Dossier Broeikaseffect (CO2)

(Geschreven in 1981)

Update 2022. De conclusies zijn dit jaar 41 jaar oud.

Update 2014, 33 jaar later, conclusies van het Verenigde Naties IPCC klimaatrapport.

Update 2018: besluit sluiting kolengestookte centrales, zie onder.

Enkele conclusies uit 1981 uit mijn afstudeerscriptie (HBO) over het bouwen van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, het milieu, CO2, broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

 • “Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt de hoeveelheid koolstof die er in zit als kooldioxide vrij. Kooldioxide is op zichzelf een niet toxisch gas, maar de concentratie ervan in de lucht heeft een belangrijke invloed op het klimaat. (…..). De warmte kan er dus wel in maar er moeilijk meer uit en daardoor ontstaat het zogenoemde broeikaseffect. (….).”
 • “De toename van het CO2 gehalte kan dus een temperatuurverhoging veroorzaken, hoewel die nog maar nauwelijks waarneembaar is. De verdubbeling van het CO2 gehalte zou de temperatuur op gematigde breedtes met 2 graden verhogen. (…). De poolijskappen zouden smelten en de zeespiegel stijgen. Vooral voor Nederland zou zoiets ernstig zijn (Breda aan Zee).”
 • “Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”
 • “Er heerst nog grote onzekerheid over de effecten die de verhoogde CO2 concentratie in de lucht zal hebben. Het probleem is dat er niets tegen de CO2 emissie te doen is, vandaar dat er in de toekomst misschien een radicale vermindering van het stoken van fossiele brandstoffen nodig zal zijn.”
 • “Het doel zal moeten zijn om het totale (energie)elektriciteitsverbruik drastisch te beperken of te stabiliseren. Er zal veel meer dan tot nu toe het geval is gezocht moeten worden naar energiebronnen die geen negatieve effecten op het milieu hebben zoals de zogenaamde stromingsbronnen wind en zon.”
 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

(Deze laatste zin vond men te dramatisch klinken, maar ik behaalde mijn diploma en onderwijsbevoegdheid).(Lerarenopleiding Gelderse Leergangen Nijmegen, vak aardrijkskunde (en geschiedenis).

(Cursivering en vet is gedaan bij plaatsing op dit blog).

(Deze afstudeerscriptie heeft vanaf 1981 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

De hele afstudeerscriptie is op verzoek te lezen.

Update 13 april 2014 (33 jaar later, conclusies Verenigde Naties klimaatgroep IPCC)

(Tekst NOS): Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kunnen afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat staat in het laatste deel van een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat is gepresenteerd in Berlijn. Ondanks alle maatregelen om de uitstoot te beperken, steeg de uitstoot van CO2 in de afgelopen 10 jaar sneller dan ooit. Dit komt door de wereldwijde groei van de welvaart.

De energieproductie levert de grootste bijdrage aan de uitstoot, met 35%. Zonder stevige nieuwe maatregelen dreigt de temperatuur aan het eind van deze eeuw 3 tot 5°C hoger te worden dan voor de industriële revolutie. Vergeleken met nu zou de temperatuur 2 tot 4 graden stijgen.

Eerder spraken wereldleiders af dat de temperatuur met maximaal 2 graden zou mogen stijgen. Dit betekent dat de uitstoot in 2030 moet liggen op het niveau van 2010. In de jaren daarna moet de uitstoot verder dalen. Dit kan volgens het IPCC alleen als er een overgang komt naar een klimaatneutrale economie zonder fossiele brandstoffen, waarbij geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Volgens de VN moeten landen overschakelen op duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en biomassa.

(Hoeveel gelijk kan men krijgen).

Sinds 1990 brengt het IPCC eens in de zeven jaar een rapport uit met de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatverandering. Het doet dit in drie delen. Vandaag werd het derde deel gepresenteerd in Berlijn. De eerste twee delen verschenen in september en vorige maand.

Update 27.07.2015 (34 jaar later)

Een groep wetenschappers heeft een rapport geschreven waarin staat dat zelfs 2 graden temperatuurstijging veel meer invloed op het klimaat kan hebben dan waaraan men tot nu toe dacht. De analyses worden niet door alle wetenschappers gedeeld, dat moet erbij gezegd worden.

Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem.

Op een bepaald moment, wanneer weten we niet, maakt het niet meer uit of er geen verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas meer plaatsvind, het duurt dan weer eeuwen voor de temperatuur zal gaan dalen in plaats van stijgen, de gevolgen zullen echter voortduren: stijging van de zeespiegel, klimaatverandering, veranderende oceaanstromingen en smeltende ijskappen. 

Wat vaak vergeten wordt te vermelden in de klimaatdiscussie is de exponentiële bevolkingsgroei. Er zijn nu 7 miljard wereldbewoners en de bevolkingsgroei gaat door naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners eind van deze eeuw. (In het jaar 1800, pas 215 jaar geleden, waren er 1 miljard wereldbewoners, in 1960 3 miljard). Zeer veel mensen wonen in kustgebieden die klimaatgevoelig zijn, dus een zeespiegelstijging kan miljoenen mensen op drift doen raken (klimaatvluchtelingen) Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel en het is in economische zin de belangrijkste helft. In mijn afstudeerscriptie staat ook de zin: “Breda aan zee”….

Het heeft met menselijke hoogmoed te maken, de mens als ‘kroon op de schepping’. De meeste mensen hebben de illusie dat de mens ‘in control’ is. Dat is natuurlijk niet zo, de mens is een nietig wezen in een oneindig heelal. De natuur gaat haar eigen gang, met of zonder mens. Als je ’s ochtends onder een warme douche staat en je begrijpt niet dat het pure luxe is, ontgaat je iets……

Update 01.10.2015

In de Volkskrant vandaag een artikel over een leidinggevende bij de Engelse Bank die ervan uitgaat dat klimaatsverandering een gegeven is. Hij maakt zich in eerste plaats zorgen om de financieel-economische gevolgen, want hij ziet in dat de mens misschien heel veel fossiele brandstoffen ongebruikt zal moeten laten en in de grond moet laten zitten of zeer dure technieken nodig zijn om schadelijke uitstoot tegen te gaan. Dit zal zal een grote impact hebben op al die bedrijven en investeerders die in fossiele brandstoffen handelen of delven en daarmee op de economie als geheel.

Onbedoeld legt hij een aspect bloot waar het kapitalisme als economisch systeem heeft gefaald: korte termijn denken en handelen. Hij zegt dat ze in de financiële wereld en in de krediet verschaffing 3 jaar vooruit kijken, hooguit 10 jaar….

Update 14.12.2015 (34 jaar later)

195 landen hebben tijdens de klimaattop in Parijs besloten het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, meer gebruik te gaan maken van alternatieve energiebronnen en op deze wijze de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1.5 graden in deze eeuw.

Update 16.12.2015

Dit jaar heeft Nederland de grootste hoeveelheid kolen gebruikt in 25 jaar. Dit komt door de drie nieuwe kolencentrales die in gebruik zijn genomen.

Update 05.02.2016 

(Laatste Update bij dit bericht, er is niets meer aan toe te voegen).

-De maximumsnelheid op veel autowegen gaat omhoog naar 130 km. Het is bekend dat autorijden luchtvervuiling veroorzaakt. Tevens overlijden mensen in Nederland eerder door het zogenoemde fijnstof.

-Volkswagen heeft jarenlang doelbewust voor extra luchtvervuiling gezorgd door sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de uitstoot van schadelijke stoffen hoger was dan toegestaan.

-Shell wil de komende decennia het beleid van het delven van fossiele brandstoffen niet aanpassen.

Bovenstaande 3 feiten van de afgelopen week doen denken aan een longkankerpatiënt die in het ziekenhuis ligt te roken.

Update 18.05.2018 (Extra Update)

De cirkel is rond. In 1981 bouwde men nieuwe kolengestookte centrales, nu gaan ze dicht vanwege de milieueffecten, zie boven.

De 2 oudste kolengestookte centrales moeten in 2025 sluiten, de andere in 2030, zo is vandaag besloten door de regering.

Update 24.11.2018 (Extra Update)

De kolengestookte elektriciteitscentrale in Nijmegen wordt afgebroken, er komen zonnepanelen voor in de plaats. Dit is de centrale waar ik op 26 maart 1981 iemand interviewde voor mijn scriptie. De centrale heette toen PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij ). De naam en eigenaar veranderde vele malen door de jaren heen (NUON, Electrabel).

Update 02.08.2019 (Extra Update)

 • ‘Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem’. (Geschreven in 2015). De Australische wetenschapper en klimaatexpert Dr Joëlle Gergis vraagt zich in een artikel af of het beruchte ‘tipping point’ nu al is bereikt. De nieuwste berekeningen noemt zij schokkend. De eerdere berekeningen van het IPCC uit 2013 zijn waarschijnlijk te optimistisch en een stijging van de gemiddelde temperatuur van 2.8 tot 5.8 is mogelijk. In deze eeuw 2.9 tot 3.4. Zelfs de doelstelling van 1.5 tot 2 zal ernstige effecten hebben zoals smeltend ijs op Groenland en Antarctica en sterke stijging van de zeespiegel en extreem weer zoals droogte. 
 • Veelzeggende cijfers: er is sinds de Industriële Revolutie 300 miljard ton CO2 in de atmosfeer gekomen door het gebruik van kolen, olie, gas, bruinkool ed.
 • Men berekent het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer: 280 in de tijd voor de Industriële Revolutie, nu 410, over 40 jaar 560 (een verdubbeling).

Het artikel: Joelle Gergis

Update 25.09.2019 (Extra Update)

De wereld is in rep en roer over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde. De tegenstellingen nemen groteske vormen aan. Aan de ene kant het 16 jarige meisje Greta Thunberg met een emotionele speech. Zij neemt erg veel op haar schouders en mag wel uitkijken voor haar eigen gezondheid. Er ligt massahysterie op de loer. Aan de andere kant Leon de Winter met zijn columns in de telegraaf, hij ontkent klimaatverandering en voert deskundigen op die dat zeggen, het zijn uitzonderingen. Klimaathysterie (ook de ontkenners) is niet goed en niet nodig, er moet gehandeld worden, in  de eerste plaats door de verantwoordelijke politici. Veel mensen ontkennen de klimaatverandering omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Die zullen groot zijn. De hele discussie neemt bizarre vormen aan met links – rechts tegenstellingen en polarisatie binnen de klimaatdiscussie. De vraag is welke richting dit op zal gaan.

Ik denk aan mijn conclusies uit 1981:

 • 1) Minder fossiele brandstoffen gebruiken, dus vooral minder kolen en olie, want gas geeft de minste vervuiling.
 • 2) Meer gebruik maken van zonne- en windenergie.
 • 3) Ieder product moet een directe relatie hebben met de impact op het milieu.
 • 4) Energiebesparing. Zuinig zijn met het gebruik.
 • 5) “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Deze zin vond men toen te dramatisch).
 • Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

Update 07.10.2019 (Extra Update)

Tv programma Tegenlicht van de VPRO liet zien dat Shell in 1987 al een rapport over klimaatverandering schreef, later werd het afgezwakt. In de jaren 1980 was er al het vermoeden van opwarming door CO2 in de atmosfeer en het broeikaseffect (zie boven).

Update 19.09.2020 (Extra Update)

Misschien een omslag in het denken van de verantwoordelijken. Ursula von der Leyen (1 jaar jonger dan ondergetekende) voorzitter van de Europese Commissie (uitvoerend orgaan van de Europese Unie) zei deze week dit: ‘Ons huidige verbruik van grondstoffen, energie, water, voedsel en landgebruik is niet houdbaar. We moeten onze consumptie en productie, hoe we leven en werken, eten, verwarmen en vervoeren, veranderen.’  Dit is wat ik zelf in 1981 in andere woorden zei en in de jaren 1990 werkte ik dit verder uit. 

Update 12.12.2020 (Extra Update) (5 jaar na Klimaatakkoord Parijs en 40 jaar na mijn afstudeerscriptie).

In de Volkskrant een balans.

De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog steeds. De opwarming word nu berekend op +1.2 graad warmer. De huidige trend met de plannen zoals die nu zijn is +3 graden. Voor 2030, dus in 10 jaar, moeten de emissies halveren. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nul zijn, dus in 30 jaar. Als dat gehaald wordt is dat een bijzondere prestatie van de mensheid, misschien net zo bijzonder als alle uitvindingen tot nu toe samen. Overigens gaat de opwarming dan natuurlijk door, want, zoals eerder gezegd, heeft het klimaat geen aan-uit knop zodat bij een nul uitstoot de ijskappen en gletsjers direct weer weer aangroeien en de permafrost stopt met ontdooien en het laten ontsnappen van methaangas, daar gaat misschien wel 100 jaar overheen (misschien net zoveel tijd als nu de CO2 in de lucht gebracht is).

De wereld zal echter niet vergaan, de mens is adaptief, past zich aan, dat heeft de geschiedenis laten zien, Suvival of the fittest van Darwin is er op gebaseerd (vaak verkeerd begrepen als ‘de sterkste wint’, dit moet zijn degene (soort) die zich ‘het beste aanpast wint’). Ondergelopen delen van de wereld worden verlaten. Extreem weer zal tot schade leiden, maar die zal telkens worden hersteld. Er is bijvoorbeeld nu al Nederlandse wijn, dat zal toenemen. Dat er veel onrust zal zijn door migratie en economische schade is dan wel zeker, dit is nu al gaande. We zitten midden in een proces van de verdeling van schaarste, niet alleen tussen de rijke landen en de arme landen, maar ook binnen de rijke landen zelf waar nu al een welvaarts/vermogenskloof is. Ik schreef er elders over.

Het artikel in de Volkskrant is hier te lezen: https://www.volkskrant.nl/ts-b1dc59c3

Update 09.08.2021 (Extra Update)

Vandaag een nieuw rapport van het IPCC. De wereld wordt geteisterd door door droogte veroorzaakte bosbranden. Uit mijn conclusies 40 jaar geleden:

“Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”

Ondanks alles moeten de wetenschappers de lange termijn effecten onderzoeken, want niet iedere extreme regenbui en periode van droogte heeft met klimaatverandering te maken. Alarmisme is niet goed, de mensheid heeft de technische middelen om te veranderen, maar dan zal het economisch systeem kapitalisme moeten veranderen en zal er een herverdeling van welvaart en vermogen nodig zijn….

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Een dramatisch rapport van de IPCC vandaag op basis van 14.000 (veertienduizend) onderzoeken, het rapport is 500 pagina’s dik. Wat schreef ik in de jaren 1990: ‘We beleven een goed gedocumenteerde ondergang’ (omdat er toen ook al veel onderzoeken waren) en ‘Mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’ (omdat we over de verdeling van schaarste praten).

Update 21.04.2022

Fotoreportage kolencentrale in Nijmegen: https://wp.me/pxVaI-5qy

Update 17.06.2022

Deskundigen betwijfelen of de doelstelling van maximaal 1.5 graden stijging gehaald gaat worden, men ziet eerder +3 graden gemiddelde stijging.

Door de te tekorten ontstaan door de oorlog in Oekraïne overweegt men de kolencentrales langer te gebruiken en weer gas uit de bodem van Groningen te halen (in het uiterste geval).

De mensheid moet nu kiezen tussen in de winter in de kou zitten, het klimaat en Oekraïne steunen…..

Update 28.10.2022

Een nieuw alarmerend rapport van de Verenigde Naties, de +2 graden grens (zie boven) is niet meer haalbaar. “Wat we meemaken is een goed gedocumenteerde ondergang”, door mij geschreven in de jaren 1990. Dat was mijn constatering toen omdat er al heel veel onderzoek was en rapporten werden geschreven die zeiden dat het anders moest.

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Contact opnemen over bovenstaande en de fotografie kan via ronaldpuma.nl.

Fotogalerij:

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

Geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dystopia

(Geschreven in 2021) (Met Updates 2022)

Al deze (vooral westerse) maatschappijen hebben nog maar een klein beetje tegenslag nodig en de boel stort in en de mensen staan onvrijwillig te barbecueën op het balkon, in de tuin of in het park.

Een flinke stroomstoring, een onbeheersbaar computervirus, een grote computer hack met gijzelsoftware bij vitale bedrijven, een vulkaanuitbarsting (vliegverkeer), een storing in het sattelietverkeer en/of een breuk in een onderzeese trans-Atlantische kabel (ongeluk of sabotage), een wereldwijde beurskrach (beursineenstorting door speculatie en/of computerproblemen en/of een schuldencrisis), een nieuw gemuteerd virus, extreem weer (overvloedige sneeuwval, overstromingen door hoog water, watertekort door hitte, tegenvallende oogsten door droogte/hitte) enzovoort.

Dystopia is een angstbeeld voor de toekomst, het tegendeel van Utopia dat een wensbeeld voor de toekomst van een samenleving is (dit wordt een antoniem genoemd).

Update 26.03.2021

Een containership dat vastloopt in het Suezkanaal en de hele wereldhandel is ontwricht. Alles wordt door globalisering en wereldhandel goedkoop in Azië gemaakt en over de hele wereld gebruikt in producten. Ook vitale medicijnen en beschermingsmiddelen. Lees er hier over: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal

Lees ook: De angstmaatschappij hoe collectieve angst de maatschappij is gaan beheersen, een permanente staat van zijn.

Update 02.10.2021

We zijn al midden in het tijdperk van schaarste terechtgekomen.

De coronacrisis lijkt voorbij, de economie groeit alsof er niets is gebeurd. Maar schijn bedriegt. We zien allerlei losse gebeurtenissen die samen komen en elkaar beïnvloeden. We zijn al midden in het tijdperk van schaarste terechtgekomen, het kapitalisme kraakt in al haar voegen. Enkele voorbeelden.

In Nederland hebben we 60 jaar ‘gratis’ gas gehad dat zich door een geologisch toeval onder de Nederlandse bodem bevond (opbrengst 420 miljard). De huizen verzakten en bewoners zitten in de misère. De gaskraan is grotendeels dicht. Maar gas is nodig voor huishoudens en industrie. De gasprijs stijgt bij schaarste. Huishoudens krijgen een hogere energierekening, bedrijven maken hun producten duurder, consumenten betalen dus hier ook meer.

In Engeland zijn door de Brexit en door de pandemie veel werkers uit de MOE landen (Midden en Oost Europa) vertrokken, er is nu een tekort aan chauffeurs voor benzinestations en supermarkten. Er staan rijen voor de benzinepomp (benzine is ook duurder), de schappen in de supermarkt raken leeg en producten worden duurder. Het leger (militairen) moet gaan helpen.

In Frankrijk heeft de regering de gasprijs bevroren tot na de winter. Mensen die in de kou gaan zitten worden boos en gaan protesteren.

Deskundigen hopen dat het geen strenge winter gaat worden want bij een strenge winter zullen de energietekorten groot worden. We zijn dus nu afhankelijk van het weer of we de winter warm doorkomen. Ook in de zomer kan er een energietekort ontstaan als er te weinig wind voor de windturbines is en te weinig zon voor de zonnepanelen

Update 30.12.2021

Toevoeging: gastekort door strenge winter, oost-west conflict met nieuwe Koude Oorlog, lege schappen in winkels door grondstoffentekort en tekort aan personeel (vrachtwagenchauffeurs). Vergrijzing/bevolkingsafname. Onderbelicht, maar doet zich al voor in Rusland, Japan en het Westen. In tegenstelling tot India (ruim 1 miljard mensen en Afrika ook ruim 1 miljard mensen) waar de bevolking jong is en groeit. Allemaal mensen die dezelfde levensstandaard willen als in het Westen nu en dat is onmogelijk vanwege de klimaat/energie/grondstoffenkwestie.

Update 03.03.2022

…..’oost-west conflict met nieuwe Koude Oorlog‘. (2021).

De wereld zit op een gladde glijbaan en gaat snel naar beneden.

De mens is speelbal van de geschiedenis.

Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken. (uit de context van Marshall McLuhan).

Update 19.03.2022

Waarschuwingen voor hongersnood in Europa veroorzaakt door het wegvallen van de landbouwproductie in Oekraïne en import uit Rusland…..Mensen zijn nu al aan het hamsteren, bloem en zonnebloem olie zijn al uitverkocht in sommige supermarkten….

Mijn basis advies:

Zorg thuis voor een zaklamp met nieuwe batterijen, een radio met batterijen, kaarsen/waxinelichten, lucifers, een hoeveelheid contant geld (voor als de pinautomaten niet meer werken), gouden sieraden/diamanten (voor als ook geld geen waarde meer heeft), eten voor een paar weken (rijst/pasta/pastasaus/vis in blik/soep in blik/of zakjes), controleer de campinguitrusting (gashouder met gas, een jerrycan voor water en dergelijke). (Dit heb ik zelf altijd al gedaan). Er zijn ook zogenoemde ‘preppers’ die zich voorbereiden op alle mogelijke rampen. In de VS (waar anders) zijn er extreme preppers die schuilkers kopen in de woestijn (ze zijn voorzien van douche, keuken met magnetron), uiteraard alleen voor de rijken.

Tegen een oorlog met kernwapens (waarover gesproken wordt) (verbijsterend) is niets te doen, wat er ook beweerd wordt. Het is voor mij een groot Déjà vu van de jaren 1980.

Twee voorspellingen van mij zijn uitgekomen: we krijgen een klimaatcrisis (uit 1981) en oorlog komt terug (uit 1992). Een wrang gelijk hebben.

Ook uit de jaren 1990: “De beschaving zijn eindigen als een klucht” en “De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart”.

“De smaak van het brede publiek houdt geen verband met waarde en kwaliteit. De pessimist kan gelijk hebben en de optimist ongelijk, toch luisteren we liever naar een optimist die het bij het verkeerde eind heeft dan naar een pessimist die gelijk heeft”.

Geschreven door hoogleraar/schrijver/journalist MS Arnoni (1922-1985). Hij overleefde concentratiekampen in WO2, vertrok in de jaren 1970 uit de VS vanwege nationalistische tendensen. Schreef een boek met de titel ‘Moeder was niet thuis voor haar begrafenis’ (1982) en ‘Het recht om pessimist te zijn’ (postuum 1991). (Het citaat is uit laatstgenoemde boek afkomstig).

Update 25.06.2022

Toevoeging: meteorietinslag. Wordt altijd vergeten, maar de mens is een toevalsproduct ontstaan in miljoenen jaren, miljarden jaren. 66 miljoen jaar geleden was er de bekende meteorietinslag bij Mexico waarbij de dinosauriërs (gigantische dieren, onverwoestbaar) en bijna alle levende wezens uitstierven. Het heelal is te groot voor een totale observatie waardoor een meteoriet geheel onverwacht de aarde zou kunnen bereiken. Men verwacht het niet met de huidige kennis, maar mogelijk is het wel. De meteorietinslag in Rusland in 2013 zagen de deskundigen NIET aankomen, de schade bleef beperkt. Ook een botsing in het heelal is mogelijk en kan niet voorziene impact hebben.

Denk het ondenkbare en onvoorstelbare. Wij leven in een welvaartsparadijs (een deel van de wereldbevolking), vol van de prestaties van de laatste 250 jaar (na de industriële revolutie), maar welvaart heeft een prijs. Als we de aanwezigheid van de mens op deze planeet binnen de tijdsspanne van 1 uur zien, komt de mens in de laatste 5 minuten en de moderne in mens in de laatste minuut…..

Update 13.08.2022

Een gemiddeld journaal is een rampenoverzicht geworden, van crisis naar crisis, van ramp naar ramp. Waar kijken we naar, is het een ‘perfect storm’ waarin alles samen komt: een hittegolf en een neerslagtekort. In heel Europa is sprake van verdroging en deze treft de landbouw, oogsten zijn minder prijzen stijgen. De waterstand van de rivieren in heel Europa is laag, schepen kunnen minder lading meenemen vanwege de diepgang van een schip. Het is een domino-effect, het een beïnvloed het ander.

Update 16.09.2022

Uit 2021: Al deze (vooral westerse) maatschappijen hebben nog maar een klein beetje tegenslag nodig en de boel stort in en de mensen staan onvrijwillig te barbecueën op het balkon, in de tuin of in het park. (zie boven). Mensen zijn momenteel HOUT aan het kopen voor de komende winter (ook in Duitsland, er was een bedrijf op tv met 300 mensen op een wachtlijst voor hout). De gasvoorraden in NL schijnen gevuld te zijn, maar bij een strenge winter kunnen er problemen ontstaan. De gasprijs is echter zodanig gestegen dat mensen en bedrijven het nu al niet meer kunnen betalen. Bakkers kunnen dan geen brood meer bakken.

Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken. (uit de context van Marshall McLuhan).

Update 29.09.2022

De gaspijpleidingen door de Oostzee zijn verwoest door sabotage en misschien is gastoevoer uit Rusland door deze gasleidingen nooit meer mogelijk. Men vreest hetzelfde voor alle onderzeese kabels…(zie boven uit 2021).

Update 29.11.2022

Het advies van de instanties is een noodpakket in huis te hebben…

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Tekst uit 2015 (Dossier Broeikaseffect).
Het is vijf over twaalf voor de mensheid. Foto (C) Ronald Puma.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Vluchtelingen

(Geschreven in 2013) (Met Updates 2022 9 jaar later/30 jaar later)

Dit schreef ik in 1992 in mijn artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’: “Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld of delven het onderspit binnen de rijke wereld zelf”. Uit het artikel ‘Het einde van het communisme’ uit 1991: …..“Hierdoor worden we geconfronteerd met migratiestromen van grote aantallen mensen naar de welvarende delen van de wereld, onder andere Europa”. Waarmee gezegd is dat de vluchtelingenstroom uit Afrika al meer dan 20 jaar aan de gang is. (zie krantenartikel NRC 1992 in de fotogalerij). Als er 250 mensen in de zee voor Lampedusa verdrinken is het nieuws en terecht.

Men wil veel geld gaan uitgeven om technisch hoogwaardige patrouilleschepen de gammele bootjes te laten opsporen en terugsturen. Dit is de manier waarop de rijke wereld de armen op afstand wil houden. Beter is het om (zoals meer dan 30 jaar geleden al bekend), importheffingen te verminderen en doelgerichte ontwikkelingshulp te organiseren om zo landen en mensen de kans te geven op een betere toekomst in hun eigen land, want het toelaten van grote aantallen immigranten is geen goede oplossing. Onlangs is gebleken dat bedrijven uit arme landen via Nederland belasting ontwijken om zo in eigen land geen geld naar de staatskassen te laten gaan. Dit bedrag zou hoger zijn dan er geld aan ontwikkelingshulp wordt gegeven. Het is al abject dat bijna alle grote bedrijven binnen de rijke landen geen of minder belasting betalen door (weliswaar) legale mogelijkheden in Nederland (belastingontwijking genoemd in plaats van ontduiking), echt moreel verwerpelijk wordt het als ontwikkelingslanden benadeeld worden en in het Westen goede sier gemaakt wordt met het geven van ontwikkelingshulp, die overigens meestal is gekoppeld aan het bedrijfsleven. Dat is wat heer Balkenende (8 jaar MP van de ‘BV Nederland’) en anderen, bedoelen met “de VOC mentaliteit” en waar ze zo trots op zijn. Nederland heeft een traditie op dit gebied die met de slavenhandel is begonnen. Er zijn sinds begin jaren 1990 duizenden mensen verdronken in de Middellandse Zee. Met binnen de rijke wereld zelf bedoelde ik de toenemende armoede in welvarende landen.

Update 20.11.2013

Economische vluchtelingen die de armoede ontvluchten in Afrika bestormen geregeld de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Hekken moeten steeds hoger en sterker worden gemaakt om de massa’s tegen te houden. Er zijn vluchtelingenkampen waar de migranten wachten op een kans om naar Europa te komen. Het zijn de mensen die geld hebben om een smokkelaar te betalen.

De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets, een beetje rijst, geen bed maar een matje op de grond en geen meubels. Zicht op verbetering is er niet. Is het vreemd dat de mensen die niets hebben in de andere kamer proberen te komen.

Ontwikkelingshulp is vaak slecht besteedt zo hebben onderzoeken uitgewezen, tevens zijn er teveel organisaties en is er versnippering. Beter is het om enkele landen te helpen ontwikkelen en die als voorbeeld te nemen. Dit moeten alleen landen zijn die een politiek systeem hebben dat  aan de doelstelling voldoet, wat op zich al een probleem is. Geld geven aan een land als bijvoorbeeld India is niet goed, dit land heeft een zeer rijke elite die maatschappelijke ongelijkheid in stand wil houden. Tijdens de Koude Oorlog na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 (de val van de Berlijnse Muur) probeerden veel mensen de DDR en andere communistische landen achter het IJzeren Gordijn te ontvluchten als politiek vluchteling. Dit heette toen ‘de mensen stemmen met hun voeten’ en ze werden toegelaten. Nu zien we hetzelfde met economische vluchtelingen uit Afrika en politiek vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Deze worden niet toegelaten en ze verdrinken in zee, worden in kampen opgesloten of wonen in de parken van Athene.

Update 23.08.2014

De regering trekt extra geld uit voor ontwikkelingssamenwerking. Men gaat dit gebruiken voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio waar ze het eerste aankomen. Het is echter een grote vergissing om noodhulp en opvang ontwikkelingssamenwerking te noemen, het heeft er niets mee te maken. Ontwikkelingssamenwerking is landen die economisch en maatschappelijk geholpen moeten worden ondersteunen om het land te ontwikkelen. Importbeperkingen moeten worden aangepast en er moeten geen landbouwproducten worden gedumpt die de lokale economie ontwrichten. Door deze maatregelen komen er minder vluchtelingen die opgevangen moeten worden.

In 1993 schreef ik:”de grenzen moeten dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp moet worden verhoogd”, maar dat is 20 jaar geleden.

Update 24.04.2015

Steeds meer bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee, met honderden tegelijk. De discussie over de aanpak wordt verkeerd gevoerd. Er zijn, in tegenstelling tot 1992 toen ik er over schreef, nu twee categorieën vluchtelingen. De eerste categorie is  nog dezelfde als 25 jaar geleden, mensen die vluchten vanwege een economische reden uit Afrika. Ze hebben in hun eigen land geen toekomst en willen naar het welvarende Europa dat ze door de media zo goed kennen. Ze willen werken, geld verdienen en een toekomst opbouwen. De tweede categorie zijn de vluchtelingen uit oorlog- en conflictgebieden, Syrië, Libië, ja eigenlijk uit het hele Midden Oosten.

De enige oplossing voor de eerste categorie is de landen in Afrika economisch op te bouwen (zie boven). De oplossing voor de tweede categorie is complex. Mensen ontvluchten oorlog en geweld en zoeken veiligheid. Het is duidelijk dat we in Europa niet alle mensen kunnen opvangen. Tevens is er geen Europese aanpak, minister-president Rutte zei: het is gewoon pech dat Italië daar ligt en dus moeten ze de vluchtelingen opvangen. Dat noemen ze een Europese aanpak. Ook het armlastige Griekenland wordt overspoeld met vluchtelingen. Er zijn landen in Europa die bijna geen vluchtelingen opvangen. Men moet een berekening maken van inwonertal versus het aantal vluchtelingen dat opgevangen kan worden. Misschien is een verdeelsleutel op basis van BBP (Bruto Binnenlands Product, de welvaart van een land) en het aantal vluchtelingen nog beter. Op deze wijze is er een verband tussen welvaart en de draagkracht van een land om vluchtelingen op te nemen. Maar het aanpakken van de oorzaken verdient ook hier natuurlijk de voorkeur. Directe oplossingen zijn er niet, dit soort conflicten hebben een tijdsspanne van decennia.

Kort samengevat in een reactie elders op een artikel (over vluchtelingen uit Ghana) in de Volkskrant van Kees Broere:

We moeten beginnen met het maken van een duidelijk onderscheid tussen economische en politieke vluchtelingen. Deze (mooie) reportage van Kees Broere laat goed de economische vluchtelingen zien. Politiek vluchtelingen komen momenteel oa uit Syrië en Libië. Beide vragen een geheel andere aanpak. Zoals al DECENNIA bekend is, moeten de internationale handelsverhoudingen worden verbeterd, importheffingen worden veranderd, moeten er geen westerse producten (en afval) in Afrika gedumpt worden. westerse bedrijven moeten goede lonen betalen en belastingontduiking via de Zuidas in Amsterdam moet worden verboden. Met goede doelgerichte ontwikkelingshulp kunnen deze landen zich ontwikkelen en zullen deze vluchtelingen thuis blijven. Politiek vluchtelingen zijn van alle tijden, deze zullen (ten dele) geholpen kunnen worden. In Europa moet er een verdeelsleutel komen die een koppeling maakt tussen de welvaart van een een land (bijvoorbeeld bbp) en de opname van vluchtelingen. Er zijn Europese landen die weinig vluchtelingen opnemen, in Italië en Griekenland bevinden zich veel vluchtelingen (het is beter dit niet goed te praten op de wijze die MP Rutte deed door te zeggen dat het pech is dat Italië daar ligt, maar dit terzijde).

Update 09.05.2015

Kijk, er wordt nagedacht in Brussel. Vandaag in de Volkskrant een artikel. De Europese Commissie wil iets gaan doen aan de vluchtelingen. Er moet in Europa een quotum komen voor de opname van vluchtelingen op basis van de welvaart, bevolkingsomvang, werkeloosheidspercentage en het aantal asielzoekers dat er al is. Tevens komen er maatregelen om de komst van asielzoekers af te remmen. Landen waar mensen vandaan komen krijgen hulp. De maatregelen zijn wel tweeslachtig. Opvang van mensen ter plekke, betere grensbewaking en mensen terugsturen. Als de landen niet meewerken krijgen ze een korting op ontwikkelingshulp.

Het is beter maatregelen te nemen die de uitstroom van mensen tegengaat door de oorzaken weg te nemen (zie boven).

Update 26.05.2015

Vandaag een opinieartikel van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen (in de Volkskrant). Voor het eerst in tijden dat iemand pleit voor aandacht voor de landen waar al die vluchtelingen vandaan komen. De minister wil 50 miljoen euro besteden aan verbetering van de economieën van enkele Afrikaanse landen en hoopt dat andere landen zullen volgen. Hoopt, ik vraag mij dan direct af waar het Europese beleid is. Zelf denk ik dat er een Marshallplan nodig is vergelijkbaar met de hulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, dus miljarden (maar alleen volgens de aanpak die boven beschreven is).

Waar ze simpelweg mee moeten beginnen is bijvoorbeeld de Nederlandse rozenkwekers die in Afrika hun rozen kweken (gebeurt al meer dan 10 jaar) en wereldwijd exporteren hun personeel een goed loon te geven, dat is iets waar je een land echt mee helpt. Of cacaoboeren een goede prijs geven voor hun producten. Maar het is al heel lang duidelijk dat alles waar we in het rijke westen voor moeten inleveren niet gebeurt, want dat vraagt iets van ons en dat kan natuurlijk niet (ironisch bedoeld). Het gaat er om verbanden te leggen tussen verschillende nieuwsfeiten: 50 miljoen is net zoveel als er in Rotterdam aan een nieuw museum wordt uitgegeven (Collectiegebouw Museumpark). 

Die 50 miljoen voor Afrika komt uit het Dutch Good Growth Fund. Wist niet dat het bestond, in de naam zit zit de tweeslachtigheid al besloten, gaat het om de groei van Nederland of de groei elders? Ook de naam van de minister mevrouw Ploumen (dit heet een minister zonder portefeuille en valt onder Buitenlandse Zaken) is Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse handel is het doel (en staat vooraan), Ontwikkelingssamenwerking/hulp het gevolg (typisch zo’n VVD/VOC mentaliteit) (zie boven). Er is een lijst van 68 landen die in aanmerking komen voor dit fonds. (India staat er ook op (zie boven).

Update 01.07.2015

Een treffend verhaal van NOS correspondent Koert Lindijer van de NOS over het Afrikaanse land Mali dat mijn analyse geheel bevestigd. Jongeren gaan weg omdat er geen werk en toekomst is, ze zien geen alternatief. Mensen die na jaren terugkeren, en die niet omgekomen zijn tijdens de overtocht, hebben succes. De migratie begon al in de koloniale tijd die ruim 60 jaar bestond als kolonie van Frankrijk. Een kwart van de Malinezen woont in het buitenland, vooral in Frankrijk. http://nos.nl/artikel/2044569-migratie-is-in-mali-religie-geworden.html

Update 17.07.2015

In de Ethiopië is een VN conferentie met de naam Financing for Development. Wat ik eerder schreef (zie boven) wordt bevestigd met nieuwe cijfers. 90 miljard euro wordt via fiscale sluiproutes (dus ook via Nederland) aan arme landen onttrokken, bijna evenveel als deze landen aan ontwikkelingshulp krijgen (117 miljard). Het onttrokken bedrag is nog groter door belastingafspraken tussen landen. Een international rechtsorgaan om belastingontduiking tegen te gaan wordt tegengehouden door de rijke landen. Hoe duidelijk kan het zijn. Het aantal (boot)vluchtelingen zal hierdoor toenemen.

Update 05.09.2015 

Er is een exodus aan de gang die Bijbelse associaties oproept. Syriërs die met bootjes vanuit Turkije naar de Griekse eilanden zijn gevlucht, reizen via de Balkan naar Hongarije en willen naar het ‘beloofde land’ Duitsland. Ze reizen in overvolle treinen en lopen met duizenden tegelijk langs snelwegen naar het noorden. Het beeld van een klein jongetje dat dood op een stand in Turkije ligt schokte de wereld deze week.

De Syriërs zijn politiek vluchtelingen die hun land ontvlucht zijn voor wrede dictator Assad die nietsontziend al een paar jaar een oorlog voert tegen zijn eigen bevolking. (Het zijn overigens wel de mensen die het kunnen betalen om te vluchten, de middenklasse. Navrant is het het beeld van vluchtelingen die met hun telefoon een selfie maken op de standen van een Grieks eiland om te laten zien dat ze het gehaald hebben). Wat is nu de achtergrond van deze tragedie.

De vluchtelingen zijn het slachtoffer van immorele internationale machtspolitiek. Rusland houdt al jaren in de Verenigde Naties iedere actie tegen Assad tegen, dit is onderdeel van hun geopolitiek waarover ik in een ander artikel heb geschreven (Dossier Geopolitiek). Maak geen vergissing, de Verenigde Staten, Rusland en China voeren achter de schermen een genadeloze strijd om politieke en economische macht in de hele wereld. De volksopstand in Oekraïne van 2014 heeft iets in gang gezet. Een door Rusland gesteunde regering kwam ten val en er kwam een op het westen georiënteerde regering. In het Oosten van Oekraïne en op het schiereiland de Krim is de meerderheid van de bevolking op de hand van Rusland. Regeringen en staten denken echter niet in voorkeuren van de bevolking, maar in macht en territorium. Rusland annexeerde de Krim vanwege de militaire havens. Het westen is er als de kippen bij om Oekraïne binnen de invloedssfeer te krijgen en direct economische, politieke en verhulde militaire steun te geven. Het zou mij helemaal niets verbazen als Amerikaanse militaire adviseurs in Oekraïne al lang aan het werk zijn, maar dat lezen we natuurlijk nooit in de krant. De president van Rusland, Poetin (een KGB (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) ambtenaar in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen.

Daarmee zijn we terug bij de miljoenen mensen die op de vlucht zijn vanuit Syrië en bij de 200.000 mensen die door president Assad zijn vermoord. Zolang de internationale gemeenschap geen actie onderneemt tegen deze dictator zal de exodus doorgaan.

Update 13.10.2015

De Nobelprijs voor economie ging dit jaar naar Angus Deaton. Een van zijn specialisaties is armoede en ongelijkheid. Hij gelooft niet in ontwikkelingshulp, maar meer in het opheffen van handelsbelemmeringen. (zie boven, ik zeg dit al 30 jaar, sinds mijn studie).

Dat de geschiedenis zich herhaalt en dat mensen niet van de geschiedenis leren is bekend. Meestal herhaalt de geschiedenis zich op een andere manier, bij de vluchtelingencrisis herhaalt de geschiedenis zich echter als een kopie. We schrijven de jaren 1990, de VVD en de PvdA (en D66) regeren 8 jaar in twee regeerperiodes van 1994 tot 2002. (Minister-president is Wim Kok, minister van financiën is Gerrit Zalm). Per jaar komen er gemiddeld 50.000 asielzoekers Nederland binnen, of het economische of politieke vluchtelingen waren werd nooit helemaal duidelijk want de asielprocedures deugden niet. Asielzoekers werden in tenten ondergebracht, want de opvanglocaties waren vol (zie fotoreportage onder). Door de langzame asielprocedures ontstond er een groep mensen die 10 jaar later een generaal pardon kregen, 27.000 mensen. Deze gang van zaken was de voedingsbodem voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en in 2015 Geert Wilders. Over 10 jaar is er weer een generaal pardon voor de asielzoekers die dit jaar Nederland binnenkomen, geschat op 50.000.

Een grafiek van het COA uit 2014, toen er na een daling van een aantal jaren een lichte stijging was van het aantal asielzoekers. De toename van asielzoekers tijdens de ‘Paarse’ regeringen (1994-2002) met Wim Kok (PvdA) en Gerrit Zalm (VVD) is goed te zien.

Paars 1994 -2002

In 2015 komen er opnieuw kampen, ze weten niet waar mensen ondergebracht moeten worden. Sporthallen en leegstaande kantoren worden gebruikt (asielzoekers hielden in Nijmegen, waar een kamp voor 3000 personen komt, een protest tegen de slechte behuizing).

Het handelen van politici in deze tijd laat wanhoop zien, het is pure crisisbeheersing en reactief handelen. Er komen duizenden mensen per maand Nederland binnen. De open grenzen zorgen ervoor dat iedereen die in Griekenland en Italië aankomt binnen twee weken naar het noorden reist. De instroom op Griekse eilanden gaat door. (Opvallend is overigens dat we over Italië en Marokko niks meer horen). De polarisatie onder de Nederlandse bevolking is enorm, er zijn voorstanders van het toelaten van vluchtelingen en tegenstanders. In Duitsland is dezelfde situatie, men verwacht dit jaar meer dan een miljoen vluchtelingen. Er zijn aanslagen op opvanglocaties. Er is een rechts-radicale beweging die makkelijk kan ontsporen. Dit roept associaties op met een duister verleden, waar rampen uit zijn voortgekomen. Men spreekt al over onbeheersbaarheid.

Het aantal brievenbusfirma’s in Nederland is de afgelopen twee jaar met 17% gegroeid. Een van de bedrijven die ervoor zorgt dat abjecte bedrijven en landen (zie boven) minder belasting betalen gaat naar de beurs, de eigenaren worden miljonair. Dit is de volstrekt immorele wereld waarin we leven. 

De kosten van de opvang worden dit jaar 1 miljard euro, we hebben net 7 jaar crisis achter de rug waar miljarden zijn bezuinigd. Wat hierbij direct opvalt is dat er in de begroting al rekening mee was gehouden (?).

Update 18.10.2015

De PVV is veruit de grootste partij in de politieke peilingen. Dit is geheel te danken aan de aanpak van heer Wilders met de simpele opstelling van: “de grenzen moeten dicht”, een groot deel van de kiezers is het met deze opstelling eens, ook mensen die voorheen nooit op deze ‘partij’ (immers zonder leden) zouden stemmen. Laten we echter vooral niet vergeten dat we de huidige situatie te danken hebben aan het falen van al die partijen die de afgelopen 15 jaar Nederland geregeerd hebben. 1 ding is zeker, na de volgende verkiezingen is Nederland een onregeerbaar land.

In Duitsland gaan stemmen op om ook daar een hek te bouwen, net als in Hongarije. Het verdrag van Schengen (eind jaren 1980), waarbij de binnengrenzen wegvielen, is te zien als naïef. Economische motieven, één Europese binnenmarkt van 500 miljoen inwoners, speelden de hoofdrol. Geen douanes meer, geen wisselkoersen met de euro. Het klinkt goed, maar iedereen die voet aan wal zet op een buitengrens van Zuid-Europa kan vrij reizen, legaal of illegaal. Daarom is er in Frankrijk bij Calais al jaren een tentenkamp met een paar duizend mensen die geen geldige papieren hebben en naar Engeland willen.

De woningnood in Nederland is enorm (zie Dossier Woningnood elders op deze website), daarom  moet er een koppeling komen tussen het toelaten van vluchtelingen en een grootschalig woningbouwprogramma dat wordt bekostigd door een solidariteitsheffing. Deze solidariteitsheffing moet worden opgelegd aan iedereen die een tweemaal modaal inkomen heeft en is de tegenhanger van de verhuurdersheffing die reeds een aantal jaren is opgelegd op huurders van de sociale woningbouw.

Update 05.11.2015

Men verwacht komend jaar nog ca 3 miljoen nieuwe vluchtelingen die naar Europa zullen komen. 

Update 10.12.2015

Het gaat erom de werkelijke gang van zaken te kennen en de keuzes van de verantwoordelijken te toetsen. De vluchtelingencrisis heeft geleid tot grote spanningen in heel Europa. Wat vragen oproept is dat bijvoorbeeld in Duitsland, waar 1 miljoen vluchtelingen zijn toegelaten, ook naar voren is gekomen dat het toelaten van vluchtelingen een rol speelt in de vergrijzingsproblematiek. De politieke en economische verantwoordelijken vrezen de vergrijzing van de samenleving en dat is een argument geworden voor het laten komen van een miljoen mensen, ze worden gezien als nuttige arbeidskrachten om ingezet te worden op de arbeidsmarkt.

Ook in Nederland is er ineens een tekort aan werkers in de industrie, een werkgever zei op tv dat ze per direct mensen kon gebruiken, waarbij gedoeld werd op vluchtelingen, want veel vluchtelingen komen uit de middenklasse van Syrië. Men vraagt zich dan af of het Nederlandse onderwijssysteem wel goed functioneert. Tegelijkertijd lezen we in de media dat werkgevers liever Poolse werknemers hebben in plaats van Nederlanders.

Mijns inziens past dit een patroon wat ik eerder heb beschreven: het kapitalisme heeft een constante aanvoer van goedkope en makkelijk inzetbare werkers nodig, de gevolgen van dit soort demografische processen wordt volledig onderschat. Duitsland en Nederland zijn landen die vanaf de jaren 1960 de instroom van werkers hebben georganiseerd, Duitsland haalde mensen in Turkije, Nederland uit Turkije en Marokko. Frankrijk had zijn voormalige koloniën waar veel mensen vandaan zijn gekomen.

Op tv hield Frans Timmermans (54), een PvdA carrièretijger die nu Eurocommissaris is, een pleidooi voor broederschap en samenleven met vluchtelingen, tevens schreef hij een boekje hierover. Bevlogen praten en een boek schrijven helpt echter niet. Europa is de middenklasse kwijt aan het raken aan rechts, in Frankrijk, Duitsland en ook Nederland (andere landen ben ik niet mee bekend). Dat komt doordat er wel een economisch maar geen sociaal Europa is gekomen, beloften zijn niet waargemaakt (vooral door de sociaal-democratie die haar ideologie heeft laten vallen). Excuses zijn er niet, alleen een miljarden kostend investeringsprogramma in sociale woningbouw, werkgelegenheid en loonverhoging voor de lagere inkomens kan het tij nog keren, anders zal de geschiedenis zich herhalen zoals in Duitsland voor WO2 waar de middenklasse zich liet paaien met simpele oplossingen en een zondebok……..en we weten waar dat toe kan leiden.

Update 14.12.2015

In de Volkskrant een artikel van hoogleraar openbare financiën Harry Verbon die stelt dat de huidige en aanhoudende vluchtelingenstroom de hoge werkeloosheid in stand zal houden en dat de welvaartsstaat zal bezwijken. Vooral de zogenoemde ‘onderkant’van de arbeidsmarkt zal getroffen worden. We hebben nu al een situatie dat iedereen met een vaste baan een goed leven kan leiden (zolang als je niet ontslagen wordt en je je belastingen betaalt), maar vaste banen/contracten worden steeds minder gegeven, tijdelijke contracten en zzp werk (geen pensioenopbouw, geen ziektekostenverzekering, geen WW maar Bijstand etc) zijn normaal, de dagloner van de 21e eeuw: geen werk, geen geld.

Update 21.01.2016

In Keulen zijn tijdens de jaarwisseling honderden vrouwen aangerand door mannen met een buitenlands uiterlijk, dit heeft de meningenpolarisatie over vluchtelingen verder doen toenemen, niet alleen in Duitsland zelf (waar deze gebeurtenis enige tijd door autoriteiten is verzwegen) maar in heel Europa. Nederland is nu voor een half jaar voorzitter van de EU, we roepen nog even in herinnering dat minister-president Rutte in april 2015 nog zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf maar moest oplossen. Men zoekt nu koortsachtig naar een Europese aanpak en verbaasd zich erover dat de buitengrenzen niet goed bewaakt worden. Dit past mijns inziens geheel in het patroon dat er koste wat kost 1 Europa moest komen zonder binnengrenzen, de Schengenzone, zonder dat er goed  over is nagedacht, het is louter economisch denken. Tevens wordt er nog steeds geen goed onderscheid gemaakt tussen economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen. In Duitsland blijken ineens heel veel Marokkanen te wonen, het zijn jonge jongens die op goed geluk hun land verlaten hebben en in Europa wat rondhangen, dit zijn wat men noemt gelukszoekers. 

Wat ik nog nooit gehoord heb is dat de politiek vluchtelingen, de Syriërs, Irakezen, Afghanen bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. De oorlogen in die landen houden een keer op en dan kunnen ze terug. Er zijn verborgen agenda’s van een economisch-politieke elite in Europa (zie boven). Dit gaat goed tot de bom een keer barst.

