Dossier Broeikaseffect (CO2)

(Geschreven in 1981). Update 2023. De conclusies zijn dit jaar 42 jaar oud.

Update 2014, 33 jaar later, conclusies van het Verenigde Naties IPCC klimaatrapport.

Update 2018: besluit sluiting kolengestookte centrales, zie onder.

Enkele conclusies uit 1981 uit mijn afstudeerscriptie (HBO) over het bouwen van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, het milieu, CO2, broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

 • “Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt de hoeveelheid koolstof die er in zit als kooldioxide vrij. Kooldioxide is op zichzelf een niet toxisch gas, maar de concentratie ervan in de lucht heeft een belangrijke invloed op het klimaat. (…..). De warmte kan er dus wel in maar er moeilijk meer uit en daardoor ontstaat het zogenoemde broeikaseffect. (….).”
 • “De toename van het CO2 gehalte kan dus een temperatuurverhoging veroorzaken, hoewel die nog maar nauwelijks waarneembaar is. De verdubbeling van het CO2 gehalte zou de temperatuur op gematigde breedtes met 2 graden verhogen. (…). De poolijskappen zouden smelten en de zeespiegel stijgen. Vooral voor Nederland zou zoiets ernstig zijn (Breda aan Zee).”
 • “Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”
 • “Er heerst nog grote onzekerheid over de effecten die de verhoogde CO2 concentratie in de lucht zal hebben. Het probleem is dat er niets tegen de CO2 emissie te doen is, vandaar dat er in de toekomst misschien een radicale vermindering van het stoken van fossiele brandstoffen nodig zal zijn.”
 • “Het doel zal moeten zijn om het totale (energie)elektriciteitsverbruik drastisch te beperken of te stabiliseren. Er zal veel meer dan tot nu toe het geval is gezocht moeten worden naar energiebronnen die geen negatieve effecten op het milieu hebben zoals de zogenaamde stromingsbronnen wind en zon.”
 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

(Deze laatste zin vond men te dramatisch klinken, maar ik behaalde mijn diploma en onderwijsbevoegdheid).(Lerarenopleiding Gelderse Leergangen Nijmegen, vak aardrijkskunde (en geschiedenis).

(Cursivering en vet is gedaan bij plaatsing op dit blog).

(Deze afstudeerscriptie heeft vanaf 1981 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

De hele afstudeerscriptie is op verzoek te lezen.

Update 13 april 2014 (33 jaar later, conclusies Verenigde Naties klimaatgroep IPCC)

(Tekst NOS): Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kunnen afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat staat in het laatste deel van een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat is gepresenteerd in Berlijn. Ondanks alle maatregelen om de uitstoot te beperken, steeg de uitstoot van CO2 in de afgelopen 10 jaar sneller dan ooit. Dit komt door de wereldwijde groei van de welvaart.

De energieproductie levert de grootste bijdrage aan de uitstoot, met 35%. Zonder stevige nieuwe maatregelen dreigt de temperatuur aan het eind van deze eeuw 3 tot 5°C hoger te worden dan voor de industriële revolutie. Vergeleken met nu zou de temperatuur 2 tot 4 graden stijgen.

Eerder spraken wereldleiders af dat de temperatuur met maximaal 2 graden zou mogen stijgen. Dit betekent dat de uitstoot in 2030 moet liggen op het niveau van 2010. In de jaren daarna moet de uitstoot verder dalen. Dit kan volgens het IPCC alleen als er een overgang komt naar een klimaatneutrale economie zonder fossiele brandstoffen, waarbij geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Volgens de VN moeten landen overschakelen op duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en biomassa.

(Hoeveel gelijk kan men krijgen).

Sinds 1990 brengt het IPCC eens in de zeven jaar een rapport uit met de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatverandering. Het doet dit in drie delen. Vandaag werd het derde deel gepresenteerd in Berlijn. De eerste twee delen verschenen in september en vorige maand.

Update 27.07.2015 (34 jaar later)

Een groep wetenschappers heeft een rapport geschreven waarin staat dat zelfs 2 graden temperatuurstijging veel meer invloed op het klimaat kan hebben dan waaraan men tot nu toe dacht. De analyses worden niet door alle wetenschappers gedeeld, dat moet erbij gezegd worden.

Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem.

Op een bepaald moment, wanneer weten we niet, maakt het niet meer uit of er geen verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas meer plaatsvind, het duurt dan weer eeuwen voor de temperatuur zal gaan dalen in plaats van stijgen, de gevolgen zullen echter voortduren: stijging van de zeespiegel, klimaatverandering, veranderende oceaanstromingen en smeltende ijskappen. 

Wat vaak vergeten wordt te vermelden in de klimaatdiscussie is de exponentiële bevolkingsgroei. Er zijn nu 7 miljard wereldbewoners en de bevolkingsgroei gaat door naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners eind van deze eeuw. (In het jaar 1800, pas 215 jaar geleden, waren er 1 miljard wereldbewoners, in 1960 3 miljard). Zeer veel mensen wonen in kustgebieden die klimaatgevoelig zijn, dus een zeespiegelstijging kan miljoenen mensen op drift doen raken (klimaatvluchtelingen) Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel en het is in economische zin de belangrijkste helft. In mijn afstudeerscriptie staat ook de zin: “Breda aan zee”….

Het heeft met menselijke hoogmoed te maken, de mens als ‘kroon op de schepping’. De meeste mensen hebben de illusie dat de mens ‘in control’ is. Dat is natuurlijk niet zo, de mens is een nietig wezen in een oneindig heelal. De natuur gaat haar eigen gang, met of zonder mens. Als je ’s ochtends onder een warme douche staat en je begrijpt niet dat het pure luxe is, ontgaat je iets……

Update 01.10.2015

In de Volkskrant vandaag een artikel over een leidinggevende bij de Engelse Bank die ervan uitgaat dat klimaatsverandering een gegeven is. Hij maakt zich in eerste plaats zorgen om de financieel-economische gevolgen, want hij ziet in dat de mens misschien heel veel fossiele brandstoffen ongebruikt zal moeten laten en in de grond moet laten zitten of zeer dure technieken nodig zijn om schadelijke uitstoot tegen te gaan. Dit zal zal een grote impact hebben op al die bedrijven en investeerders die in fossiele brandstoffen handelen of delven en daarmee op de economie als geheel.

Onbedoeld legt hij een aspect bloot waar het kapitalisme als economisch systeem heeft gefaald: korte termijn denken en handelen. Hij zegt dat ze in de financiële wereld en in de krediet verschaffing 3 jaar vooruit kijken, hooguit 10 jaar….

Update 14.12.2015 (34 jaar later)

195 landen hebben tijdens de klimaattop in Parijs besloten het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, meer gebruik te gaan maken van alternatieve energiebronnen en op deze wijze de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1.5 graden in deze eeuw.

Update 16.12.2015

Dit jaar heeft Nederland de grootste hoeveelheid kolen gebruikt in 25 jaar. Dit komt door de drie nieuwe kolencentrales die in gebruik zijn genomen.

Update 05.02.2016 

(Laatste Update bij dit bericht, er is niets meer aan toe te voegen).

-De maximumsnelheid op veel autowegen gaat omhoog naar 130 km. Het is bekend dat autorijden luchtvervuiling veroorzaakt. Tevens overlijden mensen in Nederland eerder door het zogenoemde fijnstof.

-Volkswagen heeft jarenlang doelbewust voor extra luchtvervuiling gezorgd door sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de uitstoot van schadelijke stoffen hoger was dan toegestaan.

-Shell wil de komende decennia het beleid van het delven van fossiele brandstoffen niet aanpassen.

Bovenstaande 3 feiten van de afgelopen week doen denken aan een longkankerpatiënt die in het ziekenhuis ligt te roken.

Update 18.05.2018 (Extra Update)

De cirkel is rond. In 1981 bouwde men nieuwe kolengestookte centrales, nu gaan ze dicht vanwege de milieueffecten, zie boven.

De 2 oudste kolengestookte centrales moeten in 2025 sluiten, de andere in 2030, zo is vandaag besloten door de regering.

Update 24.11.2018 (Extra Update)

De kolengestookte elektriciteitscentrale in Nijmegen wordt afgebroken, er komen zonnepanelen voor in de plaats. Dit is de centrale waar ik op 26 maart 1981 iemand interviewde voor mijn scriptie. De centrale heette toen PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij ). De naam en eigenaar veranderde vele malen door de jaren heen (NUON, Electrabel).

Update 02.08.2019 (Extra Update)

 • ‘Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem’. (Geschreven in 2015). De Australische wetenschapper en klimaatexpert Dr Joëlle Gergis vraagt zich in een artikel af of het beruchte ‘tipping point’ nu al is bereikt. De nieuwste berekeningen noemt zij schokkend. De eerdere berekeningen van het IPCC uit 2013 zijn waarschijnlijk te optimistisch en een stijging van de gemiddelde temperatuur van 2.8 tot 5.8 is mogelijk. In deze eeuw 2.9 tot 3.4. Zelfs de doelstelling van 1.5 tot 2 zal ernstige effecten hebben zoals smeltend ijs op Groenland en Antarctica en sterke stijging van de zeespiegel en extreem weer zoals droogte. 
 • Veelzeggende cijfers: er is sinds de Industriële Revolutie 300 miljard ton CO2 in de atmosfeer gekomen door het gebruik van kolen, olie, gas, bruinkool ed.
 • Men berekent het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer: 280 in de tijd voor de Industriële Revolutie, nu 410, over 40 jaar 560 (een verdubbeling).

Het artikel: Joelle Gergis

Update 25.09.2019 (Extra Update)

De wereld is in rep en roer over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde. De tegenstellingen nemen groteske vormen aan. Aan de ene kant het 16 jarige meisje Greta Thunberg met een emotionele speech. Zij neemt erg veel op haar schouders en mag wel uitkijken voor haar eigen gezondheid. Er ligt massahysterie op de loer. Aan de andere kant Leon de Winter met zijn columns in de telegraaf, hij ontkent klimaatverandering en voert deskundigen op die dat zeggen, het zijn uitzonderingen. Klimaathysterie (ook de ontkenners) is niet goed en niet nodig, er moet gehandeld worden, in  de eerste plaats door de verantwoordelijke politici. Veel mensen ontkennen de klimaatverandering omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Die zullen groot zijn. De hele discussie neemt bizarre vormen aan met links – rechts tegenstellingen en polarisatie binnen de klimaatdiscussie. De vraag is welke richting dit op zal gaan.

Ik denk aan mijn conclusies uit 1981:

 • 1) Minder fossiele brandstoffen gebruiken, dus vooral minder kolen en olie, want gas geeft de minste vervuiling.
 • 2) Meer gebruik maken van zonne- en windenergie.
 • 3) Ieder product moet een directe relatie hebben met de impact op het milieu.
 • 4) Energiebesparing. Zuinig zijn met het gebruik.
 • 5) “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Deze zin vond men toen te dramatisch).
 • Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

Update 07.10.2019 (Extra Update)

Tv programma Tegenlicht van de VPRO liet zien dat Shell in 1987 al een rapport over klimaatverandering schreef, later werd het afgezwakt. In de jaren 1980 was er al het vermoeden van opwarming door CO2 in de atmosfeer en het broeikaseffect (zie boven).

Update 19.09.2020 (Extra Update)

Misschien een omslag in het denken van de verantwoordelijken. Ursula von der Leyen (1 jaar jonger dan ondergetekende) voorzitter van de Europese Commissie (uitvoerend orgaan van de Europese Unie) zei deze week dit: ‘Ons huidige verbruik van grondstoffen, energie, water, voedsel en landgebruik is niet houdbaar. We moeten onze consumptie en productie, hoe we leven en werken, eten, verwarmen en vervoeren, veranderen.’  Dit is wat ik zelf in 1981 in andere woorden zei en in de jaren 1990 werkte ik dit verder uit. 

Update 12.12.2020 (Extra Update) (5 jaar na Klimaatakkoord Parijs en 40 jaar na mijn afstudeerscriptie).

In de Volkskrant een balans.

De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog steeds. De opwarming word nu berekend op +1.2 graad warmer. De huidige trend met de plannen zoals die nu zijn is +3 graden. Voor 2030, dus in 10 jaar, moeten de emissies halveren. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nul zijn, dus in 30 jaar. Als dat gehaald wordt is dat een bijzondere prestatie van de mensheid, misschien net zo bijzonder als alle uitvindingen tot nu toe samen. Overigens gaat de opwarming dan natuurlijk door, want, zoals eerder gezegd, heeft het klimaat geen aan-uit knop zodat bij een nul uitstoot de ijskappen en gletsjers direct weer weer aangroeien en de permafrost stopt met ontdooien en het laten ontsnappen van methaangas, daar gaat misschien wel 100 jaar overheen (misschien net zoveel tijd als nu de CO2 in de lucht gebracht is).

De wereld zal echter niet vergaan, de mens is adaptief, past zich aan, dat heeft de geschiedenis laten zien, Suvival of the fittest van Darwin is er op gebaseerd (vaak verkeerd begrepen als ‘de sterkste wint’, dit moet zijn degene (soort) die zich ‘het beste aanpast wint’). Ondergelopen delen van de wereld worden verlaten. Extreem weer zal tot schade leiden, maar die zal telkens worden hersteld. Er is bijvoorbeeld nu al Nederlandse wijn, dat zal toenemen. Dat er veel onrust zal zijn door migratie en economische schade is dan wel zeker, dit is nu al gaande. We zitten midden in een proces van de verdeling van schaarste, niet alleen tussen de rijke landen en de arme landen, maar ook binnen de rijke landen zelf waar nu al een welvaarts/vermogenskloof is. Ik schreef er elders over.

Het artikel in de Volkskrant is hier te lezen: https://www.volkskrant.nl/ts-b1dc59c3

Update 09.08.2021 (Extra Update)

Vandaag een nieuw rapport van het IPCC. De wereld wordt geteisterd door door droogte veroorzaakte bosbranden. Uit mijn conclusies 40 jaar geleden:

“Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”

Ondanks alles moeten de wetenschappers de lange termijn effecten onderzoeken, want niet iedere extreme regenbui en periode van droogte heeft met klimaatverandering te maken. Alarmisme is niet goed, de mensheid heeft de technische middelen om te veranderen, maar dan zal het economisch systeem kapitalisme moeten veranderen en zal er een herverdeling van welvaart en vermogen nodig zijn….

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Een dramatisch rapport van de IPCC vandaag op basis van 14.000 (veertienduizend) onderzoeken, het rapport is 500 pagina’s dik. Wat schreef ik in de jaren 1990: ‘We beleven een goed gedocumenteerde ondergang’ (omdat er toen ook al veel onderzoeken waren) en ‘Mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’ (omdat we over de verdeling van schaarste praten).

Update 21.04.2022

Fotoreportage kolencentrale in Nijmegen: https://wp.me/pxVaI-5qy

Update 17.06.2022

Deskundigen betwijfelen of de doelstelling van maximaal 1.5 graden stijging gehaald gaat worden, men ziet eerder +3 graden gemiddelde stijging.

Door de te tekorten ontstaan door de oorlog in Oekraïne overweegt men de kolencentrales langer te gebruiken en weer gas uit de bodem van Groningen te halen (in het uiterste geval).

De mensheid moet nu kiezen tussen in de winter in de kou zitten, het klimaat en Oekraïne steunen…..

Update 28.10.2022

Een nieuw alarmerend rapport van de Verenigde Naties, de +2 graden grens (zie boven) is niet meer haalbaar. “Wat we meemaken is een goed gedocumenteerde ondergang”, door mij geschreven in de jaren 1990. Dat was mijn constatering toen omdat er al heel veel onderzoek was en rapporten werden geschreven die zeiden dat het anders moest.

Lees het goed! en leer er van.

Update 07.01.2023 (42 jaar later)

Gletsjers in Europa smelten steeds sneller en gaan verdwijnen (blijkt uit nieuw onderzoek). Wintersport is afgelopen, er valt geen sneeuw meer in de wintersportgebieden. Treffende foto’s van skiërs die op een kleine strook kunstsneeuw (aangebracht door energievretende sneeuwkanonnen) aan het skiën zijn.

In Duitsland wil men meer bruinkool gaan winnen, de meest vervuilende bandstof die er is. Er moet een dorp voor verdwijnen, maar activisten zijn bezig met verzet.

Update 13.01.2023

Olieproducent Exxon Mobil wist in de jaren 1970 dat gebruik van fossiele brandstoffen grote gevolgen zou gaan hebben op het klimaat, maar het was slecht voor de zaken en daarom is het tot 2013 (!!) ontkend….

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Contact opnemen over bovenstaande en de fotografie kan via ronaldpuma.nl.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

Geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Economisch beleid in Nederland

Het probleem in Nederland zit in de structuren en in de doelstellingen en uitvoering van politiek-economisch beleid’.

(Geschreven 2022) (Met Updates 2023)

Gaswinning in Groningen, waarover deze week de parlementaire enquête is begonnen, is onderdeel van het hele naoorlogse economisch beleid: industrie, agrarische sector (landbouw/veeteelt (bio-industrie)/tuinbouw (oa bloemen), infrastructuur en energievoorziening (ea). De opbrengst van het aardgas in 60 jaar was ca 428 miljard euro. Het doel was economische groei en welvaartsvermeerdering. Natuur/milieu (klimaat), dier (en mens) kwamen op de tweede plaats. Een economisch-politieke klasse domineerde: bedrijfsleven en politieke partijen die regeerden (de 4 grote partijen: VVD, CDA, PvdA, D66) en ook hoge ambtenaren (de niet zo bekende Vierde Macht). Kritiek werd genegeerd. Problemen door aardbevingen door de gaswinning, bodemvervuiling (gifstortingen in de jaren 1980), luchtvervuiling (Tata fabriek IJmuiden), landschapsaantasting (bouwen in het Groene Hart, aanleg Betuwelijn dwars door Nederland), geluidhinder (Schiphol) etc. werden ontkend. Controle werd en wordt beperkt en de uitkomsten van onderzoeken gebagatelliseerd, gemanipuleerd en opzijgeschoven.

Een aspect dat over het hoofd gezien wordt is dat door de aanwezigheid van aardgas onder de Nederlandse bodem (een geologisch toeval, er zijn landen die niets in de bodem hebben zitten) alternatieve energiebronnen (zon en wind ea.) weinig werden ontwikkeld: Nederland liep altijd achteraan. Dat zorgt nu voor de inhaalslag die noodzakelijk is vanwege de energietransitie. Ook is energie-intensieve industrie (de aluminium industrie) mogelijk geweest door het gas.

Het veelgeroemde ‘Poldermodel’ (dat begon in de jaren 1980 (en eerder met de pacificatiepolitiek) zorgde voor een structureel gematigde opstelling en meegaandheid van de vakbonden.

Ook het uitnodigen (door overheid en werkgevers) van goedkope makkelijk inzetbare werkers (voor de industrie, scheepsbouw ea.), de gastarbeiders na de jaren 1960 en na 2005 de arbeidsmigranten uit Europa (voor de land- en tuinbouw, de bouwsector ea.) die door de open grenzen (door Schengen verdrag EU (met grote loonverschillen) hiernaartoe zijn gekomen moet aan bod komen. De nadelen hiervan en de gevolgen voor de maatschappij als geheel werden (worden) genegeerd en ontkend (een van de bronnen voor populisme). (Lees hierover in Dossier Migratie/Immigratie waarin ook bevolkingsgroei geanalyseerd wordt). Gastarbeiders en arbeidsmigranten werden en worden uitgebuit, de arbeidsinspectie heeft niet genoeg capaciteit voor voldoende controles.

Het doelbewust laaghouden van het minimumloon is altijd politiek beleid, het zorgt voor lage werkeloosheidscijfers, maar ook voor werkende armen en armoede in een rijk land (inclusief daklozen). Tijdelijke contracten, flexwerk, uitzendwerk is ook structureel beleid. Deze zorgen voor onzekerheid en lage lonen. (De oprichter van een bekend uitzendbureau is echter miljardair). De regels voor het beginnen van een uitzendbureau zijn 30 jaar geleden versoepeld waardoor er een wildgroei is opgetreden met illegale praktijken en uitbuiting. De arbeidsinkomensquote is ten gunste van werkgevers veranderd en ten nadele van de werkers.

De financiële sector (inclusief de banken) heeft een verwerpelijke dynamiek in zich, deze is echter gelegaliseerd door wetten en regels. Toezicht is niet voldoende.

Het probleem in Nederland zit in de structuren en in de doelstellingen en uitvoering van politiek-economisch beleid. De gevolgen ervaren we in deze tijd, dat zijn meerdere crises: klimaat, gezondheid, wonen, werken, stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, stalbranden en Q-koorts (ea.) resulterend in de huidige vertrouwenscrisis in ‘de’ politiek in zijn algemeen. De maatschappelijke onvrede is toegenomen die zich uit in polarisatie, populisme en versplintering (20 Kamerfracties, iedereen zijn deelbelang), het leefklimaat is afgenomen.

Uit 1981:

Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

“(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.

“Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Dit vond men in 1981 te pessimistisch).

In deze tijd ervaren we de gevolgen van de keuzes van vroeger, het is een harde botsing met de werkelijkheid. Natuur, milieu en mens zijn niet te negeren, economische groei moet geen doel op zich zijn, maar een middel om mensen, burgers, te voorzien van voedsel, zinvol werk, gezondheidszorg, een huis in een veilige wijk zonder vervuiling en mogelijkheden tot ontspanning, samengevat: het goede leven en een toekomst!

Wordt verder uitgewerkt als er tijd voor is.

Lees ook: Dossier Stikstof

Lees ook: Humanistisch Sociale Partij

Update 22.07.2022

De RABO bank heeft spijt van hun rol in de landbouw….van de afgelopen decennia. Ook de rol van de banken komt aan bod in het onderzoek als financier van het gehele beleid. Banken spelen een grote rol in de economie in Nederland met De Nederlandse Bank als sturend.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest. (Een vergeten aspect is het laag houden van de grondwaterstand. Deze is gunstig voor boeren, maar heeft ook nadelen zoals het verzakken van huizen).

Nederland is op een wereldbol niet te vinden zo klein is het, als men in het buitenland vraagt waar Nederland ligt weten de meeste mensen niet waar het ligt (alleen Johan Cruijff kennen ze). Die hoogmoed van Nederland zit in de volksaard en begint al bij de VOC tijd (vandaar ook die verwijzingen ernaar). Op het wereldtoneel wil de economisch-politieke klasse mee blijven doen door mee te doen aan militaire missies (die vaak mislukken)(aan de hand van de VS), in ‘ontwikkelingswerk’ dat handel op de eerste plaats stelt (en dergelijke). Nederland leeft structureel op te grote voet, daar komen al die spanningen vandaan die de maatschappij zo raken.

Update 15.01.2023

Bedrijven dreigen met vertrek uit Nederland (of zijn al vertrokken: Shell, Unilever) vanwege de komende wet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen ze liever niet want dat kost geld. Ook hier is een verandering van cultuur gaande, net zo als op vele andere gebieden, alleen ondernemers begrijpen het nog niet. We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang (ik schreef erover in Humanistisch Sociale Partij in 2017, een nieuw paradigma).

Ondertussen zijn er grote tekorten aan medicijnen, verbijsterend in een hoog ontwikkeld land. De enige Nederlandse fabriek is failliet, ze kunnen niet meer concurreren met elders geproduceerde medicijnen. In de globalisering (het zo goedkoop mogelijk produceren (kapitalisme) wordt alles in Azië met name China gemaakt. Lees er meer over in Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal.

Update 10.04.2023

De fundamentele keuzes van deze tijd zijn: kiezen voor economische groei, welvaartsvermeerdering (ongelijk verdeeld), consumptie, vliegvakanties, particulier vervoer (autowegen) (ea) OF natuur, biodiversiteit, milieu, klimaat, gezondheid, toekomst voor nieuwe generaties (ea).

Bericht uit media: er zijn ca 800.000 arbeidsmigranten in Nederland, velen (niet allemaal) worden uitgebuit.

Update 14.04.2023

Uit 2022: ‘Controle werd en wordt beperkt en de uitkomsten van onderzoeken gebagatelliseerd, gemanipuleerd en opzijgeschoven’. Vandaag in het nieuws: de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zegt in rapport dat de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van grote industriële bedrijven worden onderschat en dat klachten niet serieus worden genomen. Provincies, gemeenten en toezichthoudende omgevingsdiensten hebben te weinig kennis en capaciteit in huis om burgers goed bij te staan. (ed).

Update 27.04.2023

Gas (door een geologisch toeval onder Nederlandse bodem) en de winning ervan speelde een belangrijke rol in de economische ontwikkeling (geld voor de verzorgingsstaat en investeringen in de economie). Enkele cijfer die exemplarisch zijn voor de gang van zaken: de totale opbrengst in ca 60 jaar was 428 miljard euro. De staat ontving 363.7 miljard, Shell en Exxon Mobil (de bedrijven die de exploitatie deden) ontvingen 67,7 waarvan een deel aan de aandeelhouders als dividend werd uitgekeerd.

Afgelopen week moest MP Rutte naar Groningen om zich te verantwoorden en excuses aan te bieden aan de mensen die jarenlang in aardbevingsgebied de nadelen van de gaswinning hebben moet ervaren met materiele en emotionele schade tot gevolg. Er werd nooit naar hen geluisterd. Dat is wat ik boven schreef, er is een politiek-economische klasse die haar beleid oplegt en al het andere moet wijken. De innige verbindingen tussen bedrijfsleven en staat zijn veel dominanter dan hier geschreven kan worden, want dit is iets voor goede onderzoeksjournalistiek met toegang tot bronnen en databases. Groningen wilde 30 miljard compensatie, ze krijgen 22 miljard voor de hersteloperatie voor de komende decennia.

Een hilarische video op YouTube over Albert Heijn. Ook staken werknemers. Ahold behoort tot de lieveling van de Nederlandse politiek, maar de feiten blijven achterwege: Ahold met Bol, Etos, AH en GalEnGal zijn de hele coronacrisis open geweest met enorme winsten (gekmakende hoeveelheid reclames). Er zijn meer lievelingen: Shell, Randstad (tijdelijk werk is goedkoop voor de economie als geheel) en al die andere winkelketens die men in iedere plaats in een winkelstaat ziet. Ze worden beheerd door families of investeringsmaatschappijen en ze doen waar ze zin in hebben, alles legaal want wetten beschermen hen.

Vermoedelijk komt er in Nederland een culminatiepunt, een catharsis, van de huidige multiple crises, want het economisch-politieke systeem is vastgelopen. Zoals elders al eens beschreven is er in iedere maatschappij een verzadigingspunt van onvrede dat op een onverwacht moment (kan een futiliteit zijn), tot ontlading komt. Niet alleen in Nederland, want het globale kapitalisme is ontspoord (zoals ik in 1992 voorspelde).

Hoe het in Nederland werkt: er is een schandaal, een missstand, ophef in de media, Kamervragen, een onderzoekscommissie, een rapport, schokkende conclusies, er MOET wat veranderen, er gaat tijd overheen, er gebeurd NIETS.

In Nederland regeren VVD, CDA, PvdA, D66 na WO2, er is een economisch-politieke klasse, ze kennen elkaar van de studie, later uit het bedrijfsleven en hebben informele contacten over de stand van het land en veranderen van baan van politiek naar bedrijfsleven en van bedrijfsleven naar politiek.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, economie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Voetbal

(Geschreven in 2016) (Met Updates 2022)

In ieder geval is Nederland een heel goed opleidingsinstituut geworden voor de topclubs in heel Europa. 

Dit dacht ik na het verlies van Ajax van een Russische elftal dat niet als grandioos bekend staat. De doelman van Ajax was al zo goed als verkocht aan Barcelona, maar deed toch mee, want deze wedstrijd moest gewonnen worden om Champions League te mogen spelen en daarmee veel geld te kunnen verdienen.

Met dat geld verdienen zijn de problemen in  het voetbal begonnen, voetbal is een afspiegeling van de maatschappij. De commercialisering heeft in Nederland het voetbal om zeep geholpen. Ik zei meer dan 10 jaar geleden al: het voetbal is verkocht, het is verkocht aan de hoogste bieder. Ajax is een heel goed voorbeeld. Ajax ging in 1998 naar de handelsbeurs om in de vaart der voetbalvolkeren door te stoten en daarvoor geld op te halen. In 1996 was het nieuwe stadion klaar, het probleem was echter dat er geen gras wilde groeien (begrijpt u). De grasmat wordt dus ieder jaar vervangen en er zijn lampen nodig voor de groei (dit zal samen een vermogen kosten). Is dit niet symbolisch, een voetbalclub die het groot aan wil pakken, maar sinds 1995 geen Europa Cup 1, nu de Champions League, heeft gewonnen, ieder jaar vroegtijdig wordt uitgeschakeld in de voorrondes en waar ieder jaar de beste spelers vertrekken. De diverse bestuurscrises die breeduit in de media als dagelijkse soapserie zijn uitgezonden, laten zien dat er op de achtergrond grote financiële en persoonlijke (baantjes) zaken spelen. Het fijne hiervan zullen we nooit te weten komen.

Veel voetbalclubs hebben schulden, ze moeten ieder jaar door de KNVB beoordeeld worden of ze toestemming krijgen om deel te mogen nemen aan de competitie. Zelfs gemiddelde clubs betalen hun spelers hoge salarissen. De besturen worden vaak gevormd door ‘handige jongens’ met megalomane plannen die sponsoren weten binnen te halen en de belastingwetgeving tot in de puntjes kennen. FC Twente heeft 80 miljoen euro schuld en dreigde uit de eredivisie gezet te worden, er moest een rechtelijke uitspraak komen om dit te verhinderen.

Ondertussen spelen de media het spel mee, echte kritiek is er niet, het gaat nu eenmaal zoals het gaat en de journalist verdient zijn geld door het voetbal. Bijna ieder weekend zien we competitiewedstrijden waar je echt niet met het bord op schoot om 19.00 uur voor gaat zitten. De term mickey mouse competitie valt regelmatig, hoewel de spanning in de competitie wel is toegenomen als PEC Zwolle bovenaan staat in de competitie (2013).

Een afspiegeling van de maatschappij zijn ook de spelers die als ze kans krijgen liever een jaarsalaris van een paar miljoen opstrijken en bij een buitenlandse club op de bank gaan zitten als reservespeler. Het is de heersende moraal in de hele maatschappij: pakken wat je pakken kunt. Gênant wordt het als een 20 tot 25 jarige jongeman van eenvoudige komaf ineens in een auto van een paar ton gaat rijden, zich laat bedekken met tatoeages en in een villa woont met zijn knappe spelersvrouw en kinderen. Op zijn ca 33e jaar is hij binnen, hoeft nooit meer te werken. (Dit zijn dan role models geworden voor veel jongeren). Sommige ontsporen in weelde. De mannen die het in zich hebben worden trainer. Het is echter ook iets van generaties en persoonlijkheid. Johan Cruijff was een geniale voetballer, maar als persoon heeft hij laten zien dat hij verder keek dan het voetbal. Zijn voetbalveldjes in de wijken laten een grote maatschappelijke betrokkenheid zien, hij begon zelf in Amsterdam op straat te voetballen. Clarence Seedorf is ook een ex-voetballer, nu trainer, die veel voor de maatschappij doet, onder andere in Suriname.

Nederland deed niet mee met het Europese Kampioenschap voetbal 2016 na een serie verliezen in de kwalificatie. Ook dit is een gevolg van een generatie/mentaliteitskwestie. Tevens is er de beleidskwestie, goed betaalde bestuurders en trainers strijden om de macht en vooral om de speelwijze. Tegenwoordig speelt men bijna volgens wetenschappelijke theorieën in plaats van sport.

Voetbal trekt ook bepaalde bevolkingsgroepen aan, dit zijn de jonge mannen die vol testosteron de vijandclub wel even mores zullen leren. Het zorgt voor grote problemen en zinloos geweld, hoewel het de laatste jaren minder is dan 20 jaar geleden toen er zelfs een dode is gevallen in 1997. Absurd is natuurlijk het verschijnsel risicowedstrijden. Gewoon naar een wedstrijd gaan met je gezin wordt dan een afweging of het wel veilig is. Een verkeerde benadering is natuurlijk dat de kosten voor de inzet van politie door de overheid, dus de belastingbetaler, moeten worden gedragen. De clubs moeten dit zelf betalen en als ze dat niet kunnen kan de wedstrijd niet doorgaan.

Bekend is de uitspraak van Rinus Michels (1928-2005), de bekende trainer die ooit zei: Voetbal is oorlog. Hij bedoelde de strijd die nodig is om te winnen. 25 jaar geleden heb ik hiervan gemaakt: Voetbal is een substituut voor oorlog, waarmee ik bedoel dat voetbal een soort geritualiseerde oorlog is met strijd, de beste willen zijn en winnen of verliezen. Misschien is oorlog een voortzetting van de stammenstrijd en voetbal een geciviliseerde voortzetting van oorlog in vredestijd.

Voetbal is metafysica van het volk.

Voetbal is de nieuwe metafysica.

Er zit ook een metafysisch aspect aan voetbal. Sinds de ‘dood van god’ (Nietzsche) leven we in een seculiere wereld, tenminste voor velen in de westerse wereld, toch is er de behoefte aan verbinding en samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. In de moderne tijd heeft sport en dus ook voetbal die leegte opgevuld (samen met onder andere popmuziek). De echt fanatieke fans leven voor het voetbal ‘mijn club’, zetten tatoeages en op zondag is er de stadiondienst waar samen het clublied en andere samenzang plaatsvind.

Blijft over de trouwe echte voetbalfan, die blijft hopen en zijn/haar club blijft steunen…..en droomt over een deelname, liefst de finale, aan de Champions League waarbij de club tegen Real Madrid, Bayern München of Manchester United gaat spelen.

Update 15.09.2016

De Nederlandse voetbalclubs zeggen het vertrouwen in de Raad van Commissarissen van KNVB  op. Er was zonder overleg een nieuwe directeur benoemd.

De verkiezing van een nieuwe voorzitter van de UEFA (de Europese voetbalbond) is een onduidelijk ‘spel’ waar de grote belangen tot onvoorspelbare uitkomsten kan leiden, een onbekende Sloveen wordt voorzitter.

De FIFA (Wereldvoetbalbond)  kende eerder dit jaar ook een onduidelijk pokerspel voor een nieuwe voorzitter na het vertrek van de vorige. Deze heeft ervoor gezorgd dat de WK voetbal 2022 in Qatar zal plaatsvinden, een land waar het te warm is om te voetballen. Zijn naam noem ik niet, maar hij zat er 17 jaar en wordt nu vervolgd. Zijn beoogde Franse opvolger wordt ook vervolgd.

Enzovoort…

Update 03.08.2017 (1 jaar later)

Ajax is uitgeschakeld om aan de Champignons League mee te mogen doen…..

Een Braziliaanse speler bij Barcelona gaat naar Parijs, er is een totaalbedrag mee gemoeid van ca 500 miljoen euro. Het gaat op de achtergrond om de investeerder uit Qatar, een land dat op de wereld alleen een rol speelt vanwege het bezit van olie, zij betalen een absurde afkoopsom van ruim 222 miljoen.

Positief is het vrouwenvoetbal. Vanavond speelt Nederland een wedstrijd. Wat tot nu toe opvalt is een zekere onbevangenheid van het spel. Wat wel het geval is is dat veel vrouwen in het buitenland spelen en dat gaat natuurlijk ook om geld.

Update 08.08.2017

De vrouwen wonnen de finale en dat was mooi om te zien, wat we vooral zagen zijn sporters die hard werken in een team en geen opgeblazen individualistische getatoeëerde ego’s die we zo vaak bij de mannen zien (niet altijd, Ajen Robben is een positieve uitzondering, Robin van Persie en nog wel een paar).

Update 25.08.2017

Ajax is uitgeschakeld in de Europa League, ze staan 8e in de competitie. Een speler (33 jaar) die een aantal jaren in het buitenland veel geld heeft verdiend mag nog een jaartje bij Ajax spelen in de nadagen van zijn carrière.

Update 26.08.2017

Een heel goede analyse van Willem Vissers vandaag in de Volkskrant over de teloorgang, de teloorgang. 

Update 28.10.2017

Nederland gaat niet naar het WK in Rusland in 2018.

Update 24.11.2017

Uit de Engelse krant The Guardian 15 oktober 2017: ‘De neergang van het voetbal in Nederland: gedoemd door een totale obsessie met het verleden’.

Update 04.04.2018

Voetballers zijn de slechtste rolmodellen die er zijn (nou, misschien zijn sommige muzikanten nog slechter).

Update 10.11.2019

Het kan verkeren! Ajax speelt weer erg goed. We zien die Johan Cruijff mentaliteit weer: brutaal, arrogant, die Amsterdamse arrogantie. Heerlijk! Vooral trainer Erik ten Hag laat iets bijzonders zien, want hoewel er ook nu goede spelers naar het buitenland zijn vertrokken (lees bovenaan), slaagt hij er toch in de kwaliteit hoog te houden. Het heeft ook met een nieuwe generatie te maken die weer gretig is en veel talent heeft.

De Johan Cruijff mentaliteit is een uitspraak van hem die ik ooit opschreef toen hij een ander team analyseerde: “Ze hebben niet iemand die zegt ‘geef mij die bal maar even'”. Drukt precies uit wat hij zelf altijd deed, het voortouw nemen en aanvoerder zijn.

Update 21.04.2021

De grote rijke voetbalclubs van Europa willen een eigen competitie beginnen en meer geld verdienen. Waarschijnlijk hebben de bestuurders in Monaco in een luxe hotel al een paar jaar bijeenkomsten gehad, copieus gedineerd, en een plan bedacht om heel veel geld te gaan verdienen. Zoals boven gezegd (5 jaar geleden) is voetbal een afspiegeling van de maatschappij, dus dolgedraaid wereldvreemd kapitalisme. Dat er ook clubs zijn die niet mee willen doen is echter bemoedigend.

Update 12.05.2021

Het plan gaat niet door, enkele poenscheppers willen toch doorzetten. Voetballers hebben tegenwoordig security nodig (persoonlijke bescherming), ze zijn extreem rijk en dat valt op, de enorme welvaartskloof tussen rijke en arm is hier goed zichtbaar. Het is echter volledig geaccepteerd in de maatschappij.

Update 14.06.2021

In voetbal gaat het om techniek, intelligentie en mentaliteit, daarom was Johan Cruijff een van de beste spelers en ook een goede trainer. Techniek (talent) en intelligentie zijn aangeboren, mentaliteit kun je leren. Cruijff (Happel/Michels) wisten dat een wedstrijd wordt gewonnen (vooral) op de momenten dat een speler de bal NIET heeft: het totaalvoetbal/positiespel. Makkelijk is het niet en intelligentie is nodig.

Update 18.06.2021

Nederland speelt goed, vooral mentaal, ze zijn gretig en gedreven en wonnen 2 wedstrijden. Hou dat vast!

Lees ook: Maradona en Cruijff

Update 02.12.2022

WK Qatar. Qatar heeft 10 jaar geleden de organisatie voor dit WK gekregen. Het is een van de rijkste landen in de wereld, enkel door hun oliereserves. Veel bouwvakkers kwamen om in de ondragelijke hitte bij het bouwen van de stadions. Er is teveel gedoe rondom dit WK.

Update 10.12.2022

Voetbal is metafysica van het volk. Voetbal is de nieuwe metafysica. (zie boven). Voetbal is een seculiere religie. Elementen en eigenschappen van religie zoals gezamenlijkheid, broederschap, samenzang, eredienst (de wedstrijd) zijn ook te vinden in voetbal (en andere sporten, hoewel de ene sport zich er meer toe leent dan de andere). (Misschien wordt dit nog uitgewerkt).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, sport | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Vluchtelingen

De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets‘.

(Begonnen in 2013) (Met Updates 2023 10 jaar later/31 jaar later)

Dit schreef ik in 1992 in mijn artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’: “Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld of delven het onderspit binnen de rijke wereld zelf”. Uit het artikel ‘Het einde van het communisme’ uit 1991: …..“Hierdoor worden we geconfronteerd met migratiestromen van grote aantallen mensen naar de welvarende delen van de wereld, onder andere Europa”. Waarmee gezegd is dat de vluchtelingenstroom uit Afrika al meer dan 20 jaar aan de gang is. (zie krantenartikel NRC 1992 in de fotogalerij). Als er 250 mensen in de zee voor Lampedusa verdrinken is het nieuws en terecht.

Men wil veel geld gaan uitgeven om technisch hoogwaardige patrouilleschepen de gammele bootjes te laten opsporen en terugsturen. Dit is de manier waarop de rijke wereld de armen op afstand wil houden. Beter is het om (zoals meer dan 30 jaar geleden al bekend), importheffingen te verminderen en doelgerichte ontwikkelingshulp te organiseren om zo landen en mensen de kans te geven op een betere toekomst in hun eigen land, want het toelaten van grote aantallen immigranten is geen goede oplossing. Onlangs is gebleken dat bedrijven uit arme landen via Nederland belasting ontwijken om zo in eigen land geen geld naar de staatskassen te laten gaan. Dit bedrag zou hoger zijn dan er geld aan ontwikkelingshulp wordt gegeven. Het is al abject dat bijna alle grote bedrijven binnen de rijke landen geen of minder belasting betalen door (weliswaar) legale mogelijkheden in Nederland (belastingontwijking genoemd in plaats van ontduiking), echt moreel verwerpelijk wordt het als ontwikkelingslanden benadeeld worden en in het Westen goede sier gemaakt wordt met het geven van ontwikkelingshulp, die overigens meestal is gekoppeld aan het bedrijfsleven. Dat is wat heer Balkenende (8 jaar MP van de ‘BV Nederland’) en anderen, bedoelen met “de VOC mentaliteit” en waar ze zo trots op zijn. Nederland heeft een traditie op dit gebied die met de slavenhandel is begonnen. Er zijn sinds begin jaren 1990 duizenden mensen verdronken in de Middellandse Zee. Met binnen de rijke wereld zelf bedoelde ik de toenemende armoede in welvarende landen.

Update 20.11.2013

Economische vluchtelingen die de armoede ontvluchten in Afrika bestormen geregeld de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Hekken moeten steeds hoger en sterker worden gemaakt om de massa’s tegen te houden. Er zijn vluchtelingenkampen waar de migranten wachten op een kans om naar Europa te komen. Het zijn de mensen die geld hebben om een smokkelaar te betalen.

De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets, een beetje rijst, geen bed maar een matje op de grond en geen meubels. Zicht op verbetering is er niet. Is het vreemd dat de mensen die niets hebben in de andere kamer proberen te komen.

Ontwikkelingshulp is vaak slecht besteedt zo hebben onderzoeken uitgewezen, tevens zijn er teveel organisaties en is er versnippering. Beter is het om enkele landen te helpen ontwikkelen en die als voorbeeld te nemen. Dit moeten alleen landen zijn die een politiek systeem hebben dat  aan de doelstelling voldoet, wat op zich al een probleem is. Geld geven aan een land als bijvoorbeeld India is niet goed, dit land heeft een zeer rijke elite die maatschappelijke ongelijkheid in stand wil houden. Tijdens de Koude Oorlog na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 (de val van de Berlijnse Muur) probeerden veel mensen de DDR en andere communistische landen achter het IJzeren Gordijn te ontvluchten als politiek vluchteling. Dit heette toen ‘de mensen stemmen met hun voeten’ en ze werden toegelaten. Nu zien we hetzelfde met economische vluchtelingen uit Afrika en politiek vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Deze worden niet toegelaten en ze verdrinken in zee, worden in kampen opgesloten of wonen in de parken van Athene.

Update 23.08.2014

De regering trekt extra geld uit voor ontwikkelingssamenwerking. Men gaat dit gebruiken voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio waar ze het eerste aankomen. Het is echter een grote vergissing om noodhulp en opvang ontwikkelingssamenwerking te noemen, het heeft er niets mee te maken. Ontwikkelingssamenwerking is landen die economisch en maatschappelijk geholpen moeten worden ondersteunen om het land te ontwikkelen. Importbeperkingen moeten worden aangepast en er moeten geen landbouwproducten worden gedumpt die de lokale economie ontwrichten. Door deze maatregelen komen er minder vluchtelingen die opgevangen moeten worden.

In 1993 schreef ik:”de grenzen moeten dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp moet worden verhoogd”, maar dat is 20 jaar geleden.

Update 24.04.2015

Steeds meer bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee, met honderden tegelijk. De discussie over de aanpak wordt verkeerd gevoerd. Er zijn, in tegenstelling tot 1992 toen ik er over schreef, nu twee categorieën vluchtelingen. De eerste categorie is  nog dezelfde als 25 jaar geleden, mensen die vluchten vanwege een economische reden uit Afrika. Ze hebben in hun eigen land geen toekomst en willen naar het welvarende Europa dat ze door de media zo goed kennen. Ze willen werken, geld verdienen en een toekomst opbouwen. De tweede categorie zijn de vluchtelingen uit oorlog- en conflictgebieden, Syrië, Libië, ja eigenlijk uit het hele Midden Oosten.

De enige oplossing voor de eerste categorie is de landen in Afrika economisch op te bouwen (zie boven). De oplossing voor de tweede categorie is complex. Mensen ontvluchten oorlog en geweld en zoeken veiligheid. Het is duidelijk dat we in Europa niet alle mensen kunnen opvangen. Tevens is er geen Europese aanpak, minister-president Rutte zei: het is gewoon pech dat Italië daar ligt en dus moeten ze de vluchtelingen opvangen. Dat noemen ze een Europese aanpak. Ook het armlastige Griekenland wordt overspoeld met vluchtelingen. Er zijn landen in Europa die bijna geen vluchtelingen opvangen. Men moet een berekening maken van inwonertal versus het aantal vluchtelingen dat opgevangen kan worden. Misschien is een verdeelsleutel op basis van BBP (Bruto Binnenlands Product, de welvaart van een land) en het aantal vluchtelingen nog beter. Op deze wijze is er een verband tussen welvaart en de draagkracht van een land om vluchtelingen op te nemen. Maar het aanpakken van de oorzaken verdient ook hier natuurlijk de voorkeur. Directe oplossingen zijn er niet, dit soort conflicten hebben een tijdsspanne van decennia.

Kort samengevat in een reactie elders op een artikel (over vluchtelingen uit Ghana) in de Volkskrant van Kees Broere:

We moeten beginnen met het maken van een duidelijk onderscheid tussen economische en politieke vluchtelingen. Deze (mooie) reportage van Kees Broere laat goed de economische vluchtelingen zien. Politiek vluchtelingen komen momenteel oa uit Syrië en Libië. Beide vragen een geheel andere aanpak. Zoals al DECENNIA bekend is, moeten de internationale handelsverhoudingen worden verbeterd, importheffingen worden veranderd, moeten er geen westerse producten (en afval) in Afrika gedumpt worden. westerse bedrijven moeten goede lonen betalen en belastingontduiking via de Zuidas in Amsterdam moet worden verboden. Met goede doelgerichte ontwikkelingshulp kunnen deze landen zich ontwikkelen en zullen deze vluchtelingen thuis blijven. Politiek vluchtelingen zijn van alle tijden, deze zullen (ten dele) geholpen kunnen worden. In Europa moet er een verdeelsleutel komen die een koppeling maakt tussen de welvaart van een een land (bijvoorbeeld bbp) en de opname van vluchtelingen. Er zijn Europese landen die weinig vluchtelingen opnemen, in Italië en Griekenland bevinden zich veel vluchtelingen (het is beter dit niet goed te praten op de wijze die MP Rutte deed door te zeggen dat het pech is dat Italië daar ligt, maar dit terzijde).

Update 09.05.2015

Kijk, er wordt nagedacht in Brussel. Vandaag in de Volkskrant een artikel. De Europese Commissie wil iets gaan doen aan de vluchtelingen. Er moet in Europa een quotum komen voor de opname van vluchtelingen op basis van de welvaart, bevolkingsomvang, werkeloosheidspercentage en het aantal asielzoekers dat er al is. Tevens komen er maatregelen om de komst van asielzoekers af te remmen. Landen waar mensen vandaan komen krijgen hulp. De maatregelen zijn wel tweeslachtig. Opvang van mensen ter plekke, betere grensbewaking en mensen terugsturen. Als de landen niet meewerken krijgen ze een korting op ontwikkelingshulp.

Het is beter maatregelen te nemen die de uitstroom van mensen tegengaat door de oorzaken weg te nemen (zie boven).

Update 26.05.2015

Vandaag een opinieartikel van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen (in de Volkskrant). Voor het eerst in tijden dat iemand pleit voor aandacht voor de landen waar al die vluchtelingen vandaan komen. De minister wil 50 miljoen euro besteden aan verbetering van de economieën van enkele Afrikaanse landen en hoopt dat andere landen zullen volgen. Hoopt, ik vraag mij dan direct af waar het Europese beleid is. Zelf denk ik dat er een Marshallplan nodig is vergelijkbaar met de hulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, dus miljarden (maar alleen volgens de aanpak die boven beschreven is).

Waar ze simpelweg mee moeten beginnen is bijvoorbeeld de Nederlandse rozenkwekers die in Afrika hun rozen kweken (gebeurt al meer dan 10 jaar) en wereldwijd exporteren hun personeel een goed loon te geven, dat is iets waar je een land echt mee helpt. Of cacaoboeren een goede prijs geven voor hun producten. Maar het is al heel lang duidelijk dat alles waar we in het rijke westen voor moeten inleveren niet gebeurt, want dat vraagt iets van ons en dat kan natuurlijk niet (ironisch bedoeld). Het gaat er om verbanden te leggen tussen verschillende nieuwsfeiten: 50 miljoen is net zoveel als er in Rotterdam aan een nieuw museum wordt uitgegeven (Collectiegebouw Museumpark). 

Die 50 miljoen voor Afrika komt uit het Dutch Good Growth Fund. Wist niet dat het bestond, in de naam zit zit de tweeslachtigheid al besloten, gaat het om de groei van Nederland of de groei elders? Ook de naam van de minister mevrouw Ploumen (dit heet een minister zonder portefeuille en valt onder Buitenlandse Zaken) is Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse handel is het doel (en staat vooraan), Ontwikkelingssamenwerking/hulp het gevolg (typisch zo’n VVD/VOC mentaliteit) (zie boven). Er is een lijst van 68 landen die in aanmerking komen voor dit fonds. (India staat er ook op (zie boven).

Update 01.07.2015

Een treffend verhaal van NOS correspondent Koert Lindijer van de NOS over het Afrikaanse land Mali dat mijn analyse geheel bevestigd. Jongeren gaan weg omdat er geen werk en toekomst is, ze zien geen alternatief. Mensen die na jaren terugkeren, en die niet omgekomen zijn tijdens de overtocht, hebben succes. De migratie begon al in de koloniale tijd die ruim 60 jaar bestond als kolonie van Frankrijk. Een kwart van de Malinezen woont in het buitenland, vooral in Frankrijk. http://nos.nl/artikel/2044569-migratie-is-in-mali-religie-geworden.html

Update 17.07.2015

In de Ethiopië is een VN conferentie met de naam Financing for Development. Wat ik eerder schreef (zie boven) wordt bevestigd met nieuwe cijfers. 90 miljard euro wordt via fiscale sluiproutes (dus ook via Nederland) aan arme landen onttrokken, bijna evenveel als deze landen aan ontwikkelingshulp krijgen (117 miljard). Het onttrokken bedrag is nog groter door belastingafspraken tussen landen. Een international rechtsorgaan om belastingontduiking tegen te gaan wordt tegengehouden door de rijke landen. Hoe duidelijk kan het zijn. Het aantal (boot)vluchtelingen zal hierdoor toenemen.

Update 05.09.2015 

Er is een exodus aan de gang die Bijbelse associaties oproept. Syriërs die met bootjes vanuit Turkije naar de Griekse eilanden zijn gevlucht, reizen via de Balkan naar Hongarije en willen naar het ‘beloofde land’ Duitsland. Ze reizen in overvolle treinen en lopen met duizenden tegelijk langs snelwegen naar het noorden. Het beeld van een klein jongetje dat dood op een stand in Turkije ligt schokte de wereld deze week.

De Syriërs zijn politiek vluchtelingen die hun land ontvlucht zijn voor wrede dictator Assad die nietsontziend al een paar jaar een oorlog voert tegen zijn eigen bevolking. (Het zijn overigens wel de mensen die het kunnen betalen om te vluchten, de middenklasse. Navrant is het het beeld van vluchtelingen die met hun telefoon een selfie maken op de standen van een Grieks eiland om te laten zien dat ze het gehaald hebben). Wat is nu de achtergrond van deze tragedie.

De vluchtelingen zijn het slachtoffer van immorele internationale machtspolitiek. Rusland houdt al jaren in de Verenigde Naties iedere actie tegen Assad tegen, dit is onderdeel van hun geopolitiek waarover ik in een ander artikel heb geschreven (Dossier Geopolitiek). Maak geen vergissing, de Verenigde Staten, Rusland en China voeren achter de schermen een genadeloze strijd om politieke en economische macht in de hele wereld. De volksopstand in Oekraïne van 2014 heeft iets in gang gezet. Een door Rusland gesteunde regering kwam ten val en er kwam een op het westen georiënteerde regering. In het Oosten van Oekraïne en op het schiereiland de Krim is de meerderheid van de bevolking op de hand van Rusland. Regeringen en staten denken echter niet in voorkeuren van de bevolking, maar in macht en territorium. Rusland annexeerde de Krim vanwege de militaire havens. Het westen is er als de kippen bij om Oekraïne binnen de invloedssfeer te krijgen en direct economische, politieke en verhulde militaire steun te geven. Het zou mij helemaal niets verbazen als Amerikaanse militaire adviseurs in Oekraïne al lang aan het werk zijn, maar dat lezen we natuurlijk nooit in de krant. De president van Rusland, Poetin (een KGB ambtenaar (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie/levensloop van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen.

Daarmee zijn we terug bij de miljoenen mensen die op de vlucht zijn vanuit Syrië en bij de 200.000 mensen die door president Assad zijn vermoord. Zolang de internationale gemeenschap geen actie onderneemt tegen deze dictator zal de exodus doorgaan.

Update 13.10.2015

De Nobelprijs voor economie ging dit jaar naar Angus Deaton. Een van zijn specialisaties is armoede en ongelijkheid. Hij gelooft niet in ontwikkelingshulp, maar meer in het opheffen van handelsbelemmeringen. (zie boven, ik zeg dit al 30 jaar, sinds mijn studie).

Dat de geschiedenis zich herhaalt en dat mensen niet van de geschiedenis leren is bekend. Meestal herhaalt de geschiedenis zich op een andere manier, bij de vluchtelingencrisis herhaalt de geschiedenis zich echter als een kopie. We schrijven de jaren 1990, de VVD en de PvdA (en D66) regeren 8 jaar in twee regeerperiodes van 1994 tot 2002. (Minister-president is Wim Kok, minister van financiën is Gerrit Zalm). Per jaar komen er gemiddeld 50.000 asielzoekers Nederland binnen, of het economische of politieke vluchtelingen waren werd nooit helemaal duidelijk want de asielprocedures deugden niet. Asielzoekers werden in tenten ondergebracht, want de opvanglocaties waren vol (zie fotoreportage onder). Door de langzame asielprocedures ontstond er een groep mensen die 10 jaar later een generaal pardon kregen, 27.000 mensen. Deze gang van zaken was de voedingsbodem voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en in 2015 Geert Wilders. Over 10 jaar is er weer een generaal pardon voor de asielzoekers die dit jaar Nederland binnenkomen, geschat op 50.000.

Een grafiek van het COA uit 2014, toen er na een daling van een aantal jaren een lichte stijging was van het aantal asielzoekers. De toename van asielzoekers tijdens de ‘Paarse’ regeringen (1994-2002) met Wim Kok (PvdA) en Gerrit Zalm (VVD) is goed te zien.

