarschijnlijker is het dat hij een vertrouweling zal aanwijzen als zijn opvolger.

De ontwikkelingen zijn wat verontrustend, Rusland is troepen aan het versterken aan de grens met Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk gaat samen met de de NAVO in Oekraïne oefenen en het leger trainen….De tredmolen is in werking….Nagenoeg alle commentatoren en analytici volgen de platgetreden paden van de geschiedenis en praten elkaar na.

Update 12.04.2021

Interessante afgeluisterde telefoongesprekken uit 2014 toen het vliegtuig MH17 werd neergeschoten. De BUK raket was Russisch (onderzoekscollectief Bellincat liet het bewijs een paar jaar gelden al zien, er zijn talloze beelden van de vrachtwagens met de raketten), maar ze wisten niet waarop ze schoten, ze dachten een Oekraïens militair toestel neergeschoten te hebben. Dat de pro-Russische separatisten in de oostelijke provincies van Oekraïne en Rusland tot op de dag van vandaag ontkennen überhaupt een vliegtuig neergeschoten te hebben zal er wat mee te hebben: het was een catastrofale fout. Ontkennen is voor ieder land in conflict met een ander land de standaard procedure.

Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. Waar we ook niet meer over horen is dat tot het neerschieten van het vliegtuig Rusland een bevriende natie was, we herinneren ons de bekende foto waarop het Koninklijk Huis een glas bier heft met president Poetin (10 februari 2014) en de landbouw export naar Rusland bloeide.

Amerikaanse marineschepen gaan naar de Zwarte Zee, officieel doel zijn ‘oefeningen’, dit is ook standaard verklaring. De schepen moeten vooraf toestemming van Turkije hebben, want de wateren aldaar zijn van Turkije.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, Poetin verdedig ik niet, maar Rusland is in de verdediging gedrongen, dat verklaard hun handelen. De ingeslagen weg van confrontatie is heilloos.

Update 15.05.2021

In een interview met een Nederlandse journalist wordt de beroemde schrijver John Le Carré aangehaald die gezegd heeft dat na de val van de Muur (1989) Oost en West een kans hadden om een betere wereld te maken maar dat de kans verloren is gegaan in het omarmen van het neoliberalisme. Hij noemt dat het grootste verdriet van zijn leven….

Ik zeg hetzelfde. In de jaren 1990 was er even hoop, hoewel ‘het einde van de geschiedenis’ naïef was. Gelukkig zag ik het direct, geschiedenis gestudeerd hebbende, en schreef het op. Maar de westerse machten en krachten onder aanvoering van het overschatte land de Verenigde Staten wilden de wereld onder controle brengen en hun economische en militaire dominantie opleggen. Ik schreef het boven al eerder. Tot 2014 was Rusland een bevriende natie waar gretig zaken mee gedaan werd (vooral Nederland). Zolang er geld verdiend kan worden en Rusland doet wat het westen wil gaat het goed. We zitten nu op de weg van confrontatie: ‘L histoire se répète’.

Update 28.05.2021

Uit 2020: Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne.

Belarus/Wit Rusland heeft een dictator die er al 26 jaar zit, een rabiate dictator gesteund door het Rusland van Poetin. Ze schromen niet een vliegtuig dwingen te landen en een journalist te arresteren, puur staatsterrorisme. Rusland is ook afgegleden naar een dictatuur waar een oppositieleider in een strafkamp wordt opgesloten. Ondanks dit alles moet er politiek met moraliteit bedreven worden, want een alternatief is er niet, het alternatief is de hel….

Update 15.06.2021

Een NAVO bijeenkomst in Brussel, 30 landen komen bijeen en vergaderen. Het aloude vijand denken uit de Koude Oorlog is (bijna) terug, na 30 jaar. Verschil met vroeger is dat China nu ook een wereldmacht is geworden.

Fellow-travellers werden de mensen genoemd die in de tijd van de communistische Sovjet-Unie (1917/1922-1991) sympathie hadden voor het land ondanks het feit dat het een dictatuur was met stafkampen (De Goelag werkkampen). Ook in deze tijd zijn er fellow-travellers, mensen met sympathie voor Poetin (in het Duits ‘Poetinversteher’)(het is de wens voor een ‘Sterke Man’: De ‘Sterke Man’ / Leider) inclusief enkele politici. In 1991 schreef ik al dat het geloof in het communisme een substituut voor religie was, het ‘Aardse Paradijs’ met de klassenloze maatschappij (in Het Einde van het Communisme).

Update 07.08.2021

Terug geredeneerd is er een patroon:

Het is de VS (en het westen) altijd om de olie gegaan in het Midden-Oosten, in de jaren 1950 toen in Perzië/Iran een democratische gekozen premier (Mossadeq) met hulp van de CIA werd afgezet na nationalisatie van de oliesector (hier ligt de oorsprong van het diepe anti-Amerika sentiment en (mede) van de Islamitische revolutie in 1989 die tot dictatuur heeft geleidt). In 1990 toen Irak Koeweit had bezet (de 1e Golfoorlog) en ook in 2003 (de 2e Golfoorlog) toen (dictator) Saddam Hoessein werd verdreven en er een bevriend regime kwam en Irak tot op de dag van vandaag in chaos is gestort. (zie boven 2014). (Misschien wordt dit verder uitgewerkt).