De voorstanders van vluchtelingen halen het voorbeeld aan van een miljoen gevluchte Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland onderdak vonden. Men vergeet echter te vermelden dat we hier over buurlanden spreken, juist daarom moeten ze in het Midden-Oosten hun eigen problemen oplossen.

Over een paar jaar zal men met afgrijzen en verbijstering naar de beelden kijken van de massa’s vluchtelingen die vanuit Griekenland naar het noorden trokken. Dit is de zwartste bladzijde van deze eeuw voor Europa, veroorzaakt door kortzichtig beleid. De verantwoordelijken zullen hiervoor nooit verantwoording hoeven afleggen. Men hoort overigens ook de mening dat Griekenland vluchtelingen met opzet ongecontroleerd heeft laten doorreizen naar het noorden als vergelding voor wat Europa Griekenland heeft aangedaan.

Update 26.01.2016

Hr. Timmermans heeft nu ook gezegd dat er economisch vluchtelingen naar Europa komen en dat deze moeten worden teruggestuurd. Hij moet nog 2 maatregelen nemen: een grootschalig ontwikkelingsprogramma voor Afrika, dan neem je de push factoren (de structurele armoede, zie boven) van economische vluchtelingen weg en de tweede maatregel is een tijdelijke verblijfsvergunning voor alle politiek vluchtelingen.

Er zijn op verschillende plaatsen in Europa weer grenscontroles, Schengen is verleden tijd.

Update 31.01.2016

Angela Merkel, de Duitse minister-president, heeft nu ook gezegd dat de vluchtelingen uit Syrië terug moeten als de oorlog voorbij is. Wat hierbij het eerst opvalt is dat ze dit zegt na ruim een half jaar verwarring, chaos en protesten. Waarom heeft men dit niet van begin af aan duidelijk gemaakt. Dat is wat ik bedoel met de vraag of er dubbele agenda’s zijn.

Zelden in de geschiedenis zagen we zoveel verantwoordelijken zo falen.

Update 15.03.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel waarbij men op het eerste gezicht denkt: nou en! Toch zit er een heel verhaal aan vast dat verband houd met de toestroom van vluchtelingen. We hebben het nu over vluchtelingen met een economisch motief uit Afrika. Er wordt op grote schaal afgedankte kleding uit het rijke westen naar Afrika gebracht en gedumpt. De lokale textielindustrie is hierdoor in het slop geraakt. Nederland speelt zoals wel vaker een rol in dit soort activiteiten, want is de 5e grootste exporteur via de haven van Rotterdam (voor ruim 200 miljoen euro). De landen die de kleding ontvangen gaan nu een importverbod instellen. Het dumpen van goederen, voedsel (en zelfs afval) in Afrika is al decennia de praktijk, hierdoor is het aantal mensen dat Afrika wil verlaten zo toegenomen omdat ze er geen toekomst zien, dit is al meer dan 25 jaar aan de gang. 

Het Bijbelse drama van de vluchtelingen in Zuidoost-Europa duurt voort, gisteren konden we de beelden zien van vluchtelingen die wadend door het koude water een grensrivier tussen Griekenland en Macedonië oversteken. Ze werden gearresteerd. 

Update 16.03.2016

Gelukkig is er nog iemand die naar de oorzaken voor de vluchtelingencrisis zoekt in de keuzes die de verantwoordelijken 20, 25 jaar leden maakten, dat is Paul Scheffer hoogleraar Europese studies in Tilburg (in het tv programma Nieuwsuur van 16.03.2016). Een politicus, zeg een Lubbers, zeg een Kok, zeg een Balkenende, zal nooit zeggen dat ze fouten gemaakt hebben: Griekenland in de Euro, Europa (Schengenzone) zonder grensbewaking, de structurele achterstelling van Afrika, belastingontwijking via Nederland. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Integendeel, dat zijn over het algemeen de mensen die zich laten bewieroken voor hun ‘voortreffelijke prestaties’ en na de politiek goede banen kregen. (Navrant is wel dat ex-politici jaren later als privé persoon tot een diametraal andere mening komen, maar dan is het natuurlijk te laat).

Update 18.06.2017

Er zijn veel discussies over het toelaten van vluchtelingen. Het formeren van een nieuwe regering is erdoor mislukt. De opvattingen van GroenLinks werden door de VVD en het CDA niet gedeeld. Ze deden er 3 maanden over om tot dit inzicht te komen.

Wat opvalt is dat in bijna alle discussies vluchtelingen met een economisch motief en vluchtelingen met een politiek motief nog steeds door elkaar gehaald worden. Als je analyse niet goed is kan de oplossing ook niet goed zijn (zie boven). Door onbegrip zijn er geheel nieuwe woorden voor vluchtelingen gekomen bij een deel van de bevolking: ‘gelukszoekers’ en ‘dobbernegers’. Vooral het laatste woord laat de respectloosheid zien die is ontstaan, maar ik hou het vooral op onwetendheid die hiertoe heeft geleid.

Ook opvallend is dat de VPRO een Franse documentaire uitzond (15.06.2017) over Syrië, dat doen ze dan om 12 uur ’s nachts als er niemand kijkt. De documentaire liet goed zien hoe de president en het land ontspoord zijn en waar al die vluchtelingen met een politiek motief vandaan komen (zie boven). (De documentaire is hier te zien: https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/master-of-chaos.html). Zoals vaker gezegd is de Frans-Duitse zender ARTE beter dan de Nederlandse publieke omroep, zij hebben iedere dinsdagavond een thema avond over een dringend maatschappelijke kwestie, zoals de vluchtelingcrisis, het klimaat, de economische crisis en het terrorisme. Ze beginnen dan om 20.15 uur.

Update 30.11.2017 (4 jaar na het eerste bericht en 25 jaar na de eerste analyse)

In de Volkskrant vandaag een artikel over de vluchtelingencrisis uit Afrika. In het Afrikaanse land Ivoorkust is een Afrikatop met politiek leiders uit Europa en uit Afrika. Dit topoverleg is er gekomen door de aanhoudende migratiestroom vanuit Afrika en de berichten dat in Libië mensen in kampen worden opgesloten en als slaaf worden verhandeld.  De migratiedeskundige geeft een analyse maar laat alles waar het westen verantwoordelijk voor is achterwege. In de eerste plaats hebben we inzake Afrika te maken met een post-koloniale situatie en dat dat schept verplichtingen. In de tweede plaats is het sinds de koloniale tijd tot op de dag van vandaag gegaan om goedkope grondstoffen en toegang tot afzetmarkten voor westerse producten.

Goedkope grondstoffen zoals olie, steenkool, goud en coltan (een metaal dat in ieder mobieltje zit). Dat die Nederlandse multinational die in Nigeria (al sinds de jaren 1930) olie delft, personeel onderbetaald, de lokale politiek omkoopt en het landschap vervuild is ongelofelijk.

Decennialang zijn er producten gedumpt, van agrarische producten tot kleding, tot oude vuile auto’s, vuile koelkasten en zelfs chemisch afval (gedumpt in een woongebied, het kan altijd nog crimineler). Ook de immorele praktijken van bedrijven die belasting ontwijken via Nederland worden niet aan de orde gesteld. De deskundige pleit voor gereguleerde arbeidsmigratie naar Europa zoals men wel vaker hoort om de vergrijzing tegen te gaan en om migranten (net zoals de gastarbeiders vanaf de jaren 1960) in Europa goedkoop het vuile en gevaarlijke werk te laten doen. Dit noemt hij de drie d’s: dirty, dangerous, demanding (slecht betaald, gevaarlijk en ondergewaardeerd). Hij vergeet echter dat veel mensen in Europa helemaal geen migranten en een toename van de multiculturele samenleving willen. Dit is de helft van de oorzaken voor het ‘populisme’. Tevens willen werkgevers structureel geen goed loon betalen voor dit soort werk (zie Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates).

Ik volg deze problematiek al 25 jaar en zoals boven reeds gezegd: “De grenzen dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp omhoog”, een uitspraak van mij uit 1993. Ieder rechts betoog in de afgelopen 25 jaar (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders) heeft het bij het eerste gehouden: de grenzen dicht. Dat is natuurlijk niet goedMaar ik denk dat het laat is, de migratiestromen zijn op gang gekomen en zullen niet meer stoppen, want de meeste jongeren in Afrika willen weg (er komen er door de bevolkingsexplosie miljoenen bij). Dat hun droom van rijkdom in Europa een illusie is is ze niet meer uit het hoofd te praten. 

(Ik zeg al meer dan 25 jaar, sinds mijn studie, praktisch hetzelfde. Dat komt omdat de argumenten stand hebben gehouden, 25 jaar lang. Wat we echter in de nationale en internationale politiek zien is: het kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme‘, opportunisme, eigenbelang, nepotisme, vriendjespolitiek, intellectueel falen enzovoort. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Een politicus of belanghebbende ben ik niet, simpelweg een betrokken burger. Er zijn enkele personen die wel de goede instelling hebben gehad, dan denk ik aan Jan Pronk (1940) en Max van der Stoel (1924 – 2011), beide van de PvdA, maar er zijn er wel meer).

Update 14.06.2018 (5 jaar na eerste bericht, 27 na de eerste analyse in 1991)

Op NPO Radio 1 een discussie met Jan van de Beek na aanleiding van een artikel in de Telegraaf vandaag, we hebben het al meer dan 25 jaar over hetzelfde.

Update 16.06.2018

In 1993 werd in Gilze (Brabant) op een voormalig luchtmachtterrein opvang voor de grote toestroom van asielzoekers opgezet. Legertenten dienden als onderkomen vanwege plaatsgebrek. Hier is in Nederland de vluchtelingenproblematiek begonnen waarvan anno 2018 nog steeds de gevolgen hun uitwerking hebben (zie boven). Er is nog steeds een AZC gevestigd.

 Update 22.06.2018

De migratie/vluchtelingenproblematiek is na 25 jaar wanbeleid ontspoort. De Duitse Bondskanselier Merkel heeft het over een crisis in Europa door de migratiecrisis. Mijn analyse uit de jaren 1990 komt nog steeds terug: de ontwikkeling van Afrika, het woord Marshallplan valt. In Italië hebben de ‘populisten’ van links en rechts de verkiezingen gewonnen op dit thema en ze hebben, verbazingwekkend genoeg, samen een regering gevormd. Italië heeft 700.000 migranten aan land zien komen in de afgelopen jaren, ze zien zichzelf daarom als vluchtelingenkamp van Europa en ze weigeren nu nieuwe boten met vluchtelingen. In Duitsland kreeg de anti-immigratie partij AfD veel zetels in het parlement en nu de druk groot is geworden dreigt een regeringscrisis.

In de Volkskrant vandaag een goed artikel uit Ventimiglia aan de Italiaans-Franse grens waar mensen de grens over willen naar Frankrijk. De grens is echter gesloten voor vluchtelingen en ze slapen onder bruggen, naar schatting meer dan 20.000 personen. Exemplarisch is een vrouw uit Ivoorkust die haar land verliet om geld te verdienen voor haar 13 jarige dochter. Hier zit de kern van de zaak: deze vrouw moet in Ivoorkust bij haar dochter blijven en daar een toekomst opbouwen. Ivoorkust, een voormalige Franse kolonie, moet geholpen worden met de economische ontwikkeling. Daar gaat het om. 

De EU belegt crisisvergaderingen en volgend week wil de EU nieuwe maatregelen tegen migranten nemen. Men wil in Tunesië en Egypte kampen inrichten waar mensen asiel kunnen aanvragen. De landen zelf is nog niets gevraagd. (Ik kom hier nog op terug).

Update 08.08.2018

Voortschrijdend inzicht noemt men dat. De Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU, een rechts-christelijke partij) pleit vandaag voor het opheffen van importheffingen op producten uit Afrika om de migrantenstromen tegen te gaan, want als mensen in Afrika en toekomst zien komen ze niet naar Europa. Dat dit nodig is zei ik meer dan 25 jaar geleden al, zie boven.

De landen waar de EU kampen wil vestigen om migranten tegen te houden willen dat niet, zie vorige update. Ze zouden ook wel gek zijn, arme landen, oa. Tunesië en Egypte zijn genoemd, die massa’s migranten moeten huisvesten.

Er is een toename van migranten die naar Spanje komen, want Italië houdt mensen tegen, zie boven kopie krantenartikel uit 1992.

Update 18.08.2018

Op de Duitse tv (ZDF 16.08.2018) een reportage over het tegengaan van migratie uit Afrika. De EU geeft 8 miljard euro uit om migranten tegen te houden uit de Sub-Sahara landen, oa Niger. Er worden deals gesloten met dictaturen omdat het tegenhouden van migranten nu prioriteit heeft. Duitse beveiligingsbedrijven doen goede zaken met het leveren van techniek. In de documentaire werd ook gezegd dat de grensbewaking van de EU met de naam Frontex in 2005 pas begon, 12 jaar na Schengen.

Update 24.08.2018

Italië dreigt met het stopzetten van betalingen aan de EU als Europese landen geen vluchtelingen die in Italië aan land willen opneemt. Dit is het politieke klimaat dat na 25 jaar is ontstaan.

Update 21.09.2018

Een van de weinige mensen met een afgewogen, niet populistische, analyse is Paul Scheffer. In Nieuwsuur (tv achtergrondenprogramma) werd hij geïnterviewd. Hij was in Marokko en sprak over migranten die naar Spanje en verder willen. Een treffend straatinterview met jonge mannen uit de sub-Sahara landen die naar Europa willen, een zei iets in de trant van: het is onze droom, als je wil dan ga je. Hij liet op een telefoon (!) iets zien. Hier te zien: Reportage Nieuwsuur

Update 25.11.2018

Er komt een migratiepact opgesteld door de Verenigde Naties, er is twee jaar over gesproken. De meningen zijn verdeeld.

Lees hier het Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates) over gastarbeid in de jaren 1960 en arbeidsmigratie sinds ‘Schengen’.

Update 17.06.2019 (27 jaar later)

Op de radio een discussie over mensen die geen verblijfsvergunning krijgen maar niet terug gaan naar het land waar ze vandaan komen.

Update 07.09.2019

De vluchtelingencrisis duurt voort. We moeten dit zien als het resultaat van diepe globale tegenstellingen in de wereld tussen armoede en rijkdom. Ik schreef er in 1992 over. Bovenstaande tekst kan volledig blijven staan. Jammer dat maar zo weinig mensen en media de verbanden leggen tussen verschillende zaken, maar dat zien we op meer gebieden.

In Duitsland is de anti-immigratie partij AfD bij de verkiezingen de op een na grootste partij geworden, de gevestigde partijen verliezen fors. Er er is na jaren van ontkenning en negeren een gevaarlijke vermenging gekomen tussen populisme, rechts-extremisme en erger. Zelfs de ex Bondspresident Gauck zei in een interview dat er gerechtvaardigde kritiek is en dat verkettering niet goed is. De geschiedenis herhaalt zich.

Update 20.11.2019

In 25 jaar zijn de verantwoordelijke politieke partijen (met name de VVD, PvdA, D66, CDA) er niet in geslaagd de asielprocedures te verkorten en te verbeteren. Of het vluchtelingen met een economisch of politiek motief zijn is net als in de jaren 1990 niet duidelijk. De asielcentra zijn overvol. De druk op de woningmarkt blijft hoog (voor staatsburgers en statushouders, er is een tekort van 300.000 woningen en er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofcrisis…..kan het nog erger). Gisteren bleek dat er miljoenen euro’s moeten worden betaald aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de procedure, zij kunnen dan naar de rechter voor een schadevergoeding (advocaten hebben ook weer werk).

Update 02.03.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, hoewel veel mensen het liever niet zien. Ik schreef er over in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’ (1992) waarin ik een uitgebreide analyse maakte, reden voor fatalisme is er echter niet, wel de noodzaak om van de geschiedenis te leren en politiek met moraal te voeren. Dit na aanleiding van een nieuwe stroom vluchtelingen die vermalen worden door de machteloosheid van de internationale politiek. Vrouwen, kinderen en mannen worden met traangas tegengehouden in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland. Zie boven in 2015 toen hetzelfde gebeurde.

Update 18.05.2021

Veel vluchtelingen zwemmen vanuit Marokko, naar Ceuta dat Spaans is. Het zijn hoofdzakelijk Marokkanen die in eigen land geen toekomst meer zien. Ceuta staat op het boven bijgevoegde kaartje in het krantenartikel uit 1992 toen ik er al over schreef: dat is 29 jaar geleden. Helaas is de conclusie dat de internationaal verantwoordelijke bestuurders onmachtig zijn dit op te lossen.

Update 07.06.2021

Boten met mensen die naar Europa willen worden tegengehouden en teruggeduwd bij Griekenland, het getal 40.000 mensen dit jaar werd genoemd. Dit heten pushbacks in de Engelse taal.

Update 11.09.2021

Al de vluchtelingen die de afgelopen jaren vanuit de hele wereld Europa binnen gekomen zijn, al dan niet legaal of illegaal, zwerven dankzij de open grenzen rond en velen willen naar England, het beloofde land. Vaak hebben ze er bekenden wonen.. Ze moeten echter eerst het Kanaal tussen Frankrijke en Groot-Brittannië oversteken. Dat is gevaarlijk, want een drukke scheepvaartroute. Als de zee rustig is is het beter te doen. In Frankrijk zijn er Fransen die met liefde en voor veel geld een boot of rubberboot verkopen. Deze week bleek dat de Engelse kustwacht de bootjes op zee terug duwt uit hun territoriale wateren, een gênante vertoning die de onmacht van ‘de’ politiek, alle politiek laat zien. De verantwoordelijken doen net als of alles onder controle is, maar ondertussen is het 1 groot drama geworden. Er zijn dit jaar 14.000 mensen het Kanaal al overgestoken….

Lees ook Brexit, het tegengaan van illegale immigratie was een van de redenen voor de Brexit.

Lees ook De buitengrenzen van Europa waarin ik op basis van mijn eigen ervaring als lifter in het verleden laat zien hoe makkelijk het is om van Zuid-Europa naar het noorden te reizen als je geen geld hebt en er sinds ‘Schengen’ geen grenscontroles meer zijn.

Update 21.10.2021

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, maar zij herhaalt zich telkens net iets anders, daarom denken we van niet. In deze tijd is het echter een kopie van de jaren 1990 toen asielzoekers in tenten moesten worden ondergebracht, zie de foto’s boven die ik zelf in 1993 maakte in Gilze. In deze tijd in Ter Apel moeten mensen op de grond slapen en het worden er steeds meer, het is er overvol. Het hele asielbeleid is al lang vastgelopen. Door de overwinning van de Taliban in Afghanistan moeten alle Afghanen die voor Nederland werkten worden opgevangen, anders worden ze waarschijnlijk vermoord (werken voor de vijand vanuit Taliban perspectief). Door de woningnood (VVD beleid) zijn er voor 11.000 statushouders (erkende vluchtelingen) geen huizen, ze blijven in asielcentra wonen. De asielprocedures duren net als in de jaren 1990 te lang en mensen die geen kans op asiel hebben blijven in Nederland. Jonge mannen die de armoede hun eigen land (bijvoorbeeld Noord-Afrika) beu zijn en ergen anders hun geluk gaan zoeken, heel begrijpelijk, maar dat kan natuurlijk niet.

Een van de problemen van de VVD is dat ze in theorie (partijprogramma’s) een streng asielbeleid hebben, maar in praktijk voor ruim 20 jaar populisme (20-30 Kamerzetels) gezorgd hebben. Bij een duidelijk beleid met goede procedures en woningen voor statushouders was dit niet gebeurd. Wat ze wel doen is de problemen doorschuiven naar de samenleving. Het populisme zal hierdoor verder toenemen.

Update 15.11.2021

De vluchtelingecrisis in grensgebied Polen-Belarus is gaande, als er tijd voor is zal dit worden geanalyseerd. (Mensen als pionnen in een geopolitiek conflict misbruiken).

In het Midden-Oosten liggen de rijkste landen van de wereld (Saoedi-Arabië, Qatar, Dubai en vele andere), het is beter dat ze hun eigen crises oplossen in plaats van het vluchtelingenprobleem naar Europa door te schuiven. Overigens moet de politiek van de wereld ten aanzien van Israël ook veranderen,( hierover is er geen fatsoenlijke discussie meer mogelijk), maar ook politiek ten aanzien van het hele Midden-Oosten (Irak, Syrië etc). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Als men lange tijd (decennia) de verkeerde keuzes maakt komt er een culminatiepunt, dan vallen alle negatieve zaken samen. Dit zien we niet alleen inzake de vluchtelingen, maar eigenlijk overal, klimaat, wereldhandel, consumptie, productie et cetera. Helaas is dat de tijd waarin we nu leven….

Update 25.11.2021

Steeds meer vluchtelingen verdrinken in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dezer dagen 31 doden door een omgeslagen boot. De uitingen van de verantwoordelijke politici laten slechts onkunde en machteloosheid zien, want deze problematiek speelt al heel lang (zie boven). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Update 11.12.2021

De opvang van vluchtelingen in Nederland is vastgelopen en in crisis (een van de vele) doordat er geen plaatsen zijn waar ze terecht kunnen. In de jaren 1990 waren er dezelfde problemen, zie boven. Het zijn nu veel Afghanen die door het debacle in Afghanistan het recht hebben om hiernaartoe te komen als ze voor Nederland hebben gewerkt. De VVD minister gaat plaatsen aanwijzen (dwingen) om vluchtelingen op te vangen. Het zal in ieder geval niet in Wassenaar, Blaricum of Rozendaal zijn, want dan gaat daar de waarde van het onroerend goed naar beneden…. Dit is een recept voor problemen.

Update 05.02.2022 (9 jaar later)

Goed artikel in de Volkskrant vandaag over ontwikkelingshulp, enkele punten: Veel van mijn analyses van jaren geleden komt terug.

 • het gaat vooral over Burkina Faso in centraal Afrika
 • 50 jaar ontwikkelingshulp
 • het is zwabberbeleid, er zit geen continuïteit in, projecten worden begonnen en abrupt gestopt
 • de angst voor werkeloze jongeren die terrorist worden of als vluchteling naar Europa komen is een motief
 • terroristen bedreigen de havens naar de afzetgebieden van ONZE producten…
 • 500 miljoen is beschikbaar
 • Nederland hielp 90 landen en er waren teveel hulporganisaties
 • er was een postkoloniaal schuldgevoel
 • er was teveel plaatselijke corruptie
 • het gestelde doel van 0,7% van bnp werd tijdens Rutte 1 (2010) niet meer gehaald
 • hulp werd eigen handelsbelangen eerst: trade in plaats van aid
 • het gegeven onderwijs sloot niet aan op de behoefte (beroepsonderwijs)
 • er is een verloren generatie die wil vertrekken
 • de westerse visie is dominant in het beleid
 • enzovoort

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-bd943e99

Update 13.02.2022

Het dumpen van (afgedankte) producten uit welvarende landen in Afrika gaat door. Oude vervuilende auto’s worden per boot naar Afrika geëxporteerd. De aandacht voor milieu is er begrijpelijk niet in arme landen waar mensen voor hun bestaan moeten vechten. In Afrika wonen ca 1 miljard mensen (veel jongeren) die op media de westerse welvaart zien.

Update 27.04.2022 (30 jaar later)

Er verdrinken iedere week mensen in de Middellandse Zee door omgeslagen boten. De Middellandse Zee is een massagraf. Goed om te weten als men aan de Cote d’Azur (Nice, Monaco ea) vanaf een luxe-jacht in zee springt om te zwemmen…

Update 29.04.2022

Steeds meer landen in Afrika willen niets meer met het westen te maken hebben en zoeken steun bij Rusland en China. Dit is het gevolg van decennia westerse politiek, zelfs eeuwen (kolonialisme). Het westen heeft door haar eigen handelen (politiek, handel en beleid) haar positie ondergraven en zal uiteindelijk het onderspit delven of er zal meer geweld moeten worden gebruikt…

Het gaat om de grote lijnen, de patronen: 1 miljard mensen in Afrika (vooral jongeren die een toekomst willen), een autoritair en ambitieus China (1,4 miljard mensen), India 1,3 miljard mensen (ook een jonge bevolking) en een vergrijzende westerse wereld (Europa, Japan, de VS) (ook Rusland). In de westers wereld is verweking door een collectieve identiteitscrisis zich uitend in gender kwesties en dolgedraaid materialisme (vliegvakantie als basisrecht) en dolgedraaid kapitalisme (flitsbezorging, directe behoeftebevrediging door bezorging binnen 10 minuten enzovoort). De uitkomst is ongewis….

Update 29.08.2022

De asielcrisis is gaande, bij Ter Apel aanmeldcentrum sliepen 700 mensen buiten op het gras, tenten werden verboden. Deze problematiek is al 30 jaar gaande. Vanaf de jaren 1990 (‘Paars’ VVD/D66/PvdA) had er een koppeling moeten zijn tussen het toelaten van mensen in NL en: 1) goede asielprocedures (onderscheid migranten en vluchtelingen) 2) reële opvangmogelijkheden (incl. huisvesting) en 3) draagvlak. Door ontbreken de huidige crisis. Burgemeester Bruls (Nijmegen) redeneert in Buitenhof tv hetzelfde als MP Rutte (vorige week): vluchtelingen kunnen niet tegengehouden worden. Ieder beleid kan wijzigen. Bovendien hoor ik bij beide: we hebben arbeidskrachten nodig. Gaat het om vluchtelingen helpen of nieuwe werkers in vergrijzende samenleving. (Als er tijd voor is wordt dit uitgewerkt).

29.11.2022

Boeiende uitzending van tv programma Andere Tijden (NTR) over de asielcrisis in de jaren 1990. De geschiedenis herhaalt zich. Hier begon mijn analyse in de jaren 1990.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

400 Broodroosters/Toasters

Wat ik altijd bedoel met consumentisme, dolgedraaid kapitalisme met zijn geforceerde consumptie en consuminderen (minder kopen vanwege de klimaatimpact) is dat er meer dan 400 verschillende broodroosters van tientallen producenten te koop zijn die in prijs variëren van 25 tot 600 (!) euro. Een broodrooster gaat een paar jaar mee en wordt dan weggegooid en komt meestal in de afvalberg terecht. Waarschijnlijk worden alle broodroosters in lage lonen landen in elkaar gezet (kan dit niet nazoeken).

Deze broodrooster (zie foto) daarentegen is uit 1998, dus 24 jaar oud (de gele verkleuring is door het plastic niet door vuil). Enkele malen geheel gedemonteerd (door mijzelf en zelfs iets verbeterd). Geroosterd brood met kaas of met jam, heerlijk!

Maatschappijkritiek is grotendeels verdwenen, mensen zijn geheel onterecht gaan denken dat het economisch systeem dat ze op school geleerd krijgen het enig denkbare is en meestal wordt communisme dan als afschrikwekkend voorbeeld aangehaald van het alternatief, wat op zich terecht is want het communisme werkte niet wat zich uitte in schaarste (door de planeconomie) het tegendeel van overvloed die wij hebben. (Ik schreef er in 1992 over na de val van de Muur (1989) en de Sovjet-Unie (1991). Dat de mensheid zich nu geconfronteerd ziet met multiple crises is een direct gevolg van het volledig ongestuurde kapitalisme. Ik schreef er in diverse Dossiers over.

We moeten naar een gematigde vorm van kapitalisme zoals ik in de jaren 1990, 30 jaar geleden, al schreef. Minder broodroosters, broodroosters die een leven lang meegaan (zoals de producten van vroeger vaak, niet altijd, waren) en broodroosters die te repareren zijn. De producenten kunnen dan maatschappelijk nuttige producten gaan maken, zoals energiezuinige auto’s.

OA: Dossier Consumentisme en Verspilling in de consumptiemaatschappij en Economisch beleid in Nederland

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, communisme, economie, EU, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Stikstof

Stikstofcrisis

(Geschreven in 2019) (Met Updates 2022)

De stikstofkwestie is een systeemcollaps waar slecht bestuur (PAS: Programma Aanpak Stikstof) en een economie die hoofdzakelijk op groei is gericht samenvallen.

Alle factoren en aannames botsen tegen elkaar. Ooit in de toekomst (maar eigenlijk nu al want veel jongeren maken zich grote zorgen) zullen nieuwe generaties de vorige generaties politici en economen ter verantwoording roepen en vragen: wat hebben jullie gedaan. Zij hebben onbegrensde economische groei bewerkstelligd en gepropageerd zonder de gevolgen aan de bevolking uit te leggen. In Nederland zijn dat alle desbetreffende ministers van de gevestigde partijen die regeerden (in het bijzonder het CDA met zijn landbouwbelang), 40 jaar lang.

Speculeren met de toekomst, noem ik dit.

De uitleg van de: NOS

Lees hier Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 04.10.2019

De stikstofcrisis laat zien wat er gebeurd als je jaren lang, nee decennia lang, louter inzet op economische groei en materiële welvaart zonder rekening met natuur en milieu te houden. Vandaag werd bekend dat de regering maar liefst 500 miljoen, een half miljard, uittrekt voor maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. 500 miljoen is erg veel geld om in 1 dag tevoorschijn te toveren. De maatregelen zijn op zich goed, maar men ziet de paniek. 100 kilometer als maximumsnelheid, boeren overhalen om te stoppen, inkrimping van de veestapel. Er zijn mensen die een kleinere veestapel al 30 jaar bepleiten. Er moeten klimaatbossen komen, Er zijn mensen die al 30 jaar voor meer bossen en natuur pleiten. Er is een tekort van 300.000 woningen, maar bouwen kan nu niet vanwege de stikstof. Ze moeten compenseren als ze toch gaan bouwen, gelooft u het? Er wordt gekozen voor de technocratische aanpak: een beetje stikstof minder hier, een beetje stikstof meer daar. In gewoon Nederlands heet dat pappen en nathouden.

Schiphol wil men uitbreiden naar Lelystad (voor goedkope vakantievluchten), nog meer vliegen terwijl dit vanuit milieuoogpunt niet kan. Een autorace organiseren op Zandvoort, terwijl dan niet verstandig is.

De politici en veel burgers zitten in de ontkenningsfase van deze problematiek.

Dit komt uit de afstudeerscriptie (1981, 38 jaar geleden) over fossiele brandstoffen en de klimaatverandering:

 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

Update 15.10.2019

Klimaatactivisten en boeren demonstreren, het zijn de tekenen dat ons economisch systeem failliet is. Het resultaat van decennia beleid gericht op economische groei zonder milieu en natuur te waarderen.

De bouwsector dreigt vandaag met acties als er geen noodwet komt die de stikstofbeperking ongedaan maakt.

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..veel mensen zijn nu bang voor de toekomst geworden, dat is onze maatschappij. Ze ontkennen daarom de klimaat- en milieucrisis, doen alsof er niets aan de hand is en we ongestoord verder kunnen gaan met bouwen, met landbouw en veeteelt (Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld na de Verenigde Staten, krankzinnig), met luchtvaart (Schiphol moet groeien) enzovoort.

Nederland importeert varkensvoer uit Brazilië (en andere landen) en exporteert varkensvlees naar China, de mest blijft hier achter, dat is het probleem dat in decennia gegroeid is. Het is heel moeilijk om om dit weer af te bouwen. 

Boeren gebruikten geweld bij hun acties gisteren, enkele provinciale bestuurders trokken de maatregel daarop in. Waarbij wel gezegd moet worden dat vanuit bestuurlijke correctheid de boeren onrecht wordt aangedaan, toezeggingen worden ingetrokken. Dit hele verhaal past in het zwalkende bestuur dat Nederland kent, lees hiervoor: Politiek en landsbestuur

Hoorde op tv iemand voor het eerst zeggen dat we misschien moeten kiezen tussen een vliegvakantie naar Peru of het bouwen van huizen. (Ik schreef het in 1996 al in: Energie en grondstoffen quotum).

(Sinds 1993 heb ik niet in een vliegtuig gezeten, auto verkocht in 2004, 30 jaar half-om-half vegetariër, als het kan wordt een kapot apparaat gerepareerd, enzovoort (dit terzijde).

Update 29.10.2019

 • Mensen en organisaties die het niet met het beleid eens zijn gaan nu de cijfers betwisten.
 • Demonstreren tegen het milieu heeft geen zin.
 • De overheid moet duidelijker zijn in de verantwoording van hun beleid.
 • Er komt veel op ons af….

Update 31.10.2019

Een goed voorbeeld van iemand die er helemaal niets van begrijpt is iemand van de VVD (naam heb ik niet onthouden), die woordvoerder inzake bouwkwesties is. Op NPO radio 1 (30.10.2019 na 09.30 uur) antwoordde hij op de vraag of het klimaatkoord van Parijs (195 landen namen een besluit) niet moet worden nageleefd. Zijn antwoord was: we moeten bouwen. 

Ook de overheid laat zien dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn, het is paniekvoetbal en struisvogelpolitiek. Dat de cijfers over PFAS ineens misschien toch niet goed en moeten worden aangepast is een brevet van onvermogen. De normen zijn goed of niet goed. Overigens ben ik het ermee eens dat de normen in heel Europa hetzelfde moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat in Duitsland een bouwer veel meer grond of bagger met een hogere vervuiling mag vervoeren. Europa, waar zijn ze als je ze nodig hebt. Regeltjes opleggen die onzinnig zijn kunnen ze wel, dit niet.

Een uitstekende analyse in de Volkskrant van Klaas van Egmond oud directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : Artikel Volkskrant 

Ook tekenend: meerdere moties van de Partij Voor de Dieren over oa autoracen op Zandvoort (zie boven), vliegveld Lelystad, 100 km als maximumsnelheid, stikstof worden afgewezen door de meeste partijen. Zoals vorig jaar reeds gezegd: ‘Veel mensen ontkennen de feiten over de crisissen omdat ze bang zijn voor de gevolgen’. 

Update 02.11.2019

De verbetering van het Zandvoort Formule 1 parcours mag van de rechter doorgaan. Maar de Formule 1 race gaat helemaal niet door, alle coureurs krijgen een fiets, een mountainbike, en de Formule 1 FIETSEN kan doorgang vinden. Prins Bernhard jr zorgt voor chocolademelk en gevulde koeken. In de HELE wereld wordt de Formule 1 een fietsevenement.

Update 13.11.2019

En wat doet u dan zelf dan? Nou, ik heb sinds 1993 niet meer in een vliegtuig gevlogen (sinds 2003 niet meer in het buitenland geweest), auto verkocht in 2004 (kortingskaart NS gekocht en een goede fiets), half-om-half vegetariër (een paar dagen vlees, een paar dagen geen vlees) sinds een jaar of 30, nooit een elektrisch scheerapparaat of tandenborstel gehad (et cetera zie Dossier Consumentisme (Met Updates)  Alles wat gerepareerd kan worden repareer ik zelf (onlangs een broodrooster uit elkaar gehaald) of laat het doen. Enzovoort.

Het nieuwe spel: Stikstof-kwartetten: Mag ik van jou de maximumsnelheid, dan krijg je van mij het bouwen van huizen. Ik van jou koeien, dan krijg je van mij Natura2000. Ik van jou de autolozezondag, jij van mij 50 arbeidsplaatsen. Mag ik van jou de Formule 1, dan krijg je van mij woningen.

We zijn het tijdperk van de verdeling van schaarste binnengetreden, op alle gebieden (energie, grondstoffen, stikstof, schone lucht, water etc), maar de meeste mensen beseffen het nog niet. Algemene heffingen in de Green Deal van Timmermans zijn niet voldoende, deze leiden tot grotere welvaartsverschillen en armoede. We gaan toe naar quotering en herverdeling van de welvaart, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk gelijkheidsstreven (het communisme), maar vanwege rechtvaardigheid. (Mark my words).

Update 07.07.2021 (2 jaar later)

Vandaag boerenprotest.

Deze problematiek duurt voort. Als decennialang tegenstrijdig beleid wordt gevoerd door ‘de’ politiek (er zijn alternatieven) stapelen de problemen zich op tot een onontwarbare kluwe.

Decennialang landbouw en veeteelt met subsidies stimuleren en ‘ineens’ zijn er problemen. OOK hier blijkt dat NL slecht bestuurd wordt. Tegenstrijdig beleid: wegen aanleggen/woningen bouwen/landbouw/veeteelt stimuleren en tegelijk natuur/milieu doelen stellen in een vol land. De verantwoordelijken in de politiek vooral al die CDA landbouwministers hebben voor de welvaartsillusie gezorgd: tegen beter weten in doorgaan met beleid waarvan bekend is dat het allemaal niet tegelijk mogelijk is.

Update 01.11.2021

Veel boeren zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, vooral in het CDA. Opvallend in een Volkskrant bericht is dat na 1958 11 van de 15 ministers van landbouw van het CDA waren. De boeren zien zich nu vertegenwoordigd in de Boer Burger Beweging, met 1 zetel in de Tweede kamer.

Elders al eens gezegd: een goed econoom moet het hele naoorlogse economisch beleid analyseren, landbouw/veeteelt en industrie inclusief: 60 jaar ‘gratis’ gas uit Groningen (opbrengst ca. 420 miljard euro, de aardbevingen werden gebagatelliseerd), de gastarbeid vanaf de jaren 1960 (goedkope buitenlandse werkers die het vuile werk kwamen doen (uitgenodigd door werkgevers en regering) de problemen in de oude wijken werden ontkend (ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie) het begin van het populisme (een overlap met rechts-extremisme is er altijd geweest), de arbeidsmigratie door ‘Schengen’ (open grenzen in de EU met enorme loonverschillen) met wederom goedkope werkers voor het zware werk (problemen werden en worden ontkend) (wildgroei aan uitzendbureaus door versoepeling regels in de jaren 1990, ook illegale, resulterend in uitbuiting van MOE-landers), Betuwelijn en HSL (is nog steeds niet duidelijk of beide investeringen rendabel zijn geworden), de globalisering (industrie (goedkope onderdelen door de supply chain economie) en landbouw/veeteelt (goedkoop veevoer uit Brazilië waar bossen gekapt worden), het laten maken maken van kleding in landen met goedkope uitgebuite werkers en kinderarbeid. enzovoort.

Het zal veel werk zijn, maar in de vraagstelling zitten de antwoorden al…een economie op speed die in deze tijd tot een culminatie van tal van problemen heeft geleid, onnoembaar veel problemen, waarbij de milieu-klimaat problemen (klimaatverandering/verlies biodiversiteit) wel het meest urgent zijn, ook de sociale impact is groot (in rijke landen en arme landen).

Update 07.06.2022

De uitstoot van stikstof moet nog verder omlaag. De stikstofcrisis is structureel geworden. Boeren hielden hun koeien 1 dag in de stal als protest.

Update 11.06.2022

(Zie boven uit 2019). Nieuwe plannen van de minister (Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) geboren in 1973) die in Rutte 4 de post Minister voor Natuur en Stikstof bekleedt (zo urgent is dit geworden na decennia beleid, een speciale minister voor deze problematiek). Veel boeren zullen moeten stoppen met hun bedrijf in de buurt van de Natura2000 gebieden. Een verassing is het niet.

Update 05.08.2022

Fotoreportage demonstratie Stroe/Barneveld juni 2022: https://wp.me/pxVaI-5Pq

Veel protest van boeren tegen het aangekondigde beleid, afvaldumping op snelwegen….

Een aanzet tot analyse van het hele naoorlogse economisch beleid: Economisch beleid in Nederland

Update 24.08.2022

Het debat gisteren liet zien dat de verantwoordelijken in politiek zich verloren hebben in details. Gelukkig hebben we een MP die verstand heeft van koeienpoep. Als je visie decennialang economische groei en welvaartsgroei is en natuur en milieu komen altijd op de tweede plaats, ontstaat de huidige multiple crises: ALLES hangt met elkaar samen. Helaas, niets meer tegen te doen.

Update 02.11.2022

Vanwege de stikstof problematiek mogen er geen bouwprojecten meer uitgevoerd worden (is de verwachting na een rechterlijke uitspraak). Het gaat om woningbouw, infrastructuur en windturbines (ea). Hoe hangen alle crises samen: decennia beleid, vooral VVD en CDA (de landbouwpartij en een christelijke VVD (ik schrijf het al zo lang). PvdA en D66 volgen.

Woningbouwbeleid is gericht op particulier bezit (vandaar de hypotheekrenteaftrek), sociale huur is minder belangrijk, corporaties werden semi-zelfstandig (Lees Dossier Woningnood uit 2009). De verhuurdersheffing (opgelegd op woningcorporaties) in 2013 zorgde voor minder bouwen. 100.000 bouwvakkers werden na de crisis van 2008 werkeloos (sommigen mochten als zzp-er terugkomen), nieuwbouw nam af. De bevolking groeit. (etc). De hierdoor ontstane wooncrisis (een tekort aan huizen) zorgde voor de huidige asielcrisis en asielzoekers die buiten op het gras moeten slapen in Groningen, want er is geen doorstroom van erkende vluchtelingen (statushouders (ca. 20.000), er zijn geen huizen voor hen. Landbouwbeleid/veeteelt/tuinbouw is na WO2 louter op groei gericht daarom in Nederland 2e landbouwexporteur van de wereld (na de VS). De stikstofuitstoot is groot, de natuur/biodiversiteit gaat achteruit (volgens deskundigen). Ook bouwprojecten hebben met stikstof te maken en hier is de cirkel rond, er mag minder gebouwd worden. Iedereen heeft last van huizentekort. Een vicieuze cirkel.

Er zijn geen mensen om de stikstof uitstoot te bereken, de cijfers van RIVM hadden fouten.

Zouden beleidsmakers zich niet schamen voor wat ze doen, dit kunnen geen intellectuelen zijn. Mijn analyse is simpel: er is geen langetermijnbeleid doordat er in periodes van 4 jaar (de regeerperiode) gerekend wordt, jaar in jaar uit. Als men heel lang veel verkeerd doet komen de problemen ineens allemaal tegelijk naar voren. Dat is deze tijd.

Biodiversiteit.
Biodiversiteit in een akkerrand/bloemstrook (November2022).

Lees ook: Economisch beleid in Nederland met een (korte) analyse van het naoorlogse economische beleid.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en niet partijgebonden.

Fotogalerij. Alle foto’s zijn te koop voor publicaties.

Geplaatst in Columns, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Economisch beleid in Nederland

(Geschreven juni 2022) (Met Updates)

Een verkenning.

Gaswinning in Groningen, waarover deze week de parlementaire enquête is begonnen, is onderdeel van het hele naoorlogse economisch beleid: industrie, agrarische sector (landbouw/veeteelt (bio-industrie)/tuinbouw (oa bloemen), infrastructuur en energievoorziening (ea). De opbrengst van het aardgas in 60 jaar was ca 428 miljard euro. Het doel was economische groei en welvaartsvermeerdering. Natuur/milieu (klimaat), dier (en mens) kwamen op de tweede plaats. Een economisch-politieke klasse domineerde: bedrijfsleven en politieke partijen die regeerden (de 4 grote partijen: VVD, CDA, PvdA, D66) en ook hoge ambtenaren (de niet zo bekende Vierde Macht). Kritiek werd genegeerd. Problemen door aardbevingen door de gaswinning, bodemvervuiling (gifstortingen in de jaren 1980), luchtvervuiling (Tata fabriek IJmuiden), landschapsaantasting (bouwen in het Groene Hart, aanleg Betuwelijn dwars door Nederland), geluidhinder (Schiphol) etc. werden ontkend. Controle werd en wordt beperkt en de uitkomsten van onderzoeken gebagatelliseerd, gemanipuleerd en opzijgeschoven.

Het veelgeroemde ‘Poldermodel’ (dat begon in de jaren 1980 (en eerder met de pacificatiepolitiek) zorgde voor een structureel gematigde opstelling en meegaandheid van de vakbonden.

Uit 1981:

Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

“(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.

“Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Dit vond men in 1981 te pessimistisch).

Ook het uitnodigen (door overheid en werkgevers) van goedkope makkelijk inzetbare werkers (voor de industrie, scheepsbouw ea.), de gastarbeiders na de jaren 1960 en na 2005 de arbeidsmigranten uit Europa (voor de land- en tuinbouw, de bouwsector ea.) die door de open grenzen (door Schengen verdrag EU (met grote loonverschillen) hiernaartoe zijn gekomen moet aan bod komen. (Lees hierover in Dossier Migratie/Immigratie waarin ook bevolkingsgroei geanalyseerd wordt).

Het probleem in Nederland zit in de structuren en in de doelstellingen en uitvoering van politiek-economisch beleid. De gevolgen ervaren we in deze tijd, dat zijn meerdere crises: klimaat, gezondheid, stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, stalbranden en Q-koorts (ea.) resulterend in de huidige vertrouwenscrisis in ‘de’ politiek in zijn algemeen. De maatschappelijke onvrede is toegenomen die zich uit in polarisatie, populisme en versplintering (20 Kamerfracties, iedereen zijn deelbelang), het leefklimaat is afgenomen.

In deze tijd ervaren we de gevolgen van de keuzes van vroeger, het is een harde botsing met de werkelijkheid. Natuur, milieu en mens zijn niet te negeren, economische groei moet geen doel op zich zijn, maar een middel om mensen, burgers, te voorzien van voedsel, zinvol werk, gezondheidszorg, een huis in een veilige wijk zonder vervuiling en mogelijkheden tot ontspanning, samengevat: het goede leven en een toekomst!

Dit wordt later verder uitgewerkt al er tijd voor is.

Lees ook: Dossier Stikstof

Lees ook: Humanistisch Sociale Partij

Update 22.07.2022

De RABO bank heeft spijt van hun rol in de landbouw….van de afgelopen decennia. Ook de rol van de banken komt aan bod in het onderzoek als financier van het gehele beleid. Banken spelen een grote rol in de economie in Nederland met De Nederlandse Bank als sturend.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest. (Een vergeten aspect is het laag houden van de grondwaterstand. Deze is gunstig voor boeren, maar heeft ook nadelen zoals het verzakken van huizen).

Nederland is op een wereldbol niet te vinden zo klein is het, als men in het buitenland vraagt waar Nederland ligt weten de meeste mensen niet waar het ligt (alleen Johan Cruijff kennen ze). Die hoogmoed van Nederland zit in de volksaard en begint al bij de VOC tijd (vandaar ook die verwijzingen ernaar). Op het wereldtoneel wil de economisch-politieke klasse mee blijven doen door mee te doen aan militaire missies (die vaak mislukken)(aan de hand van de VS), in ‘ontwikkelingswerk’ dat handel op de eerste plaats stelt (en dergelijke). Nederland leeft structureel op te grote voet, daar komen al die spanningen vandaan die de maatschappij zo raken.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, economie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Migratie/Immigratie

(Begonnen in 2013) (Met Updates 2022) (9 jaar later)

De grote lijnen worden vergeten in het debat over het toelaten van de Bulgaren en Roemenen per 1 januari 2014. Tegenstanders worden xenofoob genoemd. Het gaat echter om grote demografische processen van emigratie en immigratie waarvan de gevolgen door de op korte termijn denkende overheid en de opeenvolgende regeringen worden genegeerd.

In de jaren 1950 werden mensen door de Nederlandse overheid gestimuleerd om te gaan emigreren (Nederland was te vol met 10 miljoen inwoners, nu 16 miljoen), velen gingen naar Canada en Australië (500.000 mensen vertrokken). 10 jaar later werden de eerste gastarbeiders (uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije) door Nederlandse werkgevers en de overheid uitgenodigd (anderen kwamen op eigen initiatief) om het vuile werk te komen doen (voor een laag loon) en/of in fabrieken te werken. Na de Tweede Wereldoorlog was er lange tijd een zogenoemde geleide loonpolitiek, de naoorlogse opbouw kon geen arbeidsconflicten hebben een daarom bepaalde de overheid of loonstijging mocht. Begin jaren 1960 werden de nadelen zichtbaar en kwam er een inhaalslag en een loongolf, de loonkosten wilden ze echter laag houden.

Men dacht dat de gastarbeiders wel terug zouden gaan, het menselijke aspect vergetend, namelijk dat ze hier zouden aarden en de gezinshereniging kwam op gang. Met de problemen (naast de voordelen) zitten we sindsdien en vandaag nog steeds. Janmaat, Fortuyn, Verdonk en Wilders hebben de problemen, die nooit benoemd mochten worden, want de multiculturele samenleving kende louter zegeningen, opgepakt en de kiezersaantallen laten zien dat veel mensen het met hen eens zijn. (Wilders’ PVV is virtueel de grootste politieke partij van Nederland in de peilingen, september 2013). In 2007 kwamen de eerste Polen, men dacht dat het er maar een paar duizend zouden zijn, het werden er 100.000 (of meer, men weet het niet) en ze blijven, ook als er geen werk meer is. Ze wonen in caravans of met velen in een woonhuis van een huisjesmelker en worden vaak onderbetaald (illegale uitzendbureaus en schijncontracten zijn jarenlang niet tegengegaan). Nu komen de Bulgaren en Roemenen de Polen aflossen.

Conclusie: handelsland de ‘BV Nederland’ heeft een zucht naar goedkope en makkelijk inzetbare werkers, maar de negatieve gevolgen worden genegeerd en ontkend.

We moeten hier het minimumloon verhogen zodat Nederlanders het werk kunnen doen waar ze zogenaamd niemand voor kunnen krijgen behalve Polen, Bulgaren en Roemenen die huis en haard verlaten om in een ander land met 8 mensen in een huis te wonen (of in een caravan) en onder het minimumloon werken. Echt kapitalisme is werk dat niemand wil doen beter betalen en niet goedkope werkers importeren en de negatieve gevolgen afwentelen op de samenleving.

