Dossier Broeikaseffect (CO2)

(Geschreven in 1981)

Update 2021. De conclusies zijn dit jaar 40 jaar oud.

Update 2014, 33 jaar later, conclusies van het Verenigde Naties IPCC klimaatrapport.

Update 2018: besluit sluiting kolengestookte centrales, zie onder.

Enkele conclusies uit 1981 uit mijn afstudeerscriptie (HBO) over het bouwen van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, het milieu, CO2, broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

 • “Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt de hoeveelheid koolstof die er in zit als kooldioxide vrij. Kooldioxide is op zichzelf een niet toxisch gas, maar de concentratie ervan in de lucht heeft een belangrijke invloed op het klimaat. (…..). De warmte kan er dus wel in maar er moeilijk meer uit en daardoor ontstaat het zogenoemde broeikaseffect. (….).”
 • “De toename van het CO2 gehalte kan dus een temperatuurverhoging veroorzaken, hoewel die nog maar nauwelijks waarneembaar is. De verdubbeling van het CO2 gehalte zou de temperatuur op gematigde breedtes met 2 graden verhogen. (…). De poolijskappen zouden smelten en de zeespiegel stijgen. Vooral voor Nederland zou zoiets ernstig zijn (Breda aan Zee).”
 • “Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”
 • “Er heerst nog grote onzekerheid over de effecten die de verhoogde CO2 concentratie in de lucht zal hebben. Het probleem is dat er niets tegen de CO2 emissie te doen is, vandaar dat er in de toekomst misschien een radicale vermindering van het stoken van fossiele brandstoffen nodig zal zijn.”
 • “Het doel zal moeten zijn om het totale (energie)elektriciteitsverbruik drastisch te beperken of te stabiliseren. Er zal veel meer dan tot nu toe het geval is gezocht moeten worden naar energiebronnen die geen negatieve effecten op het milieu hebben zoals de zogenaamde stromingsbronnen wind en zon.”
 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

(Deze laatste zin vond men te dramatisch klinken, maar ik behaalde mijn diploma en onderwijsbevoegdheid).(Lerarenopleiding Gelderse Leergangen Nijmegen, vak aardrijkskunde (en geschiedenis).

(Cursivering en vet is gedaan bij plaatsing op dit blog).

(Deze afstudeerscriptie heeft vanaf 1981 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

(De hele afstudeerscriptie is op verzoek te lezen als PDF, 60 pagina’s).

Update 13 april 2014 (33 jaar later, conclusies Verenigde Naties klimaatgroep IPCC)

(Tekst NOS): Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kunnen afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat staat in het laatste deel van een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat is gepresenteerd in Berlijn. Ondanks alle maatregelen om de uitstoot te beperken, steeg de uitstoot van CO2 in de afgelopen 10 jaar sneller dan ooit. Dit komt door de wereldwijde groei van de welvaart.

De energieproductie levert de grootste bijdrage aan de uitstoot, met 35%. Zonder stevige nieuwe maatregelen dreigt de temperatuur aan het eind van deze eeuw 3 tot 5°C hoger te worden dan voor de industriële revolutie. Vergeleken met nu zou de temperatuur 2 tot 4 graden stijgen.

Eerder spraken wereldleiders af dat de temperatuur met maximaal 2 graden zou mogen stijgen. Dit betekent dat de uitstoot in 2030 moet liggen op het niveau van 2010. In de jaren daarna moet de uitstoot verder dalen. Dit kan volgens het IPCC alleen als er een overgang komt naar een klimaatneutrale economie zonder fossiele brandstoffen, waarbij geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Volgens de VN moeten landen overschakelen op duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en biomassa.

(Hoeveel gelijk kan men krijgen).

Sinds 1990 brengt het IPCC eens in de zeven jaar een rapport uit met de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatverandering. Het doet dit in drie delen. Vandaag werd het derde deel gepresenteerd in Berlijn. De eerste twee delen verschenen in september en vorige maand.

Update 27.07.2015 (34 jaar later)

Een groep wetenschappers heeft een rapport geschreven waarin staat dat zelfs 2 graden temperatuurstijging veel meer invloed op het klimaat kan hebben dan waaraan men tot nu toe dacht. De analyses worden niet door alle wetenschappers gedeeld, dat moet erbij gezegd worden.

Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem.

Op een bepaald moment, wanneer weten we niet, maakt het niet meer uit of er geen verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas meer plaatsvind, het duurt dan weer eeuwen voor de temperatuur zal gaan dalen in plaats van stijgen, de gevolgen zullen echter voortduren: stijging van de zeespiegel, klimaatverandering, veranderende oceaanstromingen en smeltende ijskappen. 

Wat vaak vergeten wordt te vermelden in de klimaatdiscussie is de exponentiële bevolkingsgroei. Er zijn nu 7 miljard wereldbewoners en de bevolkingsgroei gaat door naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners eind van deze eeuw. (In het jaar 1800, pas 215 jaar geleden, waren er 1 miljard wereldbewoners, in 1960 3 miljard). Zeer veel mensen wonen in kustgebieden die klimaatgevoelig zijn, dus een zeespiegelstijging kan miljoenen mensen op drift doen raken (klimaatvluchtelingen) Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel en het is in economische zin de belangrijkste helft. In mijn afstudeerscriptie staat ook de zin: “Breda aan zee”….

Het heeft met menselijke hoogmoed te maken, de mens als ‘kroon op de schepping’. De meeste mensen hebben de illusie dat de mens ‘in control’ is. Dat is natuurlijk niet zo, de mens is een nietig wezen in een oneindig heelal. De natuur gaat haar eigen gang, met of zonder mens. Als je ’s ochtends onder een warme douche staat en je begrijpt niet dat het pure luxe is, ontgaat je iets……

Update 01.10.2015

In de Volkskrant vandaag een artikel over een leidinggevende bij de Engelse Bank die ervan uitgaat dat klimaatsverandering een gegeven is. Hij maakt zich in eerste plaats zorgen om de financieel-economische gevolgen, want hij ziet in dat de mens misschien heel veel fossiele brandstoffen ongebruikt zal moeten laten en in de grond moet laten zitten of zeer dure technieken nodig zijn om schadelijke uitstoot tegen te gaan. Dit zal zal een grote impact hebben op al die bedrijven en investeerders die in fossiele brandstoffen handelen of delven en daarmee op de economie als geheel.

Onbedoeld legt hij een aspect bloot waar het kapitalisme als economisch systeem heeft gefaald: korte termijn denken en handelen. Hij zegt dat ze in de financiële wereld en in de krediet verschaffing 3 jaar vooruit kijken, hooguit 10 jaar….

Update 14.12.2015 (34 jaar later)

195 landen hebben tijdens de klimaattop in Parijs besloten het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, meer gebruik te gaan maken van alternatieve energiebronnen en op deze wijze de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1.5 graden in deze eeuw.

Update 16.12.2015

Dit jaar heeft Nederland de grootste hoeveelheid kolen gebruikt in 25 jaar. Dit komt door de drie nieuwe kolencentrales die in gebruik zijn genomen.

Update 05.02.2016 

(Laatste Update bij dit bericht, er is niets meer aan toe te voegen).

-De maximumsnelheid op veel autowegen gaat omhoog naar 130 km. Het is bekend dat autorijden luchtvervuiling veroorzaakt. Tevens overlijden mensen in Nederland eerder door het zogenoemde fijnstof.

-Volkswagen heeft jarenlang doelbewust voor extra luchtvervuiling gezorgd door sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de uitstoot van schadelijke stoffen hoger was dan toegestaan.

-Shell wil de komende decennia het beleid van het delven van fossiele brandstoffen niet aanpassen.

Bovenstaande 3 feiten van de afgelopen week doen denken aan een longkankerpatiënt die in het ziekenhuis ligt te roken.

Update 18.05.2018 (Extra Update)

De cirkel is rond. In 1981 bouwde men nieuwe kolengestookte centrales, nu gaan ze dicht vanwege de milieueffecten, zie boven.

De 2 oudste kolengestookte centrales moeten in 2025 sluiten, de andere in 2030, zo is vandaag besloten door de regering.

Update 24.11.2018 (Extra Update)

De kolengestookte elektriciteitscentrale in Nijmegen wordt afgebroken, er komen zonnepanelen voor in de plaats. Dit is de centrale waar ik op 26 maart 1981 iemand interviewde voor mijn scriptie. De centrale heette toen PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij ). De naam en eigenaar veranderde vele malen door de jaren heen (NUON, Electrabel).

Update 02.08.2019 (Extra Update)

 • ‘Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem’. (Geschreven in 2015). De Australische wetenschapper en klimaatexpert Dr Joëlle Gergis vraagt zich in een artikel af of het beruchte ‘tipping point’ nu al is bereikt. De nieuwste berekeningen noemt zij schokkend. De eerdere berekeningen van het IPCC uit 2013 zijn waarschijnlijk te optimistisch en een stijging van de gemiddelde temperatuur van 2.8 tot 5.8 is mogelijk. In deze eeuw 2.9 tot 3.4. Zelfs de doelstelling van 1.5 tot 2 zal ernstige effecten hebben zoals smeltend ijs op Groenland en Antarctica en sterke stijging van de zeespiegel en extreem weer zoals droogte. 
 • Veelzeggende cijfers: er is sinds de Industriële Revolutie 300 miljard ton CO2 in de atmosfeer gekomen door het gebruik van kolen, olie, gas, bruinkool ed.
 • Men berekent het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer: 280 in de tijd voor de Industriële Revolutie, nu 410, over 40 jaar 560 (een verdubbeling).

Het artikel: Joelle Gergis

Update 25.09.2019 (Extra Update)

De wereld is in rep en roer over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde. De tegenstellingen nemen groteske vormen aan. Aan de ene kant het 16 jarige meisje Greta Thunberg met een emotionele speech. Zij neemt erg veel op haar schouders en mag wel uitkijken voor haar eigen gezondheid. Er ligt massahysterie op de loer. Aan de andere kant Leon de Winter met zijn columns in de telegraaf, hij ontkent klimaatverandering en voert deskundigen op die dat zeggen, het zijn uitzonderingen. Klimaathysterie (ook de ontkenners) is niet goed en niet nodig, er moet gehandeld worden, in  de eerste plaats door de verantwoordelijke politici. Veel mensen ontkennen de klimaatverandering omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Die zullen groot zijn. De hele discussie neemt bizarre vormen aan met links – rechts tegenstellingen en polarisatie binnen de klimaatdiscussie. De vraag is welke richting dit op zal gaan.

Ik denk aan mijn conclusies uit 1981:

 • 1) Minder fossiele brandstoffen gebruiken, dus vooral minder kolen en olie, want gas geeft de minste vervuiling.
 • 2) Meer gebruik maken van zonne- en windenergie.
 • 3) Ieder product moet een directe relatie hebben met de impact op het milieu.
 • 4) Energiebesparing. Zuinig zijn met het gebruik.
 • 5) “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Deze zin vond men toen te dramatisch).
 • Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

Update 07.10.2019 (Extra Update)

Tv programma Tegenlicht van de VPRO liet zien dat Shell in 1987 al een rapport over klimaatverandering schreef, later werd het afgezwakt. In de jaren 1980 was er al het vermoeden van opwarming door CO2 in de atmosfeer en het broeikaseffect (zie boven).

Update 19.09.2020 (Extra Update)

Misschien een omslag in het denken van de verantwoordelijken. Ursula von der Leyen (1 jaar jonger dan ondergetekende) voorzitter van de Europese Commissie (uitvoerend orgaan van de Europese Unie) zei deze week dit: ‘Ons huidige verbruik van grondstoffen, energie, water, voedsel en landgebruik is niet houdbaar. We moeten onze consumptie en productie, hoe we leven en werken, eten, verwarmen en vervoeren, veranderen.’  Dit is wat ik zelf in 1981 in andere woorden zei en in de jaren 1990 werkte ik dit verder uit. 

Update 12.12.2020 (Extra Update) (5 jaar na Klimaatakkoord Parijs en 40 jaar na mijn afstudeerscriptie).

In de Volkskrant een balans.

De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog steeds. De opwarming word nu berekend op +1.2 graad warmer. De huidige trend met de plannen zoals die nu zijn is +3 graden. Voor 2030, dus in 10 jaar, moeten de emissies halveren. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nul zijn, dus in 30 jaar. Als dat gehaald wordt is dat een bijzondere prestatie van de mensheid, misschien net zo bijzonder als alle uitvindingen tot nu toe samen. Overigens gaat de opwarming dan natuurlijk door, want, zoals eerder gezegd, heeft het klimaat geen aan-uit knop zodat bij een nul uitstoot de ijskappen en gletsjers direct weer weer aangroeien en de permafrost stopt met ontdooien en het laten ontsnappen van methaangas, daar gaat misschien wel 100 jaar overheen (misschien net zoveel tijd als nu de CO2 in de lucht gebracht is).

De wereld zal echter niet vergaan, de mens is adaptief, past zich aan, dat heeft de geschiedenis laten zien, Suvival of the fittest van Darwin is er op gebaseerd (vaak verkeerd begrepen als ‘de sterkste wint’, dit moet zijn degene (soort) die zich ‘het beste aanpast wint’). Ondergelopen delen van de wereld worden verlaten. Extreem weer zal tot schade leiden, maar die zal telkens worden hersteld. Er is bijvoorbeeld nu al Nederlandse wijn, dat zal toenemen. Dat er veel onrust zal zijn door migratie en economische schade is dan wel zeker, dit is nu al gaande. We zitten midden in een proces van de verdeling van schaarste, niet alleen tussen de rijke landen en de arme landen, maar ook binnen de rijke landen zelf waar nu al een welvaarts/vermogenskloof is. Ik schreef er elders over.

Het artikel in de Volkskrant is hier te lezen: https://www.volkskrant.nl/ts-b1dc59c3

Update 09.08.2021 (Extra Update)

Vandaag een nieuw rapport van het IPCC. De wereld wordt geteisterd door door droogte veroorzaakte bosbranden. Uit mijn conclusies 40 jaar geleden:

“Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”

Ondanks alles moeten de wetenschappers de lange termijn effecten onderzoeken, want niet iedere extreme regenbui en periode van droogte heeft met klimaatverandering te maken. Alarmisme is niet goed, de mensheid heeft de technische middelen om te veranderen, maar dan zal het economisch systeem kapitalisme moeten veranderen en zal er een herverdeling van welvaart en vermogen nodig zijn….

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Een dramatisch rapport van de IPCC vandaag op basis van 14.000 (veertienduizend) onderzoeken, het rapport is 500 pagina’s dik. Wat schreef ik in de jaren 1990: ‘We beleven een goed gedocumenteerde ondergang’ (omdat er toen ook al veel onderzoeken waren) en ‘Mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’ (omdat we over de verdeling van schaarste praten).

Neem voor interviews contact op via ronaldpuma.nl.

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

Contact opnemen over bovenstaande en de fotografie kan via ronaldpuma.nl.

Fotogalerij:

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

Geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Post

(Geschreven in 2017) (Met Update 2021, 4 jaar later)

Een klein maar exemplarisch stukje in de Volkskrant vandaag (05.12.2017, pagina 8) van hoe het níet moet op een arbeidsmarkt en in een maatschappij.

Het gaat over de postmarkt. Dit verhaal begint al in de jaren 1990 toen er een liberaliseringsgolf over de wereld trok. Het communisme was (terecht) ten onder gegaan en de liberaal-kapitalistische heilstaat was aan gebroken. De economie zou floreren door de opkomst van nieuwe technologieën en internet. (Dat er bubbels aan het ontstaan waren was nog niet duidelijk). Alle staatsbedrijven moesten worden geprivatiseerd en naar de ‘markt’: energievoorziening, woningbeheer, betalingsverkeer, de banken en de postbezorging. PPT (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) werd KPN en TNT, uit de laatste kwam TNT Express en PostNL. Over PostNL gaat het hier.

350 postsorteerders eisen een nabetaling van 5 miljoen euro vanwege een door PostNL gehanteerde schijnconstructie. De postsorteerders, 350 Polen, Portugezen en Nederlanders, doen het vervelende werk van in de avond en nachturen sorteren van pakketjes (honderden pakketten per uur). Zij verdienen net iets boven het minimumloon terwijl ze eigenlijk volgens de CAO van PostNL betaald zouden moeten krijgen. De schijnconstructie is dat de postsorteerders via een uitzendbureau bij PostNL werken. Het uitzendbureau is speciaal voor dit doel opgezet (het zou niet verbazen als dit door PostNL zelf is gedaan, maar dat is niet duidelijk). PostNL bespaart zo 1 miljoen euro per jaar.

Dit hele verhaal is natuurlijk zoals het niet moet, het is puur kapitalisme: zo goedkoop mogelijk produceren tegen de laagste prijs. Wat ook opvalt is dat er sprake is van Polen en Portugezen, dit zijn de mensen die meer verdienen dan in hun eigen land (zelfs met onderbetaling hier), ze stellen geen vragen en werken hard (ik schreef er eerder over in Dossier Migratie: Dossier Migratie (Met Updates)

Een besparing van 1 miljoen is goed voor de bedrijfsresultaten en de aandeelhouders en in de mooie jaarverslagen zullen ronkende teksten staan van hoe goed het allemaal gaat met het bedrijf. De eigenaren zullen in hun auto’s uit de A-klasse naar hun vrijstaande huizen rijden in de bosrijke buitenwijken van een stad en kerst vieren met dure pakjes onder de boom en trots zijn op hun prestaties.

Bij een inspectie bleek de gang van zaken en vakbond FNV heeft een rechtszaak aangespannen.

Er zijn nog meerdere ontsporingen met betrekking tot de post. 10 jaar geleden werd de postbode afgeschaft en kwam de postbezorger. Er moest concurrentie komen in de postbezorging, wat 1 normaal betaalde baan was werden 2 slecht betaalde banen (er worden door e-mail steeds minder brieven bezorgd, dat speelt natuurlijk ook een rol). Ook bekend van een paar jaar gelden is de pakketbezorger als zzp-er, als schijnzelfstandige, geen vast contract meer, maar hard werken voor weinig geld en de onkosten en verzekeringen zelf dragen. Er zijn rechtszaken gevoerd om mensen weer in vaste dienst te krijgen en het schijnt dat dit is veranderd.

Ik schreef er al vaak over: dat hele ‘populisme’ is terug te voeren op sociaal-economische omstandigheden. Mensen zijn de afgelopen jaren afgeknepen en uitgebuit maar ze komen uit bij de verkeerde politici die een zondebok als schuldige aanwijzen. De nieuwe politicus die nu in de peilingen omhoog schiet is een intellectueel warhoofd met een jongensachtig uiterlijk en een zeker charisma (voor veel vrouwen aan aantrekkelijke man zogezegd), maar hij spreekt teksten uit waar geen touw aan vast te knopen is. Een mengelmoes van standpunten (zijn analyse van een partijkartel deel ik, maar ik zie het breder en dat is de economisch-politieke elite). Pim Fortuyn was ook een charismatisch man, hij begon 15 jaar geleden in de achterstandswijken van Rotterdam, waar de sociale ellende was terechtgekomen, met een verkiezingswinst. Veel mensen hebben in hem iemand gezien die tegen de heersende elite inging (die economisch-politieke elite) (ik was geen aanhanger van hem). Tot hij werd vermoord (2002) door een op hol geslagen milieufundamentalist. Sindsdien hebben we een brede en groeiende onderstroom gezien van onvrede in de samenleving en de politiek en toen moest de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 nog beginnen. Mw Verdonk en hr Wilders volgden. Wilders wordt nu ingehaald door die nieuwe politicus.

Veel zal het niet helpen omdat de ware oorzaken van de problemen niet worden aangepakt: vaste banen, betaalbare huizen, betaalbare gezondheidszorg, goed onderwijs, veiligheid op straat, verkleining van de welvaartsverschillen enzovoort. Maar de politiek loopt al jaren achter de feiten aan. Nederland wordt kort samengevat heel slecht bestuurd, het is allemaal korte termijndenken en bovendien is er pure machtspolitiek, want wees niet naïef, alles wat niet binnen het kader past word buitenspel gezet. Al die partijen die de afgelopen 25 jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen (VVD, CDA, PvdA, D66) hebben allemaal boter op hun hoofd en we hebben er 20 jaar politiek geharrewar door gekregen. Vooral de sociaal-democratie heeft het laten afweten, ze zijn helemaal mee gegaan met de liberalisering en de privatisering en hun stemmers en achterban hebben ze in de steek gelaten (ik heb dit al zo vaak gezegd oa in Dossier PvdA/SP: Dossier PvdA / SP (Met Updates)

Het verbaasd niet dat er inmiddels een revival is van Karl Marx (grondlegger van het communisme). In België is een links-marxistische partij (PVDA van België) die echte veranderingen wil, geen cosmetisch pappen en nathouden. Een Nederlandse schrijver houdt in een pamflet een pleidooi voor het communisme. Zoals ik echter ook al vaker heb gezegd: de analyse van Marx is goed, maar niet zijn oplossing. Er zijn nieuwe maatschappelijke structuren en verhoudingen nodig. We moeten beginnen met de pakketsorteerders, die diep in de nacht aan het werk zijn als iedereen ligt te slapen, loon naar werk te geven.

Fortuyn Melkert (C) Ronald Puma
Vernield bushokje in Nijmegen mei 2002, na de moord op Pim Fortuyn. De man op de foto is Ad Melkert. (C) Ronald Puma.
PIC_0044.750 (C) Ronald Puma
Dichtgemaakte brievenbus. (C) Ronald Puma

Een alternatief voor de illusieloze politiek van de gevestigde partijen: Humanistisch Sociale Partij

Update 25.11.2021

In België is er strafrechtelijk onderzoek naar de handelwijze van PostNL. Dit verbaasd niets, ik schreef er 4 jaar geleden over. Helaas is de conclusie dat de gevestigde politiek niet meer in staat is bedrijven aan banden te leggen.

Een artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-b6020ae6

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Vluchtelingen

(Geschreven in 2013) (Met Updates 2021)

Dit schreef ik in 1992 in mijn artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’: “Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld of delven het onderspit binnen de rijke wereld zelf”. Uit het artikel ‘Het einde van het communisme’ uit 1991: …..“Hierdoor worden we geconfronteerd met migratiestromen van grote aantallen mensen naar de welvarende delen van de wereld, onder andere Europa”. Waarmee gezegd is dat de vluchtelingenstroom uit Afrika al meer dan 20 jaar aan de gang is. (zie krantenartikel NRC 1992 in de fotogalerij). Als er 250 mensen in de zee voor Lampedusa verdrinken is het nieuws en terecht.

Men wil veel geld gaan uitgeven om technisch hoogwaardige patrouilleschepen de gammele bootjes te laten opsporen en terugsturen. Dit is de manier waarop de rijke wereld de armen op afstand wil houden. Beter is het om (zoals meer dan 30 jaar geleden al bekend), importheffingen te verminderen en doelgerichte ontwikkelingshulp te organiseren om zo landen en mensen de kans te geven op een betere toekomst in hun eigen land, want het toelaten van grote aantallen immigranten is geen goede oplossing. Onlangs is gebleken dat bedrijven uit arme landen via Nederland belasting ontwijken om zo in eigen land geen geld naar de staatskassen te laten gaan. Dit bedrag zou hoger zijn dan er geld aan ontwikkelingshulp wordt gegeven. Het is al abject dat bijna alle grote bedrijven binnen de rijke landen geen of minder belasting betalen door (weliswaar) legale mogelijkheden in Nederland (belastingontwijking genoemd in plaats van ontduiking), echt moreel verwerpelijk wordt het als ontwikkelingslanden benadeeld worden en in het Westen goede sier gemaakt wordt met het geven van ontwikkelingshulp, die overigens meestal is gekoppeld aan het bedrijfsleven. Dat is wat heer Balkenende (8 jaar MP van de ‘BV Nederland’) en anderen, bedoelen met “de VOC mentaliteit” en waar ze zo trots op zijn. Nederland heeft een traditie op dit gebied die met de slavenhandel is begonnen. Er zijn sinds begin jaren 1990 duizenden mensen verdronken in de Middellandse Zee. Met binnen de rijke wereld zelf bedoelde ik de toenemende armoede in welvarende landen.

Update 20.11.2013

Economische vluchtelingen die de armoede ontvluchten in Afrika bestormen geregeld de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Hekken moeten steeds hoger en sterker worden gemaakt om de massa’s tegen te houden. Er zijn vluchtelingenkampen waar de migranten wachten op een kans om naar Europa te komen. Het zijn de mensen die geld hebben om een smokkelaar te betalen.

De arm/rijk situatie kan best worden beschreven als een huis met twee kamers. In de ene kamer is welvaart, rijkdom, overvloed en goed gevulde borden met eten. In de andere kamer is niets, een beetje rijst, geen bed maar een matje op de grond en geen meubels. Zicht op verbetering is er niet. Is het vreemd dat de mensen die niets hebben in de andere kamer proberen te komen.

Ontwikkelingshulp is vaak slecht besteedt zo hebben onderzoeken uitgewezen, tevens zijn er teveel organisaties en is er versnippering. Beter is het om enkele landen te helpen ontwikkelen en die als voorbeeld te nemen. Dit moeten alleen landen zijn die een politiek systeem hebben dat  aan de doelstelling voldoet, wat op zich al een probleem is. Geld geven aan een land als bijvoorbeeld India is niet goed, dit land heeft een zeer rijke elite die maatschappelijke ongelijkheid in stand wil houden. Tijdens de Koude Oorlog na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 (de val van de Berlijnse Muur) probeerden veel mensen de DDR en andere communistische landen achter het IJzeren Gordijn te ontvluchten als politiek vluchteling. Dit heette toen ‘de mensen stemmen met hun voeten’ en ze werden toegelaten. Nu zien we hetzelfde met economische vluchtelingen uit Afrika en politiek vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Deze worden niet toegelaten en ze verdrinken in zee, worden in kampen opgesloten of wonen in de parken van Athene.

Update 23.08.2014

De regering trekt extra geld uit voor ontwikkelingssamenwerking. Men gaat dit gebruiken voor noodhulp en opvang van vluchtelingen in de regio waar ze het eerste aankomen. Het is echter een grote vergissing om noodhulp en opvang ontwikkelingssamenwerking te noemen, het heeft er niets mee te maken. Ontwikkelingssamenwerking is landen die economisch en maatschappelijk geholpen moeten worden ondersteunen om het land te ontwikkelen. Importbeperkingen moeten worden aangepast en er moeten geen landbouwproducten worden gedumpt die de lokale economie ontwrichten. Door deze maatregelen komen er minder vluchtelingen die opgevangen moeten worden.

In 1993 schreef ik:”de grenzen moeten dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp moet worden verhoogd”, maar dat is 20 jaar geleden.

Update 24.04.2015

Steeds meer bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee, met honderden tegelijk. De discussie over de aanpak wordt verkeerd gevoerd. Er zijn, in tegenstelling tot 1992 toen ik er over schreef, nu twee categorieën vluchtelingen. De eerste categorie is  nog dezelfde als 25 jaar geleden, mensen die vluchten vanwege een economische reden uit Afrika. Ze hebben in hun eigen land geen toekomst en willen naar het welvarende Europa dat ze door de media zo goed kennen. Ze willen werken, geld verdienen en een toekomst opbouwen. De tweede categorie zijn de vluchtelingen uit oorlog- en conflictgebieden, Syrië, Libië, ja eigenlijk uit het hele Midden Oosten.

De enige oplossing voor de eerste categorie is de landen in Afrika economisch op te bouwen (zie boven). De oplossing voor de tweede categorie is complex. Mensen ontvluchten oorlog en geweld en zoeken veiligheid. Het is duidelijk dat we in Europa niet alle mensen kunnen opvangen. Tevens is er geen Europese aanpak, minister-president Rutte zei: het is gewoon pech dat Italië daar ligt en dus moeten ze de vluchtelingen opvangen. Dat noemen ze een Europese aanpak. Ook het armlastige Griekenland wordt overspoeld met vluchtelingen. Er zijn landen in Europa die bijna geen vluchtelingen opvangen. Men moet een berekening maken van inwonertal versus het aantal vluchtelingen dat opgevangen kan worden. Misschien is een verdeelsleutel op basis van BBP (Bruto Binnenlands Product, de welvaart van een land) en het aantal vluchtelingen nog beter. Op deze wijze is er een verband tussen welvaart en de draagkracht van een land om vluchtelingen op te nemen. Maar het aanpakken van de oorzaken verdient ook hier natuurlijk de voorkeur. Directe oplossingen zijn er niet, dit soort conflicten hebben een tijdsspanne van decennia.

Kort samengevat in een reactie elders op een artikel (over vluchtelingen uit Ghana) in de Volkskrant van Kees Broere:

We moeten beginnen met het maken van een duidelijk onderscheid tussen economische en politieke vluchtelingen. Deze (mooie) reportage van Kees Broere laat goed de economische vluchtelingen zien. Politiek vluchtelingen komen momenteel oa uit Syrië en Libië. Beide vragen een geheel andere aanpak. Zoals al DECENNIA bekend is, moeten de internationale handelsverhoudingen worden verbeterd, importheffingen worden veranderd, moeten er geen westerse producten (en afval) in Afrika gedumpt worden. westerse bedrijven moeten goede lonen betalen en belastingontduiking via de Zuidas in Amsterdam moet worden verboden. Met goede doelgerichte ontwikkelingshulp kunnen deze landen zich ontwikkelen en zullen deze vluchtelingen thuis blijven. Politiek vluchtelingen zijn van alle tijden, deze zullen (ten dele) geholpen kunnen worden. In Europa moet er een verdeelsleutel komen die een koppeling maakt tussen de welvaart van een een land (bijvoorbeeld bbp) en de opname van vluchtelingen. Er zijn Europese landen die weinig vluchtelingen opnemen, in Italië en Griekenland bevinden zich veel vluchtelingen (het is beter dit niet goed te praten op de wijze die MP Rutte deed door te zeggen dat het pech is dat Italië daar ligt, maar dit terzijde).

Update 09.05.2015

Kijk, er wordt nagedacht in Brussel. Vandaag in de Volkskrant een artikel. De Europese Commissie wil iets gaan doen aan de vluchtelingen. Er moet in Europa een quotum komen voor de opname van vluchtelingen op basis van de welvaart, bevolkingsomvang, werkeloosheidspercentage en het aantal asielzoekers dat er al is. Tevens komen er maatregelen om de komst van asielzoekers af te remmen. Landen waar mensen vandaan komen krijgen hulp. De maatregelen zijn wel tweeslachtig. Opvang van mensen ter plekke, betere grensbewaking en mensen terugsturen. Als de landen niet meewerken krijgen ze een korting op ontwikkelingshulp.

Het is beter maatregelen te nemen die de uitstroom van mensen tegengaat door de oorzaken weg te nemen (zie boven).

Update 26.05.2015

Vandaag een opinieartikel van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen (in de Volkskrant). Voor het eerst in tijden dat iemand pleit voor aandacht voor de landen waar al die vluchtelingen vandaan komen. De minister wil 50 miljoen euro besteden aan verbetering van de economieën van enkele Afrikaanse landen en hoopt dat andere landen zullen volgen. Hoopt, ik vraag mij dan direct af waar het Europese beleid is. Zelf denk ik dat er een Marshallplan nodig is vergelijkbaar met de hulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, dus miljarden (maar alleen volgens de aanpak die boven beschreven is).

Waar ze simpelweg mee moeten beginnen is bijvoorbeeld de Nederlandse rozenkwekers die in Afrika hun rozen kweken (gebeurt al meer dan 10 jaar) en wereldwijd exporteren hun personeel een goed loon te geven, dat is iets waar je een land echt mee helpt. Of cacaoboeren een goede prijs geven voor hun producten. Maar het is al heel lang duidelijk dat alles waar we in het rijke westen voor moeten inleveren niet gebeurt, want dat vraagt iets van ons en dat kan natuurlijk niet (ironisch bedoeld). Het gaat er om verbanden te leggen tussen verschillende nieuwsfeiten: 50 miljoen is net zoveel als er in Rotterdam aan een nieuw museum wordt uitgegeven (Collectiegebouw Museumpark). 

Die 50 miljoen voor Afrika komt uit het Dutch Good Growth Fund. Wist niet dat het bestond, in de naam zit zit de tweeslachtigheid al besloten, gaat het om de groei van Nederland of de groei elders? Ook de naam van de minister mevrouw Ploumen (dit heet een minister zonder portefeuille en valt onder Buitenlandse Zaken) is Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Buitenlandse handel is het doel (en staat vooraan), Ontwikkelingssamenwerking/hulp het gevolg (typisch zo’n VVD/VOC mentaliteit) (zie boven). Er is een lijst van 68 landen die in aanmerking komen voor dit fonds. (India staat er ook op (zie boven).

Update 01.07.2015

Een treffend verhaal van NOS correspondent Koert Lindijer van de NOS over het Afrikaanse land Mali dat mijn analyse geheel bevestigd. Jongeren gaan weg omdat er geen werk en toekomst is, ze zien geen alternatief. Mensen die na jaren terugkeren, en die niet omgekomen zijn tijdens de overtocht, hebben succes. De migratie begon al in de koloniale tijd die ruim 60 jaar bestond als kolonie van Frankrijk. Een kwart van de Malinezen woont in het buitenland, vooral in Frankrijk. http://nos.nl/artikel/2044569-migratie-is-in-mali-religie-geworden.html

Update 17.07.2015

In de Ethiopië is een VN conferentie met de naam Financing for Development. Wat ik eerder schreef (zie boven) wordt bevestigd met nieuwe cijfers. 90 miljard euro wordt via fiscale sluiproutes (dus ook via Nederland) aan arme landen onttrokken, bijna evenveel als deze landen aan ontwikkelingshulp krijgen (117 miljard). Het onttrokken bedrag is nog groter door belastingafspraken tussen landen. Een international rechtsorgaan om belastingontduiking tegen te gaan wordt tegengehouden door de rijke landen. Hoe duidelijk kan het zijn. Het aantal (boot)vluchtelingen zal hierdoor toenemen.

Update 05.09.2015 

Er is een exodus aan de gang die Bijbelse associaties oproept. Syriërs die met bootjes vanuit Turkije naar de Griekse eilanden zijn gevlucht, reizen via de Balkan naar Hongarije en willen naar het ‘beloofde land’ Duitsland. Ze reizen in overvolle treinen en lopen met duizenden tegelijk langs snelwegen naar het noorden. Het beeld van een klein jongetje dat dood op een stand in Turkije ligt schokte de wereld deze week.

De Syriërs zijn politiek vluchtelingen die hun land ontvlucht zijn voor wrede dictator Assad die nietsontziend al een paar jaar een oorlog voert tegen zijn eigen bevolking. (Het zijn overigens wel de mensen die het kunnen betalen om te vluchten, de middenklasse. Navrant is het het beeld van vluchtelingen die met hun telefoon een selfie maken op de standen van een Grieks eiland om te laten zien dat ze het gehaald hebben). Wat is nu de achtergrond van deze tragedie.

De vluchtelingen zijn het slachtoffer van immorele internationale machtspolitiek. Rusland houdt al jaren in de Verenigde Naties iedere actie tegen Assad tegen, dit is onderdeel van hun geopolitiek waarover ik in een ander artikel heb geschreven (Dossier Geopolitiek). Maak geen vergissing, de Verenigde Staten, Rusland en China voeren achter de schermen een genadeloze strijd om politieke en economische macht in de hele wereld. De volksopstand in Oekraïne van 2014 heeft iets in gang gezet. Een door Rusland gesteunde regering kwam ten val en er kwam een op het westen georiënteerde regering. In het Oosten van Oekraïne en op het schiereiland de Krim is de meerderheid van de bevolking op de hand van Rusland. Regeringen en staten denken echter niet in voorkeuren van de bevolking, maar in macht en territorium. Rusland annexeerde de Krim vanwege de militaire havens. Het westen is er als de kippen bij om Oekraïne binnen de invloedssfeer te krijgen en direct economische, politieke en verhulde militaire steun te geven. Het zou mij helemaal niets verbazen als Amerikaanse militaire adviseurs in Oekraïne al lang aan het werk zijn, maar dat lezen we natuurlijk nooit in de krant. De president van Rusland, Poetin (een KGB (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) ambtenaar in oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voorbrengen.