Aanvullingen mogelijk.

Update 19.08.2021

De situatie in Afghanistan is binnen zeer korte tijd geëscaleerd, de Taliban hebben binnen een maand de macht veroverd na vertrek van de VS militairen en de NAVO. Een heel gecompliceerd land, daarom een korte verkenning.

Afghanistan is een heel boeiend en mooi land met een rijke geschiedenis. Het ligt in het midden in Centraal-Azië met grote buurlanden als Iran en Pakistan, in het noorden Rusland (ten tijde van de USSR/Sovjet-Unie een buurland) en grootmacht China in het oosten, Deze geografische ligging alleen al is binnen het kader van geopolitiek kwetsbaar. Dit speelt al sinds de bekende zijderoute 2500 jaar geleden toen goederen uit China (scheepvaart was er nog niet) over land naar het westen werden getransporteerd. In de koloniale tijd waren de Britten in het land (die zuidoostelijk gelegen India als kolonie hadden) tot 100 jaar geleden. Het land kende een voorspoedige periode in de jaren 1960, 1970 met een westers aandoende maatschappij (zo is goed te zien op foto’s en video’s) en ze hebben een koningshuis gehad dat voor modernisering zorgde.

Na 1979 was er een bezetting door de Sovjet-Unie die een communistische partij steunden. Het communisme was anti-religie, de islam. Het was de tijd van de Koude Oorlog en de VS steunden islamitische strijders die tegen Rusland vochten, een goed voorbeeld van geopolitiek: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Na 10 jaar gaven de Russen het op want ze konden niet winnen. Een burgeroorlog brak uit in verdeeld land. Afghanistan (het hele continent) is van oudsher een tribaal land/stammenland en islamitisch. Wij in het westen begrijpen niet hoe zo’n land werkt (de oorsprong van de huidige mislukking waarvan de afloop onbekend is), de Taliban kwamen aan de macht en bloedige jaren volgden met islamitische wetten van het openbaar ophangen van mensen, hand af hakken na diefstal en volledig bedekte vrouwen in boerka die geen onderwijs mochten krijgen. Ze leven eigenlijk niet in de moderne tijd, maar in de Middeleeuwen. Na de aanslagen in 2001 op 11 september Twin Towers New York (volgende maand 20 jaar geleden) en het brein Bin-Laden (uit Saoedi-Arabië) en de terroristen opleidingskampen die in het land waren ontstaan volgde een 20 jaar durende oorlog die nu verloren is.

Wat hier niet aan bod komt is de grondstoffen die in het land aanwezig zijn en die een bron van rijkdom kunnen zijn. als ze goed gedolven worden. Tevens speelt de drugs/papaver/heroïne kwestie, want veel boeren hebben een inkomen hiermee. Daarom heb ik jaren geleden al een gezegd dat ze beter iedere boer met het geld dat nu gebruikt wordt aan oorlog een stuk land hadden moeten geven. Maar wel controleren dat er geen papavers worden gekweekt, dat zal niet moeilijk zijn, want Amerika heeft de mogelijkheid om de hele wereld af te luisteren en te bespioneren met drones en satellieten…..

Het VS/USA leger met het hoogste defensiebudget van de wereld (10x zo hoog als Rusland) heeft samen met de NAVO/NATO (30 landen) in 20 jaar niet kunnen winnen van een stel struikrovers met pick-up trucks en Kalasjnikovs. 3500 gesneuvelde militairen. 1000 miljard kosten. 240.000 burgerdoden. Dit geeft te denken.

Imposing democracy and western values does not work, we have seen it before in Iraq, Libya and others. The USA and NATO countries tried for 20 years in Afghanistan. Moreover, there is a past with colonialism and opposing East-West interests. Dit schreef ik elders eerder deze week, vandaag zegt mevrouw Judy Dempsey van Carnegie Europe (een Europese organisatie/denktank) in de Volkskrant: de poging van Europa en de VS om waarden, democratie of veiligheid te exporteren is mislukt. Het was te verwachten, helaas. Men is bij de NAVO ernstig bezorgd over de hele gang van zaken, want ze hebben dit nooit voorzien. Het lijkt erop dat het zo moeizaam tot stand gekomen en getrainde leger van de regering in Afghanistan (300.000 man tegen geschat 80.000 Taliban) bijna niet heeft gevochten tegen de Taliban, en, als ik mijn niet vergis, zag ik op tv beelden Taliban strijders met hypermoderne in bezit genomen Amerikaanse wapens rondrijden.