Paars 1994 -2002

In 2015 komen er opnieuw kampen, ze weten niet waar mensen ondergebracht moeten worden. Sporthallen en leegstaande kantoren worden gebruikt (asielzoekers hielden in Nijmegen, waar een kamp voor 3000 personen komt, een protest tegen de slechte behuizing).

Het handelen van politici in deze tijd laat wanhoop zien, het is pure crisisbeheersing en reactief handelen. Er komen duizenden mensen per maand Nederland binnen. De open grenzen zorgen ervoor dat iedereen die in Griekenland en Italië aankomt binnen twee weken naar het noorden reist. De instroom op Griekse eilanden gaat door. (Opvallend is overigens dat we over Italië en Marokko niks meer horen). De polarisatie onder de Nederlandse bevolking is enorm, er zijn voorstanders van het toelaten van vluchtelingen en tegenstanders. In Duitsland is dezelfde situatie, men verwacht dit jaar meer dan een miljoen vluchtelingen. Er zijn aanslagen op opvanglocaties. Er is een rechts-radicale beweging die makkelijk kan ontsporen. Dit roept associaties op met een duister verleden, waar rampen uit zijn voortgekomen. Men spreekt al over onbeheersbaarheid.

Het aantal brievenbusfirma’s in Nederland is de afgelopen twee jaar met 17% gegroeid. Een van de bedrijven die ervoor zorgt dat abjecte bedrijven en landen (zie boven) minder belasting betalen gaat naar de beurs, de eigenaren worden miljonair. Dit is de volstrekt immorele wereld waarin we leven. 

De kosten van de opvang worden dit jaar 1 miljard euro, we hebben net 7 jaar crisis achter de rug waar miljarden zijn bezuinigd. Wat hierbij direct opvalt is dat er in de begroting al rekening mee was gehouden (?).

Update 18.10.2015

De PVV is veruit de grootste partij in de politieke peilingen. Dit is geheel te danken aan de aanpak van heer Wilders met de simpele opstelling van: “de grenzen moeten dicht”, een groot deel van de kiezers is het met deze opstelling eens, ook mensen die voorheen nooit op deze ‘partij’ (immers zonder leden) zouden stemmen. Laten we echter vooral niet vergeten dat we de huidige situatie te danken hebben aan het falen van al die partijen die de afgelopen 15 jaar Nederland geregeerd hebben. 1 ding is zeker, na de volgende verkiezingen is Nederland een onregeerbaar land.

In Duitsland gaan stemmen op om ook daar een hek te bouwen, net als in Hongarije. Het verdrag van Schengen (eind jaren 1980), waarbij de binnengrenzen wegvielen, is te zien als naïef. Economische motieven, één Europese binnenmarkt van 500 miljoen inwoners, speelden de hoofdrol. Geen douanes meer, geen wisselkoersen met de euro. Het klinkt goed, maar iedereen die voet aan wal zet op een buitengrens van Zuid-Europa kan vrij reizen, legaal of illegaal. Daarom is er in Frankrijk bij Calais al jaren een tentenkamp met een paar duizend mensen die geen geldige papieren hebben en naar Engeland willen.

De woningnood in Nederland is enorm (zie Dossier Woningnood elders op deze website), daarom  moet er een koppeling komen tussen het toelaten van vluchtelingen en een grootschalig woningbouwprogramma dat wordt bekostigd door een solidariteitsheffing. Deze solidariteitsheffing moet worden opgelegd aan iedereen die een tweemaal modaal inkomen heeft en is de tegenhanger van de verhuurdersheffing die reeds een aantal jaren is opgelegd op huurders van de sociale woningbouw.

Update 05.11.2015

Men verwacht komend jaar nog ca 3 miljoen nieuwe vluchtelingen die naar Europa zullen komen. 

Update 10.12.2015

Het gaat erom de werkelijke gang van zaken te kennen en de keuzes van de verantwoordelijken te toetsen. De vluchtelingencrisis heeft geleid tot grote spanningen in heel Europa. Wat vragen oproept is dat bijvoorbeeld in Duitsland, waar 1 miljoen vluchtelingen zijn toegelaten, ook naar voren is gekomen dat het toelaten van vluchtelingen een rol speelt in de vergrijzingsproblematiek. De politieke en economische verantwoordelijken vrezen de vergrijzing van de samenleving en dat is een argument geworden voor het laten komen van een miljoen mensen, ze worden gezien als nuttige arbeidskrachten om ingezet te worden op de arbeidsmarkt.

Ook in Nederland is er ineens een tekort aan werkers in de industrie, een werkgever zei op tv dat ze per direct mensen kon gebruiken, waarbij gedoeld werd op vluchtelingen, want veel vluchtelingen komen uit de middenklasse van Syrië. Men vraagt zich dan af of het Nederlandse onderwijssysteem wel goed functioneert. Tegelijkertijd lezen we in de media dat werkgevers liever Poolse werknemers hebben in plaats van Nederlanders.

Mijns inziens past dit een patroon wat ik eerder heb beschreven: het kapitalisme heeft een constante aanvoer van goedkope en makkelijk inzetbare werkers nodig, de gevolgen van dit soort demografische processen wordt volledig onderschat. Duitsland en Nederland zijn landen die vanaf de jaren 1960 de instroom van werkers hebben georganiseerd, Duitsland haalde mensen in Turkije, Nederland uit Turkije en Marokko. Frankrijk had zijn voormalige koloniën waar veel mensen vandaan zijn gekomen.

Op tv hield Frans Timmermans (54), een PvdA carrièretijger die nu Eurocommissaris is, een pleidooi voor broederschap en samenleven met vluchtelingen, tevens schreef hij een boekje hierover. Bevlogen praten en een boek schrijven helpt echter niet. Europa is de middenklasse kwijt aan het raken aan rechts, in Frankrijk, Duitsland en ook Nederland (andere landen ben ik niet mee bekend). Dat komt doordat er wel een economisch maar geen sociaal Europa is gekomen, beloften zijn niet waargemaakt (vooral door de sociaal-democratie die haar ideologie heeft laten vallen). Excuses zijn er niet, alleen een miljarden kostend investeringsprogramma in sociale woningbouw, werkgelegenheid en loonverhoging voor de lagere inkomens kan het tij nog keren, anders zal de geschiedenis zich herhalen zoals in Duitsland voor WO2 waar de middenklasse zich liet paaien met simpele oplossingen en een zondebok……..en we weten waar dat toe kan leiden.

Update 14.12.2015

In de Volkskrant een artikel van hoogleraar openbare financiën Harry Verbon die stelt dat de huidige en aanhoudende vluchtelingenstroom de hoge werkeloosheid in stand zal houden en dat de welvaartsstaat zal bezwijken. Vooral de zogenoemde ‘onderkant’van de arbeidsmarkt zal getroffen worden. We hebben nu al een situatie dat iedereen met een vaste baan een goed leven kan leiden (zolang als je niet ontslagen wordt en je je belastingen betaalt), maar vaste banen/contracten worden steeds minder gegeven, tijdelijke contracten en zzp werk (geen pensioenopbouw, geen ziektekostenverzekering, geen WW maar Bijstand etc) zijn normaal, de dagloner van de 21e eeuw: geen werk, geen geld.

Update 21.01.2016

In Keulen zijn tijdens de jaarwisseling honderden vrouwen aangerand door mannen met een buitenlands uiterlijk, dit heeft de meningenpolarisatie over vluchtelingen verder doen toenemen, niet alleen in Duitsland zelf (waar deze gebeurtenis enige tijd door autoriteiten is verzwegen) maar in heel Europa. Nederland is nu voor een half jaar voorzitter van de EU, we roepen nog even in herinnering dat minister-president Rutte in april 2015 nog zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf maar moest oplossen. Men zoekt nu koortsachtig naar een Europese aanpak en verbaasd zich erover dat de buitengrenzen niet goed bewaakt worden. Dit past mijns inziens geheel in het patroon dat er koste wat kost 1 Europa moest komen zonder binnengrenzen, de Schengenzone, zonder dat er goed  over is nagedacht, het is louter economisch denken. Tevens wordt er nog steeds geen goed onderscheid gemaakt tussen economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen. In Duitsland blijken ineens heel veel Marokkanen te wonen, het zijn jonge jongens die op goed geluk hun land verlaten hebben en in Europa wat rondhangen, dit zijn wat men noemt gelukszoekers. 

Wat ik nog nooit gehoord heb is dat de politiek vluchtelingen, de Syriërs, Irakezen, Afghanen bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. De oorlogen in die landen houden een keer op en dan kunnen ze terug. Er zijn verborgen agenda’s van een economisch-politieke elite in Europa (zie boven). Dit gaat goed tot de bom een keer barst.

De voorstanders van vluchtelingen halen het voorbeeld aan van een miljoen gevluchte Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland onderdak vonden. Men vergeet echter te vermelden dat we hier over buurlanden spreken, juist daarom moeten ze in het Midden-Oosten hun eigen problemen oplossen.

Over een paar jaar zal men met afgrijzen en verbijstering naar de beelden kijken van de massa’s vluchtelingen die vanuit Griekenland naar het noorden trokken. Dit is de zwartste bladzijde van deze eeuw voor Europa, veroorzaakt door kortzichtig beleid. De verantwoordelijken zullen hiervoor nooit verantwoording hoeven afleggen. Men hoort overigens ook de mening dat Griekenland vluchtelingen met opzet ongecontroleerd heeft laten doorreizen naar het noorden als vergelding voor wat Europa Griekenland heeft aangedaan.

Update 26.01.2016

Hr. Timmermans heeft nu ook gezegd dat er economisch vluchtelingen naar Europa komen en dat deze moeten worden teruggestuurd. Hij moet nog 2 maatregelen nemen: een grootschalig ontwikkelingsprogramma voor Afrika, dan neem je de push factoren (de structurele armoede, zie boven) van economische vluchtelingen weg en de tweede maatregel is een tijdelijke verblijfsvergunning voor alle politiek vluchtelingen.

Er zijn op verschillende plaatsen in Europa weer grenscontroles, Schengen is verleden tijd.

Update 31.01.2016

Angela Merkel, de Duitse minister-president, heeft nu ook gezegd dat de vluchtelingen uit Syrië terug moeten als de oorlog voorbij is. Wat hierbij het eerst opvalt is dat ze dit zegt na ruim een half jaar verwarring, chaos en protesten. Waarom heeft men dit niet van begin af aan duidelijk gemaakt. Dat is wat ik bedoel met de vraag of er dubbele agenda’s zijn.

Zelden in de geschiedenis zagen we zoveel verantwoordelijken zo falen.

Update 15.03.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel waarbij men op het eerste gezicht denkt: nou en! Toch zit er een heel verhaal aan vast dat verband houd met de toestroom van vluchtelingen. We hebben het nu over vluchtelingen met een economisch motief uit Afrika. Er wordt op grote schaal afgedankte kleding uit het rijke westen naar Afrika gebracht en gedumpt. De lokale textielindustrie is hierdoor in het slop geraakt. Nederland speelt zoals wel vaker een rol in dit soort activiteiten, want is de 5e grootste exporteur via de haven van Rotterdam (voor ruim 200 miljoen euro). De landen die de kleding ontvangen gaan nu een importverbod instellen. Het dumpen van goederen, voedsel (en zelfs afval) in Afrika is al decennia de praktijk, hierdoor is het aantal mensen dat Afrika wil verlaten zo toegenomen omdat ze er geen toekomst zien, dit is al meer dan 25 jaar aan de gang. 

Het Bijbelse drama van de vluchtelingen in Zuidoost-Europa duurt voort, gisteren konden we de beelden zien van vluchtelingen die wadend door het koude water een grensrivier tussen Griekenland en Macedonië oversteken. Ze werden gearresteerd. 

Update 16.03.2016

Gelukkig is er nog iemand die naar de oorzaken voor de vluchtelingencrisis zoekt in de keuzes die de verantwoordelijken 20, 25 jaar leden maakten, dat is Paul Scheffer hoogleraar Europese studies in Tilburg (in het tv programma Nieuwsuur van 16.03.2016). Een politicus, zeg een Lubbers, zeg een Kok, zeg een Balkenende, zal nooit zeggen dat ze fouten gemaakt hebben: Griekenland in de Euro, Europa (Schengenzone) zonder grensbewaking, de structurele achterstelling van Afrika, belastingontwijking via Nederland. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Integendeel, dat zijn over het algemeen de mensen die zich laten bewieroken voor hun ‘voortreffelijke prestaties’ en na de politiek goede banen kregen. (Navrant is wel dat ex-politici jaren later als privé persoon tot een diametraal andere mening komen, maar dan is het natuurlijk te laat).

Update 18.06.2017

Er zijn veel discussies over het toelaten van vluchtelingen. Het formeren van een nieuwe regering is erdoor mislukt. De opvattingen van GroenLinks werden door de VVD en het CDA niet gedeeld. Ze deden er 3 maanden over om tot dit inzicht te komen.

Wat opvalt is dat in bijna alle discussies vluchtelingen met een economisch motief en vluchtelingen met een politiek motief nog steeds door elkaar gehaald worden. Als je analyse niet goed is kan de oplossing ook niet goed zijn (zie boven). Door onbegrip zijn er geheel nieuwe woorden voor vluchtelingen gekomen bij een deel van de bevolking: ‘gelukszoekers’ en ‘dobbernegers’. Vooral het laatste woord laat de respectloosheid zien die is ontstaan, maar ik hou het vooral op onwetendheid die hiertoe heeft geleid.

Ook opvallend is dat de VPRO een Franse documentaire uitzond (15.06.2017) over Syrië, dat doen ze dan om 12 uur ’s nachts als er niemand kijkt. De documentaire liet goed zien hoe de president en het land ontspoord zijn en waar al die vluchtelingen met een politiek motief vandaan komen (zie boven). (De documentaire is hier te zien: https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/master-of-chaos.html). Zoals vaker gezegd is de Frans-Duitse zender ARTE beter dan de Nederlandse publieke omroep, zij hebben iedere dinsdagavond een thema avond over een dringend maatschappelijke kwestie, zoals de vluchtelingcrisis, het klimaat, de economische crisis en het terrorisme. Ze beginnen dan om 20.15 uur.

Update 30.11.2017 (4 jaar na het eerste bericht en 25 jaar na de eerste analyse)

In de Volkskrant vandaag een artikel over de vluchtelingencrisis uit Afrika. In het Afrikaanse land Ivoorkust is een Afrikatop met politiek leiders uit Europa en uit Afrika. Dit topoverleg is er gekomen door de aanhoudende migratiestroom vanuit Afrika en de berichten dat in Libië mensen in kampen worden opgesloten en als slaaf worden verhandeld.  De migratiedeskundige geeft een analyse maar laat alles waar het westen verantwoordelijk voor is achterwege. In de eerste plaats hebben we inzake Afrika te maken met een post-koloniale situatie en dat dat schept verplichtingen. In de tweede plaats is het sinds de koloniale tijd tot op de dag van vandaag gegaan om goedkope grondstoffen en toegang tot afzetmarkten voor westerse producten.

Goedkope grondstoffen zoals olie, steenkool, goud en coltan (een metaal dat in ieder mobieltje zit). Dat die Nederlandse multinational die in Nigeria (al sinds de jaren 1930) olie delft, personeel onderbetaald, de lokale politiek omkoopt en het landschap vervuild is ongelofelijk.

Decennialang zijn er producten gedumpt, van agrarische producten tot kleding, tot oude vuile auto’s, vuile koelkasten en zelfs chemisch afval (gedumpt in een woongebied, het kan altijd nog crimineler). Ook de immorele praktijken van bedrijven die belasting ontwijken via Nederland worden niet aan de orde gesteld. De deskundige pleit voor gereguleerde arbeidsmigratie naar Europa zoals men wel vaker hoort om de vergrijzing tegen te gaan en om migranten (net zoals de gastarbeiders vanaf de jaren 1960) in Europa goedkoop het vuile en gevaarlijke werk te laten doen. Dit noemt hij de drie d’s: dirty, dangerous, demanding (slecht betaald, gevaarlijk en ondergewaardeerd). Hij vergeet echter dat veel mensen in Europa helemaal geen migranten en een toename van de multiculturele samenleving willen. Dit is de helft van de oorzaken voor het ‘populisme’. Tevens willen werkgevers structureel geen goed loon betalen voor dit soort werk (zie Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates).

Ik volg deze problematiek al 25 jaar en zoals boven reeds gezegd: “De grenzen dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp omhoog”, een uitspraak van mij uit 1993. Ieder rechts betoog in de afgelopen 25 jaar (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders) heeft het bij het eerste gehouden: de grenzen dicht. Dat is natuurlijk niet goedMaar ik denk dat het laat is, de migratiestromen zijn op gang gekomen en zullen niet meer stoppen, want de meeste jongeren in Afrika willen weg (er komen er door de bevolkingsexplosie miljoenen bij). Dat hun droom van rijkdom in Europa een illusie is is ze niet meer uit het hoofd te praten. 

(Ik zeg al meer dan 25 jaar, sinds mijn studie, praktisch hetzelfde. Dat komt omdat de argumenten stand hebben gehouden, 25 jaar lang. Wat we echter in de nationale en internationale politiek zien is: het kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme‘, opportunisme, eigenbelang, nepotisme, vriendjespolitiek, intellectueel falen enzovoort. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Een politicus of belanghebbende ben ik niet, simpelweg een betrokken burger. Er zijn enkele personen die wel de goede instelling hebben gehad, dan denk ik aan Jan Pronk (1940) en Max van der Stoel (1924 – 2011), beide van de PvdA, maar er zijn er wel meer).

Update 14.06.2018 (5 jaar na eerste bericht, 27 na de eerste analyse in 1991)

Op NPO Radio 1 een discussie met Jan van de Beek na aanleiding van een artikel in de Telegraaf vandaag, we hebben het al meer dan 25 jaar over hetzelfde.

Update 16.06.2018

In 1993 werd in Gilze (Brabant) op een voormalig luchtmachtterrein opvang voor de grote toestroom van asielzoekers opgezet. Legertenten dienden als onderkomen vanwege plaatsgebrek. Hier is in Nederland de vluchtelingenproblematiek begonnen waarvan anno 2018 nog steeds de gevolgen hun uitwerking hebben (zie boven). Er is nog steeds een AZC gevestigd.

 Update 22.06.2018

De migratie/vluchtelingenproblematiek is na 25 jaar wanbeleid ontspoord. De Duitse Bondskanselier Merkel heeft het over een crisis in Europa door de migratiecrisis. Mijn analyse uit de jaren 1990 komt nog steeds terug: de ontwikkeling van Afrika, het woord Marshallplan valt. In Italië hebben de ‘populisten’ van links en rechts de verkiezingen gewonnen op dit thema en ze hebben, verbazingwekkend genoeg, samen een regering gevormd. Italië heeft 700.000 migranten aan land zien komen in de afgelopen jaren, ze zien zichzelf daarom als vluchtelingenkamp van Europa en ze weigeren nu nieuwe boten met vluchtelingen. In Duitsland kreeg de anti-immigratie partij AfD veel zetels in het parlement en nu de druk groot is geworden dreigt een regeringscrisis.

In de Volkskrant vandaag een goed artikel uit Ventimiglia aan de Italiaans-Franse grens waar mensen de grens over willen naar Frankrijk. De grens is echter gesloten voor vluchtelingen en ze slapen onder bruggen, naar schatting meer dan 20.000 personen. Exemplarisch is een vrouw uit Ivoorkust die haar land verliet om geld te verdienen voor haar 13 jarige dochter. Hier zit de kern van de zaak: deze vrouw moet in Ivoorkust bij haar dochter blijven en daar een toekomst opbouwen. Ivoorkust, een voormalige Franse kolonie, moet geholpen worden met de economische ontwikkeling. Daar gaat het om. 

De EU belegt crisisvergaderingen en volgend week wil de EU nieuwe maatregelen tegen migranten nemen. Men wil in Tunesië en Egypte kampen inrichten waar mensen asiel kunnen aanvragen. De landen zelf is nog niets gevraagd. (Ik kom hier nog op terug).

Update 08.08.2018

Voortschrijdend inzicht noemt men dat. De Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU, een rechts-christelijke partij) pleit vandaag voor het opheffen van importheffingen op producten uit Afrika om de migrantenstromen tegen te gaan, want als mensen in Afrika en toekomst zien komen ze niet naar Europa. Dat dit nodig is zei ik meer dan 25 jaar geleden al, zie boven.

De landen waar de EU kampen wil vestigen om migranten tegen te houden willen dat niet, zie vorige update. Ze zouden ook wel gek zijn, arme landen, oa. Tunesië en Egypte zijn genoemd, die massa’s migranten moeten huisvesten.

Er is een toename van migranten die naar Spanje komen, want Italië houdt mensen tegen, zie boven kopie krantenartikel uit 1992.

Update 18.08.2018

Op de Duitse tv (ZDF 16.08.2018) een reportage over het tegengaan van migratie uit Afrika. De EU geeft 8 miljard euro uit om migranten tegen te houden uit de Sub-Sahara landen, oa Niger. Er worden deals gesloten met dictaturen omdat het tegenhouden van migranten nu prioriteit heeft. Duitse beveiligingsbedrijven doen goede zaken met het leveren van techniek. In de documentaire werd ook gezegd dat de grensbewaking van de EU met de naam Frontex in 2005 pas begon, 12 jaar na Schengen.

Update 24.08.2018

Italië dreigt met het stopzetten van betalingen aan de EU als Europese landen geen vluchtelingen die in Italië aan land willen opneemt. Dit is het politieke klimaat dat na 25 jaar is ontstaan.

Update 21.09.2018

Een van de weinige mensen met een afgewogen, niet populistische, analyse is Paul Scheffer. In Nieuwsuur (tv achtergrondenprogramma) werd hij geïnterviewd. Hij was in Marokko en sprak over migranten die naar Spanje en verder willen. Een treffend straatinterview met jonge mannen uit de sub-Sahara landen die naar Europa willen, een zei iets in de trant van: het is onze droom, als je wil dan ga je. Hij liet op een telefoon (!) iets zien. Hier te zien: Reportage Nieuwsuur

Update 25.11.2018

Er komt een migratiepact opgesteld door de Verenigde Naties, er is twee jaar over gesproken. De meningen zijn verdeeld.

Lees hier het Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates) over gastarbeid in de jaren 1960 en arbeidsmigratie sinds ‘Schengen’.

Update 17.06.2019 (27 jaar later)

Op de radio een discussie over mensen die geen verblijfsvergunning krijgen maar niet terug gaan naar het land waar ze vandaan komen.

Update 07.09.2019

De vluchtelingencrisis duurt voort. We moeten dit zien als het resultaat van diepe globale tegenstellingen in de wereld tussen armoede en rijkdom. Ik schreef er in 1992 over. Bovenstaande tekst kan volledig blijven staan. Jammer dat maar zo weinig mensen en media de verbanden leggen tussen verschillende zaken, maar dat zien we op meer gebieden.

In Duitsland is de anti-immigratie partij AfD bij de verkiezingen de op een na grootste partij geworden, de gevestigde partijen verliezen fors. Er er is na jaren van ontkenning en negeren een gevaarlijke vermenging gekomen tussen populisme, rechts-extremisme en erger. Zelfs de ex Bondspresident Gauck zei in een interview dat er gerechtvaardigde kritiek is en dat verkettering niet goed is. De geschiedenis herhaalt zich.

Update 20.11.2019

In 25 jaar zijn de verantwoordelijke politieke partijen (met name de VVD, PvdA, D66, CDA) er niet in geslaagd de asielprocedures te verkorten en te verbeteren. Of het vluchtelingen met een economisch of politiek motief zijn is net als in de jaren 1990 niet duidelijk. De asielcentra zijn overvol. De druk op de woningmarkt blijft hoog (voor staatsburgers en statushouders, er is een tekort van 300.000 woningen en er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofcrisis…..kan het nog erger). Gisteren bleek dat er miljoenen euro’s moeten worden betaald aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de procedure, zij kunnen dan naar de rechter voor een schadevergoeding (advocaten hebben ook weer werk).

Update 02.03.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, hoewel veel mensen het liever niet zien. Ik schreef er over in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’ (1992) waarin ik een uitgebreide analyse maakte, reden voor fatalisme is er echter niet, wel de noodzaak om van de geschiedenis te leren en politiek met moraal te voeren. Dit na aanleiding van een nieuwe stroom vluchtelingen die vermalen worden door de machteloosheid van de internationale politiek. Vrouwen, kinderen en mannen worden met traangas tegengehouden in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland. Zie boven in 2015 toen hetzelfde gebeurde.

Update 18.05.2021

Veel vluchtelingen zwemmen vanuit Marokko, naar Ceuta dat Spaans is. Het zijn hoofdzakelijk Marokkanen die in eigen land geen toekomst meer zien. Ceuta staat op het boven bijgevoegde kaartje in het krantenartikel uit 1992 toen ik er al over schreef: dat is 29 jaar geleden. Helaas is de conclusie dat de internationaal verantwoordelijke bestuurders onmachtig zijn dit op te lossen.

Update 07.06.2021

Boten met mensen die naar Europa willen worden tegengehouden en teruggeduwd bij Griekenland, het getal 40.000 mensen dit jaar werd genoemd. Dit heten pushbacks in de Engelse taal.

Update 11.09.2021

Al de vluchtelingen die de afgelopen jaren vanuit de hele wereld Europa binnen gekomen zijn, al dan niet legaal of illegaal, zwerven dankzij de open grenzen rond en velen willen naar England, het beloofde land. Vaak hebben ze er bekenden wonen.. Ze moeten echter eerst het Kanaal tussen Frankrijke en Groot-Brittannië oversteken. Dat is gevaarlijk, want een drukke scheepvaartroute. Als de zee rustig is is het beter te doen. In Frankrijk zijn er Fransen die met liefde en voor veel geld een boot of rubberboot verkopen. Deze week bleek dat de Engelse kustwacht de bootjes op zee terug duwt uit hun territoriale wateren, een gênante vertoning die de onmacht van ‘de’ politiek, alle politiek laat zien. De verantwoordelijken doen net als of alles onder controle is, maar ondertussen is het 1 groot drama geworden. Er zijn dit jaar 14.000 mensen het Kanaal al overgestoken….

Lees ook Brexit, het tegengaan van illegale immigratie was een van de redenen voor de Brexit.

Lees ook De buitengrenzen van Europa waarin ik op basis van mijn eigen ervaring als lifter in het verleden laat zien hoe makkelijk het is om van Zuid-Europa naar het noorden te reizen als je geen geld hebt en er sinds ‘Schengen’ geen grenscontroles meer zijn.

Update 21.10.2021

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, maar zij herhaalt zich telkens net iets anders, daarom denken we van niet. In deze tijd is het echter een kopie van de jaren 1990 toen asielzoekers in tenten moesten worden ondergebracht, zie de foto’s boven die ik zelf in 1993 maakte in Gilze. In deze tijd in Ter Apel moeten mensen op de grond slapen en het worden er steeds meer, het is er overvol. Het hele asielbeleid is al lang vastgelopen. Door de overwinning van de Taliban in Afghanistan moeten alle Afghanen die voor Nederland werkten worden opgevangen, anders worden ze waarschijnlijk vermoord (werken voor de vijand vanuit Taliban perspectief). Door de woningnood (VVD beleid) zijn er voor 11.000 statushouders (erkende vluchtelingen) geen huizen, ze blijven in asielcentra wonen. De asielprocedures duren net als in de jaren 1990 te lang en mensen die geen kans op asiel hebben blijven in Nederland. Jonge mannen die de armoede hun eigen land (bijvoorbeeld Noord-Afrika) beu zijn en ergen anders hun geluk gaan zoeken, heel begrijpelijk, maar dat kan natuurlijk niet.

Een van de problemen van de VVD is dat ze in theorie (partijprogramma’s) een streng asielbeleid hebben, maar in praktijk voor ruim 20 jaar populisme (20-30 Kamerzetels) gezorgd hebben. Bij een duidelijk beleid met goede procedures en woningen voor statushouders was dit niet gebeurd. Wat ze wel doen is de problemen doorschuiven naar de samenleving. Het populisme zal hierdoor verder toenemen.

Update 15.11.2021

De vluchtelingecrisis in grensgebied Polen-Belarus is gaande, als er tijd voor is zal dit worden geanalyseerd. (Mensen als pionnen in een geopolitiek conflict misbruiken).

In het Midden-Oosten liggen de rijkste landen van de wereld (Saoedi-Arabië, Qatar, Dubai en vele andere), het is beter dat ze hun eigen crises oplossen in plaats van het vluchtelingenprobleem naar Europa door te schuiven. Overigens moet de politiek van de wereld ten aanzien van Israël ook veranderen,( hierover is er geen fatsoenlijke discussie meer mogelijk), maar ook politiek ten aanzien van het hele Midden-Oosten (Irak, Syrië etc). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Als men lange tijd (decennia) de verkeerde keuzes maakt komt er een culminatiepunt, dan vallen alle negatieve zaken samen. Dit zien we niet alleen inzake de vluchtelingen, maar eigenlijk overal, klimaat, wereldhandel, consumptie, productie et cetera. Helaas is dat de tijd waarin we nu leven….

Update 25.11.2021

Steeds meer vluchtelingen verdrinken in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dezer dagen 31 doden door een omgeslagen boot. De uitingen van de verantwoordelijke politici laten slechts onkunde en machteloosheid zien, want deze problematiek speelt al heel lang (zie boven). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Update 11.12.2021

De opvang van vluchtelingen in Nederland is vastgelopen en in crisis (een van de vele) doordat er geen plaatsen zijn waar ze terecht kunnen. In de jaren 1990 waren er dezelfde problemen, zie boven. Het zijn nu veel Afghanen die door het debacle in Afghanistan het recht hebben om hiernaartoe te komen als ze voor Nederland hebben gewerkt. De VVD minister gaat plaatsen aanwijzen (dwingen) om vluchtelingen op te vangen. Het zal in ieder geval niet in Wassenaar, Blaricum of Rozendaal zijn, want dan gaat daar de waarde van het onroerend goed naar beneden…. Dit is een recept voor problemen.

Update 05.02.2022 (9 jaar later)

Goed artikel in de Volkskrant vandaag over ontwikkelingshulp, enkele punten: Veel van mijn analyses van jaren geleden komt terug.

 • het gaat vooral over Burkina Faso in centraal Afrika
 • 50 jaar ontwikkelingshulp
 • het is zwabberbeleid, er zit geen continuïteit in, projecten worden begonnen en abrupt gestopt
 • de angst voor werkeloze jongeren die terrorist worden of als vluchteling naar Europa komen is een motief
 • terroristen bedreigen de havens naar de afzetgebieden van ONZE producten…
 • 500 miljoen is beschikbaar
 • Nederland hielp 90 landen en er waren teveel hulporganisaties
 • er was een postkoloniaal schuldgevoel
 • er was teveel plaatselijke corruptie
 • het gestelde doel van 0,7% van bnp werd tijdens Rutte 1 (2010) niet meer gehaald
 • hulp werd eigen handelsbelangen eerst: trade in plaats van aid
 • het gegeven onderwijs sloot niet aan op de behoefte (beroepsonderwijs)
 • er is een verloren generatie die wil vertrekken
 • de westerse visie is dominant in het beleid
 • enzovoort

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-bd943e99

Update 13.02.2022

Het dumpen van (afgedankte) producten uit welvarende landen in Afrika gaat door. Oude vervuilende auto’s worden per boot naar Afrika geëxporteerd. De aandacht voor milieu is er begrijpelijk niet in arme landen waar mensen voor hun bestaan moeten vechten. In Afrika wonen ca 1 miljard mensen (veel jongeren) die op media de westerse welvaart zien.

Update 27.04.2022 (30 jaar later)

Er verdrinken iedere week mensen in de Middellandse Zee door omgeslagen boten. De Middellandse Zee is een massagraf. Goed om te weten als men aan de Cote d’Azur (Nice, Monaco ea) vanaf een luxe-jacht in zee springt om te zwemmen…

Update 29.04.2022

Steeds meer landen in Afrika willen niets meer met het westen te maken hebben en zoeken steun bij Rusland en China. Dit is het gevolg van decennia westerse politiek, zelfs eeuwen (kolonialisme). Het westen heeft door haar eigen handelen (politiek, handel en beleid) haar positie ondergraven en zal uiteindelijk het onderspit delven of er zal meer geweld moeten worden gebruikt…

Het gaat om de grote lijnen, de patronen: 1 miljard mensen in Afrika (vooral jongeren die een toekomst willen), een autoritair en ambitieus China (1,4 miljard mensen), India 1,3 miljard mensen (ook een jonge bevolking) en een vergrijzende westerse wereld (Europa, Japan, de VS) (ook Rusland). In de westers wereld is verweking door een collectieve identiteitscrisis zich uitend in gender kwesties en dolgedraaid materialisme (vliegvakantie als basisrecht) en dolgedraaid kapitalisme (flitsbezorging, directe behoeftebevrediging door bezorging binnen 10 minuten enzovoort). De uitkomst is ongewis….

Update 29.08.2022

De asielcrisis is gaande, bij Ter Apel aanmeldcentrum sliepen 700 mensen buiten op het gras, tenten werden verboden. Deze problematiek is al 30 jaar gaande. Vanaf de jaren 1990 (‘Paars’ VVD/D66/PvdA) had er een koppeling moeten zijn tussen het toelaten van mensen in NL en: 1) goede asielprocedures (onderscheid migranten en vluchtelingen) 2) reële opvangmogelijkheden (incl. huisvesting) en 3) draagvlak. Door ontbreken de huidige crisis. Burgemeester Bruls (Nijmegen) redeneert in Buitenhof tv hetzelfde als MP Rutte (vorige week): vluchtelingen kunnen niet tegengehouden worden. Ieder beleid kan wijzigen. Bovendien hoor ik bij beide: we hebben arbeidskrachten nodig. Gaat het om vluchtelingen helpen of nieuwe werkers in vergrijzende samenleving. (Als er tijd voor is wordt dit uitgewerkt).

Update 29.11.2022

Boeiende uitzending van tv programma Andere Tijden (NTR) over de asielcrisis in de jaren 1990. De geschiedenis herhaalt zich. Hier begon mijn analyse in de jaren 1990.

Update 18.01.2023 (10 jaar later)

Verbazingwekkende cijfers van de Algemene Rekenkamer (controleert de uitgaven de regering). 23 jaar lang (!) zijn de uitgaven voor de opvang van asielzoekers te laag ingeschat. Artikel van de NOS: https://nos.nl/l/2460305 Wat ook opvalt is hoeveel geld er meer gemoeid is, in 2022 1.5 miljard euro.

Wat 30 jaar asielopvang heeft gekost, wat het beleid is geweest en hoe het resultaat door de jaren heen is zou een goed onderzoeksjournalist eens moeten uitzoeken. Het is echter een taboeonderwerp in Nederland en als een populistische partij het gaat onderzoeken is de afkeuring groot. Waarschijnlijk ben ik de enige geweest in de jaren 1990 die een koppeling maakte tussen het beperken van instroom van mensen (met een economisch motief) en het verhogen van ontwikkelingsgeld. De rest is geschiedenis…. dan was er nu meer plaats geweest voor echte vluchtelingen zoals momenteel uit Oekraïne.

Update 26.01.2023

10 jaar geleden geschreven (zie boven): De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets, een beetje rijst, geen bed maar een matje op de grond en geen meubels. Zicht op verbetering is er niet. Is het vreemd dat de mensen die niets hebben in de andere kamer proberen te komen‘. De gevestigde politiek, nationaal en internationaal, wil dit niet erkennen, daarom praten we decennia over hetzelfde.

Migratiestromen zijn onbeheersbaar geworden zoals ik in 2015 voorspelde. De EU worstelt ermee, er is sprake van een asielcrisis. In de Volkskrant vandaag een foto van migranten die op een rots voor de Spaanse enclave Ceuta bij Marokko staan en door de politie worden tegengehouden. Italië wil geen vluchtelingen terugnemen die daar asiel hebben aangevraagd (verdrag van Dublin) maar zijn doorgereisd (wat niet mag). We herinneren ons MP Rutte die in 2015 zei dat Italië het vluchtelingen probleem zelf moest oplossen (zie boven). Er was geen EU solidariteit, daardoor is mede het populisme in Italië aan de macht gekomen. In Nederland gaan de meeste asielzoekers uit een veilig land niet terug (etc).

In 2022 waren er 1 miljoen asielaanvragen in de EU (en 300.000 illegale binnenkomers) de meeste mensen hebben geen recht op een verblijfsvergunning want het zijn migranten met een economisch motief en geen asielzoekers met een politiek motief. Dit speelt al 30 jaar, ik schreef er over in de jaren 1990. Zouden die bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor hun beleid. Volgens de (zwakke) staatssecretaris (VVD) ‘moet er echt iets gebeuren’. In februari is er een EU vergadering over migratie.

Het collectieve westen is bezig een harde les te leren van decennia beleid dat teruggaat tot de koloniale tijd en zich heeft voortgezet in postkoloniale uitbuiting daarna (grondstoffen, agrarische producten etc.).

Update 03.05.2023

De nieuwe directeur (een Nederlander) van de EU grensbewaking FRONTEX zegt het nu ook, de situatie is onbeheersbaar geworden. Momenteel vertrekken honderden mensen per dag uit Tunesië in goedkope bootjes die door smokkelaars worden gekocht en waar mensen voor 500 euro een overtocht naar een Italiaans eiland kopen.

In de Volkskrant onlangs een artikel over Senegal waar ze genoeg uien verbouwen, maar waar Nederland toch naar exporteert omdat ze geen koelhuizen hebben on ze lang goed te houden. Wat moet gebeuren is koelhuizen daar bouwen samen met lokale ondernemers en zorgen dat mensen in Afrika een toekomst hebben en migratie tegenhouden/tegengaan.

Men moet de tijd waarin men leeft ‘lezen’ en voorspellingen doen is goed naar het heden kijken (McLuhan), daarom zag ik 30 JAAR geleden al dat het mondiale kapitalisme tot multiple-crises zou gaan leiden. Kolonialisme (inclusief slavenhandel) is overgegaan in postkoloniale uitbuiting en dat heeft de mensen arm gehouden in Afrika (ook elders). Een ongemakkelijke waarheid.

Update 06.05.2023

Er zijn 1 miljoen mensen in de EU zonder verblijfsvergunning (illegalen)(uit de Volkskrant vandaag).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier VVD

(Begonnen in 2011) (Met Updates 2023 12 jaar later)

Kerstfilm 2010.

De kerstfilm van 2010 is in 2011 waarheid geworden. Vandaag hebben het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er dit jaar 70.000 mensen zijn bijgekomen die onder de armoedegrens leven. Het aantal mensen dat minder dan 1000 euro in de maand te besteden heeft is nu ruim 1 miljoen en de verwachting is dat dit in 2012 verder zal stijgen.

Update 07.12.2011

Minister-president Mark Rutte ziet in Nederland geen armoede en wil het woord armoede daarom niet gebruiken.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Armoedesignalement_2011

Update 14.01.2012

Minister-president Mark Rutte riep op tot het stellen van vragen via Twitter aan hem. De vragen werden beantwoord in een 10 minuten durend filmpje op YouTube. De vragen waren goed, maar de MP blonk uit door het debiteren van nietszeggende algemeenheden. Mijn vraag was: “Is een sociaal-liberaal beleid niet beter geschikt om Nederland door de crisis te loodsen?” Helaas werd de vraag niet beantwoord.

Update 10.02.2012

Het Europees statistiekbureau Eurostat heeft berekend dat bijna  25% van de Europese bevolking onder de armoedegrens leeft. Het percentage is gestegen van 23,1 naar 23,4. In Nederland is volgens dit erkende onderzoeksbureau 15% van de bevolking arm. Deze cijfers zijn van 2010, dat betekent dat de armoedecijfers aanzienlijk zullen stijgen met de aanhoudende crisis.

Griekenland is het voorland van armoede in Europa, in Griekenland wordt het minimumloon, dat lager is dan in Nederland, met 20% verlaagd. Griekenland is een land dat als eerste geofferd wordt. De schulden zijn zo groot dat die de komende decennia niet meer afbetaald kunnen worden.

Update 12.02.2012

De ZZP-er is de dagloner van deze tijd, zo bleek uit het tv programma Buitenhof vandaag. De Zelfstandige Zonder Personeel, de 1 pitter, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vaak geen verzekeringen en wordt onderbetaald. Ze horen tot de ‘werkende armen’, de ‘working poor’ (die ook in de Verenigde Staten van Amerika zo’n groot deel van de beroepsbevolking uitmaken). Mensen worden voor de keuze gesteld hun werk te verliezen of als ZZP-er terug te mogen komen, uiteraard tegen minder loon en niet verzekerd. Wat vroeger een bouwvakker was met een contract, is nu een ZZP-er, geen werk, geen geld.

Er komen steeds meer mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen volgens de brancheorganisatie van de Schuldhulpverlening (NVVK). Nieuw is dat steeds meer mensen met de betere inkomens in de problemen komen.

Update 19.12.2015 (4 jaar later)

Minister-president Mark Rutte zit er nog steeds. Afgelopen week was er een Kamerdebat over een deal van 15 jaar geleden met een crimineel (door iemand die toen officier van justitie was en staatssecretaris is geworden, hij is inmiddels afgetreden). Op zich al vreemd, of laat dit juist een lange tijd omspannende structuur zien. MP Rutte is verbaal erg begaafd, misschien wel de meest begaafde van allemaal. Als een politieke Houdini (de bekende boeienkoning die zich uit iedere situatie wist te redden) heeft MP Rutte zich weten te bevrijden uit een wirwar van keuzes en fouten uit het verleden. Hij gebruikte weer prachtige volzinnen en beeldspraken. Hij zei oa ‘dat hij meer op de bal had moeten zitten’ in de zin van beter moeten handelen. Veel mensen begrepen deze uitdrukking niet. Dit doet mij denken aan een Nederlandse voetballegende die ook een verbale kunstenaar is. Kortom, MP Rutte is de Johan Cruijff van de Nederlandse politiek. 

Wat ook niet meer ter sprake komt is de opmerking van MP Rutte over vluchtelingen in het voorjaar van dit jaar. Hij zei toen dat Italië de vluchtelingenstroom zelf moest oplossen ‘omdat het daar nu eenmaal ligt’. In mijn artikel over vluchtelingen heb ik hier ook over geschreven. Begin september is de vluchtelingencrisis in alle hevigheid zichtbaar geworden. Europees beleid was er niet, de buitengrenzen zijn niet bewaakt, een goed voorbeeld van falend Europees bestuur. Nog steeds maakt men geen onderscheid tussen vluchtelingen met economische redenen en vluchtelingen met politieke motieven om naar Europa te komen.

Update 11.01.2016 (5 jaar na begin van dit bericht)

MP Rutte werd in het tv programma Buitenhof geïnterviewd (10.01.2016). Soeverein pakte hij de drie interviewers in met vlotte volzinnen. In Engeland werd Tony Blair ‘Teflon Tony’ genoemd, alle kritiek kon hij van zich af laten glijden. Wij hebben onze ‘Teflon Mark’, Mark ‘Teflon’ Rutte, hij is pas 48 en zal dus nog decennia in de politiek of het bedrijfsleven zijn stempel op de Nederlandse maatschappij drukken.

Update 13.02.2016

Kopie van 12.02.2012: De ZZP-er is de dagloner van deze tijd, zo bleek uit het tv programma Buitenhof vandaag. De Zelfstandige Zonder Personeel, de 1 pitter, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vaak geen verzekeringen en wordt onderbetaald. Ze horen tot de ‘werkende armen’, de ‘working poor’ (die ook in de Verenigde Staten van Amerika zo’n groot deel van de beroepsbevolking uitmaken). Mensen worden voor de keuze gesteld hun werk te verliezen of als ZZP-er terug te mogen komen, uiteraard tegen minder loon en niet verzekerd. Wat vroeger een bouwvakker was met een contract, is nu een ZZP-er, geen werk, geen geld.

Het tv programma EenVandaag weidde vandaag een hele uitzending aan de ZZP-er met dezelfde conclusies die ik 4 jaar geleden al trok…..(verbijsterend).

MP Rutte deed afgelopen week mee aan een zogenoemd correspondentendiner, een komisch bedoelde avond met de minister-president en journalisten. Het ging hem goed af, zoals boven al gezegd hij is de Johan Cruijff van de Nederlandse politiek. Hij kon even oefenen voor het volgende interview waarbij hij journalisten weer met boter en suiker zal inpakken.

Update 29.02.2016

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft groeien. Eind 2015 waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 450.000. Dat zijn er 16.000 meer dan een jaar eerder. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn vorig jaar in de bijstand terechtgekomen. Cijfers van het CBS. Als mensen werkloos worden, krijgen ze eerst een WW-uitkering. Daarna komen ze in de bijstand terecht. Al sinds 2009 stijgt hun aantal gestaag. Dat was te voorspellen dus, want de werkgelegenheid stijgt niet. Het valt te verwachten dat de werkeloosheid gaat stijgen, hele landelijke winkelketens sluiten momenteel.

 Update 01.03.2016 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de sterk toegenomen armoede in Nederland, gebaseerd op een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Het opnoemen van de feiten is voldoende:

 • Door de crisis is het aantal mensen die langdurig in armoede leven gestegen.
 • In 2013 waren er 1,25 miljoen armen, de helft hiervan leefde minstens 3 jaar onder de armoedegrens (1061 euro netto per maand voor 1 persoon, 2000 voor een gezin met twee kinderen).
 • De helft van de armen heeft werk, maar krijgt niet genoeg loon.
 • Het aantal armen zal hoog blijven door de toename van tijdelijke contracten en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).
 • Armen wonen slechter dan anderen.
 • Sinds 2008, het begin van de crisis, is het aantal armen ieder jaar gestegen.
 • Hoe langer de armoedesituatie duurt, hoe moeilijker het wordt er ooit nog uit te komen.
 • Mensen die uit de armoede komen vallen later weer vaak weer terug.
 • Ouderen met alleen AOW blijven altijd arm. (Zit je in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar, dan hangt er een grote donkere wolk boven je hoofd. Boven de 55 ben je op de arbeidsmarkt afgeschreven, je heb geen ‘rendement’ meer, maar de pensioenleeftijd is opgetrokken tot 67 jaar, veel ZZP-er hebben geen pensioen kunnen opbouwen en zullen alleen AOW krijgen).
 • 66% van niet-westerse immigranten met minderjarige kinderen kinderen is langdurig arm. (Vooral dit laatste is verontrustend, dit is de groep waarvan we al decennia zien dat ze in de criminaliteit terecht kunnen komen of zich de laatste jaren laten paaien door de extremistische kant van een religie).

De opsomming laat de structuren zien in deze kapitalistische maatschappij. Juist de ontkenning in 2011 dat er geen armoede is, leidt ertoe dat mensen in een beschaafd land ertoe gedwongen zijn een situatie te ondergaan die niet nodig is. We moeten zoals ik al vaker heb geschreven de samenhang zien. Na 8 jaar crisis (men spreekt nu al weer over de volgende crisis, het recept van geld in de economie pompen en lage rentes is uit gewerkt, het kapitalisme is nu zelf failliet en we zijn in een staat van permanente crisis) is er nagenoeg niets veranderd in de maatschappelijke verhoudingen.

De cijfers zijn uit 2013, we zijn al weer 3 jaar verder…..

Iedereen die iets van de geschiedenis weet is zich ervan bewust dat een maatschappij een kantelpunt heeft waar sociale onrust zal ontstaan. Het tragische is dat de meeste mensen de verkeerde schuldigen aanwijzen, dit is wat men de zondebok noemt die alle schuld krijgt. Dit zien we in deze tijd ook, waar een partij zonder leden met een charismatische leider die grossiert in eenvoudige oplossingen, sommige bevolkingsgroepen over een kam scheert. Het verbaasd niet dat deze partij het in peilingen goed doet, het zal tot meer polarisering leiden. Maar we moeten vooral niet vergeten dat we deze partij te danken hebben aan al de partijen die sinds 15 tot 20 jaar, sinds Pim Fortuyn en Rita Verdonk, niets gedaan hebben om een brede onderstroom in de maatschappij te erkennen als een feit waarmee rekening gehouden moet worden.

Update 03.03.2016

Het aantal daklozen is toegenomen met 74 procent, het zijn er ruim 30.000. Er zijn er 13.000 bijgekomen in 6 jaar tijd. De economische crisis wordt als belangrijke factor gezien, mensen worden hun huis uitgezet als ze de huur niet meer kunnen betalen. Er is bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg waardoor mensen eerder dan vroeger geen behandeling meer krijgen. Vooral het aantal allochtone daklozen neemt toe. Dat is verdubbeld van bijna 6.500 naar 13.000. Onder allochtone Nederlanders is meer werkloosheid en meer armoede dan onder autochtonen. Als ze werk hebben, zijn het vaak de slechter betaalde banen. Bovendien hebben niet alle immigranten een sociaal netwerk om zich heen. Als ze dan werkloos raken, vangt niemand ze op. De crisis heeft niet-westerse allochtonen sterker geraakt dan autochtonen. (Cijfers van het CBS).

De werkeloosheid, de armoede en het aantal daklozen is toegenomen in de regeerperiode van MP Rutte die sinds 2010 (6 jaar) in wisselende kabinetten verantwoordelijkheid draagt, dat is in ieder geval een feit. 

Update 05.09.2016

De MP was te gast bij het tv programma Zomergasten.

In Nederland is er geen journalist die deze MP aankan. Misschien zou Paxman (journalist uit Engeland) hem aankunnen. Mede door deze avond, waar de MP het deed voorkomen alsof hij boven de partijen staat, zal de VVD het verlies beperkt weten te houden bij de komende verkiezingen, de PvdA zal worden weggevaagd, de PVV zal winnen en de grootste partij worden. We hebben dan een versplinterd en gepolariseerd land, onregeerbaar en een herhaling van de LPF tijden (2002) met vastgoedjongens en andere dilettanten in de politiek. (Bijna iedere bevolkingsgroep heeft nu zijn eigen partij). En dat na 8 jaar crisis en een onrechtvaardige bezuinigingspolitiek waarvan de MP 6 jaar regeerde.

Kort verhaal: Een interview met de MP (Kort verhaal)

Op deze avond dacht ik aan het boek De Heerser van Machiavelli (1469 -1527):

“Een verstandig heerser (politicus) kan nog mag zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen die hem tot zijn belofte gebracht hebben, zijn weggevallen.”

Over de politicus “Wanneer men hem ziet en hoort, moet hij een en al barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en godsdienstigheid schijnen.

“De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.”

Kort samengevat.

Deze MP komt sympathiek over en doet het uitstekend in de media, we moeten echter naar de feiten kijken, 6 jaar MP: meer armoede (die hij ontkent), daklozen en mensen in de bijstand; hogere BTW en accijnzen, de verhuurdersheffing (een extra belasting); meer flexibilisering (dus onzekerheid) op de arbeidsmarkt, minder vaste contracten, de werkeloosheid is gestegen; uitzendbureaus laten Polen en andere werkers uit MOE-landen voor lage lonen werken; banken gaan grotendeels op oude voet verder na de crisis, betalen geen rente meer op spaargeld, maar rekenen zelf wel rente; belastingparadijs Nederland blijft grote internationale bedrijven bevoordelen (voor arme landen betekent dat minder inkomsten en mede hierdoor stijgt het aantal economische vluchtelingen); voortdurende woningnood mede door de zogenoemde statushouders (ontstaan door de ongecontroleerde instroom van vluchtelingen sinds 2015); vergroting van de kloof arm-rijk (het aantal vermogenden nam toe tijdens de crisis); meer luchtvervuiling door 130 km toe te staan (dus fijnstof, een doodsoorzaak); jarenlang geen pensioenindexatie enzovoort enzovoort.

Dit is de man die in april 2015 zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen ‘omdat het daar nu eenmaal ligt’, 6 maanden voor de vluchtelingencrisis (impliciet aangevend dat er geen Europees beleid is); de man die zei ‘geen visie’ te hebben want dat hindert maar; de koopman MP die oproept ‘kóóp toch die auto’; de man die beloftes doet en na de verkiezingen breekt (1000 euro erbij, geen geld naar Griekenland, geen beperking van aftrek hypotheekrente) en nu excuses aanbiedt; de man met excellente verbale technieken die nooit antwoord geeft op vragen maar alleen zegt wat hij kwijt wil (in Buitenhof van 10.01.2016 pakte hij moeiteloos 3 interviewers tegelijk in); de man die door zijn beleid en van zijn partij de VVD wegbereider is voor de PVV door een brede onderstroom in de maatschappij te negeren (samen met al die andere partijen die de afgelopen 20 jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen). In Engeland hadden ze ‘Teflon Toni’ (Toni Blair, bekend om zijn niet speken van de waarheid tav Irak), Nederland heeft Mark ‘Teflon’ Rutte.

We kunnen inmiddels ook over president Rutte spreken, want hij heeft zich boven de partijen verheven.

Een kort verhaal na aanleiding van Zomergasten: Een interview met de MP (Kort verhaal).

Update 21.11.2016

Er zijn wat barstjes in zijn imago gekomen. Hij gebruikt formuleringen die laten zien dat hij het gevoel heeft de greep kwijt te raken. Voor deze MP geldt: hoogmoed komt voor de val.

Update 16.01.2017 (6 jaar later).

De MP werd in het programma Buitenhof door 3 journalisten geïnterviewd (15.01.2017), net als een jaar geleden (zie boven). Moeilijk kreeg hij het niet. Uit het korte verhaal ‘Een interview met de MP’:  ‘Interviews vond hij leuk om te doen, hij wist inmiddels dat hij in Nederland iedere journalist de baas was.’  (Een interview met de MP (Kort verhaal)

Update 20.03.2017 (Na de verkiezingen)

Wat hr Rutte en de VVD gedaan hebben is knap, erg knap, het is politiek bedrijven op hoog niveau. Wel jammer dat de uitkomst zo desastreus is, maar dat terzijde. De VVD verloor dus 8 Kamerzetels en is de grootste partij met 33 zetels, de PvdA verloor 29 Kamerzetels (houd er 9 over, zie Dossier PvdA/SP), het gevoerde beleid is dus massaal weggestemd. Iemand, weet niet meer wie, ik geloof hr Kamp, zei iets in de trant van: ‘het gaat goed met de economie, maar de mensen ervaren het niet zo’. We weten dus niet dat het goed gaat en daarom stemden we niet voor het gevoerde beleid. De VVD heeft een deel van het jargon van de PVV overgenomen en veel mensen hebben strategisch op de VVD gestemd om de PVV buiten de deur te houden. ‘Iedereen’ is nu blij dat de PVV niet de grootste geworden is en ik heb nog nooit een partij gezien die zo snel is afgeserveerd, hoewel, misschien de SP in 2012, die partij is toen kapot gemaakt door alles en iedereen. Dat is politiek, de VVD gaat nu met hr Rutte regeren in Rutte 3, ze zeggen het niet maar je weet dat ze binnenskamers denken: we rule this country”. Ze vergeten dat de PVV gegroeid is. Dat komt een keer terug.

Maar de VVD is toch die partij die de afgelopen jaren uitblonk in vriendjespolitiek, nepotisme en zwakke en falende ministers? Complete wetten die niet werken, liegen in de Tweede Kamer en een kruideniersmentaliteit (“koop toch die auto”) etc. 

Wat we zien in Nederland is verrechtsing, meer polarisatie en meer versplintering. In het parlement zullen de debatten fel worden tussen DENK (‘allochtonen’) en de PVV (en hr Baudet, Forum voor Democratie, een vreemd amalgaam van standpunten, met een advocaat als tweede man). Iedere bevolkingsgroep heeft nu haar eigen partij, inclusief de dieren.

De Republiek van Weimar had er ruim 10 jaar geharrewar en chaos opzitten tot er een verkapte staatsgreep plaatsvond in 1933 (die Adolf Hitler aan de macht bracht).