In 2007 toen de eerste Polen kwamen zei ik: Een ezel in het gemeen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, de Nederlandse overheid wel.

Op Wikipedia staat een overzicht: http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie_in_Nederland

Update 02.02.2016 (3 jaar later)

Er rijden steeds meer chauffeurs uit de Midden en Oost-Europese landen (de MOE landen genoemd) in het vrachtvervoer in Nederland. Zij doen dit voor de salarissen die in die landen normaal zijn, dus veel lager dan de Nederlandse salarissen, waarschijnlijk houden ze zich ook niet aan de rijtijden die in Nederland verplicht zijn en krijgen ze geen arbeidsvoorwaarden die hier normaal zijn. Nederlandse chauffeurs zijn werkeloos. Dit is wat de verantwoordelijken bedoeld hebben met het vrije verkeer van goederen en personen in de Europese Unie: goedkope werknemers voor het bedrijfsleven.

Update 28.06.2016

Vandaag in het nieuws: veel Poolse werkers worden uitgebuit door illegale uitzendbureaus. Er is nauwelijks controle op uitzendbureau’s. Ze zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen, want blijkbaar is het heel makkelijk om een uitzendbureau te beginnen.

Een referendum in Engeland heeft tot gevolg dat ze uit de EU gaan. In Engeland speelt dezelfde problematiek als in Nederland. Polen werken massaal voor een lager loon. Het belangrijkste argument van de Brexetiers was het beperken van de immigratie, vluchtelingen en arbeidsmigranten. In Engeland werken een half miljoen Polen voor een lager loon dan een Engelse werker, maar ze verdienen veel meer dan in het thuisland. Zoals boven reeds gezegd, dit is opzettelijk door de EU gedaan door het vrije reizen binnen de EU met het Schengenverdrag. Een van de vele fouten van dit megalomane project.

De andere fouten zijn het ontbreken van grensbewaking van de EU. Iedereen die voet aan wal zet in Italië of Griekenland of waar dan ook kan zonder enige controle de hele EU in. Daarom is er bij Calais in Frankrijk al 10 jaar een kamp van duizenden migranten die naar Engeland willen (dit is de andere reden voor de Brexeteers, ze kunnen nu hun grenzen weer controleren en mensen tegenhouden).

Derde fout is het toelaten van Griekenland in de Euro. Ik heb dit uitgebreid beschreven in Dossier Griekenland.

Maar er zijn tal van fouten van de EU, onnoembaar veel.

Update 19.11.2016

Treffend nieuws: Poolse werkers in het Westland komen niet meer naar Nederland, de sector vreest een tekort aan arbeidskrachten. Wat zijn de feiten: er wordt voor 7 miljard euro geëxporteerd aan tuinbouwproducten. Sinds er in Duitsland een minimumloon is dat hoger is dan in Nederland gaan de Polen liever daarnaartoe. In Polen zijn de lonen ook gestegen. Dat er hier misschien ook meer loon moet worden betaald is niet eens een vraag, men wil goedkope werkers (zie boven).

Update 10.01.2017 (4 jaar later)

Minister Asscher wil tegengaan dat er concurrentie binnen de EU plaatsvindt op loon. Dit om de MOE-landers hetzelfde te laten verdienen en niet goedkoper te laten werken dan werkers uit de  landen zelf. Zelden was het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’ zo van toepassing als op deze minister. Hij gaat nu zijn eigen beleid bestrijden. Tevens is concurrentie op loon al 10 JAAR aan de gang. Tevens had een sociaal Europa in 1992 het uitgangspunt moeten zijn van de EU. Domheid, naïviteit en slechtheid strijden hier om de voorrang. (Ja, slechtheid, want goedkope werkers was de bedoeling van het vrije verkeer van personen mogelijk gemaakt door het verdrag van Schengen, niemand, ook de PvdA niet, heeft hier iets tegen gedaan).

Overigens ziet de Poolse regering al die honderdduizenden landslieden die in West-Europa aan het werk zijn als verdienmodel voor de eigen economie, want veel geld komt zo het land binnen. Al deze landen houden andere regels binnen de EU daarom tegen. Dat werd laatst duidelijk.

Update 02.03.2017

De vakbond FNV voert actie tegen de goedkope chauffeurs in het vrachtvervoer, Nederlandse werkers zijn ontslagen MOE-landers doen het werk. Ze zijn 2 maanden van huis, ‘wonen’ in de vrachtwagen en verdienen ca 400 euro per maand. Ze koken staand buiten de vrachtwagen op een campinggastoestel.

Update 07.05.2017

In de Volkskrant van 06.05.2017 een goed interview met David Goodhart over de Brexit en Europa. Is ook toepasbaar op Frankrijk, Duitsland etc. “De progressieve individualisten in Londen en andere steden hebben hun wereldbeeld proberen op te leggen aan de rest van het land”. “Het streven om elke EU-burger gelijke rechten te geven is nooit populair geweest. Iemand die hier geboren en getogen is moest opeens concurreren met nieuwkomers, bijvoorbeeld als het gaat om sociale huisvesting en op de arbeidsmarkt”. Hij ziet twee groepen: de kosmopolieten die overal kunnen werken en van de globalisering hebben geprofiteerd en mensen uit de oude industriesteden die nergens heen kunnen en werk moeten vinden waar ze wonen.

Zelf ga ik nog een stapje verder. Het door Schengen toegestane vrije verkeer van mensen, goederen en diensten is doelbewust gedaan om goedkope werkers uit de MOE-landen te laten komen en in de West-Europese bouw, transport, industrie en tuinbouw te laten werken en past in de lijn van het hiernaartoe halen van gastarbeiders in de jaren 1960. Als je vrij verkeer van mensen toestaat in 1 Europa met grote loonverschillen en je begrijpt niet dat mensen dan daarnaartoe gaan waar ze het meeste kunnen verdienen ben je naïef of dom. 20 jaar later blijkt de fout en komt de rekening en dat is het ‘populisme’, Brexit, Le Pen, AfD etc.

Update 15.07.2017

Hier gaat het om:

http://nos.nl/artikel/2183256-nederlandse-truckers-boos-om-nieuwe-voorstellen-wegvervoer.html

Uitzendbureau’s krijgen 1,3 miljoen aan boete opgelegd vanwege uitbuiting van werkers, vooral Polen:

http://nos.nl/artikel/2182752-uitzendbureaus-voor-ruim-1-miljoen-beboet-vooral-polen-onderbetaald.html

In Engeland is men bezorgd dat er door de Brexit geen werkers (afkomstig uit MOE-landen) meer zijn om de aardbeien te plukken die met tennistoernooi Wimbledon worden gegeten.

Er is een nieuwe partij bijgekomen die ook een reactie is op het immigratie ‘beleid’ van de afgelopen decennia (zie boven): Forum voor Democratie met de frontman Thierry Baudet. Zijn partij groeit als kool.

Mijn analyse dat de EU, 20 jaar geleden al, doelbewust voor goedkope werkers heeft gekozen blijft staan. Met moet het kapitalisme kennen om te zien waarom beslissingen genomen zijn en worden. 

Lees ook Dossier Vluchtelingen (rechts in Artikelen).

Update 26.08.2017

Het duurt soms een paar jaar, of langer, voordat ik mijn analyse bevestigd zie. Vandaag in de Volkskrant uit onverwachte hoek de kijk van de Franse president Macron op dit onderwerp. Hij wil wat tegen de goedkope werkers uit Oost-Europa doen. Bij een Europese top in oktober moeten er afspraken gemaakt worden. De huidige gang van zaken noemt hij: “een verraad aan de Europese geest dat het populisme in de kaart speelt”. Burgers op het hele continent willen zich “bevrijden van de krachten van de globalisering”. Hij ziet in dat die goedkope Polen en Roemenen niet goed zijn en hij legt het verband tussen de Brexit en deze problematiek. Polen wil er niet aan meewerken, want goedkope werkers zien ze als verdienmodel (zie boven). De verantwoordelijken begrijpen het wel, maar handelen er niet naar.

Update 24.10.2017

Een sociaal Europa had 25 jaar geleden het uitgangspunt moeten zijn van de EU, maar was het niet. Dat is wat ík zeg.

Na 10 jaar heeft de EU besloten dat werkers in de hele EU het CAO loon van de sector moeten krijgen waar ze werken. Werkgevers hebben 10 jaar goedkope werkers gehad en zullen dat ook hebben tot 2021, want de nieuwe richtlijn gaat pas over 4 jaar in. Ze hebben er 12 uur over vergaderd. De transportsector is uitgezonderd, dit zijn die goedkope Roemenen die door heel Europa rijden en naast de vrachtwagen kamperen. Maar de werkers kunnen wel eerst 1.5 jaar goedkoop werken, daarna mogen ze weer in een ander Europees land gaan werken. Nou, dan krijg je extra dus extra arbeidsmigratie. Polen en Hongarije zijn tegen. Er moet nog over gestemd worden.

Ja, ja, je moeten weten hoe het kapitalisme werkt om dit te begrijpen. Water stroomt altijd naar het laagste punt, binnen het kapitalisme wordt daar geproduceerd waar de arbeidskosten het laagst zijn. De oude marxistische analyse die nog steeds geldt.

Het bericht op de website van de NOS.

Update 13.03.2018 (5 jaar na het eerste bericht) 

Na 10 jaar arbeidsmigratie binnen de EU (die mogelijk gemaakt werd door Schengen), gaat de EU iets doen tegen de misstanden (zie boven vanaf 2013). Er komt volgend jaar een Europese Arbeidsautoriteit die samen met nationale arbeidsinspecties gaat controleren op schijnconstructies in de bouw en de transportsector en dergelijke.

Vorig jaar november schaarden alle Europese regeringsleiders zich achter de ‘sociale pijler’, twintig uitgangspunten voor een socialer Europa want ze zijn door de Brexit bang geworden voor de burger maar ook voor werkgevers, want die zijn bang voor tekorten aan werknemers. Zal vooral dit laatste wel zijn.

Zoals al vaker gezegd is wantrouwen tegen alles wat de EU doet gerechtvaardigd. Europese commissievoorzitter hr Juncker behoort tot de slechtste politici die er zijn, dit is die echt Europese elite die de macht heeft en elkaar de hand boven het hoofd houdt (net als zijn voorganger Barroso (lobbyde voor een grote bank). Ze ontmoeten elkaar in hun kleine kasteeltjes in de Luxemburgse Ardennen en in de rijke buitenwijken van Brussel. Hun luxe auto’s met chauffeur zoeven over de Europese snelwegen van Brussel naar Straatsburg en terug. Juncker dacht even zijn medewerker op een hoge post te kunnen benoemen, maar dat is nu in onderzoek.

Er is op de publieke omroep MAX een interessante serie over de emigratie van Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog. (zie boven). Mensen gingen naar Canada, Australië, de VS en Nieuw-Zeeland. Wat vooral mooi is zijn de persoonlijke verhalen van mensen die vertrokken en hun ervaringen. Titel van de serie: Vaarwel Nederland (terug te zien op de website van MAX).

Update 03.04.2018

Verschillende steden hebben genoeg van de MOE-landers, de Polen en Roemenen. Soms wonen er 8 tot soms zelfs 12 personen in 1 huis, een hele staat vol. Er schijnen in totaal 400.000 MOE-landers in Nederland te werken. Werkgevers kopen huizen op, de woningnood neemt hierdoor toe.

Update 10.09.2018

Er wordt op grootschalige wijze fraude gepleegd door Polen die in Polen verblijven en werken en in Nederland een uitkering hebben. Dit is 5 jaar na de fraude van Bulgaren. Ze, de verantwoordelijken, hebben niet genoeg deskundigheid om de zaken goed te regelen.

Maar ook moet gezegd worden dat de Polen harde werkers zijn, de land- en tuinbouwsector heeft een enorme productiviteit. Nederland is de 2e exporteur van landbouwproducten na de VS. Er werd in 2017 voor 92 miljard euro geëxporteerd. Dat is ongelofelijk. Mede te danken aan al de MOE landers, maar dat neemt niet weg dat er grote problemen zijn. Ook de gastarbeiders waren in het begin harde werkers, de eerste generatie is nu gepensioneerd.

Update 11.09.2018 (5 jaar na eerste bericht)

Er komt een konijn uit een hoge hoed. We weten vaak slechts een deel van het verhaal. Vandaag in de Volkskrant een artikel over hoe uitzendbureau’s ervoor zorgen dat de Poolse werkers zo goedkoop mogelijk blijven voor de werkgevers. Onderdeel hiervan is ze een paar maanden in de WW te ‘stallen’ en dan weer opnieuw in te huren. Er wordt opgeroepen iets aan de uitzendbranche te doen, ik zeg dit al 10 jaar toen de eerste Poolse werkers in Nederland kwamen werken (uit eigen ervaring).

Los hiervan, de uitzendbranche is een verderfelijk fenomeen dat (hoofdzakelijk) in het voordeel van werkgevers is. Het trieste is dat we in de kritiekloze samenleving dit als de normale gang van zaken zijn gaan zien. (Ik heb hier speciale aandacht aan besteed in mijn partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, zie onder Artikelen rechts).

Lees ook het andere dossier: Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)

Update 25.09.2018

Op de een of andere manier is het ineens actueel dat Nederland misschien wel te vol is. Ook deze discussie volg ik al 30 jaar. In de jaren 1980/1990 was er een politicus met de naam Hans Janmaat, een ietwat verkreukelde figuur met rechts-racistische opvattingen, een partij (Centrum Democraten) en een achterban. Hij zei altijd: Nederland is vol en vol = vol, maar hij bedoelde dat hij tegen immigratie van buitenlanders was. Dit mocht niet gezegd worden en hij kreeg vele rechtszaken tegen zich aangespannen. Hoewel zijn opvattingen afkeurenswaardig waren is mijn analyse toch dat er heel verkrampt op hem gereageerd is. In de eerste plaats door linkse groeperingen. Bij een aanslag op een hotel waar zijn partij vergaderde werd zijn secretaresse (en zijn latere vrouw) zo verwond dat ze een been moest missen en in een rolstoel terechtkwam. Mijn analyse is dat er toen een stolp om iedere discussie over de multiculturele samenleving én over bevolkingsdichtheid is komen te staan. Er over praten was taboe. De multiculturele samenleving mocht niet bekritiseerd worden en kende louter zegeningen. Nederland was met 14 miljoen inwoners (nu ruim 17 miljoen) niet vol en er mocht niet over gepraat worden. Er was een beweging onder de naam Club van 10 miljoen die pleitte voor minder bevolkingsgroei maar ze werden niet serieus genomen. Dit soort taboes zijn niet goed voor een maatschappij. Ruim 10 jaar later was de opkomst van Pim Fortuyn die in de oude wijken van Rotterdam grote aanhang kreeg. Daarna Bolkestein, Verdonk, Wilders en Baudet. Veel uitspraken van Janmaat zijn erg mild in vergelijking met wat Wilders en anderen de laatste 10 jaar hebben gezegd…..

Misschien kom ik hier nog op terug.

Update 30.03.2019 (6 jaar later)

De absurditeiten gaan onverdroten verder:

 • Poolse werkers krijgen na het einde van hun contract WW, gaan naar hun thuisland en zijn verplicht daar werk te zoeken, maar controle is er niet. De WW is hoger dan het loon dat ze kunnen verdienen en ze werken dus niet. TV programma Nieuwsuur zocht het uit en er is brede verontwaardiging over deze gang van zaken. Veel mensen leggen de link met de strenge controles op henzelf als ze een uitkering hebben.
 • De WW duur wil de EU van 3 naar 6 maanden brengen.
 • In de Volkskrant een artikel. Roemenië is voorzitter van de EU en is samen met Polen voorstander van de langere WW periode, in Nederland wordt dit WW-export genoemd en is tegen, maar tegenhouden is moeilijk.
 • Poolse werkers werken via dubieuze constructies (via uitzendbureaus, ik schreef er boven al over) onder de CAO lonen en concurreren zo met Nederlanders (en andere Europeanen) ze zijn dus goedkoper. Vervolgens zeggen de werkgevers dat ze voor dit werk geen werkers kunnen krijgen.
 • In NRC vandaag een artikel dat Oost-Europese arbeidsmigranten worden uitgebuit. Het is verkapte slavernij en het gebeurt al meer dan 10 jaar (ik schreef er jaren geleden ook al over.

Iedereen heeft recht op 3 maanden WW na 26 weken werken binnen 36 weken (9 maanden).

Ik schreef het al eerder: Schengen met vrij verkeer van personen was van begin af (jaren 1990 al) bedoeld (EU beleid, ondersteund door VVD, CDA, PvdA, D66) om goedkope en makkelijk inzetbare werkers uit de Midden- en Oost Europese landen naar het westen te laten komen zonder aan de gevolgen te denken en is hetzelfde als het hiernaartoe halen door de overheid en de werkgevers van gastarbeiders vanaf de jaren 1960. De gevolgen en nadelen worden genegeerd en ontkend en zijn vanaf de jaren 1990 de bron voor het ‘populisme’ van Fortuyn, Verdonk, Wilders en Baudet. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker. Opvallend is dat deze analyse steeds meer wordt gezien als de realiteit.

In de Volkskrant van 28.03.2019 enkele opvallende cijfers die laten zien dat de verantwoordelijken een simpele rekensom maken: Nederland exporteerde in 2018 voor een bedrag van 92 miljard aan land- en tuinbouw producten (2e exporteur wereldwijd na de VS), dit is mede te danken aan meer dan 300 duizend MOE-landers die komen werken (ze verdienen ca het dubbele vergeleken met hun eigen land, werken hard en klagen niet), ze betalen 1 miljard aan premies en belasting, het misbruik waar het hier om gaat is 2% van het totale misbruik en kost ‘slechts’ 16 tot 30 miljoen. Ze strepen het een tegen het ander weg.

Update 12.04.2019

De Spaanse en Poolse ambassades krijgen veel klachten over uitbuiting van hun landgenoten: Volkskrant 12 april 2019

De race to the bottom is in volle gang, de Nederlandse overheid laat dit niet alleen toe, maar stimuleert dit zelfs door werkgevers oa. loonkostensubsidie te geven. 

Het gaat niet de goede kant op het wordt steeds erger.

Update 15.04.2019

De absurditeiten gaan door:

 • De MOE-landen ontvolken (mensen vertrekken om onder andere in Nederland te werken).
 • In Polen willen ze goedkope werkers uit de Filipijnen halen, dat er Oekraïners werken was al jaren geleden het geval.
 • In tv programma de Monitor (14.04.2019) een reportage over de toename van de woningnood door arbeidsmigranten. De reportage zit vol met treffende ontwikkelingen: er zijn geen woningen voor de arbeidsmigranten; buurtbewoners willen geen druk autoverkeer voor hun deur; werkgevers (tuinders) zeggen gewoon dat ze gaan sluiten als ze geen mensen mogen laten werken; er moeten flats voor MOE-landers (Polen) komen, de Polenhotels; enzovoort.

Meer is te lezen in het goede opiniestuk van Paul Scheffer in NRC, een van de weinige mensen met een consistente visie op migratie en arbeidsmigratie: Paul Scheffer in NRC

De gemeenschappelijke noemer is kapitalisme: zo goedkoop mogelijk produceren, ongeachte de gevolgen voor mens en milieu. We zijn nog niet eens begonnen met de aanpak hiervan. Ik schreef er in 1991 en 1992 al over, bijna 30 jaar geleden.

Update 14.05.2019

Bovenstaande kort samengevat in een Facebook reactie:

Het kapitalisme heeft de behoefte aan een constante instroom van makkelijk inzetbare, goedkope werkers en goedkope arbeidskrachten elders in de wereld (oa de kinderarbeid). Vanaf de jaren 1960 waren dat de gastarbeiders die na de geleide loonpolitiek na WO2 door de Nederlandse overheid en de werkgevers werden uitgenodigd hier te komen werken voor lage lonen (en het waren harde werkers). De gevolgen (druk op de woningmarkt en de lonen) werden ontkend en genegeerd. Vanaf de jaren 1980/1990 is hier het ‘populisme’ uit voortgekomen (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet). De MOE-landers (harde werkers) zijn door EU beleid (Schengen, oa vrij verkeer van personen, diensten) naar west Europa gekomen (vanaf ca. 2004) en dit was het vooropgezette doel, want met zeer grote loonverschillen binnen de EU kan iedereen wel nagaan dat mensen uit landen met lage lonen naar landen waar ze 3x zoveel kunnen verdienen toegaan en niet andersom.

Ook in deze tijd is druk op de lonen en de huizenmarkt ontstaan voor autochtonen en wordt dit genegeerd en ontkend. Het wonen onder slechte omstandigheden, huisjesmelkers en dubieuze uitzendbureaus (controle is er nauwelijks) hebben de MOE-landers maar te accepteren. Tevens is er het uitkeringsmisbruik waar Nieuwsuur over berichtte. Nederland is 2e exporteur van land- en tuinbouwproducten na de VS (92 miljard euro), dit hebben we dus mede te danken aan die 800.000 arbeidsmigranten. Misschien is het beter autochtonen wat meer te betalen zodat we niet telkens mensen uit andere landen moeten uitnodigen.

Update 25.01.2020 (7 jaar later)

Goed artikel van Paul Scheffer in NRC vandaag en in de Volkskrant korte analyses van ‘het multiculturele drama’ uit 2000, 20 jaar later.

Wat we zien is dat men het woord ‘kapitalisme‘ niet meer durft te gebruiken, en niet alleen in dit debat maar overal. Het hier uitnodigen van goedkope gastarbeiders vanaf de jaren 1960 en gastarbeiders uit de MOE landen (door EU en Schengen) in de jaren 2000 heeft voor veel welvaart gezorgd, maar de samenleving structureel onder druk gezet. De verantwoordelijken profiteerden het meest, de sociaal economische gevolgen kwamen bij anderen terecht: druk op de lonen, toenemende woningnood. Ook de jaren 1990 (‘Paars’) met de PvdA (Wim Kok) en de VVD (Gerrit Zalm) (en iemand van D66), toen er een aantal jaren achtereen gemiddeld 50 duizend mensen het land binnen kwamen terwijl de asielprocedures niet deugden, hebben voor structurele problemen gezorgd, ik schreef er boven over. Hier is het ‘populisme’ ontstaan (Pim Fortuyn) (hoewel de oorsprong al in de jaren 1980 ligt met Hans Janmaat).

Lees hier ook Dossier Vluchtelingen (Met Updates)

Het kapitalisme kraakt en piept in haar voegen, wanhopig vechten de economisch-politieke elites wereldwijd om hun bevoorrechte posities te behouden (met belastingontduiking), maar zij zullen ingehaald worden door de tijd. 2000 mensen bezitten evenveel kapitaal als 60% van de wereldbevolking, 4,6 miljard mensen (cijfers van Oxfam/Novib). De schuldenberg is nog nooit zo hoog geweest in de menselijke geschiedenis, ecologische rampen zijn nu al gaande (verandering van klimaatzones, extreme droogte, bosbranden enzovoort). Onbeheersbare migratiestromen zijn gaande en zullen toenemen). De roep om de sterke man is al een paar jaar gaande: O Heer geef ons iemand die leidt, die zegt wat we in godsnaam moeten doen…..

Wee ons…

Update 31.10.2020 (7 jaar later)

Uitkomst van een onderzoek naar uitzendbureaus en arbeidsmigranten. Ik schreef er 7 JAAR geleden al over.

Enkele opvallende zaken:

 • Arbeidsmigranten wordt uitgebuit, met name door uitzendbureaus.
 • Ze hebben een afhankelijke positie.
 • Door huisvesting en zorg  en werk bij de uitzendorganisatie te hebben, kunnen ze geen kant op, dit moet nu losgekoppeld worden.
 • De afschaffing van de vergunningplicht in 1998, waarna zelfregulering alles zou regelen, heeft niet gewerkt. (Zelfregulatie is een liberale aanpak om niets te hoeven veranderen).
 • Er zijn 14.000 uitzendbureaus. Ze moeten allemaal een certificaat halen.
 • Inleners (die gebruik maken van de werkers) kunnen een boete krijgen van 8.000 euro per werknemer als ze in zee gaan met een uitzendbureau zonder.
 •  Uitzendbazen kunnen een bestuursverbod krijgen als ze de fout ingaan.
 • Een arbeidsmigrant moet minstens twee maanden werkgarantie hebben bij aankomst in Nederland.
 • Er zijn 500.000 arbeidsmigranten.

Jaren geleden zei ik voor de grap dat je beter zelf een uitzendbureau kunt beginnen dan ervoor werken. De reden was dat je iedere week wel een auto ziet rijden met een onbekend logo van een uitzendbureau. Het is natuurlijk ook heerlijk om een paar mensen in Zuid Europa, Midden Europa,  over te halen om voor jou te komen werken. Een van de rijkste mensen van Nederland is de oprichter van het bekende uitzendbureau. Helaas zal er niets veranderen, want de gevestigde partijen willen alles zo houden. Bovendien zal de Coronacrisis tot een diepe economische crisis leiden, overal zal worden bezuinigd, op de werknemers als eerst. Tevens staat de partij die 10 jaar beleid gemaakt heeft op winst, de VVD, ze worden zelfs weer de grootste….

Update 16.12.2020

‘Helaas zal er niets veranderen, want de gevestigde partijen willen alles zo houden‘, zie boven. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) wil niets met de conclusies van het rapport gaan doen. Waarvan akte.

Een nieuw rapport van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met een bevolkingsprognose met verontrustende cijfers.

>Het bureau schat dat Nederland in 2063 zo’n 20 miljoen inwoners telt, ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen.

>Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen. Eind dit jaar heeft 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. In 2070 is dit naar verwachting 42 procent.

Nederland is vol en wordt steeds voller, je ziet het in het landschap vanuit auto of trein: overal wordt gebouwd. Vooral de zogenoemde ‘verdozing’ gigantische hallen in de weilanden (vaak distributiecentra). Nederland is een van de dichts bevolkte landen in de wereld. Door het tegenstrijdige beleid van de opeenvolgende regeringen is de stikstofcrisis in de landbouw ontstaan die conflicteert met woningbouw. Hierdoor is de woningnood zo toegenomen, dat noemt met nu de wooncrisis. De op een na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld zijn (na de VS, een heel groot land) en tegelijk huizen bouwen gaat niet samen. Het gaat niet samen.

Ik schreef er al eerder over dat het toelaten van gastarbeiders (ook in andere landen zoals Duitsland) vanaf de jaren 1960 een groot demografisch experiment was. Ook de open grenzen binnen de EU met als doel arbeidsmigratie door de loonkostenverschillen met Midden en Oost Europa is zo te zien. Er zijn maar weinig mensen, met echte, neutrale analyses, want dit wordt vanaf de jaren 1980 in rechtse hoek geduwd, daarom is de polarisatie zo sterk toegenomen.

Misschien wordt dit bericht aangevuld.

Update 21.05.2021

De verkiezingen zijn geweest, een regering is er nog niet. ‘Nederland is een onregeerbaar land’, ‘het is een democratie in crisis’, ik schreef het in 2015 in De Boze Burger en het ‘populisme’. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels (gekozen door de kiezer) die direct niet mee doen, versplintering met 18 partijen, ‘ze’ weten niet meer hoe het verder moet.

Men wil iets tegen de wildgroei van uitzendbureaus gaan doen. Het is gebleken dat in de jaren 1990 de regels voor een uitzendbureau zijn versoepeld (moeten dus Kok en Zalm geweest zijn), ga ik nog eens uitzoeken. Ik zeg dat dit opzettelijk gedaan is, net als de open grenzen in de EU met enorme loonverschillen waardoor de goedkope MOE landers hiernaartoe zijn gekomen (zie boven).

Een typerend voorbeeld uit de Volkskrant:

Dit is het ‘fantastische land’ van MP Rutte (10 jaar beleid) en VVD/CDA/PvdA/D66: 7 Roemenen werd door uitzendbureau het paspoort afgepakt, moesten eerst reiskosten terugbetalen, verdienden 5 euro per uur ipv beloofde 10, woonden in met 7 mensen in 1 kamer ipv beloofde woonhuis. Na klagen werd sleutel afgepakt en sliepen ze 1 nacht buiten en gingen naar de politie. Knokploeg van uitzendbureau stond op wacht tot ze terug zouden komen. Inspectie haalde de paspoorten en ze gingen terug naar Roemenië zonder gewerkt te hebben. Dit verhaal staat in Trouw (12.05) en is van Marc Kuipers inspectie SWZ. Hij zegt: Nederland is kampioen schimmige constructies. Accountants verzinnen nieuwe constructies. Ook is NL kampioen flexwerk.

Update 26.09.2021

In Engeland hebben de schappen in de supermarkt lege vakken en is er benzinetekort door het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs die door de Brexit zijn vertrokken. Mensen staan scheldend voor de bezinepomp. Er zijn 100.000 mensen nodig.

Kapitalisme heeft de behoefte aan een constante instroom van goedkope werkers (zie boven), de EU heeft er door Schengen (vrij verkeer van personen) voor gezorgd, goedkope werkers werden uit heel Oost-Europa naar West-Europa gehaald. De nadelen zijn nu zichtbaar. (Misschien wordt nog uitgewerkt).

Update 25.11.2021

In NRC van 24 november in een Commentaar (pag. 17) is te lezen dat er dit jaar 1 onderzoek is geweest naar de uitbuiting van arbeidsmigranten. Dit Dossier begon 8 jaar geleden, mijn analyse is dat de overheid dit bewust niet aanpakt omdat goedkope werkers een verdienmodel zijn voor de economie: bedrijven maken winsten en betalen (normaal gesproken) belasting en dragen bij aan het BNP. Hetzelfde speelt bij PostNL waarover ik in 2017 schreef: Post

Update 29.04.2022

Een ezel in het gemeen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, de Nederlandse overheid wel’. (uit 2007 toen goedkope werkers uit de MOE landen (Midden en Oost Europa) naar West Europa kwamen mogelijk gemaakt door de open grenzen in de EU (verdrag van Schengen).

Men (opnieuw de EU) wil arbeidskrachten uit Egypte, Marokko en Tunesië gaan vragen om hier te komen werken. De geschiedenis herhaalt zich: gastarbeiders (jaren 1960), arbeidsmigranten (jaren 2000-2010) door de keuze van de EU voor open grenzen voor werkers uit Midden- en Oost Europa en nu weer. Er zijn geen huizen, er is een grote vluchtelingencrisis (door oorlog in Oekraïne), er is overal crisis. Ik denk aan: de beschaving zal uitmonden in een klucht (uit de jaren 1990), een grote verwarring. En: mensen maken de geschiedenis, maar ze weten niet welke…

Update 07.05.2022 (9 jaar later)

Opvallend bericht in de Gelderlander vandaag. De Arbeidsinspectie (een organisatie waarvan dit niet verwacht wordt) adviseert het beperken van het hiernaartoe halen van arbeidsmigranten! Dit laat zien dat we in een vastgelopen systeem zitten, zie vorige Update waarin staat dat er meer gastarbeiders hiernaartoe uitgenodigd worden (lijkt de jaren 1980 wel). De reden voor het beperken van gastarbeiders is dat uitbuiting vaak voorkomt (schreef ik 10 jaar geleden over), er is geen goede huisvesting (schreef ik 10 jaar geleden over), het aantal inwoners in zijn geheel in Nederland is al erg hoog (schrijf ik sinds de jaren 1990), de voordelen komen bij uitzendbureaus en werkgevers terecht (schreef ik 10 jaar geleden al). Nieuw argument is dat innovatie door goedkope werkers achterblijft.

Een vastgelopen kapitalistisch systeem: uit 2013 zie boven:

Conclusie: handelsland de ‘BV Nederland’ heeft een zucht naar goedkope en makkelijk inzetbare werkers, maar de negatieve gevolgen worden genegeerd en ontkend.

Pim Fortuyn is 20 jaar dood (ik was geen aanhanger), maar het gaat hier ook om de nadelen van gastarbeid (jaren 1980) en arbeidsmigratie (jaren 2000-2010 (EU beleid door Schengen) waar 40 jaar populisme uit is voortgekomen….

Update 11.09.2022

Lees ook Economisch beleid in Nederland (2022) een aanzet tot analyse van het naoorlogse economisch beleid, politieke keuzes en de gevolgen voor mens en milieu.

Update 23.11.2022 (bijna 10 jaar later)

Op tv een pleidooi om minder arbeidsmigranten toe te laten (zie boven). Er zijn nu ca 800.000 arbeidsmigranten in Nederland uit de MOE landen (midden- en oost EU). Wat ik 10 jaar geleden al zei is dat het verdrag van Schengen voor vrij verkeer van goederen, diensten en personen in beginsel bedoeld was om goedkope werkers uit oost Europa naar het westen te laten komen, net zo als als gastarbeiders werden uitgenodigd in de jaren 1960. Zo werkt kapitalisme. Problemen werden ontkend en genegeerd.

Vanaf de jaren 1990 (VVD PvdA D66 CDA) had er een directe koppeling moeten zijn tussen instroom arbeidsmigranten en asielzoekers en huizenbouw speciaal daarvoor. Ontbreken hiervan en negeren en ontkennen van problemen zijn de bron voor ruim 20 jaar populisme. Geen huizen geen instroom.

Er is in NL nog geen begin van een oplossing voor de schier oneindige crises.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Over diskjockeys, presentatoren en journalisten

(Geschreven in 2018)

Radio diskjockeys, tv presentatoren en journalisten die meer verdienen dan een minister-president zijn zo pretentieus…..  

Een minister-president heeft een salaris van ca 160.000 euro per jaar (exclusief onkostenvergoeding), het hoogste ambt in de maatschappij met veel verantwoordelijkheid.

Bij de publieke omroep (betaald met belastinggeld) is (vanaf) 300.000 euro jaarsalaris niet ongewoon. Een radio diskjockey die zich live op de radio oraal liet bevredigen door een prostituee (ook wel pijpen genoemd) verdiende 500.000 euro. Een tv presentator verdient bijna 600.000 euro Bij een commerciële zender is een miljoen euro en meer mogelijk, daarom stappen ze de laatste tijd ook zo graag over van de publieke omroep naar de commerciële omroep van iemand met heel diepe zakken vol met geld die megalomane neigingen heeft in het medialandschap.

Het laat goed zien waar in Nederland de prioriteiten liggen. Je geeft leraren een goed salaris om kinderen goed onderwijs te geven, of je geeft het aan radio diskjockeys en tv presentatoren.

Er is een wet die exorbitante salarissen tegengaat: de Wet Normering Topinkomens (2012) die jaarlijks wordt aangepast (voor de semi-overheid). De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat in navolging hiervan de salarissen aanpassen, maar bestaande contracten worden niet aangepast.

Uiteindelijk zijn het allemaal mensen die hun zelfrespect uit de hoogte van hun inkomen moeten halen. (Dat geldt voor alle grootverdieners, ook in het bedrijfsleven en bij banken, zelfs voor kunstenaars). Gelukkig heb ik dat niet nodig.

10 jaar geleden schreef ik hier al over, dat was de tijd toen er in omroepland nog niet gefuseerd was, iedere omroep leefde in zijn eigen koninkrijk met bestuurders en bazen. In Hilversumse etablissementen werd dagelijks copieus geluncht en gedineerd (allemaal declareren), daarom waren al die omroepbazen ook zo dik…..

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Grote Graaiers

(Geschreven in 2013) (Met Update 2018, 5 jaar later). 

Woordenboek:

Grote graaier [de, een (m. en v.); grote graaiers]  0.1 mensen die met de handen rondtasten in een geldlade/kassa, figuurlijk > 0.2 wegkaper> 0.3 kan ook gelegaliseerde dief genoemd worden> 0.4 veelverdiener

> Eind 20e eeuw en begin 21e eeuw een veelvoorkomende mensensoort die te vinden is in het bedrijfsleven, semioverheid en overheid. Bij banken, woningcorporaties, besturen van universiteiten en hogescholen, energiemaatschappijen, politie, publieke omroep, openbaar vervoer, hoofden van ministeries, medische sector, en dergelijke.

> Verklaring: mensen die hun zelfrespect uit de hoogte van hun inkomen moeten halen. (Niet te verwarren met de Grote Grazers, (o.a) runderen die in de Nederlandse natuur zijn geïntroduceerd vanwege natuurbeheer).

Update 08.03.2018

Vandaag werd bekend dat Ralph Hamers (51 jaar oud) 3 miljoen euro gaat verdienen bij ING, 50% erbij. Hij kreeg dit van Jeroen van der Veer, ex Shell, President-commissaris.

Zo gaat dat in Nederland, dit is dat patjepeeër Nederland waar wel eens over gesproken wordt, die VOC-mentaliteit van JP Balkenende (Toch?). Er is wat obligaat protest, maar stilletjes hopen ze allemaal zoveel geld te gaan verdienen, want 10 jaar geleden voor de crisis was dit ook al en er is niets veranderd.

JP Balkenende zit daar in de Raad van Commissarissen. Hij is een van de zwakste MP’s die we gehad hebben in Nederland (2002-2010, 8 jaar), hij is een voetnoot in de Nederlandse politieke geschiedenis. Tijdens die 8 jaar ontstond de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930, in 2008. We waren dicht bij een financiële meltdown zeiden deskundigen later. Banken werden genationaliseerd en kregen overheidssteun (ook ING), een uit het communisme stammende maatregel, om niet failliet te gaan. Er moest 50 miljard bezuinigd worden in de jaren daarna. Mijn vermoeden is dat toenmalig minister van financiën Wouter Bos (een van de minst slechte politici) later snel de politiek heeft verlaten omdat hij dingen te weten is gekomen die zo erg waren dat hij ze niet meer voor zijn rekening kon nemen.

Wim Kok was ook bij ING betrokken, de argumentatie nu voor het verhogen van het salaris is dezelfde als 10 jaar geleden (de internationale maatstaven). (Ik schreef uitgebreid over de teloorgang van de PvdA en de sociaal-democratie in het Dossier PvdA/SP (zie zijbalk rechts), want die begon in de tijd van hr Kok).

Ben benieuwd of mijn voorspelling van een paar jaar geleden dat er bij de volgende economische crisis geen geld meer uit de geldautomaat komt bewaarheid wordt. De internationale overheden hebben dan geen geld meer om banken te nationaliseren, want wereldwijd zijn er al enorme schulden. De rente kan niet meer zakken om de economie te stimuleren, want de de rente is al 0%. Van de ene op de andere dag zijn spaartegoeden verdampt, pensioenfondsen failliet, geld weg….(is wel een mooi scenario voor een rampenfilm).

Grappig, Jos Collignon heeft in de Volkskrant vandaag dezelfde associatie als ik in 2013 had.

2

Update 13.03.2018

De salarisverhoging gaat niet door de maatschappelijke verontwaardiging (het blijft dus 2 miljoen euro….).

(Alle genoemde personen op dit blog worden aangesproken in hun functie).

(Dit bericht is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding).
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mensheid (Gedicht)

(Geschreven in 2020)

Wanhopig tolt de mensheid in het rond in steeds kleinere cirkels
ziedend zoekend naar zekerheden
vastklampend aan imaginaire zingeving
illusies hoogmoed dolgedraaid
kroon op de schepping
denkend aan Nietzsches dolle mens laatste mens
postuum geboren
produceren consumeren produceren consumeren
overgebleven zin van leven

stervende dierensoorten karkassen op de vlakten
smeltende ijsbergen toendra's hongerige ijsberen
onderzoek het bekende jaar in jaar uit
gecultiveerde machteloosheid
nieuwe kerken fabrieken zonder rook mensen zonder doel
containers over wereldzeeën met troep meer troep nog meer troep
ziekte epidemie pandemie...

Tot de botsing tegen muur en grens
sprinkhanenplaag: de mens zelf

(C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Energie en grondstoffen quotum

(Geschreven in 1996) (Deze analyse is 26 jaar oud. Update 2022)

In deze tijd waarin het fileprobleem onoplosbaar lijkt en de milieuvervuiling ondanks alle goede voornemens voortschrijdt, is het nodig om te komen tot een fundamentele herbezinning op de mechanismen die onze gecompliceerde maatschappij in stand houden. Het is nodig om nationaal en mondiaal te streven naar meer rechtvaardigheid en een meer gelijke verdeling van de welvaart en dus van de nog beschikbare energie- en grondstoffenvoorraden.

Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. Deze kan wellicht komen door te kiezen voor een energie- en grondstoffenquotum per hoofd van de (wereld) bevolking. Nu energie en grondstoffen schaars zijn geworden en het overvloedige gebruik hiervan, vooral door de rijke landen, zorgen voor milieuaantasting, moeten energie en grondstoffen op de bon, figuurlijk gesproken maar wellicht ook letterlijk.

Het gevolg zal zijn dat er nationaal en mondiaal een herverdeling op gang komt die ervoor zal zorgen dat de tweedeling tussen de Derde Wereld en de rijke wereld verminderd en dat er nationaal tevens een herverdeling en meer rechtvaardigheid zal komen. Het nadeel van de op 1 januari ingevoerde ecotaks/energieheffing wordt in dit plan ondervangen, een algemene energieheffing zal er slechts voor zorgen dat het gebruik van energie en grondstoffen inkomensafhankelijk blijft, dus wie geld verdiend kan ook een groot beslag leggen op energie en grondstoffen.

Het is duidelijk dat harde keuzes hierbij noodzakelijk zullen zijn en de gevolgen groot. Concreet zullen landen die veel energie en grondstoffen gebruiken moeten minderen, arme landen zullen kunnen groeien. Mensen zullen individueel moeten kiezen tussen veel consumptiegoederen gebruiken, energieverslindende hobby’s hebben, groot wonen (en verwarmen), veel autorijden, drie maal per jaar vliegreizen maken, enzovoort.

(Het getypte origineel uit 1996 is bij mij in te zien).

Update 05.02.2018 (22 jaar later)

Wat ik in 1996 schreef (zie boven) wordt in 2018 bevestigd: de laagste inkomens betalen het meest aan het klimaatbeleid door heffingen op energie. De hoge inkomens merken er niet veel van. Dit spreekt natuurlijk vanzelf. De energierekening gaat flink omhoog door al de heffingen. Het huidige kabinet neemt maatregelen die denivellerend werken (netzo als de verhoging van het lage btw tarief, zie elders op deze website). In 2050 zouden de lage inkomens 17,1% van hun inkomen kwijt zijn aan klimaatlasten, de hoge inkomens 5,7%. Het bedrijfsleven betaald weinig extra, de huishoudens meer. Hierdoor nemen de toch al grote welvaartsverschillen toe.

Dit alles is berekend door een onderzoeksbureau in opdracht van organisatie Milieudefensie. Treffend dat iemand een link met het ‘populisme’ legt, mensen zouden er ontevreden door kunnen worden en op ‘rare partijen gaan stemmen’. Ik zeg al jaren dat het zogenoemde ‘populisme’ hoofdzakelijk (niet helemaal, want er zijn ook ‘gewoon’ racisten in iedere maatschappij) een sociaal-economische achtergrond heeft (zie De Boze Burger en het ‘Populisme’).

In 2018 zeg ik dit: de vermogenden en grootverbruikers moeten hun beslag op fossiele brandstoffen en grondstoffen als eerste minderen. Als er daarna nog meer maatregelen nodig zijn moeten de middeninkomens hun aandeel leveren en daarna als laatste de lage inkomens. Concreet betekent dit: 1 x in de 5 jaar op wintersport óf naar Zuid-Afrika vliegen. Groot wonen óf in een grote vervuilende auto rijden. Wij moeten gaan nivelleren op het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. 

Update 19.02.2018

Voor het eerst in 22 jaar iemand die zegt wat ik in 1996 schreef (zie boven): we moeten vanwege het klimaat gaan rantsoeneren en een bonnensysteem gaan hanteren. Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie aan de Tilburg Universiteit bepleit dit en heeft goede analyses (De Volkskrant 17.02.2018, katern Sir Edmund). Ook zij legt het verband tussen mensen die het kunnen betalen en mensen die het niet kunnen betalen en dat dat niet eerlijk is.

Uit het artikel:

Door het klimaat op de bon te doen, snijdt het mes aan twee kanten, zegt Prast. Want sinds Parijs weten we precies hoeveel CO2 iedere burger elk jaar mag uitstoten. Geef iedereen daarom een jaarlijks kooldioxidebudget. ‘Dan mag je zelf weten of je het uitgeeft aan die vakantie op Bali, of aan biefstuk.’ Het voordeel van dit systeem boven belastingen is dat iedereen even zwaar getroffen wordt, zegt Prast. ‘Van belastingen wordt gezegd dat het de economische groei remt. Bij rantsoenering is er niet minder geld, het wordt alleen anders verdeeld.’ (…..) bovendien hebben we gezamenlijk afgesproken dat we de klimaatdoelen willen halen, dus moet er minder CO2 worden uitgestoten. ‘Wil je dat eerlijk verdelen, of sommigen wel en anderen niet laten bijdragen?’ Het systeem hoeft ook niet ingevoerd voor ieder product zegt Prast. Doe het waar grote klappers gemaakt kunnen worden. Bij spullen die grote hoeveelheden water of fossiele brandstoffen vereisen: fossiele auto’s, verwarming, vliegreizen, katoen, vlees.

Neem de energiebelasting. Het is aangetoond dat burgers met een laag inkomen door deze belasting relatief een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan verduurzaming dan de hogere inkomens. Niet fair, vindt Prast. De lasten worden nu op meerdere manieren oneerlijk verdeeld. ‘Stel dat de overheid besluit een taks in te voeren op vliegen. Dan moet iemand die verder heel klimaatvriendelijk leeft daar ook aan meebetalen. Terwijl diegene misschien geen auto heeft en geen vlees eet’,

Dat zijn ware woorden. Overigens was de insteek van het artikel het compenseren van vervuilend gedrag, wat erg in de mode is, en waarom dat niet werkt (bomen planten om vliegreizen te compenseren). Ik beveel dit artikel aan om helemaal te lezen.

In het artikel staat natuurlijk direct dat het niet kan, daarom praten we al decennia over milieu en klimaat en gaan veranderingen zo langzaam.

Degene die in Nederland de scherpste analyse binnen de politiek heeft over milieu en klimaat is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Als zij op tv is worden mensen boos, dat lees je in de commentaren, want als je zegt dat het beter is 1 dag geen vlees te eten, worden mensen boos.

Ik kan mij herinneren dat ik in 1996 bovenstaande enigszins provocerend bedoelde, maar toen ik bij de digitalisering in 2010 het nog eens las zat er meer in dan ik in 1996 dacht. Over het verband tussen vleesconsumptie en klimaat had ik het in 1996 niet, dit verband is later gelegd.

(Zelf ben ik al een jaar of 30 flexitariër (hoewel ik dit woord nog nooit heb gebruikt), dat wil zeggen dat ik om de week vlees eet. In 1993 zat ik voor het laatst in een vliegtuig, in 2004 verkocht ik mijn auto en kocht een kortingskaart voor de trein. Maar dat terzijde).

Lees ook de conclusies uit 1981 in mijn afstudeerscriptie over fossiele brandstoffen, CO2, opwarming van de aarde en het broeikaseffect: Dossier Broeikaseffect (CO2)

PIC_0005.900. (C) Ronald Puma
Ovenschotel zonder vlees (rijst/spinazie/gebakken uien/geraspte kaas/gekookte eieren/kruiden).

Update 21.02.2018

Een actie om een week geen vlees te eten (zie boven).

weekzondervlees (C) Ronald Puma
Week zonder vlees.

Update 03.10.2018

Het begint door te dringen dat die omschakeling van energiebronnen, de energietransitie zoals dat genoemd wordt, veel geld gaat kosten, erg veel geld. Vooral mensen met lage inkomens worden hard getroffen. De verantwoordelijken weten dit natuurlijk al lang, want alles is tegenwoordig in ‘koopkrachtplaatjes‘ ondergebracht. Maar wat ze nog niet beseffen is dat de energietransitie de nieuwe klassenstrijd is. Een klassenstrijd kan tot opstanden en revoluties leiden, dat heeft de geschiedenis laten zien. Het gaat in de 21e eeuw om toegang hebben tot en beschikking hebben over energie en grondstoffen. We hebben na de Tweede Wereldoorlog decennia lang in een welvaartsparadijs geleefd, maar dat paradijs is gebouwd, toch onverwacht (voor velen, niet voor allen), op drijfzand…..

Update 08.12.2018

 • Er komt een vliegtaks van 7 euro per vlucht.
 • Er is een klimaatconferentie in Polen, COP24.
 • Er komt in Nederland een klimaatakkoord.
 • De uitstoot van CO2 is gestegen en heeft het hoogste niveau bereikt ooit.
 • De ijskap van Groenland smelt harder dan ooit.
 • Gele hesjes protesteren in Frankrijk tegen verhoging van de brandstofprijzen.

Update 09.03.2019

Henriëtte Prast (zie boven) was Eerste Kamerlid voor D66, beëindigde haar lidmaatschap, gaf haar zetel per direct op en stapt over naar de Partij voor de Dieren (zie boven). Zij pleitte in het verleden voor het minder eten van vlees (zie boven).

Update 02.05.2019

“Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig”.

Geschreven in 1996. Op de onvolprezen tv zender ARTE (Frans/Duits mede gefinancierd door de EU) was een bijzonder goede documentaire te zien die bovenstaande als een van de uitgangspunten heeft. 200 jaar (na de) industriële revolutie heeft de wereld veranderd en gezorgd voor ongekende rijkdom (in een deel van de wereld), maar natuur en milieu hebben er ernstig onder geleden. In de documentaire zitten veel nieuwe feiten en inzichten die soms verbazingwekkend zijn en laten zien hoe de mensen vroeger dachten.