Het is moeilijk om hier een analyse van te maken. Mijn analyse is dat Amerika, de Verenigde Staten, niet de oplossing zijn maar het probleem (een groot taboe). Er is een diep antiwesters sentiment (met name de VS) in grote delen van de (armere) wereld die haar oorsprong al vindt in het vroegere kolonialisme, latere imperialisme en de huidige dominantie positie in de wereld. Ook het opleggen van westerse waarden en democratie gaat niet, dit zijn maatschappelijke processen die decennia, soms een eeuw, kunnen duren, wij moeten ons er niet mee bemoeien, we zeggen ‘bondgenoot’ (door de olie) Saoedi-Arabië, ook een dictatuur, lijfstraffen en gebrek aan rechten voor vrouwen, niet dat ze zich naar de westerse waarden moeten schikken. Het acute probleem voor Afghanistan is dat er in het land zelf een westers georiënteerd deel van de bevolking is, vooral in Kabul, die nu na 20 jaar weer anders (streng religieus) moeten gaan leven. Binnen het land speelt zich nu een strijd af tussen moderniteit en traditionaliteit/religieus conservatisme. Een duivels probleem.

Een bijzonder mooi gemaakte documentaire op tv (4 delen) over Afghanistan. Nooit geziene archiefbeelden. De strijd tussen moderniteit en traditie/religie, Amerika en Rusland/Sovjet-Unie vechten er 40 jaar lang hun geopolitieke strijd uit. Moet na het 8 uur Journaal worden uitgezonden. Nu laat op de avond als mensen die het zouden moeten zien en de volgende dag naar hun werk moeten al in bed liggen. Maar gelukkig terug te zien: https://www.npostart.nl/VPWON_1323042

Update 25.09.2021

Zie boven eerder dit jaar: Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. RTL deed onderzoek, zeer ernstig en verbijsterend:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5252765/mh17-luchtruim-veiligheid-burgerluchtvaart-geheim-gespreksverslag

Update 16.10.2021

Uit mijn archief geschreven op 20 januari 2010, 11 jaar geleden:

“De Taliban zijn waarschijnlijk niet met militaire middelen te verslaan. De oorlog duurt al bijna 10 jaar en de conclusie is dat de best getrainde legers van de wereld met alle hoogwaardige techniek (satellieten, op afstand bestuurbare vliegtuigen, nachtkijkers et cetera) niet in staat zijn om te winnen. De Taliban/Afghanen hebben niet anders gekend dan strijd, het zit in hun bloed, ze vechten al generaties (10 jaar tegen de Russen), of ze leven of dood zijn maakt hen niet uit, want ze vechten voor een hoger doel. Een AK 47, wat raketten en springstoffen zijn genoeg, ze leven in holen in de bergen en geven nooit op. Het is dezelfde mentaliteit als de Vietcong in Vietnam in de jaren ’60 van de vorige eeuw en we weten hoe dit is afgelopen….”.

en:

“Een andere benadering van de hele situatie is misschien zinvol. Hier moest ik aan denken toen ik las dat 1 Amerikaanse militair 1 miljoen dollar per jaar kost. Ik ken de cijfers niet, maar mijn vermoeden is dat de oorlog meer kost dan de staatsbegroting van het HELE land. De deal met de Taliban is: wapens inleveren, Al Qaida verbieden en het geld dat nu naar de oorlog gaat de komende 10, 20 jaar in de economie stoppen. Er is geld genoeg om iedere Afgaan een stuk land te geven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Met een ander woord heet dat uitkopen”.

Update 10.11.2021

Veel mensen denken dat politiek en moraliteit samen gaan, dat is echter (meestal) niet het geval. Politiek denker Machiavelli (1469-1527) schreef er al over in zijn boek De Heerser (ook vertaald als De Vorst), het doel heiligt de middelen (hoewel er in zijn tijd ook goede bedoelingen achter zaten, dit wordt vaak vergeten). Een lelijk voorbeeld is wat er met vluchtelingen in Belarus (Wit Rusland) gebeurd. Dictator Loekasjenko geeft vluchtelingen uit het Midden-Oosten een visum om per vliegtuig (!) zijn land binnen te komen en laat ze vervolgens naar de grens met Polen gaan waar ze de EU binnen kunnen komen. Deze vluchtelingen worden nu heen en weer geschoven en overleven in de bossen aldaar. Mensen gebruiken voor een politiek doel, hoe cynisch kan een politicus worden. Overigens wordt Loekasjenko in eigen land land ook gesteund, want een corrupt regime maakt mensen bang en onderdanig (ook veelvoorkomend). De protesten die er zijn worden met harde hand de kop in gedrukt, dit doet aan Oekraïne denken in 2014. Tevens ondersteund de Russische president Poetin Belarus, dit is de geopolitiek waar dit bericht mee begon in 2014, alweer 7 jaar geleden, gelukkig steeds beter gelezen, want helaas moet gezegd dat er in de gevestigde media weinig aandacht is voor dit soort zaken en bovendien zijn er weinig mensen die het lef hebben om stevige en brede analyses te maken. Historicus Maarten van Rossem is iemand die af en toe een goed tegengeluid laat horen, maar dat is in de onderbreking van een populaire tv quiz…

Lees ook Dossier Vluchtelingen met Updates.

Update 03.12.2021

Staten, regeringen en ministers van buitenlandse zaken denken geopolitiek en handelen strategisch, moraal speelt geen of nauwelijks een rol. De gewone burger leest slechts een klein deel van de uitkomsten van hun overwegingen in de media. Meestal dreigende taal voor de bühne. Men moet even in figuurlijke zin in het land gaan wonen (visualiseren) om een land te begrijpen.