Update 09.02.2018 (Update die bevestigd wat ik in 2011, 7 jaar geleden schreef, zie boven)

Het aantal daklozen is de afgelopen 7 jaren bijna verdubbeld tot 30.000 (Bron: EenVandaag 08.02.2018). Oorzaak is mede de woningnood en de stijging van de huurprijzen. Afgezien van EenVandaag is dit geen nieuws meer, dit is in een beschaafd en welvarend land volkomen irrelevant geworden. We hebben nog steeds dezelfde MP als 7 jaar geleden.

Update 21.03.2018

Minister-president Rutte is sinds gisteren Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, heeft de woningnood verergerd door verkoop van sociale huurwoningen en de verhuurdersheffing, maar betrok in het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (op NPO Nederland Kiest 20.03.2018) ineens de vluchtelingen (statushouders) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het erge soort. Je eigen fouten op anderen afwentelen.

Een paar jaar geleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:
“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten oplopen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Dit is een structureel probleem gebleken in Nederland in de afgelopen decennia: Men vraagt solidariteit van mensen die het zelf niet breed hebben, die hun wijken zien veranderen terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Zelf heeft die economisch-politiek elite er geen last van, want ze wonen in de beste gebieden van het land. Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen.

We zijn natuurlijk al jaren te laat, dat is duidelijk, de polarisatie, de versplintering en het ‘populisme’ zitten diep in de samenleving.

Update 26.04.2018

Een Kamerdebat over de dividendbelasting en of de MP de Tweede Kamer wel goed heeft geïnformeerd. De Mark ‘Teflon’ Rutte was in vorm, hij kan praten als Brugman en zou iemand een rolstoel kunnen verkopen en diegene laten geloven dat het luxe auto is en dat is een gave. We schieten er niets mee op, de woningnood blijft, de armoede blijft, de tijdelijke baantjes blijven, de werkdruk is hoog waardoor veel mensen, zelfs jongeren, stress en een burn-out hebben, in de zorg en het onderwijs zijn grote problemen en te weinig mensen die er willen werken enzovoort.

Een motie van afkeuring haalde het niet, het is het wachten op het wegvallen van die ene zetel meerderheid en dan zijn er nieuwe verkiezingen.

Update 28.05.2018

Veel zin om hier nog wat aan te voegen heb ik niet. Voor mij is het wel duidelijk: het gaat om macht en geld.

De VVD heeft een voorjaarscongres gehouden. Ze zien zich als winnaar. Klaas Dijkhoff (37 jaar jong, fractievoorzitter in de Tweede Kamer) zei het zo: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Een krachtige uitspraak. Komt hoogmoedig over en meestal gaat het een paar jaar later bergafwaarts.

Gisteren in tv programma Buitenhof een discussie over armoede en mensen met schulden. (zie boven in 2011, 7 jaar geleden).

Update 24.08.2018

“…het is het wachten op het wegvallen van die ene zetel meerderheid en dan zijn er nieuwe verkiezingen”, zie boven. Er is een Kamerlid van de VVD en die bezit 100 huizen voor de verhuur in Amsterdam. Op zich al ongelofelijk, hij heeft fouten gemaakt in zijn verhuur en dat wordt onderzocht. Laat dit nu net die ene zetel zijn die het kabinet overeind houdt! Het was een maand geleden aan de orde, we hebben er niets meer over gehoord. Ze moeten hem wel heel veel beloofd hebben, of gesmeekt hebben, om bij de VVD te blijven en niet over te stappen met die ene zetel naar Forum voor Democratie van hr Baudet….. 

Update 03.10.2018

De armoede is sterk toegenomen onder werkende mensen, ‘werkende armen’ (‘working poor’ zoals dat in de VS heet) tot 320.000. Sinds 2000 is er een toename van 60%. Onderzocht door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral zelfstandigen, zzp’ers en schoonmakers zitten in de armoedesituatie. Een van de redenen is de toename van flexcontracten, 0-uren contracten, tijdelijk werk enzovoort. De cijfers zijn van 2014, midden in de crisis. Het is geen toeval dat de VVD met MP Rutte al 8 jaar regeert, de lonen zijn al die jaren kunstmatig laag gehouden onder het mom van herstel van de economie (zie boven in 2011, 7 jaar geleden, dat is het voordeel als je Dossiers over een lange tijd bijhoudt). Positief is dat de middenklasse na 10 jaar wakker is geworden, er zijn demonstraties!

Update 22.03.2019 (8 jaar later)

Mark ‘Deadalus’ Rutte verzamelde veren die hij samenbond met touwtjes en bijenwas en op deze manier maakte hij vleugels. Deadalus waarschuwde Klaas ‘Icarus’ Dijkhof om niet te hoog in de lucht te gaan en ze bonden de vleugels vast, maar Icarus luisterde niet en vloog steeds hoger de lucht in en hoogmoed maakte zich van hem meester en hij riep: “We hebben gewonnen!”. In de hitte van de zon echter smolt de bijenwas en Icarus stortte in zee. Deadalus leefde ongelukkig verder. (Uit de Griekse mythologie 4000 jaar oud).

Update 23.08.2019 

Het aantal daklozen is in de periode VVD en MP Rutte (sinds 2010) verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit vandaag bekend gemaakt: CBS. Schokkend maar niet verbazingwekkend (zie boven vanaf 2011). Een van de oorzaken is de ook toegenomen woningnood, in Dossier Woningnood (Met Updates) staat de analyse over de structurele woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog.

De maatschappij van vandaag is het resultaat van de keuzes van gisteren. Meer daklozen, meer armoede, meer voedselbanken, meer woningnood, lerarentekort enzovoort zijn het resultaat van de beleidskeuzes sinds 2010 van de VVD en MP Rutte, het CDA, D66 en PvdA.

Moeilijker moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Update 13.09.2019

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat bijna de helft van de bevolking in 2017 en 2018 er financieel op achteruit is gegaan. Dus twee jaar waarin gezegd werd dat iedereen er op vooruit zou gaan
 • In de categorie ongelofelijk maar waar: grote bedrijven gaan in 2021 winstbelasting betalen. Dat deden ze dus niet.
 • Het Koningshuis heeft 30 jaar een dubbele vergoeding gekregen voor onderhoud van meubilair.
 • Enzovoort.

Een fotoreportage over armoede in Nederland is hier te zien.

Update 23.10.2019

Je zult maar 10 jaar geregeerd hebben en beleid hebben gemaakt zoals de VVD, of lid van deze partij zijn, of er op gestemd hebben.

 • Iedere maatschappelijke sector (oa. onderwijs, zorg, politie) is momenteel aan het protesteren of gaat in staking.
 • Het aantal daklozen is toegenomen (geschat op 40.000 mensen die geen huis hebben en op straat verblijven).
 • Er is een tekort van meer dan 300.000 woningen (oa door de verhuurdersheffing en de verkoop van sociale huurwoningen, mensen zijn wanhopig op zoek naar een plek om te wonen die bovendien betaalbaar is, gebouwd kan er niet worden vanwege de stikstofcrisis.
 • Er is een ernstige milieucrisis (CO2, stikstof, PFAS) die heeft gezorgd voor acute problemen in de landbouw en de bouw.
 • Tijdelijk werk is de norm geworden, er zijn steeds minder vaste contracten (uitzendbureaus floreren hierdoor, veel illegale uitzendbureaus want controle is er niet).
 • De werkdruk is overal hoog, veel mensen zijn ziek van de maatschappij. De oplossing is oa. een cursus mindfulness, want het probleem ligt bij het individu.
 • Zelfs de sectoren die de VVD bedient zijn ontevreden. De moraal van deze partij is eigenbelang eerst, meerdere integriteitskwesties hebben dit laten zien.

MP Rutte heeft 10 jaar alles weggelachen, ‘koop toch die auto’ gezegd, gratis gas uit de Groningse bodem gehaald (50 jaar lang, een hele provincie is in rep en roer), economische groei als doel gesteld zonder de nadelen aan de mensen te vertellen (wij weten wel wat goed voor u is) enzovoort.

Update 13.02.2020 (9 jaar later)

Een staatsman zal deze MP nooit worden, meer dan een boekhouder en kruidenier is hij niet (wel een intelligente) inclusief zijn partij, de partij van het welbegrepen eigenbelang die zovelen in Nederland ondersteunen…..

Update 07.08.2020

De beleidsmakers zijn al een tijd aan het stikstofkwartetten: koeienpoep inruilen voor woningbouw (de boeren zijn daarom boos en protesteren en demonstreren). Dit is de technocratische economische politiek die ‘aan de knoppen draaien’ genoemd wordt. De illusie van een oplossing van bijna alle politici (vooral op rechts), hele generaties moeten aan hun kinderen en kleinkinderen uitleggen dat papa en opa het eigenlijk verkeerd heeft gedaan en ze niet alleen aan economische groei hadden moeten werken maar meer aan sociaal welzijn en milieu en natuur.

De coronapandemie is gaande. China is een kapitalistische dictatuur (zie Dossier China) de massaconsumptie van vlees, inclusief  ‘culturele ‘gebruiken’, is net als in het westen normaal geworden. De autoriteiten hebben om de economische belangen niet te schaden de uitbraak van het nieuwe virus verzwegen en deden in het begin (in 2019) niets. China is de assemblagehal van de hele westerse industrie geworden, zo goedkoop mogelijk produceren daarom is weinig kritiek op het land en mag het virus nooit het China of Wuhan virus heten. Hieruit voortvloeiend is de dolgedraaide wereldhandel waardoor zeer veel containerschepen de wereld rond varen (af en toe verliest er een een paar honderd containers in een storm, zoals vorig jaar boven de Waddeneilanden, ze zijn nu nog aan het opruimen). Ook bleek dat alle medische zaken inclusief geneesmiddelen in China gemaakt worden en er dus een grote afhankelijkheid is gegroeid. Naast het menselijk leed van de pandemie stelt de coronacrisis het hele liberaal-kapitalisme op de proef, de gevolgen zullen ongekend zijn en decennia doorwerken. Een systeemcollaps van de hele kapitalistische ordening is zeker niet uit te sluiten.

Lees ook Dossier China (Met Updates)

Lees ook Dossier Coronapandemie

Update 14.01.2021

Voor deze MP (en de VVD) geldt: hoogmoed komt voor de val, (2016).

De toeslagenaffaire (waarbij bijna 30.000 burgers onterecht tot fraudeurs werden bestempeld en tot wanhoop werden gedreven) zou wel eens de nagel aan de doodskist van MP Rutte en de VVD kunnen worden. Morgen zal het blijken.

Alles in dit bericht is gelezen en geaccordeerd, er hoeft na 10 jaar niets teruggenomen te worden. De coronacrisis en de milieu-klimaatcrisis (etc) zullen de polarisatie, de armoede, de versplintering doen toenemen (misschien wordt dit nog aangevuld).

Update 17.03.2021

Verkiezingen vandaag. De VVD met MP Rutte staat op winst. Verbazen zal het niet als dat ook uitkomt. In onzekere tijden zoals deze willen mensen graag een leider die hen bij de hand neemt en hun (eigen)belang verdedigd, dan komen ze bij de VVD, de partij van het welbegrepen eigenbelang en het gecultiveerd egoïsme die moraal als iets voor anderen ziet. “De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” (Machiavelli, zie boven). Maar filosofisch gezien krijgt iedere tijd de politici die het verdiend, er is een organische samenhang en wisselwerking tussen bevolking en politiek.

Update 18.03.2021 (10 jaar later)

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 03.04.2021

Een historisch 14 uur durend Kamerdebat. De MP wankelde, maar bleef overeind voor zolang het duurt. Hij is een politieke Houdini met Machiavelli als handboek (ik schreef er 6 jaar geleden over in 2015). Ruim 2 miljoen mensen stemden op de VVD, bijna 2 miljoen op MP Rutte als persoon, 2 miljoen mensen kunnen zich niet vergissen (toch?).

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht’ uit 2016 (Een Nieuwe Politieke Partij).

Update 06.04.2021

Niet dat het zin heeft er iets over te schrijven, maar een opvallende verdediging van de MP van de VVD staat op NOS website: ‘Ze erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Maar “waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn…” Goede bedoelingen zijn echter niet genoeg, niet in de politiek, niet in het leven zelf. Er komen 2 parlementaire enquêtes aan (Gronings gas en toeslagen), de woningnood is structureel (door stikstofbeleid kan er minder gebouwd worden, er zijn meer daklozen, mensen zonder huis, starters en eenpersoonshuishoudens zitten klem ed.), de arbeid is geflexibiliseerd, de lonen zijn laag gehouden, alle maatschappelijke sectoren zijn ontevreden, een paar jaar geleden was 130 kilometer rijden het streven ongeacht de gevolgen voor het milieu, de BTW is op de eerste levensbehoeften is 2x verhoogd enzovoort De VVD regeerde bijna 11 jaar. Moet er nog meer gezegd worden?

Zoals te verwachten was hebben veel mensen geen onderscheid gemaakt tussen MP Rutte en de coronacrisis en 10 jaar VVD beleid. Want je moet er niet aan denken dat zijn voorganger MP was geweest in de coronacrisis (toch?).

2 miljoen mensen kunnen zich niet vergissen (toch?).

Lee ook Een Nieuwe Politieke Partij met een geactualiseerde analyse van de huidige politieke situatie.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 11.05.2021

Politicus Rutte werd geïnterviewd bij Nieuwsuur, conclusie: hij komt er weer mee weg, ondanks de goede interviewer. Zoals boven gezegd (en in Een interview met de MP (Kort verhaal)) er is geen journalist die hem aankan. Deze persoon werkt vanuit het brein, de intelligentie, die iedere situatie in zijn eigen voordeel weet te pareren en om te buigen. Dit kunnen niet veel mensen, alleen uitzonderlijke staatslieden (Churchill, Brandt), maar hij zal nooit een staatsman worden, daarvoor is hij teveel kruidenier en boekhouder, teveel poldermodel.

Absurditeit komt naar voren in de politiek van vandaag, de voortgang van de kabinetsformatie hangt nu af van Pieter Omtzigt van het CDA die deed wat een kamerlid moet doen: de regering controleren. Dit wordt als ongewenst gezien vanuit de macht (het kwam toevallig naar buiten door een foto waarop een tekst te lezen was). Hij zit ziek thuis, politicus Rutte wil met hem spreken, want zonder CDA geen regering. Ze weten niet meer hoe het verder moet, dit is mijn ‘Het is een democratie in crisis’ en ‘Nederland is een onregeerbaar land’ uit 2016 in De Boze Burger en het ‘populisme’ De door politicus Rutte beloofde nieuwe aanpak is een ongeïnspireerde pleister op de wonde (burger moet meer te zeggen krijgen), hij zal niet ‘alles anders gaan doen’ en is bovendien ‘trots’ op 10 jaar regeren: er zijn meerdere crises: wooncrisis (door de verhuurdersheffing en verkoop sociale huur lees Dossier Woningnood), klimaatcrisis (economische groei met consumeren en produceren als doel), flexibilisering van het werk, de stiksofcrisis en de uit de hand gelopen agrarische sector (alles voor de export) enzovoort enzovoort. Daar kan men niet trots op zijn. Het is een klucht geworden. Dat komt ervan als na Fortuyn er 20 jaar lang 20 tot 30 zetels ‘populisme’ is waar niets mee gedaan wordt en er vanuit achterkamertjes geregeerd wordt, inclusief de vakbonden met het ‘polderen’.

Overal in al die achterkamertjes zitten ze nu te delibereren, hoe moet het nu verder, hoe blijf ik aan de macht, kun je niet dit zeggen morgen in het debat of beter dat zeggen. Al die goedbetaalde adviseurs en spindoctors die bespreken hoe de massa te bespelen.

Ik zeg nog steeds: Hoogmoed komt voor de val.

De huidige politiek gaat uit van macht, het is echter veel moeilijker politiek te bedrijven met gezag. Gezag kan een politicus opbouwen, dat duurt jaren en velen willen het, weinigen zullen er in slagen.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 16.07.2021

Nieuw geformuleerd: ‘Het verschil tussen macht en gezag is dat macht is gebaseerd op kracht en gezag op argumenten en moraliteit. Macht roept spanningen op. Gezag moet worden opgebouwd en kan lang aanhouden terwijl macht even snel vergaat zoals een bos bloemen in een vaas’.

‘Als er 1 ideologie gefaald heeft in afgelopen decennia is het wel het liberalisme (in Nederland VVD, Rutte, Dijkhoff ea maar ook internationaal) met zijn gecultiveerde egoïsme, eigen verantwoordelijkheid en de vrije markt die alles beter zou doen’.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 12.08.2021

Als je bij de VVD jarenlang goed hebt gefunctioneerd en altijd trouw bent geweest aan de leider en het partijprogramma hebt verdedigd, vooral op radio en tv (Goedemorgen Nederland), ja, dan wordt je beloond met een hogere functie zoals minister, staatssecretaris of iets anders.

De vaste positie van MP Rutte binnen zijn partij doet denken aan die van Trump en zijn Republikeinse Partij: ze laten hem niet vallen, wat hij ook doet.

Update 29.08.2021

DMP Rutte (demissionair, maar regeert gewoon door) gaat binnenkort een nieuw plan lanceren om extra huizen te bouwen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) net zo als zijn voorgangers MP Lubbers in de jaren 1980, MP Kok in de jaren 1990 en MP Balkenende in het eerste decennium van deze eeuw om zo het populisme de wind uit de zeilen te nemen, want het is niet gewenst dat autochtone Nederlanders in een tijd van woningnood en wooncrisis nóg langer op een woning moeten wachten en om solidariteit te vragen aan mensen die het in de maatschappij al moeilijk hebben (door de pandemie verergerd). Door de crisis in Afghanistan komen er momenteel veel nieuwe vluchtelingen bij, er worden nieuwe opvanglocaties gebouwd. Door gebrek aan doorstroming naar huizen blijven statushouder (momenteel 11.000 mensen) lang in volle asielcentra wonen en gemeenten kunnen niet meer doen door de woningnood, want er zijn ook veel andere mensen met urgentie.

De populistische partijen hebben sinds Fortuyn (20 jaar) 20 tot 30 Kamerzetels. De schuld van de woningnood wordt door hen bij immigratie gelegd (waar veel over te zeggen is, in Dossier Migratie/Immigratie schreef ik er over, dit begon al in de jaren 1980) en niet bij het hele liberaal-kapitalistische naoorlogse woningbouwbeleid waar het echte probleem ligt.

Lees ook Dossier Woningnood

Update 06.01.2022 (11 jaar later)

Een nieuwe regering is op komst. Veel ambitieuze plannen, maar fundamentele verhoudingen en uitgangspunten blijven hetzelfde dus al de in de afgelopen 11 jaar (niet toevallig het begin van dit bericht toen MP Rutte ontkende dat er in Nederland armoede was terwijl dat bewezen door het CBS wel zo is) ontstane en veroorzaakte crises door het VVD/MP Rutte beleid zullen voortduren: de wooncrisis, de stiksofcrisis, de klimaatcrisis, de grote welvaartsverschillen enzovoort, enzovoort. De MP zelf is nog steeds ‘trots’ op zijn prestaties en zei dat ‘er ook veel dingen goed gegaan zijn‘ toen hij kritisch bevraagd werd (een ietwat kinderlijke verdediging).

Interessant is dat MP Rutte (1967), eindelijk na 11 jaar, zijn intellectuele meerdere gaat tegenkomen in de politiek in het algemeen en in de regering in het bijzonder in de persoon van Robbert Dijkgraaf (1960) die directeur van een van de meest gerespecteerde universiteiten in de VS was (Pinceton), een aimabel man die zachtmoedig overkomt (gaat onderwijs, cultuur en wetenschap doen voor D66). Dijkgraaf zal het echter toch moeilijk krijgen tegenover Rutte die in het grootste deel van zijn leven in de politiek werkte, helemaal niets anders in het leven heeft en dus natuurlijk alle politieke trucs kent, dat heeft hij laten zien met zijn selectieve geheugen dat alles onthoud wat nuttig is en alles vergeet (‘verkeerd herinneren’) dat niet van pas komt. Dit zijn de mensen die van het politieke schaakspel houden en de VVD wil hem daarom ook niet kwijt ongeacht wat hij doet. (Het niet zo bekende gezegde is ‘wie nooit liegt hoeft ook weinig te onthouden’, ik voeg daar aan toe dat als je veel liegt veel moet onthouden en dus heel intelligent moet zijn, want je moet precies onthouden wat je gezegd hebt en tegen wie).

Update 21.02.2022

We mogen wel uitkijken dat de coronapandemie 11 jaar VVD-Rutte beleid niet gaat verhullen: wooncrisis, stikstofcrisis, vertrouwenscrisis, toename flexwerk, laag houden minimumloon, problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten), asielcrisis (er zijn geen woningen voor statushouders waardoor de opvangcentra vol zijn) (et cetera).

Niet uit bovenstaand bericht wordt verwijderd of aangepast.

Update 18.03.2022

We mogen wel uitkijken dat de coronapandemie en de vluchtelingencrisis 12 jaar VVD-Rutte beleid niet gaat verhullen: de wooncrisis/woningnood, de stikstofcrisis, de vertrouwenscrisis, afname vertrouwen in de politiek zelf (50% opkomst van kiezers, de helft blijft thuis), toename flexcontracten, laag houden van minimumloon, problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten), asielcrisis (er zijn geen woningen voor statushouders waardoor de opvangcentra vol zijn) (et cetera). Bij de VVD zijn ze het stadium van gevoelig zijn voor kritiek al jaren voorbij, het maakt ze niet uit zolang ze maar de grootste partij zijn, simpel machtsdenken. Maar zoals eerder gezegd is macht iets anders dan gezag, macht is eenvoudig, gezag en respect moet je verdienen en is maar voor heel weinigen weggelegd…..

Update 13.05.2022

Je moet de tijd ‘lezen’. Zelden zal een partij en haar leider zo’n antipathie hebben opwekt als de VVD met MP Rutte. Ze mogen wel uitkijken dat de onvrede niet uit de hand loopt.

Update 28.07.2022

Het land staat in brand (letterlijk langs en op de snelwegen door de boeren ‘protesten’. In de jaren 1980 werd het leger ingezet tegen demonstranten, de krakers, er was toen woningnood, dezelfde woningnood als heden). Alle crises die in de afgelopen jaren zijn ontstaan zijn samengekomen, beïnvloeden elkaar en versterken elkaar tot een giftige cocktail: stikstofcrisis, natuurcrisis (verlies biodiversiteit) wooncrisis, vluchtelingencrisis (geen huizen voor statushouders = volle aanmeldcentra), klimaatcrisis, Schipholcrisis ea. Maar ook crisis in de jeugdzorg, de gezondheidszorg, eigenlijk overal is er crisis. De croronapandemie en de oorlog in Oekraïne spelen weliswaar een rol, maar kunnen geen excuus zijn.

Ondertussen maakt minister-president en VVD leider Mark Rutte zich op voor het jubileum van langst zittende minister-president dat tot nu toe in handen was van MP Lubbers (CDA 1982-1994)…..Overigens zegt het langst zittende MP meer over de Nederlandse bevolking dan over de MP zelf, want de persoon is uiteindelijk toch een pragmatisch bestuurder die flexibel en intelligent met de tijdgeest meegaat, maar de VVD is nog steeds de grootste partij van het land. Nederland is in diepste wezen een conservatief land, dit stamt al uit de VOC tijd: de koopman en de dominee gaan hand in hand om handel te drijven (Max Weber/kapitalisme/calvinisme) en de hele wereld over te gaan, BID EN WERK en de VOC mentaliteit (Balkenende), het is nooit veranderd.

Update 01.08.2022

Bij de VVD weten ze momenteel het beste wat machtspolitiek is, beter dan andere partijen, ‘We rule this country’. (CDA had deze mentaliteit vroeger: Lubbers (MP 1982-1994, de langst zittende tot morgen). Klaas Dijkhoff (toen 37 jaar jong) zei in 2018 op het VVD voorjaarscongres: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Vroeg mij wel af of de MP lid is geweest van een corps…waar al die maniertjes worden aangeleerd die later woorden gebruikt (en ze komen elkaar later in de maatschappij telkens tegen en doen wat voor elkaar (wederdienst).

Update 24.01.2023 (12 jaar later)

Cultuursociologisch gezien heeft liberalisme in de vorm van liberaal-kapitalisme-neoliberalisme afgedaan als ideologie en gefaald. Het huidige tijdperk met multiple crises laat dat zien. De vrije markt met haar individualisme en ‘gecultiveerde eigenbelang’ (geschreven in 1992) dat door overheden wordt ondersteund, is niet adequaat. Er is woningnood (onoplosbaar, men spiegelt illusies voor van een oplossing over 7 jaar in 2030), werkonzekerheid (tijdelijk minder door krapte op de arbeidsmarkt, voor het eerst in tijden hebben werkers macht), onbeheersbare migratiebewegingen (ik schreef erover in 2015 in Het Einde van het Kapitalisme) met de asielcrisis als gevolg (men spiegelt oplossingen voor die er niet zijn), jongeren (de toekomst) zijn pessimistisch over de toekomst (de jeugdzorg is slecht), de klimaat-milieucrisis is diep en ernstig (economische groei zonder milieu en natuur er bij te betrekken heeft tot de huidige situatie geleid: van crisis naar crisis, van klimaatramp naar klimaatramp). De armoede (waarmee dit artikel begon in 2011) is toegenomen, de rijken zijn rijker geworden (ondanks de crises, er is vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid (dit wordt altijd ontkend door de VVD), de armen armer. Rijken wonen aan de rand van de steden en in de buitengebieden, armoede is in de steden. Er zijn meer voedselbanken (die de vraag niet aankunnen). (ea).

Liberalisme met democratie als enig overgebleven staatsvorm waar Fukuyama over schreef (1992) en waar ieder land zich toe zou bekeren (na de terechte val van het communisme) was een wensdroom. Ik zag het in 1992 (maar sprak mijzelf wel tegen). Rusland en andere landen laten zien dat er altijd machthebbers zullen zijn die lak aan democratie hebben. Maar ook democratieën staan onder druk, dat laat de Verenigde Staten van Amerika zien waar een president eigenhandig een staatsgreep wilde plegen (die mislukte). Toch wil hij het opnieuw proberen, terwijl hij een rancuneus warhoofd is en veel aanhang heeft. Dit is de ‘voorbeeld democratie’ voor de wereld. (in Dossier Amerika (VS) meer).

Daar tegenovergesteld zeg ik dat we van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang zullen gaan met meer rechtvaardigheid. De tegenkrachten zijn echter heel groot. De mensen die dit betreft houden hun mond (zij hebben wat te verliezen) en bij anderen zien we machteloze verontwaardiging die zich uit in (veel) goede tv programma’s, goede artikelen en nutteloze sociale media activiteit die allemaal niets zullen veranderen. Bovendien reageren mensen de schier onoplosbare kluwe van problemen inmiddels op elkaar af op de sociale media en dat is triest. Ook het populisme is hier voor een deel uit te verklaren (lees De Boze Burger en het populisme).

Update 31.01.2023

Ondertussen komt de VVD met een heel oud verstoft angstbeeld over links, ze weten niets beter meer te verzinnen. De VVD = MP Rutte inmiddels zijn ze de schaamte voorbij en hebben bovendien geen eergevoel. Ze laten zich alles zeggen, van ene belediging naar de volgende, het maakt ze niets uit, alles voor de macht. Dat we naar Provinciale verkiezingen gaan is blijkbaar niet helder, dit gaat om provinciaal bestuur (en later de Eerste Kamer).

Update 18.02.2023

Mijn analyse van jaren geleden staat vandaag in de Volkskrant: de MP (Rutte) heeft inmiddels een presidentiele aanpak (volgens politicologen). Hij reist de wereld over en bemoeit zich overal mee. Op een foto is hij te zien voor ca 30 journalisten die allemaal naar hem luisteren. In Nederland is echter al jaren sprake van door zijn partij veroorzaakte multiple crises (woningnood, stikstof, asielcrisis, jeugdzorg, basisbeurs enzovoort). Hij is een overschatte politicus, welswaar hoogbegaafd, maar hij bediend zijn eigen achterban (telefoonnummers van ondernemers in zijn mobieltje, ze kennen elkaar allemaal van vroeger, de studietijd en het bedrijfsleven).

Wat ook opvalt is dat we van deze persoon in 12 jaar niets hebben gehoord met enige diepgang, een gedachte, een overpeinzing (alleen iets met een ‘vaasje’). Verder kenmerkt hij zich door het ieder jaar hebben van een andere mening. Bekend is zijn opvatting (2015) dat Italië (dat aan de buitengrens van de EU ligt waar al die vluchtelingen naartoe gaan (en Spanje, Griekenland) het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen (daardoor is dat populisme zo toegenomen), nu is hij voor meer hulp uit de EU. Beter is mijn analyse in 1992 toen ik de huidige vluchtelingencrisis zag aankomen en schreef dat Afrika economisch ontwikkeld moest worden en migratie moest worden tegengegaan. Dat is 31 jaar geleden….

Macht is macht, maar GEZAG moet men verdienen door jarenlang goed beleid. Alle politici streven naar gezag, maar de meesten zullen het nooit bereiken. Ze willen allemaal graag een Winston Churchill (vastberaden tijdens WO2), Willy Brandt (Duits politicus) of Robert Schuman (oprichter EU) zijn, maar ze zullen slechts kruideniers en boekhouders blijven.

Update 04.06.2023

De VVD heeft een congres, de kritiek op MP Rutte komt nu ook uit eigen gelederen. Wat ze nog niet begrijpen is dat ze een probleem hebben als hij gaat terugtreden, dan valt de partij in een diep zwart gat. Rutte heeft 20 jaar lang alle energie naar zich toegetrokken, binnen en buiten zijn partij, voor anderen was geen plaats.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Kunstmatige Intelligentie

Als makke schapen lopen mensen achter de door bedrijven ontwikkelde nieuwe technologieën aan‘.

26.02.2023

De mensheid is zo gefascineerd door de door bedrijven ontwikkelende technologieën dat het zicht op de werkelijkheid verloren dreigt te gaan. Door ‘gratis’ beschikbaarheid van nieuwe technologieën worden mensen tot consument gemaakt en zij laten zich hiermee -vrijwillig- inpalmen.

Kunstmatige intelligentie (AI artificiële intelligentie/ Engels: Artificial Intelligence) is er voor mensen zonder eigen intelligentie (het woord zegt het al: kunstmatig), mensen die zelf geen boek meer willen lezen (of op een ander vlak). In feite kan iemand met een computer met een kunstmatige intelligentie programma zich voordoen als literair deskundige die alle boeken van Thomas Mann (Duitse schrijver 1875-1955) heeft gelezen zonder ooit echt een boek van hem gelezen te hebben.

Gebruik in de wetenschap valt er niet onder, daar kan snel resultaat van een vraag goed zijn.

In de kunsten is kunstmatige intelligentie voor kunstenaars die zelf geen creativiteit hebben en slechts met het werk van anderen iets (iets) kunnen maken. Veel kunstenaars zullen nooit verder komen dan het nadoen van anderen. In de muziek zien we het beste voorbeeld. Een song van de Rolling Stones. We horen de eerste gitaaraanslagen van Start Me Up en iedereen weet welk nummer dit is. Naspelen is mogelijk, maar het gaat er natuurlijk om dat men een nummer zelf schrijft. (Te denken valt ook aan Sting, Anouk, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Beatles (ea.) die allemaal hun songs zelf schreven, opnamen en uitvoerden).

Het kernwoord in onze cultuur is: snelheid.

Lees ook Spiegeltjes en kralen.

Update 09.05.2023

“Technologie moet niet de moraal van een maatschappij bepalen”, schreef ik in de jaren 1990 (30 jaar geleden), waarmee ik bedoelde dat bedrijven uit commerciële overwegingen nieuwe technologieën op de markt brengen die een maatschappij ingrijpend kunnen veranderen. Facebook was al 10 jaar bezig en de schaduwzijden waren duidelijk (beïnvloedingen verkiezingen) toen de EU wakker werd en er iets tegen ging ondernemen. AI kunstmatige intelligentie past in hetzelfde patroon. Als een konijn dat op een weg blijft zitten en naar de koplampen van een auto kijkt, zo kijkt de huidige mens naar de aanstormende kunstmatige intelligentie die, dat is duidelijk, de maatschappij ingrijpend zal veranderen (is nu al gaande).

Het gedachtegoed van de interessante Canadese wetenschapper-filosoof Marshall McLuhan (1911-1980) indachtig is AI een volgende stap in VERSNELLING van communicatie en technologie in media en cultuur: Oude geschriften> boekdrukkunst> telegraaf/telefoon> radio> tv> chip/internet> AI. McLuhan, bekend van ‘the Medium is the Message’ (het gaat niet om de inhoud maar om het medium (boek, TV) zelf dat ons beïnvloed), zag de gevaren van technologie als zodanig, technologie dringt het leven van mensen binnen, maar ze kunnen niet mee omgaan. Op mijn vakgebied de fotografie is duidelijk dat het nu simpel is om op bestelling met tekst een foto te maken met AI, de foto wordt bijeengesprokkeld uit het gehele internet, wat kannibalisering genoemd kan worden, want er wordt (onherkenbaar) gebruik gemaakt van werk van anderen om iets nieuws te maken. AI is voor uitgevers heel goedkoop. Een redacteur van een krant zegt tegen de fotoredacteur: we willen voor de zaterdagkrant een foto van een oud echtpaar op een bankje in het park dat duiven aan voeren is. Ik maak er even een zegt hij en toets de tekst in, binnen 5 minuten is er een foto van niet bestaande mensen, geen portretrecht nodig, de kosten zijn minimaal. We zullen niet meer weten wat echt is en wat nep (fake) is. Dat ik in 2015 bij mijn project StreetLife ben gaan vermelden ‘Taken from real life, no photoshop, no filter’ is geen toeval, want ik zag het aankomen dat technologie zou gaan domineren boven inhoud. Wat overblijft is actuele nieuwsfotografie en fotografie met een heel persoonlijke aanpak.

Update 13.05.2023

Spreken van de wereld is in rep en roer over Artificial Intellegence/AI/Kunstamatige Intelligentie is een understatement….

Lees ook (als er tijd voor is): Over kennis en wijsheid over Oppenheimer en Teller over de nieuwe technologische uitvinding in de jaren 1940 de atoombom, want die vergelijking wordt gemaakt.

Update 22.05.2023

De AI mens (21e eeuw). Een advertentie vandaag in een krant voor een zomerkamp kunstmatige intelligentie (AI), ChatGPT en artificiële fotocreatie en meer. De aan te leren vaardigheden worden skills genoemd. Het gaat digitaal en kost 400 euro.

Als makke schapen lopen mensen achter de door bedrijven ontwikkelde nieuwe technologieën aan (met commerciële doelstellingen), nee ze lopen niet ze hollen er achteraan. Deskundigen vrezen de ontwikkeling van AI en denken aan een tijdelijke pauze. Het gaat er echter nu om wie de SNELSTE is, wie snel is wint, anders verlies je. 30 jaar geleden na de val van de Muur en communisme noemde ik kapitalisme ‘gecultiveerd egoïsme’ (en dat gaat de mens heel goed af). Echter als men 30 jaar lang liberaal-kapitalisme stimuleert en op school aanleert dat nastreving van je eigen welvaart en geluk het hoogste levensdoel is en ieder sociale aspect wegdrukt dan ontstaat de huidige hyperindividualistische mens die zich van de maatschappij heeft afgekeerd en aftroeven van de medemens tot hoogste doel maakt. Ook de bitcoin (virtuele waarde) is een cultuurverschijnsel, goed voor korte termijn winst, maar magneet voor criminelen en mensen die met de belastingdienst niets te maken willen hebben.

Update 03.06.2023

“Een programmeerfoutje in een handelsalgoritme kan tot veel onrust op de (financiële) markten leiden”. Hoofd AFM (toezichthouder op financiële zaken) adviseert partijen in de financiële sector om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) in hun risicomodellen op te nemen. (Uit de Volkskrant). Als de handelsbeurzen in crisis raken is de verantwoording dat er geen fouten zijn gemaakt, maar dat het door automatische processen komt (dit is nu al het geval maar dat zal toenemen). We leven in een door-en-door vercommercialiseerde kapitalistische wereld waar (veel, niet alle) mensen als makke schapen achter de door bedrijven ontwikkelde nieuwe technologieën aanlopen en ‘de’ politiek niet weet hoe te reageren. De EU is bezig met onderzoek. Komt terug in mijn analyse: “Bedrijven hebben nu meer macht dan overheden, ze werken wereldwijd, hebben meer geld en betere mensen in dienst”. (Geschreven in 2015 in ‘Het einde van het Kapitalisme’).

Aanvullingen en wijzigingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Gezondheidszorg

‘Schijnbaar is met de welvaartsstaat het paradijs bereikt, toch zijn er tal van problemen’.

(Begonnen in 2007) Revisie 7 jaar later in 2014 en Updates 2023, 16 jaar later.

Depressie is volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) volksziekte Nummer Een aan het worden. Opvallend bij de analyse van de oorzaken van depressie is dat maatschappelijke en culturele achtergronden grotendeels achterwege blijven, depressie lijkt altijd alleen een persoonlijk probleem te zijn. Onterecht en het is een taboe om een verband te leggen tussen de maatschappij en de cultuur waarin wij leven en depressie als toenemende volksziekte. De moderne en postmoderne individualistische en materialistische maatschappij met al haar welvaart en comfort, waar religie steeds verder op de achtergrond is komen te staan, legt grote druk op het individu, de mens. Schijnbaar is met de welvaartsstaat het paradijs bereikt, toch zijn er tal van problemen.

 • De bevolkingsdruk is toegenomen, van 1990 tot 2000 groeide de bevolking in Nederland met een miljoen mensen tot 16 miljoen inwoners, het bevolkingsaantal stijgt verder.
 • Gemiddeld iedere zeven jaar is er een economische crisis of recessie met toenemende werkeloosheid. De mensen die wel werken hebben last van stress en hoge werkdruk in bijna alle bedrijfstakken en overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. De versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot grotere onzekerheid over het behouden van een arbeidsplaats en een pensioen in de toekomst.
 • De verschillen tussen rijk en arm zijn toegenomen en nemen verder toe.
 • Er is al decennia lang woningnood, er is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest tot op de dag van vandaag. De moeite die het kost om een fatsoenlijke én betaalbare woning te huren of te kopen en in een veilige wijk te wonen is een bron van frustratie.
 • Er is zinloos geweld op straat en in het uitgaansleven en er is racisme en discriminatie in de multiculturele samenleving die Nederland de laatste 40 jaar geworden is. In de gezinssituatie is er huiselijk geweld en kindermishandeling. Er sterven 50 kinderen per jaar door mishandeling.
 • De milieuvervuiling door de consumptiemaatschappij is enorm, er overlijden mensen door luchtvervuiling in de grote steden (zo blijkt uit een ander onderzoek van de WHO), de zee wordt/is leeggevist, natuurgebieden verdwijnen en het klimaat veranderd ingrijpend, zo is het bange vermoeden. Door de toename van het autoverkeer (er komen ca. 3 miljoen auto’s bij in de komende jaren) zijn de files een dagelijks terugkerende irritatie en de treinen en bussen zijn vol.
 • De globalisering mag dan als een positieve ontwikkeling worden gezien, honger en ziekten bij het grootste deel van de wereldbevolking zijn gebleven en zullen ook blijven, ondanks een vergadering van de grote industrielanden, de G 8, omdat er veel fundamentelere veranderingen noodzakelijk zijn.
 • Door de totale communicatie die wereldwijd door de digitale revolutie op gang gekomen is worden mensen iedere dag opgezadeld met een eindeloze stroom nutteloze berichten die vroeger hooguit tot uitwisseling bij de dorpspomp beperkt zouden zijn gebleven.
 • De opdringerige reclameterreur die alomtegenwoordig haar verleidingsboodschap verkondigd zorgt doelbewust voor ontevredenheidsgevoelens en koopzucht.

Al deze verschijnselen zijn geen meningen, het zijn feiten. De meeste mensen sluiten zich ervoor af en leven in hun materialistische welvaartscocon. Anderen kunnen er niet omheen om in te zien en/of te ervaren hoe de situatie werkelijk is. Dit heeft uitwerking op het onderbewuste en kan leiden tot depressie en negatieve gevoelens. Als er 800.000 mensen in deze maatschappij antidepressiva en een psycholoog of psychiater nodig hebben is het raadzaam ook eens de aandacht te vestigen op de kwaliteit van de samenleving waarin we leven en heeft de maatschappij misschien zélf een medicijn nodig.

Update 26.11.2014 (Zeven jaar later, revisie).

Punt voor punt:

 • De bevolkingsdruk is toegenomen, van 1990 tot 2000 groeide de bevolking in Nederland met een miljoen mensen tot 16 miljoen inwoners, het bevolkingsaantal stijgt verder. Er zijn nog een miljoen inwoners bijgekomen, Nederland telt bijna 17 miljoen inwoners en is daarmee een van de dichtstbevolkte gebieden op de wereld.
 • Gemiddeld iedere zeven jaar is er een economische crisis of recessie met toenemende werkeloosheid. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 (1 jaar na dit artikel) is er een triple-dip geweest, drie kort op elkaar volgende crisis, samen de ergste economische crisis sinds de jaren ’30 in de vorige eeuw. In Nederland is de werkeloosheid bijna verdubbeld (van 4.5 naar 8%) tot bijna 700.000, maar door verhullende rekenmethodes zijn het er veel meer. De verantwoordelijken verklaren de economische crisis als een onvermijdbaar natuurverschijnsel, een act of god, om in het verleden gemaakte keuzes niet voor hun rekening te hoeven nemen. Het kapitalistische systeem leidt tot ontsporingen zoals ik in 1992 al constateerde in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’. 
 • De mensen die wel werken hebben last van stress en hoge werkdruk in bijna alle bedrijfstakken en overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Deze problemen zijn toegenomen, stress en arbeidsgerelateerde ziekten zijn een groot probleem. Pesten op het werk komt veel voor, mensen zijn bang om hun arbeidsplaats te verliezen en houden hun mond. De OESO (Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling, 34 landen) heeft onderzoek gedaan. 1 op de 5 werknemers is ziek door depressie en burn-out, 1 op de 3 mensen met een uitkering heeft psychische problemen. Dat kost 20 miljard euro per jaar. Een opvallende conclusie is dat de geestelijke gezondheidszorg zich meer moet richten op het krijgen van werk. 
 • De versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot grotere onzekerheid over het behouden van een arbeidsplaats en een pensioen in de toekomst. De versoepeling van het ontslagrecht is door de crisis in een stroomversnelling gekomen. Mensen die ontslagen zijn mogen als zzp-er terugkomen, uiteraard zonder alle rechten die ze eerder hadden. De zzp-er is de dagloner van de moderne tijd, geen werk geen geld. Saillant is de werker in de groenvoorziening die ontslagen is en verplicht wordt met een uitkering hetzelfde werk te doen om ‘werkervaring’op te doen. Pensioenen zijn gekort, de pensioenleeftijd is verhoogd tot 67 jaar of nog hoger voor mensen die nu nog jong zijn. Er wordt gegoocheld met dekkingsgraden, rentestanden en indexering om pensioenen te verlagen. 
 • De verschillen tussen rijk en arm zijn toegenomen en nemen verder toe. Dit is wel het meest pregnante en tegelijk stuitende. Het is gebleken dat het aantal rijken tijdens de crisis is toegenomen. Een Franse econoom, Thomas Piketty, heeft een boek geschreven waarin staat dat de rijken steeds rijker zullen worden door hun kapitaal. Wereldwijd is het aantal rijken toegenomen, het zijn de kosmopolieten die de beste belastingadviseurs kunnen betalen en zich niets van landsgrenzen hoeven aan te trekken. De rijkste 10 procent van de Nederlandse huishoudens bezit 61 procent van het totale private vermogen. De onderste 60 procent bezit slechts 1 procent van het totaal. Die vermogensverdeling is schever dan in de meeste Europese landen. Uiteraard worden zijn conclusies fel bestreden door de mensen die daar belang bij hebben.
 • Er is al decennia lang woningnood, er is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest tot op de dag van vandaag. De moeite die het kost om een fatsoenlijke én betaalbare woning te huren of te kopen en in een veilige wijk te wonen is een bron van frustratie. Hier is niets verbeterd, 10 jaar wachten op een woning is normaal. Een extra belastingheffing door de staat in de vorm van een zogenoemde ‘verhuurdersheffing’ zorgt al een paar jaar voor exorbitante huurstijgingen. Het geld is nodig om een failliete staat (met een schuld van 460 miljard) overeind te houden. In sommige wijken in Nederland is het ‘multiculturele drama’ (Paul Scheffer in 2000) in volle gang, de polarisatie zorgt regelmatig voor spanningen tussen bevolkingsgroepen. Het bouwen van nieuwe betaalbare woningen is gedaald door de excessen bij de woningcorporaties. Mensen die een huis kopen en bij een bank een hypotheek vragen betalen een hoger bedrag dan nodig zou zijn. De banken verdedigen dit door te stellen dat ze na de crisis verplicht zijn een hoger eigen vermogen te hebben (de banken moesten in 2008 gered (genationaliseerd) worden door de staat omdat ze te weinig buffers hadden). (Zie Dossier Woningnood, rechts onder Artikelen).
 • Er is zinloos geweld op straat en in het uitgaansleven. Dit is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Jongeren die diep in de nacht al hun remmingen laten varen en onder invloed van drank en drugs een ander letterlijk in elkaar schoppen (mijn inziens door de verheerlijking van geweld in games en films).
 • Er is racisme en discriminatie in de multiculturele samenleving die Nederland de laatste 40 jaar geworden is. Is toegenomen. Mensen van buitenlandse afkomst die hier geboren zijn, en dus Nederlander, zijn vaker werkeloos dan autochtonen. De ‘zwartepietendiscussie’ en de slavernijdiscussie laten zien dat er spanningen bestaan tussen bevolkingsgroepen. Waar dit heen zal gaan is onduidelijk, het kan de richting opgaan van de Verenigde Staten, straatrellen, of ‘gewoon’ doorgaan zoals het nu gaat. De anti-islam retoriek van de PVV neemt zorgwekkende vormen aan. Het doet aan de klassieke zondebok denken die in de geschiedenis tot rampen heeft geleidt. 
 • De milieuvervuiling door de consumptiemaatschappij is enorm, er overlijden mensen door luchtvervuiling in de grote steden (zo blijkt uit een ander onderzoek van de WHO). De luchtvervuiling neemt niet af. Het autoverkeer en de industrie produceren fijnstof waardoor volgens schattingen enkele duizenden mensen vroegtijdig overlijden.
 • De zee wordt/is leeggevist. Tonijn is een bedreigde vissoort. Voor de kusten van Afrika varen drijvende visfabrieken uit westerse landen die enorme hoeveelheden vis vangen. Lokale vissers komen in problemen. Dit is een van de oorzaken voor piraterij (het kapen van een schip en losgeld eisen) en voor de toename van vluchtelingen met een economisch motief. (Zie Dossier Vluchtelingen). 
 • Het klimaat veranderd ingrijpend, zo is het bange vermoeden. Door de zogenoemde ‘klimaatsceptici’ wordt nog steeds ontkend dat het de mens is die door het gebruik van fossiele brandstoffen het klimaat beïnvloed. (In 1981 schreef ik mijn afstudeerscriptie over dit onderwerp, elders op deze website te vinden onder Dossier Broeikaseffect). Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel, dus als er 1 land is dat zich zorgen moet maken, is het Nederland.
 • De globalisering mag dan als een positieve ontwikkeling worden gezien, honger en ziekten bij het grootste deel van de wereldbevolking zijn gebleven en zullen ook blijven, ondanks een vergadering van de grote industrielanden, de G 8, omdat er veel fundamentelere veranderingen noodzakelijk zijn. Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee op weg naar Europa (ik schreef hier over al in 1992 in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’) , de grote welvaartsverschillen en de politieke crises in het hele Midden-Oosten leiden tot migratiestromen (Zie Dossier Vluchtelingen). 
 • Door de totale communicatie die wereldwijd door de digitale revolutie op gang gekomen is worden mensen iedere dag opgezadeld met een eindeloze stroom nutteloze berichten die vroeger hooguit tot uitwisseling bij de dorpspomp beperkt zouden zijn gebleven. De versnelling in informatiestromen is extreem gestegen. Bedrijven concurreren met de snelste draadloze communicatieapparatuur, die ook steeds kleiner van formaat wordt. Nieuws zelf is handelswaar geworden, een beetje slimme persoon kan een nieuwswebsite beginnen en berichtjes overnemen of stelen en met behulp van een paar reclames een paar centjes verdienen. Celebrities, filmsterren, het koningshuis en voetballers zijn geliefd als nieuws, ze doen veel mensen hun eigen levens even vergeten en houden de droom en illusie in stand dat ze zelf ooit ook eens rijk en beroemd zullen worden.
 • De opdringerige reclameterreur die alomtegenwoordig haar verleidingsboodschap verkondigd zorgt doelbewust voor ontevredenheidsgevoelens en koopzucht. De industrie is er in geslaagd haar wil op te leggen en mensen vrijwillig te laten deelnemen in hun programma’s. Merken zorgen voor een identiteit, dit moet al beginnen bij de jeugd, die zonder merkkleding niet op het schoolplein kan komen. Maar ook volwassenen laten zich paaien met de verkiezing van de ‘beste reclame’, de Gouden Loekie, als absoluut dieptepunt (Zie artikel Consumentisme).
 •  Al deze verschijnselen zijn geen meningen, het zijn feiten. De meeste mensen sluiten zich ervoor af en leven in hun materialistische welvaartscocon. Anderen kunnen er niet omheen om in te zien en/of te ervaren hoe de situatie werkelijk is. Dit heeft uitwerking op het onderbewuste en kan lijden tot depressie en negatieve gevoelens. Als er 800.000 mensen in deze maatschappij antidepressiva en een psycholoog of psychiater nodig hebben is het raadzaam ook eens de aandacht te vestigen op de kwaliteit van de samenleving waarin we leven en heeft de maatschappij misschien zélf een medicijn nodig. Het medicijngebruik daalt niet, dit is onveranderd. Het aantal zelfdodingen stijgt al een paar jaar tot c.a. 1700 per jaar, een stijging van 30%. Bijna dagelijks zien wie op de stations van de NS de boodschap op de aankondigingsborden staan: ‘Door een aanrijding met een persoon rijden er geen treinen’. 

Update 08.12.2014

Het aantal zelfdodingen is gestegen tot 1854 (in 2013) zo heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. In 2011 bleek uit onderzoek dat mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering vijf tot acht keer vaker zelfmoord plegen dan mensen met een baan, een heel duidelijk verband met de maatschappij dus.

Update 09.05.2016

Maatschappelijke problemen zoals werkeloosheid, woningnood, werkdruk/stress, leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van ras/huidskleur zijn de laatste jaren tot individuele problemen gemaakt, de overheid hoeft dan minder te doen en het individu moet het zelf oplossen.

Update 30.06.2016

Het aantal zelfdodingen is voor het 9e jaar op rij gestegen en was in 2015 1871. In 2007 was het aantal 1353. In 2015 stapten 223 mensen voor een trein, gemiddeld 4 personen per week. (Cijfers van het CBS).

Update 18.01.2017 (10 jaar later)

Een treffend interview met Paul Verhaeghe (zie onder) over de moderne neoliberale kapitalistische maatschappij. Zijn stelling: er zijn tal van ziekmakende elementen in de huidige neoliberale maatschappij. Over de flexibilisering van werk:

“Flexibilisering is een verbloemde uitdrukking om aan te geven dat bazen kunnen beslissen over wanneer ze iemand nodig hebben , hoelang en waarvoor- om vervolgens te zeggen ‘Dank u wel en tot de volgende keer’. Flexibilisering is een mooi woord om aan te duiden dat mensen te verbruiken grondstof zijn. Dit geeft een enorme onzekerheid. het bevorderd in eerste instantie angst. De angst heb ik volgende maand nog een baan. De stap van angst naar depressie is niet zo groot”.

Over de maakbaarheid van de mens als nieuwe fase van het sociaal-darwinisme waar succes of mislukking bij het individu terecht komt:

“Iedereen is auteur van zijn eigen succes of mislukking. Dus als je het niet maakt is het je eigen schuld. Dan heb je foute keuzes gemaakt of niet genoeg je best gedaan”. “Bovendien wordt in het neoliberalisme de maakbaarheid uitsluitend professioneel economisch bekeken. Het volstaat niet dat je een goede musicus wordt, je moet er ook heel veel geld mee verdienen. Anders telt het niet mee”.

Hij beschrijft dat de mens gedwongen is hypercompetitief te zijn, voortdurend in competitie met anderen. Samenwerken wordt op deze manier veronachtzaamd.

Over politiek:

“Om de zoveel tijd krijgen we wel nieuwe regeringen, maar of deze het accent wat linkser of wat rechtser leggen, ze doen exact hetzelfde.”

Het neoliberalisme gaat uit van macht, het presenteert zich als de realiteit zonder dat er een alternatief is en zet mensen tegen elkaar op, hier worden ze ziek van.

(Paul Verhaeghe (1955) is hoogleraar Psychoanalyse en Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent, België. In 2012 schreef hij een boek onder de titel ‘Identiteit’).

(Dit artikel is 10 jaar oud en ik sta er nog helemaal achter, er wordt niets aan veranderd).

Update 09.12.2017 (10 jaar later)

Veel analyses die ik al lang heb zijn bevestigd, ook over het onderwerp depressie. Vandaag in de Volkskrant (katern Sir Edmund, pagina 10 t/m 15) enkele analyses die ik zelf in 2007 opschreef, 10 jaar geleden.

Kop boven het artikel: ‘De maatschappij díé heeft een stoornis’. Onderschrift: ‘Waarom het beter is de oorzaak van depressie aan te pakken, en niet alleen de symptomen’. Inleiding van het artikel: ‘Bij psychische aandoeningen worden oorzaak en oplossing  altijd bij het individu gezocht. ….is de vraag of er niet meer oog moet komen voor de samenleving’.

Een adviesorgaan van de overheid, de RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) schrijft in haar rapport ‘Recept voor maatschappelijk probleem’: “Als de maatschappij het probleem is, is een recept niet de oplossing”. Dat is mijn conclusie in 2007: “Als er 800.000 mensen in deze maatschappij antidepressiva en een psycholoog of psychiater nodig hebben is het raadzaam ook eens de aandacht te vestigen op de kwaliteit van de samenleving waarin we leven en heeft de maatschappij misschien zélf een medicijn nodig”. 

In het rapport wordt ook het verband gelegd tussen depressie (en burn-out) en werkeloosheid, flexibilisering van de arbeid, mantelzorg, schuldenproblematiek, prestatiedruk,  ea. Niet verwonderlijk dat Paul Verhaeghe (die ik boven ook citeerde) ook wordt aan gehaald. Ook Trudy Dehue, wetenschapsfilosoof die een aantal boeken schreef over depressie als uitvloeisel van maatschappelijke factoren (boek met de veelzeggende titel De depressie-epidemie) komt aan het woord.

“Maatschappelijke problemen zoals werkeloosheid, woningnood, werkdruk/stress, leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van ras/huidskleur zijn de laatste jaren tot individuele problemen gemaakt, de overheid hoeft dan minder te doen en het individu moet het zelf oplossen”. Dit schreef ik in 2016. Dit is de bezuinigingskant van het verhaal, de zelfredzame samenleving en de participatiemaatschappij (die tijdens de crisis ineens naar voren kwam als bezuinigingsmaatregel). Tegelijkertijd, maar tegengesteld, is er de medicalisering van problemen, er zijn verzekeringen en doktoren die maar wat graag tot behandeling overgaan en bijvoorbeeld pillen willen voorschrijven of een therapeutisch traject voorstellen. De medische sector heeft zeer veel invloed (dat is al lang bekend en er gebeurt niets aan), hier gaan miljarden in om en ze willen allemaal geld verdienen.