Het vooruitgangsgeloof (waar ik boven over schreef) komt voort uit de filosofie van de Verlichting (18e eeuw) waarbij de mens door de ontwikkeling van wetenschap en techniek meer welvaart kreeg. De natuur (inclusief de dieren) werd gezien als ondergeschikt aan de mens en moest worden overwonnen.

De documentaire uit 2019 is op de website van Arte te zien tot 28 september 2019 in de Duitse of Franse taal. Gemaakt door Jean-Robert Viallet: Die Erdzerstörer (Duur 1 uur en 45 minuten).

Update 14.09.2019

De milieu- en klimaatcrisis neemt dramatische vormen aan. Meerdere artikelen in de media. Uit de Volkskrant vandaag: Klimaatcrisis

Wat in artikel opvalt is dat iemand voor het eerst de klimaatcrisis ook als verdelingsvraagstuk ziet. 10% van de mensen consumeert 50% van de natuurlijke hulpbronnen. Van de armste helft van de mensen in Nederland heeft 30% geen auto (ik ook niet sinds 2004). Ik schreef er in 1996 over, zie boven.

Over de stikstofcrisis schreef ik zelf: Stikstof Ik noem dit een systeemcollaps van ons dominante economisch systeem, het kapitalisme (maar ook het staatskapitalisme (China) en het voormalig communisme in Rusland). Dit is nu een acuut probleem aangezien er minder huizen gebouwd mogen worden in een tijd waarin ook sprake is van een wooncrisis (Zie Dossier Woningnood).

Ook uit de Volkskrant vandaag een interessant essay van: Maarten Boudry (Belg, 35 jaar en filosoof). Hij is retorisch zeer bekwaam en misschien wel mijn tegenpool in zijn argumentaties. Hij verwacht oplossingen van de techniek, in het bijzonder kernenergie en ziet niets in soberheid. Dit wordt ecomodernisme genoemd (een term die ik nog niet kende). Wat hier ook speelt is of er hoop voor de toekomst is, veel jongeren maken zich (terecht) grote zorgen. Hier is optimisme noodzakelijk. 

Ik vat nog kort mijn visie samen:

Het Verlichtingsideaal met haar Vooruitgangsgeloof, waarin de natuur wordt onderworpen aan de mens door de ontwikkeling van wetenschap en techniek (een seculiere religie) is hoogmoedig en heeft voor de huidige milieu- en klimaatcrisis gezorgd. De oplossing ligt weliswaar in nieuwe, en betere bestaande, technologieën, maar met geheel andere uitgangspunten dan voorheen waarbij natuur en milieu niet ondergeschikt aan de mens zijn maar er een evenwicht is. Of kernenergie de oplossing is is de vraag gezien de nadelen die er nog altijd aan kleven.

Update 11.12.2019

Er is een door EU commissaris gemaakte zogenoemde Green Deal (naar het idee van president Roosevelt in de jaren 1930, de New Deal om de VS uit de economische crisis te halen). De CO2 uitstoot moet in 10 jaar worden gehalveerd. Een opsomming van de aanpak op de website van de NOS: Green Deal

Het geheel ziet er goed uit, maar mijn analyse sinds de jaren 1990 is dat de welvaartsverschillen te groot zijn, nationaal en internationaal, en prijsverhogingen alleen niet goed zijn, want die vergroten de welvaartsverschillen. Als bijvoorbeeld autorijden en vliegen duurder wordt kunnen mensen met geld hun consumptieve levenswijze ongestoord voortzetten en mensen met minder geld zullen dan onevenredig getroffen worden en in armoede vervallen. Daarom is quotering nodig, zie boven geschreven in 1996.

Vandaag kunnen we ook lezen dat de ijskap in Groenland harder aan het smelten is dat voorheen. De zeespiegel gaat hierdoor stijgen en vooral mensen die in kustgebieden wonen zullen als eerste getroffen worden met overstromingen. Nederland zal extra geld moeten vrijmaken om het land droog te houden.

Ieder kind dat vandaag wordt geboren zal het eind van deze eeuw meemaken. Denk daar maar eens over na…..dit gaat niet meer over een verre toekomst, dit gaat over nu, wat doen we NU op dit moment.

Filosofisch gezien blijf ik bij de analyse uit 1996: Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. 

Wat ik in 1996 schreef was visionair. Maar het is bekend: mensen hebben grote hekel aan anderen die het soms beter weten. Daarom zijn de sociale media in deze tijd zo ontspoord, iedereen met een toetsenbord en teveel tijd denkt dat hij of zij een deskundige is. Ik schreef erover in: Meningen en sociale media

Update 28.04.2020 (24 jaar later)

Een mooi manifest in de Volkskrant en bijbehorende petitie (die ik ondertekend heb). Ik lees er dingen in die in al lang zeg en schrijf. Met name de zin: ‘Het is duidelijk dat ons productie- en consumptiesysteem onze leefomgeving ernstig heeft beschadigd en ons blootstelt aan risico’s die we nauwelijks nog kunnen beheersen’, ik schreef hetzelfde in 1996 (zie boven). Het uitstekende Artikel in Volkskrant

De coronacrisis zal zorgen voor een verdere verscherping van de crisissen, potentieel kan het totale systeem onderuit gaan: kapitalisme, staatskapitalisme (China), maar ook Rusland. Opvallend is dat de door de pandemie stilgelegde wereldeconomie laat zien dat het economisch systeem op drijfzand is gebouwd.

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Update 16.05.2020

Goed artikel in de Volkskrant met Paul Kingsnorth hij benoemd de echte problemen en dilemma’s. Ik zeg hetzelfde, maar deed dat al in de jaren 1990 (zelfs al de jaren 1980 in mijn afstudeerscriptie (1981) toen ik in de de inleiding van mijn afstudeerscriptie schreef: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven”). 

Het interesseerde niemand, het was ‘het feest verpesten’, bovendien vond men mij te pessimistisch.

Misschien wordt dit nog aangevuld.

Update 22.09.2020

Goed onderzoek van de organisatie Oxfam-Novib dat mijn analyse uit 1996, 24 jaar geleden bevestigd. De cijfers zijn berekend tussen 1990 en 2015. (Uit de Volkskrant van vandaag).

 • De rijkste 1 procent van de wereld is verantwoordelijk voor ruim twee keer zoveel CO2-uitstoot als de armste helft van de wereld.
 • 63 miljoen rijke mensen verantwoordelijk voor 15% van uitstoot CO2.
 • 3 miljard mensen veroorzaken 7% van de CO2.
 • CO2 uitstoot steeg 60% in 25 jaar. De rijken zorgen voor 3x zovele uitstoot, vooral door vliegen met vliegtuigen.
 • ‘Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht’, zegt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam Novib. ‘Terwijl de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert zijn het vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen.’
 • In het rapport wordt geschat dat de rijkste 10 procent zijn uitstoot de komende tien jaar met meer dan 90 procent moet verminderen, om te voorkomen dat de temperatuur meer dan 1,5 graad Celsius stijgt. Als dat niet gebeurt, is het mondiale koolstofbudget om de opwarming van de aarde deze eeuw binnen die 1,5 graad te houden in 2030 opgebruikt.

Update 09.01.2021

Een treffend interview met Vaclav Smil (milieuwetenschapper, geboren 1943) ik heb niet eerder van hem gehoord) in de Volkskrant. Centraal idee: voortdurende groei is niet goed want de aarde kan het niet aan. Enkele opvallende nieuwe gegevens.

 • China maakt nu meer auto’s dan de VS.
 • India en Afrika krijgen ook steeds meer auto’s.
 • Er is teveel toerisme. Chinezen vliegen als toerist naar Parijs als een kort uitje.
 • Ieder jaar wordt 10 miljard ton fossiele brandstoffen opgestookt.
 • We zullen de groei moeten begrenzen op manieren die mensen niet leuk vinden zoals de auto weg doen.

Ik schreef het in 1981 en bovenstaand in 1996. Uit 1981:

“Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

In 1996 schreef ik dat mensen moeten gaan kiezen in hun consumptie, een auto of een vliegreis (zie boven).

Het interview: https://www.volkskrant.nl/ts-b06b3dfd

Update 10.08.2021

De wereld is in rep en roer over het laatste VN IPCC rapport, klimaatverandering komt door de mens en gaat nog sneller dan eerder gevreesd, ik schreef er 40 jaar geleden over in Dossier Broeikaseffect (1981): Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 13.10.2021

We zitten al midden in de door mij geziene (1996) en voorspelde verdeling van schaarste: energie, grondstoffen, schoon water, schone lucht ed. ‘Opeens’ is er een tekort aan gas, dat zorgt voor een lawine van prijsstijgingen en onverwachte neveneffecten. We zullen de welvaart moeten gaan quoteren voor een rechtvaardige verdeling. Vermogenden zullen als eerste moeten inleveren zoals ik 25 jaar geleden analyseerde.

Update 02.05.2022

Geschreven in 1996 26 jaar geleden:

“Het is duidelijk dat harde keuzes hierbij noodzakelijk zullen zijn en de gevolgen groot. Concreet zullen landen die veel energie en grondstoffen gebruiken moeten minderen, arme landen zullen kunnen groeien. Mensen zullen individueel moeten kiezen tussen veel consumptiegoederen gebruiken, energieverslindende hobby’s hebben, groot wonen (en verwarmen), veel autorijden, drie maal per jaar vliegreizen maken, enzovoort”.

Schiphol staat vol vandaag. mensen klagen. Personeel wordt uitgebuit op de luchthaven. En dergelijke.

De beschaving zal uitmonden (misschien wel eindigen) als een klucht. (Uit de jaren 1990, 30 jaar geleden). Ik dacht toen ergens ver weg in deze eeuw als ik al lang dood ben, maar dat ik dit allemaal zelf moet meemaken had ik toch niet verwacht….

02.08.2022

Barbera Baarsma zorgt vandaag voor veel ophef en misverstand. In haar pleidooi voor een CO2 beprijzing komt iets terug wat ik 26 JAAR geleden al schreef. Echter, zij wil doorverkoop van CO2 rechten mogelijk maken met als gevolg dat mensen die het kunnen betalen hun levenspatroon ongewijzigd kunnen voortzetten en anderen hun CO2 rechten kunnen/moeten verkopen, daar geld voor krijgen om armoede te vermijden. (Als ik het goed begrijp).

De reacties op Twitter laten een overspannen hypermaatschappij zien waarbij eenieder met slechts een flard aan informatie en kennis links-marxistische complotten ziet (helaas niets meer tegen te doen).

Dat we in tijd van schaarste (veel mensen begrijpen en accepteren het niet) zullen moeten minderen is zeker, maar zoals ook al lang geleden gezegd: de energietransitie is de nieuwe klassenstrijd tussen haves-and have-nots. Het gaat om een rechtvaardige verdeling.

De door de oorlog in Oekraïne ontstane energie tekorten zijn verontrustend. Het westen heeft zich in decennia geheel afhankelijk gemaakt van Rusland door haar opportunistische naïeve politiek dat het allemaal wel goed zal komen met Rusland, terwijl er 15 jaar geleden al signalen uit Rusland kwamen dat ze daar een geheel andere kijk op de geschiedenis hebben dan wij. (Lees Dossier Geopolitiek). De wereld zit nu op een gladde glijbaan naar beneden en waar dit gaat eindigen is uiterst onzeker en onvoorspelbaar………een winter in de kou zou in het verschiet kunnen liggen. De energieprijzen zijn gestegen en stijgen verder.

Over Barbara schreef ik 10 jaar gelden al eens, zij zag Duitsland als voorbeeld vanwege de bezuinigingspolitiek van de sociaaldemocratische Gerhard Schröder (die tot dit jaar vriend van president Poetin was en voor Rusland werkte (OMG). Duitsland had geen minimumloon, er waren uurlonen van 4 euro en er was toen al armoede in een heel rijk land. (Lees Dossier Duitsland).

Lees ook (als er tijd voor is) een aanzet tot een noodzakelijke analyse van het hele naoorlogse economische beleid (industrie, landbouw/veeteelt ect) dat altijd gebaseerd is geweest op goedkope energie (‘gratis’ Gronings gas 420 miljard na 1960): Economisch beleid in Nederland

Update 17.11.2022

Op de klimaatconferentie COP 27 (Verenigde Naties, 27 maal gehouden) van Sharm-el-Sheikh in Egypte over klimaatverandering vragen de ontwikkelingslanden, die zelf weinig aan de klimaatverandering hebben bijgedragen, om meer geld voor de schade die ze lijden door klimaatrampen. Ik schreef er in de jaren 1990 al over, zie boven, 30 jaar geleden.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde aardrijkskunde en geschiedenis en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Foto’s uit eigen beeldbank. Alle foto’s zijn te koop via de de website in de foto’s.

Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De klassenmaatschappij

(Geschreven in 2017)

In de Volkskrant van 06.07.2017 een mooi artikel dat illustreert dat we in een klassenmaatschappij leven. In Engeland is dat van oudsher natuurlijk altijd zo geweest, maar het is met de globalisering internationaal geworden.

Wat is er aan de hand. In Engeland zijn ze bezorgd dat de Brexit ervoor zal zorgen dat er geen werkers uit Midden- en Oost Europa (de MOE-landen) meer zullen mogen komen werken om de aardbeien te plukken die tijdens het tennis op Wimbledon als traditie gegeten worden (met slagroom).

De afkeer die er is ontstaan tegen de EU is in Engeland en de rest van Europa gekomen door dat vrije verkeer van personen en goederen en diensten door het Schengen verdrag. Goedkope werkers zijn van de MOE-landen, waar de lonen een stuk lager zijn dan in West Europa, naar deze landen gekomen en concurreerden met de autochtone bevolking. In Engeland werken een half miljoen Polen in de bouwsector voor minder geld dan een Engelse vakman. Hierdoor hebben de mensen voor de Brexit gestemd, de mensen die door het beleid van de EU in de verdrukking zijn gekomen. Tevens is er in Engeland ook een afkeer tegen het ontbreken van controles aan de grenzen vanwege de migranten die bijvoorbeeld bij Calais in Frankrijk in vrachtwagens proberen te komen. Ja, waar ze zich nu druk om maken is dat er straks geen aardbeien met slagroom gegeten kunnen worden op Wimbledon (1 aardbei kost 30 cent, er wordt 28.000 kilo opgegeten).

Wimbledon is natuurlijk een mooi tennisfestijn, maar het contrast met de rest van de maatschappij is groot. Hier is de klassenmaatschappij en de welvaartskloof goed zichtbaar. Er zijn miljoenen die in gemarginaliseerde baantjes weken en in abominabele huizen wonen. (Die flat die onlangs is afgebrand was bedekt met goedkoop brandbaar materiaal, dat laten ze toe tot het een keer verkeerd gaat. 79 doden, veel vermisten. Er woonden hoofdzakelijk mensen van buitenlandse afkomst).

De Brexit en de afkeer van de EU is door een economisch-politieke elite zelf veroorzaakt, ze denken op de korte termijn goedkoop uit te zijn, op de lange termijn is het een fiasco.

Ik heb al vaker geschreven dat Schengen 25 jaar geleden doelbewust zo is gekozen om goedkope werkers voor de West-Europese industrie, land- en tuinbouw en al die andere handwerk/lage lonen werkzaamheden te laten komen. Zo werkt het kapitalisme, het is hetzelfde als het naar Noord-Europa halen van gastarbeiders in de jaren 1960. Eerst uit Zuid Europa, later uit Marokko en Turkije. Het is allemaal korte termijn denken, de gevolgen worden weggemoffeld. Maar de vraag is natuurlijk: wie was er 25 jaar geleden verantwoordelijk voor de gekozen weg.

In Nederland zijn vrachtwagenchauffeurs ontslagen en werkt een Pool, Bulgaar, Roemeen of Let voor de helft van het geld, of het bedrijf vestigt zich in een van die landen.

De crux is dat de welvaartsverschillen nationaal en internationaal veel te groot zijn. 

Nationaal, in Nederland, zijn de verschillen tussen arm en rijk veel te groot, er zijn veel mensen die van 7 jaar crisis niets gemerkt hebben, anderen zijn ontslagen en mochten voor minder geld en onverzekerd hetzelfde werk gaan doen als schijnzelfstandige.  Er zijn mensen met twee huizen (of buitenhuis, stacaravan etc) terwijl een ander 10 jaar op een wachtlijst moet staan voor een kleine woning of zelfs dakloos is. Er zijn mensen die op een opgespoten eiland in het Grevelingenmeer een vakantiewoning kunnen gaan kopen voor 3 ton tot 1 miljoen, met een eigen aanlegsteiger voor de boot (is onlangs besloten), en er zijn mensen die hun vakantiegeld moeten gebruiken om de rekeningen te kunnen betalen.

Internationaal, de hele vluchtelingen/migrantenproblematiek uit Afrika heeft een geschiedenis van al meer dan 25 jaar en is hoofdzakelijk terug te voeren op 25 jaar wanbeleid en egoïsme van de westerse wereld (de rest wordt veroorzaakt door de Afrikaanse landen zelf). Er zijn in de Middellandse Zee tienduizenden mensen verdronken en in de woestijnen van de Sahara sterven ook duizenden mensen (daar zijn echter geen beelden van, dus het gebeurt niet). (Lees hier het Dossier Migratie, ik volg dit al meer dan 25 jaar).

Volgens het demissionaire kabinet en de meeste partijen gaat het goed in Nederland, de economie groeit en er is helemaal geen armoede en woningnood. Iedereen is blij. Droom lekker verder. De wal keert het schip. 

Update 15.11.2022

5 jaar oud, nog steeds actueel.

C) Ronald Puma
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Politiek en landsbestuur

(Geschreven in 2018 op Prinsjesdag) (Met Updates 2022)

Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

De meeste mensen beseffen het niet, maar de gevestigde partijen regeren al meer dan 40 jaar Nederland: VVD, CDA, D66, PvdA. 8 jaar Rutte, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm, 12 jaar Lubbers, 5 jaar Van Agt. Anderen noemen dit een partijkartel. Iedere nieuwkomer wordt tegengewerkt en afgestraft: Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet. Maar ook de SP is doelbewust klein gehouden. Het stemt toch tot nadenken wat hier aan de hand is. 

Al de genoemde onderwerpen komen aan bod in de diverse Dossiers.

Bij het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij heb ik korte karakteristieken geschreven over al de partijen: Humanistisch Sociale Partij

Update 19.09.2018

Ze noemen het traditie, maar Prinsjesdag met de rijtoer, de Glazen Koets en het voorlezen van de Troonrede komt in 2018 archaïsch en 19e eeuws over. 

Update 13.09.2019

Enkele feiten uit het afgelopen jaar voorafgaande aan Prinsjesdag 2019:

 • De koopkracht is bij bijna de helft van de mensen in 2017 en 2018 gedaald (cijfers CBS). Toch wordt in de Troonrede ieder jaar gezegd dat iedereen erop vooruit gaat. De Prinsjesdag stukken zijn vandaag uitgelekt (zoals ieder jaar) en ook nu gaat gezegd worden dat iedereen erop vooruitgaat.
 • Het aantal daklozen is toegenomen, het zijn er ongeveer 30.000. Zie Dossier VVD (Met Updates)
 • Een kwart van de huurders heeft betalingsproblemen.
 • De woningnood is toegenomen, er zijn 300.000 woningen tekort, men spreekt nu van een wooncrisis. Jongeren kunnen geen huis huren en geen huis kopen.
 • Flexwerk is de norm geworden, zekerheden zijn er niet meer. Tijdelijke arbeidscontracten zijn normaal. Zie De Boze Burger en het ‘populisme’ (Met Updates)
 • Er is stille armoede.
 • De stikstofcrisis laat zien dat de verantwoordelijken niet meer weten waar ze mee bezig zijn, alle problemen komen hier samen. Zie Stikstof
 • Binnen het islamitisch onderwijs en op Koranscholen leren kinderen dat westerse waarden niet goed zijn. Een jongen en een meisje mogen elkaar niet aankijken in 2019.
 • Er is een dramatisch lerarentekort, lees meer hierover: Kenniseconomie en onderwijs
 • Enzovoort.

Update 19.01.2021

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

Regering afgetreden, 30.000 gezinnen vanaf 2012 stelselmatig onterecht als fraudeur aangepakt en tot wanhoop en armoede gedreven. Diepe onvrede en wantrouwen van grote delen van de bevolking tegenover de staat en de media. Virusontkenners, klimaatverandering ontkenners, gelovers in duistere complotten enzovoort.

Kijken we naar een langzame implosie van maatschappij en democratie aangestoken door een pandemie. Niet alleen in Nederland, maar overal…

In het artikel over Nietzsche deed ik een poging een diepere verklaring voor de onvrede van de westerse mens te vinden. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Update 22.09.2021

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

Prinsjesdag van dit jaar laat een droef stemmend beeld zien van een maatschappij in verwarring. Meerdere crises, politieke verdeeldheid en versplintering……

Update 14.01.2022 (4 jaar later)

Een nieuwe regering, met de oude partijen….

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

4 JAAR later loopt het water over dijken, de pandemie is bressen aan het slaan IN de dijken. De regerende politici mogen wel uitkijken dat het niet uit de hand gaat lopen want onvrede en ongehoorzaamheid nemen hand over hand toe.

 • De woningnood heeft dramatische vormen aangenomen, een gemiddeld huis kost 438.000 euro. Er is nu in het HELE land woningnood, niet alleen in de grote steden. Overbieden is normaal, wie geld heeft wint, de maatschappelijke tweedeling tussen haves-and-have-nots neem toe. Lees Dossier Woningnood
 • 60 jaar gaswinning in Groningen met een opbrengst voor de staat van 420 miljard, de aarbevingen werden altijd ontkend tot ze moesten toegeven dat de schade aan huizen wel het gevolg was van aardbevingen. De getroffenen mochten afgelopen week in de kou in een rij aansluiten om 300 miljoen te verdelen (10.000 per huis) of een HELE dag in de wachtrij van een website te staan en wie te laat was had PECH. De nieuwe verantwoordelijke staatssecretaris loopt over van begrip (les 1 uit het handboek politicus: begrip hebben: ik voel uw pijn), maar zegt dat er maar beperkt geld is. Er komt een nieuw protest.
 • Het rechtssysteem faalde bij de toeslagen gedupeerden (vanaf 2005 al), ook de Hoge Raad het hoogste rechtssysteem faalde (ca 100.000 getroffenen)
 • De helft van belastinghoogleraren adviseert het bedrijfsleven. Dit zijn dus mensen die alle belastingwetten kennen en betaald advies aan bedrijven geven om zo min mogelijk belasting hoeven te betalen
 • Een gemiddelde krant lezen levert een litanie van falen en zwakke plekken in de maatschappij op.
 • De asielproblematiek is groot, de landelijke overheid heeft gemeentelijke overheid gedwongen om ruimte beschikbaar te stellen. Het populisme zal hierdoor verder toenemen. Dossier Migratie/Immigratie
 • We moeten hopen op een zachte winter, want in een land dat in de top 10 van rijke landen staat kan er een tekort aan brandstoffen zijn…
 • Enzovoort…

Dit is het beeld van een gecorrumpeerde maatschappij waar slimme mensen anderen benadelen en dit alles is door de overheid gelegitimeerd.

In Dossier VVD heb ik de voorspelling gedaan de dat de val van MP Rutte (11 JAAR in functie) en de VVD diep zal zijn en dat ze ten onder zullen gaan aan hoogmoed en arrogantie.

Regeren/een land besturen is vooruitzien. Een goed econoom moet het hele naoorlogse industrie- en agrarisch beleid onderzoeken inclusief: 60 jaar Gronings gas (dat toevallig onder Nederlandse bodem aanwezig is, opbrengst 420 miljard, aardbevingen werden lange tijd genegeerd), gastarbeiders vanaf de jaren 1960 die door overheid en werkgevers werden uitgenodigd om goedkoop het vuile werk te komen doen (de problemen ontstonden in de oude wijken met goedkope huizen (het begin van het populisme in de jaren 1980), de arbeidsmigranten die door EU open grenzen (Schengen) vanuit de Midden- en Oost-Europese landen goedkoop vuil werk kwamen doen (verdringing van werkers hier (oa vrachtwagenchauffeurs), de liberalisering/privatisering van na de jaren 1990 in alle maatschappelijke sectoren, de wildgroei aan uitzendbureaus door minder regels (uitbuiting/toename flexwerk afname vast werk), het opzettelijk laag houden van het minimumloon, de globalisering enzovoort enzovoort.

De crux in Nederland is: (ik schreef er 30 jaar geleden al over): we leven hier op te GROTE voet. Een economisch-politieke elite (bedrijfsleven en politiek) drijven decennialang hun beleid door, maar hebben het LEF niet om op de nadelen van hun keuzes te wijzen. De burgers beseffen dit niet omdat ze onterecht denken dat er geen alternatieven zijn. Maar het moet ook gezegd worden dat veel mensen kritiekloos hun consumptieve levens leiden en wintersport als eerste levensbehoefte zien……(nog snel even voor een lockdown naar Oostenrijk).

Lees ook Dossier Stikstof waarin te lezen is hoe de overheid decennialang niet kon kiezen tussen economie en natuurbehoud waardoor de landbouw/veeteelt sector ontspoord is.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Het huis staat in brand, de brandweer is aan het overleggen wat ze zullen gaan doen. (C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier China

De (staats)kapitalistische dictatuur China.

(Geschreven in 2010) (Met Updates 2022, 12 jaar later)

Slavernij bestaat in 2010 nog. Het bestaat in China, een kapitalistische dictatuur waar alle westerse landen en bedrijven zo graag zaken mee doen en goedkoop hun producten laten maken. Een land waar geen persvrijheid is en het bericht dat babymelk vervuild was tijdens de Olympische spelen niet mocht worden gepubliceerd en er doden vielen. Een land met maar 1 politieke partij. Een land zonder vakbonden. Een land met een enorme milieuvervuiling. Een land waar de meerderheid van de ruim 1.3 miljard mensen in armoede leeft. Een land waar het aantal miljardairs in twee jaar is gestegen tot bijna 200. Een land waar menig industrieel, overheidsdienaar en (ex-)dictator jaloers op is. Een land waarop bijna geen kritiek geleverd wordt. Een land waar zeker vanuit Nederland geen kritiek op wordt geuit. Vroeger was China een communistische dictatuur, vandaag een kapitalistische dictatuur. 

Na aanleiding van dit bericht:

De Chinese fabriek waar de iPhone van Apple wordt gemaakt, Foxconn, kampt met een hoog aantal zelfmoorden. De medewerkers moeten daarom een omstreden verklaring tekenen. Daarin staat dat het bedrijf ze mag laten opnemen bij psychische problemen. Ook moet het personeel beloven geen zelfmoord te plegen. De 800.000 werknemers van Foxconn gaan gebukt onder extreem hoge werkdruk. Ze werken twaalf uur per dag en zes dagen per week, en ze verdienen daarmee maar zo’n 300 dollar per maand. In Amerika koop je daarvoor een nieuwe iPhone.

Uit mijn artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992):

“Ik betwijfel of alle filosofie van de wereld erin zal slagen de slavernij op te heffen. Men zal er hoogstens de naam van veranderen. Ik kan mij vormen van dienstbaarheid voorstellen die erger zijn, dan de onze omdat zij arglistiger zijn.  Hetzij dat men erin slaagt de mensen te veranderen in domme, tevreden machines die zich vrij achten, terwijl zij onderworpen zijn, hetzij dat men met uitsluiting van menselijke genoegens en verpozingen een arbeidsdrift bij hen ontwikkeld, die even fel is als de belustheid op oorlog bij barbaarse rassen”, aldus de Romeinse keizer Hadrianus (76 -138 v. Chr.) over het afschaffen van de slavernij aan zijn opvolger. 

Update 27.05.2010

Dit bericht lezen we nu heel anders:

Apple bereikte woensdag een totale beurswaarde van 222,12 miljard dollar. Daarmee is Apple, gemeten naar beurswaarde het grootste bedrijf van de Verenigde Staten. Het technologiebedrijf zit met name in de lift sinds de lancering van de uiterst succesvolle iPod, iPhone en iPad. Die drie gadgets hebben niet alleen gezorgd voor miljoenen nieuwe klanten, ze zijn bovendien gekoppeld aan een online winkel voor muziek, films, software en sinds kort ook boeken, kranten en tijdschriften. Apple pikt van de opbrengsten van de verkoop een flink graantje mee.

De werknemers in de fabriek zijn afkomstig uit de armere streken van China en wonen in slaapzalen die bij de fabriek zijn gebouwd. De golf van zelfmoorden vestigde al eerder de aandacht op de werk- en leefomstandigheden in het complex. De mensen die er werken zouden van de buitenwereld worden afgesloten. De leiding van Foxconn beloofde eerder deze week nog de omstandigheden te verbeteren om meer zelfmoorden te voorkomen. Zo wil de fabriek vangnetten plaatsen rond alle hoge gebouwen.

Dat is de oplossing van het probleem. Als het niet zo diep triest was zou je er om kunnen lachen. Vandaag lezen we dat er nog een werknemer zelfmoord heeft gepleegd in China, de 10e zelfdoding.

Het iPad verhaal van Apple die in de kapitalistische dictatuur China gemaakt wordt gaat verder. Donderdag 29 juli stond in de Volkskrant een artikel, het staat niet op de website, met tal van gegevens die de situatie kenmerken. De feiten zijn: de kostprijs van een iPad is 250 dollar, de fabricage kost 9 dollar. Dit is samen de helft van de verkoopprijs, er komen natuurlijk nog distributiekosten bij en marketing (hoewel de media Apple bedienen met een vermogen aan gratis reclame), maar het is niet voor niets dat Apple een kwartaalwinst haalde die 78% hoger is dan een jaar eerder. Er zijn er sinds april ruim 3 miljoen verkocht. Wat ook opmerkelijk is is dat er een vergelijking met de Stenen Tafel van Mozes wordt getrokken, het apparaat is een tablet genoemd, het heeft religieuze proporties aangenomen. Mensen staan in de rij voor de winkels om de eerste apparaten te kopen.

Jaren geleden kwam ik tot de volgende conclusie, Net zo als de zwarte bevolking in Afrika zich 400 jaar geleden liet paaien/werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd lopen mensen over straat, turend naar een beeldscherm’. 

Update 14.01.2012

Vandaag een bericht in de Volkskrant. Apple heeft de verkoop van de nieuwe iPhone in China uitgesteld na een opstootje bij de winkel in Peking. Een menigte van enkele honderden mensen hadden een hele nacht staan wachten en er ontstonden enkele opstootjes. In de menigte zaten betaalde stromannen van handelaren die de telefoontjes met winst wilden doorverkopen.

Update 21.01.2012

Er werken bij Foxconn meisjes van 12 jaar is onlangs gebleken, kinderabeid is in China verboden. De directeur van de fabriek vergeleek het managen van zijn personeel (1 miljoen) met het behandelen van dieren en hij kreeg er hoofdpijn van.

Update 31.01.2012

Een columnist van de Los Angeles Times vraagt zich af of een boycot van Apple producten nodig is. De New York Times heeft uitgezocht wat de arbeidsomstandigheden zijn in China en komt tot de conclusie dat de arbeidomstandigheden 19 eeuws zijn.

In 2010 zei ik al dat het schandalig is wat er in China gebeurt en dat het kopen van producten van Apple mewerken aan deze praktijken is. Ik heb nog nooit iets van Apple en wijlen Steve Jobs gekocht en ik ben het ook niet van plan.

Update 06.02.2012

Het bedrijf Foxconn gaat de helft van de productie van de Apple producten verplaatsen van de stad Shenzhen naar Chengdu in het verre binnenland. De lonen zijn te hoog geworden, in Chengdu zijn de lonen 25% lager. Tevens gaat Foxconn werknemers vervangen door robots.

Update 03.03.2012

In Amsterdam wordt vandaag een winkel van Apple geopend op de een van de duurste locaties in de stad, het Leidseplein. Er werken 300 mensen. De foto’s van de winkel laten de religieuze dimensie zien, het is een bedevaartsoord met een kathedraal, de techniek is de nieuwe religie. In de moderne tijd zonder god is er geen werkelijk doel in het leven meer, de enig overgebleven zin van het bestaan is het produceren en consumeren van materiële zaken. De uitvinder van de producten Steve Jobs werd vereerd en aanbeden als een hogepriester en na zijn dood is hij een heilige. Suspect is de uitgebreide kritiekloze demonstratie van een spelletje voor de iPad in een tv programma, 15 minuten gratis reclame voor een bedrijf dat producten laat maken in een dictatuur.

Update 24.09.2012 

De Foxconn fabriek waar de nieuwe Apple iPhone 5 wordt gemaakt is tijdelijk gesloten vanwege vechtpartijen tussen de werknemers.

In de Duitse stad Oberhausen is bij een winkel waar de nieuwe iPhone 5 wordt verkocht ruzie ontstaan tussen de ca. 2000 mensen die voor de winkel stonden, mensen vielen flauw en er werd een ambulancepost ingericht. Er stonden om 04.00 uur ’s nachts al honderden mensen voor de winkel te wachten.

Update 20.12.2013

Een 15 jarige Chinese jongen ging vanaf het platteland in een fabriek werken die voor Apple iPhones en iPads maakt, hij werkte 79 uur per week, inclusief extra uren en nachtdiensten, en verdiende daarmee ca. 200 euro in een maand. Binnen een maand was hij echter dood door de arbeidsomstandigheden en het hoge aantal werkuren dat hij maakte. Er zouden 5 doden in de fabriek zijn gevallen de laatste tijd. Apple ontkent dat de dood een gevolg is van de arbeidsomstandigheden en bood de familie 10 duizend euro voor de geleden schade.

Voor een bedrijf als Apple zijn doden collateral damage (bijkomende schade, een term uit de oorlogsvoering) die afgekocht kan worden.

De reportage van RTL televisie staat hier: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/15-jarige-overleden-na-werkdagen-van-twaalf-uur-iphone-fabriek

Update 03.05.2014

In de de fabrieken waar al die westerse bedrijven goedkoop hun producten laten maken worden de werknemers ziek van het werken met chemische middelen die in de landen zelf verboden zijn zoals het kankerverwekkende benzeen.

China is nu de eerste economie van de wereld en heeft een groei van 7%. De verschillen tussen de 1.3 miljard inwoners zijn extreem, het is eigenlijk het ‘ouderwetse’ kapitalisme uit de 19e eeuw in het westen.

Update 04.06.2014

China herdenkt de opstand van 1989. De beroemde foto van de ‘Tankman’, een man die met twee boodschappentassen voor een tank gaat staan, mag in China niet getoond worden. Er is controle op het internetverkeer, Google is onzichtbaar, 1.3 miljard mensen afsluiten van moderne communicatiemiddelen, als dat geen dictatuur is. Maar China kent zijn evenknie in de Verenigde Staten waar men de hele wereld afluistert en stiekem portretten verzameld om deze te gaan gebruiken voor automatische gezichtsherkenning op luchthavens en andere openbare gelegenheden.

Update 07.01.2016 (6 jaar later)

De Chinese beurzen zijn deze eerste week van het jaar aan het dalen. Wat opvalt is dat de meeste beurshandel door particulieren gedaan wordt. Een Chinees vergeleek het met gokken. Niet verwonderlijk, ze gokken graag in de oosterse cultuur. Dit is het echte volkskapitalisme, misschien nog wel meer dan in het westen. Probleem is dat in de huidige tijd dalende beurzen in China invloed hebben op de hele wereldeconomie. We leven nu in 1 grote wereldomvattende kapitalistische economische constellatie die interdependent is. Als er ergens op de wereld problemen ontstaan, of doelbewust gecreëerd worden om de eigen economie te stimuleren (wat in het voordeel van de eigen economie is, kan een nadeel zijn voor een andere economie), zijn de gevolgen over de hele wereld merkbaar. De huizencrisis in de VS met de zogenoemde ‘giftige’ leningen, van 2007/2008, heeft voor 7 jaar crisis gezorgd aangezien de VS de crisis ‘geëxporteerd’ hebben, letterlijk en figuurlijk, want de ‘slechte leningen’ waren doorverkocht aan banken over de hele wereld. Er kwam een triple dip, drie op elkaar volgende crises, die met grote moeite onder controle kwam. Deskundigen zeggen dat we niet ver van een financiële meltdown waren (een term uit de atoomindustrie die staat voor uit controle raken) waarbij de geldautomaten leeg zouden zijn en spaartegoeden verdampt. Dit moest koste wat kost vermeden worden, want dit soort gebeurtenissen kunnen revoluties ontketenen dat beseffen de verantwoordelijken. De ware gang van zaken zullen we nooit weten, want dat zijn de grootste staatsgeheimen die er zijn. In ieder geval is wel duidelijk dat de volgende economische crisis ernstiger zal zijn dan welke crisis die de wereld ooit gehad heeft. De hele wereld is wat ze in Duitsland noemen ‘verschuldet’, alle landen op de wereld hebben hoge staatsschulden, reserves zijn er niet meer. Daar komt de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en de bevolkingsgroei in deze eeuw naar ca. 10 miljard mensen bij (+ 3 miljard, hoofdzakelijk in armere landen).

Het kapitalisme is als een bergafwaarts voortrollende steen die niet meer tegen te houden is. De geschiedenis heeft laten zien dat in zulke tijden oorlog als uitweg gezien gaat worden. Leiders zullen de massa paaien met makkelijke oplossingen, een vijand voor al het kwaad aanwijzen en een zondebok zal de schuld krijgen en de meeste mensen zullen hierin meegaan.

Update 03.12.2016

China is de VS sinds 2014 voorbij als grootste exporteur van goederen. “De 21e eeuw zal de Chinese eeuw zijn” (dit zei ik midden jaren 1980 tijdens een discussie).

Update 10.08.2017 (7 jaar later).

Een goed artikel in de Volkskrant vandaag over China dat laat zien dat het het kapitalisme in China goede zaken doet (oa. met Nederlandse ‘ondernemers’).

Update 23.11.2017

 • Dat er niet veel veranderd in de productiewijze van de Apple producten laat het bericht in de Volkskrant van vandaag zien. Kort samengevat: 3000 Chinese studenten werken verplicht in de fabriek van Foxconn als stagiair op straffe van het niet mogen afstuderen. Ze werken veel meer uren dan is toegestaan, 11 uur per dag. Ze monteren dagelijks 1200 iPhone X toestellen. Officieel mag het allemaal niet, maar het gebeurt toch. Apple is het rijkste bedrijf in de wereld. Ze ontwijken belasting. De internationale overheden zijn machteloos. China is voor het westerse bedrijfsleven een uitgekomen droom: goedkoop flexibel personeel zonder rechten. 
 • Ook een treffend bericht is dat er 1 man verantwoordelijk was voor het toezicht op het internet verkeer en censuur, want kritiek is verboden. De man zit nu zelf in de gevangenis vanwege corruptie, maar dat is een in China een vaag begrip, want iedereen die niet meer past wordt op een zijspoor gezet, net zo als in de oude communistische tijden. Er zijn 730 miljoen internetgebruikers, maar ze mogen alleen lezen en doen wat de staat toestaat.
 • Een maand geleden was er een partijcongres (eens in de 5 jaar). Vertrouwd zijn de beelden van een grote zaal met 2200 deelnemers, discussie is er niet. De door de president uitgedachte toekomst staat nu in de beginselen van de Communistische Partij, zijn wil is wet. Hij staat nu op dezelfde hoogte als Mao Zedong de leidsman die het Communistisch China vormde in de vorige eeuw. Hij noemt het ‘modern socialisme’.

Zoals boven al gezegd heeft China het westen al bijna of helemaal ingehaald. Voeg een ambitieuze en nijvere bevolking samen met een staatsgeleide kapitalistische economie en een potentieel van 1,4 miljard mensen en dan weet men wat er kan komen, want ze ontwikkelen al lang hun eigen producten op een goedkope manier en concurreren met dit alles tegen het westen met al zijn rechten en verworvenheden die traag maken.  

Update 09.02.2018

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren.

Update 10.04.2018

De grootste handelsmissie uit Nederland ooit is in China. Men ziet het politieke systeem als een feit dat geaccepteerd moet worden.

In een VPRO tv programma was laatst te zien hoe een totale controlestaat werkt, misschien ons voorland. Door rood lopen over een zebrapad wordt geregistreerd door gezichtsherkenning en opgeslagen, doet men dat een paar keer dan krijgt men straf en een negatieve beoordeling als burger.

Er is een handelsoorlog gaande met China. Amerika is boos dat er zoveel goedkope producten worden geëxporteerd. Dat het Amerikaanse bedrijf Apple echter een van de rijkste bedrijven in de wereld is geworden komt doordat ze zo goedkoop hebben kunnen produceren in China. Het zijn de stuiptrekkingen van een failliet kapitalisme dat verstrikt is geraakt in zijn eigen val. Het zijn de handelsoorlogen als vervanging van militaire oorlogen die ik in 1992 al zag. (Zie ‘De geschiedenis herhaalt zich’ in de kolom rechts onder Artikelen).

Update 06.06.2018

Een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis Joshua Freeman heeft een boek over de geschiedenis van de fabriek (vanaf de eerste fabriek 300 jaar geleden) geschreven. Treffend is dat hij in het interview in de Volkskrant (31.05.2018) zegt dat de zelfmoorden bij Foxconn (zie boven in het eerste bericht uit 2010, 8 jaar geleden) de aanleiding waren voor het schrijven van zijn boek. Hij noemt de absurditeit van de anti-zelfmoordnetten, werkers die helemaal gek van het werk worden: 12 urige werkdagen 13 dagen aaneen, slaapzalen, verplicht zwijgen tijden het werk, bestraffingen, contracten waarin de werkers moesten beloven geen zelfmoord te plegen ed. Het is een kort interview, ik hoop dat hij in zijn boek ook het verband legt tussen Apple (het rijkste bedrijf in de wereld) en de productiewijze (ik denk het niet, want dat gaat de meeste mensen toch te ver).

Dit is 19e eeuws kapitalisme zoals het westen ook gekend heeft (zie boven). De arbeiders in de Ford fabrieken mochten hun brood niet in een krant verpakken, want dan zouden ze onder het werk gaan lezen…..

Update 23.08.2018

Een documentaire op tv (22.08.2018, terug te zien op 2Doc) over alles wat ik hierboven schreef vanaf 2010, 8 jaar geleden Dit is verbijsterend en laat zien dat de wereld in de ijzeren greep van het kapitalisme is. Er zijn krachten die dit verwerpelijke systeem met geweld in stand houden. De documentaire uit 2017 heet Complicit, wat medeplichtig betekent. Niets is minder waar. Al de elektronicabedrijven laten hun producten in China maken, China is de assemblagehal van de wereld geworden: arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht, er wordt met kankerverwekkende stoffen (benzeen) gewerkt die in het westen verboden zijn, jongeren krijgen leukemie, lange werkdagen van soms 15 uur, de gebruikte schoonmaakmiddelen zijn goedkoper dan veilige, gezondheidsklinieken worden door de bedrijven omgekocht om te verklaren dat de ziekte niet door de arbeidsomstandigheden is gekomen, bedrijven werken onder een andere naam voor Apple, mensen die opkomen voor de zieken worden tegengewerkt, Foxconn is het bedrijf dat genoemd wordt, ze werken voor alle grote elektronicabedrijven (Apple, Samsung, Sony, Philips) (zie boven in 2010), de bedrijfsleiding ontkent alles, levens worden verpest, mensen plegen zelfmoord enzovoort enzovoort……

Er is een organisatie die aandacht voor de misstanden vraagt en een verbod op benzeen eist.

Er is in de hele wereld geen consument die er minder door zal gaan kopen. (Ik bezit geen smartphone, dit terzijde). De documentaire begon om kwart voor elf in de avond. Wat nodig zou zijn is dat deze documentaire na het journaal om 20.30 uur wordt uitgezonden met daarna een discussie over wat dit voor ons betekent. Maar elders schreef ik al dat de publieke omroep liever een programma over koken of boeren die een vrouw zoeken uitzend om half negen.

China maakt al een tijd hun eigen producten en ze zijn daar heel succesvol in. China zal de leidende macht in de wereld worden in deze eeuw. Voeg een dictatoriaal staatsgeleid kapitalisme samen met een arme en nijverige bevolking zonder rechten en minder regels dan in concurrerende landen en je hebt een krachtige economie. Mooier moet we het niet maken, wel duidelijker.

De nieuwe oorlogen zijn handelsoorlogen, dat was mijn constatering/voorspelling in 1992 (uit De geschiedenis herhaalt zich, zie onder artikelen kolom rechts).

Update 17.10.2018

Met China worden grote handelscontracten gesloten. Vragen over mensenrechten en democratie worden niet gesteld, het doet er niet toe.

Update 12.10.2019

Wekenlang is er protest van de inwoners van Hong Kong tegen een nieuwe wet. Er is een speciale status voor Hong Kong.

De dystopie (een angstbeeld voor de toekomst, de tegenstelling van een utopie) van Orwell en Huxley komt in China tot leven: met dank aan de technologie is de totale controlestaat een feit. Het wordt ook ideologisch gesteund, want alles gaat onder het mom van het welzijn van de burger.

Update 02.04.2020 (10 JAAR later)

In China is een nieuw virus ontstaan, een venijnig griepvirus dat longontsteking veroorzaakt en vooral voor ouderen (70+) dodelijk kan zijn, maar eigenlijk voor iedereen met longproblemen en/of andere gezondheidsproblemen. Ook mensen zonder gezondheidsproblemen kunnen ernstig ziek worden. De besmettelijkheid is zeer groot, daarom zijn er veel mensen tegelijk ziek en niet zoals met een normale griep verspreid over een periode van 3 maanden, meestal in de winter (waarbij ook veel mensen overlijden). De intensive care afdelingen van ziekenhuizen zijn vol. Het virus is vermoedelijk ontstaan op illegale vervuilde markten waar arme mensen in hun voeding voorzien en virussen van dier op mens overgaat (vleermuizen en andere dieren). 

Er is veel over te zeggen.

 • Het betreft de stad Wuhan, een Chinavirus/Wuhanvirus mag het niet heten (zoals de Spaanse Griep ruim 100 jaar geleden en de Mexicaanse Griep in 2009), dat geeft zo’n slechte indruk. De naam is nu Coronavirus, Covid-19 en de internationale aanduiding SARS-CoV-2.
 • China heeft de ernst van de virusuitbraak verzwegen. Klokkenluiders werden tegengewerkt. Zoals 10 jaar geleden door mij gesteld: China is een dictatuur, er is geen vrije pers, er zijn geen vakbonden, dit is een controlestaat en vergeleken met mijn eerste bericht is alles veel erger geworden. Alle informatie wordt gestuurd door de overheid met een doel, het is politiek. Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan.
 • Mens op mens besmetting werd in het begin ontkend.
 • Wat China graag laat zien is hoe ze in een paar dagen een compleet ziekenhuis bouwen, deze beelden werden toegestaan.
 • Mij valt op dat er weinig kritiek op China is, misschien komt dat doordat de hele wereld haar producten goedkoop laat maken in Chinese fabrieken waar arbeidsomstandigheden zijn die in westen verboden zijn, ze werken met voor een mens schadelijke stoffen, er worden mensen ziek, we horen er weinig van. Het Amerikaanse bedrijf Apple is het rijkste bedrijf van de wereld geworden door de goedkope productie: ik ken de precieze cijfers niet, maar als je een smartphone in elkaar kan laten zetten voor 300 euro (een maandloon in China) en die in de rest van de wereld verkoopt voor 900, dan is duidelijk dat er exorbitante winst gemaakt wordt.
 • Toevoeging bij het voorgaande: de teneur is: ‘niemand heeft schuld’ enwe zitten allemaal in hetzelfde schuitje’.
 • Vandaag is te lezen dat er medicijntekorten in het westen zijn omdat de productie naar China is verplaatst. Verbazingwekkend. Vanavond op tv een documentaire.
 • China heeft publicitair het beeld weten om te draaien naar helper van de wereld en dat is onterecht.

Update 18.04.2020

‘Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan’, geschreven op 2 april: het aantal doden ís veel hoger. Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China. Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. In dit soort wereld ontwrichtende situaties kan grootschalige sociale onrust ontstaan, zelfs gewelddadige revoluties, dat is in de geschiedenis eerder gebeurd.

‘Nobody is to blame’ is not an option. dat zeg ik. China, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) speelt hierin ook een rol zo is gebleken. Ze volgden China en er is vanaf december tot half februari niet adequaat gehandeld. Het deugt niet. Opvallend is dat de president van Amerika, iemand met een verwerpelijke politiek, verwijten maakt richting China en WHO en veel mensen, alleen omdat ze tegen Trump zijn (en daar is alle reden voor), hem geen gelijk kunnen geven. Maar ook een i….t kan soms gelijk hebben. Argumenten moeten altijd gewogen en beoordeeld worden van wie ze ook vandaan komen. 

De wereld is in een uiterst precaire situatie terechtgekomen vergelijkbaar met oorlog, alleen geweld, onderdrukking en honger ontbreken (tot nu toe).

Update 26.04.2020

De wereldwijde antipathie tegen China groeit en terecht. Niet tegen de bevolking, maar tegen de politiek.