Laten we Moskou nemen. Rusland is (zoals boven reeds geschreven) in landoppervlak het grootse land op aarde, maar er wonen slecht 150 miljoen mensen (een verouderende bevolking, een zwakke economie (fossiele brandstoffen zorgen voor inkomsten) ze zien zich tegenover het Westen (Europa, VS en Japan en andere landen) ca. 1 miljard mensen en China in het oosten met 1.4 miljard mensen waarvan veel mensen en landen direct aan hun landsgrens. Daarom willen ze geen NAVO en westers georiënteerde landen (en raketten) aan hun westelijke landsgrens in Oekraïne en Belarus ea.). (Daarom zullen ze ook hun kernwapens nooit opgeven, zie boven). Al deze gegevens zijn de achtergrond van hun geopolitiek handelen. Door de klimaatcrisis/energiecrisis is er in Europa een grote behoefte aan gas (Nederland is grotendeels gestopt met het naar boven halen van gas na 50 jaar (vanwege aardebevingen in Groningen). Voor Rusland is dit nu een geopolitiek wapen geworden: kiezen tussen Russisch gas of in de kou zitten in de winter. Ook de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 is een geopolitiek wapen, de beslissing/toestemming hierover loopt nog. (Hier zit meer achter dan we in de media lezen, we zullen het nooit weten).

President Poetin verdedig ik echter geheel niet, want dat Rusland een gemankeerde democratie is met een corrupte economische klasse (de bekende oligarchen die na het communisme de macht overnamen en connectie hebben met de politiek) en grote verschillen tussen arm en rijk is zeker.

China ziet de wereld als markt voor zich, decennialang heeft het westen al hun producten daar goedkoop laten assembleren (al de westerse bedrijven zijn er rijk door geworden, zie Dossier China), nu zijn ze zelf economisch sterk geworden (net als Japan in de jaren 1970) en gaan de hele wereld over (kopen grond in Afrika en havens (Griekenland) en versterken hun leger en vooral hun zeevloot. Taiwan zien ze als afvallige provincie en ze streven naar ‘hereniging’. Ook delen van de zee aldaar worden betwist. (Zie ook Dossier China).

De VS (Noord-Amerika) is altijd al een land geweest dat zich over de hele aardbol heeft begeven en ze zien zichzelf als politieagent van de wereld (worden daarin ook gesteund) en hebben ca 800 basis her en der over de hele wereld verspreid liggen en voeren hun oorlogen wereldwijd (Vietnam, Irak ea.). Een hele eeuw lang steunden ze rechte dictaturen en abjecte dictators in Midden- en Zuid-Amerika die ze als ‘achtertuin’ (is invloedsfeer) beschouwen (Nicaragua, Honduras, Chili enzovoort). De CIA gaf en geeft ondersteuning aan alles wat de VS als ‘vitale belangen’ zien. Ook in Oekraïne wordt steun verleend, maar het is allemaal geheim en daarom berichten de media er nooit over. Pas als de documenten na 50 jaar worden vrijgegeven lezen we er wat over.

Hun bedrijven zien de wereld ook als markt (net als China) waar winsten te behalen zijn en markten moeten worden veroverd (fastfood, food, koffie, Big Tech, streaming diensten enzovoort (dit beschreef ik elders, voor het eerst al in de jaren 1990). (Zie ook Dossier Amerika (VS)). In de westerse opinie wordt de VS echter als ‘goed’ gezien, kritiek is beperkt tot enkele kritische bladen (De Groene).

Zoals in 2014 geschreven moet we het handelen van alle drie de landen met dezelfde maatstaven beoordelen.

Update 22.12.2021

De spanningen lopen op tussen Rusland en het Westen geheel zoals ik boven al jaren geleden beschreef, de Koude Oorlog is terug. Het gaat er echter niet om of je in 2021 een analyse hebt over de opgelopen spanningen, het gaat er om dat je 30 jaar geleden zag aankomen wat er zou kunnen gaan gebeuren als er op dezelfde manier politiek wordt bedreven als in het verleden, dat heet leren van de geschiedenis. Daarom spreek ik van de tredmolen van de geschiedenis waar de gevestigde politiek en politici in zitten, net als hamsters in een kooi. Gelukkig heb ik niet de ambitie om iemand te overtuigen en ben ik geen politicus of journalist. In de post-Koude Oorlog tijd in de jaren 1990 schreef ik ‘De geschiedenis herhaalt zich’ en in de 30 jaar daarna ben ik dit blijven volgen. Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken zei Marshall McLuhan (in de jaren 1970).

Update 27.12.2021

Rusland, president Poetin, minister van buitenlandse zaken Lavrov willen in januari gaan onderhandelen met het Westen en voeren dezelfde argumenten aan als ik boven deed (opvallend), maar zoals ten overvloede gezegd ben ik geen aanhanger van Poetin. ‘Putinversteher‘ heet dat in het Duits, je kunt er beter niet van beschuldigd worden. Ik studeerde echter geschiedenis en heb geen voorkeuren, ik analyseer en dat doe ik zo onafhankelijk mogelijk. Dat raketschild in Oost-Europa uit de jaren 1990 was ik even vergeten in mijn argumentatie, maar als ik mij niet vergis begon de ‘Drang nach Osten’ van het Westen toen al (zie boven).