Iets nieuws dat ik las is dat eenzaamheid gemedicaliseerd gaat worden, gepsychiatriseerd als een stoornis, dan is het een individueel probleem gemaakt.

Ik heb ooit gezegd dat de helft van de mensen die bij een dokter komt ziek is van de maatschappij. De meeste mensen durven dat niet te benoemen en zoeken de problemen bij zichzelf (zie boven). Doktoren zullen meevoelen met de patiënt en luisteren, maar uiteindelijk zullen ze de bekende wegen bewandelen van adviezen (hardlopen en/of mindfulness het panacee tegen een gestreste maatschappij), een anti-depressiva voorschrijven of therapie aanbevelen. In 2007 heb ik bovenstaande analyse naar mijn huisarts gestuurd (aangezien ik nooit naar een dokter ga). Na een week of twee belde hij mij op (en dat was heel netjes). We hadden er een gesprek over, maar hij zei toen: “De maatschappij kan ik niet veranderen”.

Ik denk dat er nog veel meer op deze maatschappij afkomt in de toekomst. Dit analyseerde ik in een filosofische context in de artikelen over Albert Camus en Friedrich Nietzsche (zie zijbalk rechts).

Het rapport heb ik gedownload en zal ik lezen. (Te vinden op de website: https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/recept-voor-maatschappelijk-probleem) Misschien kom ik er nog op terug.

Update 11.12.2017

Het rapport gelezen. Goed leesbaar, goede inhoud. Er is grijs gebied en spanningsveld tussen persoonlijke ervaringen en de reactie van het individu en maatschappelijke gegevenheden. We weten echter dat goede rapporten en niet of weinig toe doen. Echte veranderingen moeten van de politiek komen en elders op dit blog heb ik beschreven hoe in Nederland echte fundamentele veranderingen worden tegengehouden door een economisch-politieke elite. Illustratief was een ander artikel in Volkskrant van zaterdag waarin een journalist verslag doet van 5 maanden werken voor een bekend Amerikaans taxibedrijf. Dit type, vaak Amerikaanse, bedrijven wordt als de nieuwe toekomst gezien, hoog technologisch met relatief weinig werknemers, hoge winsten en gebruik makend van belastingparadijzen (zoals Nederland). De werkomstandigheden zijn 19e eeuws met lage lonen en lange werktijden (met de pet in de hand wachten op werk). De hele arbeidsmarkt staat onder deze druk. De lonen in Nederland worden al jaren opzettelijk laag gehouden, dat is meermaals onderzocht en wordt onderschreven door economen. Hier worden mensen ziek van.

Maar zoals gezegd ik zie naast de maatschappij als oorzaak voor psychische problemen ook onze westerse cultuur als problematisch. Dit beschreef ik oa in het artikel over Nietzsche.

De post-christelijke liberaal-kapitalistische consumptiemaatschappij, waar het hoogste doel produceren en consumeren is geworden, met zijn amusementsindustrie, sociale media en overvloedige aandacht voor trivialiteiten, misdaad en celebrities, is leeg en oppervlakkig waardoor vage onbestemde ontevredenheidsgevoelens ontstaan die zich uitten in irrationele handelingen, medicijngebruik en de vlucht in drank, drugs en pornografie. Dat is wat ík zeg.

Update 12.12.2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek gedaan naar de stand van het land en het welbevinden van de Nederlander en een vergelijking gemaakt met 25 jaar geleden. De conclusie is dat het GOED gaat in Nederland, alleen de armoede is toegenomen, maar verder is bijna iedereen tevreden en is alles beter dan vroeger. Er wringt hier iets. Ik denk dat de talkshows weer genoeg stof hebben om een paar avonden te vullen.

Update 14.03.2018 (11 jaar later)

‘Ik heb ooit gezegd dat de helft van de mensen die bij een dokter komt ziek is van de maatschappij’. Zie boven. Vandaag in de Volkskrant een goed artikel over een huisarts in Rotterdam. Treffende uitspraken.

Uit het artikel:

De lage lonen, daar ergert Galesloot (de dokter) zich bijvoorbeeld aan. En de onzekerheid, die gierende onzekerheid. Mensen worden voor de gek gehouden met hun nulurencontracten, zegt hij. Dat is echt misdadig. Want dan gaat het werk een paar keer niet door en moeten die mensen toch het eten, de zorgpremie en de huur betalen. Lukt niet. Zit je zo 1.000 euro in de schuld. Hoe ga je die terugbetalen? Niet dus. En na verloop van tijd is de schuld vertienvoudigd. Want er zijn genoeg incassobureaus die boete op boete op boete stapelen, waardoor de schulden verder oplopen. De overheid gedoogt het, zegt Galesloot. En zo neemt de schuldenproblematiek alleen maar toe. En dan komen ze bij hem. Want schulden zorgen voor stress en stress leidt tot pijn en met pijn komen ze naar de dokter. Sommige mensen zijn bang dat ze ernstig ziek zijn, maar dat is meestal niet zo. Als Galesloot doorvraagt, blijken de klachten in veel gevallen terug te voeren tot die penibele financiële situatie.

Schulden zorgen voor stress, stress lijdt tot pijn en dan gaan mensen naar de dokter. Ik schreef het al eerder. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat er in Nederland niets veranderd.

In een ander artikel stond dat veel huisartsen overbelast zijn, ze kunnen het werk niet meer aan. Toch is de algemene teneur, vooral uitgedragen door de verantwoordelijken, dat het in Nederland goed gaat.

Update 17.03.2018

Er is sinds enige tijd een zelfmoordpoeder dat tot voor kort makkelijk verkrijgbaar was bij een particulier stel. Het zijn makkelijk verkrijgbare chemicaliën, oa in Duitsland. De bekendheid van het poeder is ontstaan door een organisatie die een vrijwillig levenseinde voor mensen die dat willen mogelijk heeft gemaakt zonder dat er een arts bijkomt die euthanasie volgens de officiële wettelijk vastgelegde procedures kan toepassen.

Het stel dat het poeder verkocht (via een webshop, om er winst mee te maken) gaf beslist geen goede indruk van betrouwbaarheid, er wordt na de zelfmoord van een meisje dat het poeder bij hen kocht een onderzoek gedaan. Dit is absoluut niet de weg we moeten opgaan en moet worden verboden.

Wat echter toch het meest verbaasd is is dat een grote toeloop is geweest (meer dan 20.000 mensen) op die organisatie om het poeder te verkrijgen (je moet eerst lid worden en een tijd ingeschreven zijn): waarom willen er toch zoveel mensen dood? of willen ze het middel in huis hebben voor het geval dat? (ik hoop het laatste), dat is de vraag die hier naar voren komt. Misschien moet de overheid daar eens onderzoek naar doen. Schiet de geestelijke gezondheidszorg niet tekort in Nederland? 

Wat een opvallend gegeven is, dit is al langer bekend, is dat binnen beroepsgroepen waar de mogelijkheid voor suïcide relatief makkelijker is het ook vaker gebeurd: medici die makkelijk bij medicijnen kunnen komen en beroepen waar een wapen voorhanden is. Het laat toch zien dat zelfdoding vaker voor zou komen als het makkelijker zou zijn om aan een methode te komen.

Wereldwijd schijnen er jaarlijks 800.000 mensen zelfmoord te plegen (gegevens van de WHO), Een gegeven dat je niet zo vaak leest, maar tot nadenken stemt.

Het zelfmoordcijfer in Nederland is in aantal gestegen, maar aangezien de bevolking sinds de jaren 1980 met 3 miljoen mensen is toegenomen, is het statistisch gezien gedaald. Echter sinds het begin van de crisis in 2007 is het statistisch gezien gestegen en dat is verontrustend en bevestigd mijn bovenstaande analyses van het verband tussen de maatschappij en depressie/medicijngebruik/zelfmoord. (Gegevens van CBS).

Denk nog wel eens aan psychiater Andries van Dantzig (1920-2005) die gezegd heeft dat er naast iedere dokter een psycholoog zou moeten zitten. Waarmee hij bedoelde dat de geestelijke gezondheidszorg veel meer aandacht nodig had. Hem hoorde ik op de radio zeggen dat er gemiddeld iedere week een kind door de eigen ouders wordt vermoord (50 kinderen per jaar). Niet minder dan schokkend.

We staan nog maar aan het begin van deze problematiek van het zelf gekozen levenseinde. De babyboomgeneratie die nu oud gaat worden is een heel zelfbewuste generatie die zijn hele leven in autonomie heeft kunnen leven…..De vergrijzingsgolf is al aan de gang, door de medische wetenschap kunnen mensen steeds langer in leven blijven, in leven gehouden worden…..

Heb ooit het verhaal gehoord of gelezen van de Native Americans (de oorspronkelijke bewoners van Amerika, meestal indianen genoemd). Als iemand oud was en aan het eind van zijn of haar dagen en de draagkracht van de samenleving aan de orde was, dan ging zo iemand vrijwillig de natuur in om ergens te sterven…. Ik kan het verhaal nergens meer terugvinden, maar de gedachte is eigenlijk humaan. In het westen zijn wij heel ver van de natuur af komen te staan. Men is onterecht gaan denken dat de medische wetenschap alles wel op zal lossen.

 • Ondertussen verschijnen er diverse rapporten en onderzoeken dat de meerderheid van de mensen in Nederland gelukkig is, 9 van de 10 personen is gelukkig (onderzoek CBS onder 7000 mensen). Wat opvalt is dat dit stabiel is gebleven sinds 2013, de economische crisis was toen nog in volle gang (dat vind ik vreemd). Mensen met een uitkering zijn minder gelukkig en daar zit wel logica in.
 • Nederland staat internationaal gezien op plaats 6, de Scandinavische landen staan al tijden bovenaan wat betreft gelukkige mensen (onderzoek Verenigde Naties).
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzocht dat er op dit moment (maart 2018) meer optimisten dan pessimisten zijn, voor het eerst sinds 10 jaar (daar zit wel logica in, want de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 begon 10 jaar gelden in 2008 en is nu ogenschijnlijk voorbij…..).

Update 28.05.2018

NEDERLAND IS AF. WE ZIJN KLAAR.

Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) onderzoekt de maatschappij en brengt de laatste tijd opvallend veel rapporten uit met positief nieuws. Het rapport vandaag laat zien dat het vertrouwen van de burger in totaliteit is toegenomen. Het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, Tweede Kamer en Europese Unie is gegroeid in de afgelopen jaren.

Tekst CBS: In 2017 zei 41 procent vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer, 43 procent in de EU. Dat is meer dan in 2016 (37 en 36 procent). Ook het vertrouwen in de politie, banken, grote bedrijven en ambtenaren is gestegen. In de politie en rechters heeft ruim 70 procent van de bevolking vertrouwen, in het leger 65. Het vertrouwen in de pers (32 procent) en de kerk (31 procent) is weinig veranderd. 

Nader beschouwd:

 • 41% heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, dat is niet veel.
 • 43% in de EU, dat is niet veel.
 • De pers 32%, en de kerk 31%, dat is erg weinig.
 • 70% procent van de bevolking heeft vertrouwen in de politie en rechters, dat is veel.
 • Het onderzoek gaat over de periode 2012 tot 2017. Dat zijn de crisisjaren waarin de werkeloosheid sterk is gestegen, dit kan een onderzoek beïnvloeden.
 • In de andere instituties heeft een minderheid vertrouwen.
 • Als je dit omkeert: Meer dan 60 % van de mensen heeft weinig of geen vertrouwen in: de politiek, de EU, banken, grote bedrijven, ambtenaren, pers en kerk. Dat is erg weinig. Dit is mijn inziens (mede) een verklaring voor het ‘populisme’ dat de samenleving splijt en zorgt voor spanningen.

Tekst CBS: Het vertrouwen in medemens en instituties verschilt tussen bevolkingsgroepen, waarbij vooral leeftijd en het opleidingsniveau onderscheidend zijn. Jongeren en hoger opgeleiden hebben doorgaans meer vertrouwen dan ouderen en lager opgeleiden.

 • Hoger opgeleiden redden zich altijd wel, ze hebben goede netwerken vanaf hun studie en komen elkaar een leven lang tegen in formele en informele circuits.
 • Jongeren hebben de ‘plicht’ om optimistisch te zijn, dat is altijd zo.

Wat bij dit rapport opvalt is de presentatie door het CBS die een positieve insteek heeft, alle media hebben dit ook zo overgenomen, en de echte inhoud die na analyse toch wat sceptisch maakt.

Eerder deze maand verscheen een ander rapport: de Monitor Brede Welvaart 2018. Ook in dit rapport komt naar voren dat hoger opgeleiden, en dan autochtone, het beter hebben.

Ik zie dit anders, ik bezie het totaal, inclusief de cultuur waarin we leven. Tevens moet men mondiaal kijken, men kan kan niet zeggen: we hebben het hier goed, wat er in de rest van de wereld gebeurd kan me niet schelen. Wij’ in het westen hebben de ellende uitbesteed aan andere landen en werelddelen: kleding uit lagelonenlanden, goedkope grondstoffen uit Afrika, CO2 uitstoot met mondiale gevolgen enzovoort.

Over de cultuur: “De post-christelijke liberaal-kapitalistische consumptiemaatschappij, waar het hoogste doel produceren en consumeren is geworden, met zijn amusementsindustrie, sociale media en overvloedige aandacht voor trivialiteiten, misdaad en celebrities, is leeg en oppervlakkig waardoor vage onbestemde ontevredenheidsgevoelens ontstaan die zich uitten in irrationele handelingen, medicijngebruik en de vlucht in drank, drugs en pornografie”. (Zie boven).

Een sterke perceptie hebben betekent niet dat je gek bent, maar het kan je wel gek maken. (Uit de film Rumble Fish, 1983).

Een bijzondere analyse van de Belgische psychiater Dirk de Wachter (1960): Dirk de Wachter Uitgezonden door de Nederlandse tv in  2013, maar actueler dan ooit.

Mijn analyse uit 1992: “Fukuyama heeft Nietzsches ‘laatste mens’ onderdeel gemaakt van zijn betoog. Voor Nietzsche was de laatste mens het grootste schrikbeeld, het is de huidige zelfgenoegzame burger die zich, weliswaar steeds eenzamer, wentelt in materiële luxe zonder zich nog ergens over te bekommeren. Toch sluimert ergens de onvrede omdat de kapitalistische welvaarts- en verzorgingsstaat met al haar materiële genoegens en zekerheden geen recht weet te doen aan de geestelijke verlangens van de mens. Ook de permanente bedreiging van welvaart en koopkracht zorgt voor een chronisch gevoel onzekerheid”. “(…..) het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen”. (Uit De Geschiedenis herhaalt zich, zie zijbalk rechts).

Update 03.07.2018

Het aantal zelfdodingen is gestegen tot 1917 personen (in 2017), het Centraal Bureau voor Statistiek heeft dit bekend gemaakt. Er is een stijging onder jongeren onder de 20 jaar.

Veel jongeren zijn depressief, dat verbaasd nog steeds, jong zijn kan problematisch zijn, maar depressiviteit is niet nodig. Jongeren moeten optimistisch zijn en veel levensvreugde hebben. Er is een verband met de maatschappij waarin we leven. De prestatiedruk is enorm, vragen worden hier niet bij gesteld. Het doel van campagnes tegen depressiviteit is het individu zich te laten aanpassen aan de maatschappij, bij de maatschappij zelf worden geen vragen gesteld (zie bovenaan in 2007, 11 jaar geleden). Deze maatschappij blijft dezelfde moraal en uitgangspunten hanteren waar veel mensen ziek van worden. Deze stelling van mij uit 2007 blijft staan.

Er is al een aantal jaren een zelfmoord preventie telefoon en website (113.nl).

Update 25.08.2018

Uit de Volkskrant vandaag: Psychische klachten vormen de grootste kostenpost in de gezondheidszorg.  Er wordt voor bijna 7 miljard euro aan anti-depressiva geslikt. Kosten van ziekteverzuim, productieverlies en arbeidsongeschiktheid zijn meegerekend. Volgens rapporten van het RIVM zullen de kosten ook de komende jaren blijven stijgen, meer dan alle andere zorguitgaven. Door mij geschreven in 2007: “Als er 800.000 mensen in deze maatschappij antidepressiva en een psycholoog of psychiater nodig hebben is het raadzaam ook eens de aandacht te vestigen op de kwaliteit van de samenleving waarin we leven en heeft de maatschappij misschien zélf een medicijn nodig”. 

Alle politici halen de onderzoeken aan dat Nederlanders tot de gelukkigste mensen op de wereld behoren, zoals uit onderzoek zou blijken. Vooral de huidige minister-president haalt dit vaak aan ter verdediging van zijn beleid. Maar het is het een of het ander: óf je bent het gelukkigste land op aarde óf er wordt massaal anti-depressiva geslikt en dan ben je dus niet het gelukkigste land.

Update 20.09.2018

Er komt onderzoek naar de bevolkingsgroei, want de verwachting is dat er over 40 jaar 3 miljoen mensen (hoofdzakelijk door immigratie) bijgekomen zijn, waarmee het bevolkingsaantal op 20 miljoen zou komen. In 2007 zei ik al dat Nederland veel te vol is, de bevolkingsdruk is te hoog, daardoor zijn ook psychische problemen ontstaan. Het is altijd een taboe geweest, in de jaren 1990 was er een beweging die dit aankaartte, maar ze werden belachelijk gemaakt (hun aanpak was echter wel provocerend (maximaal 10 miljoen mensen), dat moet gezegd worden).

Wat ook een rol speelt in deze tijd en in dit Dossier (11 jaar oud) is dat mensen psychisch onder druk zijn komen te staan in de afgelopen decennia door een combinatie van factoren. Hun identiteit, het meest wezenlijke en eigene dat een mens heeft, staat onder druk. Alles is op een glijbaan terecht gekomen: wie ben je als man, wie ben je als vrouw, hoe verhouden man en vrouw zich tot elkaar (#metoo). Mogen we nog trots zijn op de Nederlandse historie. Mag Zwarte Piet nog. Ook de multiculturaliteit in de samenleving zorgt voor onzekerheid. In de eerste plaats bij de mensen die uit een andere cultuur hiernaartoe zijn gekomen (ik schreef erover in Dossier Migratie) inmiddels derde generatie en ook bij autochtonen die hun wijken hebben zien veranderen en het gevoel hebben dat ze hun identiteit en tradities kwijt raken. Ondanks de louter positieve berichten over de economie (na 10 jaar crisis) moeten veel mensen het doen met kleine, soms tijdelijke, baantjes, overal worden mensen uitgeknepen en uitgebuit en een economisch-politieke elite heeft de macht in handen, drukt al jaren de lonen en zegt vervolgens dat de mensen tevreden moeten zijn en dat Nederlanders de gelukkigste mensen op de wereld zijn.

Update 31.01.2019

Treffend bericht in de Volkskrant vandaag: onderzoeksorganisatie TNO gaf een rapport uit over werk en arbeidsomstandigheden. Uit het onderzoek blijkt dat de groep werkenden met burn-out in de periode 2007 tot 2017 is gegroeid van 11 naar ruim 16 procent. Enkele punten:

 • Er moet harder gewerkt worden en werkers hebben minder te zeggen.
 • Het werk is veeleisender geworden, mensen moet steeds meer bevelen opvolgen en hebben minder zelfstandigheid in hun werk.
 • Er zijn meer psychische problemen en er is meer arbeidsverzuim.
 • De economische crisis heeft bijgedragen aan deze problematiek
 • Tijdens en na de crisis moet hetzelfde werk met minder mensen gedaan worden.
 • 5% van de werkers ervaart hogere taakeisen en 7% ervaart minder autonomie (in totaal bijna de helft (ten opzichte van 2007).
 • Problemen zijn er vooral in het toegenomen uitzendwerk/flexwerk/part-timewerk/oproepkrachtwerk.

Ik voeg er aan toe dat dit hele verhaal tegenwoordig gebracht wordt als: ‘het gaat goed met de economie’, ‘het gaat goed met Nederland’, Nederland is zo’n ‘fantastisch land’ en dergelijke. Er is een groot contrast met de realiteit. Vandaar dat de zogenoemde ‘populistische’ partijen nog steeds een groeiende aanhang hebben. Tevens valt op dat het cynisme over de politiek enorm is toegenomen en in het bijzonder de afkeer van de VVD en MP Rutte (die nu 9 jaar in functie is, zie Dossier VVD).  

In 2007 schreef ik al over deze problematiek, zie boven.

Update 30.03.2019

Een interessant interview met de Belgische psychiater Dirk de Wachter. (Volkskrant 30.03.2019). Ongelukkig zijn hoort erbij en mag. Hij geeft een heel mooie analyse van de huidige maatschappij en cultuur.

Alinea’s die ik begin jaren 1990 schreef:

‘Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden’. 

En: ‘Voor Nietzsche was de laatste mens het grootste schrikbeeld, het is de huidige zelfgenoegzame burger die zich, weliswaar steeds eenzamer, wentelt in materiële luxe zonder zich nog ergens over te bekommeren. Toch sluimert ergens de onvrede omdat de kapitalistische welvaarts- en verzorgingsstaat met al haar materiële genoegens en zekerheden geen recht weet te doen aan de geestelijke verlangens van de mens’. 

En: ‘Het kapitalisme zonder God heeft de mensen niets te bieden’. 

Update 07.06.2019

Mooi interview vandaag in de Volkskrant met filosofe/programmamaakster Stine Jensen. Enkele zinnen: “Waarom gaan we massaal naar coaches?”. In een tv programma dat ze maakte zegt een coach: “Als veel mensen een burn-out hebben en  iedereen gaat individueel op zoek naar een coach, dan behandel je niet de laag die eronder. Niet de 24-uurs economie, waarin voortdurend productiviteit wordt verwacht en we ons over de kop blijven werken”. Ik schreef het in 2007, 12 jaar geleden (zie boven).

Nature + Nurture (karakter + opvoeding) = identiteit = authenticiteit.

Update 21.03.2020

De coronapandemie is gaande, mensen wordt verzocht thuis te blijven, café’s en restaurants zijn gesloten. De maatschappij is ontwricht en we staan nog maar aan het begin van iets dat maanden, misschien de rest van het jaar kan duren. De psychische belasting voor het individu is hoog. Waar het toe gaat leiden is niet te voorspellen. In de Volkskrant vandaag een interview met psychiater Witte Hogendijk (1960) gespecialiseerd in depressie. Hij is niet pessimistisch. Hij spreekt van een experiment of nature. Rationeel zijn is verstandig is zijn aanbeveling.

Zelf ben ik niet zo optimistisch, dit is voor veel mensen de grootste beproeving die ze in hun leven meemaken en hopelijk ook zullen meemaken, alleen oorlog is ingrijpender. Er zijn generaties opgegroeid die alleen welvaart en voorspoed hebben gehad, afgezien van de economische crisis van 2008. De Tweede Wereldoorlog is dit jaar 75 jaar geleden (1945). In andere landen is er al de zogenoemde lockdown, huisarrest voor enkele weken, militairen op straat. Wellicht krijgen we dat in Nederland ook…….

Update 20.08.2020

Geschreven op 21 maart: ‘De maatschappij is ontwricht en we staan nog maar aan het begin van iets dat maanden, misschien de rest van het jaar kan duren. De psychische belasting voor het individu is hoog’. De rest van het jaar was te optimistisch, dit gaat jaren duren. We zien allerlei psychische verschijnselen, fenomenen zelfs. We zien vreemde complottheorieën en heel veel mensen die simpelweg ontkennen dat er een virus is. Mensen ervaren een existentiële dreiging door sociale isolatie, werkeloosheid en dreigende armoede.

Ik zie het als een slecht toneelstuk waarin de wereld terecht is gekomen, misschien een klucht. Denk dan aan mijn voorspelling in de jaren 1990: ‘De beschaving zal eindigen als een klucht’. Waarom ik dat toen schreef weet ik niet, een gedachte borrelt op en ik schijf alles op.

Maar ook kan men denken aan mensen die 5 jaar in een concentratiekamp zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog en het overleefden maar er daarna een heel leven verder mee moesten. De Frans-Duitse cultuurzender ARTE had er laatst een thema avond over. In de extremen leert men de mens kennen, ten kwade, maar ook ten goede….

Update 07.06.2021

Uit 2007: De bevolkingsdruk is toegenomen, van 1990 tot 2000 groeide de bevolking in Nederland met een miljoen mensen tot 16 miljoen inwoners, het bevolkingsaantal stijgt verder. Nederland heeft nu 17.5 miljoen inwoners, sinds ik dit schreef in 2007 zijn er dus 1.5 miljoen mensen bijgekomen. De groei gaat door tot 20 miljoen is de verwachting (reguliere bevolkingsgroei, arbeidsmigratie, vluchtelingen). Men wil 1 miljoen huizen (in 8 jaar, 2030) gaan bouwen om de wooncrisis (zie Dossier Woningnood) op te lossen, bouwgrond is er niet, de stikstofproblematiek verhindert het bouwen, want de landbouwsector is te groot geworden…..

Een bijzondere documentaire van Omroep Human over de inwerking van de pandemie op de mens, de oorzaken en oplossingen:

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/zand-in-de-machine.html#

Update 31.05.2022 (15 jaar (!) later)

De wereld van vandaag met corona (lijkt voorbij, maar opleving in de winter is mogelijk), de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, milieuvervuiling, dreigingsniveau terrorisme en tot slot een allesvernietigende oorlog vlakbij die doet denken aan oorlogen van lang geleden, geeft weinig reden tot vrolijkheid. Veel mensen hebben het er moeilijk mee, vooral jongeren. Maar de mens is erg flexibel, tegenslag kan snel vergeten zijn.

Overcome your fears or lose….

Lees ook diverse ander berichten en Dossiers, oa: De angstmaatschappij

Update 01.12.2022

De psychische nood is hoog in Nederland blijkt uit een onderzoek van het Trimbos Instituut. Mogelijke redenen die genoemd worden zijn prestatiedruk en ongelijkheid.

We hebben echter geen onderzoeken nodig om te zien waarom mensen onzeker zijn geworden, lees boven wat ik in 2007 (15 jaar geleden) schreef (wordt niets aan veranderd). De wereld van vandaag is ongekende puinhoop met multiple crises. Wat mensen direct raakt is de overstelpende hoeveelheid nieuws dat iedere dag wordt uitgestort (sommige mensen hebben nieuws als push-bericht (doe het niet!). Nieuws zonder context of oorzaak, waarmee men zich geen raad weet. Ik schreef er in diverse Dossiers over. Maar praktische zaken zijn het belangrijkst (waarbij men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat we ons hier zorgen over moeten maken in de 21e eeuw): kan ik de rekeningen nog betalen, is er genoeg gas om mijn huis in de winter te verwarmen, komt er hier ook oorlog, is er een woning voor mij (jongeren), wat gaat er met de klimaatverandering gebeuren, komt er een nieuwe pandemie met een ander virus, wordt Nederland niet te vol met 20 miljoen mensen (om maar wat te noemen…).

Update 06.04.2023 (16 jaar later)

Deze maatschappij is overspannen (op vele gebieden, niet alleen NL, want het zit in de (vooral Westerse) cultuur zelf). Multiple-crises maken mensen ziek, vooral jongeren (bijna de helft) is somber. Jeugdzorg zelf is in crisis. De partijen die decennia regeerden hebben geen antwoorden meer, men ziet politici stuntelen en hakkelen. Alles moet weer teruggedraaid worden: flexibel werk (zie boven in 2007) is toch niet goed, laag minimumloon (zie boven) is toch niet goed en leidt tot armoede en voedselbanken (onnodig in een rijk land). Er geen begin van herstel te zien, dit komt omdat de analyses niet goed zijn, het is als pleisters plakken op een botbreuk…

Lees ook (als er tijd voor is): Friedrich Nietzsche (1844-1900) over religie en cultuur, Spiegeltjes en kralen over sociale media.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma (tekst en foto’s)

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop):

Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De ‘Sterke Man’ / Leider

“De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” (Nicolllò Machiavelli).

(Geschreven in 2018) (Met Update 2023)

In onzekere tijden willen veel mensen een sterke man als leider, dat heeft de geschiedenis laten zien. Het is echter beter de onzekerheid weg te nemen dan sterke mannen te laten regeren.

Veel onzekerheid is veroorzaakt door gevestigde belangen en partijen, in de VS en in Europa, waar economisch-politieke elites al decennia regeren, haar wil heeft doorgedreven, voor een ernstige economische crisis heeft gezorgd, de welvaartsverschillen heeft doen toenemen en de vluchtelingencrisis niet goed heeft aangepakt. Sterke mannen beloven vaak veel (wat niet waargemaakt kan worden) en dat kan behoorlijk uit de hand lopen, dat heeft de geschiedenis ook laten zien.

De parallel met de jaren 1930 in Duitsland is snel getrokken (hoewel men er voorzichtig mee moet zijn): een diepe economische crisis van het kapitalisme (na de beurskrach van 1929, de crisis van 2008 wordt gezien als de ernstigste sindsdien), een democratie in verwarring waar geen besluitvaardigheid is, wantrouwen tegenover bestaande politieke partijen en de gevestigde orde (uitmondend in anti-parlementarisme), hoge staatsschulden (toen de herstelbetalingen van WO1 (het bekende Verdrag ‘Dictaat’ van Versailles), nu hoge staatsschulden wereldwijd), de middenklasse die onder druk staat en onzeker over de toekomst is, een buitenlandse vijand (het communistische Rusland met Stalin toen, nu het Rusland van Poetin), versplintering en polarisatie (links tegenover rechts), een zondebok voor alle kwaad (toen de joden, in deze tijd de islam), de pers als boosdoener (beschuldiging van het verspreiden van leugens). En dergelijke.

Bijkomende factor in deze tijd is de klimaatverandering/klimaatcrisis die de hele wereld aangaat en verdelingsvraagstukken urgent maakt.

De ‘oplossing’ toen was confrontatie en oorlog. 

Misschien kom ik hier nog op terug. (Op dit blog wordt al schrijvende een mening gevormd).

Update 28.10.2018

Een dag nadat ik bovenstaande schreef een goed artikel in de Volkskrant  (27.10.2018, bijlage Zaterdag) met de titel ‘De opmars van de sterke man’. Dit valt blijkbaar meer mensen op. Er staan rake observaties in. Mijn analyse dat onzekerheid de belangrijke factor voor de roep om de sterke man, de sterke leider, is wordt bevestigd.

Uit het artikel: De rode draad is onzekerheid. De periode van ‘gelukkige globalisering’ na de val van de Muur is voorbij. Overal ter wereld vrezen burgers een nieuwe periode van conflict en harde concurrentie, van migratie en etnische strijd, van toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt, van tegenstellingen tussen een elite die van de mondialisering  profiteert en een  middenklasse die achterblijft. 

Een mooi citaat van de bekende filosoof Hannah Arendt (1906 – 1975): “De massasamenleving is geneigd om ineens een persoon te nemen voor wat hij zegt te zijn, zodat een idioot die zich als een genie voordoet altijd een zekere kans heeft om geloofd te worden”. (Uit ‘The Origins of Totalitarianism’) (zij is bekend van de analyse van het fascisme in Duitsland). We denken dan aan President Trump, hij ziet zichzelf als een genie en deed en doet onnavolgbare uitspraken. Zelf denk ik vaak aan Machiavelli en zijn opvattingen over politiek.

Politicoloog en populisme deskundige Cas Mudde heeft ook rake opmerkingen: “Het verwachtingspatroon van populistische kiezers is vrij laag, omdat ze de gevestigde politici als door en door corrupt en incompetent zien. Dus als de populistische leider ook maar iets doet wat de kiezer goed vindt, of dat zelfs maar probeert, dan zijn ze al tevreden. ‘Kijk, hij doet tenminste wat”. 

Uit het artikel: In Europa is de democratie steviger verankerd en bestaat een historisch wantrouwen tegen sterke mannen, na slechte ervaringen met Hitler en Stalin. Niettemin kraakt het continent onder de uitdaging van het populisme dat een autoritaire regeerstijl voorstaat. Liberale democraten die het populisme willen bestrijden, moeten niet kiezen voor een frontale aanval, vertolkt politicoloog Cas Mudde een onder experts veel gehoord standpunt. Als het volk uit onzekerheid verlangt naar een koning, moet die onzekerheid worden weggenomen of in elk geval verzacht. In zulke analyses komen twee punten steevast terug: beheersing van migratie en bescherming van werknemers tegen de gevolgen van mondialisering. Zoals Cas Mudde schrijft in zijn boekje Populisme: ‘Het uiteindelijke doel moet niet zijn de vernietiging van het populistische aanbod, maar het verzwakken van de populistische vraag’.

Dit laatste is precies wat ik boven schreef. Je moet de oorzaken van de onzekerheid wegnemen. Mijn analyse van de oorzaken van het het ‘populisme’ zie ik al lang als (hoofdzakelijk) sociaal-economisch van aard, ik schreef er over in ‘De boze burger en het ‘populisme’ uit 2016 (zie rechts onder Artikelen). Ook de migratiecrisis van 2015 heeft de polarisatie en afkeer van de gevestigde politiek sterk doen toenemen. We zijn al jaren de verkeerde richting op aan het gaan, in heel Europa, sinds het begin van de economische crisis 10 jaar geleden (maar eigenlijk is het ‘populisme’ in Nederland al sinds de jaren 1990 aan het groeien, sinds Fortuyn). Dit zijn processen die heel moeilijk te keren zijn en daar gaan ook weer jaren overheen en dan mogen we van geluk spreken dat die Sterke Leider niet een oorlog als ‘oplossing’ gaat voorspiegelen, want dat is in de geschiedenis al vaker gebeurd. (Bijvoorbeeld Iran, Noord-Korea, dat zich niet ‘aan de afspraken houdt’, en dergelijke).

Maar laten we ook niet vergeten dat in iedere samenleving altijd een percentage mensen is die de neiging hebben tot het volgen van radicale leiders en ideologieën (zouden ze eens moeten onderzoeken hoeveel). Ook in Nederland, waar een al sinds de jaren 1980 rechts-radicalen hun bijeenkomsten en clubs hebben en af en toe een demonstratie houden. Dit is de laatste jaren toegenomen…..(Na WO2 had iedereen in de oorlog in het verzet gezeten en collaborateurs waren er nauwelijks…).

Het obscure rijtje van deze tijd: Trump (VS), Poetin (Rusland), Orban (Hongarije), Erdogan (Turkije), Duterte (Filipijnen), Xi Jinping (China), Bolsonaro (Brazilië). (Vooral die laatste is heel erg, vandaag kan hij gekozen worden, dit is er een van de ergste soort met zijn uitspraken en hij verheerlijkte de militaire dictatuur.

Nieuw is dit allemaal niet, ik heb nog ergens een lijstje met dit soort mensen in de jaren 1980 liggen (zal het eens opzoeken). Denk ook aan mijn artikel uit 1992 (De geschiedenis herhaalt zich, zie onder Artikelen) waarin ik schreef: “…..vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk…”. 

Onderstaand, uit het archief, dictators uit de jaren 1980/1970. Er is natuurlijk wel een verschil tussen de gekozen dictator en de dictator die door een staatsgreep aan de macht komt. Dictators zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn.

Zia Ul Haq (Pakistan), Duarte (El Salvador), Pinochet (Chili), Bouterse (Suriname), Stroessner (Paraguay), Chadaffi (Libië), Botha (Zuid-Afrika), Jaruzelski (Polen), Khomeiny (Iran), Marcos (Filippijnen), Chun Doo Hwan (Zuid-Korea), Kim Il Sung (Noord-Korea), Mobutu (Zaïre), Pol Pot (Cambodja), En anderen, want niet volledig.

Reagan en Thatcher zijn uit dezelfde tijd, maar ik zet ze er niet bij, want hoewel ze beide de basis hebben gelegd voor decennia liberaal-kapitalistisch beleid, waar we nu de nadelen nog steeds van ondervinden, passen ze niet in het rijtje.

Update 01.11.2018

Het krantenartikel werd druk bediscussieerd. De benaming ‘sterke man’ kennen veel mensen niet (iets in het geschiedenisonderwijs gemist of het werd niet behandeld). ‘Sterk’  wordt toch als iets positiefs gezien en dat is in dit geval niet zo. Misschien zou men beter van ‘leider’ kunnen spreken. Veel mensen willen een leider, geleid worden, en daarom kiezen ze voor hem. Tevens is er iets met het woord ‘man’, ‘mannen zijn tegenwoordig de oorzaak van het kwaad in de wereld’, zoals gezien door veel vrouwen, en ten dele zit er waarheid in: dictators zijn ook allemaal mannen. Toch moet men voorzichtig met generalisaties zijn door alle mannen op 1 hoop te gooien. Het hangt samen met de algehele verwarring en onzekerheid van deze tijd (misschien moet ik hierover nog eens een apart bericht schrijven, de huidige verwarring en onzekerheid gaat verder dan een sociale crisis en een economische crisis en de opkomst van ‘sterke mannen’ en het ‘populisme’).

Update 03.11.2018

Enkele toepasselijke citaten uit mijn verzameling:

“Er schuilt helemaal geen tegenspraak in een term als totalitaire democratie, elke democratie evolueert op den duur vanzelf tot een totalitair regime, want het volk wil niet zelf regeren, het wil geregeerd worden. Het volk eist democratische rechten en vrijheden voor zich op, maar het is te lui en te dom om van die rechten en vrijheden gebruik te maken. De massa kan niet denken en zij vindt het bijgevolg gemakkelijker te dienen en te gehoorzamen dan te leiden en te bevelen, de massa heeft de slavernij uitgevonden niet de dictators”. (Ward Ruyslinck (1929-2014), Vlaams schrijver).

“Indien de mensen slechts één woord wilden uitspreken, dat in iedere taal maar uit een paar letters bestaat, was het met alle onrecht en onderdrukking waarover zij klagen voorbij. Dit ene woord luidt NEEN”. (Mahatma Gandhi (1869-1948), Indiaas politicus die pleitte voor geweldloosheid).

“Regeerders zijn slechts heel zelden mensen van grote intelligentie. De zin van het leven, de reikwijdte van het menselijk bestaan, dat zijn zaken die hen in het algemeen ontgaan. Als hen gevraagd wordt waarom afschrikking met kernwapens nodig is, komen ze er niet uit. Ze kunnen niet verder kijken dan de volgende stap op het wereldtoneel. Als de vijand een wapen heeft dat binnen vijf minuten een doel kan bereiken, moeten zij er een hebben dat er binnen vier minuten is. Ze fokken de boel op. Op weg naar de hel….” (A.J.P. Taylor (1906-1990), historicus, uit de jaren 1980 met de kernwapenwedloop).

“Het geweld van de heersers wordt, zoals altijd waar een meerderheid gebukt gaat onder een minderheid, uitsluitend in stand gehouden met bedrog, dat slimme lieden door de eeuwen heen hebben toegepast en dat mensen er, omwille van kleine, gemakkelijk bereikbare voordelen, toe aanzet niet slechts veel grotere belangen, maar bovendien zelfs hun vrijheid prijs te geven en zich bloot te stellen aan het meest verschrikkelijke leed.” (Leo Tolstoj (1828-1910), Russisch schrijver).

“Het volk, niet tevreden slachtoffer te zijn van schurken, smeedt zijn eigen ketenen en biedt zijn nek vrijwillig voor het juk”. (JP Marat (1743-1793), gewelddadig revolutionair ten tijde van de Franse Revolutie).

“De wereld wordt geregeerd door dwazen en dwazen worden geregeerd door angst. Angstige mensen koesteren minderwaardigheidsgevoelens en voelen zich onmachtig. Ze onderwerpen zich aan willekeurig welk gezag, van een god of van een leider of aan een doctrine, om deel te hebben aan de macht, om niet als individu alleen te staan en verantwoordelijk te zijn voor eigen daden”. (Anton Constandse (1899-1985), Nederlands schrijver en journalist en aanhanger van het anarchisme).

“Minder schuld hebben de leiders, die tot tirannen gekweekt zijn door de slaafse geest van de massa, dan de massa zelf, die eerst tirannen in het leven roept om zich daarna er over te beklagen. Vergeten wij nooit , dat het niet de despoten zijn die een volk slaafs maken, maar het ontbreken van het vrijheidsgevoel de oorzaak is van het opkomen van tirannen”. (Domela Nieuwenhuis (1846-1919), voorloper van het socialisme in Nederland)

“Denk niet dat er één vogel bestaat die zich makkelijker op de lijmstok laat vangen, en ook niet één vis die zich voor iets lekkers eerder aan de haak laats slaan, dan alle meute mensen die zich gretig tot slavernij laten paaien met het kleinste beetje honing dat men hun om de mond smeert”. (Etienne de la Boétie (1530-1563), schrijver en politiek filosoof die onderzocht waarom de mensen zich vrijwillig onderwerpen aan een tiran. Bekend van het de boek ‘De Vrijwillige slavernij’ waarin hij uitlegt hoe de ‘sterke man’, de leider te werk gaat).

“Weest besloten niet meer te dienen en ge zijt vrij”. (Etienne de la Boétie).

“Het zijn niet de getiranniseerden die het despotisme doen ontstaan, maar de tirannen. (Paulo Freire (1921-1997), Braziliaans onderwijshervormer).

“Fanatici zijn schilderachtig, de mensheid ziet liever gebaren dan dat zij argumenten hoort.” (Friedrich Nietzsche (1844-1900), Duits filosoof). (De meeste mensen geloven wat ze zíen, want het is moeilijk iemands échte motieven te doorgronden. Dit is de ondergrond voor dictators).

“Een verstandig heerser kan nog mag zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen die hem tot zijn belofte gebracht hebben, zijn weggevallen.” (Nicolllò Machiavelli (1469-1527), Italiaans politicus, wordt gezien als grondlegger van politiek handelen. Hij schreef het boek ‘De Heerser’, ook wel vertaald als ‘De Vorst’).

“Wanneer men hem (de politicus) ziet en hoort, moet hij een en al barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en godsdienstigheid schijnen”. (Nicolllò Machiavelli).

“De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” (Nicolllò Machiavelli).

“Onderdrukking en de drang naar vrijheid is van alle tijden. Was er vroeger echte slavernij, nu heeft de mens het idee vrij te zijn, hij is het niet. Wat in principe hetzelfde is gebleven, maar verder  geperfectioneerd, zijn de manipulatie en indoctrinatie. Kenden wij ten tijde van de slavernij in de oudheid brood en spelen en een onderdrukkingsapparaat, in deze tijd van democratie kennen wij de school, het leger, kiesrecht, de massamedia en het materialisme. Met de ontwikkeling van de massamens moesten de heersers de manipulatie en indoctrinatie ook verbeteren, de ontwikkeling van de techniek heeft dit mogelijk gemaakt en maakt dit steeds verder mogelijk. Gebleven is de gewilligheid waarmee de mens zich schikt in zijn lot…..” (door mij geschreven in 1985).

Update 11.08.2019

Een goed voorbeeld van de roep om een sterke leider is Matteo Salvini (46 jaar) in Italië. Bijna uit het boekje. Hoe is de situatie. Italië is een land dat structurele economische problemen heeft, de welvaartsverschillen zijn heel groot (ook geografisch: Noord en Zuid) en er is een rijke elite (Berlusconi) en mensen die arm zijn. Bovendien is er de beruchte maffia, zij staan los van de maatschappij en verdienen hun geld met criminaliteit (drugs, omkoping, afpersingen en alles wat verboden is) en zijn onverslaanbaar. Verkiezingen vorig jaar leidden tot een onwaarschijnlijke regering van links en rechts ‘populisme’ (want niets anders dan een reactie van de bevolking op het beleid). De vluchtelingen/migranten crisis is echter het belangrijkste probleem die is structureel geworden is en die al in de jaren 1990 (!) is begonnen (ik schreef er toen al over).

Hoe is dit zo gekomen (heel kort): EU beleid (‘Dublin’ en ‘Schengen’) vanaf de jaren 1990 heeft ervoor gezorgd dat migranten in een Europa zonder bewaking van de buitengrenzen aankomen in Italië, Griekenland en Spanje. In Italië zijn honderdduizenden asielzoekers/migranten aangekomen, met heeft het over een half miljoen. Ze liggen naast treinstations in Rome en andere steden en willen doorreizen, maar geld hebben ze niet en EU beleid verplicht dat ze daar blijven. Treffend is dat minister-president Rutte in 2015 heeft gezegd dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen, ik heb dat toen verwerkt in Dossier Vluchtelingen/Migratie (zie elders). Hiermee gaf hij aan dat er geen enkel Europees beleid is en het ‘ieder voor zich is’. Na jaren pikt de bevolking het niet meer een gaat stemmen op de ‘populistische’ partijen (ook de Vijfsterrenbeweging met een komiek Beppe Grillo als voorman, hij is in 2017 gestopt). Er is sinds deze week een regeringscrisis en Salvini is populair, men ziet in hem de ‘sterke leider’ bij verkiezingen gaat hij enorm winnen. Zoals overal in Europa ontstaat er in de populistische bewegingen een gevaarlijk vermenging met rechts-extremisme-racisme.

Dit is hoe geschiedenis zich ontwikkeld, over 50 jaar zegt men: ja als we de sociaal-economische situatie van de armere bevolking en van de middenklasse hadden verbeterd was er geen roep om een ‘sterke leider’, ‘sterke man’ gekomen……

Update 16.03.2022

President Poetin van Rusland heeft zich ontwikkeld tot ‘sterke’ man en dictator en is uit geopolitieke redenen buurland Oekraïne binnengevallen. (Lees ook Dossier Geopolitiek). Hij heeft veel steun van zijn bevolking, waarbij wel gezegd moet worden dat de media volledig gecontroleerde staatsmedia en propaganda zijn geworden. (Misschien later meer).

Update 20.05.2023

De oorlog in Oekraïne duurt voort (15 maanden). De wereld is verstrikt geraakt door het handelen van Rusland met president Poetin en zijn clan van rijken en getrouwen. Een uitweg lijkt er niet, maar aangezien alle oorlogen eindigen (we kennen zelfs in onze eigen geschiedenis een 80 jarige oorlog: 1568 – 1648) zal ook deze oorlog een keer stoppen. De oorlog laat ook zien waar ‘sterke mannen’ heersen en Rusland al dan niet steunen onder het motto, de vijand van mijn vijand is mijn vriend, en aangezien Amerika (de VS) voor veel landen de vijand is, zijn ze voor Rusland/Poetin. We kennen Iran (Raisi) een islamitische dictatuur, Syrië (Assad) een van-vader-op-zoon dictatuur, Noord-Korea (Kim Jong-un) ook een van vader op zoon dictatuur. Turkije (Erdogan), China (Xi Jinping). Ieder land heeft eigen kenmerken.

Aanvullingen mogelijk.

Leider Khadaffi in 2011, hij was 42 jaar de ‘sterke man’/dictator in Libië tot hij werd afgezet en gedood.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid
Tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, economie, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier China

De (staats)kapitalistische dictatuur China.

(Geschreven in 2010) (Met Updates 2023, 13 jaar later)

Slavernij bestaat in 2010 nog. Het bestaat in China, een kapitalistische dictatuur waar alle westerse landen en bedrijven zo graag zaken mee doen en goedkoop hun producten laten maken. Een land waar geen persvrijheid is en het bericht dat babymelk vervuild was tijdens de Olympische spelen niet mocht worden gepubliceerd en er doden vielen. Een land met maar 1 politieke partij. Een land zonder vakbonden. Een land met een enorme milieuvervuiling. Een land waar de meerderheid van de ruim 1.3 miljard mensen in armoede leeft. Een land waar het aantal miljardairs in twee jaar is gestegen tot bijna 200. Een land waar menig industrieel, overheidsdienaar en (ex-)dictator jaloers op is. Een land waarop bijna geen kritiek geleverd wordt. Een land waar zeker vanuit Nederland geen kritiek op wordt geuit. Vroeger was China een communistische dictatuur, vandaag een kapitalistische dictatuur. 

Na aanleiding van dit bericht:

De Chinese fabriek waar de iPhone van Apple wordt gemaakt, Foxconn, kampt met een hoog aantal zelfmoorden. De medewerkers moeten daarom een omstreden verklaring tekenen. Daarin staat dat het bedrijf ze mag laten opnemen bij psychische problemen. Ook moet het personeel beloven geen zelfmoord te plegen. De 800.000 werknemers van Foxconn gaan gebukt onder extreem hoge werkdruk. Ze werken twaalf uur per dag en zes dagen per week, en ze verdienen daarmee maar zo’n 300 dollar per maand. In Amerika koop je daarvoor een nieuwe iPhone.

Uit mijn artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992):

“Ik betwijfel of alle filosofie van de wereld erin zal slagen de slavernij op te heffen. Men zal er hoogstens de naam van veranderen. Ik kan mij vormen van dienstbaarheid voorstellen die erger zijn, dan de onze omdat zij arglistiger zijn.  Hetzij dat men erin slaagt de mensen te veranderen in domme, tevreden machines die zich vrij achten, terwijl zij onderworpen zijn, hetzij dat men met uitsluiting van menselijke genoegens en verpozingen een arbeidsdrift bij hen ontwikkeld, die even fel is als de belustheid op oorlog bij barbaarse rassen”, aldus de Romeinse keizer Hadrianus (76 -138 v. Chr.) over het afschaffen van de slavernij aan zijn opvolger. 

Update 27.05.2010

Dit bericht lezen we nu heel anders:

Apple bereikte woensdag een totale beurswaarde van 222,12 miljard dollar. Daarmee is Apple, gemeten naar beurswaarde het grootste bedrijf van de Verenigde Staten. Het technologiebedrijf zit met name in de lift sinds de lancering van de uiterst succesvolle iPod, iPhone en iPad. Die drie gadgets hebben niet alleen gezorgd voor miljoenen nieuwe klanten, ze zijn bovendien gekoppeld aan een online winkel voor muziek, films, software en sinds kort ook boeken, kranten en tijdschriften. Apple pikt van de opbrengsten van de verkoop een flink graantje mee.

De werknemers in de fabriek zijn afkomstig uit de armere streken van China en wonen in slaapzalen die bij de fabriek zijn gebouwd. De golf van zelfmoorden vestigde al eerder de aandacht op de werk- en leefomstandigheden in het complex. De mensen die er werken zouden van de buitenwereld worden afgesloten. De leiding van Foxconn beloofde eerder deze week nog de omstandigheden te verbeteren om meer zelfmoorden te voorkomen. Zo wil de fabriek vangnetten plaatsen rond alle hoge gebouwen.

Dat is de oplossing van het probleem. Als het niet zo diep triest was zou je er om kunnen lachen. Vandaag lezen we dat er nog een werknemer zelfmoord heeft gepleegd in China, de 10e zelfdoding.

Het iPad verhaal van Apple die in de kapitalistische dictatuur China gemaakt wordt gaat verder. Donderdag 29 juli stond in de Volkskrant een artikel, het staat niet op de website, met tal van gegevens die de situatie kenmerken. De feiten zijn: de kostprijs van een iPad is 250 dollar, de fabricage kost 9 dollar. Dit is samen de helft van de verkoopprijs, er komen natuurlijk nog distributiekosten bij en marketing (hoewel de media Apple bedienen met een vermogen aan gratis reclame), maar het is niet voor niets dat Apple een kwartaalwinst haalde die 78% hoger is dan een jaar eerder. Er zijn er sinds april ruim 3 miljoen verkocht. Wat ook opmerkelijk is is dat er een vergelijking met de Stenen Tafel van Mozes wordt getrokken, het apparaat is een tablet genoemd, het heeft religieuze proporties aangenomen. Mensen staan in de rij voor de winkels om de eerste apparaten te kopen.

Jaren geleden kwam ik tot de volgende conclusie, Net zo als de zwarte bevolking in Afrika zich 400 jaar geleden liet paaien/werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd lopen mensen over straat, turend naar een beeldscherm’. 

Update 14.01.2012

Vandaag een bericht in de Volkskrant. Apple heeft de verkoop van de nieuwe iPhone in China uitgesteld na een opstootje bij de winkel in Peking. Een menigte van enkele honderden mensen hadden een hele nacht staan wachten en er ontstonden enkele opstootjes. In de menigte zaten betaalde stromannen van handelaren die de telefoontjes met winst wilden doorverkopen.

Update 21.01.2012

Er werken bij Foxconn meisjes van 12 jaar is onlangs gebleken, kinderabeid is in China verboden. De directeur van de fabriek vergeleek het managen van zijn personeel (1 miljoen) met het behandelen van dieren en hij kreeg er hoofdpijn van.

Update 31.01.2012

Een columnist van de Los Angeles Times vraagt zich af of een boycot van Apple producten nodig is. De New York Times heeft uitgezocht wat de arbeidsomstandigheden zijn in China en komt tot de conclusie dat de arbeidomstandigheden 19 eeuws zijn.

In 2010 zei ik al dat het schandalig is wat er in China gebeurt en dat het kopen van producten van Apple mewerken aan deze praktijken is. Ik heb nog nooit iets van Apple en wijlen Steve Jobs gekocht en ik ben het ook niet van plan.

Update 06.02.2012

Het bedrijf Foxconn gaat de helft van de productie van de Apple producten verplaatsen van de stad Shenzhen naar Chengdu in het verre binnenland. De lonen zijn te hoog geworden, in Chengdu zijn de lonen 25% lager. Tevens gaat Foxconn werknemers vervangen door robots.

Update 03.03.2012

In Amsterdam wordt vandaag een winkel van Apple geopend op de een van de duurste locaties in de stad, het Leidseplein. Er werken 300 mensen. De foto’s van de winkel laten de religieuze dimensie zien, het is een bedevaartsoord met een kathedraal, de techniek is de nieuwe religie. In de moderne tijd zonder god is er geen werkelijk doel in het leven meer, de enig overgebleven zin van het bestaan is het produceren en consumeren van materiële zaken. De uitvinder van de producten Steve Jobs werd vereerd en aanbeden als een hogepriester en na zijn dood is hij een heilige. Suspect is de uitgebreide kritiekloze demonstratie van een spelletje voor de iPad in een tv programma, 15 minuten gratis reclame voor een bedrijf dat producten laat maken in een dictatuur.

Update 24.09.2012 

De Foxconn fabriek waar de nieuwe Apple iPhone 5 wordt gemaakt is tijdelijk gesloten vanwege vechtpartijen tussen de werknemers.

In de Duitse stad Oberhausen is bij een winkel waar de nieuwe iPhone 5 wordt verkocht ruzie ontstaan tussen de ca. 2000 mensen die voor de winkel stonden, mensen vielen flauw en er werd een ambulancepost ingericht. Er stonden om 04.00 uur ’s nachts al honderden mensen voor de winkel te wachten.

Update 20.12.2013

Een 15 jarige Chinese jongen ging vanaf het platteland in een fabriek werken die voor Apple iPhones en iPads maakt, hij werkte 79 uur per week, inclusief extra uren en nachtdiensten, en verdiende daarmee ca. 200 euro in een maand. Binnen een maand was hij echter dood door de arbeidsomstandigheden en het hoge aantal werkuren dat hij maakte. Er zouden 5 doden in de fabriek zijn gevallen de laatste tijd. Apple ontkent dat de dood een gevolg is van de arbeidsomstandigheden en bood de familie 10 duizend euro voor de geleden schade.

Voor een bedrijf als Apple zijn doden collateral damage (bijkomende schade, een term uit de oorlogsvoering) die afgekocht kan worden.

De reportage van RTL televisie staat hier: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/15-jarige-overleden-na-werkdagen-van-twaalf-uur-iphone-fabriek

Update 03.05.2014

In de de fabrieken waar al die westerse bedrijven goedkoop hun producten laten maken worden de werknemers ziek van het werken met chemische middelen die in de landen zelf verboden zijn zoals het kankerverwekkende benzeen.

China is nu de eerste economie van de wereld en heeft een groei van 7%. De verschillen tussen de 1.3 miljard inwoners zijn extreem, het is eigenlijk het ‘ouderwetse’ kapitalisme uit de 19e eeuw in het westen.