Een artikel vol met verdenkingen voor juridisch nalatig handelen: Artikel Volkskrant

Update 05.01.2021

De oorzaak van de croronapandemie is een jaar later nog steeds niet onderzocht. China houdt onderzoek tegen. Misschien zal de uitkomst van het onderzoek moeten zijn dat China herstelbetalingen zal moeten doen aan de wereld, net zo als na een oorlog gebruikelijk is (Duitsland na WO 1 en WO2). Maar, zoals gezegd, de hele wereld laat in China goedkoop producten assembleren daarom zijn al die bedrijven zo rijk geworden (Apple), kritiek op het land zal de smartphone een stuk duurder maken, ze houden namelijk  niet van kritiek.

Update 19.06.2021

Dit blogbericht is 11 jaar oud. China is een wereldmacht geworden, andere landen, de VS en Europa, zijn bezorgd. Toch hebben ze China in het zadel geholpen door de assemblage van producten ernaartoe te verplaatsen. Nu heeft China de technologie ‘overgenomen’ (ze worden vaak verdacht van bedrijfsspionage) en is er mee verder gegaan. Japan had in de vorige eeuw ook een achterstand en begon met het namaken, kopiëren, van producten tot ze het zelf konden en zelfs beter en belangrijker nog goedkoper, ook Zuid-Korea deed dit. Ze werden in de jaren 1980 ‘De Aziatische Tijgers‘ genoemd. Zuid-Korea was lange tijd een dictatuur, maar dat was voor het westen nooit een probleem, netzo als China lange tijd. De mensenrechten krijgen de laatste jaren meer aandacht door de berichten dat er een miljoen Oeigoeren in werkkampen opgesloten zijn, maar China trekt zich nergens meer wat aan. Vandaag in de Volkskrant een lang artikel over mensen die politiek niet in de pas lopen en worden aangepakt.

Het is de vraag of de dystopie (angstbeeld voor de toekomst) van Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) niet zijn uitgekomen in China en of dit land ons voorland is. De totale controlestaat, kapitalisme, beperkte vrijheden (geen vrije pers, geen vakbonden ed.). China is bezig dezelfde geopolitiek te voeren als andere grote landen. (Dossier Geopolitiek).

In de jaren 1980 zei ik bij een discussie dat de 21 eeuw de eeuw van China zou worden…..

Lees ook: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal over wereldhandel, globalisering en China.

Update 15.10.2022 (12 jaar later)

China veel in het nieuws, president Xi is 10 jaar aan de macht en kan komende week (partijcongres) nog 5 jaar erbij in functie blijven. China streeft net als de VS dominantie op het wereldtoneel na (Rusland heeft zichzelf in de eigen voet geschoten en verloren (hoewel de uitkomst van de oorlog in Oekraïne onvoorspelbaar is). In Hong Kong is tegen de afspraken in de democratie afgebroken, Taiwan staat op het verlanglijstje. President Xi is nu de machtigste man van China.

Een doorwrocht artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-bd0570f0

Update 02.11.2022

De werkers bij Foxconn (zie boven 2010) worden opgesloten in de fabriek vanwege corona, anderen proberen het fabrieksterrein te ontvluchten.

Lees en huiver over de dystopie China: https://www.volkskrant.nl/ts-b4612a6a

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Goederentrein met containers rijdt door station Breda.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Meningen en sociale media

(Geschreven in 2013) (Met Updates 2022)

Er zijn twee soorten mensen: mensen die ieder begin van een gedachte eruit flappen en mensen die eerst nadenken voor ze hun mening geven. De eerste categorie heeft in deze tijd veruit de overhand gekregen. Dat komt door de snelheid van de zogenaamd ‘sociale media’ en het internet. Vooral Twitter spant de kroon. In 140 lettertekens kan een mening worden gegeven over bijvoorbeeld een tv programma. Dit leidt vaak tot bedroevende, trieste en beschamende commentaren. Facebook geeft de mogelijkheid tot lange reacties die ook vaak tot de meest simpele commentaren leiden en op elkaar reagerende mensen. Het is de kunst eroverheen te lezen en de goede zaken eruit te halen.

Een pen pakken of achter een typemachine gaan zitten, een brief schrijven, een brief in een enveloppe stoppen, een postzegel kopen en op een enveloppe plakken en naar een brievenbus lopen door de regen duurt lang. Dat ging vroeger (voor internet) zo en is in deze tijd weggevallen. De brief ging bijvoorbeeld naar een krant en daar was (en is nog steeds) moderatie of een brief werd weggegooid. In deze tijd zit men veilig thuis in een warme kamer, de koffie staat klaar, het beeldscherm en toetsenbord staan voor je neus. Heerlijk om dan de wereld even goed te laten weten hoe JIJ erover denkt en fris van de lever je mening te geven. Bovendien anoniem, want dan weten ze niet wie je bent en kan alles gezegd worden. Tevens hoeft men niet over ieder onderwerp een mening te hebben, er zijn zaken waar men verstand van heeft en zaken waar men niets van af weet. De crux is: Iedereen heeft recht op een mening, maar het is niet verplicht hem ook te uitten.

Misschien is de diepere achtergrond dat iedereen in een democratie even stoom mag afblazen, er is echter geen politicus of ander persoon die het zal lezen of interesseren.

In veel landen is het simpelweg verboden om een mening te uitten, soms wordt je voor een mening jarenlang in een donkere gevangenis gegooid, zo is het ook te bezien.

Update 20.12.2016 (3 jaar later)

Denk nog wel eens aan de uitspraak van journalist Jan Blokker (1927 – 2010): “De media zijn een uit de hand gelopen dorpspomp”. Hij bedoelde al die nieuwtjes die in de krant en op tv gedeeld worden zoals in voeger tijden in een dorp de mensen water bij de pomp moesten halen en elkaar de laatste nieuwtjes vertelden. Hij zei dit ver voor het internettijdperk in de jaren 1980. De zogenaamd sociale media (maar ook de reactiemogelijkheden op websites van kranten ed.) van deze tijd zijn een uit de hand gelopen dorpspomp, maar dan in het viervoudige kwadraat. De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten.

Anoniem beledigen is normaal geworden, vooral racistisch beledigen. De anonimiteit geeft veel mensen de gelegenheid om zonder rekening met anderen te houden te beledigen. Wat we vaak zien is een Facebook of Twitter profiel zonder inhoud of gegevens. Het beste is deze te negeren.

Nieuw is live video van Facebook, iedereen met een live verbinding kan online zijn en heeft nu zijn eigen tv station. Het grootste probleem is echter simpelweg dat de meeste mensen niets te zeggen hebben.

Nieuw in deze tijd is nepnieuws, in het Engels fakenews, verzonnen berichten die geschreven zijn om te ontwrichten. Het schijnt dat in de VS de verkiezingen ermee gemanipuleerd zijn. Angstwekkend, de democratie wordt ondergraven. 

(Jan Blokker was zo’n journalist waarvan er niet veel meer zijn: intelligent, breed georiënteerd, mooie schrijfstijl. Op tv maakte hij de voorloper van het onvolprezen VPRO programma Tegenlicht met de naam Diogenes).

Update 10.11.2017

Twitter is overgestapt van 140 naar 280 lettertekens per tweetbericht. Een grote misvatting is echter dat complexe zaken, bijvoorbeeld het broeikaseffect, de Israëlisch-Palestijnse kwestie, de belastingparadijzen, de vluchtelingen en noem maar op, kort kunnen worden weergegeven. Dit is de versimpeling die we zo vaak zien, helaas is het een tijdverschijnsel dat niet meer weggaat….We leven in een tijd van Twitterwijsneuzen, Facebookdeskundigen en Wikiprofessoren

Update 17.05.2018 (5 jaar later)

“De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten”. Zie boven uit 2016. Schokkende feiten over Facebook de laatste tijd. Facebook is een wereldwijd sociaal netwerk dat in principe iedere aardbewoner zou kunnen verbinden. Zo is het begonnen door de oprichter Mark Zuckerberg. Er zat idealisme achter en de wens om er geld mee te verdienen, waar op zich niets op tegen is. Na ruim 10 jaar en richting 3 miljard gebruikers (van de 7 miljard wereldbewoners) zijn er ontsporingen die schokkend zijn. Doet denken aan het monster van Frankenstein uit die oude films: een kunstmatig in elkaar gezette mens die na verloop van tijd zijn eigen gang gaat. In het kader van dit bericht Meningen en Sociale Media passen de uitwassen die op Facebook plaats gevonden hebben en plaatsvinden. Er is een documentaire gemaakt (onder de titel Cleaners, schoonmakers) en dat zijn content moderators. Het zijn door Facebook ingehuurde goedkope werkers in de Filipijnen die zonder enige opleiding alles moeten beoordelen dat op Facebook gezet wordt door de gebruikers. Hier leert men de mens kennen. Wat ik boven beschreef is dat iedereen anoniem vanuit zijn veilige huiskamer de meest vreselijke dingen kan schrijven, zeggen, filmen en fotograferen en dat gebeurt ook. 500 uur aan videomateriaal en 2.5 miljoen berichten per minuut. Kinderporno, moord, onthoofdingen zijn aan de orde van de dag, iedere dag. Alles moet worden bekeken en goedgekeurd of afgekeurd. Eenieder die de grote filosofen heeft gelezen weet waartoe de mens in staat is. In het bijzonder de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860):

“De mens is in de grond van de zaak een wild, angstaanjagend dier. We kennen hem alleen beteugeld en getemd, in de toestand die beschaving wordt genoemd; daarom schrikken we zo in incidentele uitbarstingen van zijn ware aard. Maar waar slot en grendel van de heersende rechtsorde wegvallen en anarchie haar intrede doet, daar komt pas aan het licht wat de mens werkelijk is”. 

De beschaving van de mens is maar een dun laagje. Dat zien we ook in de sociale media, er is geen toezicht, geen politie, geen stadswacht, niets (en dat kan ook niet). Facebook doet het nu zelf, maar het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Iedere click en Like op Facebook is kassa, nog meer bezoekers, nog meer reclame, er zijn tegengestelde belangen. Daarom is Mark Zuckerberg miljardair geworden. (Tevens zijn de gegevens misbruikt om democratieën te beïnvloeden, maar dat hier terzijde). Mark Zuckerberg wordt wereldwijd ondervraagd over zijn aanpak om iets tegen de ontsporingen te doen. Ik vraag mij af of dit monster van Frankenstein nog wel te beteugelen is. Het zou beter zijn als er een nieuw sociaal netwerk komt met andere regels met in de eerste plaats geen plaats meer voor anonimiteit. Ook op school moet les komen over de werking van sociale media en dat je nooit iets moet doen dat je in het echte leven ook niet zou doen, maar dat klinkt allemaal misschien wel iets te hoopvol…..de mens….

PIC_0044.1500
Mark Zuckerberg wordt ondervraagd door een congrescommissie in de VS over lekken in het beheer van gegevens. Wereldwijd uitgezonden op 10 april 2018. Hij bood zijn excuses aan.

Update 11.11.2018

Het gaat in deze tijd niet meer om de inhoud van argumenten, maar om de kracht en effectiviteit om argumenten in de media te brengen. Degene die de sociale media en andere media het beste weet te gebruiken heeft de meeste invloed (dat heeft onder andere pres. Trump goed begrepen met ruim 55 miljoen volgers).

Update 21.02.2019

Slachtofferhulp (een landelijke organisatie die zicht inzet voor en hulp biedt aan diverse soorten slachtoffers) heeft een campagne tegen beledigingen en kwetsende commentaren op sociale media. Het schijnt dat er bijvoorbeeld mensen zijn die onder een bericht over een dodelijk ongeluk schrijven dat het de ‘eigen schuld wel zal zijn’.

Zo’n campagne is goed, eigenlijk is het een heropvoeding, waarbij men zich af kan vragen of er in opvoeding en onderwijs niet geleerd wordt dat dat soort commentaren niet horen en niet getuigen van medegevoel.

Het is psychologie, ik schreef er boven over: “Men zit veilig in een warme kamer, de koffie staat klaar, het beeldscherm en toetsenbord staan voor je neus. Heerlijk om dan de wereld even goed te laten weten hoe JIJ erover denkt”. Mensen beseffen niet wat ze doen in de anonimiteit omdat er niemand is die ze zegt wat ze moeten doen en wat normaal gedrag is. Maar ook is ‘de techniek’ aan de haal gegaan met de mens, ik schreef er in 2013 over: Spiegeltjes en kralen

Het grootste probleem met de sociale media is dat veel mensen niets te zeggen hebben, maar denken dat ze dat wel hebben.

Update 10.08.2019 (6 jaar later)

‘De zogenaamd sociale media zijn ontspoord’, (zie boven). Vaak zie ik mijn analyse een paar jaar later bevestigd. Vandaag in de Volkskrant een artikel, na aanleiding van de rol die sociale media en internetplatforms hebben gespeeld in recente moordpartijen. Conclusie van enkele mensen die de sociale media hebben ontwikkeld maar er afstand van hebben genomen: ze hebben een monster gecreëerd (zie boven waar ik mij afvroeg of dit monster van Frankenstein nog wel te beteugelen is). De mensen die er op terug gekomen zijn worden spijtoptanten genoemd (oa. van Google, Twitter, 8chan). Een verklaring wordt gegeven in het feit dat de ontwikkelaars allemaal op een deelgebied werkten en pas later de impact van het grote geheel bleek. Dan wordt gedoeld oa. op nepnieuws en retweeten.

Ik zeg: had meer onderwijs en scholing genoten van psychologie en filosofie en niet alleen maar geleerd hoe geld te verdienen (making money) en zo snel mogelijk miljonair worden. Want we moeten natuurlijk niet vergeten dat dit (bijna) allemaal uit Silicon Valley in de VS komt, (de kapitalistische heilstaat, het ‘beste land op aarde’) waar het hoogste levensdoel is om een start-up te laten uitgroeien tot een geldautomaat. 

Update 19.08.2019

De columnist Rene Cuperus stopt bij de Volkskrant, hij is de reacties op zijn columns op de sociale media beu. Ook noemt hij de bekende websites waar het soort meningen op staat die een mens boos kan maken (ik lees ze bijna niet, onbedoeld zijn ze vaak erg links, terwijl ze denken dat ze rechts zijn).

In zijn column vraagt hij zich een terechte vraag af: hoe kan dat toch dat we in een welvarende tijd leven met tegelijkertijd zoveel onvrede. Een mooie analyse die ik deel: “De huidige leidinggevende generatie in politiek en economie geeft weinig richting en oriëntatie. Met haar technocratisch-materialistische politiek en morele verlegenheid creëert men een verweesde ­samenleving. Dit trekt een gevaarlijk vacuüm voor verkeerde ideeën, ­autoritaire leiders en charlatans”. 

Update 30.07.2020 (7 jaar later)

Nog maar eens een onderzoek in de VS. Of de techbedrijven Facebook, Google, Apple en ook Amazon webwinkel niet teveel macht hebben.

De naïviteit, de naïviteit, de machteloosheid, de machteloosheid… grenzeloos.

Jaren gelden schreef ik al dat al die bedrijven meer macht hebben dan overheden, ze hebben meer geld dan overheden en ze hebben betere mensen in dienst. Tevens zijn het niet toevallig Amerikaanse bedrijven: Amerika, Noord-Amerika, de Verenigde Staten heeft de wereld economisch en politiek gekoloniseerd. Economisch door hun bedrijfsleven, bovengenoemde techbedrijven, hun fastfood, koffie, de tv en film wereld en de handelsoorlogen. Politiek door de ongeveer 1000 militaire bases over de hele wereld, hun undercoveroperaties en hun afluisterpraktijken. Ik schreef er over in Dossier Amerika (VS) (Met Updates) Helaas, niets meer tegen te doen, wat we nu zien zijn achterhoedegevechten.

Update 2021 (8 jaar later)

De zogenaamd ‘sociale media’ zijn ontspoord‘, uit 2016.

‘Bedrijven hebben nu meer macht dan overheden, ze werken globaal, ze hebben meer geld en betere mensen in dienst’, jaren geleden geschreven. Ik doel op de zogenoemde BigTech bedrijven die de sociale media kanalen beheren.

Moest aan de uitspraak uit het beroemde boek ‘Opstand der horden’ (1930)(in een nieuwe vertaling ‘Opstand van de Massa’) denken van de Spaanse filosoof Ortega y Gasset (welswaar een reactionaire denker): ‘Wanneer de massa voor zichzelf handeld doet zij dit slechts op één manier, een andere heeft zij niet, namelijk door te lynchen’. Na de bestorming van het Capitool in de VS waar de massa onder andere via Facebook opgehitst was. Iemand had daadwerkelijk een kleine galg bij zich.

Update 23.02.2022

9 jaar later, alles blijft hier staan. De EU probeert wanhopig de macht van de Amerikaanse bedrijven te beteugelen. De naïviteit dat het allemaal wel goed zal komen is groot (bij velen).

Update 22.04.2022

Marshall McLuhan (1911-1980) (filosoof en media deskundige) zei in de jaren 1960 al dat technologie (tv, radio) het leven van mensen binnendringt maar ze kunnen er niet mee omgaan.

Sociale media vragen om zelfinzicht en impulsbeheersing, iets dat voor veel mensen teveel gevraagd is.

Het is niet voor niets dat Mark Zuckerberg de naam van Facebook aan het omvormen is tot Meta, de naam Facebook is besmet.

Update 29.10.2022

Facebook (nu Meta geheten omdat de naam besmet is door schandealen) lijdt verlies, Mark Zuckerberg (38 jaar jong en al 10 jaar miljardair) is nog steeds de eigenaar.

Twitter is gekocht door miljardair Elon Musk (51 jaar), een rare snuiter (hij wil naar de planeet Mars), maar hij maakte wel een elektrische auto. Hij is is voorstander van totale vrijheid van uiting van meningen, dus ook idiote. Wat er met Twitter gaat gebeuren is nog niet bekend. Veel personeel verlaat het schip of is op zijn Amerikaans direct ontslagen.

Iedereen met teveel geld moet worden gewantrouwd, geld maakt hoogmoedig. Miljardairs kunnen het zicht op de realiteit kwijtraken. Jeffrey Epstein was zo rijk dat hij een eigen eiland had en daar liet hij jonge meisjes naartoe brengen om ze te misbuiken. Hij kreeg zijn verdiende loon, de dood (hoewel hij zijn rechtszaak ontliep door zelfmoord (wel onder twijfelachtige omstandigheden).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Korte Verhalen

Alle korte verhalen: https://feitenenmeningen.blog/tag/kort-verhaal/

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De Boze Burger en het populisme

(Geschreven in 2016). (Met Updates 2022, 6 jaar later)

Schokkend bericht in de Volkskrant van 22.11.2016. De Nederlandsche Bank (DNB), die toch niet bekend staat als een radicaal linkse organisatie, bepleit een snelle loonsverhoging. Wat blijkt, sinds 2008 (dus al 8 jaar) is de winstgevendheid in een groot aantal bedrijfstakken toegenomen, maar de lonen niet. Wel profiteerden de aandeelhouders. De sectoren waar de lonen omhoog moeten zijn de horeca, postbodes, schoonmakers, het binnenlands vervoer (chauffeurs), de bouw en de handel. (Overigens pleiten ze voor hogere lonen niet om de mensen een plezier te doen, maar voor de economie al geheel, dus consumeren om economische groei te stimuleren).

In een ander bericht schreef ik al eerder dat de toestand in Nederland dramatisch is: verregaande polarisatie van de bevolking, versplintering van de politiek (afsplitsingen van parlementariërs die een eigen partij of beweging beginnen). Verruwing van de omgangsvormen en het taalgebruik in de politiek en daarbuiten, vooral in de zogenaamd ‘sociale media’. Openlijke discriminatie en racisme (geculmineerd in de ‘Zwarte Pieten discussie’). Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie). We zien de klassieke links versus rechts polarisatie. Overal zien we de gevolgen van het ontketende kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme’. We zien meer armoede, meer daklozen, meer mensen in de bijstand, meer voedselbanken en grotere welvaartsverschillen (het aantal vermogenden nam tijdens de crisis toe). Individualisme en de ieder-voor-zich mentaliteit zijn de norm geworden.

Mijn inziens is vooral de sociaal-economische situatie de oorzaak van populisme, polarisatie en verrechtsing, want zoals de geschiedenis vaker heeft laten zien kiest een groot deel van de bevolking bij een crisis van het kapitalisme voor rechts en niet voor links, vooral de middenklasse liet zich in de jaren 1930 door Adolf Hitler paaien met valse beloften en een zondebok, de joden. De toenmalige elite liet het toe. Tijdens de afgelopen 8 jaar crisis zijn veel mensen ontslagen, afgeknepen en/of failliet gegaan, tijdelijke contracten en ZZP constructies zijn de norm geworden, onzekerheid is toegenomen. Er is een structurele woningnood (zie Dossier Woningnood). De ongecontroleerde instroom van vluchtelingen (ontstaan door Schengen zonder grensbewaking van de buitengrenzen van Europa) in 2015 heeft laten zien dat bestuurders hebben gefaald. Tevens heeft Schengen (vrij verkeer van personen, goederen en diensten in Europa) geleid tot goedkope werkers die autochtonen werkeloos maken (een van de redenen voor de uittreding van Groot-Brittannië, de Brexit). Griekenland in de euro is ook een grote fout geweest (zie Dossier Griekenland Dossier Griekenland (Met Updates)). De Europese Unie is een ondemocratische megalomane geldverslindende moloch geworden waar teveel fouten worden gemaakt door mensen met exorbitante salarissen, die bovendien na hun ambtstijd bij het bedrijfsleven gaan werken.

Men heeft het tegenwoordig vaak over ‘de elite’ zonder dat er een goede invulling van dit woord wordt gegeven. In Nederland, in Europa, maar eigenlijk overal, is er een economisch-politiek-financiële (en ook culturele) elite die veel macht heeft en de gang van zaken bepaald of beïnvloed. Het zijn de succesvolle ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele of informele circuits ontmoeten en vanuit een machtspositie handelen. Maar ook hoge ambtenaren zijn hierbij betrokken. Lobbyisten van het bedrijfsleven vormen een beroepsgroep, ze proberen met hun contacten economische doelen te bereiken, vooral bij de EU in Brussel. Zelfs journalisten kunnen tot de elite behoren, dit zijn de mensen die hun beroepsgroep verlaten en ineens voorlichter bij een departement worden (of parlementariër). Allemaal hebben ze hun netwerken en kennen ze de beste boekhouders/accountants die advies geven voor belastingparadijzen en het internet geeft deze mensen de mogelijkheid zeer gemakkelijk geld naar iedere denkbare plaats en naar ieder denkbaar land weg te sluizen en zo belasting te ontduiken. (wat soms in het nieuws naar boven komt door gelekte e-mails of een klokkenluider is het topje van de ijsberg). (zie artikel Het Einde van het Kapitalisme: Het Einde van het Kapitalisme).

(De culturele elite zijn de mensen die de subsidies verdelen en bepalen welk museum mag uitbreiden en welke kunstenaars geld krijgen).

Een voorbeeld: de directeur van een uitzendorganisatie komt op een verjaardagsfeestje (of op de golfbaan, de hockeyclub, de tennisvereniging) een politicus tegen. Ze praten over een verandering van het belastingstelsel en de directeur vraagt of de politicus niet iets voor hem kan doen. De politicus vraagt dan of de directeur van het uitzendbureau niet ergens een stageplaats kan regelen voor zijn dochter die studeert of een baan na haar afstuderen.

De VS is een afschrikwekkend voorbeeld van bovenstaande, de VS is een gekochte democratie. Alle congresleden zijn miljonair, lobbyen is de normale gang van zaken (de machtige wapenlobby, de militair-industrieel complex lobby, de farmaceutische industrie  etc.). De zojuist gekozen president is een zakenman met een geschat vermogen van 3 miljard. (Zie Dossier Amerika VS: Dossier Amerika (VS) (Met Updates)).

Uit het Dossier Geopolitiek (Dossier Geopolitiek (Met Updates):

Iedere maatschappij, democratie en dictatuur, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revoluties. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, ook de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering”.

Men heeft het nu over de ‘boze witte man’ die voor de verrechtsing in de politiek zou zorgen, ook in de VS met Trump (zie artikel over de VS). De beste remedie tegen de ‘boze burger’ (het is diverser dan witte mannen) is zorgen voor werkzekerheid (geen halfjaarcontracten, uitzend/payroll/ZZP constructies) tegen een redelijk loon, goede betaalbare woningen in een veilige wijk, gelijke en betaalbare onderwijskansen, goede betaalbare gezondheidszorg en het tegengaan van discriminatie (leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van ras en huidskleur). Vermindering van welvaartsverschillen. 

In Nederland staat de PVV (Partij voor de Vrijheid, een eenmanspartij zonder leden die vrijheid als uitgangspunt heeft, maar die een complete religie wil verbieden) van hr Wilders (zelfbenoemd godsdienstdeskundige en ex-VVD’er) al een paar jaar op kop in de peilingen. Hij gebruikt steeds hardere bewoordingen en heeft het over ‘schoon schip maken’. Als politici het over schoon schip maken hebben is beter te gaan opletten, dit zijn in de geschiedenis voorbodes geweest voor duistere tijden. Tevens laat zijn taalgebruik zien dat hij de democratische rechtsstaat en de rechterlijke macht in twijfel trekt. Veel politici kijken ernaar zoals een konijn ’s nachts midden op de weg in de koplampen van een aanstormende auto kijkt en niet beweegt. De verkiezingen zijn komende maart, over 3 maanden. Wilders is echter niet de oorzaak, maar het gevolg: Wilders hebben we te danken aan al die politieke partijen die sinds hr Fortuyn (en mw Verdonk) (meer dan 15 jaar lang) regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen en niet genoeg gedaan hebben om een brede en groeiende onvrede in de samenleving weg te nemen (6 jaar Rutte/Asscher, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm).

==========

Gelijk hebben met iets waar je liever geen gelijk in zou willen hebben is eigenlijk vervelend, maar de twee artikelen de ik begin jaren 1990 na de val van het communisme (1989) schreef en waar ik een balans probeerde op te maken zijn voorspellend geworden. De wereld was in hosanna stemming, het ‘Einde van de Geschiedenis‘ (het boek van Fukuyama) was bereikt met het democratisch liberaal-kapitalisme als enig overgebleven maatschappelijk model. De ‘nieuwe economie’ zou voor economische voorspoed zorgen zonder crisis. De ‘nieuwe wereldorde’ zou na de Koude Oorlog voor langdurige stabiliteit zorgen. Hoe anders is het gelopen. De wereld is meer verdeeld dan ze in lange tijd geweest is, we hebben de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 gehad (de banken stonden in 2008 op omvallen en moesten worden genationaliseerd (een uit het communisme stammende praktijk) en we zijn in een permanente economische crisis terechtgekomen waar de oude recepten van lage rente, geld in de economie stoppen en de consumptie stimuleren niet meer werken en er wereldwijd enorme schulden zijn ontstaan. De Koude Oorlog (oost-west) is terug, geopolitiek/machtspolitiek heerst. Maar ook tal van andere conflicten (terrorisme) en crises laten zich dagelijks zien. De vluchtelingencrisis en migratiestromen (zuid-noord) laten zien waar grote welvaartsverschillen toe leidden (zie Dossier Vluchtelingen). De milieucrisis is een feit, maar velen willen deze niet onderkennen en ontkennen deze zelfs. (Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Uit het artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992): (De Geschiedenis herhaalt zich)

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden…”

“De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op.”

“Anonieme individuen, op gang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld…” (over de eerste bootvluchtelingen in 1992).

“…vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk…

Uit het artikel Het einde van het communisme (1991): (Het Einde van het Communisme)

“Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat er om in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei.”

Om bovenstaande in 1991 en 1992 te kunnen zeggen (nu 25 jaar geleden) moet je eerst de historici en de filosofen lezen en de leidraad van dit blog hanteren: geschiedenis op de lange termijn bekijken, l’histoire longue durée. De geschiedenis beweegt zich cyclisch en lineair voort, er is een geweldige ontwikkeling van wetenschap en techniek, maar de mens is hetzelfde gebleven en alles komt terug (uit artikel Condition Humaine Condition Humaine).

==========

Update 05.12.2016

In het tv programma Buitenhof (04.12.2016) zei historicus Blom veel interessante dingen. Hij vertelde over zijn collega-historicus Kershaw die de jaren 1930 analyseerde en tot de volgende factoren kwam die toen speelden en de maatschappij bedreigden: 1) territoriale conflicten 2) nationalistisch racisme 3) klassenconflicten in de maatschappij 4) voortdurende crisis van het kapitalisme. De vraag is welke van de 4 punten er vandaag de dag ook zijn en of de geschiedenis zich herhaalt….

Update 11.12.2016

De politieke peilingen vandaag (voor wat ze waard zijn natuurlijk) laten een verregaande versplintering zien, ieder deel van de samenleving heeft nu zijn eigen partij: ouderen, rijken, progressief/links (3x, een steeds kleiner wordend deel), allochtonen, gelovigen (3 x), de middenklasse, de verontwaardigden (2x) (deze term gebruik in plaats van populisten) en de dieren. Het is een hernieuwde verzuiling die we van vroeger kennen (zelfs in omroepland zien we dit).

De PVV staat op 36 zetels, de grootste partij.

Wat de politiek zaait, moet de politiek oogsten…

Update 18.12.2016

In de Volkskrant de bekende Top 200 van invloedrijkste Nederlanders, ook wel de elite van de maatschappij genoemd (zie boven). Er zijn zorgen bij de elite, men begint de PVV van hr Wilders te vrezen bij de komende verkiezingen, want politieke instabiliteit is slecht voor de zaken. Het R-woord is gevallen, Revolutie. Een ex-ondernemer zegt: “De Franse revolutie brak mede uit omdat het volk het steeds slechter kreeg, maar moest toezien hoe de adel almaar rijker werd”.

Het is te laat, de geest is al uit fles. Verschil met de Franse revolutie (1789) zijn de sociale media die razend snel massa’s kunnen mobiliseren. Er kunnen in een mum van tijd massa’s op de been zijn, de autoriteiten zullen hier geen antwoord op hebben. In 2017 verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Update 10.01.2017

Minister Asscher wil tegengaan dat er concurrentie binnen de EU plaatsvindt op loon. Dit om de MOE-landers hetzelfde te laten verdienen en niet goedkoper te laten werken dan werkers uit de  landen zelf. Zelden was het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’ zo van toepassing als op deze minister. Hij gaat nu zijn eigen beleid bestrijden. Tevens is concurrentie op loon al 10 JAAR aan de gang. Tevens had een sociaal Europa in 1992 het uitgangspunt moeten zijn van de EU. Domheid, naïviteit en slechtheid strijden hier om de voorrang. (Ja slechtheid, want goedkope werkers was de bedoeling van het vrije verkeer van personen mogelijk gemaakt door het verdrag van Schengen, niemand, ook de PvdA niet, heeft hier iets tegen gedaan).

Overigens ziet de Poolse regering al die honderdduizenden landslieden die in West-Europa aan het werk zijn als verdienmodel voor de eigen economie, want veel geld komt zo het land binnen. Al deze landen houden andere regels binnen de EU daarom tegen. Dat werd laatst duidelijk.

Update 30.01.2017

Kort samengevat in andere woorden na aanleiding van een discussie op de Facebookwebsite van het tv programma Buitenhof: De EU heeft teveel fouten gemaakt, het liberaal-kapitalisme heeft voor 8 jaar crisis gezorgd en de sociaal-democratie (in heel Europa) heeft haar beginselen verkwanseld, het gevolg is afkeer van de gevestigde politiek en het ‘populisme’.

Update 15.02.2017

Tekst NOS: Veertig procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich niet meer thuis in Nederland. Ze zijn de laatste jaren minder positief geworden over hun kansen en ervaren vaker discriminatie. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport over maatschappelijke kwesties die een rol kunnen gaan spelen bij de verkiezingen in maart.

Ze hebben voorbereidingen getroffen voor het geval Wilders de verkiezingen wint en overwegen een vertrek uit Nederland. Hoe triest is het dat er zo’n situatie is ontstaan, mensen die het land willen ontvluchten…..

De vraag is ook waar een autochtone Nederlander, die ook genoeg van dit trieste en zelfgenoegzame land heeft, naar toe moet vluchten….

Update 23.02.2017

Of je het nu met Groen Links, de SP of 50+ eens bent of niet, de gevestigde partijen zullen alles doen om deze partijen af te breken. We herinneren ons nog dat de SP met hr Roemer in 2012 voor de verkiezingen in de peilingen op 37 zetels stond, het werden er 15. Er is alles aan gedaan om hem af te breken, van rechts (waarvan je dat van kan verwachten) tot links (Diederik Samsom met veel adrenaline), want dat links in Nederland het voor het zeggen gaat krijgen is natuurlijk niet mogelijk. In DWDD (VARA, de presentator van een publieke omroep verdient nog steeds meer dan twee maal het salaris van een minister-president) werd hr Roemer gefileerd en ondervraagd oa. door de bekende ‘politiek journalist’ hr De Vries (Peter R.) die met behulp van politie-ondervragingstactieken wel even liet blijken wie de baas is. De presentator behandelde hr Roemer met een grote arrogantie. Ook de rol van een opiniepeiler met een ongezonde neiging om het politieke proces te beïnvloeden speelde een bedenkelijke rol in 2012. (Het gevolg is het beleid van de afgelopen 4 jaar waarin de polarisatie en versplintering zijn toegenomen).

Klaver (Groen Links) en Krol (50+) ondergaan nu hetzelfde. Wie hard ondervraagd moeten worden zijn hr Rutte (hoeft geen toelichting) en hr Asscher (is nu zijn eigen beleid aan het bestrijden), de wegbereiders van het zogenaamde populisme. En de vraag is natuurlijk: waar is Diederik nu? Hij gebruikte in 2012 de woorden “het roer moet om”, daar is niets van terecht gekomen.

(De uitzending van 10.09.2012 is nog terug te kijken).

Update 01.03.2017

Een Commissaris van de Koning geeft een familielid werk, twee managers van de NS kregen samen ruim 500.000 euro ontslagvergoeding. Veel mensen denken dat het uitzonderingen zijn, maar dit is de normale gang van zaken in Nederland en het heet nepotisme.

Update 13.03.2017

We leven in een maatschappij van ‘haves’ en ‘have nots’, de een heeft een vaste baan, is gezond, heeft een mooi huis en kan de hypotheek betalen, heeft een werkende partner en studerende kinderen, er staat een mooie middenklassenauto voor de deur waarmee ze net naar de wintersport zijn geweest. De ander heeft een tijdelijk contract, bijvoorbeeld als zzp-pakjesbezorger, moet zijn eigen busje betalen, werkt lange dagen, heeft een beginnend gezondheidsprobleem, heeft een partner die schoonmaker is via een uitzendbureau, woont, na 10 jaar wachttijd, in een kleine huurwoning en heeft last van lawaai van de buren, de kindertoeslag is niet voldoende. De auto komt ieder jaar net door de keuring. De vakantie is een weekje naar Vlieland.

Er is een politicus die zegt dat je tevreden moet zijn en dat we in zo’n ‘gaaf land’ wonen, hij beloofde dat je meer geld zou krijgen, je kreeg het niet, maar je kreeg wel hogere lasten. En er is een politicus die belooft dat het allemaal beter gaat worden als we op hem stemmen, dat er ‘schoon schip’ gemaakt moet worden en alle ellende daarna verdwenen zal zijn en geeft één bevolkingsgroep/religie de schuld: de klassieke zondebok.
Waarmee gezegd is: dat hele ‘populisme’ komt voort uit sociaal-economische omstandigheden, niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. De politiek moet altijd oogsten wat het zelf heeft gezaaid, zo werkt dat nu eenmaal, dat heeft de geschiedenis laten zien.

Als we Normaal. Gedaan. hádden in de afgelopen jaren was het minimumloon verhoogd (zoals door economen bepleit) en was de flexibilisering van werk tegengegaan (uitzendbureau/pay-roll/tijdelijke contracten/zzp). Was er in 2015, toen er 50.000 asielzoekers kwamen, direct begonnen met een grootschalig woningbouwprogramma om ze te huisvesten (ook voor de Poolse werkers die nu in caravans wonen) en was er niet doorgegaan met het verkopen van corporatiewoningen enzovoort.

Paul Verhaeghe (1955, hoogleraar Psychoanalyse en Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent, België) zei dit zo: “Flexibilisering is een verbloemde uitdrukking om aan te geven dat bazen kunnen beslissen over wanneer ze iemand nodig hebben, hoelang en waarvoor- om vervolgens te zeggen ‘Dank u wel en tot de volgende keer’. Flexibilisering is een mooi woord om aan te duiden dat mensen te verbruiken grondstof zijn. Dit geeft een enorme onzekerheid. het bevorderd in eerste instantie angst. De angst heb ik volgende maand nog een baan”. Het neoliberalisme gaat uit van macht, het presenteert zich als de realiteit zonder dat er een alternatief is en zet mensen tegen elkaar op, hier worden ze ziek van. (Zie ook Dossier Depressie Dossier Depressie (Met Updates)).

Update 22.05.2017

Wat te verwachten was zien we nu in de kabinetsformatie. De verkiezingen waren 15 maart, maar er is geen zicht op een nieuw kabinet. We zien allerlei absurditeiten. De VVD verloor 8 zetels (33 over), de PvdA verloor 29 zetels (9 over). De conclusie is dan: het gevoerde kabinetsbeleid is massaal weggestemd. Toch gaat de VVD in de persoon van hr Rutte gewoon door alsof er niets aan de hand is. Een meerderheid is moeilijk te vinden, Groen Links won (heeft 14 zetels), maar samen met de VVD is vooralsnog niet mogelijk. Er wordt volop gespeculeerd hoe dat nu verder moet. Toch is de analyse dat al die partijen die sinds Fortuyn regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen verantwoordelijk zijn voor de huidige versplintering, polarisatie en het ‘populisme’ en het dus ook moeten oplossen. De PVV won en is de tweede partij van het land (20 zetels), maar niemand wil met ze regeren. De VVD moet nu toch draaien en met de PVV gaan regeren samen met de christelijke VVD, het CDA. Over een jaar zijn er dan nieuwe verkiezingen, niet dat het dan iets oplost, want de stemming in Nederland is conservatief.

Update 27.06.2017

Ruim 3 maanden na de verkiezingen, nog geen nieuwe regering. Groen Links viel af na 3 maanden, waarbij het breekpunt de migrantenkwestie (in Libië) is. (Huh?).

Men moet de tijd waarin men leeft kunnen lezen, zo noem ik dat. Daarom schreef ik eerder dat we een onregeerbaar land zouden krijgen met de versplintering en de polarisatie.

Nu is Gerrit Zalm ten tonele verschenen als informateur. De Christen-Unie doet weer mee, samen met D66, de VVD en het CDA. Dat belooft wat voor de toekomst: een conservatief-christelijk-rechts kabinet. Het gaat er nu om hoe D66 met hr Pechtold zich door hr Buma en hr Rutte laat aftroeven, zijn principes ondergeschoffeld worden en hij zelf denkt dat hij het goed gedaan heeft.

Ondertussen verdrinken er iedere dag mensen in de Middellandse Zee, hebben economen het over de dreiging van een nieuwe economische crisis en staan Rusland en de VS in Syrië tegenover elkaar….

Het ‘populisme’ is een, tot nu toe, vreedzame revolutie. We hebben het al 15 tot 20 jaar, sinds Fortuyn, over hetzelfde.

Update 05.10.2017

Het probleem is dat wat de nog steeds zittende regering (demissionair, VVD/PvdA) ‘het gaat weer goed met de economie’ en ‘de crisis is voorbij’ noemt, in feite een bezuiniging van jaren is geweest die is afgewenteld op de maatschappij: het leger, het onderwijs, de zorg (ouderen), gezondheidszorg (eigen risico) de arbeidsmarkt (zzp in plaats van vast), de woningmarkt (huurdersheffing en te weinig bouwen, gevolg woningnood), hogere btw en accijnzen en dergelijke. We krijgen, naar alle waarschijnlijkheid, een christelijk-rechtse regering (VVD/CDA/D66/CU), dus meer van hetzelfde.

Er schijnt 3,3% economische groei te zijn, maar loonstijging is achtergebleven (zie boven 1 jaar geleden).

Update 04.11.2017

Goed artikel in de Volkskrant vandaag met waar dit bericht een jaar geleden mee begon: de salarissen lopen structureel achter bij de economische groei. Er zijn diverse oorzaken. Productiviteitsgroei is steeds moeilijker te behalen in een verregaand geautomatiseerde economie. De flexibilisering heeft de macht van werkers onderuit gehaald, het kapitaal heeft gewonnen. Met de globalisering is er steeds meer concurrentie uit de lage lonen landen, dit is de internationale race to the bottom en de sociale dumping die in volle gang zijn. Ik heb dit een paar jaar geleden al voorspeld en boven beschreven.

Ondertussen is de nieuwe rechts-christelijke regering begonnen. We zagen afgelopen  week president Rutte (hij heeft zich ver boven de partijen verheven) die arrogante zelfgenoegzaamheid etaleren die deze maatschappij zo vervelend maakt. Die dominee-koopman mentaliteit die diep in de Nederlandse volksaard zit, al 500 jaar, sinds de VOC tijd. Want laten we niet vergeten dat de verkiezingen hebben laten zien dat de meeste mensen in Nederland het met de hele gang van zaken eens is. 

Update 06.02.2018 (2 jaar later)

Huishoudens zijn er sinds 1977 bijna niet op vooruitgegaan in koopkracht’. Een bericht in de Volkskrant vandaag waar een rapport van de Rabobank wordt aangehaald. De economische groei is door de overheid en het bedrijfsleven ingepakt. De overheid heeft het geld wel geïnvesteerd in de voorzieningen voor de burger (om ‘Amerikaanse toestanden te vermijden’), maar de zogenoemde ‘arbeidsinkomensquote’ is ten gunst van het bedrijfsleven veranderd (het bedrijf houdt meer over dan de werknemer).

Wat ik zeg is dat in Nederland (maar ook bijvoorbeeld in Duitsland) de lonen kunstmatig en structureel gedrukt worden ten gunste van het bedrijfsleven. Een belangrijke reden voor het ‘populisme’. (zie boven in 2016).

Hr Roemer van de SP is vertrokken, hr Rutte zit er na 8 nog steeds. Dat zegt toch genoeg: hr Roemer een fatsoenlijk man (zonder de SP in alle opzichten te verdedigen), iemand van wie je een tweedehands auto zou kopen en het zou een goede auto zijn. Hr Rutte is de autoverkoper die je een auto beloofd met 1000 euro aan extra’s. Na aankoop rammelt de auto en ontbreken de extra’s en moet je ze zelf betalen (Zie Dossier VVD/Rutte).

Update 11.02.2018

Een discussie in Buitenhof (samen met Nieuwsuur een baken in de tv journalistiek in Nederland*), over de verruwing en versplintering in de politiek (zie boven 2016). Dit na aanleiding van het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Vreemd genoeg waren er alleen landelijke politici. De enkele fragmenten die ik zag lieten tamelijk gênante discussies zien. Zonder een aanhanger van FvD (Baudet) te zijn zie ik ook een partijkartel, ik schreef er boven vaak over. Alles wat niet past binnen het toegestane kader wordt afgebrand. Dit begon zelfs al met Janmaat in de jaren 1980, daarna: Fortuyn, Verdonk, Wilders en nu Baudet. Maar ook de SP is in 2012 in collectief afgebroken (zie Dossier PvdA/SP). Daarom zijn de VVD, de PvdA, D66 en het CDA verantwoordelijk voor het populisme en de versplintering.

In de discussie in Buitenhof werd terecht gezegd dat er veel meer debatten op tv nodig zijn, niet een half uurtje even snel. De publieke omroep moet eens ophouden met volwassen mensen dirigent te laten spelen, of als amateur curling te laten doen, of  in een soort nep-uitdagingen programma te laten optreden en daar dan weer een talkshow over te maken enzovoort…..

(*Het baken Buitenhof is omgevallen, aangezien presentator Jort Kelder hier gaat werken. Een journalist kan niet bevriend zijn met de minister-president (zoals het geval is).

Update 22.03.2018 (Na de gemeenteraadsverkiezingen) 

Minister-president Rutte is een Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, laat de woningnood bestaan, maar betrok in het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (Nederland Kiest 20.03.2018 NPO 1) ineens de vluchtelingen (statushouders) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het erge soort. Je eigen fouten op anderen afwentelen.

Een paar jaar geleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:
“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten oplopen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Dit is een structureel probleem gebleken in Nederland in de afgelopen decennia: Men vraagt solidariteit van mensen die het zelf niet breed hebben die hun wijken zien veranderen terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Zelf heeft die economisch-politieke elite er geen last van, want ze wonen in de beste gebieden van het land. Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen.

We zijn natuurlijk al jaren te laat, dat is duidelijk, de polarisatie, de versplintering en het ‘populisme’ zitten nu diep in de samenleving.

Enkele opvallende zaken na de verkiezingen (absurditeiten):

 • De versplintering is sterk toegenomen op lokaal niveau.
 • De oud-chauffeur van Pim Fortuyn heeft in Tilburg de meerderheid behaald met 10 zetels.
 • Een ex PVV-er is in Den Haag de grootste partij geworden.
 • Hr Baudet (FvD) wantrouwt de verkiezingsuitslag.
 • De opkomst is 55%, 45% gaat niet stemmen. (Dit verzwakt de waarde van een verkiezing als een democratie haar burgers niet weet te interesseren, wat de oorzaken ook zijn).

Hoe (veel, niet alle) politici achterlopen blijkt uit de nieuwe maatregelen van de EU. Al die grote (Amerikaanse) bedrijven betalen weinig belasting en dat willen ze veranderen. Dit zijn de bedrijven die miljarden hebben verdiend in de afgelopen jaren, ze konden doen wat ze willen, hebben betere mensen in dienst dan overheden. Ze houden de lonen laag met toestemming van regeringen.

Ik zeg al een paar jaar dat de Vereenigde Staten economisch imperialisme bedrijven, op grote schaal, wereldschaal, dat zijn de huidige handelsoorlogen. Je hoeft maar in een willekeurige winkelstaat te kijken en je ziet de fastfoodketens, koffietenten, taxibedrijven, internetbedrijven (enzovoort) als sprinkhanen door de straten gaan en alles leegvreten en dat is wereldwijd zo. (Zie Dossier Amerika VS). Waar bedrijven weinig belasting betalen betaald de burger meer, daar gaat het om (zie boven).

Overigens is het ‘populisme’ (wellicht) ook een generatiekwestie: een nieuwe generatie politici wil haar plaats in de maatschappij veroveren. Ik denk dan aan de PVV en FvD.

(Lees hier het Dossier VVD: Dossier VVD (Met Updates)

Update 28.04.2018

Er was afgelopen week een uiterst gênant debat (10 uur lang) over de afschaffing van de dividendbelasting (zie boven). Het debat werd rechtstreeks uitgezonden. We zagen politici die zinnen uit hun mond lieten komen waar een middelbare scholier op school een onvoldoende voor zou krijgen vanwege onbegrijpelijkheid. Hr Buma spande de kroon, we zagen een haast stotterende persoon die opgelucht was als hij het eind van een zin gehaald had. MP Mark ‘Teflon’ Rutte was in vorm, deze hyperintelligente persoon heeft de gave van het woord. Hij kan ieder argument pareren, iedere twijfel wegnemen. Als het moet komen er geheel nieuwe woorden uit zijn mond: zijtafel, geitenpaadje ed. Ik heb al eerder gezegd dat hij de beste MP ooit had kunnen zijn als hij in 2010 een sociaal-liberaal beleid had ingezet om de crisis te bezweren en niet voor een deelbelang in maatschappij had gekozen, namelijk het bedrijfsleven (vandaar de afschaffing van de dividendbelasting).

De oppositie liet zien dat de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord staat terwijl het in geen enkel verkiezingsprogramma heeft gestaan. Dit toont aan wat ik al vaker op dit blog heb geschreven: er is een economisch-politieke elite die de macht heeft. Dit zijn de mensen uit het bedrijfsleven en de politiek die elkaar in formele en informele circuits tegenkomen en overleggen wat ze gaan doen. De politici zelf hebben in het bedrijfsleven gewerkt en soms kennen deze mensen elkaar van hun studie (een studievrindje). Wat tevens verbaasd is dat er mensen verbaasd zijn over deze gang van zaken. Minimaal 30 jaar geleden was dit al bekend. Ik kan mij nog herinneren dat ondernemers in de aluminiumindustrie vroeger dreigden met vertrek uit Nederland als ze geen goedkope stroom zouden krijgen. Toen al kreeg het bedrijfsleven enorme subsidies, dit is de normale gang van zaken Nederland.

Uiteindelijk kwam er een motie van afkeuring, maar de regeringspartijen sloten de rijen en de meerderheid van 76 zetels is voldoende om door te gaan. Overigens zouden verkiezingen niets oplossen, zoals ik een paar jaar geleden al zei is Nederland door de versplintering en polarisatie een onregeerbaar land.

Ondertussen op de arbeidsmarkt schijnen er mensen te zijn die op oproepbasis ’s nachts in ploegendienst werken met een nulurencontract, ze moeten dan 4 uur opdraven om in de piekuren te werken. Op aanstaande Dag van de Arbeid 1 mei zijn er demonstraties hiertegen.

‘De staatssecretaris die in kabinet Rutte 1 in 2010 verantwoordelijk was voor de bezuinigingen is in het huidige kabinet beloond met een ministerspost (Buitenlandse Zaken), want voor wat hoort wat, zo gaat dat in Nederland’.