Update 07.01.2022 (8 jaar later)

Goed om vandaag mijn argumenten uit 2014 (8 jaar geleden) te lezen dat voor Rusland de dreiging historisch gezien uit het westen komt en dat dit in de Russische geopolitiek vandaag nog steeds een rol speelt. Het gaat er om dat men na de jaren 1990, na de implosie van de Sovjet-Unie, hier een mening en visie over had, want 30 jaar later heeft Poetin zich ontwikkeld tot een verkapte dictator, nu is het te laat, de polarisatie is al daar. Veel argumenten die ik sinds 2014 ontwikkelde worden vandaag opgeschreven in de Volkskrant door Willem F. Korthals Altes (1949, oud rechter): https://www.volkskrant.nl/ts-be7d348f .

Overigens staan er nog 2 interessante artikelen in de Volkrant vandaag over Rusland. Een Belarussische schrijver die in België woont heeft interessante argumenten, maar noemt het denkbeeldig (niet mogelijk) dat Oekraïne binnen de NAVO komt en dat er rakketten aan de grens met Rusland komen op 10 minuten afstand van Moskou. Dit is nu juist waar het om gaat, alles in het westen is op gericht deze optie wel te verwezenlijken netzo als de VS het liefst haar eigen fregatten en vliegdekschepen in de haven van Sebastopol (op door Rusland geannexeerde Krim) wil laten aanmeren (waarmee ik de annexatie overigens niet goedkeur).

Maar mijn argument is altijd en overal: wat wil de bevolking? staten denken in territorium en macht (Rusland, China en de VS), mensen denken en voelen een identiteit waar ze bij horen. (Zie boven, ik schrijf dit al zo lang).

We moeten nu maar hopen dat het komende overleg tussen de VS en Rusland iets oplevert…..

Lees ook Russische spionnen.

Update 17.01.2022

Dit is diplomatie:

Het is het beste om in Europa geen gas meer van Rusland te af te nemen tot Rusland erkend dat Oekraïne een zelfstandig land is. De tegenprestatie is Oekraïne een onafhankelijk niet gebonden land te laten zijn.

Ook moeten we geen producten uit China meer afnemen tot ze volledige openheid hebben gegeven over de oorzaak van het Covid virus.

Update 22.01.2022

Ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra (1975) (CDA) is ‘de juiste mens op de juiste plaats’, een alleskunner, (uit de consultancy (organisatieadvies), echter geheel zonder diplomatieke ervaring net zo als zijn 2 voorgangers (een projectmanager en fabuleur) en een bedrijfskundige. (zie boven). Dit zijn de mensen die Rusland moeten aanpakken. De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Lavrov (1950) heeft meer dan 30 jaar ervaring in buitenlandpolitiek Dit zijn mensen die weten wat macht, strategie en geopolitiek is. Ook in de VS zijn er dat soort mensen.

Op dit moment dat u dit leest zijn OVERAL in de hele wereld inlichtingendiensten (in opdracht van regeringen) bezig met afluisteren, spionage, infiltratie, undercover operaties, drones vliegen rond en satellieten maken foto’s. dat komt niet de media, alles wat wel in de media staat is propaganda en heeft een doel, in oost en west. Wat te zien is zijn beelden van (schietende) tanks die door de velden rijden, de beelden zijn gemaakt tijdens oefeningen en beschikbaar gesteld, dus toegestaan, door de autoriteiten. De uitwerking is dat de mediaconsument zonder zich ervan bewust te zijn in een bepaalde gemoedstoestand komt….

Het is beter een onderscheid te maken tussen Poetin als autoritaire leider en Rusland als gemankeerde democratie en de vanuit de historie voortgekomen geopolitieke opstelling van Rusland. De propagandaoorlog is al in volle gang en commentatoren hebben genoeg werk (om alles te duiden en vooral te speculeren wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren). Eerder kwam ik tot het woord argumentshoppen/argumentwinkelen, waarmee ik bedoel dat eenieder naar hartelust de argumentatie kiest die hem/haar het beste uitkomt. Bovendien gaat het het geheugen nooit verder dan vorige week. Historische kennis is selectief en beperkt.

Update 05.02.2022

Goed artikel in de Volkskrant vandaag. Een interview met hoogleraar Jonathan Holslag (1981) over zijn nieuwe boek ‘Van Muur tot Muur‘. Enkele punten:

 • Het westen heeft zich afhankelijk gemaakt van Rusland en China en Europa heeft haar geopolitieke positie verwaarloosd, dit begon na de val van de Muur en deze landen zijn er sterker door geworden
 • het was opportunisme
 • 3 decennia liberalisme heeft het autoritarisme versterkt
 • 100 miljard gaat er jaarlijks naar Rusland voor olie en gas
 • in China laat de hele wereld haar producten goedkoop maken en daar zijn we ook afhankelijk van geworden
 • Afrika werd verwaarloosd en de migratiestromen ontstonden
 • in het westen is cohesie afgenomen door de toegenomen sociale ongelijkheid
 • fixatie op geld en korte termijnwinst in het westen
 • er worden muren gebouwd om de buitenwereld tegen te houden
 • er is een kloof tussen oost en west Europa ontstaan
 • in de manier van geld verdienen moeten morele waarden zitten

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-b5e482af

China is een dictatuur met staatskapitalisme, Rusland een gemankeerde democratie met een autoritaire leider en een oligarchie van rijken, de VS zijn een gebrekkige democratie met een vermolmd kiesstelsel waar bedrijfsleven en lobby’s de dienst uitmaken en rijken regeren.