Update 04.06.2014

China herdenkt de opstand van 1989. De beroemde foto van de ‘Tankman’, een man die met twee boodschappentassen voor een tank gaat staan, mag in China niet getoond worden. Er is controle op het internetverkeer, Google is onzichtbaar, 1.3 miljard mensen afsluiten van moderne communicatiemiddelen, als dat geen dictatuur is. Maar China kent zijn evenknie in de Verenigde Staten waar men de hele wereld afluistert en stiekem portretten verzameld om deze te gaan gebruiken voor automatische gezichtsherkenning op luchthavens en andere openbare gelegenheden.

Update 07.01.2016 (6 jaar later)

De Chinese beurzen zijn deze eerste week van het jaar aan het dalen. Wat opvalt is dat de meeste beurshandel door particulieren gedaan wordt. Een Chinees vergeleek het met gokken. Niet verwonderlijk, ze gokken graag in de oosterse cultuur. Dit is het echte volkskapitalisme, misschien nog wel meer dan in het westen. Probleem is dat in de huidige tijd dalende beurzen in China invloed hebben op de hele wereldeconomie. We leven nu in 1 grote wereldomvattende kapitalistische economische constellatie die interdependent is. Als er ergens op de wereld problemen ontstaan, of doelbewust gecreëerd worden om de eigen economie te stimuleren (wat in het voordeel van de eigen economie is, kan een nadeel zijn voor een andere economie), zijn de gevolgen over de hele wereld merkbaar. De huizencrisis in de VS met de zogenoemde ‘giftige’ leningen, van 2007/2008, heeft voor 7 jaar crisis gezorgd aangezien de VS de crisis ‘geëxporteerd’ hebben, letterlijk en figuurlijk, want de ‘slechte leningen’ waren doorverkocht aan banken over de hele wereld. Er kwam een triple dip, drie op elkaar volgende crises, die met grote moeite onder controle kwam. Deskundigen zeggen dat we niet ver van een financiële meltdown waren (een term uit de atoomindustrie die staat voor uit controle raken) waarbij de geldautomaten leeg zouden zijn en spaartegoeden verdampt. Dit moest koste wat kost vermeden worden, want dit soort gebeurtenissen kunnen revoluties ontketenen dat beseffen de verantwoordelijken. De ware gang van zaken zullen we nooit weten, want dat zijn de grootste staatsgeheimen die er zijn. In ieder geval is wel duidelijk dat de volgende economische crisis ernstiger zal zijn dan welke crisis die de wereld ooit gehad heeft. De hele wereld is wat ze in Duitsland noemen ‘verschuldet’, alle landen op de wereld hebben hoge staatsschulden, reserves zijn er niet meer. Daar komt de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en de bevolkingsgroei in deze eeuw naar ca. 10 miljard mensen bij (+ 3 miljard, hoofdzakelijk in armere landen).

Het kapitalisme is als een bergafwaarts voortrollende steen die niet meer tegen te houden is. De geschiedenis heeft laten zien dat in zulke tijden oorlog als uitweg gezien gaat worden. Leiders zullen de massa paaien met makkelijke oplossingen, een vijand voor al het kwaad aanwijzen en een zondebok zal de schuld krijgen en de meeste mensen zullen hierin meegaan.

Update 03.12.2016

China is de VS sinds 2014 voorbij als grootste exporteur van goederen. “De 21e eeuw zal de Chinese eeuw zijn” (dit zei ik midden jaren 1980 tijdens een discussie).

Update 10.08.2017 (7 jaar later).

Een goed artikel in de Volkskrant vandaag over China dat laat zien dat het het kapitalisme in China goede zaken doet (oa. met Nederlandse ‘ondernemers’).

Update 23.11.2017

 • Dat er niet veel veranderd in de productiewijze van de Apple producten laat het bericht in de Volkskrant van vandaag zien. Kort samengevat: 3000 Chinese studenten werken verplicht in de fabriek van Foxconn als stagiair op straffe van het niet mogen afstuderen. Ze werken veel meer uren dan is toegestaan, 11 uur per dag. Ze monteren dagelijks 1200 iPhone X toestellen. Officieel mag het allemaal niet, maar het gebeurt toch. Apple is het rijkste bedrijf in de wereld. Ze ontwijken belasting. De internationale overheden zijn machteloos. China is voor het westerse bedrijfsleven een uitgekomen droom: goedkoop flexibel personeel zonder rechten. 
 • Ook een treffend bericht is dat er 1 man verantwoordelijk was voor het toezicht op het internet verkeer en censuur, want kritiek is verboden. De man zit nu zelf in de gevangenis vanwege corruptie, maar dat is een in China een vaag begrip, want iedereen die niet meer past wordt op een zijspoor gezet, net zo als in de oude communistische tijden. Er zijn 730 miljoen internetgebruikers, maar ze mogen alleen lezen en doen wat de staat toestaat.
 • Een maand geleden was er een partijcongres (eens in de 5 jaar). Vertrouwd zijn de beelden van een grote zaal met 2200 deelnemers, discussie is er niet. De door de president uitgedachte toekomst staat nu in de beginselen van de Communistische Partij, zijn wil is wet. Hij staat nu op dezelfde hoogte als Mao Zedong de leidsman die het Communistisch China vormde in de vorige eeuw. Hij noemt het ‘modern socialisme’.

Zoals boven al gezegd heeft China het westen al bijna of helemaal ingehaald. Voeg een ambitieuze en nijvere bevolking samen met een staatsgeleide kapitalistische economie en een potentieel van 1,4 miljard mensen en dan weet men wat er kan komen, want ze ontwikkelen al lang hun eigen producten op een goedkope manier en concurreren met dit alles tegen het westen met al zijn rechten en verworvenheden die traag maken.  

Update 09.02.2018

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren.

Update 10.04.2018

De grootste handelsmissie uit Nederland ooit is in China. Men ziet het politieke systeem als een feit dat geaccepteerd moet worden.

In een VPRO tv programma was laatst te zien hoe een totale controlestaat werkt, misschien ons voorland. Door rood lopen over een zebrapad wordt geregistreerd door gezichtsherkenning en opgeslagen, doet men dat een paar keer dan krijgt men straf en een negatieve beoordeling als burger.

Er is een handelsoorlog gaande met China. Amerika is boos dat er zoveel goedkope producten worden geëxporteerd. Dat het Amerikaanse bedrijf Apple echter een van de rijkste bedrijven in de wereld is geworden komt doordat ze zo goedkoop hebben kunnen produceren in China. Het zijn de stuiptrekkingen van een failliet kapitalisme dat verstrikt is geraakt in zijn eigen val. Het zijn de handelsoorlogen als vervanging van militaire oorlogen die ik in 1992 al zag. (Zie ‘De geschiedenis herhaalt zich’ in de kolom rechts onder Artikelen).

Update 06.06.2018

Een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis Joshua Freeman heeft een boek over de geschiedenis van de fabriek (vanaf de eerste fabriek 300 jaar geleden) geschreven. Treffend is dat hij in het interview in de Volkskrant (31.05.2018) zegt dat de zelfmoorden bij Foxconn (zie boven in het eerste bericht uit 2010, 8 jaar geleden) de aanleiding waren voor het schrijven van zijn boek. Hij noemt de absurditeit van de anti-zelfmoordnetten, werkers die helemaal gek van het werk worden: 12 urige werkdagen 13 dagen aaneen, slaapzalen, verplicht zwijgen tijden het werk, bestraffingen, contracten waarin de werkers moesten beloven geen zelfmoord te plegen ed. Het is een kort interview, ik hoop dat hij in zijn boek ook het verband legt tussen Apple (het rijkste bedrijf in de wereld) en de productiewijze (ik denk het niet, want dat gaat de meeste mensen toch te ver).

Dit is 19e eeuws kapitalisme zoals het westen ook gekend heeft (zie boven). De arbeiders in de Ford fabrieken mochten hun brood niet in een krant verpakken, want dan zouden ze onder het werk gaan lezen…..

Update 23.08.2018

Een documentaire op tv (22.08.2018, terug te zien op 2Doc) over alles wat ik hierboven schreef vanaf 2010, 8 jaar geleden Dit is verbijsterend en laat zien dat de wereld in de ijzeren greep van het kapitalisme is. Er zijn krachten die dit verwerpelijke systeem met geweld in stand houden. De documentaire uit 2017 heet Complicit, wat medeplichtig betekent. Niets is minder waar. Al de elektronicabedrijven laten hun producten in China maken, China is de assemblagehal van de wereld geworden: arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht, er wordt met kankerverwekkende stoffen (benzeen) gewerkt die in het westen verboden zijn, jongeren krijgen leukemie, lange werkdagen van soms 15 uur, de gebruikte schoonmaakmiddelen zijn goedkoper dan veilige, gezondheidsklinieken worden door de bedrijven omgekocht om te verklaren dat de ziekte niet door de arbeidsomstandigheden is gekomen, bedrijven werken onder een andere naam voor Apple, mensen die opkomen voor de zieken worden tegengewerkt, Foxconn is het bedrijf dat genoemd wordt, ze werken voor alle grote elektronicabedrijven (Apple, Samsung, Sony, Philips) (zie boven in 2010), de bedrijfsleiding ontkent alles, levens worden verpest, mensen plegen zelfmoord enzovoort enzovoort……

Er is een organisatie die aandacht voor de misstanden vraagt en een verbod op benzeen eist.

Er is in de hele wereld geen consument die er minder door zal gaan kopen. (Ik bezit geen smartphone, dit terzijde). De documentaire begon om kwart voor elf in de avond. Wat nodig zou zijn is dat deze documentaire na het journaal om 20.30 uur wordt uitgezonden met daarna een discussie over wat dit voor ons betekent. Maar elders schreef ik al dat de publieke omroep liever een programma over koken of boeren die een vrouw zoeken uitzend om half negen.

China maakt al een tijd hun eigen producten en ze zijn daar heel succesvol in. China zal de leidende macht in de wereld worden in deze eeuw. Voeg een dictatoriaal staatsgeleid kapitalisme samen met een arme en nijverige bevolking zonder rechten en minder regels dan in concurrerende landen en je hebt een krachtige economie. Mooier moet we het niet maken, wel duidelijker.

De nieuwe oorlogen zijn handelsoorlogen, dat was mijn constatering/voorspelling in 1992 (uit De geschiedenis herhaalt zich, zie onder artikelen kolom rechts).

Update 17.10.2018

Met China worden grote handelscontracten gesloten. Vragen over mensenrechten en democratie worden niet gesteld, het doet er niet toe.

Update 12.10.2019

Wekenlang is er protest van de inwoners van Hong Kong tegen een nieuwe wet. Er is een speciale status voor Hong Kong.

De dystopie (een angstbeeld voor de toekomst, de tegenstelling van een utopie) van Orwell en Huxley komt in China tot leven: met dank aan de technologie is de totale controlestaat een feit. Het wordt ook ideologisch gesteund, want alles gaat onder het mom van het welzijn van de burger.

Update 02.04.2020 (10 JAAR later)

In China is een nieuw virus ontstaan, een venijnig griepvirus dat longontsteking veroorzaakt en vooral voor ouderen (70+) dodelijk kan zijn, maar eigenlijk voor iedereen met longproblemen en/of andere gezondheidsproblemen. Ook mensen zonder gezondheidsproblemen kunnen ernstig ziek worden. De besmettelijkheid is zeer groot, daarom zijn er veel mensen tegelijk ziek en niet zoals met een normale griep verspreid over een periode van 3 maanden, meestal in de winter (waarbij ook veel mensen overlijden). De intensive care afdelingen van ziekenhuizen zijn vol. Het virus is vermoedelijk ontstaan op illegale vervuilde markten waar arme mensen in hun voeding voorzien en virussen van dier op mens overgaat (vleermuizen en andere dieren). 

Er is veel over te zeggen.

 • Het betreft de stad Wuhan, een Chinavirus/Wuhanvirus mag het niet heten (zoals de Spaanse Griep ruim 100 jaar geleden en de Mexicaanse Griep in 2009), dat geeft zo’n slechte indruk. De naam is nu Coronavirus, Covid-19 en de internationale aanduiding SARS-CoV-2.
 • China heeft de ernst van de virusuitbraak verzwegen. Klokkenluiders werden tegengewerkt. Zoals 10 jaar geleden door mij gesteld: China is een dictatuur, er is geen vrije pers, er zijn geen vakbonden, dit is een controlestaat en vergeleken met mijn eerste bericht is alles veel erger geworden. Alle informatie wordt gestuurd door de overheid met een doel, het is politiek. Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan.
 • Mens op mens besmetting werd in het begin ontkend.
 • Wat China graag laat zien is hoe ze in een paar dagen een compleet ziekenhuis bouwen, deze beelden werden toegestaan.
 • Mij valt op dat er weinig kritiek op China is, misschien komt dat doordat de hele wereld haar producten goedkoop laat maken in Chinese fabrieken waar arbeidsomstandigheden zijn die in westen verboden zijn, ze werken met voor een mens schadelijke stoffen, er worden mensen ziek, we horen er weinig van. Het Amerikaanse bedrijf Apple is het rijkste bedrijf van de wereld geworden door de goedkope productie: ik ken de precieze cijfers niet, maar als je een smartphone in elkaar kan laten zetten voor 300 euro (een maandloon in China) en die in de rest van de wereld verkoopt voor 900, dan is duidelijk dat er exorbitante winst gemaakt wordt.
 • Toevoeging bij het voorgaande: de teneur is: ‘niemand heeft schuld’ enwe zitten allemaal in hetzelfde schuitje’.
 • Vandaag is te lezen dat er medicijntekorten in het westen zijn omdat de productie naar China is verplaatst. Verbazingwekkend. Vanavond op tv een documentaire.
 • China heeft publicitair het beeld weten om te draaien naar helper van de wereld en dat is onterecht.

Update 18.04.2020

‘Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan’, geschreven op 2 april: het aantal doden ís veel hoger. Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China. Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. In dit soort wereld ontwrichtende situaties kan grootschalige sociale onrust ontstaan, zelfs gewelddadige revoluties, dat is in de geschiedenis eerder gebeurd.

‘Nobody is to blame’ is not an option. dat zeg ik. China, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) speelt hierin ook een rol zo is gebleken. Ze volgden China en er is vanaf december tot half februari niet adequaat gehandeld. Het deugt niet. Opvallend is dat de president van Amerika, iemand met een verwerpelijke politiek, verwijten maakt richting China en WHO en veel mensen, alleen omdat ze tegen Trump zijn (en daar is alle reden voor), hem geen gelijk kunnen geven. Maar ook een i….t kan soms gelijk hebben. Argumenten moeten altijd gewogen en beoordeeld worden van wie ze ook vandaan komen. 

De wereld is in een uiterst precaire situatie terechtgekomen vergelijkbaar met oorlog, alleen geweld, onderdrukking en honger ontbreken (tot nu toe).

Update 26.04.2020

De wereldwijde antipathie tegen China groeit en terecht. Niet tegen de bevolking, maar tegen de politiek.

Een artikel vol met verdenkingen voor juridisch nalatig handelen: Artikel Volkskrant

Update 05.01.2021

De oorzaak van de croronapandemie is een jaar later nog steeds niet onderzocht. China houdt onderzoek tegen. Misschien zal de uitkomst van het onderzoek moeten zijn dat China herstelbetalingen zal moeten doen aan de wereld, net zo als na een oorlog gebruikelijk is (Duitsland na WO 1 en WO2). Maar, zoals gezegd, de hele wereld laat in China goedkoop producten assembleren daarom zijn al die bedrijven zo rijk geworden (Apple), kritiek op het land zal de smartphone een stuk duurder maken, ze houden namelijk  niet van kritiek.

Update 19.06.2021

Dit blogbericht is 11 jaar oud. China is een wereldmacht geworden, andere landen, de VS en Europa, zijn bezorgd. Toch hebben ze China in het zadel geholpen door de assemblage van producten ernaartoe te verplaatsen. Nu heeft China de technologie ‘overgenomen’ (ze worden vaak verdacht van bedrijfsspionage) en is er mee verder gegaan. Japan had in de vorige eeuw ook een achterstand en begon met het namaken, kopiëren, van producten tot ze het zelf konden en zelfs beter en belangrijker nog goedkoper, ook Zuid-Korea deed dit. Ze werden in de jaren 1980 ‘De Aziatische Tijgers‘ genoemd. Zuid-Korea was lange tijd een dictatuur, maar dat was voor het westen nooit een probleem, netzo als China lange tijd. De mensenrechten krijgen de laatste jaren meer aandacht door de berichten dat er een miljoen Oeigoeren in werkkampen opgesloten zijn, maar China trekt zich nergens meer wat aan. Vandaag in de Volkskrant een lang artikel over mensen die politiek niet in de pas lopen en worden aangepakt.

Het is de vraag of de dystopie (angstbeeld voor de toekomst) van Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) niet zijn uitgekomen in China en of dit land ons voorland is. De totale controlestaat, kapitalisme, beperkte vrijheden (geen vrije pers, geen vakbonden ed.). China is bezig dezelfde geopolitiek te voeren als andere grote landen. (Dossier Geopolitiek).

In de jaren 1980 zei ik bij een discussie dat de 21 eeuw de eeuw van China zou worden…..

Lees ook: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal over wereldhandel, globalisering en China.

Update 15.10.2022 (12 jaar later)

China veel in het nieuws, president Xi is 10 jaar aan de macht en kan komende week (partijcongres) nog 5 jaar erbij in functie blijven. China streeft net als de VS dominantie op het wereldtoneel na (Rusland heeft zichzelf in de eigen voet geschoten en verloren (hoewel de uitkomst van de oorlog in Oekraïne onvoorspelbaar is). In Hong Kong is tegen de afspraken in de democratie afgebroken, Taiwan staat op het verlanglijstje. President Xi is nu de machtigste man van China.

Een doorwrocht artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-bd0570f0

Update 02.11.2022

De werkers bij Foxconn (zie boven 2010) worden opgesloten in de fabriek vanwege corona, anderen proberen het fabrieksterrein te ontvluchten.

Lees en huiver over de dystopie China: https://www.volkskrant.nl/ts-b4612a6a

Update 29.12.2022

China maakte goede sier met het snel bouwen van ziekenhuizen bij begin van corona, bij hen in 2019. Een jarenlange (!) lockdown is na opstand van de bevolking omgeslagen in grotere vrijheid (met een slechter werkend vaccin en minder gevaccineerden). Nu zijn ze in nood, de ziekenhuizen zijn vol. Ze mogen ook weer naar het buitenland, een garantie voor problemen….

Update 06.03.2023

Met China krijgen we (misschien, zeker is het nog niet) dezelfde problemen als met Rusland. Dit komt doordat handel voor de moraal uitgaat (ik schreef het elders). Het hele Westen heeft decennialang goedkoop laten assembleren in China en exporteerde goederen (Duitse Mercedessen voor de rijken, chiptechnologie (is nu deels verboden) enzovoort). Net zo als Poetin heeft de ‘grote leider’ Xi (hij heeft nostalgie naar Mao Zedong de communistische leider verantwoordelijk voor miljoenen doden), Poetin heeft nostalgie naar Stalin, ook miljoenen doden)) alle macht naar zich toe getrokken (samen met zijn clan van rijken, hetzelfde als Poetin doet). Taiwan willen ze inlijven, inclusief al de chipsfabrieken die voor het westen produceren.

Binnen het kapitalisme gaat het om beheersen en domineren van marken, ik schreef er in de jaren 1990 over, 30 jaar geleden. Oorlogen gaan om grondstoffen, energie, water ed. De VS doet hetzelfde, ook daar is een economisch politieke klasse die de macht in handen heeft (lees Dossier Amerika (VS)). Dit zijn allemaal leiders die hun bevolking tot oorlog brengen, helaas een harde waarheid….politiek met moraal zou ons kunnen redden, maar dit is teveel gevraagd zo heeft de geschiedenis laten zien. Daarom kwam ik tot de ‘tredmolen van de geschiedenis’, oorlog en vrede wisselen elkaar af.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Goederentrein met containers rijdt door station Breda.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Meningen en sociale media

Sociale media vragen om zelfinzicht en impulsbeheersing, iets dat voor veel mensen teveel gevraagd is.‘.

(Begonnen in 2013) (Met Updates 2023) (10 jaar later)

Er zijn twee soorten mensen: mensen die ieder begin van een gedachte eruit flappen en mensen die eerst nadenken voor ze hun mening geven. De eerste categorie heeft in deze tijd veruit de overhand gekregen. Dat komt door de snelheid van de zogenaamd ‘sociale media’ en het internet. Vooral Twitter spant de kroon. In 140 lettertekens kan een mening worden gegeven over bijvoorbeeld een tv programma. Dit leidt vaak tot bedroevende, trieste en beschamende commentaren. Facebook geeft de mogelijkheid tot lange reacties die ook vaak tot de meest simpele commentaren leiden en op elkaar reagerende mensen. Het is de kunst eroverheen te lezen en de goede zaken eruit te halen.

Een pen pakken of achter een typemachine gaan zitten, een brief schrijven, een brief in een enveloppe stoppen, een postzegel kopen en op een enveloppe plakken en naar een brievenbus lopen door de regen duurt lang. Dat ging vroeger (voor internet) zo en is in deze tijd weggevallen. De brief ging bijvoorbeeld naar een krant en daar was (en is nog steeds) moderatie of een brief werd weggegooid. In deze tijd zit men veilig thuis in een warme kamer, de koffie staat klaar, het beeldscherm en toetsenbord staan voor je neus. Heerlijk om dan de wereld even goed te laten weten hoe JIJ erover denkt en fris van de lever je mening te geven. Bovendien anoniem, want dan weten ze niet wie je bent en kan alles gezegd worden. Tevens hoeft men niet over ieder onderwerp een mening te hebben, er zijn zaken waar men verstand van heeft en zaken waar men niets van af weet. De crux is: Iedereen heeft recht op een mening, maar het is niet verplicht hem ook te uitten.

Misschien is de diepere achtergrond dat iedereen in een democratie even stoom mag afblazen, er is echter geen politicus of ander persoon die het zal lezen of interesseren.

In veel landen is het simpelweg verboden om een mening te uitten, soms wordt je voor een mening jarenlang in een donkere gevangenis gegooid, zo is het ook te bezien.

Update 20.12.2016 (3 jaar later)

Denk nog wel eens aan de uitspraak van journalist Jan Blokker (1927 – 2010): “De media zijn een uit de hand gelopen dorpspomp”. Hij bedoelde al die nieuwtjes die in de krant en op tv gedeeld worden zoals in voeger tijden in een dorp de mensen water bij de pomp moesten halen en elkaar de laatste nieuwtjes vertelden. Hij zei dit ver voor het internettijdperk in de jaren 1980. De zogenaamd sociale media (maar ook de reactiemogelijkheden op websites van kranten ed.) van deze tijd zijn een uit de hand gelopen dorpspomp, maar dan in het viervoudige kwadraat. De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten.

Anoniem beledigen is normaal geworden, vooral racistisch beledigen. De anonimiteit geeft veel mensen de gelegenheid om zonder rekening met anderen te houden te beledigen. Wat we vaak zien is een Facebook of Twitter profiel zonder inhoud of gegevens. Het beste is deze te negeren.

Nieuw is live video van Facebook, iedereen met een live verbinding kan online zijn en heeft nu zijn eigen tv station. Het grootste probleem is echter simpelweg dat de meeste mensen niets te zeggen hebben.

Nieuw in deze tijd is nepnieuws, in het Engels fakenews, verzonnen berichten die geschreven zijn om te ontwrichten. Het schijnt dat in de VS de verkiezingen ermee gemanipuleerd zijn. Angstwekkend, de democratie wordt ondergraven. 

(Jan Blokker was zo’n journalist waarvan er niet veel meer zijn: intelligent, breed georiënteerd, mooie schrijfstijl. Op tv maakte hij de voorloper van het onvolprezen VPRO programma Tegenlicht met de naam Diogenes).

Update 10.11.2017

Twitter is overgestapt van 140 naar 280 lettertekens per tweetbericht. Een grote misvatting is echter dat complexe zaken, bijvoorbeeld het broeikaseffect, de Israëlisch-Palestijnse kwestie, de belastingparadijzen, de vluchtelingen en noem maar op, kort kunnen worden weergegeven. Dit is de versimpeling die we zo vaak zien, helaas is het een tijdverschijnsel dat niet meer weggaat….We leven in een tijd van Twitterwijsneuzen, Facebookdeskundigen en Wikiprofessoren

Update 17.05.2018 (5 jaar later)

“De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten”. Zie boven uit 2016. Schokkende feiten over Facebook de laatste tijd. Facebook is een wereldwijd sociaal netwerk dat in principe iedere aardbewoner zou kunnen verbinden. Zo is het begonnen door de oprichter Mark Zuckerberg. Er zat idealisme achter en de wens om er geld mee te verdienen, waar op zich niets op tegen is. Na ruim 10 jaar en richting 3 miljard gebruikers (van de 7 miljard wereldbewoners) zijn er ontsporingen die schokkend zijn. Doet denken aan het monster van Frankenstein uit die oude films: een kunstmatig in elkaar gezette mens die na verloop van tijd zijn eigen gang gaat. In het kader van dit bericht Meningen en Sociale Media passen de uitwassen die op Facebook plaats gevonden hebben en plaatsvinden. Er is een documentaire gemaakt (onder de titel Cleaners, schoonmakers) en dat zijn content moderators. Het zijn door Facebook ingehuurde goedkope werkers in de Filipijnen die zonder enige opleiding alles moeten beoordelen dat op Facebook gezet wordt door de gebruikers. Hier leert men de mens kennen. Wat ik boven beschreef is dat iedereen anoniem vanuit zijn veilige huiskamer de meest vreselijke dingen kan schrijven, zeggen, filmen en fotograferen en dat gebeurt ook. 500 uur aan videomateriaal en 2.5 miljoen berichten per minuut. Kinderporno, moord, onthoofdingen zijn aan de orde van de dag, iedere dag. Alles moet worden bekeken en goedgekeurd of afgekeurd. Eenieder die de grote filosofen heeft gelezen weet waartoe de mens in staat is. In het bijzonder de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860):

“De mens is in de grond van de zaak een wild, angstaanjagend dier. We kennen hem alleen beteugeld en getemd, in de toestand die beschaving wordt genoemd; daarom schrikken we zo in incidentele uitbarstingen van zijn ware aard. Maar waar slot en grendel van de heersende rechtsorde wegvallen en anarchie haar intrede doet, daar komt pas aan het licht wat de mens werkelijk is”. 

De beschaving van de mens is maar een dun laagje. Dat zien we ook in de sociale media, er is geen toezicht, geen politie, geen stadswacht, niets (en dat kan ook niet). Facebook doet het nu zelf, maar het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Iedere click en Like op Facebook is kassa, nog meer bezoekers, nog meer reclame, er zijn tegengestelde belangen. Daarom is Mark Zuckerberg miljardair geworden. (Tevens zijn de gegevens misbruikt om democratieën te beïnvloeden, maar dat hier terzijde). Mark Zuckerberg wordt wereldwijd ondervraagd over zijn aanpak om iets tegen de ontsporingen te doen. Ik vraag mij af of dit monster van Frankenstein nog wel te beteugelen is. Het zou beter zijn als er een nieuw sociaal netwerk komt met andere regels met in de eerste plaats geen plaats meer voor anonimiteit. Ook op school moet les komen over de werking van sociale media en dat je nooit iets moet doen dat je in het echte leven ook niet zou doen, maar dat klinkt allemaal misschien wel iets te hoopvol…..de mens….

PIC_0044.1500
Mark Zuckerberg wordt ondervraagd door een congrescommissie in de VS over lekken in het beheer van gegevens. Wereldwijd uitgezonden op 10 april 2018. Hij bood zijn excuses aan.

Update 11.11.2018

Het gaat in deze tijd niet meer om de inhoud van argumenten, maar om de kracht en effectiviteit om argumenten in de media te brengen. Degene die de sociale media en andere media het beste weet te gebruiken heeft de meeste invloed (dat heeft onder andere pres. Trump goed begrepen met ruim 55 miljoen volgers).

Update 21.02.2019

Slachtofferhulp (een landelijke organisatie die zicht inzet voor en hulp biedt aan diverse soorten slachtoffers) heeft een campagne tegen beledigingen en kwetsende commentaren op sociale media. Het schijnt dat er bijvoorbeeld mensen zijn die onder een bericht over een dodelijk ongeluk schrijven dat het de ‘eigen schuld wel zal zijn’.

Zo’n campagne is goed, eigenlijk is het een heropvoeding, waarbij men zich af kan vragen of er in opvoeding en onderwijs niet geleerd wordt dat dat soort commentaren niet horen en niet getuigen van medegevoel.

Het is psychologie, ik schreef er boven over: “Men zit veilig in een warme kamer, de koffie staat klaar, het beeldscherm en toetsenbord staan voor je neus. Heerlijk om dan de wereld even goed te laten weten hoe JIJ erover denkt”. Mensen beseffen niet wat ze doen in de anonimiteit omdat er niemand is die ze zegt wat ze moeten doen en wat normaal gedrag is. Maar ook is ‘de techniek’ aan de haal gegaan met de mens, ik schreef er in 2013 over: Spiegeltjes en kralen

Het grootste probleem met de sociale media is dat veel mensen niets te zeggen hebben, maar denken dat ze dat wel hebben.

Update 10.08.2019 (6 jaar later)

‘De zogenaamd sociale media zijn ontspoord’, (zie boven). Vaak zie ik mijn analyse een paar jaar later bevestigd. Vandaag in de Volkskrant een artikel, na aanleiding van de rol die sociale media en internetplatforms hebben gespeeld in recente moordpartijen. Conclusie van enkele mensen die de sociale media hebben ontwikkeld maar er afstand van hebben genomen: ze hebben een monster gecreëerd (zie boven waar ik mij afvroeg of dit monster van Frankenstein nog wel te beteugelen is). De mensen die er op terug gekomen zijn worden spijtoptanten genoemd (oa. van Google, Twitter, 8chan). Een verklaring wordt gegeven in het feit dat de ontwikkelaars allemaal op een deelgebied werkten en pas later de impact van het grote geheel bleek. Dan wordt gedoeld oa. op nepnieuws en retweeten.

Ik zeg: had meer onderwijs en scholing genoten van psychologie en filosofie en niet alleen maar geleerd hoe geld te verdienen (making money) en zo snel mogelijk miljonair worden. Want we moeten natuurlijk niet vergeten dat dit (bijna) allemaal uit Silicon Valley in de VS komt, (de kapitalistische heilstaat, het ‘beste land op aarde’) waar het hoogste levensdoel is om een start-up te laten uitgroeien tot een geldautomaat. 

Update 19.08.2019

De columnist Rene Cuperus stopt bij de Volkskrant, hij is de reacties op zijn columns op de sociale media beu. Ook noemt hij de bekende websites waar het soort meningen op staat die een mens boos kan maken (ik lees ze bijna niet, onbedoeld zijn ze vaak erg links, terwijl ze denken dat ze rechts zijn).

In zijn column vraagt hij zich een terechte vraag af: hoe kan dat toch dat we in een welvarende tijd leven met tegelijkertijd zoveel onvrede. Een mooie analyse die ik deel: “De huidige leidinggevende generatie in politiek en economie geeft weinig richting en oriëntatie. Met haar technocratisch-materialistische politiek en morele verlegenheid creëert men een verweesde ­samenleving. Dit trekt een gevaarlijk vacuüm voor verkeerde ideeën, ­autoritaire leiders en charlatans”. 

Update 30.07.2020 (7 jaar later)

Nog maar eens een onderzoek in de VS. Of de techbedrijven Facebook, Google, Apple en ook Amazon webwinkel niet teveel macht hebben.

De naïviteit, de naïviteit, de machteloosheid, de machteloosheid… grenzeloos.

Jaren gelden schreef ik al dat al die bedrijven meer macht hebben dan overheden, ze hebben meer geld dan overheden en ze hebben betere mensen in dienst. Tevens zijn het niet toevallig Amerikaanse bedrijven: Amerika, Noord-Amerika, de Verenigde Staten heeft de wereld economisch en politiek gekoloniseerd. Economisch door hun bedrijfsleven, bovengenoemde techbedrijven, hun fastfood, koffie, de tv en film wereld en de handelsoorlogen. Politiek door de ongeveer 1000 militaire bases over de hele wereld, hun undercoveroperaties en hun afluisterpraktijken. Ik schreef er over in Dossier Amerika (VS) (Met Updates) Helaas, niets meer tegen te doen, wat we nu zien zijn achterhoedegevechten.

Update 2021 (8 jaar later)

De zogenaamd ‘sociale media’ zijn ontspoord‘, uit 2016.

‘Bedrijven hebben nu meer macht dan overheden, ze werken globaal, ze hebben meer geld en betere mensen in dienst’, jaren geleden geschreven. Ik doel op de zogenoemde BigTech bedrijven die de sociale media kanalen beheren.

Moest aan de uitspraak uit het beroemde boek ‘Opstand der horden’ (1930)(in een nieuwe vertaling ‘Opstand van de Massa’) denken van de Spaanse filosoof Ortega y Gasset (welswaar een reactionaire denker): ‘Wanneer de massa voor zichzelf handeld doet zij dit slechts op één manier, een andere heeft zij niet, namelijk door te lynchen’. Na de bestorming van het Capitool in de VS waar de massa onder andere via Facebook opgehitst was. Iemand had daadwerkelijk een kleine galg bij zich.

Update 23.02.2022

9 jaar later, alles blijft hier staan. De EU probeert wanhopig de macht van de Amerikaanse bedrijven te beteugelen. De naïviteit dat het allemaal wel goed zal komen is groot (bij velen).

Update 22.04.2022

Marshall McLuhan (1911-1980) (filosoof en media deskundige) zei in de jaren 1960 al dat technologie (tv, radio) het leven van mensen binnendringt maar ze kunnen er niet mee omgaan.

Sociale media vragen om zelfinzicht en impulsbeheersing, iets dat voor veel mensen teveel gevraagd is.

Het is niet voor niets dat Mark Zuckerberg de naam van Facebook aan het omvormen is tot Meta, de naam Facebook is besmet.

Update 29.10.2022

Facebook (nu Meta geheten omdat de naam besmet is door schandealen) lijdt verlies, Mark Zuckerberg (38 jaar jong en al 10 jaar miljardair) is nog steeds de eigenaar.

Twitter is gekocht door miljardair Elon Musk (51 jaar), een rare snuiter (hij wil naar de planeet Mars), maar hij maakte wel een elektrische auto. Hij is is voorstander van totale vrijheid van uiting van meningen, dus ook complottheorieën en andere vreemde opvattingen. Wat er met Twitter gaat gebeuren is nog niet bekend. Veel personeel verlaat het schip of is op zijn Amerikaans direct ontslagen.

Iedereen met teveel geld moet worden gewantrouwd, geld maakt hoogmoedig. Miljardairs kunnen het zicht op de realiteit kwijtraken. Jeffrey Epstein was zo rijk dat hij een eigen eiland had en daar liet hij jonge meisjes naartoe brengen om ze te misbuiken. Hij kreeg zijn verdiende loon, de dood (hoewel hij zijn rechtszaak ontliep door zelfmoord (wel onder twijfelachtige omstandigheden).

Update 12.01.2023 (10 jaar later)

Blijft actueel, er hoeft niets veranderd en/of aangepast te worden in bovenstaande tekst.

Update 26.05.2023

Uit 2018 (5 jaar geleden): “De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten”. In vrees nog eerder een sociale crisis dan een economische crisis (maar allebei tegelijk kan ook) als ik Twitter lees….

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Einde van het Kapitalisme

Kapitalisme zal ooit als een irrationeel, absurd en onrechtvaardig economisch systeem worden gezien”.

(Geschreven in 2015) (Met Updates 2023, 8 jaar later)

Het einde van het kapitalisme

The End of Capitalism (English language below)

In deze tijd van wereldwijde permanente crises met de economische crisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en de toegenomen sociale onrechtvaardigheid binnen westerse landen, moeten we de ideeëngeschiedenis van de achterliggende economische systemen analyseren en de samenhang tussen de crises zien.

Het dominante huidige economische systeem, het kapitalisme, cultiveert het in de mens inherent aanwezige egoïsme en individualisme. Adam Smith (1723-1790) heeft hiervoor de onderbouwing gegeven (wel met grenzen). De ideeën van Karl Marx (1818-1883) (en Friedrich Engels) waren een reactie op de uitbuiting die met de industriële revolutie was ontstaan (verkapte slavernij, kinderarbeid ed.) en gingen uit van collectivisme (1848 en 1867). In de praktijk die na de Russische revolutie (1917) is ontstaan werd het collectieve belang opgelegd in de marxistisch-leninistische totalitaire bevelsmaatschappij met kampen en miljoenen doden tot gevolg (ook in China e.a.). Na ruim 70 jaar implodeerde de Sovjet-Unie. Velen dachten dat met het mislukken van het communisme eind jaren 1980 het liberaal-kapitalisme had overwonnen, zoals Fukuyama met zijn Einde van de Geschiedenis. Sindsdien wordt bijna de hele wereld door het vrije markt principe gedreven. We hebben sinds de jaren 1980 Reganomics, Thatcherism en No Nonsence gehad, onderbouwd door o.a. Milton Friedman, Ayn Rand, Alan Greenspan (was een volger, 20 jaar FED). De sociaal-democratie heeft de echt scherpe kanten van het kapitalisme afgeslepen met de verzorgingsstaat in de westerse wereld (uitgezonderd (oa.) de VS met bijna 50 miljoen mensen die voedselbonnen nodig hebben). Maar in de globale wereld die met internet is ontstaan kunnen slimme mensen en bedrijven zich onttrekken aan iedere controle door een overheid. Daardoor zien we ons geconfronteerd met de ontsporingen die Joris Luyendijk goed liet zien in het VPRO programma Tegenlicht en in zijn boek (iemand die bij een bank werkt kijkt 5 minuten vooruit; je kunt iedere dag onverwacht ontslagen worden). Thomas Piketty (1971) heeft aangetoond dat rijkdom steeds meer bij een bepaalde groep terechtkomt en armen armer worden. In 2008 ontstond de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930 en duurde 7 jaar. De verliezers zijn miljoenen werkelozen en de gedepriveerden in achterstandswijken die zich tot misdaad of religieus extremisme wenden en de mensen die de armoede willen ontvluchten en verdrinken in de Middellandse Zee, sinds begin jaren 1990 tienduizenden…..

Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel, absurd en onrechtvaardig economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur. Op de mens vanwege dezelfde analyse van Karl Marx van uitbuiting en onrechtvaardigheid. Op de natuur vanwege de ecologische kortzichtigheid die tot uitdrukking is gekomen in grootschalige aantasting van de natuur en het ecosysteem door energie- en grondstoffengebruik en massaconsumptie. De wereld heeft momenteel ruim 7 miljard bewoners die allemaal dezelfde welvaart en consumptie willen als nu een klein deel van die 7 miljard. De groei van de wereldbevolking gaat door (geschat op 9 tot 11 miljard aan het eind van deze eeuw). Alleen als er energievormen worden gevonden die de aarde niet aantasten, bijvoorbeeld met behulp van zon, wind en water is welvaart van al die miljarden wereldbewoners mogelijk.

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken (internet) hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten (verlies aan biodiversiteit), ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen. We moeten daarom zoeken naar een economisch systeem met respect voor de mens en de natuur (inclusief de dieren) en ons niet laten dwingen in de aloude kapitalisme tegenover communisme discussie.

Ik schreef er in 1991 en 1992 over dat we het kapitalisme moesten aanpassen (niet afschaffen): 

Het Einde van het Communisme

De geschiedenis herhaalt zich

Update 25.11.2018 (3 jaar later)

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten, ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen (Zie boven).

De verschillende crisissen spitsen zich toe, de klimaatcrisis en de migratiecrisis in het bijzonder.

In Engeland is er een nieuwe beweging met de alarmerende naam Extinction Rebellion (opstand tegen uitsterving). Vooral jongeren zijn zeer bezorgd over hun toekomst, dat kan ook niet anders, want de berichten en rapporten over de klimaatsverandering zijn verontrustend. Er is nog nooit zoveel CO2 in de atmosfeer geweest als nu en dat vergelijkt men dan met de periode voor er mensen op aarde waren (eigenlijk pre-industrieel). Tevens gaat de stijging door ondanks de doelstellingen. Het kan vanaf nu weer honderden jaren duren voordat de hoeveelheid CO2 weer gaat afnemen (de mens heeft ca 250 jaar lang de CO2 doen toenemen door het stoken van fossiele brandstoffen (kolen/olie/gas), er is uitgerekend dat dit 300 miljard ton is). Sommige mensen denken dat het klimaat een soort knop heeft, zoiets als een elektriciteitsschakelaar die je even kunt omzetten en dan stopt de opwarming van de aardatmosfeer. De gemiddelde temperatuur kan in de toekomst 3 graden hoger zijn en de zeespiegel 10 meter hoger….in de slechte scenario’s. Hoe snel dat zal gaan is onbekend, maar als men bedenkt dat een kind dat vandaag wordt geboren aan het eind van deze eeuw 80 jaar oud zal zijn en de klimaatmodellen ook van zo’n termijn uitgaan, moet er toch wel snel duidelijkheid komen of de milieumaatregelen wel snel genoeg gaan. Dit jaar zijn er veel weerextremen geweest met onder andere door droogte veroorzaakte bosbranden. Nederland beleeft een zeldzaam droog jaar met weinig neerslag en problemen voor de landbouw. (zie Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates).

We hebben naast klimaatvluchtelingen (mensen die vanwege de zeespiegelstijging hun eilanden moeten verlaten in de oceanen) nu ook klimaatrellen (grootschalige rellen in Parijs tegen verhogingen van de brandstofprijzen, deze worden in het kader van het klimaat opgelegd. De betogers dragen gele hesjes. Ook in België zijn er rellen). In Nederland zal de energietransitie (overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) tot stijging van de kosten leiden en dat doet men door energieheffingen. Deze werken denivellerend, de welvaartsverschillen zullen toenemen tussen mensen die geld hebben en mensen die niet voldoende geld hebben voor een normaal bestaan. Dat kan natuurlijk niet. (zie het Energie en grondstoffen quotum).

De migratiecrisis is gaande. Opvallend is de vluchtelingenstroom in Midden Amerika met economische vluchtelingen die naar de VS lopen (…..). Ze komen allemaal uit de landen die in het verleden door de VS zijn gesteund door rechtse dictators in het zadel te helpen en te houden. Ze willen een beter leven in de VS, maar president Trump heeft gedreigd op de mensen (ongewapende burgers) te schieten. In Afrika worden de vluchtelingen/migranten nu tegengehouden met westers geld. De buitengrens van Europa ligt nu in Afrika zelf. Er is een enorme bevolkingsgroei in Afrika, allemaal jonge mensen die hetzelfde leven willen als ze op tv zien, met auto’s, huizen en luxe (zie Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates).

In dagblad Trouw een interview met de voor mij onbekende filosoof Akeel Bilgrami (India, geboren in 1950). Hij heeft goede analyses in het kader van de opkomst van het populisme en het kapitalisme. “Wanneer toekomstige historici schrijven over de geschiedenis van de politieke economie, zullen zij de periode tussen de jaren vijftig en de jaren tachtig beschouwen als een ongekende uitbarsting van het kapitalisme. Een complete aberratie. Terugkijkend zullen zij het zien als de bron van populisme.” Hij ziet de oorzaken voor het het huidige ‘populisme’ als hoofdzakelijk van sociaal-economische aard. (ik schreef er zelf in 2016 over in ‘De boze burger en het ‘populisme’) Het interview is hier te lezen: Akeel Bilgrami 

Het broeit in heel Europa….ik zie het op de sociale media, nog niet in de officiële media. Oproepen voor demonstraties in december, het bekende gele hesje is het symbool.

Mijn voorspelling 30 jaar geleden: De mensen zullen vechten om de laatste  restjes welvaart” (……..).

Uit 1991: Het einde van het communisme (met een analyse waarom het communisme faalde).

Uit 1992: De geschiedenis herhaalt zich (met een analyse waarom het kapitalisme veel opleverde, maar de nadelen groot zijn).

Uit 2017: Humanistisch Sociale Partij (een poging tot het opstellen van een alternatief om uit de verstikkende beklemming van de illusieloze gevestigde politiek te komen).

Update 21.03.2019

Een mooie bevestiging (in de Volkskrant vandaag) van wat ik (boven) in 2015 al schreef. De rijken worden rijker, de armen worden armer, in Nederland (maar ook elders op de wereld). Hoogleraar Bas van Bavel zegt onder andere dat de kredietcrisis de rijken en vermogenden niet heeft geraakt en dat ze zich onkwetsbaar hebben gemaakt. Er is een erfelijke klasse die zonder al te veel belasting vermogen kan doorschuiven naar de volgende generatie. Ik schreef er boven al over dat dankzij internet en duur betaalde goede boekhouders en vermogensbeheerders rijken hun vermogen overal in de wereld kunnen onderbrengen. De belastingdienst doet veel, maar tegenover dit soort mensen staan ze machteloos.

Historicus Rutger Bregman (30 jaar jong) is onze hoop in bange dagen, in het hol van de leeuw Davos (waar de internationale elite vergaderd over de economische situatie in de wereld) pleitte hij voor meer belastingen en daar schokken ze erg van. Ze houden, vooral in de VS, van filantropie, het geven van veel geld aan goede doelen. Filantropie geeft zo’n warm gevoel, je kunt er zo van genieten om iets goeds voor de wereld te doen…..Ze bezitten eigen eilanden en vliegtuigen en hebben zich onttrokken aan de maatschappij. Sommige rijken (miljardairs) zijn zo rijk dat ze een Afrikaans land zouden kunnen kopen.

Update 12.05.2019

 • De biodiversiteit neem dramatisch af. De vooruitzichten zijn bij ongewijzigd beleid slecht.
 • Het ijs op de Noordpool verdwijnt steeds sneller. China ziet dit als positief, ze willen olie en gas gaan winnen en ze willen de noordelijke vaarroute gaan gebruiken om zo hun producten naar Europa te vervoeren.
 • De dertig rijkste mensen hebben evenveel geld als 3 miljard mensen. Een Engelse journalist heeft een boek geschreven met de titel ‘Moneyland’, een fictief land waar de rijken der aarde hun vermogens onderbrengen (postbusadressen) en buiten iedere controle leven, belasting betalen doen ze niet.

Ik denk nog wel eens aan mijn constatering in de jaren 1990: We beleven een goed gedocumenteerde ondergang”. Daarmee bedoelde ik toen AL dat de onderzoeken (het zijn er heel veel) een dramatische toekomst voorspelden, maar er niets gebeurde. Is nog steeds hetzelfde, de onderzoeken zijn steeds beter en nauwkeuriger (en dramatischer) geworden, maar de mensheid kijkt als een konijn in de koplampen van een aanstormende auto.

Ook uit de jaren 1990: “De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart”. 

Ik zeg: we moeten soberder gaan leven, de vermogenden eerst, want die dragen het meeste bij aan de achteruitgang. We krijgen een grote herschikking van de welvaart en rijkdom. Mensen die veel bezitten hebben ook veel te verliezen dat is nu eenmaal de logica. Er zal een nieuw gelijkheidsstreven komen, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk ideologisch ideaal (de communistische klasseloze maatschappij), maar vanuit een rechtvaardigheidsstreven.  

Een nieuwe aanpak voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij om uit de illusieloze gevestigde politiek te komen.

Een lang en boeiend artikel van de: BBC over beschavingen en de gevaren voor ondergang en systeemcollaps.

Update 17.03.2020 (5 jaar later)

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten, ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen (Zie boven uit 2015).

Een wereldwijde pandemie is een feit, de gevolgen zijn al zichtbaar, maar dit is nog maar het begin. Bedrijven gaan dicht, winkels moeten sluiten en dat wekenlang. Het zal niets verbazen als er een totale systeemcollaps, een instorting van het hele kapitalistische systeem zich zal voltrekken in de komende tijd, inclusief China en Rusland, want deze landen hebben ook het kapitalisme als economisch maatschappijmodel, staatskapitalisme. Er is met de globalisering in decennia een wankel systeem in opgebouwd. Kapitalisme is zo goedkoop mogelijk produceren met zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk winst (De analyse van Karl Marx is nog steeds correct (niet zijn oplossing, ik schreef er in 1991 over in ‘Het einde van het communisme’). Daarom is er kinderarbeid in Azië, is er slavernij in de mijnen in Afrika (voor de smartphones) en komen auto onderdelen uit de hele wereld: dit is de globalisering met de wereldhandel waarbij duizenden containerschepen over de oceanen varen met goederen (soms verliest er een containers in een storm) China heeft zich in 20 jaar ontwikkeld tot de assemblagehal van de hele wereld (inmiddels maken ze zelf ook alle producten tegen lage kosten en dumpen deze over de hele wereld). (Zie Dossier China (Met Updates) China heeft havens over de hele wereld gekocht (oa. Griekenland en in Afrika) en een spoorlijn naar het westen (de Nieuwe Zijderoute) aangelegd.

Het griepvirus heet Corona, COVID-19. Niets op deze wereld is neutraal, ook deze pandemie niet. Goede onderzoeksjournalistiek moet uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De analyse op dit moment is dat arme mensen in China (Corona) en Afrika (Ebola) inferieur vlees slachten en verhandelen op illegale en vervuilde vlees en vismarkten die niet door een overheid gecontroleerd worden, waarbij virussen van dier op mens overgaan. De verantwoordelijken, in China, maar in de hele wereld, willen deze pandemie met enorme economische, sociale en misschien ook politieke gevolgen, aanpakken zonder de de oorzaken te benoemen onder niemand heeft schuld’ en ‘we zijn allemaal verantwoordelijk’ om het economische systeem niet te veranderen en door te gaan op de heilloze weg van productie, consumptie en ecologische vernietiging. Dit moet worden tegengegaan, want dat er per direct zaken moeten veranderen is duidelijk.

Het virus is in China ontstaan. Kritiek op China is er niet, wel lof voor hun aanpak met militaire middelen die ze daar gewend zijn. We moeten niet vergeten dat het mogelijk is dat er geen kritiek op China is omdat alle westerse bedrijven hun producten in China goedkoop laten assembleren, daarom is Apple het rijkste bedrijf van de wereld geworden. Als je een telefoontje in China laat maken voor 300 euro en je verkoop hem in de rest van de wereld voor 900, begrijpt iedereen dat het makkelijk geld verdienen is. In 2010 (10 jaar geleden!) begon ik hierover mijn Dossier China.

Ook actueel is de analyse van Naomi Klein, Amerikaans schrijfster en activist, zij schreef in 2007 onder de titel Disaster Capitalism’ (shockdoctrine/rampenkapitalisme) over het feit dat in tijden van rampen en onzekerheid het kapitalisme zijn greep verstevigd op maatschappijen. Massa-ontslagen zijn dan ‘gerechtvaardigd’. In Nederland heeft de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930 in 2008 niet geleidt tot structurele aanpassingen van het systeem. (Ik schrijf er vanaf 2011 op dit blog over).

Maar ook de Malthusiaanse correctie’ van de wereldbevolking is mogelijk met tienduizenden doden. Ik schreef erover in Economie als oorlog’. (Economie als oorlog). Het zat in een tv programma (VPRO Tegenlicht) en is een uitspraak van Amitav Ghosh (die hij gehoord had bij mensen aan de top, niet van hemzelf) vermindering van bevolkingsaantal door rampen. De gemiddelde leeftijd van mensen is door goede voeding en medische zorg (in het westen) gestegen. 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 40 jaar gelden was 75 jaar oud, nu is 80+ oud (er komen steeds meer mensen die 100 jaar oud worden). De cijfers zijn onduidelijk, maar onder de doden zijn veel ouderen en mensen met andere gezondheidsproblemen (obesitas). Als iemand boven de 70 een zware longontsteking krijgt door het coronavirus (COVID-19, internationale naam is SARS-CoV-2) en daaraan doodgaat is dat triest, maar niet vreemd. Een harde waarheid, die echter wel gezegd moet worden. Mensen worden steeds ouder door betere voeding en medische zorg, maar ergens is een grens….

Door massaconsumptie zijn natuur, milieu en het totale ecosysteem, inclusief de productie van dierlijk vlees, zwaar belast. One way or another moet er een prijs betaald worden. Nieuwe virussen ontstaan niet zomaar, maar zijn een (ook) gevolg van menselijke handelwijze net zo als opwarming van de aardatmosfeer.

Update 22.03.2020

Een lezenswaardige Zaterdagbijlage van de Volkskrant. Alle artikelen zijn de moeite waard om te lezen. Dit artikel is wat ik boven bedoelde met die vleesmarkten in China waar deze pandemie is ontstaan: Volkskrant

Uit een ander artikel over de klimaatcrisis: Johan Rockström (een Duitse klimaatdeskundige): We aarzelen om het te zeggen om niet te profiteren van de angst van mensen (in de coronacrisis) maar dat (de gecombineerde klimaat- en biodiversiteitscrisis) wordt een nog veel ingrijpender crisis dan deze”. Het wordt gezien als generale repetitie….

Update 24.03.2020

Uit dit soort situaties van internationale crisis, verwarring en onzekerheid bij grote groepen mensen kunnen grootschalige sociale opstanden, ja zelfs revoluties voortkomen. Het is in de geschiedenis eerder gebeurd.

Het begint steeds meer op een oorlog te lijken: een vijand (weliswaar onzichtbaar, het coronavirus), een uitgaansverbod (in andere landen bijna totaal), een samenscholingsverbod (met meer dan 3 personen), hamsteren (angst voor schaarste). En dergelijke.

Update 27.03.2020

De economische gevolgen van de wereldwijde coronacrisis grijpen om zich heen. Er zijn al berekeningen van een komende recessie van -1 tot -10 procent. We hoeven geen dystopische romans of tv series op Netflix te lezen en zien.

In Europa worden gigantische schulden gemaakt door de EU door garantstellingen. Italië is nu al in  zwaar weer. Wat de verantwoordelijken (bewust) weg laten is dat de welvaartsverschillen in Italië, net als in alle andere landen, heel groot zijn. Er is veel geld, maar de verdeling is niet goed. In de huidige aanpak zouden rijke landen Nederland en Duitsland bij problemen in Italië moeten betalen en daarna de mensen in Nederland, ze verzinnen een nieuwe belasting (zoals de verhuurdersheffing bij de vorige crisis).

In een ander bericht (kan niet vinden waar) beschreef ik eerder de ultieme dystopie: de schulden van staten zijn zo hoog geworden dat de economieën in elkaar klappen (de wereldwijde schulden zijn in de menselijke geschiedenis nog nooit zo hoog geweest). Voor Nederland: men wordt ’s morgens wakker en de pensioengelden (1400 miljard) en spaargelden (368 miljard) zijn VERDEWENEN…., alle uitkeringen worden gehalveerd. Het kan dan jaren duren voor er een samenleving opnieuw is opgebouwd van de grond af aan. Maar zover is het nog niet. Misschien is Amerika ons voorland, mensen slapen in tenten onder viaducten, ontwikkelingsland taferelen in een rijk westers land….

In de VS is de dystopie ook al zichtbaar. In de Volkskrant vandaag een artikel vol met verbazingwekkende feiten. De president Trump wil geen geld aan New York (de hardst getroffen stad) geven. De tweedeling van het land is zichtbaar. Men denkt in termen van: we laten een een hoeveelheid mensen doodgaan en dan kunnen we weer verder, liefst met komende Pasen. Voeg er aan toe dat de wapenverkoop in het land enorm is gestegen, de burgers zijn zich aan het bewapen………

In Dossier China (Met Updates) (10 jaar bijgehouden) meer over de Coronacrisis.

Update 12.04.2020

Angstwekkende hoeveelheden geld worden ‘vrijgemaakt’ (geleend, dus vergroting van schulden) door overheden om de economie te redden. Het woordcoronakladderadatsch’ wordt gebruikt en ‘we gaan zo naar de ‘ratsmodee’ (mooi woord, ik gebruikte het een paar jaar geleden al eens). Er schijnt wereldwijd 8000 miljard dollar mee gemoeid te zijn. In Amerika zijn in 1 week 17 miljoen werklozen erbij gekomen. Op tv beelden van mensen die werkloos zijn en alleen nog een auto hebben en in de rij staan voor een uitkering.