Dat schreef ik in november 2017, die minister is na een paar maanden al weer afgetreden vanwege een leugen (zijn naam is Halbe Zijlstra). Hij fantaseerde de aanwezigheid in een Russisch buitenverblijf van president Poetin. Hij fantaseerde uitspraken van Poetin die op de wens naar Russische expansiedrift zouden moeten wijzen. Dit zijn onze politici, ze kletsen, liegen en fantaseren er op los voor hun eigen doelen. (In Dossier Geopolitiek heb ik uitgebreid aan bod laten komen waarom ze dat doen).

Update 30.08.2018 

Die ene zetel meerderheid van de huidige regering staat al onder druk. Een Tweede Kamerlid van de VVD bezit 100 huizen in Amsterdam voor de verhuur (dit is het mensentype dat zich altijd goed weet te redden in de maatschappij, net als het koninklijk huis waarvan een lid ook huizenbezitter is), maar hij heeft zich niet aan de geldende verhuurregels gehouden. Zelfs binnen de VVD is dit toch wat te gortig (hoewel ze wel veel gewend zijn). Als hij zijn zetel meeneemt, in de Tweede kamer blijft voor bijvoorbeeld Forum voor Democratie, of een eigen partij gaat beginnen (iedereen kan nu zijn eigen partij beginnen, ook ik, zie onder), dan valt het kabinet, nieuwe verkiezingen, meer versplintering, meer polarisatie, ja dat ziet er dan niet goed uit.

Wat vaak vergeten wordt is dat de gevestigde partijen CDA, VVD, D66 de versplintering van het politieke landschap helemaal niet erg vinden. Hoe meer partijen en versplintering deste makkelijker ze zelf aan de macht blijven. Wat hun macht zou kunnen aantasten is een brede sterke oppositie.

D66 zit kraaiend van plezier in de regering, eindelijk hebben ze de positie die ze zo graag willen: macht.

De zelfbenoemd godsdienstdeskundige hr Wilders (PVV) gaat een cartoonwedstrijd houden met als onderwerp het ridiculiseren van de islam en de hele islamitische wereld is nu boos (op tv zijn beelden uit Pakistan te zien: “Dood aan Holland”). De PVV zit sinds de nieuwe partij Forum voor Democratie (FvD) van hr Baudet in de verdrukking, hr Wilders moet iets doen om de aandacht op zich te vestigen. Het is een zinloze actie, de PVV zou zich beter druk kunnen maken over de woningnood en sociale problemen in de oude wijken om de onvrede daar weg te nemen (een belangrijke reden voor het ‘populisme’, zie boven), want dit is sinds Pim Fortuyn in 20 jaar niet beter geworden, we hebben het al 20 jaar over hetzelfde. 

Ze hebben het net als 2 jaar geleden in 2016 nog steeds over het achterblijven van de lonen bij de economische groei. We zouden er allemaal op vooruitgaan, maar we wachten nog steeds. Volgend jaar komt de btw verhoging op de eerste levensbehoeften, een sterk denivellerende maatregel. Ook de energietransitie dreigt op vergroting van welvaartsverschillen uit te lopen. 

Lees hier over de nieuwe partij, de Humanistisch Sociale Partij: Humanistisch Sociale Partij het nieuwe alternatief.

Update 09.09.2018

Er zijn wel mensen die het begrijpen. Het is precies wat ik jaren zeg (zie boven).

Tekst website Radio 1. De elite in Nederland leeft te veel in een luxebubbel en heeft te weinig oog voor sociale problemen. Dat stelt macro-econoom en publicist Frits Bosch in zijn nieuwe boek met de titel ‘In Holland staat een huis, ja ja’. Hij bedoelt dat de bovenlaag van onze bevolking, de mensen die beslissingen nemen en die sleutelposities bekleden in het bedrijfsleven, verblind worden door de eigen welvaart. “Ze werken hard en zijn alleen maar bezig met hun tweede huis in Frankrijk, ze hebben het zelf goed en zolang dat zo is hebben ze geen oog voor sociale problemen.”

Bosch heeft het dan met name over problemen door migratie. Gesteund door een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, stelt hij dat de toegenomen diversiteit in Nederland tot steeds meer sociale problemen leidt. “De toegenomen diversiteit maakt dat mensen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen bubbel. Er komt steeds meer criminaliteit en het veroorzaakt ook economische achteruitgang in het westen”, stelt Bosch.

“Als je naar landen als Frankrijk en Groot-Brittannië kijkt, zie je voorbeelden van hoe slecht het kan gaan als de diversiteit toeneemt. In Nederland gaat het nog vrij goed”, zegt Bosch.

“De vrede die wordt bewaard door onze sociale arrangementen.” Bosch doelt daarmee op de sociale zekerheid die wij hebben en die voor stabiliteit zorgt. Hij maakt zich dan ook zorgen over wat er gebeurt als er een nieuwe economische crisis komt, iets dat in zijn ogen onvermijdelijk is.”Als die arrangementen wegvallen en onze onderklasse in conflict komt met de onderklasse met een migratieachtergrond, dan voorzie ik heibel”, zegt Bosch.

Het interview op radio 1: Interview met Frits Bosch op Radio 1

Wat is mijn analyse op dit moment: Er is een economisch-politieke elite die de gang van zaken bepaald (afschaffing dividendbelasting, verhoging btw en energieheffingen etc). Ze vragen al decennia solidariteit van de bevolking met ‘vluchtelingen’ (vaak migranten met een economisch motief), maar zelf hebben ze er geen last van in de oude wijken, want ze wonen er niet. De huidige minister-president (VVD) regeert 8 jaar, verergert de woningnood door verkoop sociale huurwoningen en te weinig nieuwbouw, maar laat de druk op de woningmarkt toenemen door ‘statushouders’. Op deze manier is de onvrede al jaren gegroeid, de economische opleving heeft de onvrede getemperd, maar men moet vrezen voor de volgende economische crisis. Deze situatie is momenteel in heel Europa zo, in heel Europa is er sterk toegenomen verzet tegen de gevestigde partijen en het eind daarvan is niet inzicht.

Update 12.10.2018

Enkele treffende zaken van deze week.

 • Econoom Wimar Bolhuis heeft door onderzoek laten zien dat verkiezingsbeloften nooit worden nagekomen. Hij onderzocht de afgelopen 30 jaar en daaruit blijkt dat na verkiezingen bijvoorbeeld belastingverlaging voor de burger niet doorgaat maar voor het bedrijfsleven wel. Beschamend. Ik leg de koppeling dus met de partijen die al 40 jaar regeren: VVD, CDA, PvdA, D66 (zie boven).
 • Gisteren gingen 16 commissarissen van de grote bedrijven op bezoek bij de minister-president. De dividendbelasting blijft, dus nu mogen de bedrijven aangeven waar ze die 1,9 miljard graag naar toe zien gaan. Dit is wat ik bedoel met die economisch-politieke elite die het voor het zeggen heeft (zie boven, ik schrijf daar al zo lang over). Gênant.
 • De huizenmarkt is volledig ontspoord door de krapte aan huizen, de woningnood (zie Dossier Woningnood). De gemiddelde huizenprijs van 3 ton is nu zo hoog dat mensen het niet meer kunnen betalen. Verwerpelijk fenomeen is dat beleggers huizen opkopen, ze hebben zoveel geld dat ze het bedrag direct kunnen betalen. De Nederlandse overheid schijnt op een website beleggers te werven met de tekst dat het zo aantrekkelijk is om in de huizenmarkt te investeren. Ongelofelijk. Er staat een rij mensen tot om de hoek als er een huis bezichtigd kan worden. Makelaars willen dat er snel nieuwe huizen gebouwd gaan worden, maar ze weten niet waar….We roepen even in herinnering dat er de afgelopen 10 jaar tijdens de crisis 100.000 bouwvakkers ontslagen zijn, er nauwelijks nieuwbouw was, de verhuurdersheffing corporaties ervan weerhield om huizen te bouwen enzovoort.
 • De energietransitie gaat heel veel geld kosten. Ik moet dat nog uitzoeken, maar mijn vermoeden is dat de hele aanpak om particulieren van het gasgebruik af te halen er op neer komt dat de burger meer gaat betalen en dat bedrijven voor een groot deel gespaard gaan worden.

Heb elders al eens gezegd dat het jammer is dat Nederland zo slecht bestuurd wordt. Dan krijg je dit.

Is het niet die baby-boom generatie die er een potje van gemaakt heeft, ik vraag het mijn af (ik ben van de generatie erna, de verloren generatie). In de jaren 1960 bevlogen begonnen, alle kansen gehad, maar door de realiteit ingehaald en daarna hebben ze voluit het kapitalisme omarmd en hun idealisme laten varen. Dit zie je in het bedrijfsleven en in de politiek…..

De middenklasse is nu aan het beginnen te begrijpen dat we de verkeerde kant zijn opgegaan, ze zijn allemaal aan het protesteren. Veel zal het niet helpen, na de laatste twee verkiezingen, landelijk en gemeente, was voor mij duidelijk dat er niets meer gaat veranderen in Nederland. Al die mensen van de economisch-politieke elite hebben allemaal hun geld al via constructies naar het buitenland gesluisd. Ondertussen laten ze JOU voor hen werken volgens hun voorwaarden, ze hebben je in de tang….

Update 03.11.2018

Treffend cijfer in de Volkskrant vandaag: de partijen VVD, CDA en PvdA hadden vroeger samen 80 procent, nu nog 39 procent van de kiezers achter zich, dus zeg de helft. Tel D66 er nog even bij op en dan is mijn analyse in beeld: de gevestigde partijen hebben 40 jaar geregeerd en zijn door de kiezer afgestraft. Dat is mijn theorie dat de politiek altijd moet oogsten wat het zelf heeft gezaaid, namelijk in dit geval het populisme (zie Over Democratie).

In 2008 werden de banken van faillissementen gered, het was binnen 1 weekend geregeld, een ziekenhuis gaat failliet en moet binnen twee dagen ontruimen. Dat geeft ook een inzicht hoe Nederland bestuurd wordt.

Update 21.02.2019 (3 jaar later)

De verkiezingen voor de Provinciale Staten (en getrapt de Eerste Kamer) zijn geweest (slechts weinig mensen weten wat de provincies doen, daarom gaat meer dan 40% niet stemmen). Versplintering, polarisatie en ‘populisme’ zetten door (zie boven 2016). Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders en in deze tijd Baudet laten zien dat de gevestigde partijen VVD, CDA, PvdA en D66 (die al 40 jaar regeren) een brede en groeiende onderstroom in de maatschappij niet tegemoet willen komen…………. we kunnen toch moeilijk zeggen dat een groot deel, van de bevolking niet goed bij zijn hoofd is, dit is een lang proces. Ik schreef er al zo vaak over:de politiek moet altijd oogsten wat het zelf heeft gezaaid’. Thierry Baudet van de partij Forum voor Democratie (FvD) (ontkend klimaatverandering) lijkt het stokje van Wilders te hebben overgenomen en de VVD is aan hoogmoed ten onder aan het gaan (maar zijn nog wel groot). De enorme winst van FvD doet denken aan 20 jaar geleden, aan de Fortuyn overwinning in 2002. Dilettanten in de politiek, vastgoedjongens, amateurs….’De geschiedenis herhaalt zich eerst als een tragedie en daarna als klucht’, Karl Marx.

Tevens is er sprake van algemene verwarring en onzekerheid, waar dit toe gaat leiden is niet te voorspellen. Er is niet alleen een politiek-economische-klimaat-vluchtelingen crisis, het is een crisis binnen de westerse cultuur, in alle landen…...de roep om een sterke man om een eind te maken aan de chaos….in de hele wereld….

Er is veel meer over te zeggen en misschien komen er nog toevoegingen.

Update 23.03.2019

Pim Fortuyn was 20 jaar geleden een wake-up call, maar de gevestigde partijen hebben halsstarrig vastgehouden aan de macht, we zijn in 20 jaar NIETS opgeschoten. Men dacht met ‘Vogelaarwijken’ (genoemd naar een zwakke minister die die PvdA regenten mentaliteit goed symboliseerde) wel van het populisme af te zijn.

Vandaag in de Volkskrant enkele verontrustende artikelen, de situatie is nog ernstiger dan ik dacht. Er staan commentaren in van rechts-extremistische websites, buitengewoon erg hoe er op dit moment in deze maatschappij over bevolkingsgroepen gesproken wordt. Je vreest voor de toekomst.

Met dank aan 15 jaar liberaal-kapitalistisch-neoliberaal beleid van VVD CDA PvdA D66
10 zinnen die weergeven wat er in de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Vast werk en zekerheid waren vroeger normaal, nu is tijdelijk werk normaal. Tevens rekende het NIBUD uit dat 40% van de huishoudens geldzorgen heeft. Meer dan de helft van het inkomen van mensen gaat naar vaste lasten, dit nam de afgelopen 10 jaar toe. 53% van de huurders heeft geldzorgen. 700000 burgers hebben betalingsproblemen. Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars en energieleveranciers is toegenomen. De gevestigde partijen noemen dit ‘het gaat goed met de economie’. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Update 26.04.2019

“Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie)”. Zie boven 2016 (3 jaar geleden).

Inmiddels is Nederland het stadium van gênant voorbij. 

 • 2 Mensen van justitie hebben sinds 2011 (!) een relatie met elkaar (ze hadden beide al een relatie, op zich hun eigen zaak, maar niet als collega’s met een gezagsverhouding), spelen elkaar en bekenden de bal toe, zorgen voor voordeeltjes. Een poel van beschamende feiten (die hier niet genoemd worden, in de Volkskrant van 25 april staan ze). Zij worden gezien als elite (zie boven) van Nederland, mensen waarvan je verwacht dat ze hoge morele standaarden hanteren. Kost handen vol geld om weer een commissie een jaar lang aan het werk te houden. De presentatie is live op tv. (Het is La charme discret de la bourgeoisie, de beroemde film Luis Buñuel uit 1972). (Integere werkers niet te na gesproken, er zijn overal mensen die nauwgezet hun werk doen).
 • Forum voor Democratie, de grootste partij van Nederland bij de laatste verkiezingen, is twee weken na de enorme verkiezingswinst al aan het desintegreren. Ze weten niet hoe het verder moet. De belangrijkste man is in diskrediet gebracht of hij heeft het zelf gedaan, de nieuwsvolger moet weer eens een mening hebben over zaken waarvan we de details niet kennen, de talkshows doen goede zaken.
 • De VVD zag zich bij het voorjaarscongres 2018 als winnaar, in Dossier VVD (Dossier VVD (Met Updates) schreef ik in mei 2018: “Ze zien zich als winnaar. Klaas Dijkhoff zei het zo: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Een krachtige uitspraak. Komt hoogmoedig over en meestal gaat het een paar jaar later bergafwaarts”. De deconfiture is een jaar later al in volle gang, ze verloren, politici van de partij blinken uit in het nastreven van eigenbelang, MP Rutte is aan het eind van zijn latijn, plannen werken niet, de beeldvorming heeft negatief resultaat. Vandaar dat hr Dijkhoff een jaar na zijn eerder uitspraken tot een nieuwe koers is gekomen: een middenpartij worden, zeg maar D66 strong. Gaat niet werken, wat ze nu moeten doen is zeggen: wij zijn voor de grootverdieners en de bedrijven, dat schept duidelijkheid. Een VVD senator wordt uit de fractie gezet wegens belangenverstrengeling. 

De Humanistisch Sociale Partij uit 2017 (HSP 2017) (Humanistisch Sociale Partij) staat in de koelkast, gezond verstand zegt dat het geen zin heeft om er tijd in te steken. Zoals de Franse filosoof Voltaire in 1759 al schreef in zijn boek Candide: bezig zijn in de politiek leidt tot afbraak. Vandaar dat hij tuinieren als oplossing zag, daar komt zijn beroemde uitspraak vandaan: We moeten onze tuin onderhouden’ (‘Il faut cultiver notre jardin’). We moeten doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin. Dat is een heel mooie gedachte. 

Update 07.10.2019

Geschreven 30.08.2018: Die ene zetel meerderheid van de huidige regering staat al onder druk. Een Tweede Kamerlid van de VVD bezit 100 huizen in Amsterdam voor de verhuur (dit is het mensentype dat zich altijd goed weet te redden in de maatschappij, net als het koninklijk huis waarvan een lid ook huizenbezitter is), maar hij heeft zich niet aan de geldende verhuurregels gehouden. Zelfs binnen de VVD is dit toch wat te gortig (hoewel ze wel veel gewend zijn). Als hij zijn zetel meeneemt, in de Tweede kamer blijft voor bijvoorbeeld Forum voor Democratie, of een eigen partij gaat beginnen (iedereen kan nu zijn eigen partij beginnen, ook ik, zie onder), dan valt het kabinet, nieuwe verkiezingen, meer versplintering, meer polarisatie, ja dat ziet er dan niet goed uit.

Dat Kamerlid is uit de VVD gezet (hij overtrad de regels, zich niet met zijn bedrijf bemoeien) en houdt zijn zetel in de Kamer, het kabinet is zijn meerderheid kwijt. Getuigt van grote arrogantie en hoogmoed van de persoon in kwestie. Patjepeeër Nederland is dit. Zouden mijn voorspellingen dan toch uitkomen: Nederland is een onregeerbaar land. Het is een democratie in crisis. Het Kamerlid wil wel het regeerakkoord blijven steunen, tevens wil hij zich voor ondernemers inzetten, zijn eigen zaak dus, puur eigenbelang. Vreselijk. Ben benieuwd hoe dit verder gaat.

Update 23.02.2020 (4 jaar later)

Een discussie in Buitenhof over oa dat de lonen omhoog moeten (zie boven 2016). De koek moet eerlijker worden verdeeld. Een ex werkgeversvoorman heeft in de nadagen van zijn bestaan ineens een andere visie gekregen. We zien veel naïviteit in deze dagen. 

Update 30.05.2020

Aan bovenstaande wordt niets veranderd.

De coronacrisis heeft veel blootgelegd, de maatschappij kraakt en er komen enorme bezuinigingen aan. De politiek in Nederland is een klucht geworden, misschien een soap. Zo erg als in Amerika is het niet, maar de absurditeiten zijn groot. De sterkste wint, dat is de modus operandi. Soms delft de burger het onderspit zoals in de toeslagenaffaire: mensen worden naar de afgrond gedreven. Gaan we nog veel meer zien, want de meeste mensen begrijpen nog niet dat we (de mensheid) in de periode van de verdeling van schaarste terecht zijn gekomen. Schaarste aan alles: grondstoffen, energie, natuur, voedsel, water, welvaart en dergelijke….

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, mijn analyse in de jaren 1990.

Update 16.01.2021

Een implosie, niet alleen van de PvdA maar van de maatschappij als geheel. Alle crises  komen samen en vormen een onontwarbare kluwe en culmineren in een stuurloos land, een schip dat op een woeste oceaan zonder kapitein ronddobbert.

Update 18.03.2021

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 07.05.2021

Het is 19 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Veel bespiegelingen, waarbij de meest opvallende was dat we in die 19 jaar niet veel zijn opgeschoten. Een jonge intelligente schrijfster met een Turkse achtergrond (24 jaar, in Nederland geboren) schreef een boek over de beklemmingen van de Islam waarmee zijn opgroeide. Bedreigingen waren het gevolg en uitstoting uit haar familie.

Ondertussen een bericht in de krant dat steeds meer mensen Nederlands willen verlaten, ze hebben genoeg van het leefklimaat….

Aanvullingen mogelijk.

Update 23.06.2021

Het is een democratie in crisis’, ‘Nederland is een onregeerbaar land’ (Uit 2016). Het is een klucht, een politieke klucht geworden. Nog net geen soap.

> De formatie is vastgelopen. Er deden 37 partijen mee met de verkiezingen, 17 werden gekozen.

> Er zijn twee afsplitsingen dus nu 19 partijen in de Tweede Kamer. 1 afsplitsing is een mevrouw voor de ouderenpartij die zelfstandig verder gaat en de ouderpartij in de Kamer dus opheft. 1 afsplitsing is Pieter Omtzigt (CDA), een kamerlid die doet wat een kamerlid moet doen: de regering controleren. Daar houden ze niet van, dat is lastig, liever bespreken ze op maandagmorgen wat er besloten gaat worden. Omtzigt is voorlopig ziek.

> MP Rutte stond lang ter discussie, zijn partij VVD won (1 zetel), maar hij maakte fout op fout en gaat nu ‘gewoon’ door.

> 28 Kamerzetels ‘populisme’ doen automatisch niet mee. Zorgwekkend. Deze partijen vertegenwoordigen heel veel kiezers, burgers, en de uitingen van de partijleiders en ook van hun aanhang worden steeds absurder en dat kan in de toekomst gaan ontsporen. (Politicus Baudet wil zijn eigen land gaan beginnen (?) met alles erop en eraan…..). In feite worden deze mensen terzijde geschoven, dat is niet goed voor een democratie. 20 jaar geleden na Fortuyn hadden de partijen hun beleid meer moeten aanpassen. Het hele vluchtelingen/asielzoekersbeleid deugt niet, 20 jaar lang. Ik schreef er jaren geleden al over. (Dossier Migratie/Immigratie en Dossier Vluchtelingen).

> Alles wordt nu vooruitgeschoven naar augustus, en Rutte en Kaag (D66) gaan nu samen iets opschrijven waar anderen zich bij kunnen aansluiten. Dat zien we niet gebeuren, waarschijnlijk gaat de Christen Unie net als in 2017 weer voor een meerderheid zorgen….

> Enzovoort.

Zouden die mensen zich zelf ook niet afvragen waar ze mee bezig zijn.

Update 31.08.2021

Ruim 5 maanden na verkiezingen is er geen regering, vandaag sloten de verschillende partijen elkaar uit. ‘Het is een democratie in crisis’, ‘Nederland is een onregeerbaar land’, geschreven in 2016. Is uitgekomen. In 2017 heeft de Christen Unie voor uitstel van executie gezorgd en voor 1 zetel meerderheid. Die viel na 2 jaar al weg toen Van Haga uit de VVD werd gezet. D66 wil nu geen CU meer, VVD/CDA willen niet met PvdA/GroenLinks samen. Zoals eerder gezegd weten ze bij de VVD wat machtspolitiek is: je eigen lijn volgen en schijt aan de rest hebben (sorry voor het woord). Wat ook opvalt is duiventil regering, ze komen en gaan, doen waar ze zin in hebben, nieuwe carrière en/of uitdaging: direct pakken. Is er niet meer zoiets als een roeping een eergevoel, iets voor je land doen…..

Update 16.12.2021

Na 9 maanden een nieuwe regering met de oude partijen. Er is ineens heel veel geld gevonden om verkeerd beleid van de afgelopen jaren te herstellen (ondanks de pandemie). Het minimumloon wordt iets verhoogd, de achterliggende politiek is dat VVD en CDA dit dus een jaar of 6 hebben weten te blokkeren aangezien er in 2016 al sprake van was (zie boven). Alles voor het Bruto Nationaal Product. Het gaat om geld, macht een connecties, dat is de economisch-politieke elite die regeert. De meeste mensen keuren dit beleid goed.

Lees het goed.

Update 17.03.2022

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen is bijna 5% gedaald tot 50,3%, dus overheid weet de helft van de stemgerechtigde burgers niet te interesseren. Lokale partijen (nu ruim 1/3) winnen, versplintering en populisme nemen toe, Zou de gevestigde politiek zich ook niet afvragen: wat doen wij verkeerd? (Komende 4 jaar zullen we er niets meer over horen en Nederland zal zich als voorbeelddemocratie presenteren).

Wantrouwen van burgers in overheid en instituties is toegenomen (zie boven 2016).

Update 06.05.2022

20 jaar na de moord op Pim Fortuyn. Hij was een (flamboyante) rebel die tegen de gevestigde politiek inging (VVD, CDA, PvdA, D66), ze voelden dat de vanzelfsprekendheid van hun positie werd bedreigd en waren allemaal bang van hem.

Heel kort samengevat:

Fortuyn kanaliseerde de in de 20 daarvoor ontstane onvrede (doordat Hans Janmaat in de jaren 1980 geen charisma had), deels door de ontstane multiculturele samenleving (waar de nadelen van gastarbeid in de oude wijken terecht waren gekomen) en deels door sociaaleconomische-maatschappelijke zaken (wachtlijsten in de zorg, de bestuurscultuur en dergelijke). Vanaf de jaren 1980 is er een overlapping geweest met rechts-extremisme die er ook vandaag nog is (rechts-extremisme komt (helaas) in iedere maatschappij voor (moet worden tegengegaan door opvoeding en onderwijs). Of zijn oplossingen inhoudelijk zouden hebben gewerkt zullen we nooit weten, maar de problemen zijn echter na 20 jaar nog grotendeels hetzelfde, er zijn zelfs talloze problemen bijgekomen. (Lees het goed). (Misschien wordt dit nog uitgewerkt).

Archieffoto’s uit 2002.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een nieuwe Paarse regering

(Geschreven in 2012) (Met Update 2022, 10 jaar later)

Diederik Samsom ziet een nieuwe samenwerking met de VVD als mogelijk. Veel van de problemen van vandaag zijn echter begonnen tijdens de twee Paarse regeringen (1994 – 2002) met de VVD, PvdA en D66. Wim Kok plukte de ideologische veren van de PvdA (en er bleef een kale kip achter), ze werden een middenpartij en gingen een semi-liberale koers varen met de VVD en D66.

 • In de Paarse tijd is de modieuze trend van ‘liberalisering’, ‘privatisering’, de ‘terugtredende overheid’ en vrij baan voor de ‘vrije markt’ begonnen, geheel volgens de VVD beginselen. Bijna 20 jaar later weten we dat betekent. De financiële markt is ontspoord, het aandeelhouderskapitalisme heeft gezorgd voor het primaat van het bedrijfsleven, kredietbeoordelaars regeren en bepalen de politieke agenda. De overheid zelf heeft een schuldenberg laten ontstaan waarvan de omvang op dit moment voor velen nog niet geheel duidelijk is. We zijn totaal ‘verschuldet’ zoals de Duitsers zeggen, we zitten tot over onze oren in de schulden. Het zijn de politici die in de heilige termijn van 4 jaar denken, tot de volgende verkiezingen, en de schulden laten groeien, jaar op jaar. De burger wordt verleid tot het op zich nemen van grote schulden voor het kopen van een huis of voor consumptiegoederen en dat is dan ook grif gebeurd. Vandaag is bekend geworden dat de financiële schuld door rood staan bij een bank 10 miljard bedraagt. Een hypotheek krijgen en nooit afbetalen(?), het mocht. Gisteren bleek dat de ‘redding’ van de banken in 2008 en 2009, waaronder een nationalisatie (de natte droom van iedere communist) net zoveel miljarden (ruim 30 miljard) heeft gekost als de bezuinigingen waar het Catshuisberaad al 5 weken, of zijn het er al 6, mee bezig is. De genationaliseerde bank is de ABN Amro, Gerrit Zalm is er sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur……..
 • Gerrit Zalm (12 jaar minister van  financiën) en Wim Kok (8 jaar minister-president) zijn verantwoordelijk voor het toelaten van Griekenland tot deelname aan de euro. Griekenland, een land zonder goed kadaster, zonder goede belastingdienst, een land waar de rijken geen belasting betalen (Griekse reders, 15% van de wereldhandel, betalen geen belasting), een land waar doden een uitkering kregen, enzovoort. Kortom een land dat nooit bij de euro had gemogen, de verantwoordelijken dachten dat het allemaal wel goed zou komen, hadden alleen een interne markt van 500 miljoen consumenten voor ogen en ondertussen werd er flink geëxporteerd naar Griekenland, leenden de Europese banken het geld daarvoor en maakte Griekenland in 2004 goede sier met de Olympische Spelen (de stadions staan te verkrotten) (zie Dossier Griekenland: Dossier Griekenland (Met Updates)). Die banken zijn in de problemen gekomen en moeten nu met Europese steun, dus geld van de Europese burger, geholpen worden.
 • Tijdens Paars stonden de grenzen open en er kwamen een aantal jaren achtereen gemiddeld 50.000 asielzoekers per jaar het land binnen. Of het economische of politieke vluchtelingen waren werd nooit duidelijk want de asielprocedures waren niet goed en duurden lang. Mensen werden in tenten ondergebracht want de asielzoekerscentra waren vol (zie Dossier Vluchtelingen: Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)). De procedures duurden zó lang dat er 10 jaar later een generaal pardon nodig was om 27.000 mensen, die redelijkerwijs niet meer terug gestuurd konden worden, te laten blijven. In 2012 is deze problematiek nog steeds niet opgelost. Deze hele gang van zaken is mede de voedingsbodem geweest voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders, meer dan 10 jaar politieke onvrede en onrust in Nederland. (Zie statistiek onder).

Keuzes uit het verleden zijn verantwoordelijk voor de situatie van vandaag. De 8 jaar (2002 – 2010) regeringsverantwoordelijkheid van de heer J.P. Balkenende (samen de PvdA), hebben alles waar Paars mee is begonnen voortgezet. We wachten nog steeds op ‘het zoet’ dat na ‘het zuur’ zou komen. Kortom, de PvdA met de VVD, geen goed idee! Bij de verkiezingen binnenkort zal wel blijken of Paars mogelijk wordt, waarschijnlijk wel, want de partij die het meest heeft bijgedragen aan de problemen van vandaag, de VVD, staat al tijden op winst en Diederik Samsom ziet het dus ook wel zitten. Fouten uit het verleden worden herhaald en niet gezien.

Update 03.06.2012 

De Eerste Kamer begint op maandag 5 juni 2012 met een onderzoek naar de privatisering van de afgelopen 20 jaar bij het spoor en in de energiemarkt. Personen die worden opgeroepen hierover te komen praten zijn de oud-ministers Zalm, Vermeend, Jorritsma en Brinkhorst. Andere mensen die komen zijn: oud-vicepresident Tjeenk Willink van de Raad van State, SER-voorzitter Rinnooy Kan en Rekenkamer-president Stuiveling. Er zal veel gepraat worden, maar ieder zal zeggen dat hij het goed gedaan heeft. In 2008 zei voorzitter van de banken Boele Staal het zo: er zijn dingen fout gegaan, maar er zijn geen fouten gemaakt. (?)

Update 30.03.2015

Statistiek van COA over asielzoekers. Paars regeerde van 1994 tot 2002:

Grafiek asielzoekers.

Update 05.06.2017 (5 jaar later)

“Kortom, de PvdA met de VVD, geen goed idee!”, (zie boven).

5 jaar later….lees het nog eens….. Waar is hr Samsom nu?…(hij trad af in december 2016).

(Over dat onderzoek naar privatisering hebben we nooit meer iets gehoord. Hr Boele Staal is tijdelijk ergens burgemeester, hij mag weer meedoen).

Update 05.05.2018 (6 jaar na het eerste bericht)

Vandaag op NPO Radio 1 in Nieuwsweekend een item over de herwaardering van de jaren 1990. De moeite waard om te beluisteren. Politiek analist Kees Boonman (een van de weinigen met een consequent heldere analyse) had het goed, hij gebruikt enkele van dezelfde argumenten die ik in 2012 schreef (zie boven).

In Nederland ontbreken vaak echte lange termijn analyses. Keuzes van gisteren hebben vandaag hun uitwerking, keuzes van vandaag hebben over 20 jaar hun uitwerking.

Er is wel veel discussie, maar in de praktijk blijkt dat ‘de politiek’, daarmee wordt de gevestigde politiek van VVD, CDA, PvdA en D66 bedoeld, zich niets van argumenten aantrekt, daarom regeren ze al 40 jaar in Nederland. Het gaat om de macht krijgen en de macht houden. Iedere nieuwkomer wordt direct bestreden: Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet (zonder het met hen eens te zijn). Wat er toen met Pim Fortuyn is gebeurd voor hij werd vermoord is na 20 jaar nog steeds niet duidelijk. Maar ook de SP wordt op onzichtbare manieren tegengewerkt, want links mag het in Nederland nooit voor het zeggen hebben. Groen Links is het toegestane ‘links’: ongevaarlijk, modieus en hip, iedereen is nu voor het milieu (in tegenstelling tot vroeger toen we de VVD en het CDA het woord milieuschade nooit hebben horen uitspreken, want heilige koe economische groei ging altijd voor). Als regeringspartijen steun nodig hebben is Groen Links altijd bereid die te geven (Afghanistan).

De VVD heeft de PvdA de klappen van de bezuinigingen laten opvangen (de PvdA is gedecimeerd) en regeert nu vrolijk verder met het CDA, D66 en de Christen Unie. In het Dossier PvdA / SP (Met Updates) en Dossier VVD (Met Updates) zijn uitgebreide analyses te lezen over de gang van zaken.

De meeste mensen eisen liever het recht op om bedrogen te worden dan dat ze nadenken. 

Lees hier het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij (HSP 2017), de politieke partij voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij.

Update 24.10.2018

“Een hypotheek krijgen en nooit afbetalen(?), het mocht”, (zie boven). Dat is de erfenis van Paars in de jaren 1990. Banken zijn nu een campagne gestart om mensen aan te sporen hun hypotheek af te lossen, want dat kan problemen op gaan leveren, 30 jaar later. Mensen met een goed pensioen kunnen het waarschijnlijk wel betalen, maar anderen moeten dan misschien hun huis uit…. In totaal betreft het 2 miljoen mensen. Website NOS: NOS website met een artikel.

Diederik Samsom heeft een nieuwe goede baan, hij begon ooit als milieuactivist bij Greenpeace, werd politicus en is nu klimaatspecialist in het kader van de zogenoemde energietransitie. Dit soort mensen zijn nooit eens werkeloos met een paar jaar bijstandsuitkering, of moeten ander werk gaan doen dan waar ze voor opgeleid zijn….  

(Verder wordt er geen zin of letter veranderd of aangepast in dit stuk dat ik in 2012 schreef, 6 jaar geleden en voorspellende waarde had).

Update 01.11.2018

Treffend, PvdA Europarlementariër Paul Tang heeft een boek schreven en in dagblad Trouw 31.10.2018 staat een interview met hem. Veel van wat hij zegt schreef ik ook, maar dan niet in 2018, maar in 2012 en zelfs 20 jaar geleden al.

Enkele zinnen uit het interview: “… de Derde weg van Wim Kok, Gerhard Schröder en Tony Blair is een dwaalspoor geweest”. ”’…het tweede Paarse kabinet van Wim Kok heeft het draagvlak gecreëerd voor Pim Fortuyn”. …”we zijn het verhaal van de werkende klasse vergeten te vertellen’. “…maar inmiddels hebben de aandeelhouders de macht overgenomen, het aandeel van de lonen gaat achteruit”. “….ja er is sprake van grotere ongelijkheid waarin 99% het aflegt tegen 1%” (dit is wat de Occupy beweging in 2011 zei). Enzovoort. Mijn analyse is dat hij bij de verkeerde partij zit.

Update 28.11.2018

Een erfenis van de samenwerking PvdA en VVD van 2012 -2017 is dat tijdens de crisis veel mensen tegen hun zin zzp-er (zelfstandige) werden. Ze werden tijden de crisis ontslagen en mochten als zzp-er terugkomen (voor een lager loon, vooral bouwvakkers, er werden er 100.000 ontslagen), maar hadden geen pensioenverzekering omdat ze dat niet konden betalen. In de huidige discussie over hervorming van het pensioenstelsel heeft men het er over dat hiermee de armoede van de toekomst is geschapen.

Update 23.03.2019 (7 jaar later)

‘Deze hele gang van zaken is mede de voedingsbodem geweest voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders, meer dan 10 jaar politieke onvrede en onrust in Nederland’ (uit 2012).

Forum voor Democratie heeft de verkiezingen gewonnen en is de grootste partij van het land (in de komende Eerste Kamer). Voorman Thierry Baudet is de politiek leider. De vergelijking met Fortuyn wordt gemaakt en dat is terecht, het is 1 groot Déjà Vu (we hebben het al eens gezien), bovendien voorspelde ik het. Al de gevestigde partijen hebben meer dan 20 jaar lang halsstarrig vastgehouden aan hun koers, zonder te reageren op een groeiende en structurele onderstroom die een ander beleid wil, vooral op immigratiegebied (waar we 20 jaar over hetzelfde praten: verandering van bevolkingssamenstelling, verandering van wijken, toelatingsbeleid, asielprocedures, kinderpardon, besnijdenis van vrouwen, uithuwelijken, eerwraak enzovoort). Inmiddels is er argwaan en scepsis op bijna alle gebieden (zoals klimaatverandering, hr Baudet ontkend het) en er is een verregaand cynisme ontstaan dat in potentie gevaarlijk kan worden, er zit veel ressentiment (wrok) achter (dat zien we in andere landen). Tevens is er een gevaarlijke vermenging met rechts-extremisme.

Vogelaarwijken zijn niet genoeg. Ze dachten door even wat geld in de achterstandwijken te stoppen het ‘populisme’ tegen te kunnen gaan, maar zo werkt dat niet. Het land is nu in rep en roer. Als je 20 jaar bijna niets doet en je wacht af, ontkend, negeert en hoopt dat het probleem vanzelf weggaat, dan krijg je de deksel op je neus. De politiek moet altijd oogsten wat zij zelf heeft gezaaid (ik schreef het eerder).

Het is ook een generatiekwestie, een nieuwe generatie heeft niets meer met PvdA, CDA, VVD, D66 en ziet terecht dat deze partijen hun beloftes hebben verbroken (de opportunisten van de VVD voorop (MP Rutte). Er is heel veel werk voor sociologen om dit te onderzoeken.

Begrijpen is moeilijker dan veroordelen, maar wel noodzakelijk.

In meerdere Dossiers schreef ik uitgebreide analyses, zie onder de zijbalk rechts.

Update 20.11.2019

In 25 jaar zijn de verantwoordelijke politieke partijen (met name de VVD, PvdA, D66, CDA) er niet in geslaagd de asielprocedures te verkorten en te verbeteren. Of het vluchtelingen met een economisch of politiek motief zijn is net als in de jaren 1990 vaak niet duidelijk (zie boven 2012). Vluchtelingen met een economisch motief willen niet vertrekken en de landen van herkomst willen ze niet hebben. De asielcentra zijn overvol. De druk op de woningmarkt blijft hoog (voor staatsburgers en statushouders, er is een tekort van 300.000 woningen en er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofcrisis…..kan het nog erger). Gisteren bleek dat er miljoenen euro’s moeten worden betaald aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de procedure, zij kunnen dan naar de rechter voor een schadevergoeding (advocaten hebben ook weer werk). Lees hier: Dossier Migratie/Immigratie.

Update 06.03.2020 (8 jaar later)

De Partij van de Arbeid heeft spijt (NOS/Nieuwsuur website): De PvdA heeft spijt. Mijn analyse/constatering/voorspelling van 8 jaar geleden is uitgekomen.

Update 16.01.2021 (9 jaar later)

Een implosie, niet alleen van de PvdA maar van de maatschappij als geheel. Alle crises  komen samen en vormen een onontwarbare kluwe en culmineren in een stuurloos land, een schip dat op een woeste oceaan zonder kapitein ronddobbert.

Update 19.01.2022 (10 jaar later)

Geen wijzigingen of aanpassingen. Lees boven een tijdloze, onafhankelijke, politieke analyse. De geschiedenis herhaalt zich (met andere hoofdrolspelers), maar de problematiek blijft hetzelfde: woningnood, werk, asielproblematiek ed.

Waar zijn toch al die mensen uit de jaren 1990 vertegenwoordigers van privatisering, liberalisering, de terugtredende overheid, het ‘Einde van de Geschiedenis’, het einde van de Koude Oorlog ed. ?

Lees ook het vervolg: De Boze Burger en het ‘populisme’

Lees ook Dossier PvdA / SP over hoe de PvdA haar eigen graf heeft gegraven.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft de onderwijsbevoegdheid voor beide vakken.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier PvdA / SP

(Geschreven in 2012) (Met Update 2022) (Deze analyse is 10 jaar oud)

De SP van vandaag is de PvdA van vroeger.

Daar bedoel ik mee: 1) de PvdA is geen linkse partij meer, maar een partij voor de middenklasse; 2) de SP is niet zo links als men denkt, maar eigenlijk de nieuwe sociaaldemocratische/sociale partij die opkomt voor werkers en mensen die door de maatschappij op een zijspoor zijn gezet door werkeloosheid of ziekte.

Men vraagt zich af hoe het toch zo gekomen is dat de SP de rol van de PvdA heeft overgenomen. Een korte analyse.

Het begint in de jaren ’90, het CDA heeft er een regeerperiode van 12 jaar op zitten (1982 – 1994) met de heer Ruud Lubbers als minister-president. Nederland komt uit de crisisjaren ’80 toen de werkeloosheid steeg met 15.000 (!) mensen per maand. Het beleid wat in de jaren ’80 wordt gevoerd heet ‘no nonsense’. Over de hele wereld is een conservatieve stroming met in de Verenigde Staten president Ronald Reagan (‘Reaganism’) en in Engeland prime minister Margaret Thatcher (‘Thatcherism’). In 1994 kwam er voor het eerst sinds 1918 een regering zonder het CDA of de christelijke voorlopers daarvan. Iedereen was blij en de zogenoemde ‘Paarse’ regering begon onder leiding van Wim Kok, een voormalige vakbondsman. De PvdA ging regeren met de VVD (en D66), links met rechts, wie had dat voor mogelijk gehouden. De economie groeit, de internetbubbel is ook aan het groeien, maar dat weten we dan nog niet. Het is Wim Kok persoonlijk die in 1995 op rigoureuze wijze de grondbeginselen van zijn partij loslaat, wat het ‘afschudden van de ideologische veren’ is gaan heten. Hij zei het zo: “een werkelijke vernieuwing van de PvdA begint (…) met een definitief afscheid van de socialistische ideologie; met een definitieve verbreking van de ideologische banden met andere nazaten van de traditionele socialistische beweging.” Men vraagt zich af wat de reden hiervoor kan zijn geweest, wellicht het idee dat de socialistische beweging na de Tweede Wereldoorlog haar einddoel had bereikt met de verzorgingsstaat. Toch is hier de neergang begonnen. Regeren met de VVD betekende een middenpartij worden, geen linkse partij meer zijn.

(5 jaar geleden zei ik al dat er na het plukken de ideologische veren een kale kip overbleef, maar dat tussen haakjes).

Wim Kok is een tragische held, van eenvoudige komaf, intelligent, vakbondsman worden, minister van financiën, minister-president van het land. Het goede willen doen, maar toen hij na zijn ministerschap in de raad van commissarissen van ING, Shell en de KLM ging zitten (en nog veel meer functies) en de exorbitante salarissen zelf goedkeurde, terwijl hij jaren daarvoor had gesproken over ‘exhibitionistische zelfverrijking’ in het bedrijfsleven, dat komt zacht gezegd niet geloofwaardig over. Bij de verhoren van de commissie de Wit in januari 2010 noemde hij dit ‘een duivels dilemma.’

Vandaag de dag staat de PvdA in de peilingen (wat op zich niet veel zegt) op een verlies van 12 zetels (18 zetels) en de SP op een winst van 17 (!)(32 zetels, net zoveel als de VVD). Dat ze bij de PvdA nu beseffen dat het linkse gedachtegoed weer terug moet, blijkt uit de opmerking van partijvoorzitter Hans Spekman. Hij zei dat de PvdA een ‘SP-light’ moet worden, tevens laat hij uit zijn kledingkeuze zien dat hij de gewone man en vrouw, zoals dat heet, wil aanspreken en hij wil het partijkantoor uit de grachtengordel van Amsterdam hebben. Aangezien de meningen over al deze zaken binnen de partij verdeeld zijn is niet te zeggen waar de PvdA heen gaat met de koers, dat zal afhangen van de nieuwe fractievoorzitter.

Het is onmogelijk om de klok 15 jaar terug te zetten en de ideologische veren weer op te plakken. De SP heeft het linkse gedachtegoed nu onder beheer (opgestaan plaats vergaan), heeft inmiddels veel meer politieke ervaring en ze staan heel dicht bij de mensen door jarenlange inspanningen in steden en wijken. Fractievoorzitter Emile Roemer doet het in de media heel goed, draagt een pak met een stropdas en heeft een sterk verhaal dat hij met humor brengt.

Om de situatie van vandaag te begrijpen moeten we de grote lijnen zien: ruim 1 jaar minister-president Mark Rutte (VVD, 2010-heden), 8 jaar minister-president Jan Peter Balkenende (CDA, 2002-2010), 8 jaar minister-president Wim Kok (PvdA, 1994-2002), 12 jaar minister-president Ruud Lubbers (CDA, 1982-1994). Deze kabinetten en mensen van de afgelopen 30 jaar hebben het Nederland van vandaag gevormd.

Update 11.03.2012 De Socialistische Partij is in de wekelijkse opiniepeiling op zondag de grootste partij van het land met 32 zetels aangezien de VVD is gezakt.

Update 11.03.2013 (1 jaar later)

De SP staat in de peilingen op 22 zetels (+ 7 zetels) , de PvdA is gezakt van 38 bij de laatste verkiezingen naar 19 (-19, een halvering). Mijn analyse is dat toen vorig jaar bleek dat de SP op 35 zetels stond, alle krachten zich hebben gericht op het verhinderen van een grote winst van de SP. Van de publieke omroep tot de werkgeversorganisatie, een krant en de politieke partijen, de PvdA voorop, hebben alles in het werk gesteld om de SP tegen te werken. We herinneren ons de uitzending van het tv programma De Wereld Draait Door (met een presentator die ruim twee maal het salaris verdient van de minister-president, wat veel zegt over prioriteiten in dit land) waarin Emile Roemer gefileerd werd (ondervraging in politiestijl door de bekende politiek journalist Peter R. de V.). Diederik Samsom heeft een uitstekende campagne gevoerd, op pure adrenaline heeft hij de debatten naar zich toe getrokken en sociaal verhaal gehouden. Het verhaal is echter na een paar maanden ingezakt als een kaassoufflé die te snel uit de oven is gehaald. De laatste illusie was dat een er een ‘Oranjeakkoord’ zou komen en alles zou goed komen, allemaal eensgezind in de BV Nederland op 30 april bij de troonswisseling.

We hebben nu twee kabinetten, een van de VVD en een van de PvdA, ze spreken allebei hun voorkeuren uit en hopen op betere tijden terwijl de werkeloosheid stijgt, er een record is aan faillissementen en er 5 jaar na het begin van de crisis bijna niets gedaan is aan de oorzaken. De veelgeprezen voorzitter van banken de heer Boele Staal neemt na 7 jaar afscheid, precies de tijd waarin de crisis ontstond. Hij blonk uit in het ontkennen van ieder probleem in de bankensector. Op de afscheidsreceptie(s) zal hij geprezen worden, alle bekenden (heer N. Wellink, heer H. Hogervorst, heer B. Wientjes e.a.)  zullen aanwezig zijn en ze zullen met een glas goede wijn in de hand genieten van een mooie dag.

Update 26.03.2014 (2 jaar later)

Arnold Heertje schrijft vandaag in de Volkskrant over de teloorgang van de PvdA: “De Partij van de Arbeid is ongewild aan de verkeerde kant van de geschiedenis terecht gekomen”, “In 1995 rekende Wim Kok af met de ideologische veren de sociaal democratie en, na achteraf blijkt, ook met de intellectuele veren van de eens zo kleurrijke beweging”. Verder geeft hij een heel goede analyse van de huidige situatie. De vraag is natuurlijk wel wat ongewild is: het is vooral te bezien als het maken van de verkeerde keuzes.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen leed de PvdA een groot verlies van meer dan een halvering

Lees het artikel Een nieuwe Paarse Regering hier

Update 02.10.2014

Deze week in de media: de PvdA loopt leeg. De Statenverkiezingen komen volgend jaar en het vertrouwen binnen en buiten de partij is laag. Vandaag in de Volkskrant een artikel waarin staat wat ik twee jaar gelden al zei: de PvdA is een middenpartij geworden.

Update 19 maart 2015 (3 jaar later)

De PvdA heeft bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten veel kiezers verloren. Vooral de uitwerking op de zetels in de Eerste Kamer kan voor problemen voor de regeerbaarheid van het land gaan zorgen. De Eerste Kamer kan wetten tegenhouden die in de Tweede Kamer een meerderheid hadden.

Meer dan de helft van de stemgerechtigden heeft geen gebruik gemaakt van het stemrecht. Dit zegt vooral dat veel mensen het geloof in de politiek hebben verloren en thuisblijven. Dit is een groot probleem voor de democratie zelf, maar er wordt in nabeschouwingen geen enkele aandacht aan gegeven.

Waarschijnlijk zoekt de PvdA de komende twee jaar een goed standpunt om een kabinetscrisis uit te lokken om toch iets van de partij over te houden, want de SP heeft de positie van de PvdA overgenomen. Dan zijn we terug bij het begin van dit artikel uit 2012.

Update 11 april 2015

De doodsstrijd van de PvdA gaat verder. Op een ledenvergadering likt men zijn wonden en verbijt men teleurstelling. Er is een manifest met de titel ‘Met vertrouwen linksom’ en men wil ineens een linkse samenwerking. Ze begrijpen nog steeds niet dat al de keuzes uit het verleden tot decimering hebben geleidt en de SP de nieuwe linkse partij is. De tijd van de PvdA is voorbij….

Overigens was ondergetekende in 1993 voor een geheel nieuwe linkse partij: de LSP, de liberaal-sociale partij. Het communisme was dood (1989), het kapitalisme niet in staat om voor een rechtvaardige samenleving te zorgen. Maar dat is 22 jaar geleden…..