Update 20.02.2022

‘We’ kunnen niet zonder conflict en tegenstander, in het ergste geval oorlog. Conflicten geven een identiteit en laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De Koude Oorlog (1945-1989) gaf een duidelijke tegenstander. Het is psychologie.

De propagandaoorlog is in volle gang, aan beide zijden: het Westen-Rusland. In Rusland is manipulatie door de media extreem (hersenspoeling door de staatsomroep)in het westen is er nog een mogelijkheid andere informatie te vinden.

Update 22.02.2022

Rusland is onder leiding van president Poetin de weg kwijt geraakt en hij heeft de trekken gekregen van een alleenheerser en dictator. Toch is de geschiedenis dat Rusland jarenlang een handelspartner was en er voor het westen geen enkel bezwaar was zaken te doen met oligarchen en vertegenwoordigers van een soort wildwest kapitalisme dat er was (bij de meeste mensen is dit onbekend). Ook Nederland Belastingparadijs (in hetzelfde lijstje als obscure eilanden ver weg) heeft boter op zijn hoofd. De mentaliteit in Nederland is bekend: horen, zien, zwijgen. Bijna alle partijen doen er aan mee. De sancties die er komen hadden er natuurlijk al lang moeten zijn.

Uit 2014, 8 jaar geleden: Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht, mensen voelen waar ze bij horen en geeft hun identiteit. Territoriale grenzen staan weliswaar vast, maar de vraag is wat willen de mensen zelf. Wat willen de burgers in die oostelijke provincies van Oekraïne en op de Krim. Het is onbekend. De separatisten zelf zijn tuig van de richel die een sterke man als leider willen (lees ook De ‘Sterke Man’ / Leider), maar de bevolking heeft blijkbaar een Russisch paspoort gekregen, de vraag is willen ze dat ook of worden ze gedwongen. Separatisme (denk aan de Basken in Spanje) en nationalisme zijn uitingen van identiteit van burgers, waar hoor je bij. Staten hebben dat liever niet, want dan blijft er minder territorium over.

Misschien is het wel zo dat de Amerikanen (de VS) een stuk slimmer zijn dat de Russen, de VS is leugenachtig land, ze liegen, bedriegen en ondertussen domineren ze de hele wereld met hun bedrijven en hun verdorven materialistische mentaliteit en ze exporteerden hun huizencrisis in 2008 naar de hele wereld. Praten we nog over al die rechtse dictaturen die ze een eeuw steunden in hun ‘achtertuin’, waardoor al die landen arm zijn gebleven en we talloze vluchtelingestromen zien die hun land ontvluchten. Praten we nog over de leugens over Vietnam, Irak, Afghanistan enzovoort. Nee, ze komen er mee weg, verbetering is niet neer te verwachten, dit is al te ver heen.

Mijn voorspellingen uit de jaren 1990 zijn uitgekomen, alles komt terug en de geschiedenis herhaalt zich. Waar is Francis Fukuyama nu?

Update 25.02.2022

Het westen heeft Rusland met Poetin groot gemaakt:

Uit 2014 (8 jaar geleden):

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte wapenhandel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen.

Het neerschieten van MH17, de Maidan revolutie, de annexatie van de Krim en delen van Oost-Oekraïne waren voor Nederland, de politiek, de ‘financiële dienstverleners’ (op de Amsterdamse Zuidas) geen aanleiding om het zaken doen met Rusland en de oligarchen te stoppen. Dat is die ‘goede oude’ VOC mentaliteit waar ze zo trots op zijn (of waren, want nieuwe inzichten beginnen langzaam door te dingen). In 2013 is bij wet vastgelegd dat Nederland geen belastingparadijs genoemd mag worden (wel ‘fiscaal aantrekkelijk’). Alle rijken uit de hele wereld komen graag naar Nederland om belasting te ‘ontwijken’, want ontduiken mag het niet genoemd worden, alles is LEGAAL. Nederland staat in een obscuur rijtje van landen ver weg van plaats voor belastingontwijking. Ook ontwikkelingslanden ondervinden de nadelen hiervan, deze landen worden benadeeld en mensen willen weg, dat zijn de vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee. (Lees ook: Dossier Vluchtelingen). Ook bekende bands ontwijken hier al jaren belasting.

In de Volkskrant vandaag veel goede analyses. Lees het interview met een Britse defensie deskundige Richard Connoly. Rusland financiert de oorlog met in het westen, de EU, verdiend geld: gas, olie, kolen en tarwe. 40% van de staatsinkomsten.

Niets wat hier geschreven is vanaf 2014 wordt aangepast of verwijderd.