In de Volkskrant vraagt politiek filosoof Rutger Claassen zich af of de overheid burgers of bedrijven moet redden aangezien de steun vooral bedrijven betreft. In de vorige crisis werd het bedrijfsleven gesteund, vooral de banken door nationalisaties. Ik noemde dat toen ‘kapitalisme à la carte’: de lekkere delen kiezen met subsidies en steun, als het moeilijk wordt helpt de staat, dus de belastingbetaler (bijvoorbeeld door btw verhogingen, energieheffingen, verhoging accijnzen en de verhuurdersheffing en dergelijke, allemaal denivellerende maatregelen die de armoede doen toenemen). Dat krijgen we nu weer. We kijken (niet) uit naar Prinsjesdag komende september met de door de koning uitgesproken (door de minister-president geschreven) troonrede: “Wij bevinden ons in zwaar weer, onze economie heeft zware klappen gehad en harde maatregelen zullen helaas nodig zijn”.  Enzovoort.

Ook in de Volkskrant (11 april 2020) een geweldig artikel over hoe Amerika (Noord-Amerika, de VS) de hele wereld in haar greep heeft met de dollar, zelfs de vijanden en concurrenten van de VS zijn afhankelijk van de dollar. 80% van alle handelstransacties gaat in dollars. Als de dollar valt is de hele wereld failliet, de ultieme dystopie (zie boven). Dan staan we in Europa in de rij, niet zoals nu om elkaar niet besmetten, maar vanwege voedselschaarste.

In tv programma Buitenhof een discussie over de steun aan Italië. Italië is in Europa de derde economie en ze moeten hulp krijgen, dat is een tegenstelling, het kan niet allebei tegelijk. Wat ik nu al zie is dat de Europese economisch-politiek elites elkaar de hand boven het hoofd zullen gaan houden en de burger laten betalen in de komende decennia. Italië is ondanks alles een rijk land met grote welvaartsverschillen, er is geld maar het is niet goed verdeeld.

Ook in Buitenhof een opmerking van de coronagezant Feike Sijbesma (ex DSM) die zich afvraagt hoe het kan dat al de geneesmiddelen in China en Azië worden gemaakt en dat dat misschien toch niet zo goed geweest is.

‘Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel en absurd economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur’. Dit schreef ik in 2015, was ik toen niet te optimistisch met decennia en een eeuw…

De vraag is ook waar wetenschap en techniek zijn om de mensheid te behoeden voor rampen zoals deze. Het geloof in Wetenschap en techniek heb ik eerder een seculiere religie genoemd, het verblind het zicht op de werkelijkheid.

Zouden mijn voorspellingen uit de jaren 1990 dan toch uitkomen….

Wat deze coronacrisis laat zien is dat we in door en door dolgedraaid kapitalistisch systeem leven. We gaan barre tijden tegemoet…

Update 18.04.2020

‘Uit dit soort situaties van internationale crisis en verwarring kunnen revoluties voortkomen. Het is in de geschiedenis eerder gebeurd.’ (Zie boven 24.03.2020). Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China (het verbaasd niets, het zijn er meer dan eerder aan de wereld gemeld). Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. 

Update 09.05.2020

Wat de coronapandemie laat zien:

De mensheid is tegen de grens gebotst van een economisch systeem dat gebaseerd is op de ongebreidelde groei van productie en consumptie zonder daarbij acht te slaan op natuur, milieu, dier en ecosysteem.

Een nieuw artikel over de Coronacrisis

Update 13.01.2021

‘Bedrijven hebben meer macht dan overheden, ze werken wereldwijd ze hebben meer geld en betere mensen in dienst’. Een paar jaar geleden geschreven.

Google heeft via Nederland in acht jaar tijd 128 miljard euro belasting ontweken via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda. Dat leverde de Nederlandse Belastingdienst tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op. Ze zeggen dat er inmiddels toch belasting in de VS (hoofdvestiging) is betaald.

Dat de coronapandemie voor een ongekende economische crisis gaat leiden hoeft geen uitleg. Dat gaat jaren duren, net als na een oorlog moet er wederopbouw plaatsvinden. In Nederland krijgen we na de verkiezingen een grote sociale en economische shake-out, een herschikking met faillissementen (die nu door de overheidssteun zijn uitgebleven) en leegstand in de winkelstraten (Retail). Tegelijkertijd profiteren en ook veel bedrijven zoals Ahold (Albert Heijn, Etos BolPuntCom, GalEnGal) die allemaal open zijn en profiteren van lockdown en winkelsluiting. Zij zullen de extra winst moeten afdragen aan die sectoren die nu dicht zijn.

Update 26.02.2021

Dat het kapitalisme op zijn laatste benen loopt en ten onder zal gaan is wel duidelijk, veel berichten wijzen in die richting. De wereldwijde schulden zijn gigantisch gestegen door de steunpakketten om de coronacrisis te bezweren. Zolang rente en inflatie laag blijven zal dit zo verder kunnen gaan, maar als ze gaan stijgen is er natuurlijk een probleem. In de Volkskrant een kort bericht over de zogenoemde negatieve rente. Na de economische crisis van 2008 (de triple dip, 3 elkaar opvolgende crisis) is de geldkraan opengezet om de economie te stimuleren. Goedkoop geld moet bedrijven overhalen te investeren en werkgelegenheid te creëren. De rente op spaartegoeden is al jaren nul, daarom is er een boete op het hebben van een geldvoorraad, het geld moet rollen, sparen is niet goed. Dit wordt Europees opgelegd (vanuit de centrale bank in Frankfurt). Bedrijven, banken en particulieren met veel geld moeten betalen als ze teveel geld hebben (boven de 250 duizend euro, het bedrag wordt steeds lager, het verschilt per bank). Door de inflatie, die welswaar laag is, wordt vermogen echter minder waard. Alles in de hoop dat het geld geïnvesteerd wordt. Ook particulieren moeten hun geld uitgeven, want consumeren moet de economie stimuleren. Dat dit eigenlijk niet wenselijk is vanwege de milieu- en klimaatcrisis laat zien dat we in een doodlopende straat terechtgekomen zijn: het gaat nergens meer heen. We gaan nog wat meemaken…

Update 26.07.2021

De wereld is in een diepe crisis geraakt, de pandemie duurt voort en economieën kraken, we zijn terra incognita binnengetreden. Wat we zien zijn onverwachte effecten van de pandemie-ontwrichting, we leven in een globale wereldeconomie met grote interdependentie. Dit is ook iets waar de chaostheorie/vlindereffect die ik onder Over/About schreef van toepassing is: ‘Een bekende theorie is: als een vlinder ergens op de wereld opvliegt (metaforisch gezien) ontstaat er ergens anders op de wereld een orkaan (het vlindereffect van Edward Lorenz 1917-2008). Dit is ook toepasbaar op andere gebieden, kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben. Naar deze tijd vertaald: als de Chinese economie in een crisis komt, kan de hele wereld gevolgen ondervinden‘ (een paar jaar geleden geschreven…..).

Waar kapitalisme met zo goedkoop mogelijk produceren door globalisering en wereldhandel toe leidt als een groot containerschip vastloopt: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal

Update 06.08.2021

Vandaag in het nieuws: een goedlopend Nederlands bedrijf met een Amerikaanse eigenaar (sinds 2016) verplaatst de productie naar Slovenië (EU land) vanwege de lagere loonkosten daar (de helft), bijna 100 mensen worden werkeloos. Dit is het kapitalisme waar we vanaf moeten. Amerikaans kapitalisme dat de wereld kapot maakt en als 1 grote markt ziet met winstmogelijkheden. Maar ook de EU politiek van open grenzen met grote loonverschillen is verwerpelijk, begon al in de jaren 1990, ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie.

Helaas zijn de meeste mensen onwetend en naïef, kwalijk kun je ze het niet nemen want niemand protesteert ook de gevestigde politiek niet (VVD, CDA, D66, PvdA), dit is ‘zoals het nu eenmaal gaat’. Moraliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren is afwezig. Kapitalisme kent geen moraliteit, een hard feit. De tweedeling in de maatschappij tussen winnaars en verliezers neemt al jaren toe, de coronapandemie is het vuurtje dat dat verder zal doen aanwakkeren als een bosbrand in een droog bos (momenteel over de hele wereld gaande).

Het is beter ons op sociaaleconomische misstanden, de pandemie en klimaatverandering te richten die de maatschappij aan het ontwrichten zijn in plaats van ons bezig te houden met identiteitspolitiek en genderkwesties die tegenwoordig velen zo bezig houden.

Gelukkig wordt dit bericht steeds vaker gelezen.

Update 07.08.2021

Ook de ING bank is verwerpelijk bezig zo is vandaag in de Volkskrant te lezen. De feiten:

 • kwartaalwinst vervijfvoudigd, 1.5 miljard winst
 • aandeelhouders krijgen geld: 3,6 miljard
 • coronavoorzieningen niet meer nodig
 • beleggingsproducten zijn populair door de lage rente
 • de komende reorganisatie behelst de sluiting van de helft van de kantoren (alles gaat digitaal)
 • 440 banen gaan verloren

Het argument van het bedrijfsleven is altijd dat ‘alles volgens wet en regelgeving’ gaat en legaal. Dit is juist het probleem, de staat, de overheid faciliteert het bedrijfsleven. In Nederland is er economisch-politieke elite die het beleid richting geeft (ik schreef eerder over). Dat zijn de ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele en informele circuits treffen, vooral VVD en CDA. Vaak kennen ze elkaar nog van de studie (een vrindje, studie rechten of bedrijfskunde). MP Rutte werkte voor de politiek in het bedrijfsleven en als hij een bekende van vroeger tegenkomt dan spreken ze de zaken even door. Dit is de netwerkmaatschappij en de meeste mensen zijn zich er niet van bewust.

Wat ook opvalt is dat het kapitalisme er in is geslaagd om mensen volledig en totaal in te palmen, tegenwoordig zijn er apps waarmee op de beurs kan worden gehandeld, het is 1 groot casino geworden. Ook de Bitcoin en andere zogenoemde cryptovaluta zijn een casino waar mensen op de korte termijn geld kunnen verdienen, controle is er niet, de populariteit bij criminelen verbaasd daarom niet (vooral hackers met gijzelsoftware). De overheden staan erbij en kijken ernaar, ze weten niet wat ze er mee aan moeten. Overigens is alle digitale geld waardeloos bij een echte crisis waarbij de stroom uitvalt of een onbeheersbaar computervirus toeslaat. In zo’n geval tellen alleen goud, sieraden, kunstverzamelingen en degelijke, ik schreef erover in Dystopie

(Aanvullingen mogelijk).

Update 10.08.2021

De resultaten van Verenigde Naties IPCC rapport laten zien dat het (gekozen) economisch systeem kapitalisme (waarvan de meeste denken (is voorgehouden vanaf het basisonderwijs) dat er geen alternatief is) zelf het probleem is: op winst gerichte productie met als doel economische groei en consumptie zonder milieu en natuur mee te rekenen gedoemd is uit te monden in rampen. Ik schreef het 40 jaar geleden in 1981 al in mijn afstudeerproject/scriptie: Dossier Broeikaseffect (CO2)

Straat in Nijmegen-Lent. De analyse van het kapitalisme van Karl Marx blijft, niet zijn oplossing en alternatief ervoor (geschreven in 1991).

Update 12.12.2021

Wat is het goede kapitalisme: een (biologische) boer verbouwd graan op zijn land en na het oogsten verkoopt hij het graan aan een bakker (hiernaartoe gebracht door een vrachtwagenchauffeur), de bakker bakt met het graan brood, het brood wordt in de winkel gekocht door de consument. Iedereen maakt een kleine winst. Is dit niet wat Adam Smith oorspronkelijk bedoelde, in tegenstelling wat vaak wordt gedacht en wat de praktijk van het kapitalisme is geworden (het aandeelhouderskapitalisme dat in de jaren 1990 dominant is geworden). (Dit ga ik nog eens uitzoeken als er tijd voor is).

Update 31.01.2022 (7 jaar later)

Een voorbeeld van dolgedraaid kapitalisme in de dolgedraaide consumptiemaatschappij: de zogenoemde flitsbezorging: binnen 10 minuten een product aan huis bezorgd door een onderbetaalde jongere die op een fiets of met bakfiets ’s door de regen avonds een zak chips komt bezorgen. De panden in steden worden Dark Stores genoemd, het is geen winkel maar een opslagplaats. Een van de bedrijven is in Duitsland begonnen wat laat zien dat het Amerikaanse kapitalisme zich net als de corona pandemie over de hele wereld heeft verspreid als een besmettelijk virus. De jongeren die met deze nieuwe tech-ontwikkelingen door zogenoemde start-ups (een nieuw geloof, de technologie) iets nieuws ontwerpen (op zich een knappe prestatie) laat het volkskapitalisme zien dat door de meeste mensen volledig is geïnternaliseerd en waarop geen kritiek meer wordt gegeven (op een enkeling in de marge na).

Dolgedraaid kapitalisme met instant behoeftebevrediging in de consumptiemaatschappij.

Update 22.05.2022

We gaan van crisis naar crisis, van recessie naar recessie, van ramp naar ramp.

Update 01.09.2022

Uit 2015 (zie boven): “Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten (verlies aan biodiversiteit), ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen”. 

Update 21.12.2022

We gaan van crisis naar crisis, van recessie naar recessie, van ramp naar ramp. (zie boven). De ‘milde recessie’ is al weer voorbij, de economie groeit, maar de voedselbanken kunnen het werk niet meer aan. Als een flipperbal in een flipperkast gaat de postmoderne mens door het leven….

Update 26.12.2022

De Duitse journalist Ulrike Hermann (1964, een generatiegenoot) schreef dit jaar een boek met de titel ‘Das Ende des Kapitalismus‘ (Het einde van het Kapitalisme, net zoals de titel van dit blogbericht uit 2015). Zij legt het verband tussen de consumptiemaatschappij en de klimaatcrisis en heeft het zelfs over rantsoeneren.Groene groei’, ook in Nederland door velen als redding gezien, ziet zij niet als mogelijk. Voorzover ik begrijp (zonder het boek gelezen te hebben) legt zij niet het verband tussen arm en rijk en consumptie, want dat was in 1996 mijn conclusie: rijken moeten als eerste minderen, want armen consumeren al veel minder en en kunnen niet verder terug (uit Energie en grondstoffen quotum). Dit is een klassenstrijd geworden. Het boek is nog niet vertaald, maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren.

Het verband tussen het economisch systeem kapitalisme, een op winst gericht systeem dat de natuur als hulpmiddel dat onbegrensd kan worden (mis)gebruikt, ziet, legde ik in 1981 (41 jaar geleden) in mijn afstudeerscriptie en later nog vele malen…..De rest is geschiedenis.

Update 07.01.2023 (8 jaar later)

Er zijn tijden geweest dat het woord kapitalisme niet meer gebruikt werd (niet meer gebruikt mocht worden want kapitalisme was een feit en er was geen alternatief (in de jaren 1990 na de (terechte) val van het communisme (1989/1991), maar in deze tijd is het woord weer terug. Gelukkig ook bij de nieuwe generaties die inzien dat er een economisch model is dat al die crises veroorzaakt en dat we dit ter discussie moeten stellen en moeten aanpassen. (Zelf schreef ik er in in de jaren 1980 al over).

Update 17.01.2023

In Davos (Zwitserland) het World Economic Forum (WEF) waar een week gepraat wordt over de economie en de problemen in de wereld, ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was….WEF is door populisten en complotdenkers een speerpunt gemaakt van hun kritiek samen met de zogenoemde Great Reset. De uitleg ervan op Wikipedia is idealistisch te noemen: ‘verantwoord kapitalisme’ en dat is te prijzen. (Dit vraagt echter om nader onderzoek (als er tijd voor is).

Update 10.04.2023

De fundamentele keuzes van deze tijd zijn: kiezen voor economische groei, welvaartsvermeerdering (ongelijk verdeeld), consumptie, vliegvakanties, particulier vervoer (autowegen) (ea) OF natuur, biodiversiteit, milieu, klimaat, gezondheid, toekomst voor nieuwe generaties (ea).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma (Tekst en foto’s)

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Fotogalerij. (Alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl).


English language.

The End of Capitalism (written in July 2015)

In this time of global crisis with the ongoing economic crisis, the refugee crisis, the climate crisis and increased social injustice in western countries, we have to analyze the intellectual history of the underlying economic systems and see the connection between the crises.

The current dominant economic system, capitalism, cultivates selfishness and individualism inherent to man. Adam Smith has previously given the justification. The ideas of Karl Marx were a reaction to the exploitation that the industrial revolution arose and went out of collectivism. In practice, after the Russian Revolution (1917) the collective interest was imposed in the Marxist-Leninist totalitarian command society with camps and millions of deaths (as in China and others). After more than 70 years, the Soviet Union imploded. Many thought that with the collapse of communism in the late 1980s the liberal capitalism had triumphed, as Fukuyama with his ‘End of History’. Since then, almost all the world is driven by the free market principle. We have had since the 1980s Reganomics, Thatcherism and No Nonsence, underpinned by  Milton Friedman, Ayn Rand (Alan Greenspan was a follower, 20 years FED) and others. Social democracy has taken away the sharp edges of capitalism buffed with the welfare state in the Western world (except in the US with nearly 50 million people need food stamps). But in the global world internet has emerged smart people and businesses beyond any control by any government. Thus we are faced with the excesses that Dutch journalist Joris Luyendijk showed well in the program VPRO Backlight and in his book (someone who works at a bank looks ahead five minutes, you can every day be unexpectedly fired). Thomas Piketty has shown that increasing wealth reaches a certain group and the poor get poorer. In 2008 came the worst economic crisis since the 1930s and lasted seven years until today. The losers are millions of unemployed and disadvantaged persons in deprived areas who turn to crime or religious extremism and those who want to escape the poverty and are drowning in the Mediterranean sea, since the early 1990s tens of  thousands…..

In the future capitalism will be seen as an irrational and absurd economic system. This may take decades, maybe a century, and then one will come to the conclusion that capitalism has had a devastating impact on people and nature. On people for the same analysis of Karl Marx of exploitation and injustice. On nature because of the ecological short-sightedness which is reflected in large-scale degradation of nature and the ecosystem by the use of energy and raw materials and mass consumption. The world currently has over 7 billion inhabitants who all want the same prosperity and consumption as a small part of the 7 billion now have. The growth of the world population continues (estimated at 9 to 11 billion by the end of this century). Only if there are forms of energy found that do not attack the earth, for example with sun, wind and water is the well-being of all the world millions of people possible.

Perhaps there are revolutions and disasters to come to get to a new economic system with a mix of selfishness and altruism, self-interest and public interest. Revolutions, as the global economic and political elites will never voluntarily give up their power, modern techniques have made them invulnerable and they always will find a safe haven for their capital. Disasters will occur that are expressed in natural disasters due to climate change, famines, endangered species, diseases and epidemics and uncontrollable migration of millions of people. We must therefore look for an economic system with respect for people and nature and not be forced into the old capitalism versus communism discussion.

(C) Ronald Puma (Tekst en foto’s)

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Amerika (VS)

We moeten naar een realistischer beeld van de Verenigde Staten, want het dominante beeld heeft geen toekomst’.

The American Nightmare.

(Geschreven op 6 april 2008, 6 maanden voor het begin van de economische crisis). 

(Met Updates 2023, 15 jaar later).

‘Leven op de ene creditcard terwijl je de schuld van een paar andere nog moet afbetalen’ is volgens de econoom Jason Furman heel gewoon (de Volkskrant, 5 april 2008). Hij zegt ook dat de hypotheekcrisis in de VS is veroorzaakt doordat mensen speculeerden met hun hypotheek, ze gingen ervan uit dat de huizenprijzen zouden stijgen na drie jaar, na twee jaar waarin ze minder betaalden, zodat ze de hogere rente in het derde jaar zouden kunnen blijven betalen. Nu dat niet is gebeurd is de zeepbel uiteengespat (waar hoorden we dat eerder) en worden mensen hun huis uitgezet. Tevens hebben banken deze riskante hypotheken, die ze natuurlijk graag wilden leveren,  doorverkocht. De remedie om deze crisis te bezweren laat ook zien dat ze in de VS de zaken niet meer onder controle hebben, een gift van 600 dollar voor iedere Amerikaan die een ‘shot in the arm’ genoemd wordt en die door de mensen zo snel mogelijk moet worden uitgegeven om de economie te redden, als dat geen consumptieverslaving is. Wat ze in de Verenigde Staten doen moeten ze zelf weten, maar laat de rest van de wereld daar niet de gevolgen van ondervinden en zorgen voor een wereldwijde recessie/crisis.

De VS zijn een enorm overschat land: ‘Gods own country’, ‘Home of the free and the brave’, ‘the American Dream’, ‘the Gratest Nation on Earth’. Het zijn allemaal van die slogans waar ze in Amerika zo prat op gaan. Het zijn leugens en bedrog. Amerika is een hard en meedogenloos land dat bol staat van pretenties die ze niet waar kunnen maken.  De VS zijn erin geslaagd om een beeld te creëren dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. In de hele wereld is er een aureool van heiligheid, democratie, rijkdom en vrijheid ontstaan waardoor velen dit land zo zijn gaan vereren. In feite is Amerika er in geslaagd de symbolisatie van een universele droom van vrijheid en rijkdom te worden, daarom willen velen er zo graag naartoe, maar zij laten zich leiden door een illusie.

De oorzaak waarom de VS zijn zoals ze zijn is heel gecompliceerd. Een van de oorzaken is het gebrek aan geschiedenis, Amerika is pas ca. 400 jaar oud (de eerste kolonisten), de Europese cultuur gaat ca. 4000 jaar terug. Europeanen denken bij cultuur en geschiedenis aan de Griekse en Romeinse cultuur. De bevolking van Amerika bestaat uit Engelse kolonisten, geëmigreerde en gevluchte Europeanen (van 1840 tot 1940 55 miljoen, in 1850 een miljoen Ieren vanwege hongersnood) ontdekkingsreizigers en avonturiers. De oorspronkelijke bewoners (die wij kennen onder de naam indianen), werden uitgeroeid en slaven werden geïmporteerd. De geschiedenis is gebaseerd op strijd en verovering, de ‘Frontier mentaliteit’ (de verklaring voor het vrije wapenbezit)  en dat werkt door in de hele geschiedenis tot op de dag van vandaag. Ook de onafhankelijkheidsstrijd als kolonie speelt een grote rol. Je bent maatschappelijk  gezien pas wat als je rijk bent in het hier en nu, daar komt het ‘van krantenjongen tot miljonair’ vandaan. Dat niet iedere krantenjongen miljonair wordt spreekt voor zich, daarom leeft 12% van de bevolking  (35 miljoen mensen) in armoede en is werkeloos of moet meerdere baantjes hebben om in het levensonderhoud te voorzien, de ‘working poor’, aangezien er geen minimumloon is.

Natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog was niet gewonnen zonder de Amerikanen, wordt dan altijd gezegd, maar dat vergoelijkt niet dat ze de rest van de 20e eeuw in hun ‘eigen achtertuin’ Midden- (Nicaragua, Guatemala) en Zuid Amerika (Chili) en Cuba dictaturen en dictators steunden en in Vietnam (en elders) huishielden en in deze eeuw onder valse voorwendselen Irak binnenvielen, bezit namen van de olie en zich uit geopolitieke redenen daar blijvend vestigden omdat ze in Saoedi-Arabië niet langer  welkom waren. Ze hebben militaire bases over de hele wereld.

Enkele losse feiten: bij verkiezingen komt de helft van de mensen niet stemmen, er zitten 2,3 miljoen Amerikanen in de gevangenis (1 op de 100, het hoogste aantal in de wereld), van de werelduitstoot van CO2 komt 25% van Amerika, 5 % van de wereldbevolking, 47 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekosten verzekering, de staatsschuld van Amerika is 10.000 miljard dollar, er is 480 miljard dollar uitgegeven aan de Irak-oorlog en dit kan oplopen tot 1000 miljard, er zijn in Irak 4000 soldaten omgekomen voor niets.

We moeten naar een realistischer beeld van de Verenigde Staten, want het dominante beeld heeft geen toekomst.

Update 10 juni 2010

De staatsschuld van de VS is nu 13.000.000.000.000 (13 duizend miljard dollar) en stijgt elk jaar met duizend miljard. Volgend jaar zal de staatsschuld 100 procent van het bruto binnenlands product zijn. Dat betekend dat ze een heel jaar voor niets moeten werken om hun schulden af te betalen. Deze gegevens zijn van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). De VS zijn een zinkend schip, China houdt de VS overeind met leningen, als ze hier mee stoppen zinkt het schip. China heeft de VS in de pocket….

Update 5 oktober 2010

Bij tussentijdse verkiezingen deze week verliest Barack Obama fors. Het zijn vooral gedesillusioneerde jongeren die twee jaar geleden op Obama stemden die nu niet zijn gaan stemmen. De opkomst was ca. 40%. Dit betekend dat 60% van de mensen die mogen stemmen er niet de zin van inzien om te gaan stemmen. Dit feit staat in schril contrast met de pretenties die de VS wereldwijd hebben om overal democratie te brengen, bijvoorbeeld in Irak. Ze kunnen de eigen bevolking niet eens motiveren om te gaan stemmen. De poging om in Irak democratie te brengen is mislukt, na de terugtrekking van de militairen vallen er ca. 300 doden per maand vanwege binnenlands geweld. De politieke invloed van de VS is blijvend aanwezig.

De Tea Party beweging die is opgekomen, met Sarah Palin als boegbeeld, een ultra rechtse beweging, is een uiting van wanhoop. Het morele fundament van de VS is verzakt, wat is over gebleven is een staat die door het bedrijfsleven wordt gedomineerd en gesponsord om hun belangen te dienen. Bij grote groepen van de bevolking is het geloof is de overheid tot het minimum gedaald. Er zijn in de VS paramilitaire groepen die de eigen overheid als vijand zien. Er is wijdverbreid racisme.

De geldpers staat aan en er is 600 miljard in de economie gestopt om de bedrijvigheid te stimuleren en de 10% werkeloosheid te doen afnemen.

Michael Moore (michaelmoore.com) roept mensen die hun huis uitgezet dreigen te worden dit niet te doen. In de praktijk blijkt namelijk dat de banken de hypotheekaktes zo hebben opgedeeld en versneden dat niet meer te bewijzen is dat ze nog rechten hebben.

Update 6 januari 2011

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens in een van de rijkste landen in de wereld leeft is hoger dan eerst werd aangenomen. Volgens recent onderzoek leeft ruim 15 procent van de bevolking, bijna 48 miljoen mensen onder de armoedegrens.

President Obama heeft om de lieve vrede te bewaren de republikeinen gesteund met de verlenging van de wet die onder president Bush was aangenomen om de rijkste groep Amerikanen niet meer belasting te laten betalen. Geheel in tegenstelling tot een peiling onder de bevolking waarbij 60% vindt dat de rijken wel meer belasting moeten betalen.

Update 23 september 2012

De Amerikaanse econoom Joseph E. Sitglitz heeft een boek geschreven met de titel ‘De prijs van ongelijkheid’. Stiglitz was een adviseur van president Clinton en werkte bij de Wereldbank en won de Nobelprijs voor economie. In de recensie van het boek in de Volkskrant staat een opsomming van tal van feiten die verhelderend werken over de Verenigde Staten van Amerika, het land dat zich de kroon op de schepping waant.

Uit het boek: De inkomensongelijkheid is gegroeid, de koopkracht is gedaald, 1% van de Amerikanen bezit 33 procent van het nationaal vermogen, het ongelijkheidsniveau is te vergelijken met dat van de Filipijnenen en Oeganda, lageropgeleiden verdienen een kwart minder dan 25 jaar geleden. De kans om je op te werken zijn veel kleiner dan in Europa, de VS zijn een klassenmaatschappij waarin een rijke elite haar geld en bevoorrechte positie doorgeeft aan de volgende generatie, de Amerikaanse droom is letterlijk een droom geworden (een illusie, dit schreef ik zelf ca. 20 jaar geleden). Sinds de jaren ’80 zijn alle belastingen structureel verlaagd.

De kans op verandering is klein, bedrijven mogen sinds 2010 ongelimiteerd doneren aan politieke partijen, de politiek is dus in handen van belangengroepen: ‘One dollar, one vote’. Stiglitz voorziet een verdergaande tweedeling waar een kleine elite achter hekken in grote villa’s woont.

Stiglitz ziet de Occupybeweging als een rebellie tegen de fundamentele economische en politieke oneerlijkheid (dit schreef ik in september 2012 het voorwoord van mijn fotoboek Occupy!).

De staatsschuld van de VS is in september 2012 16.000 miljard dollar.

De levensverwachting van arme Amerikanen daalt en is lager dan die van rijke Amerikanen.

Update 22 oktober 2013

Sinds de wereldwijde crisis in 2008 in de VS is begonnen met de huizen/hypotheek/krediet/crisis zijn er geen bedrijven en mensen uit de bankensector veroordeeld. Dit gaat onder het motto: to big to jail, wat inhoudt dat de autoriteiten vervolging niet aandurven vanwege de te grote gevolgen voor de economie. Eerst worden de banken en bedrijven overeind gehouden met staatsgeld, vervolgens worden fouten niet bestraft. Tevens is gebleken dat de toezichthouders mensen zijn die jobhoppen van de overheid naar het bedrijfsleven naar toezichthouders.

De staatsschuld is zo groot geworden dat het volgens de Amerikaanse wet een plafond zal overschrijden, overheidsdiensten zijn twee weken dicht geweest. In januari 2014 komt het volgende moment waarop het schuldenplafond overschreden zal worden en de wereld weer onder de dreiging van een nog grotere crisis dan die van 2008 zal komen.

Eind 2008 zei ik al dat de VS hun eigen crisis exporteren naar de rest van de wereld, nu doen ze hetzelfde met de schuldencrisis.

Met onbemande vliegtuigjes, de drones, wordt de hele wereld (vanuit de VS zelf) met behulp van satellieten, in de gaten gehouden en zonder enige controle worden mensen gebombardeerd en gedood. Alle communicatieverkeer van de hele wereld wordt gevolgd en opgeslagen, zelfs regeringsleiders, zoals de Duitse Bondskanselier Merkel, worden afgeluisterd. Zij is meer dan 10 jaar afgeluisterd.

Ik denk dat we nog maar heel weinig weten wat de VS in werkelijkheid doen.

Kan een land overschat zijn is de vraag die ik boven stelde, ja dat kan.

Update 5 juli 2014

De krant USA Today berekende de werkelijkheid van de Amerikaanse Droom. (Bron: De Volkskrant)

Het gedroomde leven dat in films wordt verbeeld en waarvoor ieder jaar miljoenen mensen naar de Verenigde Staten vertrekken, is maar voor één op de acht Amerikaanse gezinnen haalbaar. De ‘American Dream’ wordt gedefinieerd als ‘een gezond leven met een goede baan, zonder geldzorgen, en met een goed pensioen in het vooruitzicht’. Ook de wetenschap dat kinderen het beter zullen hebben dan de ouders het hebben gehad, is erg belangrijk. Zo’n leven kost een gezin met twee ouders en twee kinderen omgerekend 95.890 euro (130.357 dollar) per jaar, terwijl het gemiddelde inkomen per huishouden in de Verenigde Staten maar 37.500 euro (51.000 dollar) is. Slechts zestien miljoen gezinnen verdienen genoeg om aan het ideaalbeeld te voldoen. In de berekeningen werden onder andere hypotheeklasten, eerste levensbehoeften als eten en drinken, pensioenvoorziening, een auto, verzekeringen en twee schoolgaande kinderen opgenomen. 

We lezen nog even de tekst bovenaan terug: In feite is Amerika er in geslaagd de symbolisatie van een universele droom van vrijheid en rijkdom te worden, daarom willen velen er zo graag naartoe, maar zij laten zich leiden door een illusie.

Update 10.07.2014

De documentaire Dirty Wars van Richard Rowley en Jeremy Scahill uit 2013 laat zien dat de VS wereldwijd met geheime militaire operaties naar eigen goeddunken mensen doden. 

Update 22.02.2015

De spionagedienst NSA heeft een bedrijf gehackt waar simkaarten gemaakt worden. Ze hebben direct toegang tot miljoenen mobiele telefoons.

Update 26.06.2015

De president van Amerika Barack Obama hield vandaag een speech bij de herdenking van de moord op 9 zwarte mensen in een kerk door een jonge man met racistisch motief. Een indrukwekkende speech die de geschiedenis zal ingaan (hij begon te zingen). Obama heeft een groot charisma en de gave van het woord.

Toch is het een feit dat als hij volgend jaar na 8 jaar zal aftreden te weinig zal nalaten. De veranderingen die in de VS nodig zijn hebben niet plaats gevonden. De VS zijn een rijk land, een wereldmacht, dat uitgaat van hoogmoed en dominant gedrag en een verkeerd zelfbeeld heeft als ‘het beste land op aarde’. 

Update 10.02.2016 (8 jaar na het eerste bericht uit 2008)

De verkiezingen voor een andere president zijn dit jaar. We zullen dit nauwgezet gaan volgen.

Update 31.08.2016

O, wat een triest land! (O what a sad country!). Het is de moeite eigenlijk niet waard er nog over te schrijven. Zelfoverschatting, hoogmoed, ijdelheid, domheid, slechtheid, geslepenheid. Trump is nog gevaarlijker dan Poetin. Hij doet aan volksmenners denken uit de geschiedenis, een vol stadion een leus laten scanderen laat een donkere schaduw uit het verleden opdoemen.

Maar de achtergrond is een diepe morele crisis van de democratie, de samenleving en de cultuur die tot rampen kan leiden. Zei ik ooit niet, 25 jaar gleden: “De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart…..”

Update 22.10.2016

Ja, zoiets staat niet op de voorpagina: de staatsschuld van de VS is nu 20.000 miljard dollar (zie het eerste bericht bovenaan uit 2008). Tijdens president Obama is de staatsschuld verdubbeld. Dit toont aan dat het kapitalisme in zijn huidige vorm failliet is.

Wereldwijd is er 135.000 miljard euro schuld. De Duitsers hebben het mooie woord ‘verschuldet‘, we zijn door en door verschuldet. Bij de volgende crisis komt er geen geld meer uit de geldautomaat want de overheden hebben dan geen geld meer om banken te nationaliseren en de pensioenen zijn verdampt. Het recept van stimulering van de economie door gratis geld ter beschikking te stellen zonder rente te hoeven betalen en maandelijks 80 miljard door Europa in de economie te stoppen werkt ook niet.

We weten uit de geschiedenis dat staten in nood altijd oorlog als ‘oplossing’ van de problemen zien. Men spreekt nu over een terugkeer van de Koude Oorlog. De kernwapens worden gemoderniseerd. We wachten af….

Update 07.11.2016 (8 jaar na het eerste bericht)

Om te zien wat Amerika doet hoeft je alleen uit je ogen te kijken. In Amsterdam is er in iedere straat een Amerikaans bedrijf. Alle bekende fastfood ketens zijn met meerdere vestigingen aanwezig in bijna iedere straat. In 1992 heb ik geschreven (artikel De Geschiedenis herhaalt zich) dat er na de val van het communisme een wereldoorlog was ontstaan op economische gebied: het gaat om het veroveren van markten. De meeste mensen zijn volstrekt naïef over hoe dit werkt. In het artikel Geopolitiek en Koude Oorlog heb ik geschreven dat bijvoorbeeld al die Amerikaanse bedrijven in Oekraïne de panden al hebben geïnventariseerd waar ze zich gaan vestigen in de binnensteden (de bekende hamburgerketen heeft al 3 vestigingen in Kiev, ook de kipfastfoodketen heeft er 3 vestigingen). Het zijn net sprinkhanen die de wereld over gaan. 

Komende dinsdag verkiezingen in de VS. Wat we in de campagne gezien hebben in de strijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump is een democratie onwaardig. Iedere diepgang in debatten ontbrak. Het is een farce. Trump is een ondernemer van het type dat ze in de VS graag zien, hij is rijk geworden met het bouwen van vastgoed. (Overigens is hij geen voorbeeld van de Amerikaanse Droom want hij komt uit een rijke familie). Hij is een straatvechter die voor niemand bang is, heeft een markant gezicht, een dikke huid en charisma. Clinton behoort tot de elite van de maatschappij, haar hele leven is ze bezig met macht en politiek (samen met haar man Bill die 8 jaar president was en niet van een knappe stagiaire kon afblijven). Die straatinterviews met Trump aanhangers lieten zien dat ze in de VS als natie in de illusie leven dat ze in het beste land ter wereld leven. In Florida is de meerderheid van de bevolking bejaard en zeer rijk, ze hebben geen idee wat er in hun eigen land gebeurt.

Positief is de populariteit van Bernie Sanders, hij is reeds 75, eerlijk gezegd had ik tot dit jaar nooit van hem gehoord. Hij deed het bij de kandidaatstelling voor de democraten erg goed en is vooral populair bij jongeren. Sanders heeft voor Amerika linkse standpunten. De jongeren zien nu in dat 8 jaar Obama weinig heeft veranderd. In de goede uitzending van het VPRO tv programma Tegenlicht van 06.11.2016 was te zien dat er een brede beweging van aanhangers van Sanders is ontstaan die, hoewel Sanders niet de kandidaat voor het presidentschap is geworden (hij is door de democraten zelf tegengewerkt, zo bleek uit uitgelekt mailverkeer), maar Hillary Clinton, ver vooruit aan een fundamentele verandering werken in de Amerikaanse maatschappij. Ze maken daarbij gebruik van alle sociale media technieken die in deze tijd voorhanden zijn.

Update 09.11.2016

Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Verbazen doet het niet, men heeft het over de arbeider, de ‘boze witte man’, die uit ontevredenheid voor Trump heeft gekozen. Dat is waar, maar ik denk dat het breder is, het is de rechts-conservatieve middenklasse, waaronder de gepensioneerden (in Florida), die (eigenlijk altijd en overal) een sterke man willen hebben. Het zijn de mensen die zoals we op tv konden zien met een zaal vol USA, USA, USA scanderen met zicht op de vlag, het gevaarlijke nationalistisch patriottisme dat daar normaal is. Tevens zei Trump enkele opmerkelijke dingen. Hij zei bijvoorbeeld dat hij wil dat het bedrijf Apple (een van de grootste bedrijven in beurswaarde ter wereld) weer in de VS fabrieken gaat plaatsen om daar hun producten te maken in plaats van in China. Hij wil handelsakkoorden tegengaan die in het nadeel van de VS zijn. Maar hij is de man van tegenstellingen, over Apple heeft Trump niets te zeggen, ik denk niet dat Apple de werkers meer gaat betalen dan in China en dat is heel weinig. Goedkoop produceren is binnen het kapitalisme normaal, daarom zijn er in de VS, ‘de beste natie ter wereld’, bijna 50 miljoen mensen die voedselbonnen nodig hebben, is er geen minimumloon en zijn de welvaartsverschillen heel groot, absurd groot. Trump zelf is een miljardair, hem kan niets gebeuren.

Wat het meest verbaasd is toch wel dat er na 8 jaar een democraat, en niet de minste, Obama was een intellectueel, had de gave van het woord en charisma, zovelen toch ontevreden zijn. 

Trump zal de mensen die op hem gestemd hebben gaan teleurstellen want er zitten teveel contradicties in zijn beloften en plannen. Tevens heeft hij een conservatieve agenda die de klok wil terug zetten (anti abortus, anti-homo etc). De republikeinse partij heeft 4 jaar de vrije hand. Zijn daden zullen het uitwijzen.

De titel van dit artikel is The American Nightmare, zoals boven beschreven is de VS het land van enorme zelfoverschatting, arrogantie en leven in een illusie. De welvaartsverschillen in de VS (en wereldwijd) zijn enorm. Wie er geen oog voor heeft zal hard met de neus op de feiten gedrukt worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een rijk hieraan ten onder gaat, dat heeft de geschiedenis laten zien. Meestal gaat zoiets gepaard met revolutie, oorlog, geweld en menselijk leed….

Mijn voorspelling: De grote klap komt op het moment wanneer de mensen die nu op hem gestemd hebben inzien dat Trump een ‘gewone’ kapitalistische ondernemersmentaliteit heeft, er geen banen zijn bijgekomen (hij belooft 25 miljoen banen), de lonen niet gestegen zijn en het leven niet is verbeterd. Daarbij moet vooral niet vergeten worden dat het juist dit deel van de bevolking is dat fanatiek voor het vrije wapenbezit is en tot de tanden toe is bewapend, zelfs met wapens die in de oorlogen worden gebruikt….

Update 30.11.2016

Rellen in verschillende Amerikaanse steden. Het gaat om het minimumloon per uur, vooral van fastfoodrestaurants van 7,25 dollar (6,85 euro) waar ca. 35 miljoen mensen van moeten leven (zie boven). Ze willen een verhoging naar 15 dollar (14 euro).

Update 03.12.2016

12% van de omzet van buitenlandse bedrijven in Nederland komt van Amerikaanse bedrijven, het hoogste percentage van buitenlandse bedrijven. Zie de update van 07.11.2016 waarin ik beschreef dat al die Amerikaanse winkelketens zo opvallend het straatbeeld zijn gaan domineren.

Op wereldschaal is China de VS voorbij als grootste exportland. Amerika is een land in verval, binnenlands en buitenlands, hun dominantie wankelt, Trump is de uiting van een diep nostalgisch verlangen naar grootsheid, daar komt de slogan van Trump vandaan: ‘Make America Great Again’.

Update 31.01.2017

President Trump regeert bijna twee weken en de wereld is geschokt door zijn prompte optreden en snel genomen maatregelen waarvan een inreisverbod vanuit 7 islamitische landen wel de meest verregaande is.

De vraag die ik heb is of de verkiezing van Trump niet een goed voorbereidde rechtse machtsgreep/coup/staatsgreep is die onder de legitimiteit van een verkiezing heeft plaats gevonden. De voorbereidingen hiervoor hebben al in de jaren dat Obama regeerde plaatsgevonden (de Tea Party beweging was een voorbode). De hele gang van zaken stinkt van A tot Z. Dit is het land waar de zaken hard gespeeld worden, dit is geen land voor moraal en fatsoen (afgezien van een deel van de bevolking, we moeten een onderscheid maken tussen de politiek van de VS en de bevolking), het zit in de hele geschiedenis van het land, de maatschappij en de volksaard (zie boven). Onduidelijk is bijvoorbeeld gebleven dat Hillary Clinton kort voor de verkiezingen door de FBI in een verdachte hoek werd gezet, later werd dit weer ingetrokken. Clinton kreeg meer stemmen, 61 miljoen, dan Trump, 60 miljoen, maar door het kiesstelsel won Trump. Er is ook een vermoeden van stembusfraude blijven hangen. Hoe dan ook hebben miljoenen op deze man gestemd, dat is een feit. Elders heb ik geschreven dat democratieën kunnen ontsporen, democratieën kennen een opkomst, bloei en neergang.

Veelzeggend zijn de mensen die samen met Trump aan de macht zijn gekomen, dit zijn de ergste hardliners die ze in de VS kennen, militairen, bankiers en sympathisanten van extreem rechts met eigen nieuwskanalen. Dit zijn de mensen de er niet voor terugdeinzen om Iran een lesje te leren…..(Iran deed onlangs een rakettest tegen de afspraken in).

Amerikadeskundigen zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat er verstandige republikeinen zijn die Trump zullen corrigeren. Tevens is er grote tegenbeweging ontstaan die actief Trump wil tegengaan.

Hoewel het nog te vroeg is voor voorspellingen, zie ik wel degelijk parallellen met Duitsland in de jaren 1930 van de vorige eeuw. Een economische crisis veroorzaakt door het kapitalisme die miljoenen mensen werkeloos maakte, de beurskrach van 1929 was een van de ernstigste. De middenklasse kwam toen ook in de verdrukking (tussen kapitalisme en communisme, ze kozen voor een partij die beide zei te bestrijden met nationalisme en patriottisme (het nationaal-socialisme). Een sterke leider die oplossingen belooft door infrastructurele werken zoals het aanleggen van bruggen en wegen om de economie weer op gang te krijgen. Een leider die een zondebok als schuldige aanwijst, toen de joden, nu onder andere de moslims en de Mexicanen. Een leider die door speeches in volle zalen mensen een leus laat scanderen, over Hillary Clinton: ‘Sluit haar op’ en in zijn inauguratierede: ‘Amerika eerst’. Een leider die een gebalde vuist als symbool gebruikt om zijn woorden kracht bij te zetten. Een leider die een groep mensen om zich heen verzameld die de getrouwen worden, de strategen. De buitenlandse vijand is IS, de islamitische staat in het Midden-Oosten, die aanslagen over de hele wereld claimt, Trump heeft gezegd dat hij ze wil vernietigen, maar ook Iran is een vijand (die het bevriende Israël bedreigd). Maar het is nog te vroeg voor voorspellingen…… 

Update 20.01.2017

De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje dat zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid en bluf een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag. Maar politiek is iets heel anders dan het bedrijfsleven, politiek is traag, stroperig, je moet overleggen met anderen, je kunt niet doen wat je wil. Dat kunnen dit soort mensen niet, ze hebben er geen geduld voor. Meer dan 60 miljoen mensen hebben op hem gestemd. De vraag is waar het heen zal gaan. Zoals eerder gezegd wordt in zo’n situatie een buitenlandse vijand gecreëerd om de aandacht af te leiden. De VS hebben er bij Europa op aangedrongen hun defensie-uitgaven te verhogen. Er zijn weer Amerikanen in Polen gestationeerd. Wereldwijd zijn de uitgaven aan wapens de afgelopen 5 jaar gestegen….

Update 27.04.2017

Komt vaak voor dat ik na een paar jaar mijn analyse bevestigd zie. Op tv een reportage over twee nieuwe Amerikaanse voedselketens die zich in Nederland gaan vestigen, een met donuts en een met taco’s. Voor de reportage loopt een deskundige door de straten van Amsterdam en zegt dat het opvalt dat er op iedere straathoek fastfood te koop is (zie boven). Zoals eerder gezegd zijn die Amerikaanse bedrijven net sprinkhanen die de wereld overtrekken en alles leegvreten. Ze koloniseren de wereld niet door een bezetting door een leger, maar simpelweg door hun bedrijven. Denk in dit verband ook aan de amusement- en filmindustrie van de VS die de wereld domineert. Het is economisch en cultureel imperialisme.

Carlos Slim.2
Economie als oorlog / Economics as war (Carlos Slim in 2012, Mexicaans ondernemer en een van de rijkste mensen op de wereld).

Update 02.08.2017

Inmiddels is de regering Trump een farce, een klucht geworden. Iedere week is er wel een mislukking. De tweets die de president de wereld instuurt (35 miljoen volgers) en zijn speeches laten kinderlijk gedrag zien, iets wat je bij kleine kinderen ziet: hun zijn veel slechter, ik ben de beste van allemaal, ik ben zielig want de pers pest mij altijd (enzovoort). De man is 71 jaar oud. Het zou allemaal niet zo erg zijn als we hier niet te maken hadden met de president van een land met kernwapens en een groot leger en teveel macht. De mensen die op hem gestemd hebben worden ongeduldig en vragen zich af wanneer de kolenmijnen en staalfabrieken weer opengaan…..

Update 24.08.2017

De polarisatie in de samenleving is groot. Ik bedacht: er is in de VS al eens een burgeroorlog geweest, dat was van 1861 tot 1865, pas ruim 150 jaar geleden. De VS zijn een immigratieland: de vrijwillige immigratie en de onvrijwillige immigratie (de slaven). Ze zijn dus bij uitstek een multiculturele samenleving, dit noemen ze de ‘melting pot’, de samensmelting van verschillende bevolkingsgroepen. Juist hierover is er een tegenstelling in dit land, dat voorspeld natuurlijk niet veel goeds, zeker met een president die niet boven de partijen staat maar door zijn impulsieve, anti-intellectuele gedrag polariserend te werk gaat.

Update 04.10.2017

Een Amerikaanse meneer heeft meer dan 47 wapens in huis, revolvers, aanvalswapens geschikt voor oorlogvoering, waaronder omgebouwde machinepistolen, geweren met vizier en duizenden stuks munitie. In de VS noemen ze dat recht op zelfverdediging. Hij schoot vanuit een hotel 59 mensen dood, 500 gewonden. Een discussie over het wapenbezit is er niet.

O, wat een triest land! ze leven in een droom die een illusie is van het beste land op aarde, het is puur zelfbedrog.

Update 30.11.2017

“Eetcultuur wacht een invasie uit Amerika”, de kop boven een artikel in de Volkskrant 29.11.2017. Er komen veel Amerikaanse voedselgiganten naar Nederland en ze gaan tientallen vestigingen openen. (Zie boven).

Update 20.12.2017

Dit bericht over de Verenigde Staten van Amerika is bijna 10 jaar oud, ik begon in 2008, zie boven.

Vandaag in de NRC een artikel over een nieuwe wet die is aangenomen, alleen gesteund door Republikeinen en het eerste succes voor president Trump. Vooral de hoogste inkomens profiteren. De intenties van de wet laten zien dat het land moreel in verval is. Enkele feiten: het is een belastingwet die de belastingen verlaagd en de wet kost de staat 1500 miljard dollar. De redenatie is dat als bedrijven minder belasting betalen er over een paar jaar economische groei zal komen met meer banen zullen komen. Als dat niet slaagt zullen sociale programma’s worden gekort. Er is nu een belastingvrije voet van 22 miljoen dollar (was 11), bij erfenissen.

De armoede is toegenomen, 40 miljoen mensen zijn arm, 18 miljoen (1 miljoen mensen meer dan heel Nederland) zijn extreem arm. Een armoede rapporteur van de Verenigde Naties ziet de VS het ongelijkste land ter wereld worden. Er zijn daklozenkampen bij de grote steden. De gezondheidszorg is achteruit gegaan, ze kennen de hoogste kindersterfte van de ontwikkelde landen.

Treffend is ook dat de bevestiging van wat ik boven schreef: het is een gekochte democratie, dus eigenlijk geen democratie, dit is een oligarchie (rijken en welgestelden hebben de macht). Wat blijkt namelijk: armen wordt het stemmen moeilijk gemaakt, dure identiteitsbewijzen kunnen armen niet betalen en mensen met een strafblad mogen niet meer stemmen. Vermogenden daarentegen hebben steeds meer politiek invloed, campagnedonaties zijn ongelimiteerd. Republikeinse senatoren krijgen geen geld meer van hun achterban als een bepaalde wet er niet komt. 

De opwaartse sociale mobiliteit is in geen westers land zo laag, eenmaal arm altijd arm. Maar ze verdedigen dit door te wijzen op de Amerikaanse droom, die zoals ik boven al beschreef een illusie is, meerdere onderzoeken hebben dat laten zien.

De president is inmiddels een karikatuur geworden van wat een president zou moeten zijn, dit is iemand die ongeschikt voor zijn vak is. Hoe gaat zoiets eindigen….

Update 06.01.2018 (10 jaar na het eerste bericht)

Dit blogbericht is in april 10 jaar oud. Er hoeft niets aan veranderd te worden. 

Uit bovenstaande Update van een jaar gelden: “De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje die zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid en bluf een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag”. 

Afgelopen week verscheen in de VS een boek van een journalist die bovenstaande bevestigd, je hoeft er alleen maar goed naar de tv voor te kijken. De president is niet geschikt voor zijn vak. Er is een grote hoeveelheid absurde details in het boek beschreven. In een tv interview met de schrijver van het boek zegt hij dat Trump niet leest, instant bevrediging wil, zijn omgeving noemt hem een idioot enzovoort. 27 psychiaters hebben, weliswaar op afstand, geconcludeerd dat Trump een psychiatrisch geval is.

Treffend was ook de tweet van Trump waarin hij zei dat hij een grotere rode knop (voor de kernwapens) heeft dan Noord-Korea. Dit doet toch denken aan een kind dat zegt: ik heb een mooiere fiets dan jij. Lekker puh.

De armoede in de VS is enorm en de welvaartsverschillen zeer groot, maar deze week braken de beurskoersen records, ze stijgen sinds 2009. Men vreest voor een nieuwe bubbel aangezien er een overwaardering is.

“We moeten naar een realistischer beeld van de Verenigde Staten, want het dominante beeld heeft geen toekomst”.  Zie boven uit 2008, 10 jaar geleden. Dit land is het niet waard om moreel een rol te spelen in de internationale politiek.  

1000
Live uitgezonden verhoor door de Senaatscommissie van James Comey, voormalig directeur van de FBI.

Update 16.02.2018

Uit onverdachte hoek een bevestiging van veel wat ik al zo lang zeg. Door Jan Timmer, ex Philips topman in een interview met de Volkskrant. (Typisch zo iemand die op oudere leeftijd tot geheel nieuwe inzichten komt). Enkele citaten:

‘De politiek heeft gedacht dat het kapitalisme zichzelf zou kunnen reguleren. Dat is een groteske ontkenning van de menselijke natuur. Mensen willen bedriegen en bedrogen worden. Europeanen denken dat vrijhandel een groot goed is. Dat roepen Amerikanen en Aziaten ook. Maar in werkelijkheid hebben ze vrijhandel ondergeschikt gemaakt aan macht.’

Over de mondialisering:

‘Ik noem het liever Amerikanisering. Die is veel groter dan iedereen denkt en die begon al toen restaurantketens zoals Kentucky Fried Chicken en McDonald’s en producten zoals Coca Cola wereldwijd populair werden. De digitalisering heeft dat proces enorm versneld. Amerikaanse concerns zoals Google, Facebook, Apple, Microsoft, Airbnb en Uber hebben monopolies gecreëerd. Ik maak mij echt zorgen dat we een kolonie van de Verenigde Staten worden en dat Google en consorten ons de wet gaan voorschrijven. Dat doen ze nu eigenlijk al.’

Die Amerikaanse bedrijven hebben nu al de macht in handen en andere landen proberen dit ook. Dit is de Derde Wereldoorlog als economische oorlog waarover ik in 1992 schreef. (Uit De Geschiedenis herhaalt zich). Een militaire oorlog is helemaal niet uitgeloten als de economisch-politieke elites dat als wenselijk zien.

Ondertussen in de VS weer een schietpartij door een psychisch gestoorde jongeman (17 jongeren op een school in koele bloede vermoord met een oorlogswapen). Maar aandacht hieraan besteden is verspilde moeite, want dit land ligt psychisch met zichzelf overhoop.

Update 23.04.2018

Nieuwe vestiging McDonald’s bij Oosterhout Gelderland. Dit is het economisch imperialisme van de VS (McCafe). De gemeente plaatst een verkeersbord.

Update 13.05.2018

Nooit gedacht ooit (bijna) medelijden te hebben met een ex-FBI directeur in de persoon van James Comey. Hij speelde zelf een kwalijke rol bij het verlies van Hillary Clinton en de winst van Donald Trump door een week voor de verkiezingen te zeggen dat Clinton mogelijk iets strafbaars had gedaan. Hij schreef een boek over zijn ontslag door Trump en geeft veel interviews (even financieel binnenlopen). Dat de VS het spoor bijster zijn beschreef ik vanaf 2008. Men denkt telkens het kan niet erger. Treffend is het verhaal van Trump die Comey bij een etentje om loyaliteit vraagt, hij doet dit op de klassieke maffia manier van indringend vragen. Later werd Comey ontslagen en zag zijn eigen ontslag op tv als nieuws gebracht worden zonder dat hij van iets wist. Trump beledigde Comey door te zeggen dat hij de slechtste FBI directeur ooit was.

Trump 6
Decreet met handtekening.