Daarmee zijn we terug bij de miljoenen mensen die op de vlucht zijn vanuit Syrië en bij de 200.000 mensen die door president Assad zijn vermoord. Zolang de internationale gemeenschap geen actie onderneemt tegen deze dictator zal de exodus doorgaan.

Update 13.10.2015

De Nobelprijs voor economie ging dit jaar naar Angus Deaton. Een van zijn specialisaties is armoede en ongelijkheid. Hij gelooft niet in ontwikkelingshulp, maar meer in het opheffen van handelsbelemmeringen. (zie boven, ik zeg dit al 30 jaar, sinds mijn studie).

Dat de geschiedenis zich herhaalt en dat mensen niet van de geschiedenis leren is bekend. Meestal herhaalt de geschiedenis zich op een andere manier, bij de vluchtelingencrisis herhaalt de geschiedenis zich echter als een kopie. We schrijven de jaren 1990, de VVD en de PvdA (en D66) regeren 8 jaar in twee regeerperiodes van 1994 tot 2002. (Minister-president is Wim Kok, minister van financiën is Gerrit Zalm). Per jaar komen er gemiddeld 50.000 asielzoekers Nederland binnen, of het economische of politieke vluchtelingen waren werd nooit helemaal duidelijk want de asielprocedures deugden niet. Asielzoekers werden in tenten ondergebracht, want de opvanglocaties waren vol (zie fotoreportage onder). Door de langzame asielprocedures ontstond er een groep mensen die 10 jaar later een generaal pardon kregen, 27.000 mensen. Deze gang van zaken was de voedingsbodem voor Pim Fortuyn, Rita Verdonk en in 2015 Geert Wilders. Over 10 jaar is er weer een generaal pardon voor de asielzoekers die dit jaar Nederland binnenkomen, geschat op 50.000.

Een grafiek van het COA uit 2014, toen er na een daling van een aantal jaren een lichte stijging was van het aantal asielzoekers. De toename van asielzoekers tijdens de ‘Paarse’ regeringen (1994-2002) met Wim Kok (PvdA) en Gerrit Zalm (VVD) is goed te zien.

Paars 1994 -2002

In 2015 komen er opnieuw kampen, ze weten niet waar mensen ondergebracht moeten worden. Sporthallen en leegstaande kantoren worden gebruikt (asielzoekers hielden in Nijmegen, waar een kamp voor 3000 personen komt, een protest tegen de slechte behuizing).

Het handelen van politici in deze tijd laat wanhoop zien, het is pure crisisbeheersing en reactief handelen. Er komen duizenden mensen per maand Nederland binnen. De open grenzen zorgen ervoor dat iedereen die in Griekenland en Italië aankomt binnen twee weken naar het noorden reist. De instroom op Griekse eilanden gaat door. (Opvallend is overigens dat we over Italië en Marokko niks meer horen). De polarisatie onder de Nederlandse bevolking is enorm, er zijn voorstanders van het toelaten van vluchtelingen en tegenstanders. In Duitsland is dezelfde situatie, men verwacht dit jaar meer dan een miljoen vluchtelingen. Er zijn aanslagen op opvanglocaties. Er is een rechts-radicale beweging die makkelijk kan ontsporen. Dit roept associaties op met een duister verleden, waar rampen uit zijn voortgekomen. Men spreekt al over onbeheersbaarheid.

Het aantal brievenbusfirma’s in Nederland is de afgelopen twee jaar met 17% gegroeid. Een van de bedrijven die ervoor zorgt dat abjecte bedrijven en landen (zie boven) minder belasting betalen gaat naar de beurs, de eigenaren worden miljonair. Dit is de volstrekt immorele wereld waarin we leven. 

De kosten van de opvang worden dit jaar 1 miljard euro, we hebben net 7 jaar crisis achter de rug waar miljarden zijn bezuinigd. Wat hierbij direct opvalt is dat er in de begroting al rekening mee was gehouden (?).

Update 18.10.2015

De PVV is veruit de grootste partij in de politieke peilingen. Dit is geheel te danken aan de aanpak van heer Wilders met de simpele opstelling van: “de grenzen moeten dicht”, een groot deel van de kiezers is het met deze opstelling eens, ook mensen die voorheen nooit op deze ‘partij’ (immers zonder leden) zouden stemmen. Laten we echter vooral niet vergeten dat we de huidige situatie te danken hebben aan het falen van al die partijen die de afgelopen 15 jaar Nederland geregeerd hebben. 1 ding is zeker, na de volgende verkiezingen is Nederland een onregeerbaar land.

In Duitsland gaan stemmen op om ook daar een hek te bouwen, net als in Hongarije. Het verdrag van Schengen (eind jaren 1980), waarbij de binnengrenzen wegvielen, is te zien als naïef. Economische motieven, één Europese binnenmarkt van 500 miljoen inwoners, speelden de hoofdrol. Geen douanes meer, geen wisselkoersen met de euro. Het klinkt goed, maar iedereen die voet aan wal zet op een buitengrens van Zuid-Europa kan vrij reizen, legaal of illegaal. Daarom is er in Frankrijk bij Calais al jaren een tentenkamp met een paar duizend mensen die geen geldige papieren hebben en naar Engeland willen.

De woningnood in Nederland is enorm (zie Dossier Woningnood elders op deze website), daarom  moet er een koppeling komen tussen het toelaten van vluchtelingen en een grootschalig woningbouwprogramma dat wordt bekostigd door een solidariteitsheffing. Deze solidariteitsheffing moet worden opgelegd aan iedereen die een tweemaal modaal inkomen heeft en is de tegenhanger van de verhuurdersheffing die reeds een aantal jaren is opgelegd op huurders van de sociale woningbouw.

Update 05.11.2015

Men verwacht komend jaar nog ca 3 miljoen nieuwe vluchtelingen die naar Europa zullen komen. 

Update 10.12.2015

Het gaat erom de werkelijke gang van zaken te kennen en de keuzes van de verantwoordelijken te toetsen. De vluchtelingencrisis heeft geleid tot grote spanningen in heel Europa. Wat vragen oproept is dat bijvoorbeeld in Duitsland, waar 1 miljoen vluchtelingen zijn toegelaten, ook naar voren is gekomen dat het toelaten van vluchtelingen een rol speelt in de vergrijzingsproblematiek. De politieke en economische verantwoordelijken vrezen de vergrijzing van de samenleving en dat is een argument geworden voor het laten komen van een miljoen mensen, ze worden gezien als nuttige arbeidskrachten om ingezet te worden op de arbeidsmarkt.

Ook in Nederland is er ineens een tekort aan werkers in de industrie, een werkgever zei op tv dat ze per direct mensen kon gebruiken, waarbij gedoeld werd op vluchtelingen, want veel vluchtelingen komen uit de middenklasse van Syrië. Men vraagt zich dan af of het Nederlandse onderwijssysteem wel goed functioneert. Tegelijkertijd lezen we in de media dat werkgevers liever Poolse werknemers hebben in plaats van Nederlanders.

Mijns inziens past dit een patroon wat ik eerder heb beschreven: het kapitalisme heeft een constante aanvoer van goedkope en makkelijk inzetbare werkers nodig, de gevolgen van dit soort demografische processen wordt volledig onderschat. Duitsland en Nederland zijn landen die vanaf de jaren 1960 de instroom van werkers hebben georganiseerd, Duitsland haalde mensen in Turkije, Nederland uit Turkije en Marokko. Frankrijk had zijn voormalige koloniën waar veel mensen vandaan zijn gekomen.

Op tv hield Frans Timmermans (54), een PvdA carrièretijger die nu Eurocommissaris is, een pleidooi voor broederschap en samenleven met vluchtelingen, tevens schreef hij een boekje hierover. Bevlogen praten en een boek schrijven helpt echter niet. Europa is de middenklasse kwijt aan het raken aan rechts, in Frankrijk, Duitsland en ook Nederland (andere landen ben ik niet mee bekend). Dat komt doordat er wel een economisch maar geen sociaal Europa is gekomen, beloften zijn niet waargemaakt (vooral door de sociaal-democratie die haar ideologie heeft laten vallen). Excuses zijn er niet, alleen een miljarden kostend investeringsprogramma in sociale woningbouw, werkgelegenheid en loonverhoging voor de lagere inkomens kan het tij nog keren, anders zal de geschiedenis zich herhalen zoals in Duitsland voor WO2 waar de middenklasse zich liet paaien met simpele oplossingen en een zondebok……..en we weten waar dat toe kan leiden.

Update 14.12.2015

In de Volkskrant een artikel van hoogleraar openbare financiën Harry Verbon die stelt dat de huidige en aanhoudende vluchtelingenstroom de hoge werkeloosheid in stand zal houden en dat de welvaartsstaat zal bezwijken. Vooral de zogenoemde ‘onderkant’van de arbeidsmarkt zal getroffen worden. We hebben nu al een situatie dat iedereen met een vaste baan een goed leven kan leiden (zolang als je niet ontslagen wordt en je je belastingen betaalt), maar vaste banen/contracten worden steeds minder gegeven, tijdelijke contracten en zzp werk (geen pensioenopbouw, geen ziektekostenverzekering, geen WW maar Bijstand etc) zijn normaal, de dagloner van de 21e eeuw: geen werk, geen geld.

Update 21.01.2016

In Keulen zijn tijdens de jaarwisseling honderden vrouwen aangerand door mannen met een buitenlands uiterlijk, dit heeft de meningenpolarisatie over vluchtelingen verder doen toenemen, niet alleen in Duitsland zelf (waar deze gebeurtenis enige tijd door autoriteiten is verzwegen) maar in heel Europa. Nederland is nu voor een half jaar voorzitter van de EU, we roepen nog even in herinnering dat minister-president Rutte in april 2015 nog zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf maar moest oplossen. Men zoekt nu koortsachtig naar een Europese aanpak en verbaasd zich erover dat de buitengrenzen niet goed bewaakt worden. Dit past mijns inziens geheel in het patroon dat er koste wat kost 1 Europa moest komen zonder binnengrenzen, de Schengenzone, zonder dat er goed  over is nagedacht, het is louter economisch denken. Tevens wordt er nog steeds geen goed onderscheid gemaakt tussen economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen. In Duitsland blijken ineens heel veel Marokkanen te wonen, het zijn jonge jongens die op goed geluk hun land verlaten hebben en in Europa wat rondhangen, dit zijn wat men noemt gelukszoekers. 

Wat ik nog nooit gehoord heb is dat de politiek vluchtelingen, de Syriërs, Irakezen, Afghanen bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. De oorlogen in die landen houden een keer op en dan kunnen ze terug. Er zijn verborgen agenda’s van een economisch-politieke elite in Europa (zie boven). Dit gaat goed tot de bom een keer barst.

De voorstanders van vluchtelingen halen het voorbeeld aan van een miljoen gevluchte Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland onderdak vonden. Men vergeet echter te vermelden dat we hier over buurlanden spreken, juist daarom moeten ze in het Midden-Oosten hun eigen problemen oplossen.

Over een paar jaar zal men met afgrijzen en verbijstering naar de beelden kijken van de massa’s vluchtelingen die vanuit Griekenland naar het noorden trokken. Dit is de zwartste bladzijde van deze eeuw voor Europa, veroorzaakt door kortzichtig beleid. De verantwoordelijken zullen hiervoor nooit verantwoording hoeven afleggen. Men hoort overigens ook de mening dat Griekenland vluchtelingen met opzet ongecontroleerd heeft laten doorreizen naar het noorden als vergelding voor wat Europa Griekenland heeft aangedaan.

Update 26.01.2016

Hr. Timmermans heeft nu ook gezegd dat er economisch vluchtelingen naar Europa komen en dat deze moeten worden teruggestuurd. Hij moet nog 2 maatregelen nemen: een grootschalig ontwikkelingsprogramma voor Afrika, dan neem je de push factoren (de structurele armoede, zie boven) van economische vluchtelingen weg en de tweede maatregel is een tijdelijke verblijfsvergunning voor alle politiek vluchtelingen.

Er zijn op verschillende plaatsen in Europa weer grenscontroles, Schengen is verleden tijd.

Update 31.01.2016

Angela Merkel, de Duitse minister-president, heeft nu ook gezegd dat de vluchtelingen uit Syrië terug moeten als de oorlog voorbij is. Wat hierbij het eerst opvalt is dat ze dit zegt na ruim een half jaar verwarring, chaos en protesten. Waarom heeft men dit niet van begin af aan duidelijk gemaakt. Dat is wat ik bedoel met de vraag of er dubbele agenda’s zijn.

Zelden in de geschiedenis zagen we zoveel verantwoordelijken zo falen.

Update 15.03.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel waarbij men op het eerste gezicht denkt: nou en! Toch zit er een heel verhaal aan vast dat verband houd met de toestroom van vluchtelingen. We hebben het nu over vluchtelingen met een economisch motief uit Afrika. Er wordt op grote schaal afgedankte kleding uit het rijke westen naar Afrika gebracht en gedumpt. De lokale textielindustrie is hierdoor in het slop geraakt. Nederland speelt zoals wel vaker een rol in dit soort activiteiten, want is de 5e grootste exporteur via de haven van Rotterdam (voor ruim 200 miljoen euro). De landen die de kleding ontvangen gaan nu een importverbod instellen. Het dumpen van goederen, voedsel (en zelfs afval) in Afrika is al decennia de praktijk, hierdoor is het aantal mensen dat Afrika wil verlaten zo toegenomen omdat ze er geen toekomst zien, dit is al meer dan 25 jaar aan de gang. 

Het Bijbelse drama van de vluchtelingen in Zuidoost-Europa duurt voort, gisteren konden we de beelden zien van vluchtelingen die wadend door het koude water een grensrivier tussen Griekenland en Macedonië oversteken. Ze werden gearresteerd. 

Update 16.03.2016

Gelukkig is er nog iemand die naar de oorzaken voor de vluchtelingencrisis zoekt in de keuzes die de verantwoordelijken 20, 25 jaar leden maakten, dat is Paul Scheffer hoogleraar Europese studies in Tilburg (in het tv programma Nieuwsuur van 16.03.2016). Een politicus, zeg een Lubbers, zeg een Kok, zeg een Balkenende, zal nooit zeggen dat ze fouten gemaakt hebben: Griekenland in de Euro, Europa (Schengenzone) zonder grensbewaking, de structurele achterstelling van Afrika, belastingontwijking via Nederland. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Integendeel, dat zijn over het algemeen de mensen die zich laten bewieroken voor hun ‘voortreffelijke prestaties’ en na de politiek goede banen kregen. (Navrant is wel dat ex-politici jaren later als privé persoon tot een diametraal andere mening komen, maar dan is het natuurlijk te laat).

Update 18.06.2017

Er zijn veel discussies over het toelaten van vluchtelingen. Het formeren van een nieuwe regering is erdoor mislukt. De opvattingen van GroenLinks werden door de VVD en het CDA niet gedeeld. Ze deden er 3 maanden over om tot dit inzicht te komen.

Wat opvalt is dat in bijna alle discussies vluchtelingen met een economisch motief en vluchtelingen met een politiek motief nog steeds door elkaar gehaald worden. Als je analyse niet goed is kan de oplossing ook niet goed zijn (zie boven). Door onbegrip zijn er geheel nieuwe woorden voor vluchtelingen gekomen bij een deel van de bevolking: ‘gelukszoekers’ en ‘dobbernegers’. Vooral het laatste woord laat de respectloosheid zien die is ontstaan, maar ik hou het vooral op onwetendheid die hiertoe heeft geleid.

Ook opvallend is dat de VPRO een Franse documentaire uitzond (15.06.2017) over Syrië, dat doen ze dan om 12 uur ’s nachts als er niemand kijkt. De documentaire liet goed zien hoe de president en het land ontspoord zijn en waar al die vluchtelingen met een politiek motief vandaan komen (zie boven). (De documentaire is hier te zien: https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/master-of-chaos.html). Zoals vaker gezegd is de Frans-Duitse zender ARTE beter dan de Nederlandse publieke omroep, zij hebben iedere dinsdagavond een thema avond over een dringend maatschappelijke kwestie, zoals de vluchtelingcrisis, het klimaat, de economische crisis en het terrorisme. Ze beginnen dan om 20.15 uur.

Update 30.11.2017 (4 jaar na het eerste bericht en 25 jaar na de eerste analyse)

In de Volkskrant vandaag een artikel over de vluchtelingencrisis uit Afrika. In het Afrikaanse land Ivoorkust is een Afrikatop met politiek leiders uit Europa en uit Afrika. Dit topoverleg is er gekomen door de aanhoudende migratiestroom vanuit Afrika en de berichten dat in Libië mensen in kampen worden opgesloten en als slaaf worden verhandeld.  De migratiedeskundige geeft een analyse maar laat alles waar het westen verantwoordelijk voor is achterwege. In de eerste plaats hebben we inzake Afrika te maken met een post-koloniale situatie en dat dat schept verplichtingen. In de tweede plaats is het sinds de koloniale tijd tot op de dag van vandaag gegaan om goedkope grondstoffen en toegang tot afzetmarkten voor westerse producten.

Goedkope grondstoffen zoals olie, steenkool, goud en coltan (een metaal dat in ieder mobieltje zit). Dat die Nederlandse multinational die in Nigeria (al sinds de jaren 1930) olie delft, personeel onderbetaald, de lokale politiek omkoopt en het landschap vervuild is ongelofelijk.

Decennialang zijn er producten gedumpt, van agrarische producten tot kleding, tot oude vuile auto’s, vuile koelkasten en zelfs chemisch afval (gedumpt in een woongebied, het kan altijd nog crimineler). Ook de immorele praktijken van bedrijven die belasting ontwijken via Nederland worden niet aan de orde gesteld. De deskundige pleit voor gereguleerde arbeidsmigratie naar Europa zoals men wel vaker hoort om de vergrijzing tegen te gaan en om migranten (net zoals de gastarbeiders vanaf de jaren 1960) in Europa goedkoop het vuile en gevaarlijke werk te laten doen. Dit noemt hij de drie d’s: dirty, dangerous, demanding (slecht betaald, gevaarlijk en ondergewaardeerd). Hij vergeet echter dat veel mensen in Europa helemaal geen migranten en een toename van de multiculturele samenleving willen. Dit is de helft van de oorzaken voor het ‘populisme’. Tevens willen werkgevers structureel geen goed loon betalen voor dit soort werk (zie Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates).

Ik volg deze problematiek al 25 jaar en zoals boven reeds gezegd: “De grenzen dicht, doelgerichte ontwikkelingshulp omhoog”, een uitspraak van mij uit 1993. Ieder rechts betoog in de afgelopen 25 jaar (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders) heeft het bij het eerste gehouden: de grenzen dicht. Dat is natuurlijk niet goedMaar ik denk dat het laat is, de migratiestromen zijn op gang gekomen en zullen niet meer stoppen, want de meeste jongeren in Afrika willen weg (er komen er door de bevolkingsexplosie miljoenen bij). Dat hun droom van rijkdom in Europa een illusie is is ze niet meer uit het hoofd te praten. 

(Ik zeg al meer dan 25 jaar, sinds mijn studie, praktisch hetzelfde. Dat komt omdat de argumenten stand hebben gehouden, 25 jaar lang. Wat we echter in de nationale en internationale politiek zien is: het kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme‘, opportunisme, eigenbelang, nepotisme, vriendjespolitiek, intellectueel falen enzovoort. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Een politicus of belanghebbende ben ik niet, simpelweg een betrokken burger. Er zijn enkele personen die wel de goede instelling hebben gehad, dan denk ik aan Jan Pronk (1940) en Max van der Stoel (1924 – 2011), beide van de PvdA, maar er zijn er wel meer).

Update 14.06.2018 (5 jaar na eerste bericht, 27 na de eerste analyse in 1991)

Op NPO Radio 1 een discussie met Jan van de Beek na aanleiding van een artikel in de Telegraaf vandaag, we hebben het al meer dan 25 jaar over hetzelfde.

Update 16.06.2018

In 1993 werd in Gilze (Brabant) op een voormalig luchtmachtterrein opvang voor de grote toestroom van asielzoekers opgezet. Legertenten dienden als onderkomen vanwege plaatsgebrek. Hier is in Nederland de vluchtelingenproblematiek begonnen waarvan anno 2018 nog steeds de gevolgen hun uitwerking hebben (zie boven). Er is nog steeds een AZC gevestigd.

 Update 22.06.2018

De migratie/vluchtelingenproblematiek is na 25 jaar wanbeleid ontspoort. De Duitse Bondskanselier Merkel heeft het over een crisis in Europa door de migratiecrisis. Mijn analyse uit de jaren 1990 komt nog steeds terug: de ontwikkeling van Afrika, het woord Marshallplan valt. In Italië hebben de ‘populisten’ van links en rechts de verkiezingen gewonnen op dit thema en ze hebben, verbazingwekkend genoeg, samen een regering gevormd. Italië heeft 700.000 migranten aan land zien komen in de afgelopen jaren, ze zien zichzelf daarom als vluchtelingenkamp van Europa en ze weigeren nu nieuwe boten met vluchtelingen. In Duitsland kreeg de anti-immigratie partij AfD veel zetels in het parlement en nu de druk groot is geworden dreigt een regeringscrisis.

In de Volkskrant vandaag een goed artikel uit Ventimiglia aan de Italiaans-Franse grens waar mensen de grens over willen naar Frankrijk. De grens is echter gesloten voor vluchtelingen en ze slapen onder bruggen, naar schatting meer dan 20.000 personen. Exemplarisch is een vrouw uit Ivoorkust die haar land verliet om geld te verdienen voor haar 13 jarige dochter. Hier zit de kern van de zaak: deze vrouw moet in Ivoorkust bij haar dochter blijven en daar een toekomst opbouwen. Ivoorkust, een voormalige Franse kolonie, moet geholpen worden met de economische ontwikkeling. Daar gaat het om. 

De EU belegt crisisvergaderingen en volgend week wil de EU nieuwe maatregelen tegen migranten nemen. Men wil in Tunesië en Egypte kampen inrichten waar mensen asiel kunnen aanvragen. De landen zelf is nog niets gevraagd. (Ik kom hier nog op terug).

Update 08.08.2018

Voortschrijdend inzicht noemt men dat. De Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU, een rechts-christelijke partij) pleit vandaag voor het opheffen van importheffingen op producten uit Afrika om de migrantenstromen tegen te gaan, want als mensen in Afrika en toekomst zien komen ze niet naar Europa. Dat dit nodig is zei ik meer dan 25 jaar geleden al, zie boven.

De landen waar de EU kampen wil vestigen om migranten tegen te houden willen dat niet, zie vorige update. Ze zouden ook wel gek zijn, arme landen, oa. Tunesië en Egypte zijn genoemd, die massa’s migranten moeten huisvesten.

Er is een toename van migranten die naar Spanje komen, want Italië houdt mensen tegen, zie boven kopie krantenartikel uit 1992.

Update 18.08.2018

Op de Duitse tv (ZDF 16.08.2018) een reportage over het tegengaan van migratie uit Afrika. De EU geeft 8 miljard euro uit om migranten tegen te houden uit de Sub-Sahara landen, oa Niger. Er worden deals gesloten met dictaturen omdat het tegenhouden van migranten nu prioriteit heeft. Duitse beveiligingsbedrijven doen goede zaken met het leveren van techniek. In de documentaire werd ook gezegd dat de grensbewaking van de EU met de naam Frontex in 2005 pas begon, 12 jaar na Schengen.

Update 24.08.2018

Italië dreigt met het stopzetten van betalingen aan de EU als Europese landen geen vluchtelingen die in Italië aan land willen opneemt. Dit is het politieke klimaat dat na 25 jaar is ontstaan.

Update 21.09.2018

Een van de weinige mensen met een afgewogen, niet populistische, analyse is Paul Scheffer. In Nieuwsuur (tv achtergrondenprogramma) werd hij geïnterviewd. Hij was in Marokko en sprak over migranten die naar Spanje en verder willen. Een treffend straatinterview met jonge mannen uit de sub-Sahara landen die naar Europa willen, een zei iets in de trant van: het is onze droom, als je wil dan ga je. Hij liet op een telefoon (!) iets zien. Hier te zien: Reportage Nieuwsuur

Update 25.11.2018

Er komt een migratiepact opgesteld door de Verenigde Naties, er is twee jaar over gesproken. De meningen zijn verdeeld.

Lees hier het Dossier Migratie/Immigratie (Met Updates) over gastarbeid in de jaren 1960 en arbeidsmigratie sinds ‘Schengen’.

Update 17.06.2019 (27 jaar later)

Op de radio een discussie over mensen die geen verblijfsvergunning krijgen maar niet terug gaan naar het land waar ze vandaan komen.

Update 07.09.2019

De vluchtelingencrisis duurt voort. We moeten dit zien als het resultaat van diepe globale tegenstellingen in de wereld tussen armoede en rijkdom. Ik schreef er in 1992 over. Bovenstaande tekst kan volledig blijven staan. Jammer dat maar zo weinig mensen en media de verbanden leggen tussen verschillende zaken, maar dat zien we op meer gebieden.

In Duitsland is de anti-immigratie partij AfD bij de verkiezingen de op een na grootste partij geworden, de gevestigde partijen verliezen fors. Er er is na jaren van ontkenning en negeren een gevaarlijke vermenging gekomen tussen populisme, rechts-extremisme en erger. Zelfs de ex Bondspresident Gauck zei in een interview dat er gerechtvaardigde kritiek is en dat verkettering niet goed is. De geschiedenis herhaalt zich.

Update 20.11.2019

In 25 jaar zijn de verantwoordelijke politieke partijen (met name de VVD, PvdA, D66, CDA) er niet in geslaagd de asielprocedures te verkorten en te verbeteren. Of het vluchtelingen met een economisch of politiek motief zijn is net als in de jaren 1990 niet duidelijk. De asielcentra zijn overvol. De druk op de woningmarkt blijft hoog (voor staatsburgers en statushouders, er is een tekort van 300.000 woningen en er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofcrisis…..kan het nog erger). Gisteren bleek dat er miljoenen euro’s moeten worden betaald aan asielzoekers die te lang moeten wachten op de procedure, zij kunnen dan naar de rechter voor een schadevergoeding (advocaten hebben ook weer werk).

Update 02.03.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, hoewel veel mensen het liever niet zien. Ik schreef er over in het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’ (1992) waarin ik een uitgebreide analyse maakte, reden voor fatalisme is er echter niet, wel de noodzaak om van de geschiedenis te leren en politiek met moraal te voeren. Dit na aanleiding van een nieuwe stroom vluchtelingen die vermalen worden door de machteloosheid van de internationale politiek. Vrouwen, kinderen en mannen worden met traangas tegengehouden in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland. Zie boven in 2015 toen hetzelfde gebeurde.

Update 18.05.2021

Veel vluchtelingen zwemmen vanuit Marokko, naar Ceuta dat Spaans is. Het zijn hoofdzakelijk Marokkanen die in eigen land geen toekomst meer zien. Ceuta staat op het boven bijgevoegde kaartje in het krantenartikel uit 1992 toen ik er al over schreef: dat is 29 jaar geleden. Helaas is de conclusie dat de internationaal verantwoordelijke bestuurders onmachtig zijn dit op te lossen.

Update 07.06.2021

Boten met mensen die naar Europa willen worden tegengehouden en teruggeduwd bij Griekenland, het getal 40.000 mensen dit jaar werd genoemd. Dit heten pushbacks in de Engelse taal.

Update 11.09.2021

Al de vluchtelingen die de afgelopen jaren vanuit de hele wereld Europa binnen gekomen zijn, al dan niet legaal of illegaal, zwerven dankzij de open grenzen rond en velen willen naar England, het beloofde land. Vaak hebben ze er bekenden wonen.. Ze moeten echter eerst het Kanaal tussen Frankrijke en Groot-Brittannië oversteken. Dat is gevaarlijk, want een drukke scheepvaartroute. Als de zee rustig is is het beter te doen. In Frankrijk zijn er Fransen die met liefde en voor veel geld een boot of rubberboot verkopen. Deze week bleek dat de Engelse kustwacht de bootjes op zee terug duwt uit hun territoriale wateren, een gênante vertoning die de onmacht van ‘de’ politiek, alle politiek laat zien. De verantwoordelijken doen net als of alles onder controle is, maar ondertussen is het 1 groot drama geworden. Er zijn dit jaar 14.000 mensen het Kanaal al overgestoken….

Lees ook Brexit, het tegengaan van illegale immigratie was een van de redenen voor de Brexit.

Lees ook De buitengrenzen van Europa waarin ik op basis van mijn eigen ervaring als lifter in het verleden laat zien hoe makkelijk het is om van Zuid-Europa naar het noorden te reizen als je geen geld hebt en er sinds ‘Schengen’ geen grenscontroles meer zijn.

Update 21.10.2021

Dat de geschiedenis zich herhaalt is bekend, maar zij herhaalt zich telkens net iets anders, daarom denken we van niet. In deze tijd is het echter een kopie van de jaren 1990 toen asielzoekers in tenten moesten worden ondergebracht, zie de foto’s boven die ik zelf in 1993 maakte in Gilze. In deze tijd in Ter Apel moeten mensen op de grond slapen en het worden er steeds meer, het is er overvol. Het hele asielbeleid is al lang vastgelopen. Door de overwinning van de Taliban in Afghanistan moeten alle Afghanen die voor Nederland werkten worden opgevangen, anders worden ze waarschijnlijk vermoord (werken voor de vijand vanuit Taliban perspectief). Door de woningnood (VVD beleid) zijn er voor 11.000 statushouders (erkende vluchtelingen) geen huizen, ze blijven in asielcentra wonen. De asielprocedures duren net als in de jaren 1990 te lang en mensen die geen kans op asiel hebben blijven in Nederland. Jonge mannen die de armoede hun eigen land (bijvoorbeeld Noord-Afrika) beu zijn en ergen anders hun geluk gaan zoeken, heel begrijpelijk, maar dat kan natuurlijk niet.

Een van de problemen van de VVD is dat ze in theorie (partijprogramma’s) een streng asielbeleid hebben, maar in praktijk voor ruim 20 jaar populisme (20-30 Kamerzetels) gezorgd hebben. Bij een duidelijk beleid met goede procedures en woningen voor statushouders was dit niet gebeurd. Wat ze wel doen is de problemen doorschuiven naar de samenleving. Het populisme zal hierdoor verder toenemen.

Update 15.11.2021

De vluchtelingecrisis in grensgebied Polen-Belarus is gaande, als er tijd voor is zal dit worden geanalyseerd. (Mensen als pionnen in een geopolitiek conflict misbruiken).

In het Midden-Oosten liggen de rijkste landen van de wereld (Saoedi-Arabië, Qatar, Dubai en vele andere), het is beter dat ze hun eigen crises oplossen in plaats van het vluchtelingenprobleem naar Europa door te schuiven. Overigens moet de politiek van de wereld ten aanzien van Israël ook veranderen,( hierover is er geen fatsoenlijke discussie meer mogelijk), maar ook politiek ten aanzien van het hele Midden-Oosten (Irak, Syrië etc). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Als men lange tijd (decennia) de verkeerde keuzes maakt komt er een culminatiepunt, dan vallen alle negatieve zaken samen. Dit zien we niet alleen inzake de vluchtelingen, maar eigenlijk overal, klimaat, wereldhandel, consumptie, productie et cetera. Helaas is dat de tijd waarin we nu leven….

Update 25.11.2021

Steeds meer vluchtelingen verdrinken in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland, dezer dagen 31 doden door een omgeslagen boot. De uitingen van de verantwoordelijke politici laten slechts onkunde en machteloosheid zien, want deze problematiek speelt al heel lang (zie boven). We kijken naar de gevolgen van de keuzes in het verleden….zoals zo vaak.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Amerika (VS)

The American Nightmare.

(Geschreven op 6 april 2008, 6 maanden voor het begin van de economische crisis). 

(Met Updates 2021, 13 jaar later).

‘Leven op de ene creditcard terwijl je de schuld van een paar andere nog moet afbetalen’ is volgens de econoom Jason Furman heel gewoon (de Volkskrant, 5 april 2008). Hij zegt ook dat de hypotheekcrisis in de VS is veroorzaakt doordat mensen speculeerden met hun hypotheek, ze gingen ervan uit dat de huizenprijzen zouden stijgen na drie jaar, na twee jaar waarin ze minder betaalden, zodat ze de hogere rente in het derde jaar zouden kunnen blijven betalen. Nu dat niet is gebeurd is de zeepbel uiteengespat (waar hoorden we dat eerder) en worden mensen hun huis uitgezet. Tevens hebben banken deze riskante hypotheken, die ze natuurlijk graag wilden leveren,  doorverkocht. De remedie om deze crisis te bezweren laat ook zien dat ze in de VS de zaken niet meer onder controle hebben, een gift van 600 dollar voor iedere Amerikaan die een ‘shot in the arm’ genoemd wordt en die door de mensen zo snel mogelijk moet worden uitgegeven om de economie te redden, als dat geen consumptieverslaving is. Wat ze in de Verenigde Staten doen moeten ze zelf weten, maar laat de rest van de wereld daar niet de gevolgen van ondervinden en zorgen voor een wereldwijde recessie/crisis.

De VS zijn een enorm overschat land: ‘Gods own country’, ‘Home of the free and the brave’, ‘the American Dream’, ‘the Gratest Nation on Earth’. Het zijn allemaal van die slogans waar ze in Amerika zo prat op gaan. Het zijn leugens en bedrog. Amerika is een hard en meedogenloos land dat bol staat van pretenties die ze niet waar kunnen maken.  De VS zijn erin geslaagd om een beeld te creëren dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. In de hele wereld is er een aureool van heiligheid, democratie, rijkdom en vrijheid ontstaan waardoor velen dit land zo zijn gaan vereren. In feite is Amerika er in geslaagd de symbolisatie van een universele droom van vrijheid en rijkdom te worden, daarom willen velen er zo graag naartoe, maar zij laten zich leiden door een illusie.

De oorzaak waarom de VS zijn zoals ze zijn is heel gecompliceerd. Een van de oorzaken is het gebrek aan geschiedenis, Amerika is pas ca. 400 jaar oud (de eerste kolonisten), de Europese cultuur gaat ca. 4000 jaar terug. Europeanen denken bij cultuur en geschiedenis aan de Griekse en Romeinse cultuur. De bevolking van Amerika bestaat uit Engelse kolonisten, geëmigreerde en gevluchte Europeanen (van 1840 tot 1940 55 miljoen, in 1850 een miljoen Ieren vanwege hongersnood) ontdekkingsreizigers en avonturiers. De oorspronkelijke bewoners (die wij kennen onder de naam indianen), werden uitgeroeid en slaven werden geïmporteerd. De geschiedenis is gebaseerd op strijd en verovering, de ‘Frontier mentaliteit’ (de verklaring voor het vrije wapenbezit)  en dat werkt door in de hele geschiedenis tot op de dag van vandaag. Ook de onafhankelijkheidsstrijd als kolonie speelt een grote rol. Je bent maatschappelijk  gezien pas wat als je rijk bent in het hier en nu, daar komt het ‘van krantenjongen tot miljonair’ vandaan. Dat niet iedere krantenjongen miljonair wordt spreekt voor zich, daarom leeft 12% van de bevolking  (35 miljoen mensen) in armoede en is werkeloos of moet meerdere baantjes hebben om in het levensonderhoud te voorzien, de ‘working poor’, aangezien er geen minimumloon is.

Natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog was niet gewonnen zonder de Amerikanen, wordt dan altijd gezegd, maar dat vergoelijkt niet dat ze de rest van de 20e eeuw in hun ‘eigen achtertuin’ Midden- (Nicaragua, Guatemala) en Zuid Amerika (Chili) en Cuba dictaturen en dictators steunden en in Vietnam (en elders) huishielden en in deze eeuw onder valse voorwendselen Irak binnenvielen, bezit namen van de olie en zich uit geopolitieke redenen daar blijvend vestigden omdat ze in Saoedi-Arabië niet langer  welkom waren. Ze hebben militaire bases over de hele wereld.

Enkele losse feiten: bij verkiezingen komt de helft van de mensen niet stemmen, er zitten 2,3 miljoen Amerikanen in de gevangenis (1 op de 100, het hoogste aantal in de wereld), van de werelduitstoot van CO2 komt 25% van Amerika, 5 % van de wereldbevolking, 47 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekosten verzekering, de staatsschuld van Amerika is 10.000 miljard dollar, er is 480 miljard dollar uitgegeven aan de Irak-oorlog en dit kan oplopen tot 1000 miljard, er zijn in Irak 4000 soldaten omgekomen voor niets.

We moeten naar een realistischer beeld van de Verenigde Staten, want het dominante beeld heeft geen toekomst.

Update 10 juni 2010

De staatsschuld van de VS is nu 13.000.000.000.000 (13 duizend miljard dollar) en stijgt elk jaar met duizend miljard. Volgend jaar zal de staatsschuld 100 procent van het bruto binnenlands product zijn. Dat betekend dat ze een heel jaar voor niets moeten werken om hun schulden af te betalen. Deze gegevens zijn van het IMF (Internationaal Monetair Fonds). De VS zijn een zinkend schip, China houdt de VS overeind met leningen, als ze hier mee stoppen zinkt het schip. China heeft de VS in de pocket….

Update 5 oktober 2010

Bij tussentijdse verkiezingen deze week verliest Barack Obama fors. Het zijn vooral gedesillusioneerde jongeren die twee jaar geleden op Obama stemden die nu niet zijn gaan stemmen. De opkomst was ca. 40%. Dit betekend dat 60% van de mensen die mogen stemmen er niet de zin van inzien om te gaan stemmen. Dit feit staat in schril contrast met de pretenties die de VS wereldwijd hebben om overal democratie te brengen, bijvoorbeeld in Irak. Ze kunnen de eigen bevolking niet eens motiveren om te gaan stemmen. De poging om in Irak democratie te brengen is mislukt, na de terugtrekking van de militairen vallen er ca. 300 doden per maand vanwege binnenlands geweld. De politieke invloed van de VS is blijvend aanwezig.

De Tea Party beweging die is opgekomen, met Sarah Palin als boegbeeld, een ultra rechtse beweging, is een uiting van wanhoop. Het morele fundament van de VS is verzakt, wat is over gebleven is een staat die door het bedrijfsleven wordt gedomineerd en gesponsord om hun belangen te dienen. Bij grote groepen van de bevolking is het geloof is de overheid tot het minimum gedaald. Er zijn in de VS paramilitaire groepen die de eigen overheid als vijand zien. Er is wijdverbreid racisme.

De geldpers staat aan en er is 600 miljard in de economie gestopt om de bedrijvigheid te stimuleren en de 10% werkeloosheid te doen afnemen.

Michael Moore (michaelmoore.com) roept mensen die hun huis uitgezet dreigen te worden dit niet te doen. In de praktijk blijkt namelijk dat de banken de hypotheekaktes zo hebben opgedeeld en versneden dat niet meer te bewijzen is dat ze nog rechten hebben.

Update 6 januari 2011

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens in een van de rijkste landen in de wereld leeft is hoger dan eerst werd aangenomen. Volgens recent onderzoek leeft ruim 15 procent van de bevolking, bijna 48 miljoen mensen onder de armoedegrens.

President Obama heeft om de lieve vrede te bewaren de republikeinen gesteund met de verlenging van de wet die onder president Bush was aangenomen om de rijkste groep Amerikanen niet meer belasting te laten betalen. Geheel in tegenstelling tot een peiling onder de bevolking waarbij 60% vindt dat de rijken wel meer belasting moeten betalen.

Update 23 september 2012

De Amerikaanse econoom Joseph E. Sitglitz heeft een boek geschreven met de titel ‘De prijs van ongelijkheid’. Stiglitz was een adviseur van president Clinton en werkte bij de Wereldbank en won de Nobelprijs voor economie. In de recensie van het boek in de Volkskrant staat een opsomming van tal van feiten die verhelderend werken over de Verenigde Staten van Amerika, het land dat zich de kroon op de schepping waant.

Uit het boek: De inkomensongelijkheid is gegroeid, de koopkracht is gedaald, 1% van de Amerikanen bezit 33 procent van het nationaal vermogen, het ongelijkheidsniveau is te vergelijken met dat van de Filipijnenen en Oeganda, lageropgeleiden verdienen een kwart minder dan 25 jaar geleden. De kans om je op te werken zijn veel kleiner dan in Europa, de VS zijn een klassenmaatschappij waarin een rijke elite haar geld en bevoorrechte positie doorgeeft aan de volgende generatie, de Amerikaanse droom is letterlijk een droom geworden (een illusie, dit schreef ik zelf ca. 20 jaar geleden). Sinds de jaren ’80 zijn alle belastingen structureel verlaagd.

De kans op verandering is klein, bedrijven mogen sinds 2010 ongelimiteerd doneren aan politieke partijen, de politiek is dus in handen van belangengroepen: ‘One dollar, one vote’. Stiglitz voorziet een verdergaande tweedeling waar een kleine elite achter hekken in grote villa’s woont.

Stiglitz ziet de Occupybeweging als een rebellie tegen de fundamentele economische en politieke oneerlijkheid (dit schreef ik in september 2012 het voorwoord van mijn fotoboek Occupy!).

De staatsschuld van de VS is in september 2012 16.000 miljard dollar.

De levensverwachting van arme Amerikanen daalt en is lager dan die van rijke Amerikanen.

Update 22 oktober 2013

Sinds de wereldwijde crisis in 2008 in de VS is begonnen met de huizen/hypotheek/krediet/crisis zijn er geen bedrijven en mensen uit de bankensector veroordeeld. Dit gaat onder het motto: to big to jail, wat inhoudt dat de autoriteiten vervolging niet aandurven vanwege de te grote gevolgen voor de economie. Eerst worden de banken en bedrijven overeind gehouden met staatsgeld, vervolgens worden fouten niet bestraft. Tevens is gebleken dat de toezichthouders mensen zijn die jobhoppen van de overheid naar het bedrijfsleven naar toezichthouders.

De staatsschuld is zo groot geworden dat het volgens de Amerikaanse wet een plafond zal overschrijden, overheidsdiensten zijn twee weken dicht geweest. In januari 2014 komt het volgende moment waarop het schuldenplafond overschreden zal worden en de wereld weer onder de dreiging van een nog grotere crisis dan die van 2008 zal komen.

Eind 2008 zei ik al dat de VS hun eigen crisis exporteren naar de rest van de wereld, nu doen ze hetzelfde met de schuldencrisis.

Met onbemande vliegtuigjes, de drones, wordt de hele wereld (vanuit de VS zelf) met behulp van satellieten, in de gaten gehouden en zonder enige controle worden mensen gebombardeerd en gedood. Alle communicatieverkeer van de hele wereld wordt gevolgd en opgeslagen, zelfs regeringsleiders, zoals de Duitse Bondskanselier Merkel, worden afgeluisterd. Zij is meer dan 10 jaar afgeluisterd.

Ik denk dat we nog maar heel weinig weten wat de VS in werkelijkheid doen.

Kan een land overschat zijn is de vraag die ik boven stelde, ja dat kan.

Update 5 juli 2014

De krant USA Today berekende de werkelijkheid van de Amerikaanse Droom. (Bron: De Volkskrant)

Het gedroomde leven dat in films wordt verbeeld en waarvoor ieder jaar miljoenen mensen naar de Verenigde Staten vertrekken, is maar voor één op de acht Amerikaanse gezinnen haalbaar. De ‘American Dream’ wordt gedefinieerd als ‘een gezond leven met een goede baan, zonder geldzorgen, en met een goed pensioen in het vooruitzicht’. Ook de wetenschap dat kinderen het beter zullen hebben dan de ouders het hebben gehad, is erg belangrijk. Zo’n leven kost een gezin met twee ouders en twee kinderen omgerekend 95.890 euro (130.357 dollar) per jaar, terwijl het gemiddelde inkomen per huishouden in de Verenigde Staten maar 37.500 euro (51.000 dollar) is. Slechts zestien miljoen gezinnen verdienen genoeg om aan het ideaalbeeld te voldoen. In de berekeningen werden onder andere hypotheeklasten, eerste levensbehoeften als eten en drinken, pensioenvoorziening, een auto, verzekeringen en twee schoolgaande kinderen opgenomen. 

We lezen nog even de tekst bovenaan terug: In feite is Amerika er in geslaagd de symbolisatie van een universele droom van vrijheid en rijkdom te worden, daarom willen velen er zo graag naartoe, maar zij laten zich leiden door een illusie.

Update 10.07.2014

De documentaire Dirty Wars van Richard Rowley en Jeremy Scahill uit 2013 laat zien dat de VS wereldwijd met geheime militaire operaties naar eigen goeddunken mensen doden. 

Update 22.02.2015

De spionagedienst NSA heeft een bedrijf gehackt waar simkaarten gemaakt worden. Ze hebben direct toegang tot miljoenen mobiele telefoons.

Update 26.06.2015

De president van Amerika Barack Obama hield vandaag een speech bij de herdenking van de moord op 9 zwarte mensen in een kerk door een jonge man met racistisch motief. Een indrukwekkende speech die de geschiedenis zal ingaan (hij begon te zingen). Obama heeft een groot charisma en de gave van het woord.

Toch is het een feit dat als hij volgend jaar na 8 jaar zal aftreden te weinig zal nalaten. De veranderingen die in de VS nodig zijn hebben niet plaats gevonden. De VS zijn een rijk land, een wereldmacht, dat uitgaat van hoogmoed en dominant gedrag en een verkeerd zelfbeeld heeft als ‘het beste land op aarde’. 

Update 10.02.2016 (8 jaar na het eerste bericht uit 2008)

De verkiezingen voor een andere president zijn dit jaar. We zullen dit nauwgezet gaan volgen.

Update 31.08.2016

O, wat een triest land! (O what a sad country!). Het is de moeite eigenlijk niet waard er nog over te schrijven. Zelfoverschatting, hoogmoed, ijdelheid, domheid, slechtheid, geslepenheid. Trump is nog gevaarlijker dan Poetin. Hij doet aan volksmenners denken uit de geschiedenis, een vol stadion een leus laten scanderen laat een donkere schaduw uit het verleden opdoemen.

Maar de achtergrond is een diepe morele crisis van de democratie, de samenleving en de cultuur die tot rampen kan leiden. Zei ik ooit niet, 25 jaar gleden: “De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart…..”

Update 22.10.2016

Ja, zoiets staat niet op de voorpagina: de staatsschuld van de VS is nu 20.000 miljard dollar (zie het eerste bericht bovenaan uit 2008). Tijdens president Obama is de staatsschuld verdubbeld. Dit toont aan dat het kapitalisme in zijn huidige vorm failliet is.

Wereldwijd is er 135.000 miljard euro schuld. De Duitsers hebben het mooie woord ‘verschuldet‘, we zijn door en door verschuldet. Bij de volgende crisis komt er geen geld meer uit de geldautomaat want de overheden hebben dan geen geld meer om banken te nationaliseren en de pensioenen zijn verdampt. Het recept van stimulering van de economie door gratis geld ter beschikking te stellen zonder rente te hoeven betalen en maandelijks 80 miljard door Europa in de economie te stoppen werkt ook niet.

We weten uit de geschiedenis dat staten in nood altijd oorlog als ‘oplossing’ van de problemen zien. Men spreekt nu over een terugkeer van de Koude Oorlog. De kernwapens worden gemoderniseerd. We wachten af….

Update 07.11.2016 (8 jaar na het eerste bericht)

Om te zien wat Amerika doet hoeft je alleen uit je ogen te kijken. In Amsterdam is er in iedere straat een Amerikaans bedrijf. Alle bekende fastfood ketens zijn met meerdere vestigingen aanwezig in bijna iedere straat. In 1992 heb ik geschreven (artikel De Geschiedenis herhaalt zich) dat er na de val van het communisme een wereldoorlog was ontstaan op economische gebied: het gaat om het veroveren van markten. De meeste mensen zijn volstrekt naïef over hoe dit werkt. In het artikel Geopolitiek en Koude Oorlog heb ik geschreven dat bijvoorbeeld al die Amerikaanse bedrijven in Oekraïne de panden al hebben geïnventariseerd waar ze zich gaan vestigen in de binnensteden (de bekende hamburgerketen heeft al 3 vestigingen in Kiev, ook de kipfastfoodketen heeft er 3 vestigingen). Het zijn net sprinkhanen die de wereld over gaan. 

Komende dinsdag verkiezingen in de VS. Wat we in de campagne gezien hebben in de strijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump is een democratie onwaardig. Iedere diepgang in debatten ontbrak. Het is een farce. Trump is een ondernemer van het type dat ze in de VS graag zien, hij is rijk geworden met het bouwen van vastgoed. (Overigens is hij geen voorbeeld van de Amerikaanse Droom want hij komt uit een rijke familie). Hij is een straatvechter die voor niemand bang is, heeft een markant gezicht, een dikke huid en charisma. Clinton behoort tot de elite van de maatschappij, haar hele leven is ze bezig met macht en politiek (samen met haar man Bill die 8 jaar president was en niet van een knappe stagiaire kon afblijven). Die straatinterviews met Trump aanhangers lieten zien dat ze in de VS als natie in de illusie leven dat ze in het beste land ter wereld leven. In Florida is de meerderheid van de bevolking bejaard en zeer rijk, ze hebben geen idee wat er in hun eigen land gebeurt.

Positief is de populariteit van Bernie Sanders, hij is reeds 75, eerlijk gezegd had ik tot dit jaar nooit van hem gehoord. Hij deed het bij de kandidaatstelling voor de democraten erg goed en is vooral populair bij jongeren. Sanders heeft voor Amerika linkse standpunten. De jongeren zien nu in dat 8 jaar Obama weinig heeft veranderd. In de goede uitzending van het VPRO tv programma Tegenlicht van 06.11.2016 was te zien dat er een brede beweging van aanhangers van Sanders is ontstaan die, hoewel Sanders niet de kandidaat voor het presidentschap is geworden (hij is door de democraten zelf tegengewerkt, zo bleek uit uitgelekt mailverkeer), maar Hillary Clinton, ver vooruit aan een fundamentele verandering werken in de Amerikaanse maatschappij. Ze maken daarbij gebruik van alle sociale media technieken die in deze tijd voorhanden zijn.

Update 09.11.2016

Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Verbazen doet het niet, men heeft het over de arbeider, de ‘boze witte man’, die uit ontevredenheid voor Trump heeft gekozen. Dat is waar, maar ik denk dat het breder is, het is de rechts-conservatieve middenklasse, waaronder de gepensioneerden (in Florida), die (eigenlijk altijd en overal) een sterke man willen hebben. Het zijn de mensen die zoals we op tv konden zien met een zaal vol USA, USA, USA scanderen met zicht op de vlag, het gevaarlijke nationalistisch patriottisme dat daar normaal is. Tevens zei Trump enkele opmerkelijke dingen. Hij zei bijvoorbeeld dat hij wil dat het bedrijf Apple (een van de grootste bedrijven in beurswaarde ter wereld) weer in de VS fabrieken gaat plaatsen om daar hun producten te maken in plaats van in China. Hij wil handelsakkoorden tegengaan die in het nadeel van de VS zijn. Maar hij is de man van tegenstellingen, over Apple heeft Trump niets te zeggen, ik denk niet dat Apple de werkers meer gaat betalen dan in China en dat is heel weinig. Goedkoop produceren is binnen het kapitalisme normaal, daarom zijn er in de VS, ‘de beste natie ter wereld’, bijna 50 miljoen mensen die voedselbonnen nodig hebben, is er geen minimumloon en zijn de welvaartsverschillen heel groot, absurd groot. Trump zelf is een miljardair, hem kan niets gebeuren.

Wat het meest verbaasd is toch wel dat er na 8 jaar een democraat, en niet de minste, Obama was een intellectueel, had de gave van het woord en charisma, zovelen toch ontevreden zijn. 

Trump zal de mensen die op hem gestemd hebben gaan teleurstellen want er zitten teveel contradicties in zijn beloften en plannen. Tevens heeft hij een conservatieve agenda die de klok wil terug zetten (anti abortus, anti-homo etc). De republikeinse partij heeft 4 jaar de vrije hand. Zijn daden zullen het uitwijzen.

De titel van dit artikel is The American Nightmare, zoals boven beschreven is de VS het land van enorme zelfoverschatting, arrogantie en leven in een illusie. De welvaartsverschillen in de VS (en wereldwijd) zijn enorm. Wie er geen oog voor heeft zal hard met de neus op de feiten gedrukt worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een rijk hieraan ten onder gaat, dat heeft de geschiedenis laten zien. Meestal gaat zoiets gepaard met revolutie, oorlog, geweld en menselijk leed….

Mijn voorspelling: De grote klap komt op het moment wanneer de mensen die nu op hem gestemd hebben inzien dat Trump een ‘gewone’ kapitalistische ondernemersmentaliteit heeft, er geen banen zijn bijgekomen (hij belooft 25 miljoen banen), de lonen niet gestegen zijn en het leven niet is verbeterd. Daarbij moet vooral niet vergeten worden dat het juist dit deel van de bevolking is dat fanatiek voor het vrije wapenbezit is en tot de tanden toe is bewapend, zelfs met wapens die in de oorlogen worden gebruikt….

Update 30.11.2016

Rellen in verschillende Amerikaanse steden. Het gaat om het minimumloon per uur, vooral van fastfoodrestaurants van 7,25 dollar (6,85 euro) waar ca. 35 miljoen mensen van moeten leven (zie boven). Ze willen een verhoging naar 15 dollar (14 euro).

Update 03.12.2016

12% van de omzet van buitenlandse bedrijven in Nederland komt van Amerikaanse bedrijven, het hoogste percentage van buitenlandse bedrijven. Zie de update van 07.11.2016 waarin ik beschreef dat al die Amerikaanse winkelketens zo opvallend het straatbeeld zijn gaan domineren.

Op wereldschaal is China de VS voorbij als grootste exportland. Amerika is een land in verval, binnenlands en buitenlands, hun dominantie wankelt, Trump is de uiting van een diep nostalgisch verlangen naar grootsheid, daar komt de slogan van Trump vandaan: ‘Make America Great Again’.

Update 31.01.2017

President Trump regeert bijna twee weken en de wereld is geschokt door zijn prompte optreden en snel genomen maatregelen waarvan een inreisverbod vanuit 7 islamitische landen wel de meest verregaande is.

De vraag die ik heb is of de verkiezing van Trump niet een goed voorbereidde rechtse machtsgreep/coup/staatsgreep is die onder de legitimiteit van een verkiezing heeft plaats gevonden. De voorbereidingen hiervoor hebben al in de jaren dat Obama regeerde plaatsgevonden (de Tea Party beweging was een voorbode). De hele gang van zaken stinkt van A tot Z. Dit is het land waar de zaken hard gespeeld worden, dit is geen land voor moraal en fatsoen (afgezien van een deel van de bevolking, we moeten een onderscheid maken tussen de politiek van de VS en de bevolking), het zit in de hele geschiedenis van het land, de maatschappij en de volksaard (zie boven). Onduidelijk is bijvoorbeeld gebleven dat Hillary Clinton kort voor de verkiezingen door de FBI in een verdachte hoek werd gezet, later werd dit weer ingetrokken. Clinton kreeg meer stemmen, 61 miljoen, dan Trump, 60 miljoen, maar door het kiesstelsel won Trump. Er is ook een vermoeden van stembusfraude blijven hangen. Hoe dan ook hebben miljoenen op deze man gestemd, dat is een feit. Elders heb ik geschreven dat democratieën kunnen ontsporen, democratieën kennen een opkomst, bloei en neergang.

Veelzeggend zijn de mensen die samen met Trump aan de macht zijn gekomen, dit zijn de ergste hardliners die ze in de VS kennen, militairen, bankiers en sympathisanten van extreem rechts met eigen nieuwskanalen. Dit zijn de mensen de er niet voor terugdeinzen om Iran een lesje te leren…..(Iran deed onlangs een rakettest tegen de afspraken in).

Amerikadeskundigen zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat er verstandige republikeinen zijn die Trump zullen corrigeren. Tevens is er grote tegenbeweging ontstaan die actief Trump wil tegengaan.

Hoewel het nog te vroeg is voor voorspellingen, zie ik wel degelijk parallellen met Duitsland in de jaren 1930 van de vorige eeuw. Een economische crisis veroorzaakt door het kapitalisme die miljoenen mensen werkeloos maakte, de beurskrach van 1929 was een van de ernstigste. De middenklasse kwam toen ook in de verdrukking (tussen kapitalisme en communisme, ze kozen voor een partij die beide zei te bestrijden met nationalisme en patriottisme (het nationaal-socialisme). Een sterke leider die oplossingen belooft door infrastructurele werken zoals het aanleggen van bruggen en wegen om de economie weer op gang te krijgen. Een leider die een zondebok als schuldige aanwijst, toen de joden, nu onder andere de moslims en de Mexicanen. Een leider die door speeches in volle zalen mensen een leus laat scanderen, over Hillary Clinton: ‘Sluit haar op’ en in zijn inauguratierede: ‘Amerika eerst’. Een leider die een gebalde vuist als symbool gebruikt om zijn woorden kracht bij te zetten. Een leider die een groep mensen om zich heen verzameld die de getrouwen worden, de strategen. De buitenlandse vijand is IS, de islamitische staat in het Midden-Oosten, die aanslagen over de hele wereld claimt, Trump heeft gezegd dat hij ze wil vernietigen, maar ook Iran is een vijand (die het bevriende Israël bedreigd). Maar het is nog te vroeg voor voorspellingen…… 

Update 20.01.2017

De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje die zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid en bluf een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag. Maar politiek is iets heel anders dan het bedrijfsleven, politiek is traag, stroperig, je moet overleggen met anderen, je kunt niet doen wat je wil. Dat kunnen dit soort mensen niet, ze hebben er geen geduld voor. Meer dan 60 miljoen mensen hebben op hem gestemd. De vraag is waar het heen zal gaan. Zoals eerder gezegd wordt in zo’n situatie een buitenlandse vijand gecreëerd om de aandacht af te leiden. De VS hebben er bij Europa op aangedrongen hun defensie-uitgaven te verhogen. Er zijn weer Amerikanen in Polen gestationeerd. Wereldwijd zijn de uitgaven aan wapens de afgelopen 5 jaar gestegen….

Update 27.04.2017

Komt vaak voor dat ik na een paar jaar mijn analyse bevestigd zie. Op tv een reportage over twee nieuwe Amerikaanse voedselketens die zich in Nederland gaan vestigen, een met donuts en een met taco’s. Voor de reportage loopt een deskundige door de straten van Amsterdam en zegt dat het opvalt dat er op iedere straathoek fastfood te koop is (zie boven). Zoals eerder gezegd zijn die Amerikaanse bedrijven net sprinkhanen die de wereld overtrekken en alles leegvreten. Ze koloniseren de wereld niet door een bezetting door een leger, maar simpelweg door hun bedrijven. Denk in dit verband ook aan de amusement- en filmindustrie van de VS die de wereld domineert. Het is economisch en cultureel imperialisme.

Carlos Slim.2
Economie als oorlog / Economics as war (Carlos Slim in 2012, Mexicaans ondernemer en een van de rijkste mensen op de wereld).

Update 02.08.2017

Inmiddels is de regering Trump een farce, een klucht geworden. Iedere week is er wel een mislukking. De tweets die de president de wereld instuurt (35 miljoen volgers) en zijn speeches laten kinderlijk gedrag zien, iets wat je bij kleine kinderen ziet: hun zijn veel slechter, ik ben de beste van allemaal, ik ben zielig want de pers pest mij altijd (enzovoort). De man is 71 jaar oud. Het zou allemaal niet zo erg zijn als we hier niet te maken hadden met de president van een land met kernwapens en een groot leger en teveel macht. De mensen die op hem gestemd hebben worden ongeduldig en vragen zich af wanneer de kolenmijnen en staalfabrieken weer opengaan…..

Update 24.08.2017

De polarisatie in de samenleving is groot. Ik bedacht: er is in de VS al eens een burgeroorlog geweest, dat was van 1861 tot 1865, pas ruim 150 jaar geleden. De VS zijn een immigratieland: de vrijwillige immigratie en de onvrijwillige immigratie (de slaven). Ze zijn dus bij uitstek een multiculturele samenleving, dit noemen ze de ‘melting pot’, de samensmelting van verschillende bevolkingsgroepen. Juist hierover is er een tegenstelling in dit land, dat voorspeld natuurlijk niet veel goeds, zeker met een president die niet boven de partijen staat maar door zijn impulsieve, anti-intellectuele gedrag polariserend te werk gaat.

Update 04.10.2017

Een Amerikaanse meneer heeft meer dan 47 wapens in huis, revolvers, aanvalswapens geschikt voor oorlogvoering, waaronder omgebouwde machinepistolen, geweren met vizier en duizenden stuks munitie. In de VS noemen ze dat recht op zelfverdediging. Hij schoot vanuit een hotel 59 mensen dood, 500 gewonden. Een discussie over het wapenbezit is er niet.

O, wat een triest land! ze leven in een droom die een illusie is van het beste land op aarde, het is puur zelfbedrog.

Update 30.11.2017

“Eetcultuur wacht een invasie uit Amerika”, de kop boven een artikel in de Volkskrant 29.11.2017. Er komen veel Amerikaanse voedselgiganten naar Nederland en ze gaan tientallen vestigingen openen. (Zie boven).

Update 20.12.2017

Dit bericht over de Verenigde Staten van Amerika is bijna 10 jaar oud, ik begon in 2008, zie boven.

Vandaag in de NRC een artikel over een nieuwe wet die is aangenomen, alleen gesteund door Republikeinen en het eerste succes voor president Trump. Vooral de hoogste inkomens profiteren. De intenties van de wet laten zien dat het land moreel in verval is. Enkele feiten: het is een belastingwet die de belastingen verlaagd en de wet kost de staat 1500 miljard dollar. De redenatie is dat als bedrijven minder belasting betalen er over een paar jaar economische groei zal komen met meer banen zullen komen. Als dat niet slaagt zullen sociale programma’s worden gekort. Er is nu een belastingvrije voet van 22 miljoen dollar (was 11), bij erfenissen.

De armoede is toegenomen, 40 miljoen mensen zijn arm, 18 miljoen (1 miljoen mensen meer dan heel Nederland) zijn extreem arm. Een armoede rapporteur van de Verenigde Naties ziet de VS het ongelijkste land ter wereld worden. Er zijn daklozenkampen bij de grote steden. De gezondheidszorg is achteruit gegaan, ze kennen de hoogste kindersterfte van de ontwikkelde landen.

Treffend is ook dat de bevestiging van wat ik boven schreef: het is een gekochte democratie, dus eigenlijk geen democratie, dit is een oligarchie (rijken en welgestelden hebben de macht). Wat blijkt namelijk: armen wordt het stemmen moeilijk gemaakt, dure identiteitsbewijzen kunnen armen niet betalen en mensen met een strafblad mogen niet meer stemmen. Vermogenden daarentegen hebben steeds meer politiek invloed, campagnedonaties zijn ongelimiteerd. Republikeinse senatoren krijgen geen geld meer van hun achterban als een bepaalde wet er niet komt. 

De opwaartse sociale mobiliteit is in geen westers land zo laag, eenmaal arm altijd arm. Maar ze verdedigen dit door te wijzen op de Amerikaanse droom, die zoals ik boven al beschreef een illusie is, meerdere onderzoeken hebben dat laten zien.

De president is inmiddels een karikatuur geworden van wat een president zou moeten zijn, dit is iemand die ongeschikt voor zijn vak is. Hoe gaat zoiets eindigen….

Update 06.01.2018 (10 jaar na het eerste bericht)

Dit blogbericht is in april 10 jaar oud. Er hoeft niets aan veranderd te worden. 

Uit bovenstaande Update van een jaar gelden: “De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje die zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid en bluf een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag”. 

Afgelopen week verscheen in de VS een boek van een journalist die bovenstaande bevestigd, je hoeft er alleen maar goed naar de tv voor te kijken. De president is niet geschikt voor zijn vak. Er is een grote hoeveelheid absurde details in het boek beschreven. In een tv interview met de schrijver van het boek zegt hij dat Trump niet leest, instant bevrediging wil, zijn omgeving noemt hem een idioot enzovoort. 27 psychiaters hebben, weliswaar op afstand, geconcludeerd dat Trump een psychiatrisch geval is.

Treffend was ook de tweet van Trump waarin hij zei dat hij een grotere rode knop (voor de kernwapens) heeft dan Noord-Korea. Dit doet toch denken aan een kind dat zegt: ik heb een mooiere fiets dan jij. Lekker puh.

De armoede in de VS is enorm en de welvaartsverschillen zeer groot, maar deze week braken de beurskoersen records, ze stijgen sinds 2009. Men vreest voor een nieuwe bubbel aangezien er een overwaardering is.

“We moeten naar een realistischer beeld van de Verenigde Staten, want het dominante beeld heeft geen toekomst”.  Zie boven uit 2008, 10 jaar geleden. Dit land is het niet waard om moreel een rol te spelen in de internationale politiek.  

1000
Live uitgezonden verhoor door de Senaatscommissie van James Comey, voormalig directeur van de FBI.

Update 16.02.2018

Uit onverdachte hoek een bevestiging van veel wat ik al zo lang zeg. Door Jan Timmer, ex Philips topman in een interview met de Volkskrant. (Typisch zo iemand die op oudere leeftijd tot geheel nieuwe inzichten komt). Enkele citaten:

‘De politiek heeft gedacht dat het kapitalisme zichzelf zou kunnen reguleren. Dat is een groteske ontkenning van de menselijke natuur. Mensen willen bedriegen en bedrogen worden. Europeanen denken dat vrijhandel een groot goed is. Dat roepen Amerikanen en Aziaten ook. Maar in werkelijkheid hebben ze vrijhandel ondergeschikt gemaakt aan macht.’

Over de mondialisering:

‘Ik noem het liever Amerikanisering. Die is veel groter dan iedereen denkt en die begon al toen restaurantketens zoals Kentucky Fried Chicken en McDonald’s en producten zoals Coca Cola wereldwijd populair werden. De digitalisering heeft dat proces enorm versneld. Amerikaanse concerns zoals Google, Facebook, Apple, Microsoft, Airbnb en Uber hebben monopolies gecreëerd. Ik maak mij echt zorgen dat we een kolonie van de Verenigde Staten worden en dat Google en consorten ons de wet gaan voorschrijven. Dat doen ze nu eigenlijk al.’

Die Amerikaanse bedrijven hebben nu al de macht in handen en andere landen proberen dit ook. Dit is de Derde Wereldoorlog als economische oorlog waarover ik in 1992 schreef. (Uit De Geschiedenis herhaalt zich). Een militaire oorlog is helemaal niet uitgeloten als de economisch-politieke elites dat als wenselijk zien.

Ondertussen in de VS weer een schietpartij door een psychisch gestoorde jongeman (17 jongeren op een school in koele bloede vermoord met een oorlogswapen). Maar aandacht hieraan besteden is verspilde moeite, want dit land ligt psychisch met zichzelf overhoop.

Update 23.04.2018

Nieuwe vestiging McDonald’s bij Oosterhout Gelderland. Dit is het economisch imperialisme van de VS (McCafe). De gemeente plaatst een verkeersbord.

Update 13.05.2018

Nooit gedacht ooit (bijna) medelijden te hebben met een ex-FBI directeur in de persoon van James Comey. Hij speelde zelf een kwalijke rol bij het verlies van Hillary Clinton en de winst van Donald Trump door een week voor de verkiezingen te zeggen dat Clinton mogelijk iets strafbaars had gedaan. Hij schreef een boek over zijn ontslag door Trump en geeft veel interviews (even financieel binnenlopen). Dat de VS het spoor bijster zijn beschreef ik vanaf 2008. Men denkt telkens het kan niet erger. Treffend is het verhaal van Trump die Comey bij een etentje om loyaliteit vraagt, hij doet dit op de klassieke maffia manier van indringend vragen. Later werd Comey ontslagen en zag zijn eigen ontslag op tv als nieuws gebracht worden zonder dat hij van iets wist. Trump beledigde Comey door te zeggen dat hij de slechtste FBI directeur ooit was.

Trump 6
Decreet met handtekening.

Update 19.06.2018

President Trump wil 25 miljard dollar uitgeven om een muur tussen Mexico en de VS te bouwen om illegalen tegen te houden. Zijn dictatoriale neigingen zijn steeds vaker zichtbaar. Hij tekent decreten die zijn macht laten zien. Wat betreft die illegalen vraagt men zich af waar al die geschatte 1 miljoen mensen die jaarlijks de grens oversteken dan werken. Moet toch wel als huishoudster of als hulp in de agrarische sector zijn, dit hoor je nooit. 25 miljard voor een muur kan beter in Mexico worden geïnvesteerd zodat de mensen thuis blijven.

President Trump heeft een handelsoorlog ontketend door geïmporteerde goederen te belasten. Ik ben niet op de hoogte van het totaalplaatje van de handelsbalans, maar het gaat om wat men in de praktijk kan zien. Het Amerikaanse bedrijf Apple is het rijkste bedrijf in de wereld, maar ze laten al hun producten in lagelonenland/dictatuur China maken (zie Dossier China). Dit kan natuurlijk niet, het is het een of het ander. Apple moet in de VS haar producten gaan maken en voor werkgelegenheid en goed betaalde banen gaan zorgen. (Ik schreef er boven al over).

Ik heb het niet meer kunnen vinden, maar 30 jaar geleden heb ik iemand horen zeggen dat het nieuwe fascisme uit de VS zou komen, niet op dezelfde manier zoals we kennen, maar met een andere vorm. Op CNN zagen we de president een persconferentie geven van 1 uur. Ik keek zonder het geluid. Wat we zagen was een heel zelfverzekerde man, parmantig, met veel handgebaren om zijn betoog krachtiger te maken, veel gezichtsexpressie, zeker van zichzelf, eigenwijs, duld geen tegenspraak, zelfgenoegzaam, arrogant, druk en zich zeer bewust van de camera. De zondebok zijn de buitenlanders, de Mexicanen (daarom wil hij een muur bouwen). Ik dacht aan een bekende dictator uit Duitsland in de jaren 1930, die was ook parmantig, arrogant, demagogisch, overtuigd van zijn eigen gelijk en met wilde armgebaren. Hij had een zondebok die volgens hem verantwoordelijk was voor alle kwaad in de maatschappij. Trump is in de VS enorm populair onder grote delen van de bevolking.

Maar de geschiedenis is onvoorspelbaar dat is bekend, de geschiedenis hangt van toevalligheden aan elkaar, dingen kunnen zo snel veranderen, ten goede of ten kwade…..