Lee hier: De Geschiedenis herhaalt zich uit 1992 (30 jaar geleden) waarin ik voorspelde dat ook oorlog in de toekomst mogelijk is.

In januari 2014 was Rusland een bevriende natie en Poetin een bevriend staatshoofd, er werd volop handel gedreven met de hele wereld. Na de volksopstand-revolutie in Oekraïne in 2013/2014 (Maidan) begon de kanteling en werd geopolitiek een cultuurstrijd tussen westerse waarden van vrijheid en democratie (ondanks alle gebreken (die er wel degelijk zijn) en conservatisme, macht en onderdrukking. Bovendien is het nu een generatiekwestie geworden, nieuwe generaties willen moderniteit (ook in Rusland zelf). In die zin zijn alle regimes en hun leiders in Oost-Europa ingehaald door de tijd omdat ze niet veranderden. Sovjet leider Gorbatsjov (nu 90 jaar) deed dat eind jaren 1980 wel toen hij inzag dat de Sovjet-Unie op zijn eind liep (hoewel hij slechts wilde hervormen en de ineenstorting niet had voorzien). De huidige leiders hebben zich vastgeklampt aan de macht en dat doen ze met geweld. Door president Poetin wordt het verdwijnen van de Sovjet-Unie gezien als verraad (oa. door toenmalig president Jeltsin (die omarmd werd door het westen (omdat hij zo gedwee was (en een donkenlap) en de ‘grootste geopolitieke catastrofe’ uit de Russische geschiedenis.

Iedere wending in de geschiedenis heeft een lang voortraject en komt niet plotsklaps (zie boven). Het huidige gevaar zit er in hoe lang Rusland (Poetin, Lavrov en de clan van oligarchen (rijken) en de militaire top het vol zullen houden. Hebben we hier niet te maken met een klassiek ontspoorde leider die zich ontwikkelde tot dictator (ook voor de eigen bevolking) en die het zicht op de werkelijkheid is kwijtgeraakt. De hele geschiedenis is er vol mee….Zoals boven reeds geschreven is Rusland geen sterk land, een beperkte economie, inkomsten uit fossiele brandstoffen, slechts (bijna) 150 miljoen inwoners in een heel groot land in oppervlakte (dus met veel grenzen die bewaakt moeten worden) en een vergrijsde bevolking. Hun macht berust op de afschrikking met kernwapens….en dat hebben ze al een paar keer laten weten.

Lees ook De ‘Sterke Man’ / Leider

 Uit Dossier Vluchtelingen in 2015 (7 jaar geleden):

‘De president van Rusland, Poetin (een KGB (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) ambtenaar in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen’.

Wat bij dictatoren vaak overeenkomt is een combinatie van wrok uit het verleden: in het persoonlijke leven (bv een jeugdtrauma, verlies vader/moeder) en maatschappelijk (een verloren oorlog: Hitler) en een sterke wilskracht, die samen een leven lang aanhouden. Iemands levensloop ‘lezen’ levert vaak een achtergrond op die veelzeggend is. Poetin heeft in zijn familiegeschiedenis verloren familieleden in WO2 in de strijd tegen de nazi’s en wrok over de teloorgang van de Sovjetunie in 1989/1991. Hij heeft zijn hele leven in militaire en later politieke kringen carrière gemaakt en weet wat macht is.

Update 30.04.2022

2 maanden oorlog in Oekraïne, wat opvalt is de ‘ouderwetse’, misschien wel amateuristische wijze van oorlog voeren. Dat blijkt uit slecht gerichte raketaanvallen en daardoor veel burgerdoden. Rusland, president Poetin en zijn minister Lavrov laten zien dat ze in de vorige eeuw leven, hun denkkader is geheel in de termen van denazificeren en genocide. De tactiek om het hele land te veroveren is al mislukt, nu ligt de focus op het oosten en zuiden. Op een video is te zien dat de soldaten van Rusland een allegaartje van het ergste tuig zijn, uitschot, huurlingen en het laagste mensensoort dat op de wereld rondloopt. Verkrachters, dieven en moordenaars. We geloven direct dat in sommige plaatsen mensen met samengebonden handen zijn geëxecuteerd. Er is de dreiging met kernwapens, waarvan het gebruik niet geheel uitgesloten kan worden….

Wat ook opvalt is dat de staat volledige controle over de media (met name tv) heeft, er geen kritiek meer is, propaganda voor oorlog uitzend en de bevolking leugens voor waarheid heeft aangenomen. Het doet aan Orwell denken met newspeak (Big Brother (George Orwell) een omkering van de betekenis van woorden. Ook wordt er onverholen naar het gebruik van kernwapens gezinspeeld door presentatoren en hoe snel die atoomraketten in Europa zijn.

Uit 1992: Volgens Karl Marx herhaalt de geschiedenis zich eerst als tragedie en daarna als klucht. Friedrich Hegel zegt: “De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren”.

“History repeats itself, first as tragedy, second as farce”. (Karl Marx 1818-1883).

De mens is speelbal van de geschiedenis.