Update 19.06.2018

President Trump wil 25 miljard dollar uitgeven om een muur tussen Mexico en de VS te bouwen om illegalen tegen te houden. Zijn dictatoriale neigingen zijn steeds vaker zichtbaar. Hij tekent decreten die zijn macht laten zien. Wat betreft die illegalen vraagt men zich af waar al die geschatte 1 miljoen mensen die jaarlijks de grens oversteken dan werken. Moet toch wel als huishoudster of als hulp in de agrarische sector zijn, dit hoor je nooit. 25 miljard voor een muur kan beter in Mexico worden geïnvesteerd zodat de mensen thuis blijven.

President Trump heeft een handelsoorlog ontketend door geïmporteerde goederen te belasten. Ik ben niet op de hoogte van het totaalplaatje van de handelsbalans, maar het gaat om wat men in de praktijk kan zien. Het Amerikaanse bedrijf Apple is het rijkste bedrijf in de wereld, maar ze laten al hun producten in lagelonenland/dictatuur China maken (zie Dossier China). Dit kan natuurlijk niet, het is het een of het ander. Apple moet in de VS haar producten gaan maken en voor werkgelegenheid en goed betaalde banen gaan zorgen. (Ik schreef er boven al over).

Ik heb het niet meer kunnen vinden, maar 30 jaar geleden heb ik iemand horen zeggen dat het nieuwe fascisme uit de VS zou komen, niet op dezelfde manier zoals we kennen, maar met een andere vorm. Op CNN zagen we de president een persconferentie geven van 1 uur. Ik keek zonder het geluid. Wat we zagen was een heel zelfverzekerde man, parmantig, met veel handgebaren om zijn betoog krachtiger te maken, veel gezichtsexpressie, zeker van zichzelf, eigenwijs, duld geen tegenspraak, zelfgenoegzaam, arrogant, druk en zich zeer bewust van de camera. De zondebok zijn de buitenlanders, de Mexicanen (daarom wil hij een muur bouwen). Ik dacht aan een bekende dictator uit Duitsland in de jaren 1930, die was ook parmantig, arrogant, demagogisch, overtuigd van zijn eigen gelijk en met wilde armgebaren. Hij had een zondebok die volgens hem verantwoordelijk was voor alle kwaad in de maatschappij. Trump is in de VS enorm populair onder grote delen van de bevolking.

Maar de geschiedenis is onvoorspelbaar dat is bekend, de geschiedenis hangt van toevalligheden aan elkaar, dingen kunnen zo snel veranderen, ten goede of ten kwade…..

Dit spreekt voor zich:

Update 16.09.2018 (10 jaar later)

Er wordt ‘herdacht’ dat de de grootste crisis sinds de jaren 1930 begon in de VS in 2008. De Lehman Brothers bank ging failliet.

Zie boven uit 2008, een paar maanden voor de economische crisis begon.

December 2008 had ik twee analyses:

1) Dit is een crisis van het kapitalistische economisch systeem. (Het systeem is niet veranderd, alles is bijna hetzelfde gebleven, ze hebben het er over dat crises er ‘nu eenmaal bij horen’ en de volgende crisis wordt door sommigen al voorspeld).

2) De VS exporteert haar eigen crisis naar de rest van de wereld. (De VS spelen een absoluut verwerpelijk rol in de wereld, dit was voor Trump al zo en zo doorgaan. De handelsoorlogen zijn niets anders dan een verkapte oorlogvoering om de economische macht te behouden).

Update 10.11.2018

 • In de Verenigde Staten staat de democratie onder druk. De president is twee jaar in functie en hij wordt nog steeds gesteund door een groot deel van de bevolking. Dat bleek bij de tussentijdse verkiezingen. Positief is dat er een groeiende weerstand is bij veel burgers, dus misschien zal in de toekomst blijken dat hij een blessing in disguise is. Zoals eerder gezegd is de president geen bijster intelligente man, hij regeert en handelt op instinct, net zo als hij zaken deed. Hij is grof en intimiderend. Het laatste bleek op een persconferentie waar hij een journalist afblufte en de microfoon liet ontnemen en de toegang liet ontzeggen. Zijn toespraken voor aanhangers laten taferelen zien van een zaal scanderende mensen die de leider graag willen volgen. Het zijn dictatoriale methodes.
 • Opvallend is de migrantenstroom vanuit midden Amerika (Honduras) die met een voettocht bezig is op weg naar de VS. Dit zijn economische migranten die de armoede ontvluchten. Vroeger, in de vorige eeuw, steunde de VS al die militaire dictaturen die daar de armoede in stand hebben gehouden, nu komen ze hun deel van de welvaart halen. De president is boos en dreigt op vluchtelingen te gaan schieten, het leger wordt ingezet. Maar het moet gezegd dat het ongecontroleerd binnen laten van vluchtelingen natuurlijk niet goed is. Amerika heeft dit decennia lang laten gebeuren, want al die illegale vluchtelingen werken bij Amerikaanse bedrijven voor een appel en een ei. Dit zijn goedkope arbeidskrachten voor de economie.
 • Weer een schietpartij (in een bar ditmaal), 12 doden. De dader is een gescheiden ex-militair (dus deskundig met wapens), pas 28 jaar oud, met psychische problemen. Dit is het type gedesillusioneerde mensen die hun leven als verwoest zien en denken: ik dood, maar ik neem er zoveel mogelijk mee. Mass shootings worden nu gezien als een verschijnsel dat er nu eenmaal is, iets onontkoombaars. De media brengen de griezelverhalen van de overlevers.

Het is een verwerpelijk land in de meeste opzichten, de goeden mensen uitgezonderd. Ze geloven in een droom, de Amerikaanse Droom (the American Dream), die een illusie is. Als je maar lang genoeg volhoud dat je in het beste land op aarde woont (the Greatest Nation on Earth) haalt de werkelijkheid je uiteindelijk in en spat je droom uit elkaar. Het is psychologie van zelfbedrog, leven in de leugen. Als de sluier is weggevallen kijk je in een gapend gat en weet je niet meer waarop je maatschappij gestoeld is. Radeloze mensen grijpen dan naar geweld…..opgezweept door de leider…..

Update 24.11.2018

Een prima film over Edward Snowden gemaakt door de gelauwerde regisseur Oliver Stone, een aanrader (titel: Snowden, uit 2016). Snowden zit al 5 jaar vast in Moskou waar hij asiel heeft gekregen. Dat de afluisterproblematiek onder president Trump aan banden zal zijn gelegd is hoogst onwaarschijnlijk…hoewel de werkwijze van het verzamelen van alle gegevens verboden is. Maar we weten dat datgene wat technisch mogelijk is ook gebruikt wordt, eventueel vanuit een ander, obscuur, land….

Update 03.02.2019

Michael Moore

De bekende Amerikaanse documentairemaker Michael Moore (64 jaar) heeft vorig jaar een nieuwe documentaire gemaakt met de titel Fahrenheit 11/9. Op de hem bekende wijze ‘van-dik-hout-zaagt-men-planken’ (in positieve zin) laat hij in de twee uur durende film zien hoe Amerika er voor staat met president Trump. Er zitten toch wel verbazingwekkende fragmenten in die niet bekend zijn. Ook legt hij een, door critici bekritiseerd, verband tussen het Duitse nazisme en Trump. De overeenkomst tussen Hitler en Trump in voorkomen is treffend. Dit schreef ik boven in 2018: Ik dacht aan een bekende dictator uit Duitsland in de jaren 1930, die was ook parmantig, arrogant, demagogisch, overtuigd van zijn eigen gelijk en met wilde armgebaren. Hij had een zondebok die volgens hem verantwoordelijk was voor alle kwaad in de maatschappij. Moore liet het goed zien met oude filmopnamen van Hitler. Iemand in de film zegt ook dat dictators eigenlijk altijd volgens een bepaald vast patroon handelen: eigenzinnig handelen, een buitenlandse vijand aanwijzen voor al het kwaad en dergelijke. En zo is het ook. Moore voorspelde de winst van Trump.

Sommige analyses die ik boven maakte komen in de film naar voren. Wat eruit springt is toch wel dat die ‘Amerikaanse Droom’ een illusie is en bovendien een leugen. Ik zei het in de jaren 1980 al. Ook het feit dat vermogenden de dienst uitmaken komt ter sprake. De corruptie. De desillusie bij veel burgers. De afkeer van Trump heeft er wel voor gezorgd dat veel jongeren politiek bewust en actief zijn geworden. Ook treffend was dat Moore en Trump elkaar al heel lang kennen en samen in het het verleden in een tv show zaten.

In Amerika woedt een harde machtsstrijd, dat is wel duidelijk. Het gaat om macht en veel geld. De uitkomst van dit soort maatschappelijke processen is niet te voorspellen, het kan vreedzaam gaan of met geweld. 

De staatsschuld is nu 22.000 miljard dollar (zie boven) in 2010 was het 13.000 miljard. Het begrotingstekort is 2x zo hoog als Italië. Ze leven als land op krediet. Je wil er niet aan denken wat er gebeurd als de boel instort, de crisis van 2008 zal een kinderfeestje zijn vergeleken met wat er kan gebeuren. President Trump zit er nog twee jaar tot de volgende verkiezingen.

Update 19.07.2019

Feiten en cijfers zeggen soms veel. Peter de Waard in de Volkskrant schrijft over de defensiebudgetten. President Trump wil 750 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie, (‘defensie’), Rusland geeft 61 miljard dollar uit. De defensiebegroting van Frankrijk is grote dan die van Rusland. Europa samen geeft 1000 miljard uit. Amerika wil dat ieder Europees land 2% van Bruto Nationaal Product gaat uitgeven aan defensie. Nederland koopt 8 of 9 nieuwe Amerikaanse straaljagers extra bovenop de 37 al bestelde (kosten 90 miljoen per stuk).

Update 10.12.2019

De verantwoordelijken in de VS weten van begin van de oorlog in Afghanistan dat er niet gewonnen kan worden van de Taliban maar verzwegen dit voor de bevolking. 2400 gesneuvelde militairen, 1000 miljard dollar kosten. Dit heeft krant de Washington Post uitgezocht. De vergelijking met Vietnam wordt getrokken, want toen gebeurde hetzelfde.

10 jaar gleden zei ik al dat ze beter iedere boer in Afghanistan geld hadden kunnen geven om een bestaan op te bouwen (en geen papavers te kweken) dan geld uit te geven aan een oorlog die niet te winnen is. Het machtigste leger in de wereld met veruit het grootste budget heeft niet kunnen winnen van de Afghanen. Dat komt omdat vechten hun geschiedenis is, het zit in hun bloed, ze vechten al sinds de Russen in de jaren 1970, 50 jaar. Ze weten niet wat vrede is. Hun uitspraak is: ‘Jullie hebben horloges, wij hebben de tijd‘, een mooie veelzeggende uitspraak.

Update 03.01.2020

In de Verenigde Staten zit een soldaat diep onder de grond in een warme bunker, het bunkercomplex ligt midden in een woestijn in zwaar beveiligd gebied, hier is het altijd oorlog. Niemand weet waar het complex ligt en iedereen die er werkt heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, schending zou een zware gevangenisstraf betekenen. De soldaat kijkt naar live beelden via satelliet op beeldschermen voor hem. Hij heeft een joystick in zijn rechterhand waarmee hij een zwaar bewapende drone  (een klein onbemand vliegtuig) kan besturen en iedere plaats op de aarde kan aanwijzen. Van de veiligheidsdiensten heeft hij de gegevens gekregen van twee personen die zich op het vliegveld van Bagdad in Irak bevinden. De twee personen worden al jaren in de gaten gehouden en gevolgd, net zo als honderden mensen over de hele wereld permanent worden gevolgd. De soldaat praat met zijn commandant die zojuist met de president heeft gesproken. De president zei 1 woord: GO. De soldaat drukt op de knop op zijn joystick en de raket onder de drone vliegt razendsnel richting de de auto’s die op het vliegveld staan. De inzittenden vermoeden niets, zij waren midden in een gesprek, opeens horen ze een geruis, een fluittoon. De raket slaat in, alle inzittenden zijn dood, ook omstanders zijn dood, anderen zwaar gewond. (Dit is in de huidige tijd oorlog voeren).

Iran is een islamitische dictatuur (en de gedode militair een verantwoordelijke), maar men kan de antipathie tegen de VS in Iran en in het hele Midden-Oosten niet los zien van de geschiedenis vanaf de jaren 1950: de door de VS gesteunde staatsgreep om de oliebelangen te behouden (later in deze eeuw ook in Irak). De kritiekloze houding tegenover Israël, het 30 jaar steunen van Moebarak in Egypte (tot hij verdreven werd). De decennialange vriendschap met Saoedi Arabië (ook een verwerpelijke dictatuur). Enzovoort. Als ieder land naar eigen goeddunken mensen gaat elimineren is het einde zoek en het verbaasd dan ook dat zoveel intellectuelen dit zonder voorbehoud goedkeuren.

Update 30.07.2020 (12 jaar later)

MS Arnoni (1922-1985) was een politicoloog en schrijver, overlevende van concentratiekampen in WO2. Hij woonde en werkte lang in de VS, maar vertrok omdat hij een nieuw fascisme zag dat echter niet zo genoemd zou worden (zie boven). Hieraan moest ik denken nu de president van de VS op eigen houtje paramilitaire troepen (zien er angstwekkend uit) naar enkele steden heeft gestuurd, tegen de wil van burgemeesters in, om demonstrerende burgers te beteugelen. Arnoni zag in jaren 1960 al nationalisme en ‘Being the greatest nation on earth’ en ‘America first’. De president schijnt gezegd te hebben dat hij niet weet of hij de verkiezingsuitslag zal accepteren als hij verliest….
Arnoni schreef enkele wrange boeken over zijn ervaringen als overlevende. Hij ging na de oorlog terug naar Polen waar bleek dat een zeer aardige oom van voor de oorlog een nazi aanhanger was geweest, misdaden had begaan, maar gewoon doorleefde. De omineuze titel van het boek: ‘Moeder was niet thuis voor haar begrafenis’.

Overigens is de president een irrelevant persoon, een nobody, een rijkeluisventje, waar het om gaat is zijn partij de Republikeinen die hem al die jaren hebben gesteund en blijven steunen. Dit zijn, naar we moeten aannemen toch intelligente mensen, maar ze zijn allemaal bang voor een downfall, ze zijn allemaal vermogend en hebben veel te verliezen. Maar ik schreef het eerder: de VS zijn een gekochte democratie. Het is een land waarvan de ondergang al gaande is. China is het land van de 21e eeuw, ik voorspelde het in de jaren 1980.

Update 03.11.2020

Geschreven in 2017 (zie boven):

De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje dat zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid en bluf een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag. Maar politiek is iets heel anders dan het bedrijfsleven, politiek is traag, stroperig, je moet overleggen met anderen, je kunt niet doen wat je wil. Dat kunnen dit soort mensen niet, ze hebben er geen geduld voor. Meer dan 60 miljoen mensen hebben op hem gestemd. De vraag is waar het heen zal gaan. Zoals eerder gezegd wordt in zo’n situatie een buitenlandse vijand gecreëerd om de aandacht af te leiden. De VS hebben er bij Europa op aangedrongen hun defensie-uitgaven te verhogen. Er zijn weer Amerikanen in Polen gestationeerd. Wereldwijd zijn de uitgaven aan wapens de afgelopen 5 jaar gestegen….

Mijn weddenschap dat Trump 4 jaar niet zou volmaken heb ik verloren.

Update 08.10.2020

De wereld is verlost van een krankzinnige, echter, 70 miljoen mensen stemden op hem. Zijn zoon is even gek als zijn vader en pas 42 jaar….

In onzekere tijden willen veel mensen een sterke leider, iemand die twijfel en angst wegneemt, iemand die zegt wat ze moeten denken, voelen en doen, voor saamhorigheid zorgt en eigen verantwoordelijkheid overbodig maakt. Onzekerheid is de kraamkamer van dictators.

Update 05.01.2021 (13 jaar later)

Het gaat niet om president Trump, het gaat om zijn achterban, de republikeinse partij die hem 4 jaar heeft gesteund en de meer dan 70 miljoen burgers die op hem gestemd hebben. Gewone analyses zijn niet voldoende, dit is een land in crisis, in verval. Dat komt doordat ze psychologisch gezien in een illusie geloven, een droom van grootsheid die gebaseerd is op macht en onderdrukking. Maar ergens spat de ballon met illusies uit elkaar en is de realiteit zichtbaar, een ontnuchtering. De reactie is angst voor verlies van welvaart en sociale neergang (die al in volle gang is).

Je kunt alle mensen een tijdje voor de gek houden en sommige mensen altijd voor de gek houden, maar álle mensen altíjd voor de gek houden is onmogelijk. (Vertaling van bekend citaat van Abraham Lincoln (1809-1865) Amerikaanse president)

Update 07.01.2021

Taferelen die men in vroeger in Zuid-Amerika zag, de bestorming van een parlementsgebouw.

Ze geloven het ‘Beste Land op Aarde’ te zijn, leven in de illusie van de droom van rijkdom voor iedereen ‘De Amerikaanse Droom’ (miljoenen hebben voedselbonnen), willen de wereld uitleggen wat democratie is (Zuid-Amerika/ Irak etc). Ik schreef er in de jaren 1980 AL over.

Mij interesseert de achtergrond van historische gebeurtenissen, de filosofisch-psychologische achtergrond. Zoals eerder gezegd, de VS is een jong land van ruim 300 jaar oud, het land werd uit het niets opgebouwd inclusief democratie als staatsvorm als een republiek met federaties. Eigenlijk is het een Verlichtingsideaal (de inspiratie kwam ook van Europese verlichte denkers): een eerlijk op een degelijke grondwet gebaseerd land. Een vrijgevochten kolonie van Engeland. De slavernij speelde en grote rol in de opbouw van het land en de afschaffing daarvan zorgde voor een burgeroorlog (1861-1865). Ook diep religieus, maar tegelijkertijd zeer materialistisch op consumptie gericht, identiteit wordt gevormd door maatschappelijke positie en bezit. De maatschappij is snel aan het veranderen van samenstelling, de melting pot, het samengaan van verschillende culturen. en achtergronden. In 1950 was 90% van de bevolking wit, in 2014 60%, in 2044 zullen er meer zwarte en gekleurde burgers zijn. Ik las ergens dat het land als een experiment gezien kan worden en een land in ontwikkeling is. Dat kan als hoopvol gezien worden, maar misschien is de ontnuchtering die in de hele westerse cultuur speelt met al haar crises in de VS het meest zichtbaar?

Aanvullingen mogelijk.

Update 15.08.2021

De geschiedenis herhaalt zich (maar telkens op een andere manier, daarom denken we van niet), ik schreef het 30 jaar geleden. In Afghanistan nemen de Taliban (extreem islamitische mannen, ze leven in de Middeleeuwen) het land in na vertrek van alle buitenlandse militaire troepen, het Afghaanse leger is machteloos.

In 20 jaar heeft het leger van de VS, met het hoogste budget van alle landen in de wereld (10x zo hoog als Rusland), samen met veel andere landen (en de NAVO, 30 landen) niet kunnen winnen van een stel struikrovers met Kalasjnikovs en pick-up trucks. Men zou zich kunnen afvragen hoe dit kan, dat doen er maar weinig. Vooral al ik militair was zou ik mij zorgen maken over de gang van zaken. De Amerikanen hebben weer gefaald net zo als in Iran (jaren 1950), Vietnam (jaren 1960), Irak (1990, 2003) enzovoort.

Het gezegde van de Taliban is: ‘Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd’. Vechten zit in hun bloed, ze vechten van generatie op generatie tegen buitenlandse overheersing.

Update 22.08.2021

In Dossier Geopolitiek een poging tot het analyseren van Afghanistan, een mooi maar gecompliceerd land.

Update 05.02.2022 (14 jaar later)

Een boekbespreking in de Volkskrant van 29 januari met treffende analyses van iemand die dicht bij de macht was als adviseur/speechschrijver van president Obama: Ben Rhodes (1977). Het boek heet ‘After the Fall’, ondertitel ‘Being American in the world we’ve made‘, vertaald als ‘Na de Val’ ‘Op zoek naar democratie in een veranderende wereld’. Enkele punten:

 • de democratie is wereldwijd in gevaar
 • nationalisme en autoritarisme zijn in de Republikeinse Partij dominant geworden met ex-president Trump, hij vergelijk dit het Hongarije (Orban) en Rusland (Poetin)
 • vijanddenken en feiten ontkennen zijn gemeengoed geworden
 • Mark Zukerberg heeft met Facebook een negatieve invloed gehad
 • de VS heeft zelf bijgedragen aan de huidige wereld met de export van problemen:
 • 1) de mondialisering van het Amerikaanse kapitalisme na de ineenstorting van de Sovjet-Unie
 • 2) de ‘war on terror’, de oorlog tegen het terrorisme werd door andere landen gebruikt om alles terrorisme te noemen en Amerikaanse technologie werd daarvoor gebruikt (China is een tech-totalitaire staat)
 • 3) de technologie, de digitale revolutie uit de VS stimuleerde vijanddenken en slachtofferschap en geven een binding in identiteit en niet zoals vroeger in ideologie

De schrijver is jong te noemen, hij heeft echter de ietwat naïeve conclusie dat het allemaal wel goed zal komen en hij houdt van zijn land. Jaren geleden schreef ik zelf dat Obama MEER had moeten doen en dat Hillary Clinton (haar man-president kon niet van de stagiaire afblijven, jaren voor Me-Too en loog erover) neerkeek op de ‘deplorables’ (sneue, betreurenswaardige mensen) allemaal op Trump gingen stemmen. Ik noemde de VS een overschat land al in de jaren 1980, ze leven in leugen en zelfbedrog, een inhoudsloze cultuur gebaseerd op materialisme en uiterlijkheden. Ze zijn het voorland van wat filosoof Nietzsche voorspelde voor de toekomst: tijdperk van nihilisme. (over Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844-1900)

China is een dictatuur met staatskapitalisme, Rusland een gemankeerde democratie met een autoritaire leider en een oligarchie van rijken, de VS zijn een gebrekkige democratie met een vermolmd kiesstelsel waar bedrijfsleven en lobby’s de dienst uitmaken en rijken regeren. De EU is…wat is de EU, een verzameling van landen die proberen samen te werken, vooral op economisch gebied, het sociale Europa waar in de jaren 1990 over gesproken werd is er nooit gekomen.

Update 25.05.2022

Een jongeman koopt kort na zijn 18e verjaardag wapens, gaat naar een lagere school en schiet 19 kleine kinderen en twee leraren dood….

Amerika (de VS) zit vast aan een verleden van verovering van land (de frontier mentaliteit/mythe uit de kolonisatietijd), strijd, onafhankelijkheid (anti-overheid), conservatisme, masculiniteit, kerk/religie (speelt een grotere rol dan men denkt) en eigen wapenbezit. (Semiautomatische oorlogswapens vallen hier ook onder). In het Tweede Amendement van de Grondwet staat dat iedereen een wapen mag bezitten (dit gaat ruim 200 jaar terug). Er is een krachtige wapenlobby (NRA) die iedere beperking van wapenbezit tegenhoudt.

In de jaren 1980 werd iedere kritiek op de VS afgedaan met ‘anti-Amerikanisme’ (was niet gewenst), maar het had er niets mee te maken, wel met het het kijken naar feiten en het maken van nuchtere analyses.

Tot deze week had ik nooit van hem gehoord, maar journalist/schrijver Steven Kinzer (VS, 1951) heeft sterke analyses over zijn eigen land. Met name de steun aan rechtse dictaturen (een eeuw lang) in de ‘eigen achtertuin’ (Midden en Zuid Amerika) en regime changes elders (Iran 1953). Op YouTube staat een interview (2 delen van de Massachusetts school of Law) waarin hij goed uitlegt dat al die buitenlandse inmenging meestal een tegengesteld effect heeft gehad.

Amerika (de VS) is het land dat Nietzsche’s nihilisme en laatste mens het meest belichaamd en vertegenwoordigd: een cultuur op de rudimenten van Christendom (‘One nation under God’), waar materialisme, consumentisme en individualisme (‘ieder voor zich’) is overgebleven als levensbeginsel.

Update 06.01.202

De VS is een land in nood, ze zijn vastgelopen in de illusie van zijnde ‘het beste land op aarde’ en de ‘Amerikaanse Droom‘. Ex president Trump wilde eigenhandig een staatsgreep plegen (vandaag 2 jaar geleden de bestorming van het Capitool) en hij had (en heeft) miljoenen aanhangers en dat is verontrustend, ook voor de rest van de wereld. Momenteel kunnen ze geen voorzitter van het parlement kiezen door verdeeldheid bij de Republikeinen. Er zijn 20 mensen die de echte radicalen zijn: meer vrije markt, meer kapitalisme, minder overheid, meer eigen wapenbezit en ze geloven nog steeds dat Trump gewonnen heeft en de verkiezingsuitslag gemanipuleerd. Er is een gevaarlijke nostalgie naar vroeger, naar de tijd van de burgeroorlog (1861-1865) en onafhankelijkheid. Alle congresleden zijn miljonairs die hun positie verdedigen. We kijken, zoals boven reeds beschreven, naar de ontbinding van een land, een cultuur, met, dat wordt vaak vergeten, veel doden door armoede, gebrekkige gezondheidszorg. Armen wonen in tentenkampen en in tenten op de trottoirs. De overheid geeft echter meer dan 20 miljard aan steun aan Oekraïne. Als de oorlog voorbij is, is er een nieuwe markt voor Amerikaanse producten in een heel groot land met rijke landbouwmogelijkheden met ruim 40 miljoen inwoners, zo denken ze daar….

Uit 2017 (6 jaar geleden over Trump): “De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje dat zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid, bluf en bedrog (belastingontduiking) een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag”.

Ik schreef er in de jaren 1980 al over……40 jaar geleden.

Update 14.01.2023

De defensie industrie van de VS, ook wel het militair-industrieel-complex genoemd, floreert, ze leveren momenteel de hele wereld wapens. De VS was altijd al de grootste wapenproducent met het hoogste ‘defensie’ budget (10 x zo hoog als Rusland). Japan gaat herbewapenen met Amerikaanse wapens. Ook de fossiele energiesector floreert nu Rusland is weggevallen met name vloeibaar gas. Dit valt onder de economische oorlog waarover ik in 1992 schreef, het gaat om het veroveren en domineren van markten.

Update 20.05.2023

Er komt een weer een crisis aan veroorzaakt de door de VS, net als toen dit artikel begon, een schuldencrisis (zie boven), de staatsschuld was in 2008 10.000 miljard dollar, nu 31.000 miljard dollar.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma (foto’s en tekst).

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Stikstof

Veel mensen ontkennen de feiten over de crisissen omdat ze bang zijn voor de gevolgen’. 

(Geschreven in 2019) (Met Updates 2023) (4 jaar later)

De stikstofkwestie is een systeemcollaps waar slecht bestuur (PAS: Programma Aanpak Stikstof) en een economie die hoofdzakelijk op groei is gericht samenvallen.

Alle factoren en aannames botsen tegen elkaar. Ooit in de toekomst (maar eigenlijk nu al want veel jongeren maken zich grote zorgen) zullen nieuwe generaties de vorige generaties politici en economen ter verantwoording roepen en vragen: wat hebben jullie gedaan. Zij hebben onbegrensde economische groei bewerkstelligd en gepropageerd zonder de gevolgen aan de bevolking uit te leggen. In Nederland zijn dat alle desbetreffende ministers van de gevestigde partijen die regeerden (in het bijzonder het CDA met zijn landbouwbelang), 40 jaar lang.

Speculeren met de toekomst, noem ik dit.

De uitleg van de: NOS

Lees hier Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 04.10.2019

De stikstofcrisis laat zien wat er gebeurd als je jaren lang, nee decennia lang, louter inzet op economische groei en materiële welvaart zonder rekening met natuur en milieu te houden. Vandaag werd bekend dat de regering maar liefst 500 miljoen, een half miljard, uittrekt voor maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. 500 miljoen is erg veel geld om in 1 dag tevoorschijn te toveren. De maatregelen zijn op zich goed, maar men ziet de paniek. 100 kilometer als maximumsnelheid, boeren overhalen om te stoppen, inkrimping van de veestapel. Er zijn mensen die een kleinere veestapel al 30 jaar bepleiten. Er moeten klimaatbossen komen, Er zijn mensen die al 30 jaar voor meer bossen en natuur pleiten. Er is een tekort van 300.000 woningen, maar bouwen kan nu niet vanwege de stikstof. Ze moeten compenseren als ze toch gaan bouwen, gelooft u het? Er wordt gekozen voor de technocratische aanpak: een beetje stikstof minder hier, een beetje stikstof meer daar. In gewoon Nederlands heet dat pappen en nathouden.

Schiphol wil men uitbreiden naar Lelystad (voor goedkope vakantievluchten), nog meer vliegen terwijl dit vanuit milieuoogpunt niet kan. Een autorace organiseren op Zandvoort, terwijl dan niet verstandig is.

De politici en veel burgers zitten in de ontkenningsfase van deze problematiek.

Dit komt uit de afstudeerscriptie (1981, 38 jaar geleden) over fossiele brandstoffen en de klimaatverandering:

 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

Update 15.10.2019

Klimaatactivisten en boeren demonstreren, het zijn de tekenen dat ons economisch systeem failliet is. Het resultaat van decennia beleid gericht op economische groei zonder milieu en natuur te waarderen.

De bouwsector dreigt vandaag met acties als er geen noodwet komt die de stikstofbeperking ongedaan maakt.

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..veel mensen zijn nu bang voor de toekomst geworden, dat is onze maatschappij. Ze ontkennen daarom de klimaat- en milieucrisis, doen alsof er niets aan de hand is en we ongestoord verder kunnen gaan met bouwen, met landbouw en veeteelt (Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld na de Verenigde Staten, krankzinnig), met luchtvaart (Schiphol moet groeien) enzovoort.

Nederland importeert varkensvoer uit Brazilië (en andere landen) en exporteert varkensvlees naar China, de mest blijft hier achter, dat is het probleem dat in decennia gegroeid is. Het is heel moeilijk om om dit weer af te bouwen. 

Boeren gebruikten geweld bij hun acties gisteren, enkele provinciale bestuurders trokken de maatregel daarop in. Waarbij wel gezegd moet worden dat vanuit bestuurlijke correctheid de boeren onrecht wordt aangedaan, toezeggingen worden ingetrokken. Dit hele verhaal past in het zwalkende bestuur dat Nederland kent, lees hiervoor: Politiek en landsbestuur

Hoorde op tv iemand voor het eerst zeggen dat we misschien moeten kiezen tussen een vliegvakantie naar Peru of het bouwen van huizen. (Ik schreef het in 1996 al in: Energie en grondstoffen quotum).

(Sinds 1993 heb ik niet in een vliegtuig gezeten, auto verkocht in 2004, 30 jaar half-om-half vegetariër, als het kan wordt een kapot apparaat gerepareerd, enzovoort (dit terzijde).

Update 29.10.2019

 • Mensen en organisaties die het niet met het beleid eens zijn gaan nu de cijfers betwisten.
 • Demonstreren tegen het milieu heeft geen zin.
 • De overheid moet duidelijker zijn in de verantwoording van hun beleid.
 • Er komt veel op ons af….

Update 31.10.2019

Een goed voorbeeld van iemand die er helemaal niets van begrijpt is iemand van de VVD (naam heb ik niet onthouden), die woordvoerder inzake bouwkwesties is. Op NPO radio 1 (30.10.2019 na 09.30 uur) antwoordde hij op de vraag of het klimaatkoord van Parijs (195 landen namen een besluit) niet moet worden nageleefd. Zijn antwoord was: we moeten bouwen. 

Ook de overheid laat zien dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn, het is paniekvoetbal en struisvogelpolitiek. Dat de cijfers over PFAS ineens misschien toch niet goed en moeten worden aangepast is een brevet van onvermogen. De normen zijn goed of niet goed. Overigens ben ik het ermee eens dat de normen in heel Europa hetzelfde moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat in Duitsland een bouwer veel meer grond of bagger met een hogere vervuiling mag vervoeren. Europa, waar zijn ze als je ze nodig hebt. Regeltjes opleggen die onzinnig zijn kunnen ze wel, dit niet.

Een uitstekende analyse in de Volkskrant van Klaas van Egmond oud directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : Artikel Volkskrant 

Ook tekenend: meerdere moties van de Partij Voor de Dieren over oa autoracen op Zandvoort (zie boven), vliegveld Lelystad, 100 km als maximumsnelheid, stikstof worden afgewezen door de meeste partijen. Zoals vorig jaar reeds gezegd: ‘Veel mensen ontkennen de feiten over de crisissen omdat ze bang zijn voor de gevolgen’. 

Update 02.11.2019

De verbetering van het Zandvoort Formule 1 parcours mag van de rechter doorgaan. Maar de Formule 1 race gaat helemaal niet door, alle coureurs krijgen een fiets, een mountainbike, en de Formule 1 FIETSEN kan doorgang vinden. Prins Bernhard jr zorgt voor chocolademelk en gevulde koeken. In de HELE wereld wordt de Formule 1 een fietsevenement.

Update 13.11.2019

En wat doet u dan zelf dan? Nou, ik heb sinds 1993 niet meer in een vliegtuig gevlogen (sinds 2003 niet meer in het buitenland geweest), auto verkocht in 2004 (kortingskaart NS gekocht en een goede fiets), half-om-half vegetariër (een paar dagen vlees, een paar dagen geen vlees) sinds een jaar of 30, nooit een elektrisch scheerapparaat of tandenborstel gehad (et cetera zie Dossier Consumentisme (Met Updates)  Alles wat gerepareerd kan worden repareer ik zelf (onlangs een broodrooster uit elkaar gehaald) of laat het doen. Enzovoort.

Het nieuwe spel: Stikstof-kwartetten: Mag ik van jou de maximumsnelheid, dan krijg je van mij het bouwen van huizen. Ik van jou koeien, dan krijg je van mij Natura2000. Ik van jou de autolozezondag, jij van mij 50 arbeidsplaatsen. Mag ik van jou de Formule 1, dan krijg je van mij woningen.

We zijn het tijdperk van de verdeling van schaarste binnengetreden, op alle gebieden (energie, grondstoffen, stikstof, schone lucht, water etc), maar de meeste mensen beseffen het nog niet. Algemene heffingen in de Green Deal van Timmermans zijn niet voldoende, deze leiden tot grotere welvaartsverschillen en armoede. We gaan toe naar quotering en herverdeling van de welvaart, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk gelijkheidsstreven (het communisme), maar vanwege rechtvaardigheid. (Mark my words).

Update 07.07.2021 (2 jaar later)

Vandaag boerenprotest.

Deze problematiek duurt voort. Als decennialang tegenstrijdig beleid wordt gevoerd door ‘de’ politiek (er zijn alternatieven) stapelen de problemen zich op tot een onontwarbare kluwe.

Decennialang landbouw en veeteelt met subsidies stimuleren en ‘ineens’ zijn er problemen. OOK hier blijkt dat NL slecht bestuurd wordt. Tegenstrijdig beleid: wegen aanleggen/woningen bouwen/landbouw/veeteelt stimuleren en tegelijk natuur/milieu doelen stellen in een vol land. De verantwoordelijken in de politiek vooral al die CDA landbouwministers hebben voor de welvaartsillusie gezorgd: tegen beter weten in doorgaan met beleid waarvan bekend is dat het allemaal niet tegelijk mogelijk is.

Update 01.11.2021

Veel boeren zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, vooral in het CDA. Opvallend in een Volkskrant bericht is dat na 1958 11 van de 15 ministers van landbouw van het CDA waren. De boeren zien zich nu vertegenwoordigd in de Boer Burger Beweging, met 1 zetel in de Tweede kamer.

Elders al eens gezegd: een goed econoom moet het hele naoorlogse economisch beleid analyseren, landbouw/veeteelt en industrie inclusief: 60 jaar ‘gratis’ gas uit Groningen (opbrengst ca. 420 miljard euro, de aardbevingen werden gebagatelliseerd), de gastarbeid vanaf de jaren 1960 (goedkope buitenlandse werkers die het vuile werk kwamen doen (uitgenodigd door werkgevers en regering) de problemen in de oude wijken werden ontkend (ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie) het begin van het populisme (een overlap met rechts-extremisme is er altijd geweest), de arbeidsmigratie door ‘Schengen’ (open grenzen in de EU met enorme loonverschillen) met wederom goedkope werkers voor het zware werk (problemen werden en worden ontkend) (wildgroei aan uitzendbureaus door versoepeling regels in de jaren 1990, ook illegale, resulterend in uitbuiting van MOE-landers), Betuwelijn en HSL (is nog steeds niet duidelijk of beide investeringen rendabel zijn geworden), de globalisering (industrie (goedkope onderdelen door de supply chain economie) en landbouw/veeteelt (goedkoop veevoer uit Brazilië waar bossen gekapt worden), het laten maken maken van kleding in landen met goedkope uitgebuite werkers en kinderarbeid. enzovoort.

Het zal veel werk zijn, maar in de vraagstelling zitten de antwoorden al…een economie op speed die in deze tijd tot een culminatie van tal van problemen heeft geleid, onnoembaar veel problemen, waarbij de milieu-klimaat problemen (klimaatverandering/verlies biodiversiteit) wel het meest urgent zijn, ook de sociale impact is groot (in rijke landen en arme landen).

Update 07.06.2022

De uitstoot van stikstof moet nog verder omlaag. De stikstofcrisis is structureel geworden. Boeren hielden hun koeien 1 dag in de stal als protest.

Update 11.06.2022

(Zie boven uit 2019). Nieuwe plannen van de minister (Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) geboren in 1973) die in Rutte 4 de post Minister voor Natuur en Stikstof bekleedt (zo urgent is dit geworden na decennia beleid, een speciale minister voor deze problematiek). Veel boeren zullen moeten stoppen met hun bedrijf in de buurt van de Natura2000 gebieden. Een verassing is het niet.

Update 05.08.2022

Fotoreportage demonstratie Stroe/Barneveld juni 2022: https://wp.me/pxVaI-5Pq

Veel protest van boeren tegen het aangekondigde beleid, afvaldumping op snelwegen….

Een aanzet tot analyse van het hele naoorlogse economisch beleid: Economisch beleid in Nederland

Update 24.08.2022

Het debat gisteren liet zien dat de verantwoordelijken in politiek zich verloren hebben in details. Gelukkig hebben we een MP die verstand heeft van koeienpoep. Als je visie decennialang economische groei en welvaartsgroei is en natuur en milieu komen altijd op de tweede plaats, ontstaat de huidige multiple crises: ALLES hangt met elkaar samen. Helaas, niets meer tegen te doen.

Update 02.11.2022

Vanwege de stikstof problematiek mogen er geen bouwprojecten meer uitgevoerd worden (is de verwachting na een rechterlijke uitspraak). Het gaat om woningbouw, infrastructuur en windturbines (ea). Hoe hangen alle crises samen: decennia beleid, vooral VVD en CDA (de landbouwpartij en een christelijke VVD (ik schrijf het al zo lang). PvdA en D66 volgen.

Woningbouwbeleid is gericht op particulier bezit (vandaar de hypotheekrenteaftrek), sociale huur is minder belangrijk, corporaties werden semi-zelfstandig (Lees Dossier Woningnood uit 2009). De verhuurdersheffing (opgelegd op woningcorporaties) in 2013 zorgde voor minder bouwen. 100.000 bouwvakkers werden na de crisis van 2008 werkeloos (sommigen mochten als zzp-er terugkomen), nieuwbouw nam af. De bevolking groeit. (etc). De hierdoor ontstane wooncrisis (een tekort aan huizen) zorgde voor de huidige asielcrisis en asielzoekers die buiten op het gras moeten slapen in Groningen, want er is geen doorstroom van erkende vluchtelingen (statushouders (ca. 20.000), er zijn geen huizen voor hen. Landbouwbeleid/veeteelt/tuinbouw is na WO2 louter op groei gericht daarom in Nederland 2e landbouwexporteur van de wereld (na de VS). De stikstofuitstoot is groot, de natuur/biodiversiteit gaat achteruit (volgens deskundigen). Ook bouwprojecten hebben met stikstof te maken en hier is de cirkel rond, er mag minder gebouwd worden. Iedereen heeft last van huizentekort. Een vicieuze cirkel.

Er zijn geen mensen om de stikstof uitstoot te bereken, de cijfers van RIVM hadden fouten.

Zouden beleidsmakers zich niet schamen voor wat ze doen, dit kunnen geen intellectuelen zijn. Mijn analyse is simpel: er is geen langetermijnbeleid doordat er in periodes van 4 jaar (de regeerperiode) gerekend wordt, jaar in jaar uit. Als men heel lang veel verkeerd doet komen de problemen ineens allemaal tegelijk naar voren. Dat is deze tijd.

Biodiversiteit.
Biodiversiteit in een akkerrand/bloemstrook (November2022).

Lees ook: Economisch beleid in Nederland met een (korte) analyse van het naoorlogse economische beleid.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest.

Update 26.01.2023 (vier jaar later)

Zouden de bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor hun beleid. Nederland kreeg van de EU jarenlang toestemming om meer mest uit rijden, dit moet nu ineens (1 maart) minder. De minister wist het in 2022, hield het achter uit vrees voor onrust bij de boeren en zegt nu sorry. Zo gaat dat in de hele politiek sinds jaren: sorry zeggen, excuses aanbieden en vooral meevoelen. In dit geval kan ik de boeren begrijpen, ze weten niet meer waar ze aan toe zijn.

We zitten de eindfase van een ontwikkeling van alleen maar groei. Iemand die het begrijpt is Kim Putters (een aimabel man, nu Sociaal Economische Raad) hij staat op 1 van invloedrijke personen. Hij zegt: “Het maatschappelijke model dat zich richt op materiële groei loopt op zijn eind.” Hier schreef ik in de jaren 1980, 1990 al over (zie boven), de rest is geschiedenis.

Een foto-document/fotoreportage van de demonstratie in Stroe 2022: https://nl.blurb.com/b/11450904-dutch-farmers-protest

Update 30.01.2023

Verbijsterende gang van zaken (in totaliteit):

Provincies weten van duizenden veehouders niet of ze juiste stikstofvergunning hebben: website NOS: https://nos.nl/l/2461801

Update 23.02.2023

 • Vandaag een stikstofdebat in de Tweede Kamer. Ze hakkelen, stotteren en beweren: ‘we moeten de bouw weer op gang krijgen want het land zit op slot’; ‘we moeten de natuur beschermen’; ‘we moeten de stikstofuitstoot reduceren’, kortom ze weten het niet meer. Dit zijn de mensen die niet begrijpen dat als je 30 JAAR iets verkeerd doet alle problemen ineens tegelijk komen. We leven in de ‘welvaartsillusie’ want welvaart heeft een prijs, maar veel mensen zitten nog in de ontkenningsfase. Onbegrensde groei is onmogelijk.
 • Provincies willen het landelijke beleid niet uitvoeren, zelfs van dezelfde partijen. Er komen verkiezingen en met name het CDA (decennialang verantwoordelijk voor het beleid) vreest decimering van de partij, want de traditionele achterban gaat naar de BBB, de Boer Burger Beweging, een partij met een welbespraakte voorvrouw die echter net als alle anderen selectieve argumenten te berde brengt: wat goed uitkomt benadrukken andere feiten weglaten.
 • Schiphol wil uitbreiden en groeien.
 • Etc.

Update 07.03.2023

Als economisch beleid decennialang niet goed is en economische groei leidend is geworden zonder acht te slaan op natuur en milieu ontstaat de situatie van vandaag: meervoudige crises. We zitten midden in de tijd van schaarste die ik zelf in de jaren 1990 al zag. (Lees ook Economisch beleid in Nederland).

Update 11.03.2023

‘Nederland, een dunbevolkte stad, als we niet uitkijken een dichtbevolkte stad in de toekomst’. (uit 2018: Nederland, een dunbevolkte stad). Er is ‘strijd om de ruimte’: bevolkingsgroei (prognose misschien +3 miljoen mensen (veel immigratie) EN grootschalige landbouw EN wegen (particulier vervoer in plaats van openbaar vervoer) EN huizenbouw EN recreatie EN bedrijventerreinen EN industrie EN zonneparken/windmolenparken gaan niet samen…..

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en niet partijgebonden.

Fotogalerij. Alle foto’s zijn te koop voor publicaties.

Geplaatst in Columns, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Geopolitiek

(Geschreven in 2014) (Met Updates 2023) (9 jaar later)

Geopolitiek is het bedrijven van machtspolitiek om strategische, politieke en economische invloed te krijgen en houden in een gewenst gebied. Ieder land bedrijft geopolitiek, vooral de grootmachten op de wereld.

Enkele voorbeelden:

China laat Noord-Korea al 60 jaar begaan, ze hebben liever dictatuur Noord-Korea met strafkampen als buurland dan een kapitalistisch herenigd Noord- en Zuid-Korea. China koopt in Afrika grond. Hun bedrijven vestigen zich over de hele wereld.

Rusland steunt het Syrië van dictator Assad die een bloedige oorlog voert tegen zijn eigen bevolking en zo heeft Rusland in het Midden-Oosten voet aan de grond (ze gebruiken een haven aan de Middellandse Zee). Tevens is het goed voor de (wapen)industrie, want Rusland levert wapens. Rusland steunt Cuba met handelsaangelegenheden, het eiland Cuba ligt 160 kilometer verwijderd van de VS.

Groot-Brittannië heroverde de Falklandeilanden (een koloniaal overblijfsel uit de 16e eeuw) in 1982 op Argentinië, een eiland bezitten op het zuidelijk halfrond is geopolitiek gezien zeer wenselijk. Het ging hierbij ook om territoriale wateren met vis en delfstoffen.

De Verenigde Staten De VS zien zichzelf als de politieman van de wereld en hebben militaire bases over de hele wereld (het aantal 800 komt naar voren, maar dit is moeilijk na te gaan). In Egypte werd dictator Mubarak 30 jaar militair gesteund totdat de bevolking hem verdreef. Begin deze eeuw waren de VS niet meer welkom in Saoedi-Arabië en na de aanslag in de VS op de Twin Towers werd alles gedaan om een vaste positie in het Midden-Oosten te houden. Dictator Saddam Hoessein van Irak zou massavernietigingswapens hebben en Al Qaida zou vanuit Irak opereren. Bewijsmateriaal werd vervalst en de wereld werd voorgelogen om Irak binnen te vallen en een bevriend regime te installeren. Het gaat hierbij om toegang tot de Iraakse olie te houden en om handelscontracten van Amerikaanse bouwbedrijven. Maar de VS hebben een traditie van een eeuw van interventies en bemoeienis in hun ‘eigen achtertuin’ heel Midden- en Zuid-Amerika. Cuba was het bordeel van Amerika voor Fidel Castro aan de macht kwam in 1959, daarom probeerden ze het eiland te heroveren in 1961 en is er sindsdien een boycot. (De VS hebben een basis op Cuba (Guantanamo Bay, een pachtregeling zonder eind, Cuba wil ervan af) waar ze gevangenen (oa. uit Afghanistan) vasthouden die niet een onder een rechtssysteem vallen).

Rusland De actuele crisis in Oekraïne en de Krim is een goed voorbeeld van geopolitiek en de aanleiding voor dit artikel. Rusland heeft in maart dit jaar het schiereiland de Krim ingenomen, dat deden ze door onherkenbare soldaten in te zetten. De Krim hoorde tot 1954 bij Rusland. Rusland huurde grondgebied met havens van de Oekraïne waar hun oorlogsschepen liggen. Door de politieke omwenteling in Oekraïne, waarbij het nieuwe machtscentrum afkerig van Rusland is, heeft president Poetin niet afgewacht tot Rusland de toegang tot de Krim en de havens wordt ontzegd en is er zelf binnengetrokken. De havens van Sebastopol met de Zwarte Zeevloot zijn strategisch van groot belang, in het noorden van Rusland zijn de havens in de winter dichtgevroren (afgezien van de haven van Kaliningrad, tussen Polen en Litouwen). Ook de inmenging in het oostelijk deel van Oekraïne is geopolitiek, Rusland wil geen westers georiënteerd land aan haar westgrens en steunt separatisten die Russisch gezind zijn. Deze politiek, met als afgrijselijk gevolg het neerschieten van een passagiersvliegtuig waarbij 196 Nederlanders omkwamen, is tevens te zien als een residu van en misschien een opleving van de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog (in tegenstelling tot een daadwerkelijke echte oorlog, de term is van George Orwell uit 1945) is na de Tweede Wereldoorlog na de nederlaag van Hitler-Duitsland ontstaan, waarbij het ging om invloedssferen en zeggenschap. Duitsland werd in tweeën gesplitst, in Oost- en West Duitsland. Alle midden- en Oost-Europese landen kwamen onder niet-democratische Sovjet georiënteerde regeringen. Er was een ‘IJzeren Gordijn’ ontstaan tussen het westen en het oosten (de term is van Winston Churchill in 1946).  Het communistische Rusland van Stalin en zijn opvolgers hebben tot 1989 met harde hand en inzet van militaire kracht hun belangen verdedigd: DDR 1953, Hongarije 1956, Praag 1968. Doordat het communistische systeem economisch gezien failliet was is het eind jaren ’80 geïmplodeerd en de toenmalige leider Gorbatsjov (glasnost en perestrojka) heeft door zijn terughoudende optreden voor grote veranderingen gezorgd en de Sovjet-Unie en het Warschaupact (een militair bondgenootschap) verdwenen.

Sinds de val van Berlijnse Muur en het ineenstorten van het communisme en de Sovjet-Unie in 1989 is er een geopolitieke strijd om Midden-en Oost Europa. De meeste mensen leren het niet met geschiedenisles op school en het is als vloeken in de kerk, maar historisch gezien komt voor Rusland de dreiging uit het Westen. Dit is begonnen met de inval van Napoleon in Rusland 1812, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog waarin Rusland werd aangevallen. Als men vraagt wie Duitsland heeft verslagen in de Tweede Wereldoorlog, zeggen de meeste mensen de VS en het Westen. De feiten zijn dat er van de geschatte ruim 50 miljoen doden in de hele oorlog er ruim 20 miljoen in Rusland vielen (de cijfers lopen uiteen, het getal 27 miljoen wordt ook genoemd) (400.000 Amerikanen). Alle landen van Midden- en Oost Europa behoren 25 jaar na de val van de Berlijnse Muur tot de westerse invloedssfeer, het is dus niet zo verwonderlijk dat Rusland argwanend is ten opzichte van het Westen. De machtswisseling in Oekraïne in 2013 door een volksopstand is moeilijk te accepteren binnen het geopolitiek kader van de Rusland. Tevens is het een feit dat op de Krim en in Oost-Oekraïne het grootste deel van de bevolking Russisch is en liever bij Rusland wil horen. Het machtscentrum in Kiev wil natuurlijk geen grondgebied kwijt raken en daarom is het oorlog. De vraag is hierbij of het gaat om territoriale grenzen of grenzen die de wil van de bewoners respecteren. Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht, mensen voelen waar ze bij horen en zoeken identiteit en verwantschap.

Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren 1980 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog. Opvallend is in dit verband dat de VS nu zeggen dat Rusland sinds 2008 rakettesten doen voor kruisraketten die voor atoomwapens zijn en een verdrag met de VS schenden. Ze weten het al sinds 2008 en zeggen het in 2014, zoiets roept vragen op.

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte (wapen)handel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen.

Geopolitiek is zo oud als er staten zijn en zal er ook altijd zijn, maar het gaat om de omvang en impact en gelijke beoordelingen. We kunnen niet Rusland veroordelen en de VS en China niet veroordelen. Oorlog is in een tijd met technisch hoogwaardige wapens niet meer mogelijk, het staat gelijk aan massale vernietiging of zelfmoord. We moeten vertrouwen op internationale politieke organen als de Verenigde Naties en de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en er maar het beste van hopen…

Update 23.09.2014

Rusland en China stemmen in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen het bombarderen van de zelfbenoemde islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Wat er dan wel moet gebeuren zeggen ze niet, maar ze stemmen tegen omdat de VS voor is. Maar hier geldt zoals het bekende gezegde luidt: De vijand van mijn vijand is mijn vriend’.

Maar de VS is ook ambigue (dubbelzinnig), president Obama noemt IS een ‘bedreiging voor de VS’ (net zo als ze Saddam Hoessein als bedreiging zagen voor hun eigen grondgebied). Hebben ze bommenwerpers, straaljagers, duikboten en invasietroepen? De VS heeft de afgelopen 24 uur 50 Tomahawk raketten vanaf hypermoderne oorlogsschepen afgeschoten. De schepen liggen in de Rode Zee en de Perzische Golf, duizenden kilometers vanaf de doelen in Syrië, ze schoten er 50 af à ca. 400.000 euro per stuk, in totaal 20 miljoen euro. En dat tegen een leger van middeleeuwse struikrovers die niets anders bezitten dan de kleren die ze aanhebben. Waarbij overigens wel de vraag is hoe ze aan geld en wapens komen. Van mensen die niets te verliezen hebben kun je echter nooit winnen, dat heeft Afghanistan laten zien waar de de VS en een groot aantal westerse landen meer dan 10 jaar hebben gevochten tegen de Taliban en niet hebben kunnen winnen, dat zegt genoeg. (De Sovjet-Unie kon in de jaren 1980 ook niet winnen. Afghanen hebben vechten in hun bloed zitten, decennia lang).

Opvallend is wel dat de aanvallen worden gesteund door Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Jordanië. Dat zijn dan ineens bondgenoten: dictaturen die enkel door hun olie een rol op het wereldtoneel spelen. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen auto rijden en krijgt een meneer die een blog bijhield waarin hij pleitte voor meer vrijheid duizend zweepslagen (50 per week, 20 weken), een gevangenisstraf van tien jaar, een boete van 191.000 euro en een reisverbod van tien jaar.

Update 20.06.2015 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de hernieuwde stationering van kernwapens van de VS op Europees grondgebied . Rusland houdt grootschalige militaire oefeningen (zie boven over de terugkeer van de Koude Oorlog, wat ik juli 2014 schreef).

Opvallend is ook dat het noodlijdende Griekenland (zie elders op deze website) ineens ook in een geopolitieke context wordt geplaatst. Griekenland dreigt hulp aan Rusland te vragen en te krijgen als ze geen Europese steun meer krijgen. Een land in Zuid-Europa dat op de hand van Rusland is is natuurlijk niet mogelijk (dat zou hetzelfde zijn als Mexico een linkse regering zou krijgen), dan worden de westerse belangen geschaad (ironisch bedoeld). In die zin is dit hoopvol voor Griekenland, want geopolitiek mag altijd wat kosten. Oekraïne heeft inmiddels ook al zomaar 40 miljard dollar steun gehad van het IMF. Uiteindelijk gaat het er in Oekraïne natuurlijk om dat westerse (lees vooral Amerikaanse) bedrijven (Apple, Microsoft, Coca Cola, McDonald’s et cetera, et cetera) hun producten kunnen verkopen (liefst in een vrijhandelszone zonder al te veel belastingen, en anders kunnen ze zich altijd op de Amsterdamse Zuidas vestigen met een postbus).

Update 02.10.2015 (1 jaar na begin van dit bericht)

Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid in Syrië uitgebreid en bombardeert doelen in Syrië. Rusland maakt gebruik van een havenstad in Syrië aan de Middellandse zee. Ze bestrijden ook de anti-Assad coalitie, want Assad is de bondgenoot. Iran en de Libanese Hezbollah militie steunen Assad ook. De anti-Assad coalitie wordt door de VS gesteund (door steun aan de Koerden). Het zal niet de eerste keer zijn dat er een niet voorziene oorlog uitbreekt door een onduidelijke situatie.