Dit spreekt voor zich:

Update 16.09.2018 (10 jaar later)

Er wordt ‘herdacht’ dat de de grootste crisis sinds de jaren 1930 begon in de VS in 2008. De Lehman Brothers bank ging failliet.

Zie boven uit 2008, een paar maanden voor de economische crisis begon.

December 2008 had ik twee analyses:

1) Dit is een crisis van het kapitalistische economisch systeem. (Het systeem is niet veranderd, alles is bijna hetzelfde gebleven, ze hebben het er over dat crises er ‘nu eenmaal bij horen’ en de volgende crisis wordt door sommigen al voorspeld).

2) De VS exporteert haar eigen crisis naar de rest van de wereld. (De VS spelen een absoluut verwerpelijk rol in de wereld, dit was voor Trump al zo en zo doorgaan. De handelsoorlogen zijn niets anders dan een verkapte oorlogvoering om de economische macht te behouden).

Update 10.11.2018

 • In de Verenigde Staten staat de democratie onder druk. De president is twee jaar in functie en hij wordt nog steeds gesteund door een groot deel van de bevolking. Dat bleek bij de tussentijdse verkiezingen. Positief is dat er een groeiende weerstand is bij veel burgers, dus misschien zal in de toekomst blijken dat hij een blessing in disguise is. Zoals eerder gezegd is de president geen bijster intelligente man, hij regeert en handelt op instinct, net zo als hij zaken deed. Hij is grof en intimiderend. Het laatste bleek op een persconferentie waar hij een journalist afblufte en de microfoon liet ontnemen en de toegang liet ontzeggen. Zijn toespraken voor aanhangers laten taferelen zien van een zaal scanderende mensen die de leider graag willen volgen. Het zijn dictatoriale methodes.
 • Opvallend is de migrantenstroom vanuit midden Amerika (Honduras) die met een voettocht bezig is op weg naar de VS. Dit zijn economische migranten die de armoede ontvluchten. Vroeger, in de vorige eeuw, steunde de VS al die militaire dictaturen die daar de armoede in stand hebben gehouden, nu komen ze hun deel van de welvaart halen. De president is boos en dreigt op vluchtelingen te gaan schieten, het leger wordt ingezet. Maar het moet gezegd dat het ongecontroleerd binnen laten van vluchtelingen natuurlijk niet goed is. Amerika heeft dit decennia lang laten gebeuren, want al die illegale vluchtelingen werken bij Amerikaanse bedrijven voor een appel en een ei. Dit zijn goedkope arbeidskrachten voor de economie.
 • Weer een schietpartij (in een bar ditmaal), 12 doden. De dader is een gescheiden ex-militair (dus deskundig met wapens), pas 28 jaar oud, met psychische problemen. Dit is het type gedesillusioneerde mensen die hun leven als verwoest zien en denken: ik dood, maar ik neem er zoveel mogelijk mee. Mass shootings worden nu gezien als een verschijnsel dat er nu eenmaal is, iets onontkoombaars. De media brengen de griezelverhalen van de overlevers.

Het is een verwerpelijk land in de meeste opzichten, de goeden mensen uitgezonderd. Ze geloven in een droom, de Amerikaanse Droom (the American Dream), die een illusie is. Als je maar lang genoeg volhoud dat je in het beste land op aarde woont (the Greatest Nation on Earth) haalt de werkelijkheid je uiteindelijk in en spat je droom uit elkaar. Het is psychologie van zelfbedrog, leven in de leugen. Als de sluier is weggevallen kijk je in een gapend gat en weet je niet meer waarop je maatschappij gestoeld is. Radeloze mensen grijpen dan naar geweld…..opgezweept door de leider…..

Update 24.11.2018

Een prima film over Edward Snowden gemaakt door de gelauwerde regisseur Oliver Stone, een aanrader (titel: Snowden, uit 2016). Snowden zit al 5 jaar vast in Moskou waar hij asiel heeft gekregen. Dat de afluisterproblematiek onder president Trump aan banden zal zijn gelegd is hoogst onwaarschijnlijk…hoewel de werkwijze van het verzamelen van alle gegevens verboden is. Maar we weten dat datgene wat technisch mogelijk is ook gebruikt wordt, eventueel vanuit een ander, obscuur, land….

Update 03.02.2019

Michael Moore

De bekende Amerikaanse documentairemaker Michael Moore (64 jaar) heeft vorig jaar een nieuwe documentaire gemaakt met de titel Fahrenheit 11/9. Op de hem bekende wijze ‘van-dik-hout-zaagt-men-planken’ (in positieve zin) laat hij in de twee uur durende film zien hoe Amerika er voor staat met president Trump. Er zitten toch wel verbazingwekkende fragmenten in die niet bekend zijn. Ook legt hij een, door critici bekritiseerd, verband tussen het Duitse nazisme en Trump. De overeenkomst tussen Hitler en Trump in voorkomen is treffend. Dit schreef ik boven in 2018: Ik dacht aan een bekende dictator uit Duitsland in de jaren 1930, die was ook parmantig, arrogant, demagogisch, overtuigd van zijn eigen gelijk en met wilde armgebaren. Hij had een zondebok die volgens hem verantwoordelijk was voor alle kwaad in de maatschappij. Moore liet het goed zien met oude filmopnamen van Hitler. Iemand in de film zegt ook dat dictators eigenlijk altijd volgens een bepaald vast patroon handelen: eigenzinnig handelen, een buitenlandse vijand aanwijzen voor al het kwaad en dergelijke. En zo is het ook. Moore voorspelde de winst van Trump.

Sommige analyses die ik boven maakte komen in de film naar voren. Wat eruit springt is toch wel dat die ‘Amerikaanse Droom’ een illusie is en bovendien een leugen. Ik zei het in de jaren 1980 al. Ook het feit dat vermogenden de dienst uitmaken komt ter sprake. De corruptie. De desillusie bij veel burgers. De afkeer van Trump heeft er wel voor gezorgd dat veel jongeren politiek bewust en actief zijn geworden. Ook treffend was dat Moore en Trump elkaar al heel lang kennen en samen in het het verleden in een tv show zaten.

In Amerika woedt een harde machtsstrijd, dat is wel duidelijk. Het gaat om macht en veel geld. De uitkomst van dit soort maatschappelijke processen is niet te voorspellen, het kan vreedzaam gaan of met geweld. 

De staatsschuld is nu 22.000 miljard dollar (zie boven) in 2010 was het 13.000 miljard. Het begrotingstekort is 2x zo hoog als Italië. Ze leven als land op krediet. Je wil er niet aan denken wat er gebeurd als de boel instort, de crisis van 2008 zal een kinderfeestje zijn vergeleken met wat er kan gebeuren. President Trump zit er nog twee jaar tot de volgende verkiezingen.

Update 19.07.2019

Feiten en cijfers zeggen soms veel. Peter de Waard in de Volkskrant schrijft over de defensiebudgetten. President Trump wil 750 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie, (‘defensie’), Rusland geeft 61 miljard dollar uit. De defensiebegroting van Frankrijk is grote dan die van Rusland. Europa samen geeft 1000 miljard uit. Amerika wil dat ieder Europees land 2% van Bruto Nationaal Product gaat uitgeven aan defensie. Nederland koopt 8 of 9 nieuwe Amerikaanse straaljagers extra bovenop de 37 al bestelde (kosten 90 miljoen per stuk).

Update 10.12.2019

De verantwoordelijken in de VS weten van begin van de oorlog in Afghanistan dat er niet gewonnen kan worden van de Taliban maar verzwegen dit voor de bevolking. 2400 gesneuvelde militairen, 1000 miljard dollar kosten. Dit heeft krant de Washington Post uitgezocht. De vergelijking met Vietnam wordt getrokken, want toen gebeurde hetzelfde.

10 jaar gleden zei ik al dat ze beter iedere boer in Afghanistan geld hadden kunnen geven om een bestaan op te bouwen (en geen papavers te kweken) dan geld uit te geven aan een oorlog die niet te winnen is. Het machtigste leger in de wereld met veruit het grootste budget heeft niet kunnen winnen van de Afghanen. Dat komt omdat vechten hun geschiedenis is, het zit in hun bloed, ze vechten al sinds de Russen in de jaren 1970, 50 jaar. Ze weten niet wat vrede is. Hun uitspraak is: ‘Jullie hebben horloges, wij hebben de tijd‘, een mooie veelzeggende uitspraak.

Update 03.01.2020

In de Verenigde Staten zit een soldaat diep onder de grond in een warme bunker, het bunkercomplex ligt midden in een woestijn in zwaar beveiligd gebied, hier is het altijd oorlog. Niemand weet waar het complex ligt en iedereen die er werkt heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, schending zou een zware gevangenisstraf betekenen. De soldaat kijkt naar live beelden via satelliet op beeldschermen voor hem. Hij heeft een joystick in zijn rechterhand waarmee hij een zwaar bewapende drone  (een klein onbemand vliegtuig) kan besturen en iedere plaats op de aarde kan aanwijzen. Van de veiligheidsdiensten heeft hij de gegevens gekregen van twee personen die zich op het vliegveld van Bagdad in Irak bevinden. De twee personen worden al jaren in de gaten gehouden en gevolgd, net zo als honderden mensen over de hele wereld permanent worden gevolgd. De soldaat praat met zijn commandant die zojuist met de president heeft gesproken. De president zei 1 woord: GO. De soldaat drukt op de knop op zijn joystick en de raket onder de drone vliegt razendsnel richting de de auto’s die op het vliegveld staan. De inzittenden vermoeden niets, zij waren midden in een gesprek, opeens horen ze een geruis, een fluittoon. De raket slaat in, alle inzittenden zijn dood, ook omstanders zijn dood, anderen zwaar gewond. (Dit is in de huidige tijd oorlog voeren).

Iran is een islamitische dictatuur (en de gedode militair een verantwoordelijke), maar men kan de antipathie tegen de VS in Iran en in het hele Midden-Oosten niet los zien van de geschiedenis vanaf de jaren 1950: de door de VS gesteunde staatsgreep om de oliebelangen te behouden (later in deze eeuw ook in Irak). De kritiekloze houding tegenover Israël, het 30 jaar steunen van Moebarak in Egypte (tot hij verdreven werd). De decennialange vriendschap met Saoedi Arabië (ook een verwerpelijke dictatuur). Enzovoort. Als ieder land naar eigen goeddunken mensen gaat elimineren is het einde zoek en het verbaasd dan ook dat zoveel intellectuelen dit zonder voorbehoud goedkeuren.

Update 30.07.2020 (12 jaar later)

MS Arnoni (1922-1985) was een politicoloog en schrijver, overlevende van concentratiekampen in WO2. Hij woonde en werkte lang in de VS, maar vertrok omdat hij een nieuw fascisme zag dat echter niet zo genoemd zou worden (zie boven). Hieraan moest ik denken nu de president van de VS op eigen houtje paramilitaire troepen (zien er angstwekkend uit) naar enkele steden heeft gestuurd, tegen de wil van burgemeesters in, om demonstrerende burgers te beteugelen. Arnoni zag in jaren 1960 al nationalisme en ‘Being the greatest nation on earth’ en ‘America first’. De president schijnt gezegd te hebben dat hij niet weet of hij de verkiezingsuitslag zal accepteren als hij verliest….
Arnoni schreef enkele wrange boeken over zijn ervaringen als overlevende. Hij ging na de oorlog terug naar Polen waar bleek dat een zeer aardige oom van voor de oorlog een nazi aanhanger was geweest, misdaden had begaan, maar gewoon doorleefde. De omineuze titel van het boek: ‘Moeder was niet thuis voor haar begrafenis’.

Overigens is de president een irrelevant persoon, een nobody, een rijkeluisventje, waar het om gaat is zijn partij de Republikeinen die hem al die jaren hebben gesteund en blijven steunen. Dit zijn, naar we moeten aannemen toch intelligente mensen, maar ze zijn allemaal bang voor een downfall, ze zijn allemaal vermogend en hebben veel te verliezen. Maar ik schreef het eerder: de VS zijn een gekochte democratie. Het is een land waarvan de ondergang al gaande is. China is het land van de 21e eeuw, ik voorspelde het in de jaren 1980.

Update 03.11.2020

Geschreven in 2017 (zie boven):

De president van de VS is volstrekt ongeschikt voor zijn ambt. We moeten deze man psychologisch verklaren. Hij is de ultieme macho-man, het alpha mannetje die zijn hele leven de baas is geweest en door handigheid en bluf een fortuin heeft vergaard (overigens komt hij uit een rijke familie). In diepste wezen zijn dit soort persoonlijkheden onzeker van zichzelf en compenseren ze dat in extreem gedrag. Maar politiek is iets heel anders dan het bedrijfsleven, politiek is traag, stroperig, je moet overleggen met anderen, je kunt niet doen wat je wil. Dat kunnen dit soort mensen niet, ze hebben er geen geduld voor. Meer dan 60 miljoen mensen hebben op hem gestemd. De vraag is waar het heen zal gaan. Zoals eerder gezegd wordt in zo’n situatie een buitenlandse vijand gecreëerd om de aandacht af te leiden. De VS hebben er bij Europa op aangedrongen hun defensie-uitgaven te verhogen. Er zijn weer Amerikanen in Polen gestationeerd. Wereldwijd zijn de uitgaven aan wapens de afgelopen 5 jaar gestegen….

Mijn weddenschap dat Trump 4 jaar niet zou volmaken heb ik verloren.

Update 08.10.2020

De wereld is verlost van een krankzinnige, echter, 70 miljoen mensen stemden op hem. Zijn zoon is even gek als zijn vader en pas 42 jaar….

In onzekere tijden willen veel mensen een sterke leider, iemand die twijfel en angst wegneemt, iemand die zegt wat ze moeten denken, voelen en doen, voor saamhorigheid zorgt en eigen verantwoordelijkheid overbodig maakt. Onzekerheid is de kraamkamer van dictators.

Update 05.01.2021 (13 jaar later)

Het gaat niet om president Trump, het gaat om zijn achterban, de republikeinse partij die hem 4 jaar heeft gesteund en de meer dan 70 miljoen burgers die op hem gestemd hebben. Gewone analyses zijn niet voldoende, dit is een land in crisis, in verval. Dat komt doordat ze psychologisch gezien in een illusie geloven, een droom van grootsheid die gebaseerd is op macht en onderdrukking. Maar ergens spat de ballon met illusies uit elkaar en is de realiteit zichtbaar, een ontnuchtering. De reactie is angst voor verlies van welvaart en sociale neergang (die al in volle gang is).

Je kunt alle mensen een tijdje voor de gek houden en sommige mensen altijd voor de gek houden, maar álle mensen altíjd voor de gek houden is onmogelijk. (Vertaling van bekend citaat van Abraham Lincoln (1809-1865) Amerikaanse president)

Update 07.01.2021

Taferelen die men in vroeger in Zuid-Amerika zag, de bestorming van een parlementsgebouw.

Ze geloven het ‘Beste Land op Aarde’ te zijn, leven in de illusie van de droom van rijkdom voor iedereen ‘De Amerikaanse Droom’ (miljoenen hebben voedselbonnen), willen de wereld uitleggen wat democratie is (Zuid-Amerika/ Irak etc). Ik schreef er in de jaren 1980 AL over.

Mij interesseert de achtergrond van historische gebeurtenissen, de filosofisch-psychologische achtergrond. Zoals eerder gezegd, de VS is een jong land van ruim 300 jaar oud, het land werd uit het niets opgebouwd inclusief democratie als staatsvorm als een republiek met federaties. Eigenlijk is het een Verlichtingsideaal (de inspiratie kwam ook van Europese verlichte denkers): een eerlijk op een degelijke grondwet gebaseerd land. Een vrijgevochten kolonie van Engeland. De slavernij speelde en grote rol in de opbouw van het land en de afschaffing daarvan zorgde voor een burgeroorlog (1861-1865). Ook diep religieus, maar tegelijkertijd zeer materialistisch op consumptie gericht, identiteit wordt gevormd door maatschappelijke positie en bezit. De maatschappij is snel aan het veranderen van samenstelling, de melting pot, het samengaan van verschillende culturen. en achtergronden. In 1950 was 90% van de bevolking wit, in 2014 60%, in 2044 zullen er meer zwarte en gekleurde burgers zijn. Ik las ergens dat het land als een experiment gezien kan worden en een land in ontwikkeling is. Dat kan als hoopvol gezien worden, maar misschien is de ontnuchtering die in de hele westerse cultuur speelt met al haar crises in de VS het meest zichtbaar?

Aanvullingen mogelijk.

Update 15.08.2021

De geschiedenis herhaalt zich (maar telkens op een andere manier, daarom denken we van niet), ik schreef het 30 jaar geleden. In Afghanistan nemen de Taliban (extreem islamitische mannen, ze leven in de Middeleeuwen) het land in na vertrek van alle buitenlandse militaire troepen, het Afghaanse leger is machteloos.

In 20 jaar heeft het leger van de VS, met het hoogste budget van alle landen in de wereld (10x zo hoog als Rusland), samen met veel andere landen (en de NAVO, 30 landen) niet kunnen winnen van een stel struikrovers met Kalasjnikovs en pick-up trucks. Men zou zich kunnen afvragen hoe dit kan, dat doen er maar weinig. Vooral al ik militair was zou ik mij zorgen maken over de gang van zaken. De Amerikanen hebben weer gefaald net zo als in Iran (jaren 1950), Vietnam (jaren 1960), Irak (1990, 2003) enzovoort.

Het gezegde van de Taliban is: ‘Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd’. Vechten zit in hun bloed, ze vechten van generatie op generatie tegen buitenlandse overheersing.

Update 22.08.2021

In Dossier Geopolitiek een poging tot het analyseren van Afghanistan, een mooi maar gecompliceerd land.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma (foto’s en tekst).

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Toeval in de geschiedenis

De geschiedenis hangt van toevalligheden aan elkaar, een interessant gegeven.

42 aanslagen op Adolf Hitler mislukten. 8 november 1939 (Nederland was nog niet bezet) plaatste 1 Duitse burger (Georg Elser, 36 jaar, meubelmaker van beroep) een ingenieuze zelfgemaakte bom in de Bürgerbräukeller in München (een grote zaal) waar Hitler een toespraak zou gaan houden. Hitler had echter haast want hij wilde met de trein naar Berlijn (ipv het vliegtuig (door slecht weer) en begon eerder met spreken en vertrok 13 minuten voor de bom afging (8 doden, 63 gewonden, gezien de plaatsing van de bom zou Hitler vrijwel zeker dood zijn geweest). Elser werd in 1945 doodgeschoten in een concentratiekamp, kort voor het einde van de oorlog. In 2015 is er een film over Elser gemaakt en er zijn pas na lange tijd enkele standbeelden van Elser gekomen. Hitler pleegde zelfmoord op 30 april 1945, de capitulatie van Duitsland was begin mei, de oorlog was voorbij.

Als de bomaanslag was geslaagd en Hitler gedood was wellicht (zeker weten doet men het niet) de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) voorkomen. WO2 zou het leven kosten van tussen de 50 en 60 miljoen mensenlevens (burgers en militairen), waaronder 6 miljoen joden, zigeuners en andere mensen die niet pasten de nationaalsocialistische-fascistische ideologie. Bijna de helft van het aantal totale doden was Russisch en na 1945 was de wereld verdeeld in machtsblokken (De Koude Oorlog) tot 1989/1991 toen de Sovjet-Unie uiteenviel.

Amerikaanse tank bij het Airborne Museum in Oosterbeek (bij Arnhem) (Uit: https://wp.me/pxVaI-4aX)

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, geschiedenis, journalistiek, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Black Friday

(Geschreven in 2018) (Met Update 2021)

Nog zo’n verwerpelijk fenomeen dat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien en toonbeeld is van de dolgedraaide consumptiemaatschappij.

We moeten de verbanden gaan leggen tussen zaken: Black Friday (overconsumptie) en klimaat/milieuvervuiling/uitbuiting ed.

(Zie Dossier Consumentisme (Met Updates) en Dossier Amerika (VS) (Met Updates)

Update 19.11.2021

Meer mensen zien dit hele verschijnsel als verwerpelijk.

We leven in een welvaartsillusie, de illusie die mensen is voorgespiegeld door verantwoordelijken in economie en politiek.

OMG. Black Friday is dit jaar opgerekt tot 2 weken…..

Geplaatst in Columns, cultuur, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mahabharata/Bhagavad Gita (Kort Verhaal)

(Geschreven december 2020)

Verhaal uit Hindoe bijbel-epos de Mahabharata/Bhagavad Gita, datering ca 1000 jaar voor Christus.

Een oude krijger met de naam Bhishma is gewond geraakt in een gevecht en vertelt een verhaal op zijn sterfbed over een man die door een groot bos loopt. Hij valt in een diepe kuil maar kan zich nog net vasthouden aan een paar boomwortels die uit de grond steken. Onder hem sissen giftige slangen, boven hem staan wilde olifanten te stampvoeten en muizen knagen langzaam aan de boomwortels. Er vliegen enkele bijen over die druppels honing laten vallen en de man steekt zijn hand uit om ze op te vangen. De toehoorders vragen angstig: ‘Hoe kan hij ontsnappen?’ De man geeft geen antwoord meer en sterft. De moraal is dat hoop hem in leven hield.

Bhishma is een bijzonder personage in het verhaal, hoewel eigenlijk alle personages (meer dan 20) bijzonder zijn. Hij gunde zijn vader om voor de tweede maal te trouwen, maar moest daarom zelf celibatair leven. Als beloning van de goden hiervoor mocht hij zelf zijn moment van doodgaan kiezen. Hij werd bijna 100 jaar oud. De Bhagavad Gita (ook wel afgekort Gita genoemd) is een onderdeel van de Mahabharata. Er zijn twee afzonderlijke boeken van uitgegeven. Niet makkelijk om te lezen, niet makkelijk om te begrijpen, niet makkelijk om toe te passen.

In het huidige India spelen de boeken nog steeds een grote rol en worden gezien als een religieus-filosofisch verhaal waaruit morele principes gehaald kunnen worden.

Uiteindelijk zijn alle religieuze boeken door mensen bedachte en verzonnen verhalen die een verklaring moeten geven voor de existentie en een antwoord op de vraag hoe te leven. Het interessante eraan is zich af te vragen waarom ze de verhalen op een bepaalde manier vorm gegeven hebben. Ik schreef er in 1999 over in 2000 A.D., het jaar voor de eeuwwisseling, (2000 A.D.) met deze constatering:

Wij staan nog net als de jager/verzamelaar in een groot donker bos waar natuurrampen ons bedreigen en bliksemflitsen oplichten met onze twijfels, angsten en vermeende zekerheden. Het verschil is slechts dat wij geen knuppel in onze hand hebben maar een mobiele telefoon en een computer‘.

De mobile telefoon (smart Phone) en de computer waren nog niet zo omnipresent (alomtegenwoordig) als vandaag. Ik had er in 1999 ook ziekten bij moeten zetten, want de huidige coronapandemie veroorzaakt een ernstige, soms dodelijke, griep. De mens leeft in de illusie dat men alles onder controle heeft. De pandemie laat echter zien dit niet zo is. Eerder het tegendeel, want hoewel er geen aandacht voor is, is het coronavirus door de mens zelf veroorzaakt.

Hoop houdt ons in leven, wij reiken ook uit naar een beetje honing….

De boeken zijn in het verleden mooi uitgegeven door uitgeverij AnkhHermes.

Er is een 5½ uur durende verfilmde toneelopvoering gemaakt in 1989. Peter Brook/Jean-Claude Carrière. Nog steeds te koop, de taal is Engels. Hiervan is ook een boek verschenen dat nog te koop is.

Update 15.11.2021

De coronapandemie heeft de wereld in haar greep en doet landen op hun grondvesten schudden, we zien irrationaliteit, wanhoop en gekte. Dit is een beproeving die de mensheid wordt opgelegd. Ik schreef er over in meerdere Dossiers (oa. Coronapandemie, Nietzsche).

(C) Ronald Puma
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Meningen en sociale media

(Geschreven in 2013) (Met Updates 2021)

Er zijn twee soorten mensen: mensen die ieder begin van een gedachte eruit flappen en mensen die eerst nadenken voor ze hun mening geven. De eerste categorie heeft in deze tijd veruit de overhand gekregen. Dat komt door de snelheid van de zogenaamd ‘sociale media’ en het internet. Vooral Twitter spant de kroon. In 140 lettertekens kan een mening worden gegeven over bijvoorbeeld een tv programma. Dit leidt vaak tot bedroevende, trieste en beschamende commentaren. Facebook geeft de mogelijkheid tot lange reacties die ook vaak tot de meest simpele commentaren leiden en op elkaar reagerende mensen. Het is de kunst eroverheen te lezen en de goede zaken eruit te halen.

Een pen pakken of achter een typemachine gaan zitten, een brief schrijven, een brief in een enveloppe stoppen, een postzegel kopen en op een enveloppe plakken en naar een brievenbus lopen door de regen duurt lang. Dat ging vroeger (voor internet) zo en is in deze tijd weggevallen. Men zit veilig in een warme kamer, de koffie staat klaar, het beeldscherm en toetsenbord staan voor je neus. Heerlijk om dan de wereld even goed te laten weten hoe JIJ erover denkt en fris van de lever je mening te geven. 

Tevens hoeft men niet over ieder onderwerp een mening te hebben, er zijn zaken waar men verstand van heeft en zaken waar men niets van af weet. De crux is: Iedereen heeft recht op een mening, maar het is niet verplicht hem ook te uitten.

Misschien is de diepere achtergrond dat iedereen in een democratie even stoom mag afblazen, er is echter geen politicus of ander persoon die het zal lezen of interesseren.

In veel landen is het simpelweg verboden om een mening te uitten, soms wordt je voor een mening jarenlang in een donkere gevangenis gegooid, zo is het ook te bezien.

Update 20.12.2016 (3 jaar later)

Denk nog wel eens aan de uitspraak van journalist Jan Blokker (1927 – 2010): “De media zijn een uit de hand gelopen dorpspomp”. Hij bedoelde al die nieuwtjes die in de krant en op tv gedeeld worden zoals in voeger tijden in een dorp de mensen water bij de pomp moesten halen en elkaar de laatste nieuwtjes vertelden. Hij zei dit ver voor het internettijdperk in de jaren 1980. De zogenaamd sociale media (maar ook de reactiemogelijkheden op websites van kranten ed.) van deze tijd zijn een uit de hand gelopen dorpspomp, maar dan in het viervoudige kwadraat. De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten.

Anoniem beledigen is normaal geworden, vooral racistisch beledigen. De anonimiteit geeft veel mensen de gelegenheid om zonder rekening met anderen te houden te beledigen. Wat we vaak zien is een Facebook of Twitter profiel zonder inhoud of gegevens. Het beste is deze te negeren.

Nieuw is live video van Facebook, iedereen met een live verbinding kan online zijn en heeft nu zijn eigen tv station. Het grootste probleem is echter simpelweg dat de meeste mensen niets te zeggen hebben.

Nieuw in deze tijd is nepnieuws, in het Engels fakenews, verzonnen berichten die geschreven zijn om te ontwrichten. Het schijnt dat in de VS de verkiezingen ermee gemanipuleerd zijn. Angstwekkend, de democratie wordt ondergraven. 

(Jan Blokker was zo’n journalist waarvan er niet veel meer zijn: intelligent, breed georiënteerd, mooie schrijfstijl. Op tv maakte hij de voorloper van het onvolprezen VPRO programma Tegenlicht met de naam Diogenes).

Update 10.11.2017

Twitter is overgestapt van 140 naar 280 lettertekens per tweetbericht. Een grote misvatting is echter dat complexe zaken, bijvoorbeeld het broeikaseffect, de Israëlisch-Palestijnse kwestie, de belastingparadijzen, de vluchtelingen en noem maar op, kort kunnen worden weergegeven. Dit is de versimpeling die we zo vaak zien, helaas is het een tijdverschijnsel dat niet meer weggaat….We leven in een tijd van Twitterwijsneuzen, Facebookdeskundigen en Wikiprofessoren

Update 17.05.2018 (5 jaar later)

“De zogenaamd sociale media zijn ontspoord. Het zou beter zijn dat veel mensen hun mening voortaan niet meer uitten”. Zie boven uit 2016. Schokkende feiten over Facebook de laatste tijd. Facebook is een wereldwijd sociaal netwerk dat in principe iedere aardbewoner zou kunnen verbinden. Zo is het begonnen door de oprichter Mark Zuckerberg. Er zat idealisme achter en de wens om er geld mee te verdienen, waar op zich niets op tegen is. Na ruim 10 jaar en richting 3 miljard gebruikers (van de 7 miljard wereldbewoners) zijn er ontsporingen die schokkend zijn. Doet denken aan het monster van Frankenstein uit die oude films: een kunstmatig in elkaar gezette mens die na verloop van tijd zijn eigen gang gaat. In het kader van dit bericht Meningen en Sociale Media passen de uitwassen die op Facebook plaats gevonden hebben en plaatsvinden. Er is een documentaire gemaakt (onder de titel Cleaners, schoonmakers) en dat zijn content moderators. Het zijn door Facebook ingehuurde goedkope werkers in de Filipijnen die zonder enige opleiding alles moeten beoordelen dat op Facebook gezet wordt door de gebruikers. Hier leert men de mens kennen. Wat ik boven beschreef is dat iedereen vanuit zijn veilige huiskamer de meest vreselijke dingen kan schrijven, zeggen, filmen en fotograferen en dat gebeurt ook. 500 uur aan videomateriaal en 2.5 miljoen berichten per minuut. Kinderporno, moord, onthoofdingen zijn aan de orde van de dag, iedere dag. Alles moet worden bekeken en goedgekeurd of afgekeurd. Eenieder die de grote filosofen heeft gelezen weet waartoe de mens in staat is. In het bijzonder de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860):

“De mens is in de grond van de zaak een wild, angstaanjagend dier. We kennen hem alleen beteugeld en getemd, in de toestand die beschaving wordt genoemd; daarom schrikken we zo in incidentele uitbarstingen van zijn ware aard. Maar waar slot en grendel van de heersende rechtsorde wegvallen en anarchie haar intrede doet, daar komt pas aan het licht wat de mens werkelijk is”. 

De beschaving van de mens is maar een dun laagje. Dat zien we ook in de sociale media, er is geen toezicht, geen politie, geen stadswacht, niets (en dat kan ook niet). Facebook doet het nu zelf, maar het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Iedere click en Like op Facebook is kassa, nog meer bezoekers, nog meer reclame, er zijn tegengestelde belangen. Daarom is Mark Zuckerberg miljardair geworden. (Tevens zijn de gegevens misbruikt om democratieën te beïnvloeden, maar dat hier terzijde). Mark Zuckerberg wordt wereldwijd ondervraagd over zijn aanpak om iets tegen de ontsporingen te doen. Ik vraag mij af of dit monster van Frankenstein nog wel te beteugelen is. Het zou beter zijn als er een nieuw sociaal netwerk komt met andere regels met in de eerste plaats geen plaats meer voor anonimiteit. Ook op school moet les komen over de werking van sociale media en dat je nooit iets moet doen dat je in het echte leven ook niet zou doen, maar dat klinkt allemaal misschien wel iets te hoopvol…..de mens….

PIC_0044.1500
Mark Zuckerberg wordt ondervraagd door een congrescommissie in de VS over lekken in het beheer van gegevens. Wereldwijd uitgezonden op 10 april 2018. Hij bood zijn excuses aan.

Update 11.11.2018

Het gaat in deze tijd niet meer om de inhoud van argumenten, maar om de kracht en effectiviteit om argumenten in de media te brengen. Degene die de sociale media en andere media het beste weet te gebruiken heeft de meeste invloed (dat heeft onder andere pres. Trump goed begrepen met ruim 55 miljoen volgers).

Update 21.02.2019

Slachtofferhulp (een landelijke organisatie die zicht inzet voor en hulp biedt aan diverse soorten slachtoffers) heeft een campagne tegen beledigingen en kwetsende commentaren op sociale media. Het schijnt dat er bijvoorbeeld mensen zijn die onder een bericht over een dodelijk ongeluk schrijven dat het de ‘eigen schuld wel zal zijn’.

Zo’n campagne is goed, eigenlijk is het een heropvoeding, waarbij men zich af kan vragen of er in opvoeding en onderwijs niet geleerd wordt dat dat soort commentaren niet horen en niet getuigen van medegevoel.

Het is psychologie, ik schreef er boven over: “Men zit veilig in een warme kamer, de koffie staat klaar, het beeldscherm en toetsenbord staan voor je neus. Heerlijk om dan de wereld even goed te laten weten hoe JIJ erover denkt”. Mensen beseffen niet wat ze doen in de anonimiteit omdat er niemand is die ze zegt wat ze moeten doen en wat normaal gedrag is. Maar ook is ‘de techniek’ aan de haal gegaan met de mens, ik schreef er in 2013 over: Spiegeltjes en kralen

Het grootste probleem met de sociale media is dat veel mensen niets te zeggen hebben, maar denken dat ze dat wel hebben.

Update 10.08.2019 (6 jaar later)

‘De zogenaamd sociale media zijn ontspoord’, (zie boven). Vaak zie ik mijn analyse een paar jaar later bevestigd. Vandaag in de Volkskrant een artikel, na aanleiding van de rol die sociale media en internetplatforms hebben gespeeld in recente moordpartijen. Conclusie van enkele mensen die de sociale media hebben ontwikkeld maar er afstand van hebben genomen: ze hebben een monster gecreëerd (zie boven waar ik mij afvroeg of dit monster van Frankenstein nog wel te beteugelen is). De mensen die er op terug gekomen zijn worden spijtoptanten genoemd (oa. van Google, Twitter, 8chan). Een verklaring wordt gegeven in het feit dat de ontwikkelaars allemaal op een deelgebied werkten en pas later de impact van het grote geheel bleek. Dan wordt gedoeld oa. op nepnieuws en retweeten.

Ik zeg: had meer onderwijs en scholing genoten van psychologie en filosofie en niet alleen maar geleerd hoe geld te verdienen (making money) en zo snel mogelijk miljonair worden. Want we moeten natuurlijk niet vergeten dat dit (bijna) allemaal uit Silicon Valley in de VS komt, (de kapitalistische heilstaat, het ‘beste land op aarde’) waar het hoogste levensdoel is om een start-up te laten uitgroeien tot een geldautomaat. 

Update 19.08.2019

De columnist Rene Cuperus stopt bij de Volkskrant, hij is de reacties op zijn columns op de sociale media beu. Ook noemt hij de bekende websites waar het soort meningen op staat die een mens boos kan maken (ik lees ze bijna niet, onbedoeld zijn ze vaak erg links, terwijl ze denken dat ze rechts zijn).

In zijn column vraagt hij zich een terechte vraag af: hoe kan dat toch dat we in een welvarende tijd leven met tegelijkertijd zoveel onvrede. Een mooie analyse die ik deel: “De huidige leidinggevende generatie in politiek en economie geeft weinig richting en oriëntatie. Met haar technocratisch-materialistische politiek en morele verlegenheid creëert men een verweesde ­samenleving. Dit trekt een gevaarlijk vacuüm voor verkeerde ideeën, ­autoritaire leiders en charlatans”. 

Update 30.07.2020 (7 jaar later)

Nog maar eens een onderzoek in de VS. Of de techbedrijven Facebook, Google, Apple en ook Amazon webwinkel niet teveel macht hebben.

De naïviteit, de naïviteit, de machteloosheid, de machteloosheid… grenzeloos.