Ondertussen gaat de afbraak van de samenleving gewoon door. Er is wetgeving die flexwerkers en uitzendkrachten meer rechten moeten geven per 1 juli. ING wil nog even snel zoveel mogelijk personeel lozen zodat ze geen verplichtingen hebben. In de bankensector verhoogt men met gemak het loon met 100.000 euro en zegt dat ze de afgelopen jaren hebben ingeleverd. 

De ergste crisis sinds de jaren 1930 (een triple dip, drie crises in korte tijd) duurt al 7 jaar. Het is in de eerste plaats echter een morele crisis waar de menselijkheid ondergeschikt is geworden aan economische belangen, ik noem dit zelf de ‘totale economisering’. Dit zal niet veranderen zolang er niet meer mensen NEE zeggen, zo’n maatschappij willen we niet, in zo’n maatschappij willen we niet leven.

Update 31.05.2015

In de peilingen staat de PvdA op 9 zetels (38 zetels in 2012).

Update 18.07.2015

De PvdA minister Jeroen Dijsselbloem, van financiën, is een rijzende ster geworden, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Hij doet het goed in de media, blijft altijd rustig en schijnt heel goede feitenkennis te hebben. Toch belichaamt hij het PvdA dilemma tot uitdrukking gekomen in een opmerking van VVD MP Rutte: hr Rutte vertelt zijn liberale en christelijke collega’s in Europa dat Dijsselbloem ‘weliswaar een sociaal-democraat is, maar een Nederlandse sociaal-democraat. Die zijn te vertrouwen’. Dit is wat men noemt een kus des doods. Iemand het graf in prijzen.

Ondertussen hopen ze bij de PvdA dat nu de economie weer wat aantrekt ze uit het dal zullen klimmen. Dat de armoede is toegenomen en er bijna geen vaste contracten meer gegeven worden, maar tijdelijke baantjes normaal zijn, horen we niet.

Update 17.01.2016 (4 jaar later)

Hans Spekman wordt geïnterviewd in tv programma Buitenhof. De PvdA staat in de peilingen op 9 zetels, de PVV op 41, VVD 18, SP 15. Hans Spekman blijft partijvoorzitter (zijn kledingkeuze is onveranderd). Nieuwe inzichten leverde het gesprek niet op: we praten in Nederland al jaren over hetzelfde en de polarisatie is enorm. Over ruim een jaar zijn er verkiezingen (maart 2017), waarschijnlijk is Nederland dan een onregeerbaar land met een diepe verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen (autochtoon-allochtoon), religies, arm-rijk, stad-platteland et cetera.

Update 14.04.2016 

Hoe hard een partij gemist wordt die actief (in een regering) maatschappelijke ongelijkheid en onrecht tegengaat wordt deze week duidelijk. Voor de goede orde, we hebben nu 8 jaar crisis, want er is absoluut geen sprake van herstel, wat men ook beweerd. Op Europees niveau wordt geprobeerd de economie aan te zwengelen door 0% rente (zelfs een boete voor banken als ze geld niet uitlenen) en door miljarden maandelijks in de economie te pompen, zonder resultaat. De lage rente op spaartegoeden voor een particulier is ook een vreemd iets, men heeft het zelfs over een boete op sparen. Irrationaliteit, mensen dwingen om geld uit te geven. Door de lage hypotheekrente is het kopen van een huis weer terug, de prijzen stijgen, men vreest nu al voor een nieuwe bubbel, want als de rente weer gaat stijgen kunnen mensen het ineens niet meer betalen.

We leven nu onder een donkere wolk van permanente crises. Het kapitalisme is failliet, ieder land heeft schulden, we zijn door en door ‘verschuldet’ zoals de Duitsers dat noemen.

Een opsomming van enkele nieuwsberichten deze week: steeds meer huurders (een half miljoen) kunnen hun lasten niet betalen door de jarenlange huurverhogingen en de huurdersheffing; de werkeloosheid blijft onverminderd hoog, men probeert al een jaar te verkondigen dat de economie weer aantrekt, integendeel, men vreest ondanks alle stimuleringsmiddelen voor een nieuwe crisis, zelfs 0% rente om investeringen op gang te brengen werkt niet; de Panama Papers laten zien, voor wie het nog niet wist, dat vermogenden en staten miljarden verborgen houden voor de officiële controles; alle grote bedrijven zoals Facebook, Apple, Google, Starbucks kunnen door fiscale trucs weinig belasting betalen, speciaal via Nederland waar de Zuidas in Amsterdam een hoofdrol in speelt. Dit is die goeie oude VOC mentaliteit waar ze zo trots op zijn (Toch?, kenners weten waar ik aan refereer). Men benadrukt dat het niet illegaal is en dus mag.

Wat er achter zit is dat de politiek, in tegenstelling tot wat men denkt, niet veel macht meer heeft en/of de macht verkeerd inzet. In 2008 toen de banken failliet dreigden te gaan en genationaliseerd moesten worden zag men dat er wat moest veranderen. 8 jaar later zijn het marginale aanpassingen, vrijwillige codes, kleine beperkingen van bonussen (een stijging van het gewone salaris ter compensatie). Enkele tv presentatoren van de publieke omroep verdienen nog steeds meer dan 2x het salaris van een minister, dat zegt vooral veel over de prioriteiten in Nederland (zie boven tekst uit 2012).

Het is natuurlijk duidelijk dat er in Nederland (in Europa, de VS, Japan en ook in Rusland met zijn oligarchen) een economisch-politieke (en ook culturele) elite is die de lakens uitdeelt. Dit zijn de industriëlen die de politici kennen en elkaar in particuliere circuits tegenkomen. Dit zijn de mensen uit de lijst die de Volkskrant ieder jaar samenstelt in de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders en zakenblad Quote met de 500 rijkste mensen. Dit zijn de mensen met netwerken die elkaar adviseren waar het beste belastingparadijs is om je geld buiten de belastingen van de staat der Nederlanden te houden. Tevens is lobbyen een hele beroepstak geworden waar miljoenen in omgaan, dit wordt in het verborgene gehouden.

Update 15.12.2016 

Kroniek van een aangekondigde dood. Diederik Samsom is geheel teruggetreden uit zijn partij, de PvdA staat op ca. 10 zetels in de peilingen. Hr Samsom was een bevlogen mens, maar hij krijgt zijn verdiende loon. De SP moest in 2012 worden afgebroken (zie boven) en de PvdA ging weer met de VVD regeren, ze kozen weer voor het midden. 4 jaar bezuinigen hebben veel mensen in de armoede geholpen, er zijn meer daklozen (steeds meer jongeren), de woningnood is enorm, meer mensen in de bijstand enzovoort. Desondanks moet de samenleving ingeprent worden dat het GOED gaat met de economie en dus met deze maatschappij, het gaat GOED. We staan in de de top 10 van de GELUKKIGSTE landen in de wereld. De PVV staat echter in de peilingen echter al een paar jaar op kop en in maart 2017 zal blijken waar dit toe zal leiden. Men krijgt soms het gevoel dat de geest uit fles is in de maatschappij, niet alleen in Nederland. Dit zijn het soort tijden waar verwarring en afkalving van vertrouwen tot rampen kan leiden. Het woord populisme gebruik ik niet (populisme is onredelijke wensen van het volk in de politiek omzetten, maar we hebben te maken met redelijke grieven, geen onredelijke). Het valt ook op dat die grieven (vooral wat betreft de immigratie), jarenlang, decennialang, in Nederland al sinds Fortuyn, zijn ontkend en genegeerd, zelfs nu worden ze nog ontkend). Misschien is het woord scepticisme toepasselijker. Een grote groep ontevreden burgers tegenover een koppig vasthoudende elite die koste-wat -kost vasthoudt aan haar macht.

Update 18.03.2017 (na de verkiezingen)

Kroniek van een aangekondigde dood (zie boven), de PvdA verloor 29 zetels en ging van 38 naar 9. De SP profiteerde niet, andere partijen wel. Conclusie: verrechtsing, polarisatie en versplintering. We kunnen ons nu al ‘verheugen’ op de debatten in de Tweede Kamer tussen de PVV en DENK, hr Wilders en hr Kuzu (en ook hr Baudet). De VVD viert feest met een verlies (-8), het regeringsbeleid is door de kiezer massaal afgekeurd en weggestemd. MP Rutte is de ultieme Machiavellist (zie Dossier VVD onder Artikelen).

Update 07.12.2017 (5 jaar na het eerste bericht)

Een journalist schreef een boek over de PvdA en interviewde veel personen die de afgelopen jaren betrokken waren bij de partij. Ze zoeken nog steeds naar antwoorden op de verkiezingsnederlaag.

Laat het een troost zijn voor de PvdA dat alle sociaal-democratische partijen het moeilijk hebben. Ze hebben allemaal de verkeerde keuzes gemaakt (zie boven) en zijn met de liberale wind gaan meewaaien in de jaren 1990 toen het communisme (terecht) ten onder was gegaan. Wim Kok in Nederland, Gerhard Schröder in Duitsland (Schulz de afgelopen jaren, ze hebben nu dezelfde impasse als in Nederland), Tony Blair in Engeland. Wim Kok had tenminste nog enige integriteit, Schröder (werkt voor een Russisch gasbedrijf) en Blair zijn de ergste opportunisten die er zijn, heel erg.

In Leeuwarden waren tussentijdse verkiezingen en de PvdA verloor slechts 1 zetel en bleef de grootste partij. Hier klampt men zich nu aan vast. Maar wat opvalt is dat de lijsttrekker mevrouw Lutz Jacobi toch eigenlijk gewoon een SP-er is in aanpak en handelen….

De SP heeft niet geprofiteerd van de achteruitgang van de sociaal-democratie. In 2012 begon ik daar wel mee (zie boven).

Het probleem is in de eerste plaats dat deze partij nooit los van een problematisch verleden gekomen is (uit de begintijd). Tevens hebben ze heel lang een uitstekende voorman gehad (Jan Marijnissen) die moeilijk te vervangen is. Politiek is hard en je moet als politicus hard zijn om een tegenwicht te kunnen bieden, zachtmoedige naturen zullen het nooit redden. Maar zoals boven al gezegd: het links dat we in Nederland hebben is het toegestane links, het politiek systeem houdt alles klem binnen een bepaald kader. Tevens is de Nederlandse volksaard rechts en conservatief (van oudsher al), er zal hier nooit een linkse regering komen (Den Uyl (PvdA) heeft het geprobeerd, maar dan praten we over 1973-1977 en dat is 40 jaar geleden. Spreiding van kennis, macht en inkomen is uit die tijd. Kom er maar eens om in deze tijd). Daarom hebben we nu een christelijk-rechtse regering en de meeste mensen vinden dat goed.

Maar wat ook een grote rol speelt is dat veel kiezers naar rechts gegaan zijn vanwege de vluchtelingencrises. Misschien zijn veel mensen het in sociaal-economisch opzicht wel eens met de SP (en ook de PvdA) ze hebben gekozen en kiezen in de eerste plaats tegen teveel asielzoekers. Daarom zijn er de PVV en FvD. Ik heb al vaak opgeschreven dat we dat hele ‘populisme’ te danken hebben aan al die gevestigde partijen die sinds Fortuyn regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. Vooral de VVD, het CDA, D66 en de PvdA hebben hier grote fouten gemaakt. Dat is al begonnen in de jaren 1990 (‘Paars’ 1994-2002, VVD/PvdA/D66) toen er een paar jaar lang gemiddeld 50.000 asielzoekers het land binnenkwamen (moesten toen in tenten worden ondergebracht), terwijl de asielprocedures niet deugden (ze duurden te lang). Dit heeft de Nederlandse politiek sindsdien beïnvloed. (Lees Dossier Vluchtelingen en Dossier Migratie Immigratie).

Wat we in Nederland (en elders) echter nodig hebben is een Humanistisch Sociale Partij. Het gaat in de komende eeuw om het vinden van nieuwe wegen, geen utopische heilstaten die in nachtmerries eindigen, waar ik de kapitalistische heilstaat ook onder reken (zie Het Einde van het kapitalisme onder Artikelen rechts). De oude recepten zijn uitgewerkt, de oude partijen zijn belegen en verstoft. De nieuwe partijen die er zijn gekomen door het falen van de gevestigde partijen voedden versplintering en polarisatie. Dit leidt nergens toe, fel debatteren in de Tweede Kamer lost niets op. 

Uit de missie: “Streven naar een seculiere maatschappij gebaseerd op humanistische waarden en normen (en geen religieuze). Respect voor mens, dier en milieu. Soberheid en solidariteit. Beleid op de lange termijn (langer dan een regeerperiode) op het gebied van milieu, onderwijs, werkgelegenheid, woningbouw, openbaar vervoer, gezondheidszorg e.a. Tegengaan van de consumptiemaatschappij. Hergebruik wordt de norm in een circulaire economie. Verkleining van de welvaartsverschillen, nationaal en internationaal”.

Update 13.12.2017

“zachtmoedige naturen zullen het nooit redden”, zie boven. Emile Roemer vertrekt bij de SP, een aimabel man met goede analyses, maar dat is niet genoeg. De PvdA verloor enorm, maar de SP bleef ongeveer hetzelfde aantal Kamerzetels houden, dat roept toch vragen op. Lilian Marijnissen, dochter van, volgt op. Zij heeft een sterke presentatie, maar we zijn in Nederland toch in een impasse gekomen, misschien wel in een klem. Zelfs goede argumenten doen er vaak niet meer toe, want het gaat om emoties, (onderbuik)gevoelens, feitenvrije meningen, hypes, het bespelen van de media en vooral om geld en macht. Ondertussen blijven de woningnood, de flex-economie, de milieuvervuiling, de discriminatie, de volle treinen, de werkdruk, het nepotisme, de grote welvaartsverschillen enzovoort enzovoort. Prettige kerst!

Update 11.03.2018 (6 jaar later)

Er hoeft in bovenstaande tekst niets veranderd of aangepast te worden. We hebben een regering met 1 zetel meerderheid in de Tweede Kamer, er hoeft maar íets te gebeuren en we hebben een regeringscrisis.

Lees hier over de Humanistisch Sociale Partij.

Update 19.09.2018

“We kunnen ons nu al ‘verheugen’ op de debatten in de Tweede Kamer tussen de PVV en DENK, hr Wilders en hr Kuzu (en ook hr Baudet)”. Vandaag de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag (gisteren). We zien precies gebeuren wat ik boven voorspelde op 18.03.2017. De PVV en Denk spraken in woorden van: Rot op naar Turkije en rot zelf maar op. De VVD doet nu ook mee in de harde debatten, want deze partij is door de jaren heer telkens een stukje verder opgeschoven naar fermere bewoordingen die geheel in lijn met het ‘Gesundes Volksempfinden’ liggen. De nieuwe ‘ster’ van de VVD heet Klaas Dijkhoff (hij won die ‘razend moeilijke’ quiz De Slimste Mens), is intelligent, zeer gevat en ad rem. Hij wil mensen in probleemwijken harder straffen dan in andere wijken. Iedere advocaat zal direct zeggen dat dat niet kan: je straft mensen voor wat ze doen, punt.

De maatschappij schuift als geheel telkens een beetje op naar, naar wat? Het gaat nu zogenaamd goed met de economie, maar in twee angstwekkende documentaires op de zender ARTE konden we gisteren zien dat de situatie van de wereldeconomie misschien nog wel slechter is dan toen de crisis in 2008 begon. Enorme staatsschulden, hoge private schulden, bedrijven en banken werken wereldwijd, hebben nu meer macht dan overheden, ze doen wat ze willen, betalen geen of weinig belasting, de vermogenden stallen hun geld in belastingparadijzen. We leven nu in de tijd van het recht van de sterkste…..

Update 01.11.2018

Treffend, PvdA Europarlementariër Paul Tang heeft een boek schreven en in dagblad Trouw 31.10.2018 staat een interview met hem. Veel van wat hij zegt schreef ik ook, maar dan niet in 2018, maar in 2012 en zelfs 25 jaar geleden al.

Enkele zinnen uit het interview: “… de Derde weg van Wim Kok, Gerhard Schröder en Tony Blair is een dwaalspoor geweest”. ”’…het tweede Paarse kabinet van Wim Kok heeft het draagvlak gecreëerd voor Pim Fortuyn”. …”we zijn het verhaal van de werkende klasse vergeten te vertellen’. “…maar inmiddels hebben de aandeelhouders de macht overgenomen, het aandeel van de lonen gaat achteruit”. “….ja er is sprake van grotere ongelijkheid waarin 99% het aflegt tegen 1%” (dit is wat de Occupy beweging in 2011 zei). Enzovoort. Mijn analyse is dat hij bij de verkeerde partij zit.

Update 06.03.2020

De Partij van de Arbeid heeft spijt: website NOS/Nieuwsuur: De PvdA heeft spijt. Mijn analyse/constatering/voorspelling van 8 jaar geleden is uitgekomen.

Update 16.01.2021

Een implosie, niet alleen van de PvdA maar van de maatschappij als geheel. Alle crises  komen samen en vormen een onontwarbare kluwe en culmineren in een stuurloos land, een schip dat op een woeste oceaan zonder kapitein ronddobbert.

Update 18.03.2021

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 09.04.2022 (10 jaar later)

Bijna de helft van de stemgerechtigden bleef thuis bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. We zullen er de komende 4 jaar niets meer over horen en Nederland zal een voorbeelddemocratie zijn. Onderzoeken zullen gedaan worden ‘hoe het toch komt dat burger en politiek zo uit elkaar gegroeid zijn’.

Update 28.05.2022

De PvdA wil gaan samenwerken met Groen Links. Ze begrijpen dat ze allen niet verder meer komen.

Update 15.10.22

Ad Melkert begrijpt na 20 jaar niet wat hij verkeerd heeft gedaan en ziet Pim Fortuyn als voorloper van Donald Trump (van Teletekst).

Wat hij en de PvdA verkeerd hebben gedaan is: 1) een liberale koers gaan varen in de jaren 1990, samenwerken met de VVD en haar achterban in de steek laten. De VVD heeft gewonnen en de PvdA heeft verloren. 2) Er is nooit een koppeling geweest tussen immigratie (gastarbeiders, vluchtelingen, arbeidsmigranten) en speciaal daarvoor beleid wat betreft woningbouw (ea.) en niet solidariteit aan burgers vragen die in de oude wijken wonen (waar de goedkope huizen zijn) en aan mensen die het in sociaaleconomisch opzicht moeilijk hebben, want zelf heeft de politiek-economische klasse nergens last van want ze wonen buiten de steden in lommerrijke buitengebieden. Zelfs in deze tijd moet DWANG bij gemeenten worden toegepast om 30 jaar falend asielbeleid te maskeren.

Donald Trump is de buitencategorie van slechtheid, hij wilde in de ‘voorbeeld democratie’ VS eigenhandig een staatsgreep plegen, die, als we het goed hebben begrepen, bijna zelfs geslaagd was.

Aanvullingen mogelijk.

Bushokje mei 2002 met verkiezingsposter van Ad Melkert (PvdA) na de moord op Pim Fortuyn. (Foto (C) Ronald Puma)
(C) Ronald Puma
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Dit blog is onafhankelijk en niet verbonden aan een partij.
Geplaatst in cultuur, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

(Geschreven in 2017) (Met Updates 2022)

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Duits filosoof, boek De Vrolijke Wetenschap (1882). (Uitgeverij De Arbeiderspers 1992, vertaling Pé Hawinkels).

Hoofdstuk 125: De Dolle Mens

Hebt gij niet gehoord van de dolle mens, die op klaarlichte morgen een lantaarn opstak, op de markt ging lopen en onophoudelijk riep: ‘ik zoek God! Ik zoek God!’ – Omdat er daar juist veel van die lieden bijeenstonden die niet aan God geloofden, verwekte hij een groot gelach. ‘Is hij soms verloren gegaan?’ vroeg de een. ‘Is hij verdwaald als een kind?’ vroeg de ander. ‘Of heeft hij zich verstopt? Is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? Naar het buitenland vertrokken?’ – Zo riepen en lachten zij door elkaar. De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. ‘Waar God heen is?’ riep hij uit. ‘Dat zal ik jullie zeggen! Wij hebben hem gedood – jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon uit te vegen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle horizonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? En wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? Is het niet kouder geworden? Is niet voortdurend nacht en steeds meer nacht in aantocht? Moeten er ’s morgens geen lantaarns worden aangestoken? Horen wij nog niets van het gedruis der doodgravers die God begraven hebben? Ruiken wij nog niets van de goddelijke ontbinding? – ook goden raken in ontbinding! God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars? Het heiligste en machtigste dat de wereld tot dusver bezeten heeft, is onder onze messen verbloed – wie wist dit bloed van ons af? Met welk water kunnen wij ons reinigen? Welke zoenoffers, welke heilige spelen zullen wij moeten bedenken? Is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten wij niet zelf goden worden om haar waardig te schijnen? Nooit was er een grotere daad – en wie er ook na ons geboren wordt, omwille van deze daad behoort hij tot een hogere geschiedenis dan alle geschiedenis tot dusver geweest is!’- Hier zweeg de dolle mens en keek opnieuw zijn toehoorders aan. Ook zij zwegen en keken bevreemd terug. Eindelijk wierp hij zijn lantaarn op de grond, zodat die in stukken sprong en uitdoofde. ‘Ik kom te vroeg,’ zei hij toen, ‘het is mijn tijd nog niet. Dit ongelooflijke gebeuren is nog onderweg. Het maakt een omweg – het is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Bliksem en donder hebben tijd nodig, het licht der gesternte heeft tijd nodig, daden hebben tijd nodig, ook nadat ze gedaan zijn, om gezien en gehoord te worden! Deze daad is nog steeds verder van hen af dan de verste gesternten – en toch hebben ze haar zelf verricht! ‘ – Men vertelt verder, dat de dolle mens diezelfde dag nog verscheidene kerken binnengedrongen is en daar zijn requiem aeternam deo (geef God de eeuwige rust) aangeheven heeft. Naar buiten gebracht en ter verantwoording geroepen zou hij telkens alleen maar het volgende geantwoord hebben: ‘Wat zijn deze kerken eigenlijk nog, als ze niet de graven en gedenktekenen Gods zijn?’

Misschien wel de belangrijkste passage uit Nietzsches werk, geschreven in 1882, 135 jaar geleden. Waarom is dit zo goed. Het is fenomenaal geschreven, veel schrijvers streven ernaar zo stilistisch te kunnen schrijven. Er zit humor in en de inhoud is verpakt in een mooi beeld: een man op de markt met een lantaarn. Het is een verhaal op zich in 600 woorden.

De inhoud van deze tekst is een ontwikkelingsfase in de Verlichting waarvan het begin in de 17e en 18e eeuw (vanaf 1600) wordt gezien en waarin de rede steeds meer als leidend beginsel wordt gezien na eeuwen waarin religie het persoonlijk en maatschappelijk leven bepaalde. Het effect van Nietzsche is nooit meer verdwenen en loopt door tot de dag van vandaag. Hij heeft niet voor niets over zichzelf gezegd: “Ik ben geen mens, ik ben dynamiet” en “Sommige mensen worden postuum geboren”. En dat is ook zo, men moet Nietzsche echter kúnnen lezen, niet altijd even letterlijk nemen. Vaak verkeerd geïnterpreteerd en misbruikt door het nazisme. Het is een manier van denken die mogelijk is. Vergeten worden vaak de persoonlijke feiten: Nietzsche werd krankzinnig op zijn 45e levensjaar, verbleef 10 jaar in een inrichting en overleed op zijn 55e levensjaar. Zijn vader was dominee. Hij trouwde nooit. Hij had zijn hele leven gezondheidsproblemen. Was een getormenteerde ziel.

Het meest treffende dat ik over Nietzsche las is een essay van zijn landgenoot en tijdgenoot schrijver Thomas Mann (1875 – 1955) waarin hij hem analyseert, hij gebruikt het woord ‘versteigen’ uit het bergbeklimmersjargon, waarmee hij bedoelde dat Nietzsche te ver is gegaan, te hoog is gegaan, er was geen weg meer terug. Alle filosofen na Nietzsche zijn op het ongemakkelijke pad verder gegaan en alle religieuzen hebben zijn invloed ondergaan of ze dat willen of niet.

Wat is het antwoord op Nietzsche? dat is de vraag, een hele grote vraag. Een vraag die iedereen bezighoud, bewust of onbewust. Veel mensen geloven in een God. Wij denken hier in het westen vaak dat het met godsdienst en religie is afgelopen, dat is niet zo. Miljarden mensen geloven in een God in veel verschillende religies en dat zal niet veranderen. De laatste decennia is de islam steeds meer op de voorgrond komen te staan, waarbij de multi-interpretabele aard van deze godsdienst, die geweld niet categorisch uitsluit, mensen ertoe heeft aangezet er een giftig ideologisch gedachtegoed uit te halen dat heeft gezorgd voor abjecte daden van geweld en doden. Het is godsdienstwaanzin. ‘Godsdienst is metafysica van het volk’ heeft de, ook Duitse, filosoof Schopenhauer geschreven. En bekend van Karl Marx is zijn ‘Godsdienst is opium van het volk’, dat was vanwege de afkeer van het communisme van religie. Die diepe behoefte aan troost en meer dan er op aarde is is inherent aan de mens en dat is menselijk, al te menselijk. De Verlichting en de ‘onttovering’ van de wereld (Max Weber 1864 – 1920) die plaatsvond door de ontwikkeling van wetenschap, techniek en het rationalisme heeft voor een ingrijpende verandering gezorgd en dat gaat nog steeds door. (Ik schreef er in 1992 al over).

We filosoferen verder op het pad van Nietzsche (een verkenning). Leven we in niet in een tweede oerknal met wetenschap en techniek/technologie als ontsteker? In de tijd van Nietzsche 135 jaar geleden stond alles eigenlijk nog in de kinderschoenen. We zijn 135 jaar en twee wereldoorlogen verder…..

Van het stoken van vuur in de oertijd, naar het stoken van kolen, naar het splijten van atomen. Alles gaat steeds sneller en de techniek maakt het mogelijk, van de boekdrukkunst naar de ponskaart, naar de eerste computer, naar internet en elektronische post (e-mail), naar de totale communicatie. Bits and bites vliegen de globe rond via kabels en satellieten in een razend snel tempo. De wetenschap heeft de atomen en moleculen ontdekt, iets heel kleins. DNA heeft de tegelijkertijd de mens ontleed. Tegelijkertijd kijken ruimtetelescopen steeds verder het heelal in, ze kijken steeds verder in de tijd terug, naar het verleden, van de eerste oerknal. Maar in de westerse post-moderne post-christelijke cultuur is de mens nog steeds hetzelfde als de oermens, de hersenen hebben zich nog maar gedeeltelijk aan de techniek aangepast, kunnen aanpassen. Er gaapt achter alle techniek zonder een god een leegte, een niets. Dat niets is opgevuld door de consumptiecultuur en de consumptiemaatschappij waar de economie en het produceren van goederen en consumeren (koopkracht) het hoogste levensdoel zijn geworden, waarbij zelfs de verantwoordelijken oproepen steeds meer te consumeren. (We herinneren ons een minister-president die mensen opriep: “Koop toch die auto!” en het begrip ‘BV Nederland’ is volledig geaccepteerd, de maatschappij als bedrijf, de burger als werknemer). Er zijn echter bijverschijnselen. Depressie is wereldwijd een volksziekte, er plegen per jaar wereldwijd ca. een miljoen mensen zelfmoord, geweldsuitbarstingen, misdaad, milieuvervuiling, enorme nationale en mondiale welvaartsverschillen, bevolkingsgroei, klimaatverandering……

Het bedrijfsleven bepaald in het liberaal-kapitalisme de agenda, ze werken globaal, over de hele wereld, hebben meer geld en macht dan overheden, krijgen zelfs geld van de overheid (ook universiteiten krijgen geld van overheden en ze werken samen met het bedrijfsleven) en in hun laboratoria worden op dit moment dat u dit leest de producten ontwikkeld die u volgend jaar of over 5 jaar gaat kopen of u het leuk vindt of niet. Ze kunnen deskundigen voor zicht laten werken. Belastingen worden ontweken, door overheden gelegaliseerd, daarom zijn ze zo rijk. Het individu is ondergeschikt en een radertje in een groot geheel geworden (kijk naar China, een kapitalistische dictatuur waar het individu ondergeschikt is aan de staat en de staatscontrole totaal is, zie Dossier China). Maar het individu laat zich niet altijd als een pionnetje heen en weer schuiven.

De psychische belasting voor de moderne mens is groot, 1 miljoen mensen slikken in Nederland anti-depressiva, kinderen moeten steeds vaker een kalmeringsmiddel slikken. Het van jongs af aan naar een beeldscherm kijken veranderd iets in de hersenen, maar op een andere manier dan het lezen van een boek. Daarom krijgen we een nieuwe mens, hoe dat zal gaan is niet duidelijk, de mens is nu al geheel door de techniek overmeesterd. De technologie is de moraal gaan bepalen (ik vreesde er al voor in 1993). Kinderen die in deze tijd geboren worden kijken van baby af aan naar een beeldscherm en dat zullen ze hun hele leven blijven doen. Men ziet de absoluut verslavende werking van het beeldscherm. (Een treffend verschijnsel dat afgelopen week in het nieuws was: kinderen kunnen geen tekening meer maken. Bovendien ontstaan er oogproblemen door het beeldscherm kijken).

Een nog groter gevaar zijn genetische ingrepen in de menselijke soort die de mogelijkheid scheppen een aangepaste ‘vervolmaakte‘ mens te maken, waarbij natuurlijk de vraag is wat dat is. Wetenschappers kijken verlekkerd naar de mogelijkheden en hun ogen gaan glinsteren als het over klonen gaat. Alle ziekten zullen worden overwonnen. We zijn beter dan God. Wat technisch gezien mogelijk is wordt uiteindelijk ook gebruikt. Zolang er democratische controle is is er nog een zekere garantie dat er beperkingen zijn, maar in een dictatuur zijn die beperkingen er niet……(In China ging een onderzoeker op eigen houtje experimenteren).

We zien in deze tijd irrationele uitbarstingen van mensen die het spoor bijster raken, ook jongeren. Het overvloedig voorhanden zijn van drugs en pornografie is een een cultuurverschijnsel. Escapisme door drugs is een vlucht uit realiteit, virtuele seks is een prikkel die verdoofd, verdoofd van een lege cultuur. Seks is een consumptiegoed geworden, het mysterie is teloor gegaan. Gokverslaving is een bekend probleem, de overheid kan illegaal gokken niet tegengaan, ze organiseren het daarom zelf. Ook de tatoeagecultuur die een grote vlucht heeft genomen, waarbij mensen zich van top tot teen vol laten tatoeëren, is een tijdsverschijnsel. Er zijn uitbarstingen van misdaad en geweld, waarover de media overvloedig berichtten (de nieuwsconsument smult ervan). De overdreven aandacht voor beroemdheden zoals acteurs, sporters, celebrities en koningshuizen. Beroemd en rijk worden is een doel op zich geworden, ook door uit te blinken in niets te kunnen. Alleen het uiterlijk is voldoende (bijvoorbeeld een dikke kont en opgespoten lippen hebben en een foto ervan op de ‘sociale’ media zetten (miljoenen volgers die deze ‘influencers’ als rolmodel zien). In overvloedig uitgezonden ‘survival’ programma’s zoeken mensen de uitdaging die ze in het gewone leven en de maatschappij niet meer vinden (het is meestal nep en vooraf geschreven, de stacaravan staat buiten beeld).

Het in identiteitscrisis verkerend individu is de dolle mens van deze tijd: “Ik zoek betekenis, ik zoek zingeving, ik zoek, ik zoek…”. In de toekomst zal een sterke humanistische moraal met duidelijke waarden en normen nodig zijn uitgaande van soberheid en solidariteit. (Dit schreef ik in 1993). Deze moraal is hard nodig, maar nog in ontwikkeling. Misschien moet er een seculiere bijbel geschreven worden…… 

Nietzsche was zijn tijd vooruit, honderd jaar geleden zag hij de onmogelijkheid van het in de praktijk bestaan van een vorm van communisme reeds in, nadat hij de dood van god al geconstateerd had. Hiermee voorzag hij het geestelijke en morele vacuüm waarin de mens in de moderne tijd terecht zou komen wat hij het nihilisme noemde. Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring. (Uit: De Geschiedenis herhaalt zich). (1992).

Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden. (Uit: Het Einde van het Communisme). (1991).

Wij staan nog net als de jager/verzamelaar in een groot donker bos waar natuurrampen ons bedreigen en bliksemflitsen oplichten met onze twijfels, angsten en vermeende zekerheden.  Het verschil is slechts dat wij geen knuppel in onze hand hebben maar een mobiele telefoon en een computer. (Uit ‘2000 AD’ geschreven in 1999 voor de eeuwwisseling: 2000 AD).

Lees ook Condition Humaine uit 1993: Condition Humaine

Een interessante denker over de technologie en algoritmes bij de NOS april 2017: Harari

Update 12.11.2018

We zijn in het tijdperk van de Grote Verwarring terechtgekomen, de ‘Umwertung aller Werte’, de uitkomst is ongewis. Is dit niet wat Nietzsche beschreef? In een tijd zonder god zal het nihilisme hoogtij vieren, Der unheimlichste aller Gäste’ (de meest sinistere van alle gasten). Toch is het niet nieuw. Ik kwam het citaat tegen in een VPRO radio programma van begin jaren 1980 waarin de vrees werd geuit dat de moderne tijd een tijd van verwarring is, toen al. In 2018 staat alles onder druk, de zekerheden van de welvaartsstaat zijn weggevallen, de klimaatcrisis is actueel en blijvend, discussies ontaarden in gescheld en polarisatie….

Update  29.02.2020

‘De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’, en ‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, twee van mijn analyses/voorspellingen in de jaren 1990. De tijdgeest is pessimistisch. De Dolle Mens van deze tijd is de burger die zijn welvaart en welzijn bedreigd ziet door klimaatverandering, dalende beurskoersen, virussen die zich wereldwijd verspreiden (pandemie), ongecontroleerde migratiestromen en dergelijke. Massahysterie ligt met internet met sociale media op de loer. De snelheid is groot geworden en iedereen wereldwijd heeft de mogelijkheid zich te uiten en dat wordt massaal gedaan, vooral door mensen die eigenlijk niets te zeggen hebben of  verkeerde intenties hebben. We leven in de tijd van Wikiprofessoren, Facebookdeskundigen en Twitterwijsneuzen. Bovendien is echte rampspoed en oorlog lang geleden (dit jaar 75 jaar), mensen beseffen niet meer wat het is om echt pijn te lijden en onderdrukking te moeten ondergaan. 

Update 14.03.2020

Lees hier over Albert Camus, de man die Nietzsche gelezen had en tot een minder hoogreikende maar realistischer levensinstelling kwam: Albert Camus (1913 – 1960)

Update 06.12.2020

Lees hier Dossier Coronapandemie met een citaat van Nietzsche.

Update 23.01.2021

Uit 2020: Bovendien is echte rampspoed en oorlog lang geleden (dit jaar 75 jaar), mensen beseffen niet meer wat het is om echt pijn te lijden en onderdrukking te moeten ondergaan. De coronapandemie is de nieuwe beproeving voor de mensheid, de vergelijking met oorlog (die ik april 2020 maakte: een oorlog zonder geweld en honger) wordt steeds vaker gemaakt, zeker nu vandaag een avondklok wordt ingesteld, die reminiscenties oproept met oorlog en bezetting.

Update 25.04.2021

‘De techniek (technologie) moet niet de moraal gaan bepalen’, ik schreef het in 1993. Helaas, het is gebeurd, de technologie IS de moraal gaan bepalen. Op ALLE gebieden, internet was er in 1993 nog niet, maar met de alomtegenwoordigheid van internettechnologie wordt de moraal door grote bedrijven opgedrongen en overheden (wereldwijd) staan het toe. De zogenoemde Big Tech bedrijven, bijna allemaal uit de Verenigde Staten van Amerika hebben meer macht en geld dan overheden, ze werken globaal, ontwijken/ontduiken belasting en zijn daarom rijk geworden met (al dan niet) monopolies. Pas de laatste jaren zien overheden dat er misschien gevaren aanzitten, maar het is al te laat. Technologie (en wetenschap) is de nieuwe religie: God is dood, de technologie leeft en heeft ons in de greep.

De pandemie duurt voort, de beproeving voor de individuele mens en de mensheid als geheel is enorm. Ook de verantwoordelijken voor het beleid weten het soms niet meer. De rest van deze eeuw (80 jaar) zal door de pandemie beïnvloed worden, het zal een generatie kenmerken netzo als een oorlog na de oorlog voortduurt en er zal gesproken worden over na Corona en voor Corona.

Update 27.07.2021

Zonder ooit iets van hem gelezen of gezien te hebben (tot dit jaar) zit ik in dezelfde denkrichting als Marshall McLuhan, een Canadese filosoof (1911-1980) die veel analyses had en voorspellingen deed in zijn tijd over de moderne tijd, de werking van media en technologie op het individu en cultuur. Verbazingwekkende voorspellingen. Hij past in het rijtje Huxley, Orwell, Postman. Je zou wensen dat we in deze tijd iemand zouden hebben die maatschappij- en cultuurkritiek op een zo voortreffelijke wijze zou kunnen verwoorden…….(hoewel hij er ook wel eens naast zat of een vreemde gedachtegang had en soms onbegrijpelijk is). Op YouTube (1977, 3 jaar voor overlijden): https://youtu.be/_d5Tma2KKrc

Update 05.11.2021

Zoals eerder al eens gezegd is er geen echte maatschappij- en cultuurkritiek meer, alles en iedereen heeft zich in de jaren 1990 (na het ‘Einde van de Geschiedenis’) tot het liberaal-kapitalisme laten bekeren. Bedrijven en beurzen zijn de dienst gaan uitmaken. Filosoof Hans Schnitzler (1968) heeft een boek geschreven (150 pagina’s, goed leesbaar) met het aan Nietzsche ontleende nihilisme in de titel: ‘Wij Nihilisten’. Er wordt ontleed hoe de mens in de hele wereld onder invloed van de uit Silicon Valley (VS) stammende sociale media en bedrijven is gekomen en de, soms gevaarlijke, denkbeelden van de mensen aldaar die eigenlijk de hele wereld met hun illusies opzadelen (op planeet Mars gaan wonen). Genoemd worden transhumanisten/posthumanisten, singulariteitsgelovers en mensen die Nietzsche’s übermensch verkeerd hebben begrepen. Gevaarlijk verkeerd, waar dat toe kan leiden heeft het misbruik in Duitsland in de nazi-ideologie laten zien (dit was overigens mede aan de zuster van Nietzsche te danken die zijn gedachtegoed na zijn dood in 1900 bestierde).

Update 22.11.2021

Het individu, onzeker geworden in de moderne en postmoderne tijd zonder religie na Nietzsche, waar niets anders is overgebleven dan consumeren en toerisme het laatste avontuur is en seks/pornografie de laatste prikkel, heeft zichzelf verloren in uiterlijkheden om een innerlijke identiteitscrisis te bezweren. (Ik schreef erover in 1992 in ‘De Geschiedenis herhaalt zich (na Nietzsche gelezen te hebben).

Update 18.04.2022

Wat we in deze tijd in onze cultuur zien is een groot contrast tussen de mediawereld, het beeld dat het nieuws geeft vol met dreiging, crisis, oorlog, geweld, klimaat- en milieurampen en dat van de reële wereld, Paasdagen in de zon in een winkelstraat, in het park en in de trein. We leven in de illusie van de Schöne Heile Welt (mooie schone wereld) en de welvaartsillusie (welvaart heeft de prijs van aantasting van natuur en milieu) terwijl de crises zich schijnbaar ver weg bevinden, maar in wezen heel dichtbij zijn. Bovendien kan het veel mensen, de meeste (?), helemaal niets schelen wat er in de wereld gebeurt zolang ze hun natje en droogje maar hebben, kunnen shoppen en hun vliegvakantie niet in gevaar komt.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, klimaat, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De ‘Sterke Man’ / Leider

(Geschreven in 2018) (Met Update 2022)

In onzekere tijden willen veel mensen een sterke man als leider, dat heeft de geschiedenis laten zien. Het is echter beter de onzekerheid weg te nemen dan sterke mannen te laten regeren.

Veel onzekerheid is veroorzaakt door gevestigde belangen en partijen, in de VS en in Europa, waar economisch-politieke elites al decennia regeren, haar wil heeft doorgedreven, voor een ernstige economische crisis heeft gezorgd, de welvaartsverschillen heeft doen toenemen en de vluchtelingencrisis niet goed heeft aangepakt. Sterke mannen beloven vaak veel (wat niet waargemaakt kan worden) en dat kan behoorlijk uit de hand lopen, dat heeft de geschiedenis ook laten zien.

De parallel met de jaren 1930 in Duitsland is snel getrokken (hoewel men er voorzichtig mee moet zijn): een diepe economische crisis van het kapitalisme (na de beurskrach van 1929, de crisis van 2008 wordt gezien als de ernstigste sindsdien), een democratie in verwarring waar geen besluitvaardigheid is, wantrouwen tegenover bestaande politieke partijen en de gevestigde orde (uitmondend in anti-parlementarisme), hoge staatsschulden (toen de herstelbetalingen van WO1 (het bekende Verdrag ‘Dictaat’ van Versailles), nu hoge staatsschulden wereldwijd), de middenklasse die onder druk staat en onzeker over de toekomst is, een buitenlandse vijand (het communistische Rusland met Stalin toen, nu het Rusland van Poetin), versplintering en polarisatie (links tegenover rechts), een zondebok voor alle kwaad (toen de joden, in deze tijd de islam), de pers als boosdoener (beschuldiging van het verspreiden van leugens). En dergelijke.

Bijkomende factor in deze tijd is de klimaatverandering/klimaatcrisis die de hele wereld aangaat en verdelingsvraagstukken urgent maakt.

De ‘oplossing’ toen was confrontatie en oorlog. 

Misschien kom ik hier nog op terug. (Op dit blog wordt al schrijvende een mening gevormd).

Update 28.10.2018

Een dag nadat ik bovenstaande schreef een goed artikel in de Volkskrant  (27.10.2018, bijlage Zaterdag) met de titel ‘De opmars van de sterke man’. Dit valt blijkbaar meer mensen op. Er staan rake observaties in. Mijn analyse dat onzekerheid de belangrijke factor voor de roep om de sterke man, de sterke leider, is wordt bevestigd.

Uit het artikel: De rode draad is onzekerheid. De periode van ‘gelukkige globalisering’ na de val van de Muur is voorbij. Overal ter wereld vrezen burgers een nieuwe periode van conflict en harde concurrentie, van migratie en etnische strijd, van toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt, van tegenstellingen tussen een elite die van de mondialisering  profiteert en een  middenklasse die achterblijft. 

Een mooi citaat van de bekende filosoof Hannah Arendt (1906 – 1975): “De massasamenleving is geneigd om ineens een persoon te nemen voor wat hij zegt te zijn, zodat een idioot die zich als een genie voordoet altijd een zekere kans heeft om geloofd te worden”. (Uit ‘The Origins of Totalitarianism’) (zij is bekend van de analyse van het fascisme in Duitsland). We denken dan aan President Trump, hij ziet zichzelf als een genie en deed en doet onnavolgbare uitspraken. Zelf denk ik vaak aan Machiavelli en zijn opvattingen over politiek.

Politicoloog en populisme deskundige Cas Mudde heeft ook rake opmerkingen: “Het verwachtingspatroon van populistische kiezers is vrij laag, omdat ze de gevestigde politici als door en door corrupt en incompetent zien. Dus als de populistische leider ook maar iets doet wat de kiezer goed vindt, of dat zelfs maar probeert, dan zijn ze al tevreden. ‘Kijk, hij doet tenminste wat”. 

Uit het artikel: In Europa is de democratie steviger verankerd en bestaat een historisch wantrouwen tegen sterke mannen, na slechte ervaringen met Hitler en Stalin. Niettemin kraakt het continent onder de uitdaging van het populisme dat een autoritaire regeerstijl voorstaat. Liberale democraten die het populisme willen bestrijden, moeten niet kiezen voor een frontale aanval, vertolkt politicoloog Cas Mudde een onder experts veel gehoord standpunt. Als het volk uit onzekerheid verlangt naar een koning, moet die onzekerheid worden weggenomen of in elk geval verzacht. In zulke analyses komen twee punten steevast terug: beheersing van migratie en bescherming van werknemers tegen de gevolgen van mondialisering. Zoals Cas Mudde schrijft in zijn boekje Populisme: ‘Het uiteindelijke doel moet niet zijn de vernietiging van het populistische aanbod, maar het verzwakken van de populistische vraag’.

Dit laatste is precies wat ik boven schreef. Je moet de oorzaken van de onzekerheid wegnemen. Mijn analyse van de oorzaken van het het ‘populisme’ zie ik al lang als (hoofdzakelijk) sociaal-economisch van aard, ik schreef er over in ‘De boze burger en het ‘populisme’ uit 2016 (zie rechts onder Artikelen). Ook de migratiecrisis van 2015 heeft de polarisatie en afkeer van de gevestigde politiek sterk doen toenemen. We zijn al jaren de verkeerde richting op aan het gaan, in heel Europa, sinds het begin van de economische crisis 10 jaar geleden (maar eigenlijk is het ‘populisme’ in Nederland al sinds de jaren 1990 aan het groeien, sinds Fortuyn). Dit zijn processen die heel moeilijk te keren zijn en daar gaan ook weer jaren overheen en dan mogen we van geluk spreken dat die Sterke Leider niet een oorlog als ‘oplossing’ gaat voorspiegelen, want dat is in de geschiedenis al vaker gebeurd. (Bijvoorbeeld Iran, Noord-Korea, dat zich niet ‘aan de afspraken houdt’, en dergelijke).

Maar laten we ook niet vergeten dat in iedere samenleving altijd een percentage mensen is die de neiging hebben tot het volgen van radicale leiders en ideologieën (zouden ze eens moeten onderzoeken hoeveel). Ook in Nederland, waar een al sinds de jaren 1980 rechts-radicalen hun bijeenkomsten en clubs hebben en af en toe een demonstratie houden. Dit is de laatste jaren toegenomen…..(Na WO2 had iedereen in de oorlog in het verzet gezeten en collaborateurs waren er nauwelijks…).

Het obscure rijtje van deze tijd: Trump (VS), Poetin (Rusland), Orban (Hongarije), Erdogan (Turkije), Duterte (Filipijnen), Xi Jinping (China), Bolsonaro (Brazilië). (Vooral die laatste is heel erg, vandaag kan hij gekozen worden, dit is er een van de ergste soort met zijn uitspraken en hij verheerlijkte de militaire dictatuur.

Nieuw is dit allemaal niet, ik heb nog ergens een lijstje met dit soort mensen in de jaren 1980 liggen (zal het eens opzoeken). Denk ook aan mijn artikel uit 1992 (De geschiedenis herhaalt zich, zie onder Artikelen) waarin ik schreef: “…..vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk…”. 

Onderstaand, uit het archief, dictators uit de jaren 1980/1970. Er is natuurlijk wel een verschil tussen de gekozen dictator en de dictator die door een staatsgreep aan de macht komt. Dictators zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn.

Zia Ul Haq (Pakistan), Duarte (El Salvador), Pinochet (Chili), Bouterse (Suriname), Stroessner (Paraguay), Chadaffi (Libië), Botha (Zuid-Afrika), Jaruzelski (Polen), Khomeiny (Iran), Marcos (Filippijnen), Chun Doo Hwan (Zuid-Korea), Kim Il Sung (Noord-Korea), Mobutu (Zaïre), Pol Pot (Cambodja), En anderen, want niet volledig.

Reagan en Thatcher zijn uit dezelfde tijd, maar ik zet ze er niet bij, want hoewel ze beide de basis hebben gelegd voor decennia liberaal-kapitalistisch beleid, waar we nu de nadelen nog steeds van ondervinden, passen ze niet in het rijtje.

Update 01.11.2018

Het krantenartikel werd druk bediscussieerd. De benaming ‘sterke man’ kennen veel mensen niet (iets in het geschiedenisonderwijs gemist of het werd niet behandeld). ‘Sterk’  wordt toch als iets positiefs gezien en dat is in dit geval niet zo. Misschien zou men beter van ‘leider’ kunnen spreken. Veel mensen willen een leider, geleid worden, en daarom kiezen ze voor hem. Tevens is er iets met het woord ‘man’, ‘mannen zijn tegenwoordig de oorzaak van het kwaad in de wereld’, zoals gezien door veel vrouwen, en ten dele zit er waarheid in: dictators zijn ook allemaal mannen. Toch moet men voorzichtig met generalisaties zijn door alle mannen op 1 hoop te gooien. Het hangt samen met de algehele verwarring en onzekerheid van deze tijd (misschien moet ik hierover nog eens een apart bericht schrijven, de huidige verwarring en onzekerheid gaat verder dan een sociale crisis en een economische crisis en de opkomst van ‘sterke mannen’ en het ‘populisme’).

Update 03.11.2018

Enkele toepasselijke citaten uit mijn verzameling:

“Er schuilt helemaal geen tegenspraak in een term als totalitaire democratie, elke democratie evolueert op den duur vanzelf tot een totalitair regime, want het volk wil niet zelf regeren, het wil geregeerd worden. Het volk eist democratische rechten en vrijheden voor zich op, maar het is te lui en te dom om van die rechten en vrijheden gebruik te maken. De massa kan niet denken en zij vindt het bijgevolg gemakkelijker te dienen en te gehoorzamen dan te leiden en te bevelen, de massa heeft de slavernij uitgevonden niet de dictators”. (Ward Ruyslinck (1929-2014), Vlaams schrijver).