Update 20.02.2016 (2 jaar na het eerste bericht)

Uit een artikel in de Volkskrant van vandaag blijkt ook hoe de verantwoordelijken denken over vrijhandelsakkoord TTIP. Het belangrijkste doel is geopolitiek. TTIP zorgt ervoor dat Europa en de VS de norm gaan stellen en dat alle andere landen op de wereld zich daaraan zullen moeten aanpassen. Frans Timmermans zei dit: “Wij Amerikanen en Europeanen zijn in staat de toekomst voor deze wereld uit te stippelen (…).TTIP is een geostrategische overeenkomst. (….) …bepalen de Verenigde Staten en Europa de regels en anderen zullen moeten volgen(…)”. Deze uitspraak bevestigd mijn stellingen die boven zijn beschreven, het gaat om geopolitieke macht en de toegang tot economische markten (ik schreef erover in 1992).

Update 21.02.2016

Men heeft het over een terugkeer van de Koude Oorlog. Tevens worden er parallellen getrokken met Sarajevo 1914 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in een verwarrende tijd. In het tv programma Buitenhof werd gesproken over de terugkeer van de geschiedenis, waarbij gerefereerd werd aan het einde van de geschiedenis van Fukuyama begin jaren 1990. In 1992 schreef ik mijn artikel de geschiedenis herhaalt zich waarin ik reeds voorspelde dat de euforie die er na de val van het communisme was geen goede onderbouwing had. Hier te lezen: De geschiedenis herhaalt zich

Update 14.03.2016

6 april 2016 is er in Nederland een referendum over Oekraïne. Het gaat om een associatieverdrag waarbij samenwerking makkelijker wordt. De complexiteit is groot. In geopolitiek perspectief is het duidelijk dat er vanuit het westen al jaren de wens is de invloedssferen uit te breiden (zie boven). We herinneren ons de liberalen Hans van Balen en Guy Verhofstad die na de revolutie in Kiev in 2014 er als de kippen bij waren om hun voorkeur duidelijk te maken.

Maar het moet gezegd dat een groot deel van de inwoners van Oekraïne, en dan vooral de jongeren, snakken naar de westerse waarden (en dan de westerse waarden waar wij ondanks alles heel tevreden mee moeten zijn). Het land is door en door corrupt, ze zijn de oude Sovjet-mentaliteit en staatsinrichting nooit kwijt geraakt. Navrant is dat de revolutie in 2013 is ontstaan vanwege het niet ondertekenen van een associatieverdrag met de EU. In die zin kunnen we spreken van een echte volksopstand, een revolutie. Er zijn in 2014 ruim honderd doden gevallen, indrukwekkend waren de beelden van sluipschutters die op ongewapende betogers schoten.

Het is jammer dat het niet mogelijk is geweest Oekraïne een niet-gebonden land te maken, dat was en is de beste oplossing. Maar zoals boven reeds beschreven: staten denken in machtsposities en grondgebied, met alle gevaren vandien. Als we van de geschiedenis willen leren moeten we het concept van niet-gebonden landen verder uitwerken en toepassen.

Bijkomende factor is dat het referendum er mede is gekomen door een populaire website die bekend staat als rebels. Er zijn 450.000 handtekeningen binnengehaald (300.000 waren er nodig) en dat is een knappe prestatie. Mijn inziens is het associatieverdrag en de hele gang van zaken, waarbij de politiek een besluit neemt en als voldongen feit stelt, een katalysator voor zeer veel zaken die in Nederland de schijn van democratie hebben, maar enkel door machtspolitiek worden doorgedreven. Elders heb ik dat al eens beschreven, de burger mag eens in de 4 jaar stemmen en wat er in de tussentijd gebeurt is een voldongen feit. Tevens hebben 8 jaar economische crisis, de nationalisatie van banken, de miljardenbezuinigingen, de crisis bij de woningcorporaties, de afbraak van veel voorzieningen, de zelfverrijking van bestuurders, de massale instroom van asielzoekers sinds september 2015 enzovoort, enzovoort voor een diep gevoel van frustratie gezorgd. Het is natuurlijk duidelijk dat er in Nederland (en heel Europa) een economisch-politieke (en ook culturele) elite is is die de lakens uitdeelt. Dit zijn de industriëlen die de politici kennen en elkaar in particuliere circuits tegenkomen. Dit zijn de mensen uit de lijst die de Volkskrant ieder jaar samenstelt in de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders en zakenblad Quote met de 500 rijkste mensen. Tevens is lobbyen een hele beroepstak geworden waar miljoenen in omgaan, dit wordt in het verborgene gehouden.

Iedere maatschappij, dictatuur en democratie, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revolutie. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering.

Update 01.04.2016

In de Volkskrant een interview met een hoge diplomaat Pierre Vimont. Het interview gaat over het associatieverdrag met Oekraïne en de verhouding met Rusland. Hij zegt:

“We gingen in 2008 onderhandelen over het associatieverdrag zonder dat we de geopolitieke aspecten ervan goed begrepen. Met enige aarzeling had Rusland  in de jaren negentig geaccepteerd dat voormalige Oostbloklanden als Polen in de EU-sfeer terecht waren gekomen. Maar Oekraïne is een ander verhaal. De cultuur is veel meer verweven met die van Rusland en het land heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Bovendien ligt het in het hart van botsende invloedssferen. Dat Poetin vindt dat Rusland invloed moet uitoefenen in Oekraïne hebben we destijds onvoldoende erkend”. (zie wat ik boven schreef in 2014).

“Het heeft denk ik met het wezen van de Europese Unie te maken. We zien onszelf als een soft power, als een instantie die altijd deel van de oplossing is, maar niet deel van het probleem kan zijn. Achteraf beschouwd was het naïef en misschien zelfs wel arrogant om eerst de onderhandelingen met Oekraïne af te willen sluiten, voordat we de Russische bezwaren serieus namen. We hadden in ieder geval beter aan ze moeten uitleggen wat we aan het doen waren. Daarnaast negeerden we andere voorstellen van Poetin en Medvedev voor samenwerking op het terrein van economie en veiligheid. Ook al waren die misschien niet goed en moeilijk met onze ideeën te rijmen, toch vind ik dat we het gesprek hadden moeten voeren. Bij de Russen groeide langzaam het idee dat we ze wilden isoleren.”

(Het gaat om economische macht, de meeste informatie die de voorstanders van het associatieverdrag geven gaat uit van handel, de bekende slogans horen we dan: ‘Nederland is een handelsland, we moeten het hebben van onze export’ etc.).

Maar ook geeft hij kritiek op Rusland: “Nou, ik ben bereid kritisch te zijn over de EU, maar we moeten ook eerlijk zijn over de rol van Rusland. Dat land heeft met de annexatie van de Krim tal van internationale conventies geschonden, niet in het minst de afspraken over de onafhankelijkheid van Oekraïne, inclusief de Krim. Die had Rusland zelf eerder erkend. Ook de Russische bemoeienis met het oosten van Oekraïne kan niet door de beugel.”

(hier was mijn inziens wel de toevoeging mogelijk geweest dat de driekwart van de bevolking van de Krim en Oost-Oekraïne zich Rus voelt, hier zou een oplossing voor moeten worden gevonden in meer soevereiniteit voor die regio’s).

Update 05.12.2016

De uitzending van het VARA tv programma De Grens over Cuba liet een goed voorbeeld van geopolitiek zien. De Verenigde Staten hebben al meer dan een eeuw een stuk grondgebied in bezit op Cuba met de naam Guantanamo Bay. Ze veroverden dat op de Spanjaarden en pachtten het sindsdien, maar het contract kan niet door Cuba opgezegd worden. Na de Cubaanse revolutie wilden de Cubanen het stuk grond en de baai weer in bezit krijgen, maar de VS wil dat niet. Ze hebben er een marinebasis waarmee ze de zeeën aldaar controleren. (Tevens zijn vermeende terroristen in een kamp opgesloten dat buiten het juridisch systeem  van de VS valt).

Laten we deze gang van zaken nu eens tegenover de annexatie van de Krim door de Russen zetten. De Krim behoorde altijd bij Rusland, 3/4 van de bevolking is Rus. Ze willen hun marinebasis niet kwijt aan Oekraïne (zie boven). De annexatie werd internationaal sterk veroordeeld.

Men moet beide gevallen afkeuren, maar in de internationale politiek is alleen Rusland veroordeeld.

Update 29.06.2017 (3 jaar na het eerste bericht)

Een treffend voorbeeld van geopolitiek in de Volkskrant van 28.06.2017.

Het gaat om de Britse koloniale erfenis van de Chagos-archipel, vroeger behorend bij het eiland Mauritius midden in de Indische Oceaan ten zuid westen van India. Mauritius wil de Chagos eilanden terug en de zaak komt nu voor het internationale gerechtshof in Den Haag. Waar het geopolitiek gezien om gaat is dat Engeland het deel met de naam Diego Garcia aan de Verenigde Staten heeft verhuurd en dat er een militaire basis op is gevestigd die een cruciale rol speelde bij de oorlogen in Irak en Afghanistan. O, dat wisten we nog niet.

De 2000 bewoners van de Chagos eilanden werden in de jaren 1960 gedeporteerd. Zo gaat dat.

Update 11.08.2017

Noord-Korea is een angstwekkend land, dit land land is te vergelijken met de ergste dictaturen en regimes uit de geschiedenis. De huidige crisis laat zien waar geopolitiek toe kan leiden. Zoals boven beschreven (3 jaar geleden) is China de kwade genius achter Noord-Korea. China steunt Noord-Korea al sinds de Tweede Wereldoorlog en de Korea Oorlog. China is zelfs officieel bondgenoot met een verdrag. Te lezen is dat China Noord-Korea wil helpen bij een aanval door de VS. Het ergste opportunisme is te vinden in geopolitiek, maar dat heeft Machiavelli natuurlijk al beschreven in 1532 in De Vorst (ook De Heerser genoemd)…..

Maar ook de Verenigde Staten hanteren precies dezelfde uitgangspunten van dominantie en macht. Noord-Korea dreigt het eiland Guam in de Grote Oceaan aan te vallen met raketten. Guam is door de VS in 1898 veroverd op de Spanjaarden en het eiland is sindsdien Amerikaans grondgebied. Er zijn enorme militaire basis op gevestigd en er zijn havens voor oorlogsschepen (tijdens de oorlog in Vietnam jaren 1960, 1970 vertrokken de bommenwerpers vanaf dit eiland). Dit is wat ik boven beschreef (in 2014): ‘ze hebben militaire basis over de hele wereld’. Ook de VS hanteert een abjecte geopolitieke ideologie (eigenlijk door de hele geschiedenis heen, zie Dossier VS) deze wordt echter niet als zodanig gezien.

Met de huidige president is alles mogelijk en men moet hopen dat er in de VS genoeg mensen naast de president zijn die zo’n conflict rustig benaderen.

Update 24.08.2017

De Kaaimaneilanden (onder Cuba) zijn van Engeland. Engeland heeft wereldwijd 14 geopolitieke territoria. Vaak zijn het, naast strategisch gelegen plaatsen zoals Gibraltar, belastingontduikingsplaatsen waar de rijken van de wereld legaal (want er wordt niets tegen gedaan) hun vermogens aan de nationale belastingen onttrekken. Het gaat om miljarden euro’s.

Update 12.12.2017

In een tussenzin in een artikel over Rusland in Syrië: Syrië is de enige militaire basis van Rusland buiten het eigen grondgebied, de VS hebben 800 bases over de hele wereld. De Russen trekken veel militairen en materiaal terug na het verslaan van IS. Overigens bestond IS deels uit Iraakse soldaten die na de inval van de VS allemaal ontslagen waren. Dat hoor je ook nooit meer. Kritiek op de VS is minimaal, maar ze komen er mee weg (zie Dossier Amerika (VS).

Update 09.02.2018 (4 jaar later)

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren (zie boven in 2014).

Update 14.02.2018

De Nederlandse minister Zijlstra van Buitenlandse zaken is afgetreden. Hij verzon zijn aanwezigheid in een buitenhuis in Rusland waar ook de president van Rusland Poetin aanwezig was. Poetin zou gezegd hebben dat zijn land naar een groot-Rusland streeft inclusief de Baltische staten als geopolitiek doel. Het bleek allemaal niet waar, hij was er niet bij en de woorden klopten niet. Op een partijcongres in 2016 gebruikte Zijlstra de vermeende woorden van Poetin om zijn argumenten krachtiger te maken. Het is exemplarisch hoe politici proberen een debat een door hen gewenste kant op te krijgen. 

Rusland is een gemankeerde democratie met een hele of halve dictator aan de macht. Wat ze op de Krim en in Oost-Oekraïne gedaan hebben moet worden afgekeurd, maar wat het westen heeft gedaan is ook afkeurenswaardig. Het schijnt dat na de val van de Muur de Sovjet-Unie de snelle Duitse hereniging  (1990) niet heeft tegengehouden op voorwaarde dat er vanuit midden Europa geen nieuwe dreiging ten opzichte van (nu) Rusland zou uitgaan. Dit is niet gebeurd. Dat verklaard de spanningen die in 25 jaar zijn opgebouwd. Heel midden Europa is inmiddels westers en dat gaat ook door (de EU wil uitbreiden op de Balkan).

In 1992 heb ik de analyse gemaakt dat de nieuwe wereldoorlog een handelsoorlog zou zijn, waar het veroveren van markten het doel zou zijn (artikel De geschiedenis herhaalt zich). Dit is de realiteit geworden. Het is vooral de Verenigde Staten die een agressieve handelsoorlog voert met al hun bedrijven en wereldwijd economisch imperialisme bedrijft. Alle fast-food ketens, technologiebedrijven zitten nu al in midden Europa. Ze zouden het liefst doorstoten naar Moskou als het zou kunnen.

Wat de Europa en de Verenigde Naties hadden moeten doen na de val van de Berlijnse Muur en de Duitse eenwording is een nieuwe categorie landen maken in de post-Koudeoorlogstijd. Oekraïne had een niet-gebonden land moeten worden na de Maidan revolutie (Kiev 2014).

Politici gebruiken geopolitieke argumenten voor hun eigen doelstellingen, historici zien geopolitiek in een breed kader en, als het goed is, zonder belangen. 

Update 23.04.2018

Nieuwe vestiging McDonald’s bij Oosterhout Gelderland.

Update 20.08.2018

Tv programma Zomergasten van de VPRO had schrijver/journalist Pieter Waterdrinker te gast (19.08.2018, terug te luisteren op de website van de VPRO). Hij woont al jaren in Rusland en komt er al sinds begin jaren 1980. Zijn analyse van de positie van Rusland in de wereld was uitstekend. Het verbaasd dat je dit niet vaker hoort. De meeste analyses heb ik zelf ook (zie boven). Treffend dat hij tussendoor nog even sprak over de Maidan revolutie in Kiev (2014) en dat hij de CIA en Mossad er ook aantrof. Dat verbaasd niets, landen als de VS, Israël, maar Rusland zelf ook, zitten over de hele wereld, maar dat staat nooit in de krant.

De eenzijdige kijk op de gang van zaken komt door het geschiedenisonderwijs en de media. Op een publieke omroep is een actualiteitenrubriek nodig met achtergronden, direct na het journaal om 20.30 uur en niet in een documentaire die om 23.30 uur wordt uitgezonden. (In de jaren 1970/1980 was er een goed buitenlandprogramma met de naam Panoramiek met presentator Pieter de Vink. Dit programma wekte toen bij mij de interesse voor het buitenland).

Update 02.02.2019 (5 jaar later)

Zie boven 2014: Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren ’80 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog.

De Koude Oorlog en de jaren 1980 zijn terug. Het INF verdrag dat het bezit van kernwapens voor de korte afstand verbiedt is door de VS (president Trump) opgezegd. Vandaag heeft Rusland het verdrag ook opgezegd en aangekondigd nieuwe raketten te zullen gaan bouwen. In de media veel berichten die mij een Déjà Vu gevoel geven van de jaren 1980 (ik ben van die generatie). Déjà Vu is de indruk dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Ronkende nieuwskoppen vandaag: een nucleair armageddon dreigt weer.

Goede historici weten dat we van de geschiedenis kunnen leren als we anders handelen dan in vroeger tijden en niet dezelfde fouten te maken. Daarom zeg ik dat met de hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (het Duitse fascisme), het Sovjet-communisme en de Koude Oorlog we Oekraïne in 2014 tot een neutraal land als buffer tussen oost en west hadden moeten maken. (Punt).

Update 31.05.2019

Staten en regeringen redeneren zoals het hen uitkomt, historici kijken naar de echte achtergronden (zo objectief mogelijk, objectiviteit bestaat niet).

De term Informatieoorlog (InfoWar) is al in bezit genomen door idioten (met 1 hoofd idioot) (ik gebruik het woord eigenlijk nooit, maar in dit geval kan dat niet anders), maar er is wel degelijk wat ik een argumentenoorlog zou willen noemen. Er wordt al een paar jaar over de nieuwe dreiging vanuit Rusland gesproken (het land is een gemankeerde democratie met een ‘sterke man’ met zitvlees als leider). Tevens is er een discussie over een Europees leger en of dat er moet komen.

We moeten echter eerst naar de feiten kijken: Europa (alle landen) heeft ruim 740 miljoen inwoners en een oppervlakte van 10 miljoen km2. Rusland heeft 150 miljoen inwoners met 17 miljoen km2, het grootste land in oppervlakte op aarde, bijna 2 x zo groot. Wie is er hier de bedreiging voor een ander? dat is de vraag. Zoals eerder gezegd (6 jaar geleden zie boven): vanuit Russisch standpunt komt historisch gezien de dreiging uit het Westen. Alleen al vanwege het territorium van Rusland zullen de Russen kernwapens nooit opgeven. We zullen levenslang onder een atoomdreiging leven (al beseffen de meeste mens dit niet). Dit alles gezegd zijnde in de wetenschap dat president Poetin inmiddels een dictator is geworden (veranderd eigenhandig de termijn waarmee hij aan de macht blijft) en Rusland als land een gemankeerde democratie is zonder persvrijheid, maar met onderdrukking.

Update 19.06.2019

Het neerschieten van vliegtuig MH17 is 5 jaar geleden, 298 doden, waarvan 196 Nederlanders. Boven heb ik de geopolitieke kant beschreven, in 2014. We moeten enorm oppassen niet meegesleept te worden de verwerpelijke Amerikaanse oorlogsretoriek. Op meerdere gebieden zijn de Amerikanen hun beleid aan het uitvoeren. Troepenopbouw, Iran onder druk zetten enzovoort. Ik schreef het eerder.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen en we kunnen leren van de geschiedenis, maar dan moeten we niet dezelfde fouten maken als in het verleden. Maar ik denk dat het al te laat is. Dit gaat een paar jaar goed en dan zoekt de VS een argument voor een volgende oorlog, net als in Irak, vooral als president Trump herkozen wordt, dan heeft hij zijn handen vrij voor acties want hij kan dan niet meer worden herkozen.

Update 19.07.2019

Feiten en cijfers zeggen soms veel. Peter de Waard in de Volkskrant schrijft over de defensiebudgetten. President Trump wil 750 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie, (‘defensie’). De defensiebegroting van Frankrijk is groter dan die van Rusland. Europa samen geeft 1000 miljard uit. Rusland geeft 61 miljard dollar uit. Amerika wil dat ieder Europees land 2% van Bruto Nationaal Product gaat uitgeven aan defensie, dus nog veel meer dan nu het geval is. Nederland koopt 8 of 9 nieuwe Amerikaanse straaljagers extra bovenop de 37 al bestelde (kosten 90 miljoen per stuk).

Update 11.01.2020 (6 jaar later)

In de Verenigde Staten zit een soldaat diep onder de grond in een warme bunker, het bunkercomplex ligt midden in een woestijn in zwaar beveiligd gebied, hier is het altijd oorlog. Niemand weet waar het complex ligt en iedereen die er werkt heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, schending zou een zware gevangenisstraf betekenen. De soldaat kijkt naar live beelden via satelliet op beeldschermen voor hem. Hij heeft een joystick in zijn rechterhand waarmee hij een zwaar bewapende drone  (een klein onbemand vliegtuig) kan besturen en iedere plaats op de aarde kan aanwijzen. Van de veiligheidsdiensten heeft hij de gegevens gekregen van twee personen die zich op het vliegveld van Bagdad in Irak bevinden. De twee personen worden al jaren in de gaten gehouden en gevolgd, net zo als honderden mensen over de hele wereld permanent worden gevolgd. De soldaat praat met zijn commandant die zojuist met de president heeft gesproken. De president zei 1 woord: GO. De soldaat drukt op de knop op zijn joystick en de raket onder de drone vliegt razendsnel richting de de auto’s die op het vliegveld staan. De inzittenden vermoeden niets, zij waren midden in een gesprek, opeens horen ze een geruis, een fluittoon. De raket slaat in, alle inzittenden zijn dood, ook omstanders zijn dood, anderen zwaar gewond. (Dit is in de huidige tijd oorlog voeren).

Iran is een islamitische dictatuur sinds 1979 (en de gedode militair een medeverantwoordelijke), maar men kan de antipathie tegen de VS in Iran en in het hele Midden-Oosten niet los zien van de geschiedenis vanaf de jaren 1950: de door de VS gesteunde staatsgreep in 1953 om toegang tot de olie te behouden (ook in Irak in 1991 (eerste Golfoorlog) en 2003 (Nederland verleende politieke steun). De kritiekloze houding tegenover Israël, het 30 jaar steunen van Moebarak in Egypte (tot hij verdreven werd na een volksopstand). De decennialange vriendschap met Saoedi Arabië (vanwege de olie, ook een verwerpelijke dictatuur). Enzovoort. Als ieder land naar eigen goeddunken mensen gaat elimineren is het einde zoek en het verbaasd dan ook dat zoveel intellectuelen en ‘intellectuelen’ en ‘opiniemakers’ en ‘deskundigen’ van de talloze adviesbureaus en ‘denktanks’ dit zonder voorbehoud goedkeuren.

Update 09.08.2020

De VS wil militairen uit Duitsland verplaatsen naar Polen, de Duitsers geven te weinig uit aan defensie en de Polen hebben een rechtse regering die graag militairen op haar grondgebied wil hebben.

Wat moet gebeuren:

Alle Amerikaanse soldaten worden teruggetrokken uit heel Europa. alle Amerikaanse kernwapens worden weggehaald uit Europa, er komt verregaande samenwerking in een defensief Europees leger, Oekraïne wordt een ongebonden land (ed.). De betrekkingen met Rusland worden hersteld nadat ze de betrokkenheid bij het neerschieten van een passagiersvliegtuig hebben toegegeven (dit is zo goed als bewezen).

Het gaat niet gebeuren:

In de jaren 1990 was er een kans dat bovenstaande werkelijkheid was geworden en de wereld was bevrijd van de last van de geschiedenis, (hoewel het ‘Einde van de geschiedenis’ (Fukuyama) nooit zal aanbreken, ik schreef dit in 1992 in: De Geschiedenis herhaalt zich met Updates). De westerse ‘Drang nach Osten’ en expansiedrift (Lebensraum’ voor het bedrijfsleven, techbedrijven en fastfood enzovoort) onder aanvoering van de Verenigde Staten was echter te groot….

Helaas het is nu te laat…..

de oorlog is al gaande, het is echter een cyberoorlog, wij zien er niets van, maar op dit moment dat u dit leest zijn militairen in de VS en in Rusland en in China (en elders) bezig om bij computers in te breken, te verstoren, kapot te maken, te stelen, te spioneren, nepnieuws te verspreiden enzovoort. Wees niet naïef….

Update 30.08.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne. Maar we zien overal herhaalde patronen van onzekere burgers die een ‘sterke man’ willen die hen leidt. Het liefst scanderen ze in een vol station de leider na: ‘Sluit haar op’, ‘Maak Amerika weer groot’ en ‘Amerika Eerst’ .

Kort samengevat.

Fukuyama’s voorspelling (een wensdroom) in de jaren negentig (‘The End of History‘) had (misschien) kunnen uitkomen en de mensheid had uit de tredmolen van de geschiedenis kunnen stappen, maar de “Drang nach Osten’ van het Westen was te groot, geleid door de VS. Veel diplomaten erkennen dit (waaronder Jaap de Hoop Scheffer). Onafhankelijke historici weten dat de dreiging voor Rusland uit het Westen komt: Napoleon (1812) en twee wereldoorlogen. Europa 500 miljoen inwoners, Rusland 150 miljoen inwoners op 2 x zo groot grondgebied. De Russische economie is klein en drijft vooral op fossiele grondstoffen en delfstoffen die geld moeten opleveren. Oekraïne had in 2014 een onafhankelijk land moeten worden, zoals momenteel ook Wit-Rusland/Belarus (als het in die richting gaat). De handelwijze van president Poetin (20 jaar macht) is niet te verdedigen, de geopolitiek van Rusland is wel verklaarbaar, maar weinig mensen nemen de moeite zich in de historie van Rusland te verdiepen. Niet alleen politici, maar ook bekende journalisten en historici. Daarom spreek ik van de ‘tredmolen van de geschiedenis’ waarin de mensheid zich bevind en de geschiedenis zich daarom altijd herhaalt, tenzij er anders gehandeld wordt (zie De Geschiedenis herhaalt zich).

De huidige minister van Buitenlandse Zaken (Blok, VVD) studeerde bedrijfskunde. Deskundigheid: Volksgezondheid, Financiën, Integratie, Wonen (verhuurdersheffing), kortom, de aangewezen persoon voor Buitenlandse Zaken. (Hij volgde Halbe Zijlstra op na een verzonnen ontmoeting met Poetin waarin die blijk zou hebben gegeven van een streven naar een Groot-Rusland). Dat is het niveau in Nederland.

Echte maatschappijkritiek is bijna geheel verdwenen (vanaf de jaren 1990 toen alles en iedereen naar het midden is opgeschoven), slechts enkele media (De Groene Amsterdammer, Zembla, Tegenlicht ea.) zijn overgebleven met een kritische benadering. De publieke omroep staat onder druk door bezuinigingen. Sommige partijen willen het liefst zonder publieke omroep verder…..

Update 13.02.2021 (7 jaar later)

Dat het goed is Rusland proberen te begrijpen en niet alleen te veroordelen en zo de Koude Oorlog te doen herleven wordt slechts door enkelen begrepen. Vooral Duitsland zou meer moeite moeten doen. De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier wordt in een artikel in de Volkskrant geciteerd: ‘Meer dan 20 miljoen mensen uit de toenmalige Sovjet-Unie zijn destijds omgekomen. Dat rechtvaardigt geen wangedrag van de Russische politiek vandaag, maar we moeten de historische dimensies wel in het oog houden.’ Precies wat ik in 2014 zei.

Zelf spreek al een paar jaar van ‘de tredmolen van de geschiedenis’ waar we door politici telkens in terechtkomen. Daarom herhaalt de geschiedenis zich zoals ik in 1992 schreef.

Update 25.03.2021

President Poetin is in 20 jaar afgegleden tot een ordinaire dictator waarbij alle middelen worden toegepast inclusief liquidaties en opsluiting in kampen van tegenstanders. De voorgeschiedenis vanaf de val van de Muur (1989) en de ineenstorting van de Sovjet-Unie (1991) beschreef ik boven. De vraag die hier beantwoord wordt is waarom Rusland aan zijn kernmacht vasthoud en waarom digitale spionage en het verspreiden van nepnieuws de aanpak is. Het is antwoord is simpel: kernwapenafschrikking is relatief goedkoop. Zoals boven beschreven zijn de defensie-uitgaven van Rusland in vergelijking met die van de VS niet hoog, zelfs laag te noemen. Bovendien is het bevolkingsaantal van 150 miljoen tegenover 500 miljoen Europeanen en 330 miljoen Noord-Amerikanen erg laag. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ook digitale spionage en het verspreiden van nep-nieuws (fake-news) is goedkoop en kan makkelijk vanuit het land zelf gedaan worden (je hoeft er de deur niet voor uit). Opvallend genoeg gebeurt dit met de gratis door het Amerikaanse bedrijfsleven aangeboden sociale media. Het is de achterdeur van je huis niet op slot doen en dan klagen dat er is ingebroken.

Ze zullen alles doen om het land te beschermen. Ze moeten inventief zijn en strategisch denken, daarom was laatst in het nieuws dat het waarschijnlijk is dat Russische onderzeeërs weten waar de trans-Atlantische onderzeese kabels lopen van de VS naar Europa (Ierland), ze zullen alles netjes opgeslagen hebben op hun computers. Sabotage zou ontwrichting van de totale maatschappij betekenen (we horen politici er nooit over praten). Iedereen met een strategisch doel zoekt naar de meest effectieve methodes om de vijand tegen te werken. De satellieten van de VS houden de hele wereld in de gaten, drones bespioneren de hele wereld (soms wordt er een neergeschoten), afluisteren is normaal zoals Edward Snowden heeft laten zien (hij woont nog steeds als banneling in Rusland).

Ik schreef het al eerder: er is in 30 jaar een giftige cocktail van honderden problemen ingeschonken, opdrinken zou de dood betekenen…..

Update 06.04.2021

President Poetin heeft een wet ondertekend waardoor hij aan het eind van zijn huidige ambtstermijn in 2024 nog twee keer 6 jaar president kan blijven. Het is dan 2036 en hij zal boven de 80 jaar zijn en langer dan dictator Stalin het land leiden. Waarschijnlijker is het dat hij een vertrouweling zal aanwijzen als zijn opvolger.

De ontwikkelingen zijn wat verontrustend, Rusland is troepen aan het versterken aan de grens met Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk gaat samen met de de NAVO in Oekraïne oefenen en het leger trainen….De tredmolen is in werking….Nagenoeg alle commentatoren en analytici volgen de platgetreden paden van de geschiedenis en praten elkaar na.

Update 12.04.2021

Interessante afgeluisterde telefoongesprekken uit 2014 toen het vliegtuig MH17 werd neergeschoten. De BUK raket was Russisch (onderzoekscollectief Bellincat liet het bewijs een paar jaar gelden al zien, er zijn talloze beelden van de vrachtwagens met de raketten), maar ze wisten niet waarop ze schoten, ze dachten een Oekraïens militair toestel neergeschoten te hebben. Dat de pro-Russische separatisten in de oostelijke provincies van Oekraïne en Rusland tot op de dag van vandaag ontkennen überhaupt een vliegtuig neergeschoten te hebben zal er wat mee te hebben: het was een catastrofale fout. Ontkennen is voor ieder land in conflict met een ander land de standaard procedure.

Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. Waar we ook niet meer over horen is dat tot het neerschieten van het vliegtuig Rusland een bevriende natie was, we herinneren ons de bekende foto waarop het Koninklijk Huis een glas bier heft met president Poetin (10 februari 2014) en de landbouw export naar Rusland bloeide.

Amerikaanse marineschepen gaan naar de Zwarte Zee, officieel doel zijn ‘oefeningen’, dit is ook standaard verklaring. De schepen moeten vooraf toestemming van Turkije hebben, want de wateren aldaar zijn van Turkije.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, Poetin verdedig ik niet, maar Rusland is in de verdediging gedrongen, dat verklaard hun handelen. De ingeslagen weg van confrontatie is heilloos.

Update 15.05.2021

In een interview met een Nederlandse journalist wordt de beroemde schrijver John Le Carré aangehaald die gezegd heeft dat na de val van de Muur (1989) Oost en West een kans hadden om een betere wereld te maken maar dat de kans verloren is gegaan in het omarmen van het neoliberalisme. Hij noemt dat het grootste verdriet van zijn leven….

Ik zeg hetzelfde. In de jaren 1990 was er even hoop, hoewel ‘het einde van de geschiedenis’ naïef was. Gelukkig zag ik het direct, geschiedenis gestudeerd hebbende, en schreef het op. Maar de westerse machten en krachten onder aanvoering van het overschatte land de Verenigde Staten wilden de wereld onder controle brengen en hun economische en militaire dominantie opleggen. Ik schreef het boven al eerder. Tot 2014 was Rusland een bevriende natie waar gretig zaken mee gedaan werd (vooral Nederland). Zolang er geld verdiend kan worden en Rusland doet wat het westen wil gaat het goed. We zitten nu op de weg van confrontatie: ‘L histoire se répète’.

Update 28.05.2021

Uit 2020: Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne.

Belarus/Wit Rusland heeft een dictator die er al 26 jaar zit, een rabiate dictator gesteund door het Rusland van Poetin. Ze schromen niet een vliegtuig dwingen te landen en een journalist te arresteren, puur staatsterrorisme. Rusland is ook afgegleden naar een dictatuur waar een oppositieleider in een strafkamp wordt opgesloten. Ondanks dit alles moet er politiek met moraliteit bedreven worden, want een alternatief is er niet, het alternatief is de hel….

Update 15.06.2021

Een NAVO bijeenkomst in Brussel, 30 landen komen bijeen en vergaderen. Het aloude vijand denken uit de Koude Oorlog is (bijna) terug, na 30 jaar. Verschil met vroeger is dat China nu ook een wereldmacht is geworden.

Fellow-travellers werden de mensen genoemd die in de tijd van de communistische Sovjet-Unie (1917/1922-1991) sympathie hadden voor het land ondanks het feit dat het een dictatuur was met stafkampen (De Goelag werkkampen). Ook in deze tijd zijn er fellow-travellers, mensen met sympathie voor Poetin (in het Duits ‘Poetinversteher’)(het is de wens voor een ‘Sterke Man’: De ‘Sterke Man’ / Leider) inclusief enkele politici. In 1991 schreef ik al dat het geloof in het communisme een substituut voor religie was, het ‘Aardse Paradijs’ met de klassenloze maatschappij (in Het Einde van het Communisme).

Update 07.08.2021

Terug geredeneerd is er een patroon:

Het is de VS (en het westen) altijd om de olie gegaan in het Midden-Oosten, in de jaren 1950 toen in Perzië/Iran een democratische gekozen premier (Mossadeq) met hulp van de CIA werd afgezet na nationalisatie van de oliesector (hier ligt de oorsprong van het diepe anti-Amerika sentiment en (mede) van de Islamitische revolutie in 1989 die tot dictatuur heeft geleidt). In 1990 toen Irak Koeweit had bezet (de 1e Golfoorlog) en ook in 2003 (de 2e Golfoorlog) toen (dictator) Saddam Hoessein werd verdreven en er een bevriend regime kwam en Irak tot op de dag van vandaag in chaos is gestort. (zie boven 2014). (Misschien wordt dit verder uitgewerkt).

Aanvullingen mogelijk.

Update 19.08.2021

De situatie in Afghanistan is binnen zeer korte tijd geëscaleerd, de Taliban hebben binnen een maand de macht veroverd na vertrek van de VS militairen en de NAVO. Een heel gecompliceerd land, daarom een korte verkenning.

Afghanistan is een heel boeiend en mooi land met een rijke geschiedenis. Het ligt in het midden in Centraal-Azië met grote buurlanden als Iran en Pakistan, in het noorden Rusland (ten tijde van de USSR/Sovjet-Unie een buurland) en grootmacht China in het oosten, Deze geografische ligging alleen al is binnen het kader van geopolitiek kwetsbaar. Dit speelt al sinds de bekende zijderoute 2500 jaar geleden toen goederen uit China (scheepvaart was er nog niet) over land naar het westen werden getransporteerd. In de koloniale tijd waren de Britten in het land (die zuidoostelijk gelegen India als kolonie hadden) tot 100 jaar geleden. Het land kende een voorspoedige periode in de jaren 1960, 1970 met een westers aandoende maatschappij (zo is goed te zien op foto’s en video’s) en ze hebben een koningshuis gehad dat voor modernisering zorgde.

Na 1979 was er een bezetting door de Sovjet-Unie die een communistische partij steunden. Het communisme was anti-religie, de islam. Het was de tijd van de Koude Oorlog en de VS steunden islamitische strijders die tegen Rusland vochten, een goed voorbeeld van geopolitiek: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Na 10 jaar gaven de Russen het op want ze konden niet winnen. Een burgeroorlog brak uit in verdeeld land. Afghanistan (het hele continent) is van oudsher een tribaal land/stammenland en islamitisch. Wij in het westen begrijpen niet hoe zo’n land werkt (de oorsprong van de huidige mislukking waarvan de afloop onbekend is), de Taliban kwamen aan de macht en bloedige jaren volgden met islamitische wetten van het openbaar ophangen van mensen, hand af hakken na diefstal en volledig bedekte vrouwen in boerka die geen onderwijs mochten krijgen. Ze leven eigenlijk niet in de moderne tijd, maar in de Middeleeuwen. Na de aanslagen in 2001 op 11 september Twin Towers New York (volgende maand 20 jaar geleden) en het brein Bin-Laden (uit Saoedi-Arabië) en de terroristen opleidingskampen die in het land waren ontstaan volgde een 20 jaar durende oorlog die nu verloren is.

Wat hier niet aan bod komt is de grondstoffen die in het land aanwezig zijn en die een bron van rijkdom kunnen zijn. als ze goed gedolven worden. Tevens speelt de drugs/papaver/heroïne kwestie, want veel boeren hebben een inkomen hiermee. Daarom heb ik jaren geleden al een gezegd dat ze beter iedere boer met het geld dat nu gebruikt wordt aan oorlog een stuk land hadden moeten geven. Maar wel controleren dat er geen papavers worden gekweekt, dat zal niet moeilijk zijn, want Amerika heeft de mogelijkheid om de hele wereld af te luisteren en te bespioneren met drones en satellieten…..

Het VS/USA leger met het hoogste defensiebudget van de wereld (10x zo hoog als Rusland) heeft samen met de NAVO/NATO (30 landen) in 20 jaar niet kunnen winnen van een stel struikrovers met pick-up trucks en Kalasjnikovs. 3500 gesneuvelde militairen. 1000 miljard kosten. 240.000 burgerdoden. Dit geeft te denken.

Imposing democracy and western values does not work, we have seen it before in Iraq, Libya and others. The USA and NATO countries tried for 20 years in Afghanistan. Moreover, there is a past with colonialism and opposing East-West interests. Dit schreef ik elders eerder deze week, vandaag zegt mevrouw Judy Dempsey van Carnegie Europe (een Europese organisatie/denktank) in de Volkskrant: de poging van Europa en de VS om waarden, democratie of veiligheid te exporteren is mislukt. Het was te verwachten, helaas. Men is bij de NAVO ernstig bezorgd over de hele gang van zaken, want ze hebben dit nooit voorzien. Het lijkt erop dat het zo moeizaam tot stand gekomen en getrainde leger van de regering in Afghanistan (300.000 man tegen geschat 80.000 Taliban) bijna niet heeft gevochten tegen de Taliban, en, als ik mijn niet vergis, zag ik op tv beelden Taliban strijders met hypermoderne in bezit genomen Amerikaanse wapens rondrijden.

Het is moeilijk om hier een analyse van te maken. Mijn analyse is dat Amerika, de Verenigde Staten, niet de oplossing zijn maar het probleem (een groot taboe). Er is een diep antiwesters sentiment (met name de VS) in grote delen van de (armere) wereld die haar oorsprong al vindt in het vroegere kolonialisme, latere imperialisme en de huidige dominantie positie in de wereld. Ook het opleggen van westerse waarden en democratie gaat niet, dit zijn maatschappelijke processen die decennia, soms een eeuw, kunnen duren, wij moeten ons er niet mee bemoeien, we zeggen ‘bondgenoot’ (door de olie) Saoedi-Arabië, ook een dictatuur, lijfstraffen en gebrek aan rechten voor vrouwen, niet dat ze zich naar de westerse waarden moeten schikken. Het acute probleem voor Afghanistan is dat er in het land zelf een westers georiënteerd deel van de bevolking is, vooral in Kabul, die nu na 20 jaar weer anders (streng religieus) moeten gaan leven. Binnen het land speelt zich nu een strijd af tussen moderniteit en traditionaliteit/religieus conservatisme. Een duivels probleem.

Een bijzonder mooi gemaakte documentaire op tv (4 delen) over Afghanistan. Nooit geziene archiefbeelden. De strijd tussen moderniteit en traditie/religie, Amerika en Rusland/Sovjet-Unie vechten er 40 jaar lang hun geopolitieke strijd uit. Moet na het 8 uur Journaal worden uitgezonden. Nu laat op de avond als mensen die het zouden moeten zien en de volgende dag naar hun werk moeten al in bed liggen. Maar gelukkig terug te zien: https://www.npostart.nl/VPWON_1323042

Update 25.09.2021

Zie boven eerder dit jaar: Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. RTL deed onderzoek, zeer ernstig en verbijsterend:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5252765/mh17-luchtruim-veiligheid-burgerluchtvaart-geheim-gespreksverslag

Update 16.10.2021

Uit mijn archief geschreven op 20 januari 2010, 11 jaar geleden:

“De Taliban zijn waarschijnlijk niet met militaire middelen te verslaan. De oorlog duurt al bijna 10 jaar en de conclusie is dat de best getrainde legers van de wereld met alle hoogwaardige techniek (satellieten, op afstand bestuurbare vliegtuigen, nachtkijkers et cetera) niet in staat zijn om te winnen. De Taliban/Afghanen hebben niet anders gekend dan strijd, het zit in hun bloed, ze vechten al generaties (10 jaar tegen de Russen), of ze leven of dood zijn maakt hen niet uit, want ze vechten voor een hoger doel. Een AK 47, wat raketten en springstoffen zijn genoeg, ze leven in holen in de bergen en geven nooit op. Het is dezelfde mentaliteit als de Vietcong in Vietnam in de jaren ’60 van de vorige eeuw en we weten hoe dit is afgelopen….”.

en:

“Een andere benadering van de hele situatie is misschien zinvol. Hier moest ik aan denken toen ik las dat 1 Amerikaanse militair 1 miljoen dollar per jaar kost. Ik ken de cijfers niet, maar mijn vermoeden is dat de oorlog meer kost dan de staatsbegroting van het HELE land. De deal met de Taliban is: wapens inleveren, Al Qaida verbieden en het geld dat nu naar de oorlog gaat de komende 10, 20 jaar in de economie stoppen. Er is geld genoeg om iedere Afgaan een stuk land te geven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Met een ander woord heet dat uitkopen”.

Update 10.11.2021

Veel mensen denken dat politiek en moraliteit samen gaan, dat is echter (meestal) niet het geval. Politiek denker Machiavelli (1469-1527) schreef er al over in zijn boek De Heerser (ook vertaald als De Vorst), het doel heiligt de middelen (hoewel er in zijn tijd ook goede bedoelingen achter zaten, dit wordt vaak vergeten). Een lelijk voorbeeld is wat er met vluchtelingen in Belarus (Wit Rusland) gebeurd. Dictator Loekasjenko geeft vluchtelingen uit het Midden-Oosten een visum om per vliegtuig (!) zijn land binnen te komen en laat ze vervolgens naar de grens met Polen gaan waar ze de EU binnen kunnen komen. Deze vluchtelingen worden nu heen en weer geschoven en overleven in de bossen aldaar. Mensen gebruiken voor een politiek doel, hoe cynisch kan een politicus worden. Overigens wordt Loekasjenko in eigen land land ook gesteund, want een corrupt regime maakt mensen bang en onderdanig (ook veelvoorkomend). De protesten die er zijn worden met harde hand de kop in gedrukt, dit doet aan Oekraïne denken in 2014. Tevens ondersteund de Russische president Poetin Belarus, dit is de geopolitiek waar dit bericht mee begon in 2014, alweer 7 jaar geleden, gelukkig steeds beter gelezen, want helaas moet gezegd dat er in de gevestigde media weinig aandacht is voor dit soort zaken en bovendien zijn er weinig mensen die het lef hebben om stevige en brede analyses te maken. Historicus Maarten van Rossem is iemand die af en toe een goed tegengeluid laat horen, maar dat is in de onderbreking van een populaire tv quiz…

Lees ook Dossier Vluchtelingen met Updates.

Update 03.12.2021

Staten, regeringen en ministers van buitenlandse zaken denken geopolitiek en handelen strategisch, moraal speelt geen of nauwelijks een rol. De gewone burger leest slechts een klein deel van de uitkomsten van hun overwegingen in de media. Meestal dreigende taal voor de bühne. Men moet even in figuurlijke zin in het land gaan wonen (visualiseren) om een land te begrijpen.

Laten we Moskou nemen. Rusland is (zoals boven reeds geschreven) in landoppervlak het grootse land op aarde, maar er wonen slecht 150 miljoen mensen (een verouderende bevolking, een zwakke economie (fossiele brandstoffen zorgen voor inkomsten) ze zien zich tegenover het Westen (Europa, VS en Japan en andere landen) ca. 1 miljard mensen en China in het oosten met 1.4 miljard mensen waarvan veel mensen en landen direct aan hun landsgrens. Daarom willen ze geen NAVO en westers georiënteerde landen (en raketten) aan hun westelijke landsgrens in Oekraïne en Belarus ea.). (Daarom zullen ze ook hun kernwapens nooit opgeven, zie boven). Al deze gegevens zijn de achtergrond van hun geopolitiek handelen. Door de klimaatcrisis/energiecrisis is er in Europa een grote behoefte aan gas (Nederland is grotendeels gestopt met het naar boven halen van gas na 50 jaar (vanwege aardebevingen in Groningen). Voor Rusland is dit nu een geopolitiek wapen geworden: kiezen tussen Russisch gas of in de kou zitten in de winter. Ook de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 is een geopolitiek wapen, de beslissing/toestemming hierover loopt nog. (Hier zit meer achter dan we in de media lezen, we zullen het nooit weten).

President Poetin verdedig ik echter geheel niet, want dat Rusland een gemankeerde democratie is met een corrupte economische klasse (de bekende oligarchen die na het communisme de macht overnamen en connectie hebben met de politiek) en grote verschillen tussen arm en rijk is zeker.

China ziet de wereld als markt voor zich, decennialang heeft het westen al hun producten daar goedkoop laten assembleren (al de westerse bedrijven zijn er rijk door geworden, zie Dossier China), nu zijn ze zelf economisch sterk geworden (net als Japan in de jaren 1970) en gaan de hele wereld over (kopen grond in Afrika en havens (Griekenland) en versterken hun leger en vooral hun zeevloot. Taiwan zien ze als afvallige provincie en ze streven naar ‘hereniging’. Ook delen van de zee aldaar worden betwist. (Zie ook Dossier China).

De VS (Noord-Amerika) is altijd al een land geweest dat zich over de hele aardbol heeft begeven en ze zien zichzelf als politieagent van de wereld (worden daarin ook gesteund) en hebben ca 800 basis her en der over de hele wereld verspreid liggen en voeren hun oorlogen wereldwijd (Vietnam, Irak ea.). Een hele eeuw lang steunden ze rechte dictaturen en abjecte dictators in Midden- en Zuid-Amerika die ze als ‘achtertuin’ (is invloedsfeer) beschouwen (Nicaragua, Honduras, Chili enzovoort). De CIA gaf en geeft ondersteuning aan alles wat de VS als ‘vitale belangen’ zien. Ook in Oekraïne wordt steun verleend, maar het is allemaal geheim en daarom berichten de media er nooit over. Pas als de documenten na 50 jaar worden vrijgegeven lezen we er wat over.

Hun bedrijven zien de wereld ook als markt (net als China) waar winsten te behalen zijn en markten moeten worden veroverd (fastfood, food, koffie, Big Tech, streaming diensten enzovoort (dit beschreef ik elders, voor het eerst al in de jaren 1990). (Zie ook Dossier Amerika (VS)). In de westerse opinie wordt de VS echter als ‘goed’ gezien, kritiek is beperkt tot enkele kritische bladen (De Groene).

Zoals in 2014 geschreven moet we het handelen van alle drie de landen met dezelfde maatstaven beoordelen.

Update 22.12.2021

De spanningen lopen op tussen Rusland en het Westen geheel zoals ik boven al jaren geleden beschreef, de Koude Oorlog is terug. Het gaat er echter niet om of je in 2021 een analyse hebt over de opgelopen spanningen, het gaat er om dat je 30 jaar geleden zag aankomen wat er zou kunnen gaan gebeuren als er op dezelfde manier politiek wordt bedreven als in het verleden, dat heet leren van de geschiedenis. Daarom spreek ik van de tredmolen van de geschiedenis waar de gevestigde politiek en politici in zitten, net als hamsters in een kooi. Gelukkig heb ik niet de ambitie om iemand te overtuigen en ben ik geen politicus of journalist. In de post-Koude Oorlog tijd in de jaren 1990 schreef ik ‘De geschiedenis herhaalt zich’ en in de 30 jaar daarna ben ik dit blijven volgen. Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken zei Marshall McLuhan (in de jaren 1970).

Update 27.12.2021

Rusland, president Poetin, minister van buitenlandse zaken Lavrov willen in januari gaan onderhandelen met het Westen en voeren dezelfde argumenten aan als ik boven deed (opvallend), maar zoals ten overvloede gezegd ben ik geen aanhanger van Poetin. ‘Putinversteher‘ heet dat in het Duits, je kunt er beter niet van beschuldigd worden. Ik studeerde echter geschiedenis en heb geen voorkeuren, ik analyseer en dat doe ik zo onafhankelijk mogelijk. Dat raketschild in Oost-Europa uit de jaren 1990 was ik even vergeten in mijn argumentatie, maar als ik mij niet vergis begon de ‘Drang nach Osten’ van het Westen toen al (zie boven).

Update 07.01.2022 (8 jaar later)

Goed om vandaag mijn argumenten uit 2014 (8 jaar geleden) te lezen dat voor Rusland de dreiging historisch gezien uit het westen komt en dat dit in de Russische geopolitiek vandaag nog steeds een rol speelt. Het gaat er om dat men na de jaren 1990, na de implosie van de Sovjet-Unie, hier een mening en visie over had, want 30 jaar later heeft Poetin zich ontwikkeld tot een verkapte dictator, nu is het te laat, de polarisatie is al daar. Veel argumenten die ik sinds 2014 ontwikkelde worden vandaag opgeschreven in de Volkskrant door Willem F. Korthals Altes (1949, oud rechter): https://www.volkskrant.nl/ts-be7d348f .

Overigens staan er nog 2 interessante artikelen in de Volkrant vandaag over Rusland. Een Belarussische schrijver die in België woont heeft interessante argumenten, maar noemt het denkbeeldig (niet mogelijk) dat Oekraïne binnen de NAVO komt en dat er rakketten aan de grens met Rusland komen op 10 minuten afstand van Moskou. Dit is nu juist waar het om gaat, alles in het westen is op gericht deze optie wel te verwezenlijken netzo als de VS het liefst haar eigen fregatten en vliegdekschepen in de haven van Sebastopol (op door Rusland geannexeerde Krim) wil laten aanmeren (waarmee ik de annexatie overigens niet goedkeur).

Maar mijn argument is altijd en overal: wat wil de bevolking? staten denken in territorium en macht (Rusland, China en de VS), mensen denken en voelen een identiteit waar ze bij horen. (Zie boven, ik schrijf dit al zo lang).

We moeten nu maar hopen dat het komende overleg tussen de VS en Rusland iets oplevert…..

Lees ook Russische spionnen.

Update 17.01.2022

Dit is diplomatie:

Het is het beste om in Europa geen gas meer van Rusland te af te nemen tot Rusland erkend dat Oekraïne een zelfstandig land is. De tegenprestatie is Oekraïne een onafhankelijk niet gebonden land te laten zijn.

Ook moeten we geen producten uit China meer afnemen tot ze volledige openheid hebben gegeven over de oorzaak van het Covid virus.

Update 22.01.2022

Ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra (1975) (CDA) is ‘de juiste mens op de juiste plaats’, een alleskunner, (uit de consultancy (organisatieadvies), echter geheel zonder diplomatieke ervaring net zo als zijn 2 voorgangers (een projectmanager en fabuleur) en een bedrijfskundige. (zie boven). Dit zijn de mensen die Rusland moeten aanpakken. De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Lavrov (1950) heeft meer dan 30 jaar ervaring in buitenlandpolitiek Dit zijn mensen die weten wat macht, strategie en geopolitiek is. Ook in de VS zijn er dat soort mensen.

Op dit moment dat u dit leest zijn OVERAL in de hele wereld inlichtingendiensten (in opdracht van regeringen) bezig met afluisteren, spionage, infiltratie, undercover operaties, drones vliegen rond en satellieten maken foto’s. dat komt niet de media, alles wat wel in de media staat is propaganda en heeft een doel, in oost en west. Wat te zien is zijn beelden van (schietende) tanks die door de velden rijden, de beelden zijn gemaakt tijdens oefeningen en beschikbaar gesteld, dus toegestaan, door de autoriteiten. De uitwerking is dat de mediaconsument zonder zich ervan bewust te zijn in een bepaalde gemoedstoestand komt….

Het is beter een onderscheid te maken tussen Poetin als autoritaire leider en Rusland als gemankeerde democratie en de vanuit de historie voortgekomen geopolitieke opstelling van Rusland. De propagandaoorlog is al in volle gang en commentatoren hebben genoeg werk (om alles te duiden en vooral te speculeren wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren). Eerder kwam ik tot het woord argumentshoppen/argumentwinkelen, waarmee ik bedoel dat eenieder naar hartelust de argumentatie kiest die hem/haar het beste uitkomt. Bovendien gaat het het geheugen nooit verder dan vorige week. Historische kennis is selectief en beperkt.

Update 05.02.2022

Goed artikel in de Volkskrant vandaag. Een interview met hoogleraar Jonathan Holslag (1981) over zijn nieuwe boek ‘Van Muur tot Muur‘. Enkele punten:

 • Het westen heeft zich afhankelijk gemaakt van Rusland en China en Europa heeft haar geopolitieke positie verwaarloosd, dit begon na de val van de Muur en deze landen zijn er sterker door geworden
 • het was opportunisme
 • 3 decennia liberalisme heeft het autoritarisme versterkt
 • 100 miljard gaat er jaarlijks naar Rusland voor olie en gas
 • in China laat de hele wereld haar producten goedkoop maken en daar zijn we ook afhankelijk van geworden
 • Afrika werd verwaarloosd en de migratiestromen ontstonden
 • in het westen is cohesie afgenomen door de toegenomen sociale ongelijkheid
 • fixatie op geld en korte termijnwinst in het westen
 • er worden muren gebouwd om de buitenwereld tegen te houden
 • er is een kloof tussen oost en west Europa ontstaan
 • in de manier van geld verdienen moeten morele waarden zitten

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-b5e482af

China is een dictatuur met staatskapitalisme, Rusland een gemankeerde democratie met een autoritaire leider en een oligarchie van rijken, de VS zijn een gebrekkige democratie met een vermolmd kiesstelsel waar bedrijfsleven en lobby’s de dienst uitmaken en rijken regeren.

Update 20.02.2022

‘We’ kunnen niet zonder conflict en tegenstander, in het ergste geval oorlog. Conflicten geven een identiteit en laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De Koude Oorlog (1945-1989) gaf een duidelijke tegenstander. Het is psychologie.

De propagandaoorlog is in volle gang, aan beide zijden: het Westen-Rusland. In Rusland is manipulatie door de media extreem (hersenspoeling door de staatsomroep)in het westen is er nog een mogelijkheid andere informatie te vinden.

Update 22.02.2022

Rusland is onder leiding van president Poetin de weg kwijt geraakt en hij heeft de trekken gekregen van een alleenheerser en dictator. Toch is de geschiedenis dat Rusland jarenlang een handelspartner was en er voor het westen geen enkel bezwaar was zaken te doen met oligarchen en vertegenwoordigers van een soort wildwest kapitalisme dat er was (bij de meeste mensen is dit onbekend). Ook Nederland Belastingparadijs (in hetzelfde lijstje als obscure eilanden ver weg) heeft boter op zijn hoofd. De mentaliteit in Nederland is bekend: horen, zien, zwijgen. Bijna alle partijen doen er aan mee. De sancties die er komen hadden er natuurlijk al lang moeten zijn.

Uit 2014, 8 jaar geleden: Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht, mensen voelen waar ze bij horen en geeft hun identiteit. Territoriale grenzen staan weliswaar vast, maar de vraag is wat willen de mensen zelf. Wat willen de burgers in die oostelijke provincies van Oekraïne en op de Krim. Het is onbekend. De separatisten zelf zijn tuig van de richel die een sterke man als leider willen (lees ook De ‘Sterke Man’ / Leide