Jaren gelden schreef ik al dat al die bedrijven meer macht hebben dan overheden, ze hebben meer geld dan overheden en ze hebben betere mensen in dienst. Tevens zijn het niet toevallig Amerikaanse bedrijven: Amerika, Noord-Amerika, de Verenigde Staten heeft de wereld economisch en politiek gekoloniseerd. Economisch door hun bedrijfsleven, bovengenoemde techbedrijven, hun fastfood, koffie, de tv en film wereld en de handelsoorlogen. Politiek door de ongeveer 1000 militaire bases over de hele wereld, hun undercoveroperaties en hun afluisterpraktijken. Ik schreef er over in Dossier Amerika (VS) (Met Updates) Helaas, niets meer tegen te doen, wat we nu zien zijn achterhoedegevechten.

Update 2021 (8 jaar later)

De zogenaamd ‘sociale media’ zijn ontspoord‘, uit 2016.

‘Bedrijven hebben nu meer macht dan overheden, ze werken globaal, ze hebben meer geld en betere mensen in dienst’, jaren geleden geschreven. Ik doel op de zogenoemde BigTech bedrijven die de sociale media kanalen beheren.

Moest aan de uitspraak uit het beroemde boek ‘Opstand der horden’ (1930) denken van de Spaanse filosoof Ortega y Gasset (welswaar een reactionaire denker): ‘Wanneer de massa voor zichzelf handelt doet zij dit slechts op één manier, een andere heeft zij niet, namelijk door te lynchen’. (Na de bestorming van het Capitool in de VS waar de massa onder andere via Facebook opgehitst was. Iemand had daadwerkelijk een kleine galg bij zich).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Coronapandemie

(Geschreven 25 april 2020) (Met Updates 2021)

Een verkenning in coronatijd.

Wetenschap en technologie hebben de mensheid in ruim 150 jaar veel opgeleverd. In het kader van dit bericht de medische wetenschap. Veel ziekten zijn overwonnen, sommige ziekten zijn vergevorderd in de behandeling (kanker), naar genezing van andere ziekten wordt naarstig gezocht (oa. spierziekten). De algemene hygiëne is toegenomen (sterfte bij geboorten is teruggedrongen). Ook de kwaliteit van voeding is verbeterd (in de westerse landen is zelfs overvloed waardoor de helft van de mensen te dik tot zeer dik (obesitas) is. De landbouwtechnieken zijn verbeterd met betere tegen ziekten en weer resistente zaden (ondanks dat zijn er mensen met honger).

Door al deze factoren is de gemiddelde levensverwachting in 70 jaar wereldwijd met 20 jaar gestegen van 52 naar 72 jaar (vooral door China en India). Ook in Afrika is de levensverwachting gestegen. In westerse landen is de levensverwachting nog sterker gestegen, 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 50 jaar geleden 70, nu is 80 jaar oud en steeds meer mensen worden 100 jaar (vooral vrouwen). Het streven van de wetenschap is mensen steeds ouder te laten worden.

Alles bij elkaar is de wereldbevolking sterk gegroeid naar meer dan 7 miljard mensen, de tendens is een groei naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners aan het einde van deze eeuw. Eind jaren 1990 schreef ik dit op: Jaar 0: 300 miljoen mensen op de hele aarde, in jaar 1800 1 miljard, 1930 2 miljard, 1960 3 miljard, 2000 6 miljard, nu ruim 7.5 miljard. De prognose 20 jaar geleden was 9 miljard in 2050 en dat lijkt een goede voorspelling.

Enkele cijfers die ik vond: 1804: 1 miljard, 1927: 2 miljard, 1960: 3 miljard, 1975: 4 miljard, 1987: 5 miljard, 1999: 6 miljard, 2011: 7 miljard.

Nederland: 10 miljoen in de jaren 1950 (Nederland was VOL, de overheid vroeg mensen te emigreren (zie Dossier Dossier Migratie/Immigratie), 15 miljoen mensen in 1990, 16 miljoen in 2000, nu ruim 17 miljoen. (De ‘vergrijzing’ (klinkt wat denigrerend) was in de jaren 1990 al af te lezen aan de bevolkingspiramide met de bekende uitstulping van de naoorlogse geboortegolf, ook wel de ‘babyboomers’ geheten, tegenwoordig afgekort tot ‘boomer’ ( ‘OK boomer’). (Ondergetekende is van de generatie daarna, de ‘verloren generatie’, afgestudeerd in de jaren 1980 toen de werkeloosheid met 15.000 personen per maand steeg en er net als nu woningnood was (10 jaar geleden zocht ik daarom naar de oorzaken: Dossier Woningnood (Met Updates). In mijn tijd is de wereldbevolking meer dan verdubbeld van 3 naar 7.5 miljard (en zelf deed ik er niet aan mee….)(Maar dit geheel terzijde).

Wat is de consequentie van dit alles, daar gaat het in deze tijd van de desastreuze coronapandemie (officiële naam Covid-19/SARS-CoV-2) over die de hele wereld in haar greep heeft gekregen en tot veel zieken, doden en ongekende economische schade gaat leiden in de komende decennia. Balans vandaag (wereld): bijna 3 miljoen gevallen, bijna 200.000 doden. Deze pandemie gaat lange tijd doorwerken zolang er geen vaccin is, jaren. De huidige situatie is te vergelijken met oorlog, maar dan zonder geweld, honger en onderdrukking. Mensen staan nu (nog?) in de rij om een supermarkt binnen te komen omdat er niet teveel personen tegelijk binnen mogen zijn en niet vanwege schaarste. 75 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944/1945 hadden de mensen honger en werden uit nood tulpenbollen gegeten, in de hongerwinter.

7 miljard mensen willen (onder andere) wonen, werken, zich verplaatsen, op vakantie en consumeren (vooral voedsel, vooral vlees). Hiervoor zijn natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en andere fossiele brandstoffen en grootschalige voedselproductie nodig. De analyse tot nu toe is dat het virus in China op een vleesmarkt van dier op mens is overgegaan. China heeft 1.4 miljard inwoners, het is een land met staatskapitalisme waar net als in westerse landen grote welvaartsverschillen zijn. Arme mensen zien zich genoodzaakt inferieure diersoorten te eten (dit is ook in Afrika), maar er zit ook een cultureel aspect aan want bijvoorbeeld het eten van honden is geaccepteerd (hoewel ze er vanaf willen begrijp ik).

Wat is de consequentie van dit alles, ergens ligt een grens aan wat de aarde aankan. Verstandige mensen waren er in de jaren 1970 al mee bezig (1972, Club van Rome, rapport Grenzen aan de Groei). Zij zagen de exponentiële  bevolkingsgroei als problematisch, zij zagen het grootschalige gebruik van grondstoffen en energie (fossiele brandstoffen kolen, olie, gas en kernenergie) als problematisch. we zijn in 2020 50 jaar verder en de verschillenden crisissen zijn inmiddels structureel (ik schrijf er zelf sinds de jaren 1980 en 1990 al over, zie de diverse Dossiers De ervaring heeft uitgewezen dat publicatie in kranten en bladen niet mogelijk is (verspilde moeite), bovendien is gratis werken niet gewenst (behalve voor mijzelf op dit blog).

Wat is de consequentie van dit alles. Kort samengevat heeft de mensheid alles in het werk gesteld om ouder te worden, maar bevolkingsgroei en grootschalige consumptie hebben een grens. Er overlijden veel oude mensen, boven de 70, boven de 80, dat is niet vreemd, want dit nieuwe venijnige virus veroorzaakt een ernstige longontsteking en oudere mensen kunnen dat fysiek niet aan (daarom zijn kinderen minder vatbaar). Hierdoor komen ze ook in de intensieve zorg terecht en hebben beademing nodig. Ook mensen die al gezondheidsproblemen hebben lopen een groter risico. De oudere mensen kunnen er niets aan doen (een lang leven is mooi), mensen met gezondheidsproblemen deels wel, de mensen met een ongezonde levenswijze (roken, drinken, teveel eten, ongezond eten, geen lichaamsbeweging enzovoort). Factor is hierbij dat in de westerse wereld, maar eigenlijk overal, veel eten, ongezond eten niet ontmoedigd wordt, ja zelfs wordt aangemoedigd (fastfood, overal snoep/sigaretten/drank/ijs verkopen, kinderen veel suikerhoudende zaken laten eten in de opvoeding en op school).

Niet aan de orde komt hier de gigantische hoeveelheid geld die gezondheidszorg nu al kost (in Nederland richting 100 miljard euro per jaar) en de stijging gaat in rap temp door. Als dat geld moet ergens verdiend worden, want het is deels belastinggeld. De eigen bijdrage door premiebetalingen, het (steeds hogere) eigen risico en het kopen van medicijnen wordt door de mensen zelf betaald.

Ook niet aan de orde komt de ongezonde levenswijze van de, hoofdzakelijk westerse, mens. De helft van de mensheid is te dik door voedingspatroon en een levenswijze met roken en alcohol. Het is een taboe, maar ongezond leven wordt gestimuleerd door bedrijven en overheden accepteren dat, ik schreef er al zo vaak over (oa in Dossier Consumentisme). (Amerikaans) fastfood op iedere hoek van de straat, letterlijk. Snoepautomaten op stations. Benzinestations halen meer omzet uit snacks, snoep en sigaretten dan met benzine. Enzovoort.

De lockdown die op zondag 15 maart door de persconferentie live op tv werd opgelegd was ingegeven door het besef bij de verantwoordelijken in politiek en bij de gezondheidsautoriteiten dat er een situatie zou ontstaan waarbij er heel veel mensen tegelijk ziek zouden worden en er geen intensieve zorg voorhanden zou zijn. Een ziekenauto met een coronaviruspatiënt zou dan nergens heen kunnen en er zouden heel veel mensen tegelijk doodgaan. Het per direct verhinderen van contact tussen mensen heeft dat tegengegaan.

Where are we now, waar zijn we nu? De mensheid staat voor een duivels dilemma en moet een gordiaanse knoop ontwarren en bovendien is dit voor veel mensen onverwacht, het is een hard ontwaken. De Tweede Wereldoorlog is dit jaar 75 jaar geleden, iedereen onder de 75 jaar heeft geen oorlog meegemaakt. Leven en dood liggen echter dicht bij elkaar, dat beseffen veel mensen in de welvarende landen niet meer, wel in Afrika en bijvoorbeeld India en elders waar doodgaan zichtbaarder is. Ook persoonlijke ervaringen kunnen zorgen voor een sterker besef van leven en dood en de relativiteit der dingen. Er zijn wel mensen die het beseffen. Hoorde op de radio dat er ouderen zijn die met het virus bij de huisarts zijn gekomen en niet naar het ziekenhuis wilden gaan voor behandeling. Heel wijs. Er zijn de verhalen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika (doorgaans indianen genoemd), die op hoge leeftijd inzagen dat hun tijd gekomen was en ze een belasting voor de stam waren geworden. Ze gingen de bergen in naar een heuveltop of grot, gingen zitten, aten niet meer en wachten op het levenseinde, de dood….

Euthanasie speelt ook een rol binnen dit kader. Wat is de tijd om te sterven. Filosoof Nietzsche heeft hierover gezegd in zijn boek Aldus sprak Zarathoestra: Velen sterven te laat, en sommigen sterven te vroeg. Sterf te rechter tijd’. Maar dat is voor velen in deze tijd van hoogmoed en arrogantie een beetje te confronterend. Misschien later meer hierover. (Over Nietzsche: Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Een boeiend gesprek tussen de filosofen Marli Huijer en Ad Verbrugge op YouTube (1 uur) waarin enkele dilemma’s besproken worden die ik ook noemde: Coronacrisis en de gevolgen voor de toekomst

Lees ook Dossier Depressie uit 2007 (13 jaar geleden) met de analyse dat depressie ook maatschappelijke oorzaken heeft en dat er een taboe op rust: Dossier Depressie (Met Updates)

Update 14.07.2020

Het vlindereffect van Edward Lorenz (1917-2008) behelst dat kleine gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben (de chaostheorie). Op een vleesmarkt in China ademen enkele mensen bij het slachten van dieren een nieuw virus in (het coronavirus, een zoõnose (gaat van dier op mens over), de Chinese overheid wil de economische belangen niet schaden en doet niets (2019). Klokkenluiders wordt het zwijgen opgelegd, een is er later overleden aan het virus. Mensen gaan naar het buitenland en besmetten anderen die weer anderen besmetten: een pandemie. Het gevolg is een oorlogssituatie (zonder geweld en honger) en een radeloze wereld. Angstige mensen geloven in complotten en/of volgen een leider die pretendeert het antwoord te hebben (soms de schadelijkheid van het virus ontkent). Het is in de geschiedenis vaker gebeurd en kan tot volksopstanden leiden. Zien we nu al op kleine schaal. Ook wordt het virus ontkend door anderen.

Complotdenkers, virusontkenners, klimaatverandering ontkenners (ook 9/11, 5G ed) zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en de samenhang der dingen. Het ontkennen van feiten komt hieruit voort. De mediakanalen waar iedereen gratis video’s kan plaatsen laten (en die als paddenstoelen uit een vochtige bosgrond zijn geschoten) een stoet aan warhoofden voorbijkomen. Ook mensen die vroeger verstandige dingen zeiden zijn voor de bijl gegaan en hebben zich verloren in complotten en zelfs het ontkennen van de aanwezigheid van een virus.

Balans vandaag (wereld): 13 miljoen coronabesmettingen, richting 600 duizend doden. In Nederland ruim 6000 doden.

Update 19.09.2020

Had een pandemie kunnen worden voorkomen? dat is de vraag. Vandaag 30 miljoen besmettingen, richting 1 miljoen doden. Gigantische economische schade, de echte crisis moet nog beginnen.

Iemand waar de verantwoordelijken naar hadden MOETEN luisteren is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In deze ruim 20 minuten durende toespraak uit 2015 blijkt dat de coronapandemie er aan zat te komen. De toespraak zit vol met voorspellende uitspraken, waarvan de ‘ellebooggroet’ het meest opvalt. Maar belangrijker is de waarschuwing voor een virus dat van mens op mens overgaat. Het aantal doden is minder dan voorspeld. De vergelijking met de Spaanse Griep 1918 is moeilijk te maken, aangezien de medische wetenschap en techniek toen natuurlijk een stuk minder waren en er minder wereldbewoners waren. Dit zou percentueel uitgerekend moeten worden. Er van uitgaande dat er ongeveer 2 miljard wereldbewoners waren en het getal 50 miljoen doden door de Spaanse griep is er sprake van een enorm hoog aantal doden.

Ik zeg het bijna nooit maar dit moet je zien: http://www.onesingleplanet.nl/zoonosen/

De coronapandemie is een beproeving voor de maatschappij, voor de mensheid.

Update 29.09.2020

Nieuwe beperkende maatregelen in Nederland. Wereldwijd ruim 30 miljoen besmettingen, bijna 1 miljoen doden (te lezen op teletekstpagina 814 van de Duitse zender ARD).

Het ziet er slecht uit, bijzonder slecht. De verantwoordelijken zullen het niet in de openbaarheid zeggen, maar de vooruitzichten zijn niet goed. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, verwacht nog eens 1 miljoen doden erbij komende tijd voor er ergens volgend jaar hopelijk een vaccin zal zijn. Er zijn meer dan 300 experimenten met een vaccin gaande, maar het is er nog niet.

Het zal de komende tijd gaan om mentale kracht en weerbaarheid. Hele generaties hebben nog nooit echte tegenslag gehad en dit is een ontnuchtering uit de welvaarts-consumptiemaatschappij waarin alles mogelijk leek

Update 01.10.2020

Er zijn in Nederland 10.000 mensen in maart tot juni overleden aan Covid-19. 60% had al problemen met de gezondheid. De gemiddelde leeftijd was rond de 80 jaar (mannen iets jonger).

Update 15.12.2020

De tweede totale lockdown is een feit, 5 weken tot 19 januari 2021. Een schok ging gisteren door het land. Deze maatschappij raakt voor jaren ontwricht, kinderen en jongeren die minder en gebrekkig onderwijs krijgen zullen dat jaren merken. Het zal een generatie kenmerken.

Vandaag: wereldwijd 73 miljoen besmettingen, 1.6 miljoen doden.

Dit is net als een oorlog, maar dan zonder geweld, onderdrukking en honger. We staan nu (nog) in de rij voor een winkel omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mogen. In de oorlog (40-45) stonden mensen in de rij omdat ze honger hadden. (Ik zei het in het voorjaar). Het kan nog erger, een grote stroomstoring, een nieuw computervirus dat wereldwijd netwerken platlegt, dan staan de mensen in tuinen parken op gasbranders en houtvuurtjes voedsel te bereiden….Eerst kerst 2020 doorkomen, maximaal toegestaan bezoek 3 personen. Wie in 2010 had gezegd dat de regering kerst 2020 zou gaan bepalen hoeveel gasten je thuis mag ontvangen, zou voor gek zijn verklaard.

Update 17.01.2021

Er zijn wereldwijd meerdere vaccins en ze worden snel toegediend. Men vraagt zich af hoe het kan dat er zoveel verschillende vaccins zijn. Het is een race tegen de klok van de wanhoop, want de psychische belasting is enorm. Vooral jongeren, die zelf het minste last hebben van het coronavirus, hebben het moeilijk. Overal zijn lockdowns verlengd en strenger geworden met de avondklok (huisarrest). De voorspelling van de WHO in september van 1 miljoen doden erbij was goed, het is zelfs erg snel gegaan. Nu 2 miljoen doden en bijna 100 miljoen besmettingen. China staat na 1 jaar toe dat de WHO onderzoek gaat doen. Zoals eerder gezegd zullen ze in China alles doen om dit in de geschiedenisboeken te laten vermelden als ‘niemand had schuld’ en ‘de overheid heeft goed en adequaat gehandeld’.

Update 22.01.2021

De coronapandemie en de klimaatcrisis zijn door de mensheid zelf veroorzaakt door de onverantwoorde omgang met de natuur, inclusief de dieren. Dit is langzaam opgebouwd door de economische groei profeten en beleidsmakers die decennialang de mensen hebben wijsgemaakt dat economische groei het doel is en niet een middel om een zinvol leven te leven. Het zijn de ministers van economische zaken, de industriëlen, de intellectuelen en wetenschappers. De coronapandemie was voorspeld door deskundigen, het broeikaseffect (opwarming van de aardatmosfeer door fossiele brandstoffen) was in de jaren 1970 al bekend. Shell zwakte een eigen rapport af om geen economische schade te leiden.

De avondklok gaat 23 januari om 21.00 uur in, iedereen moet thuisblijven tot 04.30 en mag maar 1 persoon thuis ontvangen. Dit gaat ver, heel ver. De vergelijking met oorlog die ik in april 2020 maakte lees ik nu vaker….

Update 14.03.2021

De avondklok is er nog steeds. Vandaag weer demonstraties.

Zelf val ik in de leeftijdscategorie die aan de beurt is en heb sinds kort AstraZeneca door de aderen lopen: ik deed het niet voor mijzelf, maar voor de maatschappij. Waarvan acte. Ik twijfelde wel, ook omdat men in nieuwsberichten de dag voor vaccinatie hoort over bijwerkingen en degelijke…..

Voor de geschiedenisboeken: vandaag wereldwijd 119 miljoen infecties, 2.6 miljoen doden. Nederland: 16.000 doden.

Update 16.04.2021 (1 jaar later)

De coronacrisis duurt voort en verdiept zich zelfs ondanks de vaccinaties. Wanhopig worstelt de maatschappij met een zo groot fenomeen dat het bijna uit controle raakt. Iedereen is ziek, zwak, misselijk, kwetsbaar, depressief, dement, dik (de helft van de mensen heeft overgewicht of zelfs obesitas, oud (boven de 50 ben je oud) of heeft verzorging of hulp nodig. Het is een teken van de tijd, van de staat van de cultuur. Ik schreef er in 2007 (14 JAAR geleden over in Dossier Depressie (Dossier Depressie): maatschappij en cultuur zelf zijn het probleem niet het individu. Het eerste dat nu aan de gang is binnen een testsamenleving het oude leven weer oppakken. Er is niets tegen een vliegreis naar een ver oord of naar de zon (eens in de paar jaar vanwege die andere crisis, de klimaatcrisis), maar het probleem is dat men het als eerste levensbehoefte is gaan zien (blijf thuis en lees een boek!).

In de Volkskrant staat geregeld een rubriek met de titel Het Eeuwige Leven geschreven door Peter de Waard. Het zijn korte necrologieën, levensbeschrijvingen, van mensen die overleden zijn. Op 15.04.2021 een bijzondere over een mevrouw van 68 die gezond was, maar vond dat haar tijd gekomen was, eigenlijk 10 jaar later dan ze vroeger dacht. Ze had de middelen gevonden en zette er een punt achter. De Zweedse schrijver Stig Dagerman (1923-1954) stapte op zijn 31e uit het leven, hij schreef: ‘Het enige bewijs van de menselijke vrijheid is zelfdoding’. De westerse mens is ver van de natuur af komen te staan. Zoals boven beschreven, ouder worden was het doel en wetenschap en technologie maakten het mogelijk, maar er is ergens een grens, het is terra incognita voor de mensheid, onontgonnen gebied in geestelijk opzicht. De vergrijzing neemt toe, neemt sterk toe, er zijn straks niet genoeg mensen om al de ouderen te verzorgen. ‘Nederland wordt 1 groot bejaardentehuis’, uit de Notities 1990-2000, wel wat provocatief gezegd. Het aantal ouderen zou in de prognose toenemen van 3 naar 6 miljoen.

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, uit de notities van de jaren 1990, maar ik dacht toen aan ergens ver in deze eeuw als ik al lang dood ben, maar dat ik het allemaal zelf nog moet meemaken is toch wel ongelofelijk…..

China heeft een WHO onderzoek toegestaan, maar ze hebben geen openheid van zaken gegeven. Zie boven, ik verwachtte niet anders. De economische groeicijfers in China zijn momenteel hoger dan ooit.

De verschillende vaccins hebben bijwerkingen, niet bij veel mensen, maar de verwarring is groot. Het vaccinatietempo is laag. In Nederland zijn de besmettingscijfers te hoog om de avondklok en andere beperkingen te stoppen.

In mijn archief vond ik een overheidsdocument (PDF) uit 2007 (!) van ministerie van VWS/BiZa bestemd voor ondernemers en kleinbedrijf over hoe men zich op een pandemie, die bijna zeker te verwachten is, kan voorbereiden. 2007 is 13 jaar voor Corona, deze pandemie kan dus nooit door de overheid als onverwacht worden gebruikt bij de verdediging van de hele gang van zaken. De overheden zijn er toch om de burger te beschermen, men kan niet van burgers verwachten dat ze iets van een dergelijke omvang zien aankomen. Bovendien waren er recent al epidemieën, de Mexicaanse griep, Sars en Mers (dit zou nog eens moeten worden uitgezocht).

Het bericht wat de chaos compleet zou kunnen maken is dat de vaccins toch niet zo goed werken….

De cijfers: bijna 140 miljoen besmettingen, bijna 3 miljoen doden (wereldwijd).

Aanvullingen mogelijk.

Update 07.06.2021

Een bijzondere documentaire van Omroep Human over de inwerking van de pandemie op de mens, de oorzaken en oplossingen:

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/zand-in-de-machine.html#

Update 27.07.2021

Cijfers wereldwijd: ruim 4 miljoen doden, bijna 200 miljoen besmettingen. De wereld draait in wanhopige rondjes rond het virus. Nieuwe varianten van het virus, nu de Delta variant. De pandemie is te groot voor de mensheid als geheel en individueel. Individueel worden mensen gek, geloven in de meest wilde complotten en verschijnselen. Mensen spreken over moord door politici Dit is de grote ontnuchtering van de mensheid, zoals eerder wel eens geschreven is echte tegenslag, bijvoorbeeld een oorlog, 75 jaar geleden. Er is sprake van een welvaartsillusie’ dit houdt in dat alles in de moderne maatschappijen vanzelfsprekend lijkt (zie foto van zonnebloem in de fotogalerij). Welvaart en zekerheid zijn niet vanzelfsprekend.

Ook in Nederland worden beleidsfouten gemaakt, waarschijnlijk, naast het feit dat zelfs beleidsmakers en politici hier zelf ook voor het eerst mee te maken hebben, doordat de uitgangspunten verkeerd zijn, namelijk de economie voorop stellen. Dezelfde fouten als een jaar gelden worden gemaakt: te snel en te veel versoepelen van coronamaatregelen. Elders schreef ik dat de nachthoreca in clubs en cafés als aller-allerlaatste open hadden moeten gaan. Ook het bekende ‘Dansen met Jansen’, direct na een vaccinatie alles kunnen doen, is wetenschappelijk gezien een grote fout geweest. De minister wilde zo ‘meer jongeren overhalen zich te laten vaccineren’.

 • Als men de snelle corona versoepelingen als als experiment had gezien is het experiment geslaagd: de besmettingen namen snel zeer sterk toe en na de daarna afgekondigde beperkingen weer snel af (deze week).
 • Wat ook opvalt is dat iedereen zelf deskundige wil worden en veel mensen verdiepen zich in de hele materie (werking ‘spike eiwit’ etc). Dit is echter heel moeilijke materie, zelfs de vakmensen weten het allemaal niet zeker. Hoor ook deskundigen beweringen doen die twijfelachtig zijn.
 • China staat geen verder onderzoek naar de bron van het virus toe (oa. virus uit laboratorium). China zal er voor zorgen dat in de geschiedenisboeken staat dat de overheid zeer adequaat heeft gehandeld en veel mensenlevens heeft gered (wat deels waar is door de totale lockdown van 3 maanden, in de rest van de wereld durfden ze dat niet aan want zou tot opstand hebben geleidt).
 • Iedereen is aan het argumentenshoppen, je gebruikt dat argument dat JOU het beste uitkomt.
 • Vaccinatie is niet verplicht, maar ongevaccineerden worden uiteindelijk buitengesloten (letterlijk en figuurlijk). Dit zag ik in april al aankomen, daarom ben ik gevaccineerd (2x AstraZeneca) terwijl ik er eigenlijk niet voor ben, ook niet tegen, maar iedereen moet het toch zelf weten. Ik heb het alles afwegende voor de maatschappij gedaan….. It’s a choice between the devil and de deep blue sea. Overigens zou ik bij niet-vaccinatie geen aanspraak willen maken op een ziekenhuisbed en dat zou eigenlijk voor iedereen moeten gelden. Of ik voor nog een vaccinatie zal kiezen weet ik niet, maar ik denk van niet.
 • Echte populisten (het meeste populisme heeft een sociaaleconomische achtergrond, heb dit uitvoerig beschreven) gedijen goed bij zo’n crisis, vooral door te zeggen dat ‘we onze vrijheid weer terug willen’.
 • De verantwoordelijke politici doen, ondanks de enorme steunmaatregelen, het voorkomen alsof we allemaal een stap terug moeten doen, maar het is waarschijnlijker dat we een grote herverdeling van welvaart en vermogen gaan krijgen.

De waarheid is vaak veel banaler dan men denkt, mensen kunnen niet accepteren dat een pandemie ook stomme pech is. In Afrika en elders zijn zoönozen al eerder van dier op mens overgegaan, alleen is er toen geen wereldwijde pandemie uitgebroken.

De wereldbevolking vaart in een schip zonder kapitein en zonder bestemming op een woeste oceaan.

Update 12.11.2021

Samenvatting:

Een nieuw griepvirus waartegen mensen geen afweer hebben kan zich makkelijk verspreiden (de pandemie) en moet uiteindelijk uitdoven in groepsimmuniteit. Dit kan op een harde of zachte manier: niets doen en miljoenen doden accepteren (een veelvoud van de huidige 5 miljoen wereldwijd) of de zachte manier door het beperken van direct menselijk contact (tegengaan speekseloverdracht/aerosolen (mondkapjes), door lockdowns, afstandhouden en vaccinatie en duurt in beide gevallen jaren.

Vandaag: ruim 5 miljoen doden, 250 miljoen besmettingen. (Nu op teletekstpagina 574 van de ARD, cijfers van de John Hopkins Universiteit).

Update 14.11.2021

Toevoeging vorige update. Sommige deskundigen denken dat er met dit coronavirus geen groepsimmuniteit zal ontstaan, zoals bij een gewone griep. Tevens kijkt men met angst en beven naar de mogelijkheid van een nieuw gemuteerd virus waar de huidige vaccins niet tegen helpen, er zal dan een nieuw vaccin ontwikkeld moeten worden en iedereen opnieuw gevaccineerd…………..

‘De mensheid is slim, dat hebben de ontwikkeling van wetenschap en techniek laten zien (zie boven), maar uiteindelijk toch te dom om te overleven’. (Eerder dit jaar geschreven).

Update 27.11.2021

Geloven in complotten, ontkenning en afzonderen zijn een uiting van het niet begrijpen van oorzaak en gevolg en angst. De remedie is BETER uitleggen, een dagelijkse duiding na 8 uur journaal, begrijpelijk voor iedereen (2 miljoen laaggeletterden in NL).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Het schrijven van het eerste deel van dit artikel heeft ca 5 uur tijd in beslag genomen. Correcties, aanpassingen en toevoegingen zijn mogelijk.
Alle informatie op dit blog wordt op eenvoudige wijze verkregen: eigen archief en openbare bronnen (maar er wordt niets overgeschreven). Dit heeft een beperking in zich, want het is niet altijd mogelijk informatie te vinden die men zou willen hebben.

Fotogalerij.

Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, kort verhaal, media, milieu, Muziek, politiek, privatisering, religie, sport, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Geopolitiek

(Geschreven in 2014) (Met Updates 2021)

Geopolitiek is het bedrijven van machtspolitiek om strategische, politieke en economische invloed te krijgen en houden in een gewenst gebied. Ieder land bedrijft geopolitiek, vooral de grootmachten op de wereld.

Enkele voorbeelden:

China laat Noord-Korea al 60 jaar begaan, ze hebben liever dictatuur Noord-Korea met strafkampen als buurland dan een kapitalistisch herenigd Noord- en Zuid-Korea. China koopt in Afrika grond. Hun bedrijven vestigen zich over de hele wereld.

Rusland steunt het Syrië van dictator Assad die een bloedige oorlog voert tegen zijn eigen bevolking en zo heeft Rusland in het Midden-Oosten voet aan de grond (ze gebruiken een haven aan de Middellandse Zee). Tevens is het goed voor de (wapen)industrie, want Rusland levert wapens. Rusland steunt Cuba met handelsaangelegenheden, het eiland Cuba ligt 160 kilometer verwijderd van de VS.

Groot-Brittannië heroverde de Falklandeilanden (een koloniaal overblijfsel uit de 16e eeuw) in 1982 op Argentinië, een eiland bezitten op het zuidelijk halfrond is geopolitiek gezien zeer wenselijk. Het ging hierbij ook om territoriale wateren met vis en delfstoffen.

De Verenigde Staten De VS zien zichzelf als de politieman van de wereld en hebben militaire bases over de hele wereld (het aantal 800 komt naar voren, maar dit is moeilijk na te gaan). In Egypte werd dictator Mubarak 30 jaar militair gesteund totdat de bevolking hem verdreef. Begin deze eeuw waren de VS niet meer welkom in Saoedi-Arabië en na de aanslag in de VS op de Twin Towers werd alles gedaan om een vaste positie in het Midden-Oosten te houden. Dictator Saddam Hoessein van Irak zou massavernietigingswapens hebben en Al Qaida zou vanuit Irak opereren. Bewijsmateriaal werd vervalst en de wereld werd voorgelogen om Irak binnen te vallen en een bevriend regime te installeren. Het gaat hierbij om toegang tot de Iraakse olie te houden en om handelscontracten van Amerikaanse bouwbedrijven. Maar de VS hebben een traditie van een eeuw van interventies en bemoeienis in hun ‘eigen achtertuin’ heel Midden- en Zuid-Amerika. Cuba was het bordeel van Amerika voor Fidel Castro aan de macht kwam in 1959, daarom probeerden ze het eiland te heroveren in 1961 en is er sindsdien een boycot. (De VS hebben een basis op Cuba (Guantanamo Bay, een pachtregeling zonder eind, Cuba wil ervan af) waar ze gevangenen (oa. uit Afghanistan) vasthouden die niet een onder een rechtssysteem vallen).

Rusland De actuele crisis in Oekraïne en de Krim is een goed voorbeeld van geopolitiek en de aanleiding voor dit artikel. Rusland heeft in maart dit jaar het schiereiland de Krim ingenomen, dat deden ze door onherkenbare soldaten in te zetten. De Krim hoorde tot 1954 bij Rusland. Rusland huurde grondgebied met havens van de Oekraïne waar hun oorlogsschepen liggen. Door de politieke omwenteling in Oekraïne, waarbij het nieuwe machtscentrum afkerig van Rusland is, heeft president Poetin niet afgewacht tot Rusland de toegang tot de Krim en de havens wordt ontzegd en is er zelf binnengetrokken. De havens van Sebastopol met de Zwarte Zeevloot zijn strategisch van groot belang, in het noorden van Rusland zijn de havens in de winter dichtgevroren (afgezien van de haven van Kaliningrad, tussen Polen en Litouwen). Ook de inmenging in het oostelijk deel van Oekraïne is geopolitiek, Rusland wil geen westers georiënteerd land aan haar westgrens en steunt separatisten die Russisch gezind zijn. Deze politiek, met als afgrijselijk gevolg het neerschieten van een passagiersvliegtuig waarbij 196 Nederlanders omkwamen, is tevens te zien als een residu van en misschien een opleving van de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog (in tegenstelling tot een daadwerkelijke echte oorlog, de term is van George Orwell uit 1945) is na de Tweede Wereldoorlog na de nederlaag van Hitler-Duitsland ontstaan, waarbij het ging om invloedssferen en zeggenschap. Duitsland werd in tweeën gesplitst, in Oost- en West Duitsland. Alle midden- en oost-Europese landen kwamen onder niet-democratische Sovjet georiënteerde regeringen. Er was een ‘IJzeren Gordijn’ ontstaan tussen het westen en het oosten (de term is van Winston Churchill in 1946).  Het communistische Rusland van Stalin en zijn opvolgers hebben tot 1989 met harde hand en inzet van militaire kracht hun belangen verdedigd: DDR 1953, Hongarije 1956, Praag 1968. Doordat het communistische systeem economisch gezien failliet was is het eind jaren ’80 geïmplodeerd en de toenmalige leider Gorbatsjov (glasnost en perestrojka) heeft door zijn terughoudende optreden voor grote veranderingen gezorgd en de Sovjet-Unie en het Warschaupact (een militair bondgenootschap) verdwenen.

Sinds de val van Berlijnse Muur en het ineenstorten van het communisme en de Sovjet-Unie in 1989 is er een geopolitieke strijd om Midden-en Oost Europa. De meeste mensen leren het niet met geschiedenisles op school en het is als vloeken in de kerk, maar voor Rusland komt de dreiging uit het Westen. Dit is begonnen met de inval van Napoleon in Rusland 1812, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog waarin Rusland werd aangevallen. Als men vraagt wie Duitsland heeft verslagen in de Tweede Wereldoorlog, zeggen de meeste mensen de VS en het Westen. De feiten zijn dat er van de geschatte ruim 50 miljoen doden in de hele oorlog er ruim 20 miljoen in Rusland vielen (de cijfers lopen uiteen, het getal 27 miljoen wordt ook genoemd) (400.000 Amerikanen). Alle landen van Midden- en Oost Europa behoren 25 jaar na de val van de Berlijnse Muur tot de westerse invloedssfeer, het is dus niet zo verwonderlijk dat Rusland argwanend is ten opzichte van het Westen. De machtswisseling in Oekraïne in 2013 door een volksopstand is moeilijk te accepteren binnen het geopolitiek kader van de Rusland. Tevens is het een feit dat op de Krim en in Oost-Oekraïne het grootste deel van de bevolking Russisch is en liever bij Rusland wil horen. Het machtscentrum in Kiev wil natuurlijk geen grondgebied kwijt raken en daarom is het oorlog. De vraag is hierbij of het gaat om territoriale grenzen of grenzen die de wil van de bewoners respecteren. Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht.

Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren 1980 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog. Opvallend is in dit verband dat de VS nu zeggen dat Rusland sinds 2008 rakettesten doen voor kruisraketten die voor atoomwapens zijn en een verdrag met de VS schenden. Ze weten het al sinds 2008 en zeggen het in 2014, zoiets roept vragen op.

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat die hun abjecte wapenhandel en zaken doen in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas, als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen.

Geopolitiek is zo oud als er staten zijn en zal er ook altijd zijn, maar het gaat om de omvang en impact en gelijke beoordelingen. We kunnen niet Rusland veroordelen en de VS en China niet veroordelen. Oorlog is in een tijd met technisch hoogwaardige wapens niet meer mogelijk, het staat gelijk aan massale vernietiging of zelfmoord. We moeten vertrouwen op internationale politieke organen als de Verenigde Naties en de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en er maar het beste van hopen…

Update 23.09.2014

Rusland en China stemmen in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen het bombarderen van de zelfbenoemde islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Wat er dan wel moet gebeuren zeggen ze niet, maar ze stemmen tegen omdat de VS voor is. Maar hier geldt zoals het bekende gezegde luidt: ‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend’.

Maar de VS is ook ambigue (dubbelzinnig), president Obama noemt IS een ‘bedreiging voor de VS’ (net zo als ze Saddam Hoessein als bedreiging zagen voor hun eigen grondgebied). Hebben ze bommenwerpers, straaljagers, duikboten en invasietroepen? De VS heeft de afgelopen 24 uur 50 Tomahawk raketten vanaf hypermoderne oorlogsschepen afgeschoten. De schepen liggen in de Rode Zee en de Perzische Golf, duizenden kilometers vanaf de doelen in Syrië, ze schoten er 50 af à ca. 400.000 euro per stuk, in totaal 20 miljoen euro. En dat tegen een leger van middeleeuwse struikrovers die niets anders bezitten dan de kleren die ze aanhebben. Waarbij overigens wel de vraag is hoe ze aan geld en wapens komen. Van mensen die niets te verliezen hebben kun je echter nooit winnen, dat heeft Afghanistan laten zien waar de de VS en een groot aantal westerse landen meer dan 10 jaar hebben gevochten tegen de Taliban en niet hebben kunnen winnen, dat zegt genoeg. (De Sovjet-Unie kon in de jaren 1980 ook niet winnen. Afghanen hebben vechten in hun bloed zitten, decennia lang).

Opvallend is wel dat de aanvallen worden gesteund door Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Jordanië. Dat zijn dan ineens bondgenoten: dictaturen die enkel door hun olie een rol op het wereldtoneel spelen. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen auto rijden en krijgt een meneer die een blog bijhield waarin hij pleitte voor meer vrijheid duizend zweepslagen (50 per week, 20 weken), een gevangenisstraf van tien jaar, een boete van 191.000 euro en een reisverbod van tien jaar.

Update 20.06.2015 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de hernieuwde stationering van kernwapens van de VS op Europees grondgebied . Rusland houdt grootschalige militaire oefeningen (zie boven over de terugkeer van de Koude Oorlog, wat ik juli 2014 schreef).

Opvallend is ook dat het noodlijdende Griekenland (zie elders op deze website) ineens ook in een geopolitieke context wordt geplaatst. Griekenland dreigt hulp aan Rusland te vragen en te krijgen als ze geen Europese steun meer krijgen. Een land in Zuid-Europa dat op de hand van Rusland is is natuurlijk niet mogelijk (dat zou hetzelfde zijn als Mexico een linkse regering zou krijgen), dan worden de westerse belangen geschaad (ironisch bedoeld). In die zin is dit hoopvol voor Griekenland, want geopolitiek mag altijd wat kosten. Oekraïne heeft inmiddels ook al zomaar 40 miljard dollar steun gehad van het IMF. Uiteindelijk gaat het er in Oekraïne natuurlijk om dat westerse (lees vooral Amerikaanse) bedrijven (Apple, Microsoft, Coca Cola, McDonald’s et cetera, et cetera) hun producten kunnen verkopen (liefst in een vrijhandelszone zonder al te veel belastingen, en anders kunnen ze zich altijd op de Amsterdamse Zuidas vestigen met een postbus).

Update 02.10.2015 (1 jaar na begin van dit bericht)

Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid in Syrië uitgebreid en bombardeert doelen in Syrië. Rusland maakt gebruik van een havenstad in Syrië aan de Middellandse zee. Ze bestrijden ook de anti-Assad coalitie, want Assad is de bondgenoot. Iran en de Libanese Hezbollah militie steunen Assad ook. De anti-Assad coalitie wordt door de VS gesteund (door steun aan de Koerden). Het zal niet de eerste keer zijn dat er een niet voorziene oorlog uitbreekt door een onduidelijke situatie.

Update 20.02.2016 (2 jaar na het eerste bericht)

Uit een artikel in de Volkskrant van vandaag blijkt ook hoe de verantwoordelijken denken over vrijhandelsakkoord TTIP. Het belangrijkste doel is geopolitiek. TTIP zorgt ervoor dat Europa en de VS de norm gaan stellen en dat alle andere landen op de wereld zich daaraan zullen moeten aanpassen. Frans Timmermans zei dit: “Wij Amerikanen en Europeanen zijn in staat de toekomst voor deze wereld uit te stippelen (…).TTIP is een geostrategische overeenkomst. (….) …bepalen de Verenigde Staten en Europa de regels en anderen zullen moeten volgen(…)”. Deze uitspraak bevestigd mijn stellingen die boven zijn beschreven, het gaat om geopolitieke macht en de toegang tot economische markten (ik schreef erover in 1992).

Update 21.02.2016

Men heeft het over een terugkeer van de Koude Oorlog. Tevens worden er parallellen getrokken met Sarajevo 1914 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in een verwarrende tijd. In het tv programma Buitenhof werd gesproken over de terugkeer van de geschiedenis, waarbij gerefereerd werd aan het einde van de geschiedenis van Fukuyama begin jaren 1990. In 1992 schreef ik mijn artikel de geschiedenis herhaalt zich waarin ik reeds voorspelde dat de euforie die er na de val van het communisme was geen goede onderbouwing had. Hier te lezen: De geschiedenis herhaalt zich

Update 14.03.2016

6 april 2016 is er in Nederland een referendum over Oekraïne. Het gaat om een associatieverdrag waarbij samenwerking makkelijker wordt. De complexiteit is groot. In geopolitiek perspectief is het duidelijk dat er vanuit het westen al jaren de wens is de invloedssferen uit te breiden (zie boven). We herinneren ons de liberalen Hans van Balen en Guy Verhofstad die na de revolutie in Kiev in 2014 er als de kippen bij waren om hun voorkeur duidelijk te maken.

Maar het moet gezegd dat een groot deel van de inwoners van Oekraïne, en dan vooral de jongeren, snakken naar de westerse waarden (en dan de westerse waarden waar wij ondanks alles heel tevreden mee moeten zijn). Het land is door en door corrupt, ze zijn de oude Sovjet-mentaliteit en staatsinrichting nooit kwijt geraakt. Navrant is dat de revolutie in 2013 is ontstaan vanwege het niet ondertekenen van een associatieverdrag met de EU. In die zin kunnen we spreken van een echte volksopstand, een revolutie. Er zijn in 2014 ruim honderd doden gevallen, indrukwekkend waren de beelden van sluipschutters die op ongewapende betogers schoten.

Het is jammer dat het niet mogelijk is geweest Oekraïne een niet-gebonden land te maken, dat was en is de beste oplossing. Maar zoals boven reeds beschreven: staten denken in machtsposities en grondgebied, met alle gevaren vandien. Als we van de geschiedenis willen leren moeten we het concept van niet-gebonden landen verder uitwerken en toepassen.

Bijkomende factor is dat het referendum er mede is gekomen door een populaire website die bekend staat als rebels. Er zijn 450.000 handtekeningen binnengehaald (300.000 waren er nodig) en dat is een knappe prestatie. Mijn inziens is het associatieverdrag en de hele gang van zaken, waarbij de politiek een besluit neemt en als voldongen feit stelt, een katalysator voor zeer veel zaken die in Nederland de schijn van democratie hebben, maar enkel door machtspolitiek worden doorgedreven. Elders heb ik dat al eens beschreven, de burger mag eens in de 4 jaar stemmen en wat er in de tussentijd gebeurt is een voldongen feit. Tevens hebben 8 jaar economische crisis, de nationalisatie van banken, de miljardenbezuinigingen, de crisis bij de woningcorporaties, de afbraak van veel voorzieningen, de zelfverrijking van bestuurders, de massale instroom van asielzoekers sinds september 2015 enzovoort, enzovoort voor een diep gevoel van frustratie gezorgd. Het is natuurlijk duidelijk dat er in Nederland (en heel Europa) een economisch-politieke (en ook culturele) elite is is die de lakens uitdeelt. Dit zijn de industriëlen die de politici kennen en elkaar in particuliere circuits tegenkomen. Dit zijn de mensen uit de lijst die de Volkskrant ieder jaar samenstelt in de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders en zakenblad Quote met de 500 rijkste mensen. Tevens is lobbyen een hele beroepstak geworden waar miljoenen in omgaan, dit wordt in het verborgene gehouden.

Iedere maatschappij, dictatuur en democratie, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revolutie. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering.

Update 01.04.2016

In de Volkskrant een interview met een hoge diplomaat Pierre Vimont. Het interview gaat over het associatieverdrag met Oekraïne en de verhouding met Rusland. Hij zegt:

“We gingen in 2008 onderhandelen over het associatieverdrag zonder dat we de geopolitieke aspecten ervan goed begrepen. Met enige aarzeling had Rusland  in de jaren negentig geaccepteerd dat voormalige Oostbloklanden als Polen in de EU-sfeer terecht waren gekomen. Maar Oekraïne is voor een een ander verhaal. De cultuur is veel meer verweven met die van Rusland en het land heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Bovendien ligt het in het hart van botsende invloedssferen. Dat Poetin vindt dat Rusland invloed moet uitoefenen in Oekraïne hebben we destijds onvoldoende erkend”.

(zie wat ik boven schreef in 2014).

“Het heeft denk ik met het wezen van de Europese Unie te maken. We zien onszelf als een soft power, als een instantie die altijd deel van de oplossing is, maar niet deel van het probleem kan zijn. Achteraf beschouwd was het naïef en misschien zelfs wel arrogant om eerst de onderhandelingen met Oekraïne af te willen sluiten, voordat we de Russische bezwaren serieus namen. We hadden in ieder geval beter aan ze moeten uitleggen wat we aan het doen waren. Daarnaast negeerden we andere voorstellen van Poetin en Medvedev voor samenwerking op het terrein van economie en veiligheid. Ook al waren die misschien niet goed en moeilijk met onze ideeën te rijmen, toch vind ik dat we het gesprek hadden moeten voeren. Bij de Russen groeide langzaam het idee dat we ze wilden isoleren.”

(Het gaat om economische macht, de meeste informatie die de voorstanders van het associatieverdrag geven gaat uit van handel, de bekende slogans horen we dan: ‘Nederland is een handelsland, we moeten het hebben van onze export’ etc.).

Maar ook geeft hij kritiek op Rusland: “Nou, ik ben bereid kritisch te zijn over de EU, maar we moeten ook eerlijk zijn over de rol van Rusland. Dat land heeft met de annexatie van de Krim tal van internationale conventies geschonden, niet in het minst de afspraken over de onafhankelijkheid van Oekraïne, inclusief de Krim. Die had Rusland zelf eerder erkend. Ook de Russische bemoeienis met het oosten van Oekraïne kan niet door de beugel.”

(hier was mijn inziens wel de toevoeging mogelijk geweest dat de driekwart van de bevolking van de Krim en Oost-Oekraïne zich Rus voelt, hier zou een oplossing voor moeten worden gevonden in meer soevereiniteit voor die regio’s).

Update 05.12.2016

De uitzending van het VARA tv programma De Grens over Cuba liet een goed voorbeeld van geopolitiek zien. De Verenigde Staten hebben al meer dan een eeuw een stuk grondgebied in bezit op Cuba met de naam Guantanamo Bay. Ze veroverden dat op de Spanjaarden en pachtten het sindsdien, maar het contract kan niet door Cuba opgezegd worden. Na de Cubaanse revolutie wilden de Cubanen het stuk grond en de baai weer in bezit krijgen, maar de VS wil dat niet. Ze hebben er een marinebasis waarmee ze de zeeën aldaar controleren. (Tevens zijn vermeende terroristen in een kamp opgesloten dat buiten het juridisch systeem  van de VS valt).

Laten we deze gang van zaken nu eens tegenover de annexatie van de Krim door de Russen zetten. De Krim behoorde altijd bij Rusland, 3/4 van de bevolking is Rus. Ze willen hun marinebasis niet kwijt aan Oekraïne (zie boven). De annexatie werd internationaal sterk veroordeeld.

Men moet beide gevallen afkeuren, maar in de internationale politiek is alleen Rusland veroordeeld.

Update 29.06.2017 (3 jaar na het eerste bericht)

Een treffend voorbeeld van geopolitiek in de Volkskrant van 28.06.2017.

Het gaat om de Britse koloniale erfenis van de Chagos-archipel, vroeger behorend bij het eiland Mauritius midden in de Indische Oceaan ten zuid westen van India. Mauritius wil de Chagos eilanden terug en de zaak komt nu voor het internationale gerechtshof in Den Haag. Waar het geopolitiek gezien om gaat is dat Engeland het deel met de naam Diego Garcia aan de Verenigde Staten heeft verhuurd en dat er een militaire basis op is gevestigd die een cruciale rol speelde bij de oorlogen in Irak en Afghanistan. O, dat wisten we nog niet.

De 2000 bewoners van de Chagos eilanden werden in de jaren 1960 gedeporteerd. Zo gaat dat.

Update 11.08.2017

Noord-Korea is een angstwekkend land, dit land land is te vergelijken met de ergste dictaturen en regimes uit de geschiedenis. De huidige crisis laat zien waar geopolitiek toe kan leiden. Zoals boven beschreven (3 jaar geleden) is China de kwade genius achter Noord-Korea. China steunt Noord-Korea al sinds de Tweede Wereldoorlog en de Korea Oorlog. China is zelfs officieel bondgenoot met een verdrag. Te lezen is dat China Noord-Korea wil helpen bij een aanval door de VS. Het ergste opportunisme is te vinden in geopolitiek, maar dat heeft Machiavelli natuurlijk al beschreven in 1532 in De Vorst (ook De Heerser genoemd)…..

Maar ook de Verenigde Staten hanteren precies dezelfde uitgangspunten van dominantie en macht. Noord-Korea dreigt het eiland Guam in de Grote Oceaan aan te vallen met raketten. Guam is door de VS in 1898 veroverd op de Spanjaarden en het eiland is sindsdien Amerikaans grondgebied. Er zijn enorme militaire basis op gevestigd en er zijn havens voor oorlogsschepen (tijdens de oorlog in Vietnam jaren 1960, 1970 vertrokken de bommenwerpers vanaf dit eiland). Dit is wat ik boven beschreef (in 2014): ‘ze hebben militaire basis over de hele wereld’. Ook de VS hanteert een abjecte geopolitieke ideologie (eigenlijk door de hele geschiedenis heen, zie Dossier VS) deze wordt echter niet als zodanig gezien.

Met de huidige president is alles mogelijk en men moet hopen dat er in de VS genoeg mensen naast de president zijn die zo’n conflict rustig benaderen.

Update 24.08.2017

De Kaaimaneilanden (onder Cuba) zijn van Engeland. Engeland heeft wereldwijd 14 geopolitieke territoria. Vaak zijn het, naast strategisch gelegen plaatsen zoals Gibraltar, belastingontduikingsplaatsen waar de rijken van de wereld legaal (want er wordt niets tegen gedaan) hun vermogens aan de nationale belastingen onttrekken. Het gaat om miljarden euro’s.

Update 12.12.2017

In een tussenzin in een artikel over Rusland in Syrië: Syrië is de enige militaire basis van Rusland buiten het eigen grondgebied, de VS hebben 800 bases over de hele wereld. De Russen trekken veel militairen en materiaal terug na het verslaan van IS. Overigens bestond IS deels uit Iraakse soldaten die na de inval van de VS allemaal ontslagen waren. Dat hoor je ook nooit meer. Kritiek op de VS is minimaal, maar ze komen er mee weg (zie Dossier Amerika (VS).

Update 09.02.2018 (4 jaar later)

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren (zie boven in 2014).

Update 14.02.2018

De Nederlandse minister Zijlstra van Buitenlandse zaken is afgetreden. Hij verzon zijn aanwezigheid in een buitenhuis in Rusland waar ook de president van Rusland Poetin aanwezig was. Poetin zou gezegd hebben dat zijn land naar een groot-Rusland streeft inclusief de Baltische staten als geopolitiek doel. Het bleek allemaal niet waar, hij was er niet bij en de woorden klopten niet. Op een partijcongres in 2016 gebruikte Zijlstra de vermeende woorden van Poetin om zijn argumenten krachtiger te maken. Het is exemplarisch hoe politici proberen een debat een door hen gewenste kant op te krijgen. 

Rusland is een gemankeerde democratie met een hele of halve dictator aan de macht. Wat ze op de Krim en in Oost-Oekraïne gedaan hebben moet worden afgekeurd, maar wat het westen heeft gedaan is ook afkeurenswaardig. Het schijnt dat na de val van de Muur de Sovjet-Unie de snelle Duitse hereniging  (1990) niet heeft tegengehouden op voorwaarde dat er vanuit midden Europa geen nieuwe dreiging ten opzichte van (nu) Rusland zou uitgaan. Dit is niet gebeurd. Dat verklaard de spanningen die in 25 jaar zijn opgebouwd. Heel midden Europa is inmiddels westers en dat gaat ook door (de EU wil uitbreiden op de Balkan).

In 1992 heb ik de analyse gemaakt dat de nieuwe wereldoorlog een handelsoorlog zou zijn, waar het veroveren van markten het doel zou zijn (artikel De geschiedenis herhaalt zich). Dit is de realiteit geworden. Het is vooral de Verenigde Staten die een agressieve handelsoorlog voert met al hun bedrijven en wereldwijd economisch imperialisme bedrijft. Alle fast-food ketens, technologiebedrijven zitten nu al in midden Europa. Ze zouden het liefst doorstoten naar Moskou als het zou kunnen.

Wat de Europa en de Verenigde Naties hadden moeten doen na de val van de Berlijnse Muur en de Duitse eenwording is een nieuwe categorie landen maken in de post-Koudeoorlogstijd. Oekraïne had een niet-gebonden land moeten worden na de Maidan revolutie (Kiev 2014).

Politici gebruiken geopolitieke argumenten voor hun eigen doelstellingen, historici zien geopolitiek in een breed kader en, als het goed is, zonder belangen. 

Update 23.04.2018

Nieuwe vestiging McDonald’s bij Oosterhout Gelderland.

Update 20.08.2018

Tv programma Zomergasten van de VPRO had schrijver/journalist Pieter Waterdrinker te gast (19.08.2018, terug te luisteren op de website van de VPRO). Hij woont al jaren in Rusland en komt er al sinds begin jaren 1980. Zijn analyse van de positie van Rusland in de wereld was uitstekend. Het verbaasd dat je dit niet vaker hoort. De meeste analyses heb ik zelf ook (zie boven). Treffend dat hij tussendoor nog even sprak over de Maidan revolutie in Kiev (2014) en dat hij de CIA en Mossad er ook aantrof. Dat verbaasd niets, landen als de VS, Israël, maar Rusland zelf ook, zitten over de hele wereld, maar dat staat nooit in de krant.

De eenzijdige kijk op de gang van zaken komt door het geschiedenisonderwijs en de media. Op een publieke omroep is een actualiteitenrubriek nodig met achtergronden, direct na het journaal om 20.30 uur en niet in een documentaire die om 23.30 uur wordt uitgezonden. (In de jaren 1970/1980 was er een goed buitenlandprogramma met de naam Panoramiek met presentator Pieter de Vink. Dit programma wekte toen bij mij de interesse voor het buitenland).

Update 02.02.2019 (5 jaar later)

Zie boven 2014: Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren ’80 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog.

De Koude Oorlog en de jaren 1980 zijn terug. Het INF verdrag dat het bezit van kernwapens voor de korte afstand verbiedt is door de VS (president Trump) opgezegd. Vandaag heeft Rusland het verdrag ook opgezegd en aangekondigd nieuwe raketten te zullen gaan bouwen. In de media veel berichten die mij een Déjà Vu gevoel geven van de jaren 1980 (ik ben van die generatie). Déjà Vu is de indruk dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Ronkende nieuwskoppen vandaag: een nucleair armageddon dreigt weer.

Goede historici weten dat we van de geschiedenis kunnen leren als we anders handelen dan in vroeger tijden om niet dezelfde fouten te maken. Daarom zeg ik dat met de hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (het Duitse fascisme), het Sovjet-communisme en de Koude Oorlog we Oekraïne in 2014 tot een neutraal land als buffer tussen oost en west hadden moeten maken. (Punt).

Update 31.05.2019

Staten en regeringen redeneren zoals het hen uitkomt, historici kijken naar de echte achtergronden (zo objectief mogelijk, objectiviteit bestaat niet).

De term Informatieoorlog (InfoWar) is al in bezit genomen door idioten (met 1 hoofd idioot) (ik gebruik het woord eigenlijk nooit, maar in dit geval kan dat niet anders), maar er is wel degelijk wat ik een argumentenoorlog zou willen noemen. Er wordt al een paar jaar over de nieuwe dreiging vanuit Rusland gesproken (het land is een gemankeerde democratie met een ‘sterke man’ met zitvlees als leider). Tevens is er een discussie over een Europees leger en of dat er moet komen.

We moeten echter eerst naar de feiten kijken: Europa (alle landen) heeft ruim 740 miljoen inwoners en een oppervlakte van 10 miljoen km2. Rusland heeft 150 miljoen inwoners met 17 miljoen km2, het grootste land in oppervlakte op aarde, bijna 2 x zo groot. Wie is er hier de bedreiging voor een ander? dat is de vraag. Zoals eerder gezegd (6 jaar geleden zie boven): vanuit Russisch standpunt komt historisch gezien de dreiging uit het Westen.  Alleen al vanwege het territorium van Rusland zullen de Russen kernwapens nooit opgeven. We zullen levenslang onder een atoomdreiging leven (al beseffen de meeste mens dit niet). Dit alles gezegd zijnde in de wetenschap dat president Poetin inmiddels een dictator is geworden (veranderd eigenhandig de termijn waarmee hij aan de macht blijft) en Rusland als land een gemankeerde democratie is zonder persvrijheid, maar met onderdrukking.

Update 19.06.2019

Het neerschieten van vliegtuig MH17 is 5 jaar geleden, 298 doden, waarvan 196 Nederlanders. Boven heb ik de geopolitieke kant beschreven, in 2014. We moeten enorm oppassen niet meegesleept te worden de verwerpelijke Amerikaanse oorlogsretoriek. Op meerdere gebieden zijn de Amerikanen hun beleid aan het uitvoeren. Troepenopbouw, Iran onder druk zetten enzovoort. Ik schreef het eerder.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen en we kunnen leren van de geschiedenis, maar dan moeten we niet dezelfde fouten maken als in het verleden. Maar ik denk dat het al te laat is. Dit gaat een paar jaar goed en dan zoekt de VS een argument voor een volgende oorlog, net als in Irak, vooral als president Trump herkozen wordt, dan heeft hij zijn handen vrij voor acties want hij kan dan niet meer worden herkozen.

Update 19.07.2019

Feiten en cijfers zeggen soms veel. Peter de Waard in de Volkskrant schrijft over de defensiebudgetten. President Trump wil 750 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie, (‘defensie’). De defensiebegroting van Frankrijk is groter dan die van Rusland. Europa samen geeft 1000 miljard uit. Rusland geeft 61 miljard dollar uit. Amerika wil dat ieder Europees land 2% van Bruto Nationaal Product gaat uitgeven aan defensie, dus nog veel meer dan nu het geval is. Nederland koopt 8 of 9 nieuwe Amerikaanse straaljagers extra bovenop de 37 al bestelde (kosten 90 miljoen per stuk).

Update 11.01.2020 (6 jaar later)

In de Verenigde Staten zit een soldaat diep onder de grond in een warme bunker, het bunkercomplex ligt midden in een woestijn in zwaar beveiligd gebied, hier is het altijd oorlog. Niemand weet waar het complex ligt en iedereen die er werkt heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, schending zou een zware gevangenisstraf betekenen. De soldaat kijkt naar live beelden via satelliet op beeldschermen voor hem. Hij heeft een joystick in zijn rechterhand waarmee hij een zwaar bewapende drone  (een klein onbemand vliegtuig) kan besturen en iedere plaats op de aarde kan aanwijzen. Van de veiligheidsdiensten heeft hij de gegevens gekregen van twee personen die zich op het vliegveld van Bagdad in Irak bevinden. De twee personen worden al jaren in de gaten gehouden en gevolgd, net zo als honderden mensen over de hele wereld permanent worden gevolgd. De soldaat praat met zijn commandant die zojuist met de president heeft gesproken. De president zei 1 woord: GO. De soldaat drukt op de knop op zijn joystick en de raket onder de drone vliegt razendsnel richting de de auto’s die op het vliegveld staan. De inzittenden vermoeden niets, zij waren midden in een gesprek, opeens horen ze een geruis, een fluittoon. De raket slaat in, alle inzittenden zijn dood, ook omstanders zijn dood, anderen zwaar gewond. (Dit is in de huidige tijd oorlog voeren).

Iran is een islamitische dictatuur sinds 1979 (en de gedode militair een medeverantwoordelijke), maar men kan de antipathie tegen de VS in Iran en in het hele Midden-Oosten niet los zien van de geschiedenis vanaf de jaren 1950: de door de VS gesteunde staatsgreep in 1953 om toegang tot de olie te behouden (ook in Irak in 1991 (eerste Golfoorlog) en 2003 (Nederland verleende politieke steun). De kritiekloze houding tegenover Israël, het 30 jaar steunen van Moebarak in Egypte (tot hij verdreven werd na een volksopstand). De decennialange vriendschap met Saoedi Arabië (vanwege de olie, ook een verwerpelijke dictatuur). Enzovoort. Als ieder land naar eigen goeddunken mensen gaat elimineren is het einde zoek en het verbaasd dan ook dat zoveel intellectuelen en ‘intellectuelen’ en ‘opiniemakers’ en ‘deskundigen’ van de talloze adviesbureaus en ‘denktanks’ dit zonder voorbehoud goedkeuren.

Update 09.08.2020

De VS wil militairen uit Duitsland verplaatsen naar Polen, de Duitsers geven te weinig uit aan defensie en de Polen hebben een rechtse regering die graag militairen op haar grondgebied wil hebben.

Wat moet gebeuren:

Alle Amerikaanse soldaten worden teruggetrokken uit heel Europa. alle Amerikaanse kernwapens worden weggehaald uit Europa, er komt verregaande samenwerking in een defensief Europees leger, Oekraïne wordt een ongebonden land (ed.). De betrekkingen met Rusland worden hersteld nadat ze de betrokkenheid bij het neerschieten van een passagiersvliegtuig hebben toegegeven (dit is zo goed als bewezen).

Het gaat niet gebeuren:

In de jaren 1990 was er een kans dat bovenstaande werkelijkheid was geworden en de wereld was bevrijd van de last van de geschiedenis, (hoewel het ‘Einde van de geschiedenis’ (Fukuyama) nooit zal aanbreken, ik schreef dit in 1992 in: De Geschiedenis herhaalt zich met Updates). De westerse ‘Drang nach Osten’ en expansiedrift (Lebensraum’ voor het bedrijfsleven, techbedrijven en fastfood enzovoort) onder aanvoering van de Verenigde Staten was echter te groot….

Helaas het is nu te laat…..

de oorlog is al gaande, het is echter een cyberoorlog, wij zien er niets van, maar op dit moment dat u dit leest zijn militairen in de VS en in Rusland en in China (en elders) bezig om bij computers in te breken, te verstoren, kapot te maken, te stelen, te spioneren, nepnieuws te verspreiden enzovoort. Wees niet naïef….

Update 30.08.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne. Maar we zien overal herhaalde patronen van onzekere burgers die een ‘sterke man’ willen die hen leidt. Het liefst scanderen ze in een vol station de leider na: ‘Sluit haar op’, ‘Maak Amerika weer groot’ en ‘Amerika Eerst’ .

Kort samengevat.

Fukuyama’s voorspelling (een wensdroom) in de jaren negentig (‘The End of History‘) had (misschien) kunnen uitkomen en de mensheid had uit de tredmolen van de geschiedenis kunnen stappen, maar de “Drang nach Osten’ van het Westen was te groot, geleid door de VS. Veel diplomaten erkennen dit (waaronder Jaap de Hoop Scheffer). Onafhankelijke historici weten dat de dreiging voor Rusland uit het Westen komt: Napoleon (1812) en twee wereldoorlogen. Europa 500 miljoen inwoners, Rusland 150 miljoen inwoners op 2 x zo groot grondgebied. De Russische economie is klein en drijft vooral op fossiele grondstoffen en delfstoffen die geld moeten opleveren. Oekraïne had in 2014 een onafhankelijk land moeten worden, zoals momenteel ook Wit-Rusland/Belarus (als het in die richting gaat). De handelwijze van president Poetin (20 jaar macht) is niet te verdedigen, de geopolitiek van Rusland is wel verklaarbaar, maar weinig mensen nemen de moeite zich in de historie van Rusland te verdiepen. Niet alleen politici, maar ook bekende journalisten en historici. Daarom spreek ik van de ‘tredmolen van de geschiedenis’ waarin de mensheid zich bevind en de geschiedenis zich daarom altijd herhaalt, tenzij er anders gehandeld wordt (zie De Geschiedenis herhaalt zich).

De huidige minister van Buitenlandse Zaken (Blok, VVD) studeerde bedrijfskunde. Deskundigheid: Volksgezondheid, Financiën, Integratie, Wonen (verhuurdersheffing), kortom, de aangewezen persoon voor Buitenlandse Zaken. (Hij volgde Halbe Zijlstra op na een verzonnen ontmoeting met Poetin waarin die blijk zou hebben gegeven van een streven naar een Groot-Rusland). Dat is het niveau in Nederland.

Echte maatschappijkritiek is bijna geheel verdwenen (vanaf de jaren 1990 toen alles en iedereen naar het midden is opgeschoven), slechts enkele media (De Groene Amsterdammer, Zembla, Tegenlicht ea.) zijn overgebleven met een kritische benadering. De publieke omroep staat onder druk door bezuinigingen. Sommige partijen willen het liefst zonder publieke omroep verder…..

Update 13.02.2021 (7 jaar later)

Dat het goed is Rusland proberen te begrijpen en niet alleen te veroordelen en zo de Koude Oorlog te doen herleven wordt slechts door enkelen begrepen. Vooral Duitsland zou meer moeite moeten doen. De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier wordt in een artikel in de Volkskrant geciteerd: ‘Meer dan 20 miljoen mensen uit de toenmalige Sovjet-Unie zijn destijds omgekomen. Dat rechtvaardigt geen wangedrag van de Russische politiek vandaag, maar we moeten de historische dimensies wel in het oog houden.’ Precies wat ik in 2014 zei.

Zelf spreek al een paar jaar van ‘de tredmolen van de geschiedenis’ waar we door politici telkens in terechtkomen. Daarom herhaalt de geschiedenis zich zoals ik in 1992 schreef.

Update 25.03.2021

President Poetin is in 20 jaar afgegleden tot een ordinaire dictator waarbij alle middelen worden toegepast inclusief liquidaties en opsluiting in kampen van tegenstanders. De voorgeschiedenis vanaf de val van de Muur (1989) en de ineenstorting van de Sovjet-Unie (1991) beschreef ik boven. De vraag die hier beantwoord wordt is waarom Rusland aan zijn kernmacht vasthoud en waarom digitale spionage en het verspreiden van nepnieuws de aanpak is. Het is antwoord is simpel: kernwapenafschrikking is relatief goedkoop. Zoals boven beschreven zijn de defensie-uitgaven van Rusland in vergelijking met die van de VS niet hoog, zelfs laag te noemen. Bovendien is het bevolkingsaantal van 150 miljoen tegenover 500 miljoen Europeanen en 330 miljoen Noord-Amerikanen erg laag. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ook digitale spionage en het verspreiden van nep-nieuws (fake-news) is goedkoop en kan makkelijk vanuit het land zelf gedaan worden (je hoeft er de deur niet voor uit). Opvallend genoeg gebeurt dit met de gratis door het Amerikaanse bedrijfsleven aangeboden sociale media. Het is de achterdeur van je huis niet op slot doen en dan klagen dat er is ingebroken.

Ze zullen alles doen om het land te beschermen. Ze moeten inventief zijn en strategisch denken, daarom was laatst in het nieuws dat het waarschijnlijk is dat Russische onderzeeërs weten waar de trans-Atlantische onderzeese kabels lopen van de VS naar Europa (Ierland), ze zullen alles netjes opgeslagen hebben op hun computers. Sabotage zou ontwrichting van de totale maatschappij betekenen (we horen politici er nooit over praten). Iedereen met een strategisch doel zoekt naar de meest effectieve methodes om de vijand tegen te werken. De satellieten van de VS houden de hele wereld in de gaten, drones bespioneren de hele wereld (soms wordt er een neergeschoten), afluisteren is normaal zoals Edward Snowden heeft laten zien (hij woont nog steeds als banneling in Rusland).

Ik schreef het al eerder: er is in 30 jaar een giftige cocktail van honderden problemen ingeschonken, opdrinken zou de dood betekenen…..

Update 06.04.2021

President Poetin heeft een wet ondertekend waardoor hij aan het eind van zijn huidige ambtstermijn in 2024 nog twee keer 6 jaar president kan blijven. Het is dan 2036 en hij zal boven de 80 jaar zijn en langer dan dictator Stalin het land leiden. Waarschijnlijker is het dat hij een vertrouweling zal aanwijzen als zijn opvolger.

De ontwikkelingen zijn wat verontrustend, Rusland is troepen aan het versterken aan de grens met Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk gaat samen met de de NAVO in Oekraïne oefenen en het leger trainen….De tredmolen is in werking….Nagenoeg alle commentatoren en analytici volgen de platgetreden paden van de geschiedenis en praten elkaar na.

Update 12.04.2021

Interessante afgeluisterde telefoongesprekken uit 2014 toen het vliegtuig MH17 werd neergeschoten. De BUK raket was Russisch (onderzoekscollectief Bellincat liet het bewijs een paar jaar gelden al zien, er zijn talloze beelden van de vrachtwagens met de raketten), maar ze wisten niet waarop ze schoten, ze dachten een Oekraïens militair toestel neergeschoten te hebben. Dat de pro-Russische separatisten in de oostelijke provincies van Oekraïne en Rusland tot op de dag van vandaag ontkennen überhaupt een vliegtuig neergeschoten te hebben zal er wat mee te hebben: het was een catastrofale fout. Ontkennen is voor ieder land in conflict met een ander land de standaard procedure.

Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. Waar we ook niet meer over horen is dat tot het neerschieten van het vliegtuig Rusland een bevriende natie was, we herinneren ons de bekende foto waarop het Koninklijk Huis een glas bier heft met president Poetin (10 februari 2014) en de landbouw export naar Rusland bloeide.

Amerikaanse marineschepen gaan naar de Zwarte Zee, officieel doel zijn ‘oefeningen’, dit is ook standaard verklaring. De schepen moeten vooraf toestemming van Turkije hebben, want de wateren aldaar zijn van Turkije.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, Poetin verdedig ik niet, maar Rusland is in de verdediging gedrongen, dat verklaard hun handelen. De ingeslagen weg van confrontatie is heilloos.

Update 15.05.2021

In een interview met een Nederlandse journalist wordt de beroemde schrijver John Le Carré aangehaald die gezegd heeft dat na de val van de Muur (1989) Oost en West een kans hadden om een betere wereld te maken maar dat de kans verloren is gegaan in het omarmen van het neoliberalisme. Hij noemt dat het grootste verdriet van zijn leven….

Ik zeg hetzelfde. In de jaren 1990 was er even hoop, hoewel ‘het einde van de geschiedenis’ naïef was. Gelukkig zag ik het direct, geschiedenis gestudeerd hebbende, en schreef het op. Maar de westerse machten en krachten onder aanvoering van het overschatte land de Verenigde Staten wilden de wereld onder controle brengen en hun economische en militaire dominantie opleggen. Ik schreef het boven al eerder. Tot 2014 was Rusland een bevriende natie waar gretig zaken mee gedaan werd (vooral Nederland). Zolang er geld verdiend kan worden en Rusland doet wat het westen wil gaat het goed. We zitten nu op de weg van confrontatie: ‘L histoire se répète’.

Update 28.05.2021

Uit 2020: Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne.

Belarus/Wit Rusland heeft een dictator die er al 26 jaar zit, een rabiate dictator gesteund door het Rusland van Poetin. Ze schromen niet een vliegtuig dwingen te landen en een journalist te arresteren, puur staatsterrorisme. Rusland is ook afgegleden naar een dictatuur waar een oppositieleider in een strafkamp wordt opgesloten. Ondanks dit alles moet er politiek met moraliteit bedreven worden, want een alternatief is er niet, het alternatief is de hel….

Update 15.06.2021

Een NAVO bijeenkomst in Brussel, 30 landen komen bijeen en vergaderen. Het aloude vijand denken uit de Koude Oorlog is (bijna) terug, na 30 jaar. Verschil met vroeger is dat China nu ook een wereldmacht is geworden.

Fellow-travellers werden de mensen genoemd die in de tijd van de communistische Sovjet-Unie (1917/1922-1991) sympathie hadden voor het land ondanks het feit dat het een dictatuur was met stafkampen (De Goelag werkkampen). Ook in deze tijd zijn er fellow-travellers, mensen met sympathie voor Poetin (in het Duits ‘Poetinversteher’)(het is de wens voor een ‘Sterke Man’: De ‘Sterke Man’ / Leider) inclusief enkele politici. In 1991 schreef ik al dat het geloof in het communisme een substituut voor religie was, het ‘Aardse Paradijs’ met de klassenloze maatschappij (in Het Einde van het Communisme).

Update 07.08.2021

Terug geredeneerd is er een patroon:

Het is de VS (en het westen) altijd om de olie gegaan in het Midden-Oosten, in de jaren 1950 toen in Perzië/Iran een democratische gekozen premier (Mossadeq) met hulp van de CIA werd afgezet na nationalisatie van de oliesector (hier ligt de oorsprong van het diepe anti-Amerika sentiment en (mede) van de Islamitische revolutie in 1989 die tot dictatuur heeft geleidt). In 1990 toen Irak Koeweit had bezet (de 1e Golfoorlog) en ook in 2003 (de 2e Golfoorlog) toen (dictator) Saddam Hoessein werd verdreven en er een bevriend regime kwam en Irak tot op de dag van vandaag in chaos is gestort. (zie boven 2014). (Misschien wordt dit verder uitgewerkt).

Aanvullingen mogelijk.

Update 19.08.2021

De situatie in Afghanistan is binnen zeer korte tijd geëscaleerd, de Taliban hebben binnen een maand de macht veroverd na vertrek van de VS militairen en de NAVO. Een heel gecompliceerd land, daarom een korte verkenning.

Afghanistan is een heel boeiend en mooi land met een rijke geschiedenis. Het ligt in het midden in Centraal-Azië met grote buurlanden als Iran en Pakistan, in het noorden Rusland (ten tijde van de USSR/Sovjet-Unie een buurland) en grootmacht China in het oosten, Deze geografische ligging alleen al is binnen het kader van geopolitiek kwetsbaar. Dit speelt al sinds de bekende zijderoute 2500 jaar geleden toen goederen uit China (scheepvaart was er nog niet) over land naar het westen werden getransporteerd. In de koloniale tijd waren de Britten in het land (die zuidoostelijk gelegen India als kolonie hadden) tot 100 jaar geleden. Het land kende een voorspoedige periode in de jaren 1960, 1970 met een westers aandoende maatschappij (zo is goed te zien op foto’s en video’s) en ze hebben een koningshuis gehad dat voor modernisering zorgde.

Na 1979 was er een bezetting door de Sovjet-Unie die een communistische partij steunden. Het communisme was anti-religie, de islam. Het was de tijd van de Koude Oorlog en de VS steunden islamitische strijders die tegen Rusland vochten, een goed voorbeeld van geopolitiek: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Na 10 jaar gaven de Russen het op want ze konden niet winnen. Een burgeroorlog brak uit in verdeeld land. Afghanistan (het hele continent) is van oudsher een tribaal land/stammenland en islamitisch. Wij in het westen begrijpen niet hoe zo’n land werkt (de oorsprong van de huidige mislukking waarvan de afloop onbekend is), de Taliban kwamen aan de macht en bloedige jaren volgden met islamitische wetten van het openbaar ophangen van mensen, hand af hakken na diefstal en volledig bedekte vrouwen in boerka die geen onderwijs mochten krijgen. Ze leven eigenlijk niet in de moderne tijd, maar in de Middeleeuwen. Na de aanslagen in 2001 op 11 september Twin Towers New York (volgende maand 20 jaar geleden) en het brein Bin-Laden en de terroristen opleidingskampen die in het land waren ontstaan volgde een 20 jaar durende oorlog die nu verloren is.

Wat hier niet aan bod komt is de grondstoffen die in het land aanwezig zijn en die een bron van rijkdom kunnen zijn. als ze goed gedolven worden. Tevens speelt de drugs/papaver/heroïne kwestie, want veel boeren hebben een inkomen hiermee. Daarom heb ik jaren gelden al een gezegd dat ze beter iedere boer met het geld dat nu gebruikt wordt aan oorlog een stuk land hadden moeten geven. Maar wel controleren dat er geen papavers worden gekweekt, dat zal niet moeilijk zijn, want Amerika heeft de mogelijkheid om de hele wereld af te luisteren en te bespioneren met drones en satellieten…..

Het VS/USA leger met het hoogste defensiebudget van de wereld (10x zo hoog als Rusland) heeft samen met de NAVO/NATO (30 landen) in 20 jaar niet kunnen winnen van een stel struikrovers met pick-up trucks en Kalasjnikovs. 3500 gesneuvelde militairen. 1000 miljard kosten. 240.000 burgerdoden. Dit geeft te denken.

Imposing democracy and western values does not work, we have seen it before in Iraq, Libya and others. The USA and NATO countries tried for 20 years in Afghanistan. Moreover, there is a past with colonialism and opposing East-West interests. Dit schreef ik elders eerder deze week, vandaag zegt mevrouw Judy Dempsey van Carnegie Europe (een Europese organisatie/denktank) in de Volkskrant: de poging van Europa en de VS om waarden, democratie of veiligheid te exporteren is mislukt. Het was te verwachten, helaas. Men is bij de NAVO ernstig bezorgd over de hele gang van zaken, want ze hebben dit nooit voorzien. Het lijkt erop dat het zo moeizaam tot stand gekomen en getrainde leger van de regering in Afghanistan (300.000 man tegen geschat 80.000 Taliban) bijna niet heeft gevochten tegen de Taliban, en, als ik mijn niet vergis, zag ik op tv beelden Taliban strijders met hypermoderne in bezit genomen Amerikaanse wapens rondrijden.

Het is moeilijk om hier een analyse van te maken. Mijn analyse is dat Amerika, de Verenigde Staten, niet de oplossing zijn maar het probleem (een groot taboe). Er is een diep antiwesters sentiment (met name de VS) in grote delen van de (armere) wereld die haar oorsprong al vindt in het vroegere kolonialisme, latere imperialisme en de huidige dominantie positie in de wereld. Ook het opleggen van westerse waarden en democratie gaat niet, dit zijn maatschappelijke processen die decennia, soms een eeuw, kunnen duren, wij moeten ons er niet mee bemoeien, we zeggen ‘bondgenoot’ (door de olie) Saoedi-Arabië, ook een dictatuur, lijfstraffen en gebrek aan rechten voor vrouwen, niet dat ze zich naar de westerse waarden moeten schikken. Het acute probleem voor Afghanistan is dat er in het land zelf een westers georiënteerd deel van de bevolking is, vooral in Kabul, die nu na 20 jaar weer anders (streng religieus) moeten gaan leven. Binnen het land speelt zich nu een strijd af tussen moderniteit en traditionaliteit/religieus conservatisme. Een duivels probleem.

Een bijzonder mooi gemaakte documentaire op tv (4 delen) over Afghanistan. Nooit geziene archiefbeelden. De strijd tussen moderniteit en traditie/religie, Amerika en Rusland/Sovjet-Unie vechten er 40 jaar lang hun geopolitieke strijd uit. Moet na het 8 uur Journaal worden uitgezonden. Nu laat op de avond als mensen die het zouden moeten zien en de volgende dag naar hun werk moeten al in bed liggen. Maar gelukkig terug te zien: https://www.npostart.nl/VPWON_1323042

Update 25.09.2021

Zie boven eerder dit jaar: Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. RTL deed onderzoek, zeer ernstig en verbijsterend:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5252765/mh17-luchtruim-veiligheid-burgerluchtvaart-geheim-gespreksverslag

Update 16.10.2021

Uit mijn archief geschreven op 20 januari 2010, 11 jaar geleden:

“De Taliban zijn waarschijnlijk niet met militaire middelen te verslaan. De oorlog duurt al bijna 10 jaar en de conclusie is dat de best getrainde legers van de wereld met alle hoogwaardige techniek (satellieten, op afstand bestuurbare vliegtuigen, nachtkijkers et cetera) niet in staat zijn om te winnen. De Taliban/Afghanen hebben niet anders gekend dan strijd, het zit in hun bloed, ze vechten al generaties (10 jaar tegen de Russen), of ze leven of dood zijn maakt hen niet uit, want ze vechten voor een hoger doel. Een AK 47, wat raketten en springstoffen zijn genoeg, ze leven in holen in de bergen en geven nooit op. Het is dezelfde mentaliteit als de Vietcong in Vietnam in de jaren ’60 van de vorige eeuw en we weten hoe dit is afgelopen….”.

en:

“Een andere benadering van de hele situatie is misschien zinvol. Hier moest ik aan denken toen ik las dat 1 Amerikaanse militair 1 miljoen dollar per jaar kost. Ik ken de cijfers niet, maar mijn vermoeden is dat de oorlog meer kost dan de staatsbegroting van het HELE land. De deal met de Taliban is: wapens inleveren, Al Qaida verbieden en het geld dat nu naar de oorlog gaat de komende 10, 20 jaar in de economie stoppen. Er is geld genoeg om iedere Afgaan een stuk land te geven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Met een ander woord heet dat uitkopen”.

Update 10.11.2021

Veel mensen denken dat politiek en moraliteit samen gaan, dat is echter (meestal) niet het geval. Politiek denker Machiavelli (1469-1527) schreef er al over in zijn boek De Heerser (ook vertaald als De Vorst), het doel heiligt de middelen (hoewel er in zijn tijd ook goede bedoelingen achter zaten, dit wordt vaak vergeten). Een lelijk voorbeeld is wat er met vluchtelingen in Belarus (Wit Rusland) gebeurd. Dictator Loekasjenko geeft vluchtelingen uit het Midden-Oosten een visum om per vliegtuig (!) zijn land binnen te komen en laat ze vervolgens naar de grens met Polen gaan waar ze de EU binnen kunnen komen. Deze vluchtelingen worden nu heen en weer geschoven en overleven in de bossen aldaar. Mensen gebruiken voor een politiek doel, hoe cynisch kan een politicus worden. Overigens wordt Loekasjenko in eigen land land ook gesteund, want een corrupt regime maakt mensen bang en onderdanig (ook veelvoorkomend). De protesten die er zijn worden met harde hand de kop in gedrukt, dit doet aan Oekraïne denken in 2014. Tevens ondersteund de Russische president Poetin Belarus, dit is de geopolitiek waar dit bericht mee begon in 2014, alweer 7 jaar geleden, gelukkig steeds beter gelezen, want helaas moet gezegd dat er in de gevestigde media weinig aandacht is voor dit soort zaken en bovendien zijn er weinig mensen die het lef hebben om stevige en brede analyses te maken. Historicus Maarten van Rossem is iemand die af en toe een goed tegengeluid laat horen, maar dat is in de onderbreking van een populaire tv quiz…

Lees ook Dossier Vluchtelingen met Updates.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

(Geschreven in 2017) (Met Updates 2021)

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), Duits filosoof, boek De Vrolijke Wetenschap (1882). (Uitgeverij De Arbeiderspers 1992, vertaling Pé Hawinkels).

Hoofdstuk 125: De Dolle Mens

Hebt gij niet gehoord van de dolle mens, die op klaarlichte morgen een lantaarn opstak, op de markt ging lopen en onophoudelijk riep: ‘ik zoek God! Ik zoek God!’ – Omdat er daar juist veel van die lieden bijeenstonden die niet aan God geloofden, verwekte hij een groot gelach. ‘Is hij soms verloren gegaan?’ vroeg de een. ‘Is hij verdwaald als een kind?’ vroeg de ander. ‘Of heeft hij zich verstopt? Is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? Naar het buitenland vertrokken?’ – Zo riepen en lachten zij door elkaar. De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. ‘Waar God heen is?’ riep hij uit. ‘Dat zal ik jullie zeggen! Wij hebben hem gedood – jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon uit te vegen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Weg van alle horizonnen? Vallen wij niet aan één stuk door? En wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? Is het niet kouder geworden? Is niet voortdurend nacht en steeds meer nacht in aantocht? Moeten er ’s morgens geen lantaarns worden aangestoken? Horen wij nog niets van het gedruis der doodgravers die God begraven hebben? Ruiken wij nog niets van de goddelijke ontbinding? – ook goden raken in ontbinding! God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars? Het heiligste en machtigste dat de wereld tot dusver bezeten heeft, is onder onze messen verbloed – wie wist dit bloed van ons af? Met welk water kunnen wij ons reinigen? Welke zoenoffers, welke heilige spelen zullen wij moeten bedenken? Is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten wij niet zelf goden worden om haar waardig te schijnen? Nooit was er een grotere daad – en wie er ook na ons geboren wordt, omwille van deze daad behoort hij tot een hogere geschiedenis dan alle geschiedenis tot dusver geweest is!’- Hier zweeg de dolle mens en keek opnieuw zijn toehoorders aan. Ook zij zwegen en keken bevreemd terug. Eindelijk wierp hij zijn lantaarn op de grond, zodat die in stukken sprong en uitdoofde. ‘Ik kom te vroeg,’ zei hij toen, ‘het is mijn tijd nog niet. Dit ongelooflijke gebeuren is nog onderweg. Het maakt een omweg – het is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Bliksem en donder hebben tijd nodig, het licht der gesternte heeft tijd nodig, daden hebben tijd nodig, ook nadat ze gedaan zijn, om gezien en gehoord te worden! Deze daad is nog steeds verder van hen af dan de verste gesternten – en toch hebben ze haar zelf verricht! ‘ – Men vertelt verder, dat de dolle mens diezelfde dag nog verscheidene kerken binnengedrongen is en daar zijn requiem aeternam deo (geef God de eeuwige rust) aangeheven heeft. Naar buiten gebracht en ter verantwoording geroepen zou hij telkens alleen maar het volgende geantwoord hebben: ‘Wat zijn deze kerken eigenlijk nog, als ze niet de graven en gedenktekenen Gods zijn?’

Misschien wel de belangrijkste passage uit Nietzsches werk, geschreven in 1882, 135 jaar geleden. Waarom is dit zo goed. Het is fenomenaal geschreven, veel schrijvers streven ernaar zo stilistisch te kunnen schrijven. Er zit humor in en de inhoud is verpakt in een mooi beeld: een man op de markt met een lantaarn. Het is een verhaal op zich in 600 woorden.

De inhoud van deze tekst is een ontwikkelingsfase in de Verlichting waarvan het begin in de 17e en 18e eeuw (vanaf 1600) wordt gezien en waarin de rede steeds meer als leidend beginsel wordt gezien na eeuwen waarin religie het persoonlijk en maatschappelijk leven bepaalde. Het effect van Nietzsche is nooit meer verdwenen en loopt door tot de dag van vandaag. Hij heeft niet voor niets over zichzelf gezegd: “Ik ben geen mens, ik ben dynamiet” en “Sommige mensen worden postuum geboren”. En dat is ook zo, men moet Nietzsche echter kúnnen lezen, niet altijd even letterlijk nemen. Vaak verkeerd geïnterpreteerd en misbruikt door het nazisme. Het is een manier van denken die mogelijk is. Vergeten worden vaak de persoonlijke feiten: Nietzsche werd krankzinnig op zijn 45e levensjaar, verbleef 10 jaar in een inrichting en overleed op zijn 55e levensjaar. Zijn vader was dominee. Hij trouwde nooit. Hij had zijn hele leven gezondheidsproblemen. Was een getormenteerde ziel.

Het meest treffende dat ik over Nietzsche las is een essay van zijn landgenoot en tijdgenoot schrijver Thomas Mann (1875 – 1955) waarin hij hem analyseert, hij gebruikt het woord ‘versteigen’ uit het bergbeklimmersjargon, waarmee hij bedoelde dat Nietzsche te ver is gegaan, te hoog is gegaan, er was geen weg meer terug. Alle filosofen na Nietzsche zijn op het ongemakkelijke pad verder gegaan en alle religieuzen hebben zijn invloed ondergaan of ze dat willen of niet.

Wat is het antwoord op Nietzsche? dat is de vraag, een hele grote vraag. Een vraag die iedereen bezighoud, bewust of onbewust. Veel mensen geloven in een God. Wij denken hier in het westen vaak dat het met godsdienst en religie is afgelopen, dat is niet zo. Miljarden mensen geloven in een God in veel verschillende religies en dat zal niet veranderen. De laatste decennia is de islam steeds meer op de voorgrond komen te staan, waarbij de multi-interpretabele aard van deze godsdienst, die geweld niet categorisch uitsluit, mensen ertoe heeft aangezet er een giftig ideologisch gedachtegoed uit te halen dat heeft gezorgd voor abjecte daden van geweld en doden. Het is godsdienstwaanzin. ‘Godsdienst is metafysica van het volk’ heeft de, ook Duitse, filosoof Schopenhauer geschreven. En bekend van Karl Marx is zijn ‘Godsdienst is opium van het volk’, dat was vanwege de afkeer van het communisme van religie. Die diepe behoefte aan troost en meer dan er op aarde is is inherent aan de mens en dat is menselijk, al te menselijk. De Verlichting en de ‘onttovering’ van de wereld (Max Weber 1864 – 1920) die plaatsvond door de ontwikkeling van wetenschap, techniek en het rationalisme heeft voor een ingrijpende verandering gezorgd en dat gaat nog steeds door. (Ik schreef er in 1992 al over).

We filosoferen verder op het pad van Nietzsche (een verkenning). Leven we in niet in een tweede oerknal met wetenschap en techniek/technologie als ontsteker? In de tijd van Nietzsche 135 jaar geleden stond alles eigenlijk nog in de kinderschoenen. We zijn 135 jaar en twee wereldoorlogen verder…..

Van het stoken van vuur in de oertijd, naar het stoken van kolen, naar het splijten van atomen. Alles gaat steeds sneller en de techniek maakt het mogelijk, van de boekdrukkunst naar de ponskaart, naar de eerste computer, naar internet en elektronische post (e-mail), naar de totale communicatie. Bits and bites vliegen de globe rond via kabels en satellieten in een razend snel tempo. De wetenschap heeft de atomen en moleculen ontdekt, iets heel kleins. DNA heeft de tegelijkertijd de mens ontleed. Tegelijkertijd kijken ruimtetelescopen steeds verder het heelal in, ze kijken steeds verder in de tijd terug, naar het verleden, van de eerste oerknal. Maar in de westerse post-moderne post-christelijke cultuur is de mens nog steeds hetzelfde als de oermens, de hersenen hebben zich nog maar gedeeltelijk aan de techniek aangepast, kunnen aanpassen. Er gaapt achter alle techniek zonder een god een leegte, een niets. Dat niets is opgevuld door de consumptiecultuur en de consumptiemaatschappij waar de economie en het produceren van goederen en consumeren (koopkracht) het hoogste levensdoel zijn geworden, waarbij zelfs de verantwoordelijken oproepen steeds meer te consumeren. (We herinneren ons een minister-president die mensen opriep: “Koop toch die auto!” en het begrip ‘BV Nederland’ is volledig geaccepteerd, de maatschappij als bedrijf, de burger als werknemer). Er zijn echter bijverschijnselen. Depressie is wereldwijd een volksziekte, er plegen per jaar wereldwijd ca. een miljoen mensen zelfmoord, geweldsuitbarstingen, misdaad, milieuvervuiling, enorme nationale en mondiale welvaartsverschillen, bevolkingsgroei, klimaatverandering……

Het bedrijfsleven bepaald in het liberaal-kapitalisme de agenda, ze werken globaal, over de hele wereld, hebben meer geld en macht dan overheden, krijgen zelfs geld van de overheid (ook universiteiten krijgen geld van overheden en ze werken samen met het bedrijfsleven) en in hun laboratoria worden op dit moment dat u dit leest de producten ontwikkeld die u volgend jaar of over 5 jaar gaat kopen of u het leuk vindt of niet. Ze kunnen deskundigen voor zicht laten werken. Belastingen worden ontweken, door overheden gelegaliseerd, daarom zijn ze zo rijk. Het individu is ondergeschikt en een radertje in een groot geheel geworden (kijk naar China, een kapitalistische dictatuur waar het individu ondergeschikt is aan de staat en de staatscontrole totaal is, zie Dossier China). Maar het individu laat zich niet altijd als een pionnetje heen en weer schuiven.

De psychische belasting voor de moderne mens is groot, 1 miljoen mensen slikken in Nederland anti-depressiva, kinderen moeten steeds vaker een kalmeringsmiddel slikken. Het van jongs af aan naar een beeldscherm kijken veranderd iets in de hersenen, maar op een andere manier dan het lezen van een boek. Daarom krijgen we een nieuwe mens, hoe dat zal gaan is niet duidelijk, de mens is nu al geheel door de techniek overmeesterd. De technologie is de moraal gaan bepalen (ik vreesde er al voor in 1993). Kinderen die in deze tijd geboren worden kijken van baby af aan naar een beeldscherm en dat zullen ze hun hele leven blijven doen. Men ziet de absoluut verslavende werking van het beeldscherm. (Een treffend verschijnsel dat afgelopen week in het nieuws was: kinderen kunnen geen tekening meer maken. Bovendien ontstaan er oogproblemen door het beeldscherm kijken).

Een nog groter gevaar zijn genetische ingrepen in de menselijke soort die de mogelijkheid scheppen een aangepaste ‘vervolmaakte‘ mens te maken, waarbij natuurlijk de vraag is wat dat is. Wetenschappers kijken verlekkerd naar de mogelijkheden en hun ogen gaan glinsteren als het over klonen gaat. Alle ziekten zullen worden overwonnen. We zijn beter dan God. Wat technisch gezien mogelijk is wordt uiteindelijk ook gebruikt. Zolang er democratische controle is is er nog een zekere garantie dat er beperkingen zijn, maar in een dictatuur zijn die beperkingen er niet……(In China ging een onderzoeker op eigen houtje experimenteren).

We zien in deze tijd irrationele uitbarstingen van mensen die het spoor bijster raken, ook jongeren. Het overvloedig voorhanden zijn van drugs en pornografie is een een cultuurverschijnsel. Escapisme door drugs is een vlucht uit realiteit, virtuele seks is een prikkel die verdoofd, verdoofd van een lege cultuur. Seks is een consumptiegoed geworden, het mysterie is teloor gegaan. Gokverslaving is een bekend probleem, de overheid kan illegaal gokken niet tegengaan, ze organiseren het daarom zelf. Ook de tatoeagecultuur die een grote vlucht heeft genomen, waarbij mensen zich van top tot teen vol laten tatoeëren, is een tijdsverschijnsel. Er zijn uitbarstingen van misdaad en geweld, waarover de media overvloedig berichtten (de nieuwsconsument smult ervan). De overdreven aandacht voor beroemdheden zoals acteurs, sporters, celebrities en koningshuizen. Beroemd en rijk worden is een doel op zich geworden, ook door uit te blinken in niets te kunnen. Alleen het uiterlijk is voldoende (bijvoorbeeld een dikke kont hebben en een foto ervan op de ‘sociale’ media zetten). In overvloedig uitgezonden ‘survival’ programma’s zoeken mensen de uitdaging die ze in het gewone leven en de maatschappij niet meer vinden (het is meestal nep en vooraf geschreven, de stacaravan staat buiten beeld).

Het in identiteitscrisis verkerend individu is de dolle mens van deze tijd: “Ik zoek betekenis, ik zoek zingeving, ik zoek, ik zoek…”. In de toekomst zal een sterke humanistische moraal met duidelijke waarden en normen nodig zijn uitgaande van soberheid en solidariteit. (Dit schreef ik in 1993). Deze moraal is hard nodig, maar nog in ontwikkeling. Misschien moet er een seculiere bijbel geschreven worden…… 

Nietzsche was zijn tijd vooruit, honderd jaar geleden zag hij de onmogelijkheid van het in de praktijk bestaan van een vorm van communisme reeds in, nadat hij de dood van god al geconstateerd had. Hiermee voorzag hij het geestelijke en morele vacuüm waarin de mens in de moderne tijd terecht zou komen wat hij het nihilisme noemde. Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring. (Uit: De Geschiedenis herhaalt zich).

Hoe de geestelijke leegte opgevuld kan worden, nu de ballonnen met illusies over hemelse en aardse paradijzen zijn doorgeprikt, is een vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. Deze vraag, die waarschijnlijk de belangrijkste vraag voor de toekomst zal zijn, zal ieder voor zich moeten beantwoorden. (Uit: Het Einde van het Communisme).

Wij staan nog net als de jager/verzamelaar in een groot donker bos waar natuurrampen ons bedreigen en bliksemflitsen oplichten met onze twijfels, angsten en vermeende zekerheden.  Het verschil is slechts dat wij geen knuppel in onze hand hebben maar een mobiele telefoon en een computer. (Uit ‘2000 AD’ geschreven in 1999 voor de eeuwwisseling: 2000 AD).

Lees ook Condition Humaine uit 1993: Condition Humaine

Een interessante denker over de technologie en algoritmes bij de NOS april 2017: Harari

Update 12.11.2018

We zijn in het tijdperk van de Grote Verwarring terechtgekomen, de ‘Umwertung aller Werte’, de uitkomst is ongewis. Is dit niet wat Nietzsche beschreef? In een tijd zonder god zal het nihilisme hoogtij vieren, Der unheimlichste aller Gäste’ (de meest sinistere van alle gasten). Toch is het niet nieuw. Ik kwam het citaat tegen in een VPRO radio programma van begin jaren 1980 waarin de vrees werd geuit dat de moderne tijd een tijd van verwarring is, toen al. In 2018 staat alles onder druk, de zekerheden van de welvaartsstaat zijn weggevallen, de klimaatcrisis is actueel en blijvend, discussies ontaarden in gescheld en polarisatie….

Update  29.02.2020

‘De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’, en ‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, twee van mijn analyses/voorspellingen in de jaren 1990. De tijdgeest is pessimistisch. De Dolle Mens van deze tijd is de burger die zijn welvaart en welzijn bedreigd ziet door klimaatverandering, dalende beurskoersen, virussen die zich wereldwijd verspreiden (pandemie), ongecontroleerde migratiestromen en dergelijke. Massahysterie ligt met internet met sociale media op de loer. De snelheid is groot geworden en iedereen wereldwijd heeft de mogelijkheid zich te uiten en dat wordt massaal gedaan, vooral door mensen die eigenlijk niets te zeggen hebben of  verkeerde intenties hebben. We leven in de tijd van Wikiprofessoren, Facebookdeskundigen en Twitterwijsneuzen. Bovendien is echte rampspoed en oorlog lang geleden (dit jaar 75 jaar), mensen beseffen niet meer wat het is om echt pijn te lijden en onderdrukking te moeten ondergaan. 

Update 14.03.2020

Lees hier over Albert Camus, de man die Nietzsche gelezen had en tot een minder hoogreikende maar realistischer levensinstelling kwam: Albert Camus (1913 – 1960)

Update 06.12.2020

Lees hier Dossier Coronapandemie met een citaat van Nietzsche.

Update 23.01.2021

Uit 2020: Bovendien is echte rampspoed en oorlog lang geleden (dit jaar 75 jaar), mensen beseffen niet meer wat het is om echt pijn te lijden en onderdrukking te moeten ondergaan. De coronapandemie is de nieuwe beproeving voor de mensheid, de vergelijking met oorlog (die ik april 2020 maakte: een oorlog zonder geweld en honger) wordt steeds vaker gemaakt, zeker nu vandaag een avondklok wordt ingesteld, die reminiscenties oproept met oorlog en bezetting.

Update 25.04.2021

‘De techniek (technologie) moet niet de moraal gaan bepalen’, ik schreef het in 1993. Helaas, het is gebeurd, de technologie IS de moraal gaan bepalen. Op ALLE gebieden, internet was er in 1993 nog niet, maar met de alomtegenwoordigheid van internettechnologie wordt de moraal door grote bedrijven opgedrongen en overheden (wereldwijd) staan het toe. De zogenoemde Big Tech bedrijven, bijna allemaal uit de Verenigde Staten van Amerika hebben meer macht en geld dan overheden, ze werken globaal, ontwijken/ontduiken belasting en zijn daarom rijk geworden met (al dan niet) monopolies. Pas de laatste jaren zien overheden dat er misschien gevaren aanzitten, maar het is al te laat. Technologie (en wetenschap) is de nieuwe religie: God is dood, de technologie leeft en heeft ons in de greep.

De pandemie duurt voort, de beproeving voor de individuele mens en de mensheid als geheel is enorm. Ook de verantwoordelijken voor het beleid weten het soms niet meer. De rest van deze eeuw (80 jaar) zal door de pandemie beïnvloed worden, het zal een generatie kenmerken netzo als een oorlog na de oorlog voortduurt en er zal gesproken worden over na Corona en voor Corona.

Update 27.07.2021

Zonder ooit iets van hem gelezen of gezien te hebben (tot dit jaar) zit ik in dezelfde denkrichting als Marshall McLuhan, een Canadese filosoof (1911-1980) die veel analyses had en voorspellingen deed in zijn tijd over de moderne tijd, de werking van media en technologie op het individu en cultuur. Verbazingwekkende voorspellingen. Hij past in het rijtje Huxley, Orwell, Postman. Je zou wensen dat we in deze tijd iemand zouden hebben die maatschappij- en cultuurkritiek op een zo voortreffelijke wijze zou kunnen verwoorden…….(hoewel hij er ook wel eens naast zat of een vreemde gedachtegang had en soms onbegrijpelijk is). Op YouTube (1977, 3 jaar voor overlijden): https://youtu.be/_d5Tma2KKrc

Update 05.11.2021

Zoals eerder al eens gezegd is er geen echte maatschappij- en cultuurkritiek meer, alles en iedereen heeft zich in de jaren 1990 (na het ‘Einde van de Geschiedenis’) tot het liberaal-kapitalisme laten bekeren. Bedrijven en beurzen zijn de dienst gaan uitmaken. Filosoof Hans Schnitzler (1968) heeft een boek geschreven (150 pagina’s, goed leesbaar) met het aan Nietzsche ontleende nihilisme in de titel: ‘Wij Nihilisten’. Er wordt ontleed hoe de mens in de hele wereld onder invloed van de uit Silicon Valley (VS) stammende sociale media en bedrijven is gekomen en de, soms gevaarlijke, denkbeelden van de mensen aldaar die eigenlijk de hele wereld met hun illusies opzadelen (op planeet Mars gaan wonen). Genoemd worden transhumanisten/posthumanisten, singulariteitsgelovers en mensen die Nietzsche’s übermensch verkeerd hebben begrepen. Gevaarlijk verkeerd, waar dat toe kan leiden heeft het misbruik in Duitsland in de nazi-ideologie laten zien (dit was overigens mede aan de zuster van Nietzsche te danken die zijn gedachtegoed na zijn dood in 1900 bestierde).

Update 22.11.2021

Het individu, onzeker geworden in de postmoderne tijd zonder religie na Nietzsche, waar niets anders is overgebleven dan consumeren en toerisme het laatste avontuur is en seks de laatste prikkel, heeft zichzelf verloren in uiterlijkheden om een innerlijke identiteitscrisis te bezweren.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, klimaat, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De angstmaatschappij

(Geschreven in 2017) (Met Updates 2021)

Langzaam zijn we in een angstmaatschappij terecht gekomen en dat is het tegendeel van de vrije maatschappij die de verantwoordelijken ons voorhouden in te leven.

(C) Ronald Puma 20.12.2017
Betonblokken tegen terrorisme voor de terrassen op het Rokin in Amsterdam (20.12.2017).

Update 16.03.2018

Volgende week gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum over de Wiv, de Wet Inlichtingen en Veilheidsdiensten ook wel sleepwet genoemd. Enkele analyses.

Wat is de Wiv/Sleepwet:

 • Er mag een zogenaamd ‘sleepnet’ worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
 • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan telefoon, computer of smart-tv.
 • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
 • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

De overheid wil dus betere mogelijkheden om telefoon-, e-mail- en internetverkeer te kunnen volgen. Men wil de mogelijkheid om alles dat via de kabel gaat ook te kunnen lezen. Het woord terrorisme valt altijd als eerste. Toch past deze hele gang van zaken in een bepaald patroon van decennia. In mijn Dossier Terrorisme heb ik al geanalyseerd dat de meeste van die jonge mannen die de aanslagen in Parijs en Brussel en elders hebben gepleegd ontspoorde jonge mannen zijn die in de westerse samenleving zijn uitgestoten en in een identiteitscrisis zaten. In 2005 waren er in de Parijse banlieus grote rellen, de autoriteiten hadden toen al moeten handelen door deze generatie jongeren een perspectief te geven op een toekomst. Molenbeek (Brussel) was al jaren een achterstandswijk die aan haar lot was overgelaten. Ze dachten dat deze jonge mannen hun leven lang op een straathoek zouden blijven staan en een jointje roken. De repressie van de staat door de politie is duidelijk. 10 jaar later zijn er wrede laffe aanslagen door verbitterde jonge mannen onder invloed van een giftig gedachtegoed dat uit de islam gehaald kan worden. Vaak is overigens gebleken dat terroristen al bekend waren bij de autoriteiten. Gelukkig hebben we in Nederland zulke grote aanslagen niet gehad, hoewel er wel jongens zijn geweest die het hadden willen doen. Journalist/regisseur Theo van Gogh (ik was geen fan van hem, dit terzijde) is door zo’n jongeman vermoord.