“Indien de mensen slechts één woord wilden uitspreken, dat in iedere taal maar uit een paar letters bestaat, was het met alle onrecht en onderdrukking waarover zij klagen voorbij. Dit ene woord luidt NEEN”. (Mahatma Gandhi (1869-1948), Indiaas politicus die pleitte voor geweldloosheid).

“Regeerders zijn slechts heel zelden mensen van grote intelligentie. De zin van het leven, de reikwijdte van het menselijk bestaan, dat zijn zaken die hen in het algemeen ontgaan. Als hen gevraagd wordt waarom afschrikking met kernwapens nodig is, komen ze er niet uit. Ze kunnen niet verder kijken dan de volgende stap op het wereldtoneel. Als de vijand een wapen heeft dat binnen vijf minuten een doel kan bereiken, moeten zij er een hebben dat er binnen vier minuten is. Ze fokken de boel op. Op weg naar de hel….” (A.J.P. Taylor (1906-1990), historicus, uit de jaren 1980 met de kernwapenwedloop).

“Het geweld van de heersers wordt, zoals altijd waar een meerderheid gebukt gaat onder een minderheid, uitsluitend in stand gehouden met bedrog, dat slimme lieden door de eeuwen heen hebben toegepast en dat mensen er, omwille van kleine, gemakkelijk bereikbare voordelen, toe aanzet niet slechts veel grotere belangen, maar bovendien zelfs hun vrijheid prijs te geven en zich bloot te stellen aan het meest verschrikkelijke leed.” (Leo Tolstoj (1828-1910), Russisch schrijver).

“Het volk, niet tevreden slachtoffer te zijn van schurken, smeedt zijn eigen ketenen en biedt zijn nek vrijwillig voor het juk”. (JP Marat (1743-1793), gewelddadig revolutionair ten tijde van de Franse Revolutie).

“De wereld wordt geregeerd door dwazen en dwazen worden geregeerd door angst. Angstige mensen koesteren minderwaardigheidsgevoelens en voelen zich onmachtig. Ze onderwerpen zich aan willekeurig welk gezag, van een god of van een leider of aan een doctrine, om deel te hebben aan de macht, om niet als individu alleen te staan en verantwoordelijk te zijn voor eigen daden”. (Anton Constandse (1899-1985), Nederlands schrijver en journalist en aanhanger van het anarchisme).

“Minder schuld hebben de leiders, die tot tirannen gekweekt zijn door de slaafse geest van de massa, dan de massa zelf, die eerst tirannen in het leven roept om zich daarna er over te beklagen. Vergeten wij nooit , dat het niet de despoten zijn die een volk slaafs maken, maar het ontbreken van het vrijheidsgevoel de oorzaak is van het opkomen van tirannen”. (Domela Nieuwenhuis (1846-1919), voorloper van het socialisme in Nederland)

“Denk niet dat er één vogel bestaat die zich makkelijker op de lijmstok laat vangen, en ook niet één vis die zich voor iets lekkers eerder aan de haak laats slaan, dan alle meute mensen die zich gretig tot slavernij laten paaien met het kleinste beetje honing dat men hun om de mond smeert”. (Etienne de la Boétie (1530-1563), schrijver en politiek filosoof die onderzocht waarom de mensen zich vrijwillig onderwerpen aan een tiran. Bekend van het de boek ‘De Vrijwillige slavernij’ waarin hij uitlegt hoe de ‘sterke man’, de leider te werk gaat).

“Weest besloten niet meer te dienen en ge zijt vrij”. (Etienne de la Boétie).

“Het zijn niet de getiranniseerden die het despotisme doen ontstaan, maar de tirannen. (Paulo Freire (1921-1997), Braziliaans onderwijshervormer).

“Fanatici zijn schilderachtig, de mensheid ziet liever gebaren dan dat zij argumenten hoort.” (Friedrich Nietzsche (1844-1900), Duits filosoof). (De meeste mensen geloven wat ze zíen, want het is moeilijk iemands échte motieven te doorgronden. Dit is de ondergrond voor dictators).

“Een verstandig heerser kan nog mag zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen die hem tot zijn belofte gebracht hebben, zijn weggevallen.” (Nicolllò Machiavelli (1469-1527), Italiaans politicus, wordt gezien als grondlegger van politiek handelen. Hij schreef het boek ‘De Heerser’, ook wel vertaald als ‘De Vorst’).

“Wanneer men hem (de politicus) ziet en hoort, moet hij een en al barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en godsdienstigheid schijnen”. (Nicolllò Machiavelli).

“De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” (Nicolllò Machiavelli).

“Onderdrukking en de drang naar vrijheid is van alle tijden. Was er vroeger echte slavernij, nu heeft de mens het idee vrij te zijn, hij is het niet. Wat in principe hetzelfde is gebleven, maar verder  geperfectioneerd, zijn de manipulatie en indoctrinatie. Kenden wij ten tijde van de slavernij in de oudheid brood en spelen en een onderdrukkingsapparaat, in deze tijd van democratie kennen wij de school, het leger, kiesrecht, de massamedia en het materialisme. Met de ontwikkeling van de massamens moesten de heersers de manipulatie en indoctrinatie ook verbeteren, de ontwikkeling van de techniek heeft dit mogelijk gemaakt en maakt dit steeds verder mogelijk. Gebleven is de gewilligheid waarmee de mens zich schikt in zijn lot…..” (door mij geschreven in 1985).

Update 11.08.2019

Een goed voorbeeld van de roep om een sterke leider is Matteo Salvini (46 jaar) in Italië. Bijna uit het boekje. Hoe is de situatie. Italië is een land dat structurele economische problemen heeft, de welvaartsverschillen zijn heel groot (ook geografisch: Noord en Zuid) en er is een rijke elite (Berlusconi) en mensen die arm zijn. Bovendien is er de beruchte maffia, zij staan los van de maatschappij en verdienen hun geld met criminaliteit (drugs, omkoping, afpersingen en alles wat verboden is) en zijn onverslaanbaar. Verkiezingen vorig jaar leidden tot een onwaarschijnlijke regering van links en rechts ‘populisme’ (want niets anders dan een reactie van de bevolking op het beleid). De vluchtelingen/migranten crisis is echter het belangrijkste probleem die is structureel geworden is en die al in de jaren 1990 (!) is begonnen (ik schreef er toen al over).

Hoe is dit zo gekomen (heel kort): EU beleid (‘Dublin’ en ‘Schengen’) vanaf de jaren 1990 heeft ervoor gezorgd dat migranten in een Europa zonder bewaking van de buitengrenzen aankomen in Italië, Griekenland en Spanje. In Italië zijn honderdduizenden asielzoekers/migranten aangekomen, met heeft het over een half miljoen. Ze liggen bij naast treinstations in Rome en andere steden en willen doorreizen, geld hebben ze niet en EU beleid verplicht dat ze daar blijven. Treffend is dat minister-president Rutte in 2015 heeft gezegd dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen, ik heb dat toen verwerkt in Dossier Vluchtelingen/Migratie (zie elders). Hiermee gaf hij aan dat er geen enkel Europees beleid is en het ‘ieder voor zich is’. Na jaren pikt de bevolking het niet meer een gaat stemmen op de ‘populistische’ partijen (ook de Vijfsterrenbeweging met een komiek Beppe Grillo als voorman, hij is in 2017 gestopt). Er is sinds deze week een regeringscrisis en Salvini is populair, men ziet in hem de ‘sterke leider’ bij verkiezingen gaat hij enorm winnen. Zoals overal in Europa ontstaat er in de populistische bewegingen een gevaarlijk vermenging met rechts-extremisme-racisme.

Dit is hoe geschiedenis zich ontwikkeld, over 50 jaar zegt men: ja als we de sociaal-economische situatie van de armere bevolking en van de middenklasse hadden verbeterd was er geen roep om een ‘sterke leider’, ‘sterke man’ gekomen……

Update 16.03.2022

President Poetin van Rusland heeft zich ontwikkeld tot ‘sterke’ man en dictator en is uit geopolitieke redenen buurland Oekraïne binnengevallen. (Lees ook Dossier Geopolitiek). Hij heeft veel steun van zijn bevolking, waarbij wel gezegd moet worden dat de media volledig gecontroleerde staatsmedia en propaganda zijn geworden. (Misschien later meer).

Leider Khadaffi in 2011, hij was 42 jaar de ‘sterke man’/dictator in Libië tot hij werd afgezet en gedood.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid
Tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, economie, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Pandemie, klimaatcrisis, fijnstof, milieuvervuiling

(Geschreven in 2020)

Pandemie, klimaatcrisis, fijnstof, milieuvervuiling: de dolgedraaide consumptiemaatschappij moet doorgaan.

Het passagiersschip de Titanic (1912) werd onzinkbaar geacht, het schip voer bij de eerste vaart (van Engeland naar Amerika) tegen een ijsberg, 1522 van de 2223 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Tijdens het zinken speelde het orkest door, naar men zegt om de mensen rustig te houden bij de evacuatie naar de reddingssloepen.

Het Keizer Karelplein in Nijmegen op zaterdagmiddag (foto onder), 4 oktober 2020.

Is het niet een symbool voor menselijke hoogmoed, een gevoel van onkwetsbaarheid en optimisme. Ik schreef erover in de Dossiers.

De auto geeft de illusie van vrijheid maar als iedereen op zaterdagmiddag wil gaan winkelen (shoppen) staat men in de file. Iedereen wil het liefst de auto voor de deur van de HEMA parkeren zoals in vroeger tijden. Het autobezit neemt nog steeds toe naar verwachting tot ca. 9 miljoen (de laatste cijfers ken ik niet). Dit wordt door bijna alle partijen als wenselijk gezien. De MP (van de VVD) riep in 2013 op om een auto te kopen: ‘Koop toch die auto’ zei hij toen en dat alles om de economie na de crises van 2008 te stimuleren. De partij noemde zich ook graag de ‘VROEM, VROEM partij (130 kilometer rijden op de snelweg), maar na alle alarmerende toekomstvisies over het klimaat hebben ze dat motto laten vallen. Ook is 100 de maximumsnelheid geworden (mede vanwege de stikstofproblematiek), heel jammer voor al die mensen die een steeds krachtigere auto hebben waar men dus niets meer aan heeft. Het schijnt dat er autobezitters zijn die speciaal even naar de Duitse Autobahn gaan om lekker de voet op het gaspedaal te zetten. De auto wordt niet voor niets al heel lang ‘De Heilige Koe’ genoemd. Op YouTube staan ontelbare video’s van 4 wheel drives, bijvoorbeeld de nieuwste Landrover Defender (bestaat al 50 jaar, gemaakt voor het leger en boeren, niet kapot te krijgen, daarom rijden ze nog steeds). Deze auto (tegenwoordig een rijdende computer) kan een helling op die er echter in heel Nederland niet is, je moet naar een speciaal parcours.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, EU, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ongemakkelijke waarheden en voorspellingen

(Geschreven in 2018) (Met Updates)

 • Economie is de voortzetting van oorlog met andere middelen (de handelsoorlogen) (uit 1992).
 • Amerika bedrijft economisch imperialisme op wereldschaal (uit 1992).
 • De Europese Unie heeft kapitale fouten gemaakt met Schengen en Dublin die hebben geleid tot populisme in heel Europa en de Brexit. (Dossier Migratie/Immigratie)
 • We leven in de nieuwe klassenmaatschappij van hebben en niet hebben.
 • Migratie vanaf de jaren 1990 uit Afrika met een economisch motief is ontstaan door importheffingen, dumping van voedsel en afval, belastingparadijs Nederland, lage grondstoffenprijzen en de landen zelf (uit 1991).
 • De kapitalistische productiewijze heeft gezorgd voor milieuvervuiling en klimaatsverandering (uit 1981). De marxistisch-communistische productiewijze idem.
 • Handelsoorlogen zullen de nieuwe oorlogen zijn (uit 1992).
 • Mensen zijn en worden ziek van de prestatiemaatschappij.
 • Seks, de laatste prikkel (uit jaren 1990).
 • Grote delen van de wereld leven in de 21e eeuw nog steeds in de Donkere Middeleeuwen.
 • China is het land dat de 21e eeuw zal gaan bepalen (uit jaren 1980).
 • De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart (uit jaren 1990).
 • We beleven een goed gedocumenteerde ondergang (uit jaren 1990).
 • De beschaving zal eindigen als een klucht (uit jaren 1990).
 • Ik geloof niet in de mensheid, wel in de individuele mens (uit jaren 1990).
 • De geschiedenis herhaalt zich (uit 1992).
 • Het communisme was een religie (uit 1991).
 • De energietransitie is de nieuwe klassenstrijd (1996)
 • De mensen willen de vrijheid, maar ze weten niet wat ze ermee moeten doen (uit jaren 1990, na de val van de Berlijnse Muur).
 • We krijgen met verschillende culturen in 1 land een Babylonische spraakverwarring (uit jaren 1980).
 • Mensen uit andere culturen die hier komen werken krijgen een identiteitsprobleem (1992).
 • Honderd narren op een kluitje en er zit geen verstandig mens bij’ (Arthur Schopenhauer).
 • Waar is nu de ‘Nieuwe wereldorde’, de ‘Nieuwe Economie’, het ‘Einde van de Geschiedenis’, het ‘Sociale Europa’ en de ‘terugtredende overheid’ waar de verantwoordelijken het over hadden in  de jaren 1990 en de toekomst zou zijn.
 • De mensheid verdient het niet om te overleven (2020).
 • De mensheid is te dom om te overleven (2020).
 • De oorsprong van de mens ligt in Afrika en alle mensen waren zwart, maar de geschiedenis van de wereld is wit: Grieken, Romeinen, kolonialisme, industriële revolutie (2020).
 • Kolonialisme, slavernij en holocaust zijn allemaal ontstaan vanuit een blanke beschaving/cultuur (2020). (Toevoeging: er was al slavernij in Afrika zelf voor de komst van de Noord-Europeanen).
 • Aanvullingen mogelijk.

In 16 Dossiers is meer te vinden over de onderbouwing van deze constateringen.

(C) Ronald Puma

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Botsing van culturen (moderniteit-traditie)

Dat we in enerverende, ja soms zelfs beangstigende, tijden leven is inmiddels helaas al een open deur. Het gaat er om overzicht te houden en te blijven analyseren met als doel ons niet te laten meeslepen in ontwikkelingen en beslissingen van beleidsmakers, maar zelf te blijven nadenken. Een poging.

Zijn we, voor velen ongemerkt (niet voor mij), in een culminatiepunt van crises terechtgekomen, die ik zelf in de jaren 1990 al constateerde. De basiselementen, basisvoorwaarden, van samenlevingen staan onder druk: energievoorziening, wonen, voedsel, drinkwater, schone lucht ed. Komen we de winter warm door, een vraag die een paar jaar geleden ondenkbaar was. Vanzelfsprekendheden zijn niet vanzelfsprekend, voor iedereen, maar met name voor de jonge generaties, oorlog en tegenspoed zijn langer dan 75 jaar geleden (1945) (tenminste in ons deel van de wereld).

Wat de oorlog, de inval van Rusland in Oekraïne, laat zien is naast de verbazingwekkende herhaling van de geschiedenis met ‘ouderwetse’ oorlogvoering, wreedheden, soldaten die zich misdragen, is een cultuurtegenstelling, een cultuurbotsing, een cultuurstrijd (hoewel dit een ietwat besmet woord is), niet alleen daar, maar wereldwijd.

Dat de mens in een identiteitscrises zou komen voorspelde ik in de jaren 1990, maar met moet eerst Nietzsche lezen (‘God is dood’ (1882). In de post-christelijke maatschappijen is niets anders overgebleven dan individualiteit en individu. Liberalisme (ooit progressief) heeft het sociale element uit mens en maatschappij gehaald, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen situatie (individualisme-kapitalisme). Socialisme (de behoefte en wens tot samenwerken en solidariteit) is als een zon die blijvend achter de horizon is verdwenen. Ieder voor zich. Het leven zelf heeft geen doel of richting meer, het enige dat er is is de consumptiemaatschappij waar bedrijven de collectieve voorkeuren zijn gaan bepalen. Mensen worden in richtingen geduwd door algoritmes waar ze zich niet van bewust zijn en regeringen staan erbij en kijken ernaar (ingegrepen wordt er als het te laat is). Een overstelpend aanbod van nieuws, informatie, amusement en sociale media zorgen voor een hypermaatschappij waar veel mensen zich niet van bewust zijn en zich daarom laten meeslepen in zaken die voor hen geen enkel belang hebben. Hier worden ze ziek van, zich uitend in depressie, burn-out, te dik zijn door overconsumptie enzovoort. Wie zich niet aanpast aan de rat-race komt in een overbelast zorgsysteem terecht. Dat jongeren steeds vaker in een hulpverleningssituatie terechtkomen en door lange wachtlijsten niet geholpen worden is momenteel een triest gegeven dat een falen van beleidsmakers in de politiek laat zien. Een maatschappij zonder optimistische jeugd is verloren.

Wat is overgebleven voor het individu is identiteit, vandaar de aandacht voor gender en transseksualiteit en uiterlijk (hoe men er uitziet) (en andere). Iets dat zich beter in het particuliere domein zou moeten afspelen is publiek geworden (met name via sociale media). Daar komen de pride optochten vandaan, manifestaties van individualiteit. Niets op tegen, maar er zit een zekere dwang tot correctheid achter, dat is de zogenoemde woke attitude, die discussie soms niet meer mogelijk maakt: kom niet aan mij, want ik ben ik. Ondanks dat zijn we in Nederland gezegend, want het is natuurlijk zo dat in veel landen alles dat buiten de traditionele normen valt verworpen wordt, zelfs bestreden, ook in landen waar men het niet verwacht. Dat is de tegenstelde tendens in deze tijd: conservatisme, teugvallen op oude patronen, verwerpen van verworvenheden die na decennialange emancipatiestrijd weer onder druk komen te staan: abortus, euthanasie, man-vrouw verhoudingen, homoseksualiteit. Dit zien we ook in Rusland (zie boven) waar de zojuist genoemde verworvenheden die wij normaal vinden niet eens zijn aangekomen, maar die wel worden genoemd in hun retoriek (doet soms lachwekkend aan) waarbij christendom ook een rol speelt (geestelijken zegenen net als vroeger de wapens voor de oorlog). Andere landen waar dit speelt zijn Hongarije, Polen, Brazilië en sinds deze week ook Italië waar een ultra conservatieve mevrouw de verkiezingen won. Bevreemdend dat dit een vrouw is die traditionele waarden terug wil. Achterliggend is de wereldwijde tegenstelling traditionalisme – moderniteit, moderniteit neemt toe met de loop van de tijd, maar mensen houden vast aan tradities omdat veranderen moeilijk is, ze ervaren zich in hun identiteit bedreigd en dit kan tot geweld leiden. Filosoof/mediasocioloog Marshall McLuhan (1911-1980) sprak er over in de jaren 1970.

Aanvullingen en wijzigingen mogelijk, al schrijvend wordt een mening gevormd.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Waar gaan wij heen.
Geplaatst in Columns, cultuur, geschiedenis, journalistiek, media, milieu, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Einde van het Communisme

(Geschreven in 1991) (Met Update 2022. Dit artikel is 31 jaar oud)

In deze tijd waarin we het einde van de communistische ideologie meemaken en er een algehele bezinning op mens en maatschappij plaatsvindt, is het interessant om te bezien waarom de communistische ideologie een grote aantrekkingskracht heeft gehad op miljoenen mensen over de hele wereld en waarom het zolang geduurd heeft voordat het communisme als ondeugdelijk werd ontmaskerd.

Als uitgangspunt bij de beantwoording van deze vragen kan men een stelling van Freud nemen. Freud heeft namelijk gezegd: “Godsdienst is de illusie van het verlangen”. Voor velen is ideologie sinds de “dood van God” (Nietzsche) een substituut geworden voor godsdienst. Wat wordt hiermee bedoeld. Zoals godsdienst beantwoord aan het verlangen naar een betere wereld en de onvolmaaktheid van het aardse bestaan verzacht, zo heeft het geloof in een ideologie dezelfde functie. De communistische ideologie is zelfs een zeer aantrekkelijk substituut aangezien de communistische ideologie een paradijs op aarde beloofde (de klasseloze maatschappij), terwijl het christelijk geloof slechts een paradijs in het hiernamaals kon beloven. George Steiner heeft dit een seculiere heilsverwachting genoemd. Probleem was echter dat in de praktijk al snel bleek dat er ter verwerkelijking van deze aardse heilsverwachting wel dwang nodig was, aangezien mensen volgens de communistische leer niet in staat zijn om in te zien wat in hun belang is. Volgens de aldus, na de Russische Revolutie (1917), ontstane koppeling tussen Marxisme en Leninisme is er een voorhoede en dwang nodig om gelijkheid en solidariteit tussen mensen te bewerkstelligen. De methode die hiervoor gebruikt werd was het scheppen van een ondemocratische totalitaire bevelsmaatschappij die Stalin tot in de perfectie heeft doorgevoerd. Milan Kundera heeft hierover geschreven: “Als de droom van het paradijs echter werkelijkheid wordt, duiken er hier en daar mensen op die in de weg staan, daarom moeten de heersers van het paradijs een kleine Goelag aan de rand van Eden bouwen. In de loop van tijd wordt deze Goelag steeds groter en perfecter, terwijl het aangrenzende paradijs steeds kleiner en armer wordt”.

Waarom het zolang geduurd heeft voordat de ondeugdelijkheid en wreedheid van het communisme voor iedereen duidelijk werd, hoewel er genoeg mensen waren die vroegtijdig inzagen (in 1917 of nog eerder) dat het communisme niet de goede weg was om de samenleving te verbeteren heeft te maken met het volgende. Zoals gezegd, de communistische landen zelf werden in stand gehouden door repressie en valse beloften aan de bevolking. Maar natuurlijk is er ook een groot aantal mensen geweest dat daadwerkelijk in de communistische utopie geloofd heeft, zich daarom verbonden met het systeem en dat zich zo heeft weten te handhaven. Dit, en dat geldt ook voor de mensen die in het communisme geloofden in niet-communistische landen, heeft tot gevolg dat het, in analogie met het christelijke geloof niet makkelijk is ‘van je geloof te vallen’ en velen zullen dit tot de dag van vandaag ervaren.

Een andere belangrijke reden voor het voorbestaan van het communisme is geweest dat het kapitalisme als systeem ook niet goed werkt en geen ideologie is die een samenleving duurzaam vooruit kan helpen. Daarom is er deze hele eeuw, door de westerse progressieve intelligentsia gezocht naar een alternatief. Dit werd gevonden in het communisme al of niet verwezenlijkt geacht in bijvoorbeeld de Sovjet Unie en Cuba.

Dat het kapitalisme als economisch systeem niet goed werkt, niet in evenwicht is, kunnen we zien aan de verschillende problemen die opgetreden zijn en nog steeds optreden. 1) De telkens weer terugkerende crisis (of recessies zoals dat nu heet). Hierin heeft Marx dus nog steeds gelijk hoewel de gevolgen, in deze tijd, in ons deel van de wereld, minder ernstig zijn dan honderd jaar geleden of tijdens de crisis van de jaren 1930. Maar in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld  Latijns Amerika of Afrika, betekend de haast permanente crisis armoede voor grote delen van de bevolking. Hierdoor worden we geconfronteerd met migratiestromen van grote aantallen mensen naar de welvarende delen van de wereld, onder andere Europa. Zelfs de Verenigde Staten van Amerika, met miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven en gaarkeukens in de winter, zijn niet in staat om een stabiele rechtvaardige economie te bereiken. 2) De tegenstelling tussen overproductie (landbouw) en schaarste. Deze problemen worden veroorzaakt doordat het kapitalistische vrijemarkt principe, waar de wet van vraag en aanbod bepaalt wat er geproduceerd wordt en hoe, niet goed functioneert. Daarom kunnen we stellen dat het kapitalisme als systeem net zo min als het communisme geen recht weet te doen aan de materiële en niet-materiële verlangens van de wereldbevolking.  In enkele landen zij de scherpe kantjes er zodanig afgeslepen dat we materieel gezien van een welvaartsstaat kunnen spreken, maar niet-materieel, geestelijk, zijn deze landen leeg. De kapitalistische welvaartsstaat heeft namelijk als belangrijkste fundament het op productiegroei en geforceerde consumptie gestoelde vooruitgangsgeloof en dat is een magere basis. De een is zich hier wat meer bewust van dan de ander, maar men ervaart de beperktheid van de verzorgingsstaat zeker als men als werkloze of arbeidsongeschikte geconfronteerd wordt met het feit dat men overbodig is.

Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat erom in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen van dien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei en een beroep kunnen doen op (vrijwillige) solidariteit. Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden.

(Het getypte origineel van dit artikel uit 1991 is op verzoek in te zien).

(Dit artikel heeft van 1991 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

Lees ook het artikel De geschiedenis herhaalt zich uit 1992.

Lees ook het artikel Het Einde van het Kapitalisme uit 2015.

Update 04.03.2019

Dit artikel geschreven zijnde in 1991 is visionair.

Update 02.10.2019

Karl Marx (1818-1883) was een bourgeois, zijn ideeën voor een betere wereld noemde hij wetenschappelijk (de communistische klasseloze maatschappij), komen voort uit de Verlichting en waren een reactie op de uitbuiting binnen het kapitalisme van de 19e eeuw. (Dit wordt verder uitgewerkt wanneer daar tijd voor is).

Update 04.01.2021

2021 Karl Marx is terug, met name zijn analyse van het kapitalisme.

Uit 1991:Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat erom in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei en een beroep kunnen doen op (vrijwillige) solidariteit. Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden’.

Update 15.01.2022 (31 jaar later)

Uit 1991: ‘Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat erom in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei en een beroep kunnen doen op (vrijwillige) solidariteit. Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden’. (Lees Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Uit 1991: ‘Een andere belangrijke reden voor het voorbestaan van het communisme is geweest dat het kapitalisme als systeem ook niet goed werkt en geen ideologie is die een samenleving duurzaam vooruit kan helpen’.

(C) Ronald Puma
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Geschiedenis herhaalt zich

(Geschreven in 1992) (Met updates 2022. Dit artikel is 30 jaar oud)

(Mede geschreven als reactie op Francis Fukuyama ‘Het Einde van de Geschiedenis en de Laatste Mens’ (1992).

“Ik betwijfel of alle filosofie van de wereld erin zal slagen de slavernij op te heffen. Men zal er hoogstens de naam van veranderen. Ik kan mij vormen van dienstbaarheid voorstellen die erger zijn dan de onze omdat zij arglistiger zijn.  Hetzij dat men erin slaagt de mensen te veranderen in domme, tevreden machines die zich vrij achten, terwijl zij onderworpen zijn, hetzij dat men met uitsluiting van menselijke genoegens en verpozingen een arbeidsdrift bij hen ontwikkeld, die even fel is als de belustheid op oorlog bij barbaarse rassen”, aldus de Romeinse keizer Hadrianus over het afschaffen van de slavernij aan zijn opvolger.

“Orwell houdt ons voor dat we ten prooi zullen vallen aan externe onderdrukking. Maar in Huxley’s visie is er helemaal geen Big Brother nodig om de mens zijn autonomie, volwassenheid en geschiedenis te ontnemen. Hij voorzag dat de mens zich met welgevallen monddood zou laten maken en zijn vermogen tot kritisch denken zou laten beroven. Orwell vreesde boekverbrandingen. Huxley vreesde dat hiervoor geen reden zou zijn omdat geen mens nog een boek zou willen lezen. Orwell vreesde dat ons informatie onthouden zou worden. Huxley vreesde dat we zozeer door informatie overstroomd zouden raken dat ons niets anders dan passiviteit en egoïsme zou resten. Orwell vreesde dat de waarheid voor ons verborgen zou worden. Huxley vreesde dat zij zou verdrinken in een zee van trivialiteit. Orwell vreesde dat onze cultuur er een van geketenden zou worden. Huxley vreesde dat onze cultuur er een van trivialiteiten zou worden. Orwell vreesde dat hetgeen wij haten onze ondergang zal bewerkstelligen. Huxley vreesde dat datgene waarvan we houden onze ondergang zouden worden”, aldus Neil Postman in zijn in 1985 verschenen boek Amusing ourselves to death.

Het is 1992 en de Derde Wereldoorlog is begonnen. In tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog die met wapens wordt uitgevochten, maar een Economische Wereldoorlog. Het is de strijd van allen tegen allen, van individu tegen individu. Het door het kapitalisme gecultiveerde egoïsme en eigenbelang heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar op wereldschaal zijn gaan bevechten. De ‘battle ground’ is de ‘markt’ en de inzet is de economische macht en overheersing. Tot in de perfectie uitgevoerde marktstrategieën zorgen ervoor dat bedrijven zich beramen over het veroveren van een volgend continent als markt en handelsoorlogen tussen de verschillende werelddelen moeten de economische suprematie garanderen. Het  kapitalisme kraakt en piept in al zijn voegen onder het gewicht van de uitputting van grondstoffen en energie en de ecologische vernietiging, maar de strijd moet doorgaan.

De oorlog die aan de gang is is een stille oorlog. Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld of delven het onderspit binnen de rijke wereld zelf. Francis Fukuyama, met zijn door velen geprezen constatering van het Einde van de Geschiedenis, waarbij hij stelt dat het liberalisme de enig overgebleven ideologie is, heeft daarom geen gelijk. De triomf van het liberalisme is er slechts op het gebied van de politiek. Op het gebied van de economie heeft het liberalisme, in de vorm van kapitalisme, geleid tot een economische oorlog op steeds grotere schaal die, nu Oost-Europa zich ook tot het kapitalisme heeft bekeerd, pas goed op gang gekomen is, maar in feite al meer dan 200 jaar, sinds de Industriële Revolutie, woedt.

Het liberaal-kapitalistische model is paradoxaal. De door een vooruitgangsgeloof voortgestuwde vrije ontplooiing van het particuliere initiatief, of kortweg gezegd uitgaan van het egoïsme in de mens, is zonder twijfel iets dat de mens goed afgaat en ook veel heeft opgeleverd. Als we ter vergelijking naar de voormalige Sovjet-Unie kijken dan zien we dat juist op dit punt, dat mensen harder en efficiënter voor zichzelf werken, het communistisch systeem niet werkte. Probleem met het kapitalisme is echter dat er geen rem op het systeem zit of dat er op zijn minst (te) laat geremd wordt. De subsidiëring van de Europese landbouw is een goed voorbeeld. Door subsidiëring van het  particuliere initiatief cq het eigenbelang van boeren is er in Europa een geweldige landbouwproductie op gang gekomen, ja zo goed zelfs dat er een overproductie is die vernietigd, opgeslagen of gedumpt wordt met alle nadelige gevolgen die daarmee gepaard gaan. Tevens laat de met deze gigantische productie samenhangende milieuvervuiling zien dat de rem te laat werkt.

Fukuyama heeft Nietzsches ‘laatste mens’ onderdeel gemaakt van zijn betoog. Voor Nietzsche was de laatste mens het grootste schrikbeeld, het is de huidige zelfgenoegzame burger die zich, weliswaar steeds eenzamer, wentelt in materiële luxe zonder zich nog ergens over te bekommeren. Toch sluimert ergens de onvrede omdat de kapitalistische welvaarts- en verzorgingsstaat met al haar materiële genoegens en zekerheden geen recht weet te doen aan de geestelijke verlangens van de mens. Ook de permanente bedreiging van welvaart en koopkracht zorgt voor een chronisch gevoel van onzekerheid. Nietzsche was zijn tijd vooruit, honderd jaar geleden zag hij de onmogelijkheid van het in de praktijk bestaan van een vorm van communisme reeds in, nadat hij de dood van god al geconstateerd had. Hiermee voorzag hij het geestelijke en morele vacuüm waarin de mens in de moderne tijd terecht zou komen wat hij het nihilisme noemde. Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring.

Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken. Hier wordt een identiteitsoorlog gevoerd, een oorlog waarbij het kleinste etnische, religieuze verschil tussen mensen genoeg is om elkaar te bevechten en te vermoorden.

De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op.

Volgens Karl Marx herhaalt de geschiedenis zich eerst als tragedie en daarna als klucht. Friedrich Hegel zegt: “De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren”.

(Het getypte origineel van dit artikel uit 1992 is op verzoek in te zien).

(Dit artikel heeft van 1992 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

Lees ook het artikel  Het Einde van het Communisme uit 1991.

Update 2016

Het artikel uit de NRC van 1992 (24 jaar geleden) op basis waarvan ik constateerde dat er economische vluchtelingen vanuit Afrika naar Europa kwamen en waarvan sommigen verdronken in de Middellandse zee. Sindsdien zijn er tienduizenden mensen in de Middellandse zee verdronken. Ik baseerde hierop in 1992 mijn analyse van de grote economische ongelijkheid in de wereld: ‘De oorlog die aan de gang is is een stille oorlog. Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld.’ Hieraan verbond ik de noodzaak dat Afrika zich economisch zou ontwikkelen om de migratie tegen te gaan (Zie Dossier Vluchtelingen).

nrc-1992-over-economische-vluchtelingen

De Mexicaanse ondernemer Carlos Slim (screenshot onder uit 2012) is een van de rijkste mensen in de wereld. In bovenstaand artikel maakte ik een toekomstvoorspelling: ‘Het is 1992 en de Derde Wereldoorlog is begonnen. In tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog die met wapens wordt uitgevochten, maar een Economische Wereldoorlog. Het is de strijd van allen tegen allen, van individu tegen individu. Het door het kapitalisme gecultiveerde egoïsme en eigenbelang heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar op wereldschaal zijn gaan bevechten. De ‘battle ground’ is de ‘markt’ en de inzet is de economische macht en overheersing. Tot in de perfectie uitgevoerde marktstrategieën zorgen ervoor dat bedrijven zich beramen over het veroveren van een volgend continent als markt en handelsoorlogen tussen de verschillende werelddelen moeten de economische suprematie garanderen’. 

Carlos Slim 2
Screenshot 2012. Carlos Slim, een van de rijkste ondernemers in de wereld. Het internationale kapitalisme is de nieuwe oorlog, het gaat om het beheersen van (wereld)markten.

Update 03.07.2017

Dat het ‘Einde van de Geschiedenis’ van Fukuyama niet bereikt is is de laatste jaren door steeds meer mensen erkend. Dat het Einde van de Geschiedenis bereikt was of zou kunnen worden bereikt heb ik nooit geloofd (zie boven), daarvoor moet je eerst de historici lezen en daarna de filosofen. Ik heb de opvatting van Fukuyama eigenlijk altijd meer als een wensdroom gezien.

‘De triomf van het liberalisme is er slechts op het gebied van de politiek’, (zie boven) hier was zelfs ik te optimistisch. Dat erken ik. Ik zag het (gekozen) economisch systeem dat we kennen als kapitalisme als grootste probleem (op sociaal gebied en op ecologisch gebied). Tevens moet de tekst gelezen worden zoals in 1992 toen nagenoeg iedereen het failliet van het communisme heeft gezien als de overwinning van het liberaal-kapitalisme, later door anderen neoliberalisme genoemd. Ik schreef echter ook dat alles zou terugkomen: “……vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor”. 

Een veelvoorkomend misverstand over de herhaling van de geschiedenis is dat de geschiedenis zich op dezelfde manier herhaalt. Maar, zoals de filosoof Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) heeft geschreven, de geschiedenis herhaalt zich telkens op een andere manier: hetzelfde op een andere manier: eadem sed aliter in het Latijn. Dit komt door de onveranderlijkheid van de mens die, in nieuwe situaties, dezelfde fouten blijft maken.

Update 16.03.2018 (26 jaar later)

De constatering dat de geschiedenis zich herhaalt is echter geen reden voor fatalisme of passiviteit. Het is mogelijk van de geschiedenis en de fouten uit het verleden te leren, maar helaas blijkt dat de meeste politici niet de morele wijsheid hebben om fouten te vermijden. We zien dat ook in deze tijd. Daarom kijken we ook zo op naar mensen die moreel hoogstaand zijn: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King (ea.). Voor mij persoonlijk is dat Václav Havel (1936-2011), een schrijver/kunstenaar/filosoof die president van een land, Tsjechië, werd. Hij was 20 jaar politiek dissident tegen het communistische bewind na WO2 (werd hiervoor vaak in de gevangenis gezet). In 1990, na de geweldloze ‘Fluwelen Revolutie’ (want zonder geweld) werd hij tot president gekozen en bleef dat 13 jaar. Als hij sprak zag je een bedachtzame man die een dienaar van zijn land was, hoewel hij nooit de ambitie had om president te worden, dat is een speling van het lot die hij accepteerde. Een mooie tijdloze uitspraak van hem en die alleen iemand met veel wijsheid kan doen is: “Zoek mensen die de waarheid zoeken, maar vlucht voor mensen die de waarheid gevonden hebben”. Hij schreef diverse boeken waarin humanistische opvattingen doorklinken. Hij heeft het idee van de Griekse filosoof Plato (300 jaar voor Christus) waargemaakt: filosofen zijn het beste in staat om te regeren. De titel van een van zijn boeken is ‘Living in Truth’, mooi vertaald in ‘Poging om in de waarheid te leven’. (Meer: Václav Havel). Hij is de westerse pendant van Nelson Mandela, maar er zijn maar weinig mensen die het zien.

Vaclav Havel (C) Ronald Puma
Postzegel uit 1990 met het portret van Havel.

Uit deze tijd: Malala Yousafzai is een Pakistaans meisje (nu een jonge vrouw van 19) dat in 2012 door islamitische fundamentalisten door het hoofd werd geschoten enkel omdat ze voor onderwijs aan meisjes was. Ze overleefde, kreeg de Nobelprijs en ze gaat door met haar strijd voor onderwijs aan vrouwen.

Update 29.12.2018

De president van de Verenigde Staten van Noord Amerika ziet handelsoorlogen als een noodzakelijk en gewenst middel om de economische positie van zijn land te versterken. Dat handelsoorlogen als een legitiem middel werden gebruikt zag en voorspelde ik in 1992 (zie boven) en dat hangt samen met de werking van het kapitalisme als economische ordening.

Update 04.03.2019

Dit artikel geschreven zijnde in 1992 is visionair (ik stuurde het in 1992 naar de Volkskrant en de Groene Amsterdammer).

Francis Fukuyama is aanstaande zondag 10 maart 2019 te gast in tv programma Buitenhof. De analyse van hem uit 1992 was mede de aanleiding voor mijn artikel ‘De Geschiedenis herhaalt zich’ in 1992. Ik denk dat het allemaal ter sprake zal komen.

Ik zocht nog even op wat hij toen zei: “De gebeurtenissen waarvan we getuigen zijn, betreffen niet enkel het einde van de Koude Oorlog, of het voorbijgaan van een specifiek tijdperk uit de naoorlogse geschiedenis, maar het einde van de geschiedenis als dusdanig: namelijk, het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur”. 

Op Wikipedia staat een mooi overzicht met daarbij kritiek op zijn werk.

Ik zag het in 1992 als een wensdroom (die niet uit zou komen de mens kennende). Als we kijken wat er in 27 jaar na 1992 is gebeurd zien we zijn theorie beslist niet uitkomen. De hele gedachtegang is Amerikaans, het doet denken aan wat de VS wilden in Irak in 2003: ze wilden democratie opleggen, het werd een groot drama. Tevens wordt er uitgegaan van een kapitalistische economische ordening als enig denkbaar systeem en dat is niet juist. Het deugt totaal niet. Deze opvattingen en politiek moeten we categorisch afwijzen. De huidige president laat zien dat we diep wantrouwen moeten hebben tegenover de hele Amerikaanse politiek.

In 2015 schreef ik mijn artikel ‘Het Einde van het Kapitalisme’. Hierin komen al de crises aan bod die we in deze tijd zien.

‘Economie is de voortzetting van oorlog met andere middelen’, lees hier de uitleg: Economie als oorlog

Update 06.05.2020

De coronacrisis als uitvloeisel van een economisch systeem: Coronacrisis

Update 09.05.2020

History repeats itself (eadem sed aliter); capitalism will lead to ecological (climate change) and social (migration) disaster; everything will come back: nationalism, fascism, religion (fundamentalism), communism, monarchy, war. (Written by me in 1992. Read above).

Denken dat het einde van de geschiedenis bereikt kan worden is hetzelfde als geloven in een communistische heilstaat, een klasseloze maatschappij en arbeidersparadijs waarin alle belangen gelijk zijn. Het is de seculiere heilsverwachting van het kapitalisme waar de vrije markt voor welvaart voor allen zal zorgen. Het is een dwaling (helaas).

Een nieuwe partij voor de 21e eeuw die een eind moet maken aan de illusieloze, illusoire politiek van het heden: Humanistisch Sociale Partij

Update 05.01.2021 (29 jaar later)

De coronapandemie en de daaruit voortgekomen economische crisis (die eigenlijk nog moet beginnen (na het aflopen van de steunpakketten, die een soort economisch infuus zijn (veel bedrijven zijn failliet) legt veel bloot dat voorheen niet werd gezien of bewust werd ontkend. De meest opvallende zaken in deze tijd die ik zelf 30 jaar geleden al noemde zijn dat de ‘vrije markt‘ niet goed werkt en alles kan regelen. Tevens is het hele beginsel van de ‘terugtredende overheid’ op zijn retour (noemde ik toen ‘modieus’). 30 jaar geleden zei ik dat we juist een sterke overheid nodig hebben, die ook op economisch gebied meer zou moeten gaan regelen. Ik zei en schreef toen expliciet: we hebben een sterke overheid nodig die opkomt voor de werkers. Geen planeconomie zoals in het communisme maar gedegen keuzes waarbij het milieuaspect een grote rol moet spelen.

We gaan nog wat meemaken dit jaar.

Update 13.11.2021

Lees hier Dossier Coronapandemie

Update 15.01.2022 (30 jaar later)

Uit 1992: ‘Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken. Hier wordt een identiteitsoorlog gevoerd, een oorlog waarbij het kleinste etnische, religieuze verschil tussen mensen genoeg is om elkaar te bevechten en te vermoorden’.

Een nieuwe Koude Oorlog met dreiging en angst voor ‘de Russen’ (lees Dossier Geopolitiek). Een vijand en conflict geeft een identiteit en laat zien wie we zijn en waar we voor staan. Politici hebben niet de creativiteit om uit de tredmolen van de geschiedenis te stappen en nieuwe oplossingen te bedenken voor oude problemen. Ze leven nog in de 19e en 20e eeuw en denken ook zo.

Uit 1992: ‘Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring’. (Lees ook Friedrich Nietzsche (1844-1900 over identiteit en religie).

Alles komt terug.

De pandemie die de wereld getroffen heeft verscherpt tegenstellingen die er al waren, nationaal en internationaal.

Update 24.02.2022 (30 jaar later)

Oorlog in Oost-Europa. Territoriumdrift en geopolitiek van Rusland. In de jaren 1990 na de val van het communisme begon de ideologische strijd al. De Tweede Wereldoorlog (ca 50 miljoen doden inclusief de grootse massamoord in de geschiedenis) kwam voort uit de de Eerste Wereldoorlog (ca 20 miljoen doden (de getallen verschillen). Laten we hopen dat de Derde Wereldoorlog niet voortkomt uit de Tweede Wereldoorlog.

Uit 1992 (30 jaar geleden) ‘Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken. Hier wordt een identiteitsoorlog gevoerd, een oorlog waarbij het kleinste etnische, religieuze verschil tussen mensen genoeg is om elkaar te bevechten en te vermoorden’.

Lees ook Dossier Geopolitiek (begonnen in 2014) waarin uitgelegd wordt wat de motieven van landen zijn voor hun handelen en dat alle landen met dezelfde maatstaven moeten worden beoordeeld. Tevens een analyse van de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Uit Dossier Geopolitiek geschreven in 2014:

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte (wapen)handel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen‘.

Uit Dossier Vluchtelingen (over Rusland dat Syrië steunt) in 2015:

‘De president van Rusland, Poetin (een KGB (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) ambtenaar in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen’.

Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken. (Uit de context van Marshall McLuhan).

Waar is Frances Fukuyma NU?

Niets wat hier geschreven is vanaf 1992 wordt aangepast of verwijderd.

Uit 1992: History repeats itself (eadem sed aliter); capitalism will lead to ecological (climate change) and social (migration) disaster; everything will come back: nationalism, fascism, religion (fundamentalism), communism, monarchy, war. (Written by me in 1992. Read above).

Zelfs de dreiging van een oorlog met kernbommen is terug. De MAD doctrine uit de jaren 1980: de Mutual Assured Destruction/De wederzijds gegarandeerde vernietiging.

“Een doel dat onrechtvaardige middelen nodig heeft is geen rechtvaardig doel”. (Karl Marx 1818-1883, filosoof en politiek denker, criticus van het kapitalisme).

“An end that requires unjust means is not a just end.” (Karl Marx1818-1883, philosopher and political thinker, critic of capitalism).

Uit 1992: (zie boven) Volgens Karl Marx herhaalt de geschiedenis zich eerst als tragedie en daarna als klucht. Friedrich Hegel zegt: “De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren”.

“History repeats itself, first as tragedy, second as farce”. (Karl Marx 1818-1883).

De mens is speelbal van de geschiedenis.

Update 25.05.2022

Oekraïne 2022: ruim 100 jaar terug in de tijd, naar de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), met artilleriegevechten, tanks die door akkers ploegen, vrouwen die verkracht worden, burgers die geëxecuteerd worden, soldaten in loopgraven, het veroveren van terrein en heel veel doden.

Na de Tweede Wereldoorlog (ca 50 miljoen doden inclusief de grootste massamoord uit de geschiedenis)(1940-1945) zeiden de mensen “Nooit meer oorlog”. Veel heeft de mensheid niet geleerd.

Momenteel gaat het de verantwoordelijken er om hoe de oorzaak van de oorlog in de geschiedenisboeken terecht komt, want het Westen mag natuurlijk nooit een rol gespeeld hebben. Te denken valt aan breekpunt 2014 toen de tegenstelling Westen-Oekraïne nog in een geopolitieke slipstream na de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog zat en er volop handel met Rusland gedreven werd. (Zie boven).

Overigens is het niet uit te sluiten dat we met China een zelfde conflict krijgen, want westerse opportunisme en eigenbelang speelt hier ook…..

Update 09.07.2022

Boeiend interview met Francis Fukuyama in de Volkskrant vandaag met een terugblik op zijn boek van 30 jaar geleden. (Ik kom er nog op terug als er tijd voor is). Ook een artikel over bootvluchtelingen (migranten met een economisch motief om te vertrekken uit hun land) uit Afrika, hier schreef ik ook 30 jaar geleden al over.

Update 07.08.2022

De inkt was nog niet droog van de Update ruim 2 maanden geleden (zie boven): ‘Overigens is het niet uit te sluiten dat we met China een zelfde conflict krijgen als met Rusland, want westerse opportunisme en eigenbelang speelt hier ook…..’. De kwestie Taiwan. China is groot gemaakt door het westen, door globalisering en wereldhandel. Hun aanspraak op Taiwan is toch bekend, is het dan verstandig er naar toe te gaan…(misschien later meer).

Lees ook: Oorlog en Vrede of hoe het mogelijk was geweest van de geschiedenis te leren.

Update 30.09.2022

De geschiedenis herhaalt zich altijd omdat er geen politiek leiders zijn die de intelligentie hebben om er van te leren en oorlog, geweld en lijden te voorkomen.

History always repeats itself because there are no political leaders who have the intelligence to learn from it and prevent war, violence and suffering.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in cultuur, filosofie, journalistiek, politiek, religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Albert Camus (1913-1960)

(Geschreven in 2013) (Met Updates 2021)

Vandaag 7 november 2013 is de 100e geboortedag van de schrijver/filosoof/journalist Albert Camus (1913 – 1960). Albert Camus is een bijzondere filosoof en schrijver, hij ging verder op het pad van Nietzsche en Schopenhauer: nadenken over en leven in een wereld zonder god. Geen geringe opgave. In het Engelse filosofiemagazine Philosophy Now van deze maand (Issue 98) staan enkele mooie actuele artikelen over Camus.

“Existence itself has no meaning; but we can choose to give meaning to our own existence. That is the power of humanity, and perhaps the key message of Existentialism. Accept the futility and the absurdity of existence, and push on. As long as we are alive, we are holding death at bay”. 

Albert Camus heeft in zijn filosofie de Griekse mythe van Sisyphus opgenomen. Sisyphus is de persoon die door de goden ertoe is veroordeeld om een steen een berg op te duwen, telkens als de steen boven is rolt hij weer naar beneden en begint het omhoogduwen opnieuw. In tegenstelling tot anderen, die dit als een zware taak zien, heeft Camus Sisyphus als een gelukkig mens gezien. Daarin zit de taak van de mens. In Philosophy Now staat:

“Sisyphus’s rock, in one sense, represents the countless futile tasks that mark our lives. But in another sense, the rock represents life itself. Our lives are the rocks we push. To cease to push them is to cease to live. It is, Camus points out, our ability to think that gives meaning to this story. Every second of every day in which we live, we can say with certainty “I’m not dead yet”. Death may have the last laugh, yet while we’re alive, we may feel his sting, we do not feel his scythe (zeis), and we can choose to smile back at him in contempt (minachting)“. 

Ondanks alle tegenslag en ellende die een mens kan treffen is door blijven gaan het devies. Dit doet ook ook aan de stoïcijnse levenswijze denken.