Uit 1992: De Geschiedenis herhaalt zich, ook oorlog komt terug:

History repeats itself (eadem sed aliter); capitalism will lead to ecological (climate change) and social (migration) disaster; everything will come back: nationalism, fascism, religion (fundamentalism), communism, monarchy, war.

Update 05.06.2022

Een interview met een deskundige in de Volkskrant, Britse journalist en Ruslandkenner Catherine Belton (zij schreef een boek). Ze zegt hetzelfde als ik in 2014 boven schreef: de reactie van het westen na Krim, Donbas en MH17: ‘Het Westen wilde op dezelfde voet door. Deze zachtaardige reactie heeft geleid tot waar we vandaag zijn beland. Elke keer dat Poetin de vastberadenheid van het Westen op de proef stelde en een zwakke reactie kreeg, versterkte het zijn gevoel dat hij carte blanche had om verder te gaan‘.

Het interview: https://www.volkskrant.nl/ts-bdd2445c

Er wordt veel gespeculeerd over hoe lang de oorlog gaat duren, is de oorlog volgende maand afgelopen of over 5 of 10 jaar (WO1 duurde 4 jaar, WO2 duurde 5 jaar). Naar mijn inzicht is dit totaal onvoorspelbaar, er zijn 1000 krachten werkzaam: de reactie van een groot deel van de wereld (enorme geldsteun en wapensteun), de wereldeconomie, honger in arme landen, de situatie Rusland zelf (gaat een economische klasse zich verzetten tegen de neergang van het land, is er genoeg wapentuig (ze leiden grote verliezen door slechte strategieën), zijn er genoeg soldaten (er schijnen steeds meer jongens (allemaal jongeren) te zijn die niet meer terug willen om te vechten), de motivatie van de Oekraïense soldaten (deze is heel, hoog, ze weten waarom ze vechten, voor hun vrijheid, dat is altijd een voordeel), is president Poetin ziek (hij is 69) en ziet er verkrampt uit (wat ook opvalt is het ontbreken van iedere gezichtsexpressie, hij praat als een robot) enzovoort.

De onvermijdelijke vraag die nu niet meer gesteld wordt blijft toch: was het in 2014 niet beter geweest om Oekraïne een niet aan machtsblokken verbonden land te maken vanwege het uit de historie voortgekomen geopolitieke belang van het land Rusland? zoals ik toen schreef: de politici moeten wat vindingrijker zijn en niet denken in verouderde termen uit de geschiedenis. Handel drijven en contacten onderhouden is beter dan een land kapotschieten en mensen doden. De wereldeconomie is in neergang de economische schade is extreem hoog. Helaas, te laat, het is altijd te laat….

Lees ook: Oorlog en Vrede over de vraag of oorlog voorkomen had kunnen worden.

Update 02.10.2022

De geschiedenis herhaalt zich altijd omdat er geen politiek leiders zijn die de intelligentie hebben om er van te leren en oorlog, geweld en lijden te voorkomen.

History always repeats itself because there are no political leaders who have the intelligence to learn from it and prevent war, violence and suffering.

Update 31.10.2022

Waar zijn toch de mensen gebleven die afgelopen decennia goed hebben verdiend aan Rusland (nationaal (‘Zuidas’, scheepsbouwers van luxe-jachten en internationaal (Cyprus) toen er door hen geen enkel moreel bezwaar gezien werd tegen Poetin en zijn clan van na jaren 1990 verzamelde oligarchen, ook na 2014: dissidenten, Maidan, Krim, Donbas en MH17.

De houding tov Rusland is DE geopolitieke fout van de eeuw (zelfs bondspresident Steinmeier in Duitsland) te vergelijken met appeasement politiek ‘München 1938‘ (een tegemoetkoming aan Adolf Hitler om oorlog te voorkomen). ‘Wandel durch Handel‘ (Merkel) mislukt (door handel drijven zouden veranderingen komen in Rusland) (dit geldt ook tav China). Vreselijk dat we in deze onvoorspelbare en beangstigende situatie terecht zijn gekomen.

Het gaat er de verantwoordelijken nu om hoe dit in de geschiedenisboeken vermeld gaat worden.

Update 15.01.2023 (9 jaar later)

Geen wijzigingen of aanpassingen. Lees het goed.

De oorlog in Oekraïne duurt voort, verwoestend en zinloos. De mensheid is te dom om van de geschiedenis te leren, maar het zijn in de eerste plaats de politici en beleidsmakers die niets leren. Er is geen weg terug en Rusland met Poetin en clan zal nu militair moeten worden verslagen, dus zware wapens leveren aan Oekraïne en alle steun die mogelijk is. Doel is in de eerste plaats terugtrekking van Rusland uit Oekraïne inclusief de Krim. De situatie daarna is onvoorspelbaar. Onderhandelen is niet meer mogelijk, want aan Rusland toegeven zal een precedent zijn voor andere landen om oorlogen te beginnen met politieke doelen. Dit is nu een strijd tussen vrijheid/democratie (waarbinnen grote veranderingen nodig zijn, vooral in de VS, lees Dossier Amerika) en dictatuur/autocratie (Iran, Noord-Korea, Syrië, Venezuela, China).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden besproken in hun functie.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,