Nu vraagt de overheid aan de burgers (in een raadgevend referendum, het doet er niet toe wat de uitslag is) om hen te mogen bespieden als daar een aanleiding voor is. Dat is een hele moeilijke vraag, het is de vraag van de overheid aan de burger om hen totaal te vertrouwen. We leven nu in een democratie met bepaalde partijen aan de macht, hoe is dat in de toekomst? Naar men zegt zijn er veel garanties dat zorgvuldig met de gegevens zal worden omgegaan, is dat ook zo? De staat heeft nu al een enorme controle over de burger, denk aan het burgerservicenummer, dit is al gekoppeld aan van alles en nog wat (tegen fraude is het argument en dat zal voor een deel best waar zijn, voor een ander deel is het simpelweg controle en niets anders).

Wantrouwen tegen een staat is eigenlijk altijd nodig. Waarschijnlijk zal ik tegenstemmen.

De angstmaatschappij, waar ik boven over sprak in 2017, en de controlestaat zullen verder toenemen met meer wantrouwen, meer frustratie, meer afkeer van de politiek.

We leven al een paar jaar in een zogenoemd dreigingsniveau (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), er is een schaal van 5. Sinds 2013 is er door de organisatie die er over gaat, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), dreigingsniveau 4 bepaald: de kans op een terroristische aanslag is reëel.  Dat is wat ik bedoel met een angstmaatschappij. 

Update 01.07.2020 (3 jaar later)

Inmiddels hebben we ook in Nederland een aanslag gehad van een ontspoord persoon die de weg in de maatschappij was kwijtgeraakt (hij is gek). (zie boven en in Dossier Terrorisme Dossier terrorisme (Met updates) waar ik al die ontspoorde jonge mannen die in Frankrijk en België aanslagen pleegden analyseerde).

De coronacrisis doet de angstmaatschappij sterk toenemen. Lees ook Dossier Coronapandemie Waar dit toe gaat leiden is ongewis, maar dat we jaren van problemen tegemoet gaan is duidelijk.

Update 26.01.2021 (4 jaar later)

De controlestaat is al jaren aan het toenemen, maatschappelijke problemen worden niet opgelost door de gevestigde partijen, bovendien willen ze de maatschappelijke ongelijkheid in stand houden, in plaats daarvan is er meer toezicht en controle gekomen. Een illusie van veiligheid wordt gecreëerd, want (uitgaans)geweld neemt niet af. Het is beter de bron van geweld, misdaad en terrorisme te onderzoeken en daar te beginnen met een aanpak en oplossing, hoewel in iedere maatschappij altijd geweld zal voorkomen, helaas het is niet anders.

Lees ook: Dystopie over de kwetsbaarheid van moderne samenlevingen.

Update 10.08.2021

De collectieve angst neemt toe, niet alleen door de pandemie maar ook door de klimaatcrisis. Beide zijn veroorzaakt door de mens zelf, maar het zijn met name de verantwoordelijken in economie, politiek en wetenschap die decennialang een beleid hebben gepropageerd en uitgevoerd dat de wereld in zorgen voor de toekomst, vooral bij jongeren, heeft doen terechtkomen. Niets is zo erg als een gebrek aan een goede toekomstverwachting, zonder toekomst geen leven. Uit de psychologie is bekend dat ontkenning de eerste reactie op een dramatische gebeurtenis is, daarom zijn er nog steeds mensen die de pandemie ontkennen (‘is maar een griepje’) en ook klimaatverandering wordt door velen ontkend. Gisteren verscheen het nieuwste rapport van de Verenigde Naties klimaatgroep IPCC vol met alarmerende feiten over het klimaat (lees Dossier Broeikaseffect (CO2)). Veel mensen op de in het begin zo geroemde, maar inmiddels verguisde, sociale media ontkennen de klimaatverandering. Waarbij overigens de vraag is wie het zijn zijn, want door de anonimiteit kletsen veel mensen waar wat en willen ze anderen de kast op jagen (ik schreef er over in: Meningen en sociale media).

De angstmaatschappij neemt toe, het bange individu klampt zich vast aan illusoire zekerheden, kijkend naar rampenfilms die werkelijkheid zijn geworden in het nieuws…….

Update 28.10.2021

We gaan momenteel van crisis naar crisis.

Niets is zo erg en beschamend voor een maatschappij om mensen, jongeren in het bijzonder, angst voor de toekomst te bezorgen. Deze situatie kan alleen ontstaan vanuit politiek die geen visie en beleid heeft.

Update 06.11.2021

Dit Blogbericht begon in 2017 met angst voor terrorisme en in 2018 voor de aantasting van privacy. De angst voor de coronapandemie is erbij gekomen en heeft al zorgwekkende vormen aangenomen. Net zo als men zichzelf niet ouder ziet worden als je iedere dag in een spiegel kijkt, zo ziet men niet hoe deze maatschappij in verval is. De coronapandemie begon in China 2 jaar geleden (ze geven daar geen openheid van zaken, het is een dictatuur, zie Dossier China) en sloeg over naar de hele wereld. Aangezien dit nooit eerder in de moderne tijd is voorgekomen, in ieder geval niet na de Tweede Wereldoorlog, is dit een enorme beproeving voor individuele mens en de mensheid als geheel in een globale wereld (met 7.5 miljard mensen) die bijna, of misschien wel helemaal, zich als een (1) geheel voortbewegend organisme is geworden. De psychische belasting is hoog, vooral voor mensen aan de ‘onderkant’ van samenlevingen die een existentiële bedreiging ervaren en angstig worden en in complotten gaan geloven (ook enkele politici uit de populistische hoek die garen spinnen bij het verlies aan vrijheid en dit dan ook als speerpunt van hun retoriek hebben genomen). Mensen met een vaste baan en een goed inkomen hoeven vooralsnog niet veel te vrezen (en dat wordt vergeten). Dat er een groot kwaliteitsverlies van de maatschappij is staat echter buiten kijf en dat er vandaag weer oude coronabeperkingen terug komen is deprimerend. De vraag is of we in een structurele voortdurende situatie van angst zijn terecht gekomen met aanhoudende corona maatregelen/beperkingen waaronder een jaarlijkse vaccinatie en afstandhouden (dat tegennatuurlijk is).

Nog groter is de klimaatcrisis en angst voor de toekomst, vooral voor jongeren. In het Schotse Glasgow is deze week een klimaatconferentie en het ene na het andere doemscenario is te lezen en te zien, waarbij voor Nederland de stijgende zeespiegel het meeste aandacht krijgt. Niet toevallig schreef ik hierover mijn afstudeerscriptie met de zin ‘Breda aan Zee’ (lees Dossier Broeikaseffect (CO2)).

Waarschijnlijk lag het hoogtepunt van de welvaarts- en consumptiemaatschappij in de jaren 1970 met onbezorgde toekomstdromen en onbegrensde groei van de economie. Er waren echter een stel vervelende milieufanaten die een rapport schreven waarin stond dat er grote problemen in de toekomst zouden komen (de bekende ‘Club van Rome‘). Zelf heb ik altijd, sinds mijn studie, het verband gelegd met het gekozen economisch systeem dat bekend staat onder de naam kapitalisme. Kapitalisme is niets anders dan mensen hun goddelijke gang laten laten gaan op de vrije markt en veel en goedkoop laten produceren en consumeren, natuur en milieu spelen geen rol. Ik schreef er in de jaren 1990 al over dat dit spaak zou lopen. Er is, welswaar beperkte, sturing van een overheid nodig, geen planeconomie zoals in het communisme: deze werkt nog slechter (met schaarste en ook milieuaantasting).

Al deze maatschappijen zijn ver heen, dit is een Gordiaanse Knoop (uit de Griekse oudheid) geworden, de mensheid loopt langs een ravijn en er in vallen wordt steeds makkelijker, maar niet onvermijdelijk….

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Illustratieve foto’s:

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Energie en grondstoffen quotum

(Geschreven in 1996) (Deze analyse is 25 jaar oud. Update 2021)

In deze tijd waarin het fileprobleem onoplosbaar lijkt en de milieuvervuiling ondanks alle goede voornemens voortschrijdt, is het nodig om te komen tot een fundamentele herbezinning op de mechanismen die onze gecompliceerde maatschappij in stand houden. Het is nodig om nationaal en mondiaal te streven naar meer rechtvaardigheid en een meer gelijke verdeling van de welvaart en dus van de nog beschikbare energie- en grondstoffenvoorraden.

Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. Deze kan wellicht komen door te kiezen voor een energie- en grondstoffenquotum per hoofd van de (wereld) bevolking. Nu energie en grondstoffen schaars zijn geworden en het overvloedige gebruik hiervan, vooral door de rijke landen, zorgen voor milieuaantasting, moeten energie en grondstoffen op de bon, figuurlijk gesproken maar wellicht ook letterlijk.

Het gevolg zal zijn dat er nationaal en mondiaal een herverdeling op gang komt die ervoor zal zorgen dat de tweedeling tussen de Derde Wereld en de rijke wereld verminderd en dat er nationaal tevens een herverdeling en meer rechtvaardigheid zal komen. Het nadeel van de op 1 januari ingevoerde ecotaks/energieheffing wordt in dit plan ondervangen, een algemene energieheffing zal er slechts voor zorgen dat het gebruik van energie en grondstoffen inkomensafhankelijk blijft, dus wie geld verdient kan ook een groot beslag leggen op energie en grondstoffen.

Het is duidelijk dat harde keuzes hierbij noodzakelijk zullen zijn en de gevolgen groot. Concreet zullen landen die veel energie en grondstoffen gebruiken moeten minderen, arme zullen kunnen groeien. Mensen zullen individueel moeten kiezen tussen veel consumptiegoederen gebruiken, energieverslindende hobby’s hebben, groot wonen (en verwarmen), veel autorijden, drie maal per jaar vliegreizen maken, enzovoort.

(Het getypte origineel uit 1996 is bij mij in te zien).

Update 05.02.2018 (22 jaar later)

Wat ik in 1996 schreef (zie boven) wordt in 2018 bevestigd: de laagste inkomens betalen het meest aan het klimaatbeleid door heffingen op energie. De hoge inkomens merken er niet veel van. Dit spreekt natuurlijk vanzelf. De energierekening gaat flink omhoog door al de heffingen. Het huidige kabinet neemt maatregelen die denivellerend werken (netzo als de verhoging van het lage btw tarief, zie elders op deze website). In 2050 zouden de lage inkomens 17,1% van hun inkomen kwijt zijn aan klimaatlasten, de hoge inkomens 5,7%. Het bedrijfsleven betaald weinig extra, de huishoudens meer. Hierdoor nemen de toch al grote welvaartsverschillen toe.

Dit alles is berekend door een onderzoeksbureau in opdracht van organisatie Milieudefensie. Treffend dat iemand een link met het ‘populisme’ legt, mensen zouden er ontevreden door kunnen worden en op ‘rare partijen gaan stemmen’. Ik zeg al jaren dat het zogenoemde ‘populisme’ hoofdzakelijk (niet helemaal, want er zijn ook ‘gewoon’ racisten in iedere maatschappij) een sociaal-economische achtergrond heeft (zie De Boze Burger en het ‘Populisme’).

In 2018 zeg ik dit: de vermogenden en grootverbruikers moeten hun beslag op fossiele brandstoffen en grondstoffen als eerste minderen. Als er daarna nog meer maatregelen nodig zijn moeten de middeninkomens hun aandeel leveren en daarna als laatste de lage inkomens. Concreet betekent dit: 1 x in de 5 jaar op wintersport óf naar Zuid-Afrika vliegen. Groot wonen óf in een grote vervuilende auto rijden. Wij moeten gaan nivelleren op het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. 

Update 19.02.2018

Voor het eerst in 22 jaar iemand die zegt wat ik in 1996 schreef (zie boven): we moeten vanwege het klimaat gaan rantsoeneren en een bonnensysteem gaan hanteren. Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie aan de Tilburg Universiteit bepleit dit en heeft goede analyses (De Volkskrant 17.02.2018, katern Sir Edmund). Ook zij legt het verband tussen mensen die het kunnen betalen en mensen die het niet kunnen betalen en dat dat niet eerlijk is.

Uit het artikel:

Door het klimaat op de bon te doen, snijdt het mes aan twee kanten, zegt Prast. Want sinds Parijs weten we precies hoeveel CO2 iedere burger elk jaar mag uitstoten. Geef iedereen daarom een jaarlijks kooldioxidebudget. ‘Dan mag je zelf weten of je het uitgeeft aan die vakantie op Bali, of aan biefstuk.’ Het voordeel van dit systeem boven belastingen is dat iedereen even zwaar getroffen wordt, zegt Prast. ‘Van belastingen wordt gezegd dat het de economische groei remt. Bij rantsoenering is er niet minder geld, het wordt alleen anders verdeeld.’ (…..) bovendien hebben we gezamenlijk afgesproken dat we de klimaatdoelen willen halen, dus moet er minder CO2 worden uitgestoten. ‘Wil je dat eerlijk verdelen, of sommigen wel en anderen niet laten bijdragen?’ Het systeem hoeft ook niet ingevoerd voor ieder product zegt Prast. Doe het waar grote klappers gemaakt kunnen worden. Bij spullen die grote hoeveelheden water of fossiele brandstoffen vereisen: fossiele auto’s, verwarming, vliegreizen, katoen, vlees.

Neem de energiebelasting. Het is aangetoond dat burgers met een laag inkomen door deze belasting relatief een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan verduurzaming dan de hogere inkomens. Niet fair, vindt Prast. De lasten worden nu op meerdere manieren oneerlijk verdeeld. ‘Stel dat de overheid besluit een taks in te voeren op vliegen. Dan moet iemand die verder heel klimaatvriendelijk leeft daar ook aan meebetalen. Terwijl diegene misschien geen auto heeft en geen vlees eet’,

Dat zijn ware woorden. Overigens was de insteek van het artikel het compenseren van vervuilend gedrag, wat erg in de mode is, en waarom dat niet werkt (bomen planten om vliegreizen te compenseren). Ik beveel dit artikel aan om helemaal te lezen.

In het artikel staat natuurlijk direct dat het niet kan, daarom praten we al decennia over milieu en klimaat en gaan veranderingen zo langzaam.

Degene die in Nederland de scherpste analyse binnen de politiek heeft over milieu en klimaat is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Als zij op tv is worden mensen boos, dat lees je in de commentaren, want als je zegt dat het beter is 1 dag geen vlees te eten, worden mensen boos.

Ik kan mij herinneren dat ik in 1996 bovenstaande enigszins provocerend bedoelde, maar toen ik bij de digitalisering in 2010 het nog eens las zat er meer in dan ik in 1996 dacht. Over het verband tussen vleesconsumptie en klimaat had ik het in 1996 niet, dit verband is later gelegd.

(Zelf ben ik al een jaar of 30 flexitariër (hoewel ik dit woord nog nooit heb gebruikt), dat wil zeggen dat ik om de week vlees eet. In 1993 zat ik voor het laatst in een vliegtuig, in 2004 verkocht ik mijn auto en kocht een kortingskaart voor de trein. Maar dat terzijde).

Lees ook de conclusies uit 1981 in mijn afstudeerscriptie over fossiele brandstoffen, CO2, opwarming van de aarde en het broeikaseffect: Dossier Broeikaseffect (CO2)

PIC_0005.900. (C) Ronald Puma
Ovenschotel zonder vlees (rijst/spinazie/gebakken uien/geraspte kaas/gekookte eieren/kruiden).

Update 21.02.2018

Een actie om een week geen vlees te eten (zie boven).

weekzondervlees (C) Ronald Puma
Week zonder vlees.

Update 03.10.2018

Het begint door te dringen dat die omschakeling van energiebronnen, de energietransitie zoals dat genoemd wordt, veel geld gaat kosten, erg veel geld. Vooral mensen met lage inkomens worden hard getroffen. De verantwoordelijken weten dit natuurlijk al lang, want alles is tegenwoordig in ‘koopkrachtplaatjes‘ ondergebracht. Maar wat ze nog niet beseffen is dat de energietransitie de nieuwe klassenstrijd is. Een klassenstrijd kan tot opstanden en revoluties leiden, dat heeft de geschiedenis laten zien. Het gaat in de 21e eeuw om toegang hebben tot en beschikking hebben over energie en grondstoffen. We hebben na de Tweede Wereldoorlog decennia lang in een welvaartsparadijs geleefd, maar dat paradijs is gebouwd, toch onverwacht (voor velen, niet voor allen), op drijfzand…..

Update 08.12.2018

 • Er komt een vliegtaks van 7 euro per vlucht.
 • Er is een klimaatconferentie in Polen, COP24.
 • Er komt in Nederland een klimaatakkoord.
 • De uitstoot van CO2 is gestegen en heeft het hoogste niveau bereikt ooit.
 • De ijskap van Groenland smelt harder dan ooit.
 • Gele hesjes protesteren in Frankrijk tegen verhoging van de brandstofprijzen.

Update 09.03.2019

Henriëtte Prast (zie boven) was Eerste Kamerlid voor D66, beëindigde haar lidmaatschap, gaf haar zetel per direct op en stapt over naar de Partij voor de Dieren (zie boven). Zij pleitte in het verleden voor het minder eten van vlees (zie boven).

Update 02.05.2019

“Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig”.

Geschreven in 1996. Op de onvolprezen tv zender ARTE (Frans/Duits mede gefinancierd door de EU) was een bijzonder goede documentaire te zien die bovenstaande als een van de uitgangspunten heeft. 200 jaar (na de) industriële revolutie heeft de wereld veranderd en gezorgd voor ongekende rijkdom (in een deel van de wereld), maar natuur en milieu hebben er ernstig onder geleden. In de documentaire zitten veel nieuwe feiten en inzichten die soms verbazingwekkend zijn en laten zien hoe de mensen vroeger dachten.

Het vooruitgangsgeloof (waar ik boven over schreef) komt voort uit de filosofie van de Verlichting (18e eeuw) waarbij de mens door de ontwikkeling van wetenschap en techniek meer welvaart kreeg. De natuur (inclusief de dieren) werd gezien als ondergeschikt aan de mens en moest worden overwonnen.

De documentaire uit 2019 is op de website van Arte te zien tot 28 september 2019 in de Duitse of Franse taal. Gemaakt door Jean-Robert Viallet: Die Erdzerstörer (Duur 1 uur en 45 minuten).

Update 14.09.2019

De milieu- en klimaatcrisis neemt dramatische vormen aan. Meerdere artikelen in de media. Uit de Volkskrant vandaag: Klimaatcrisis

Wat in artikel opvalt is dat iemand voor het eerst de klimaatcrisis ook als verdelingsvraagstuk ziet. 10% van de mensen consumeert 50% van de natuurlijke hulpbronnen. Van de armste helft van de mensen in Nederland heeft 30% geen auto (ik ook niet sinds 2004). Ik schreef er in 1996 over, zie boven.

Over de stikstofcrisis schreef ik zelf: Stikstof Ik noem dit een systeemcollaps van ons dominante economisch systeem, het kapitalisme (maar ook het staatskapitalisme (China) en het voormalig communisme in Rusland). Dit is nu een acuut probleem aangezien er minder huizen gebouwd mogen worden in een tijd waarin ook sprake is van een wooncrisis (Zie Dossier Woningnood).

Ook uit de Volkskrant vandaag een interessant essay van: Maarten Boudry (Belg, 35 jaar en filosoof). Hij is retorisch zeer bekwaam en misschien wel mijn tegenpool in zijn argumentaties. Hij verwacht oplossingen van de techniek, in het bijzonder kernenergie en ziet niets in soberheid. Dit wordt ecomodernisme genoemd (een term die ik nog niet kende). Wat hier ook speelt is of er hoop voor de toekomst is, veel jongeren maken zich (terecht) grote zorgen. Hier is optimisme noodzakelijk. 

Ik vat nog kort mijn visie samen:

Het Verlichtingsideaal met haar Vooruitgangsgeloof, waarin de natuur wordt onderworpen aan de mens door de ontwikkeling van wetenschap en techniek (een seculiere religie) is hoogmoedig en heeft voor de huidige milieu- en klimaatcrisis gezorgd. De oplossing ligt weliswaar in nieuwe, en betere bestaande, technologieën, maar met geheel andere uitgangspunten dan voorheen waarbij natuur en milieu niet ondergeschikt aan de mens zijn maar er een evenwicht is. Of kernenergie de oplossing is is de vraag gezien de nadelen die er nog altijd aan kleven.

Update 11.12.2019

Er is een door EU commissaris gemaakte zogenoemde Green Deal (naar het idee van president Roosevelt in de jaren 1930, de New Deal om de VS uit de economische crisis te halen). De CO2 uitstoot moet in 10 jaar worden gehalveerd. Een opsomming van de aanpak op de website van de NOS: Green Deal

Het geheel ziet er goed uit, maar mijn analyse sinds de jaren 1990 is dat de welvaartsverschillen te groot zijn, nationaal en internationaal, en prijsverhogingen alleen niet goed zijn, want die vergroten de welvaartsverschillen. Als bijvoorbeeld autorijden en vliegen duurder wordt kunnen mensen met geld hun consumptieve levenswijze ongestoord voortzetten en mensen met minder geld zullen dan onevenredig getroffen worden en in armoede vervallen. Daarom is quotering nodig, zie boven geschreven in 1996.

Vandaag kunnen we ook lezen dat de ijskap in Groenland harder aan het smelten is dat voorheen. De zeespiegel gaat hierdoor stijgen en vooral mensen die in kustgebieden wonen zullen als eerste getroffen worden met overstromingen. Nederland zal extra geld moeten vrijmaken om het land droog te houden.

Ieder kind dat vandaag wordt geboren zal het eind van deze eeuw meemaken. Denk daar maar eens over na…..dit gaat niet meer over een verre toekomst, dit gaat over nu, wat doen we NU op dit moment.

Filosofisch gezien blijf ik bij de analyse uit 1996: Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. 

Wat ik in 1996 schreef was visionair. Maar het is bekend: mensen hebben grote hekel aan anderen die het soms beter weten. Daarom zijn de sociale media in deze tijd zo ontspoord, iedereen met een toetsenbord en teveel tijd denkt dat hij of zij een deskundige is. Ik schreef erover in: Meningen en sociale media

Update 28.04.2020 (24 jaar later)

Een mooi manifest in de Volkskrant en bijbehorende petitie (die ik ondertekend heb). Ik lees er dingen in die in al lang zeg en schrijf. Met name de zin: ‘Het is duidelijk dat ons productie- en consumptiesysteem onze leefomgeving ernstig heeft beschadigd en ons blootstelt aan risico’s die we nauwelijks nog kunnen beheersen’, ik schreef hetzelfde in 1996 (zie boven). Het uitstekende Artikel in Volkskrant

De coronacrisis zal zorgen voor een verdere verscherping van de crisissen, potentieel kan het totale systeem onderuit gaan: kapitalisme, staatskapitalisme (China), maar ook Rusland. Opvallend is dat de door de pandemie stilgelegde wereldeconomie laat zien dat het economisch systeem op drijfzand is gebouwd.

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Update 16.05.2020

Goed artikel in de Volkskrant met Paul Kingsnorth hij benoemd de echte problemen en dilemma’s. Ik zeg hetzelfde, maar deed dat al in de jaren 1990 (zelfs al de jaren 1980 in mijn afstudeerscriptie (1981) toen ik in de de inleiding van mijn afstudeerscriptie schreef: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven”). 

Het interesseerde niemand, het was ‘het feest verpesten’, bovendien vond men mij te pessimistisch.

Misschien wordt dit nog aangevuld.

Update 22.09.2020

Goed onderzoek van de organisatie Oxfam-Novib dat mijn analyse uit 1996, 24 jaar geleden bevestigd. De cijfers zijn berekend tussen 1990 en 2015. (Uit de Volkskrant van vandaag).

 • De rijkste 1 procent van de wereld is verantwoordelijk voor ruim twee keer zoveel CO2-uitstoot als de armste helft van de wereld.
 • 63 miljoen rijke mensen verantwoordelijk voor 15% van uitstoot CO2.
 • 3 miljard mensen veroorzaken 7% van de CO2.
 • CO2 uitstoot steeg 60% in 25 jaar. De rijken zorgen voor 3x zovele uitstoot, vooral door vliegen met vliegtuigen.
 • ‘Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht’, zegt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam Novib. ‘Terwijl de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert zijn het vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen.’
 • In het rapport wordt geschat dat de rijkste 10 procent zijn uitstoot de komende tien jaar met meer dan 90 procent moet verminderen, om te voorkomen dat de temperatuur meer dan 1,5 graad Celsius stijgt. Als dat niet gebeurt, is het mondiale koolstofbudget om de opwarming van de aarde deze eeuw binnen die 1,5 graad te houden in 2030 opgebruikt.

Update 09.01.2021

Een treffend interview met Vaclav Smil (milieuwetenschapper, geboren 1943) ik heb niet eerder van hem gehoord) in de Volkskrant. Centraal idee: voortdurende groei is niet goed want de aarde kan het niet aan. Enkele opvallende nieuwe gegevens.

 • China maakt nu meer auto’s dan de VS.
 • India en Afrika krijgen ook steeds meer auto’s.
 • Er is teveel toerisme. Chinezen vliegen als toerist naar Parijs als een kort uitje.
 • Ieder jaar wordt 10 miljard ton fossiele brandstoffen opgestookt.
 • We zullen de groei moeten begrenzen op manieren die mensen niet leuk vinden zoals de auto weg doen.

Ik schreef het in 1981 en bovenstaand in 1996. Uit 1981:

“Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

In 1996 schreef ik dat mensen moeten gaan kiezen in hun consumptie, een auto of een vliegreis (zie boven).

Het interview: https://www.volkskrant.nl/ts-b06b3dfd

Update 10.08.2021

De wereld is in rep en roer over het laatste VN IPCC rapport, klimaatverandering komt door de mens en gaat nog sneller dan eerder gevreesd, ik schreef er 40 jaar geleden over in Dossier Broeikaseffect (1981): Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 13.10.2021

We zitten al midden in de door mij geziene (1996) en voorspelde verdeling van schaarste: energie, grondstoffen, schoon water, schone lucht ed. ‘Opeens’ is er een tekort aan gas, dat zorgt voor een lawine van prijsstijgingen en onverwachte neveneffecten. We zullen de welvaart moeten gaan quoteren voor een rechtvaardige verdeling. Vermogenden zullen als eerste moeten inleveren zoals ik 25 jaar geleden analyseerde.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde aardrijkskunde en geschiedenis en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Foto’s uit eigen beeldbank. Alle foto’s zijn te koop via de de website in de foto’s.

Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Woningnood

(Geschreven in 2009). (Met updates 2021, 12 jaar later)

Een meneer  die de woningcorporaties 27 jaar heeft geleid krijgt 1 miljoen als bonus. Aangezien er in Nederland nog steeds woningnood is is de meest simpele conclusie, naast de hoogte van de bonus, dat hij ook zijn werk niet goed heeft gedaan. Sterker nog, ook die ruim 100 collega bestuurders die meer verdienen dan de minister-president doen hun werk niet goed. Het is een taboe om het te zeggen, maar in Nederland is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest. Woningnood in de jaren ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ’00. Huren of kopen, een goede en betaalbare woning is niet te vinden, zeker als je niet kapitaalkrachtig bent. Er wordt structureel te weinig gebouwd (over 2008 min 2%), er is geen goede doorstroming, gesubsidieerde woningen zijn te klein, de prijzen van koopwoningen zijn te hoog enzovoort. Dit was voor de ‘crisis’ al zo en zal bij ongewijzigd beleid ook altijd zo zijn.

De bevolking van Nederland groeit nog steeds, het aantal eengezinhuishoudens stijgt, het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen stijgt, kortom de behoefte aan goede betaalbare woningen stijgt, het aantal beschikbare woningen blijft te krap. Het is goed voor hypotheekverstrekkers, projectontwikkelaars en notarissen, de problemen voor starters die willen kopen en huurders blijven. Dat de huizenprijzen nu iets dalen zegt niets, de huizenprijzen zijn in 10 jaar 5 x zo hoog geworden. Er is doelbewust een enorm rookgordijn opgetrokken om falend overheidsbeleid, de schaarste van het aanbod, te verhullen. Het is een taboe, maar het moet wel gezegd worden.

Update 02.12.2009

Vandaag staat in de Volkskrant de uitkomst van een eigen onderzoek van de krant waaruit blijkt dat er in 2008 11.000 goedkope huurhuizen zijn gesloopt, het aantal duurdere huurwoningen steeg met 13 procent. Hier valt meer aan te verdienen. Aangezien het verplicht is mensen die uit de huizen moeten die gesloopt worden andere woonruimte aan te bieden en  de nieuwe huizen te duur zijn voor hen, krijgen ze vervangende woonruimte die ook op de nominatie staat om in de toekomst gesloopt te worden. Hiervoor is het nieuwe woord sloopnomadenontstaan.

De laatste stand van zaken op huisvestingsgebied is dat de woningcorporaties in 2008 veel geld verloren hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de NOS naar de jaarverslagen van 364 van de 430 corporaties. 166 corporaties leden verlies, ze moesten in totaal zo’n twee miljard euro afschrijven. Corporaties verwachten dat de verliezen dit jaar oplopen, waardoor investeringen in woningverbetering en bijvoorbeeld infrastructuur zullen stilvallen.

Niet alleen de directeuren van grote corporaties verdienen veel: 73 managers van kleine corporaties verdienden meer dan 100.000 euro. In totaal verdienden 103 bestuurders meer dan 181.000 euro, het salaris van premier Balkenende.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……

Update 02.02.2010

In Amsterdam wachten 85.000 woningzoekenden op een sociale huurwoning, de wachttijd voor een betaalbare eengezinswoning is gemiddeld 14 jaar.

Update 03.06.2010

Zijn ze hier nou nog steeds mee bezig, het kraakverbod is eerder tot stand gekomen, namelijk deze week, maar ondertussen wordt er nog ruim gegraaid bij de diverse besturen zoals bij de woningbouwcorporaties. De vereniging van corporatiedirecteuren heeft vandaag ingestemd met het voorstel om de salarissen van directeuren te beperken. Vanaf 1 juli mag een corporatiedirecteur niet meer verdienen dan premier Balkenende, de zogenoemde Balkenendenorm. In heel beperkte gevallen mag van die norm worden afgeweken, maar dan moet een onafhankelijke commissie dat goedkeuren. Dan nog zal een directeur nooit meer dan 245.000 euro mogen verdienen.

De commissie werd vorig jaar ingesteld nadat bleek dat veel corporaties zich niet houden aan de huidige regels. Een op de drie directeuren krijgt veel meer dan de regels toestaan. Het advies wordt vandaag besproken door de corporatiedirecteuren en morgen door de toezichthouders. De bedoeling is dat het een verplichte regeling wordt.

Deze nieuwe norm is veel lager dan de huidige vrijwillige regeling van de corporatiesector. Toenmalig minister Van der Laan (PvdA) van Volkshuisvesting vond die regeling te riant. Hij pleitte ook voor de ‘Balkenendenorm’ en hij wilde daar niet van afwijken.

 In het voorstel zou een corporatiedirecteur in de praktijk niet meer dan 188.000 euro moeten verdienen. Met instemming van een speciale commissie kan daar van af worden geweken, maar “deze toetsingscommissie zal criteria ontwikkelen die moeten borgen dat toestemming voor beloning boven het maximum een uitzondering is”.

 De regeling moet gaan gelden voor nieuwe benoemingen, maar ook oude afspraken moeten indien mogelijk worden herzien. “Van de partijen wordt verwacht dat zij handelen vanuit het besef dat hun maatschappelijke positie een voorbeeldfunctie.”

Uit een onderzoek van de NOS vorig jaar bleek dat ook veel directeuren van kleine corporaties teveel verdienen. Ook dat salaris wordt in de nieuwe regeling aan banden gelegd. Bij vertrek zou een directeur ook nog maar maximaal één jaarsalaris mogen ontvangen.

 Eerst zien dan geloven, tot over 1 jaar…. Ik zeg nog steeds hetzelfde als 10 a 20 jaar terug:

“Eerst de woningnood en de leegstand verbieden, daarna het kraken.”

Update 16.06.2010

De woningbouw is ingestort volgens de berekeningen van het CBS, er is 44% minder huizen beschikbaar vergeleken met 2009. Bij de woningbouwcorporaties, dus waar al de grootverdieners werken, is 50% minder huizen gebouwd……

Update 30.07.2010

Vandaag in de Volkskrant een artikel met de titel ´Geen sociale huurwoning te krijgen´. Een triest relaas over de woningnood. In de woningnood komen de verschillende misstanden die Nederland kenmerken samen. Nederland is een welvaartsstaat, maar het is minder mooi dan ons wordt voorgespiegeld.

Naar mijn mening is er een direct verband tussen de enorme winst voor de PVV bij de verkiezingen en de woningnood. In het artikel staat dat de woningnood is toegenomen door het generaal pardon voor 27.000 asielzoekers. Deze krijgen namelijk voorrang bij het toewijzen van een woning, de gemeenten hebben zich verplicht om asielzoekers te huisvesten. De wachttijden lopen op naar 10 jaar voor een betaalbare woning. Hoe komen we toch aan al die asielzoekers? Dit heb ik al vele malen beschreven. In de jaren ´90 tijdens de Paarse regeringen (VVD, D66, PvdA, 1994-2002) stonden de grenzen wagenwijd open, asielzoekers werden in tenten ondergebracht, door de jarenlange procedures is er een groep ontstaan die al zo lang in Nederland verbleef dat ze niet meer teruggestuurd konden worden. Hier is het generaal pardon ontstaan.

We zitten nu met de gebakken peren. De gevestigde partijen schuiven nu de PVV bij de kabinetsformatie als een hete aardappel naar elkaar door. Ik zeg: het verdiende loon, ieder land krijgt de kiezers die het verdiend. Jarenlang mismanagement heeft hiertoe geleid. Er moesten goedkope arbeidskrachten komen, Nederland moest een gastvrij land zijn en de grenzen stonden open, dit is iets dat zich over decennia uitstrekt. Een regeerperiode duurt maar 4 jaar, maar de problemen in een maatschappij strekken zich uit over decennia.

In het artikel staat overigens niets (een gemiste kans) over die ruim 100 bestuurders van de woningcorporaties die meer verdienen dan de minister-president. Deze mensen wonen in hun riante woningen een rijden in hun fijne leasebakken door het land terwijl er voor een gewone sterveling geen woning te vinden is……

(wordt vervolgt, ongetwijfeld)

Update 03.09.2010

Max Pam schrijft het ook, hijzelf had te maken met de woningnood in zijn studietijd net als zijn dochter nu, er is niets veranderd.

Update 18.11.2010

Vandaag weer een overstelpende hoeveelheid aan negatieve berichten van het woningnoodfront. In de Volkskrant staat:

 • er gaan corporaties failliet
 • de wachtlijsten worden nog langer
 • er staat voor een half miljard euro aan huizen leeg
 • een miljard euro aan projecten zijn vertraagd
 • de twee miljard euro aan grond die in bezit van de corporaties zijn in minder waard door de gedaalde grondprijzen
 • in een geheime rapport staat dat de ondergang van de sociale huisvesting wordt gevreesd
 • de investeringen gaan van 10 naar 1 miljard
 • er wordt gevreesd voor verpaupering van wijken

Over de salarissen van die 100 bestuurders die meer verdienen dan de minister-president lees ik helaas niks, maar dat verbaasd in het geheel niet, want dat mensen die hun werk niet goed doen maar daar toch rijkelijk voor worden beloond is normaal in Nederland.

Update 15.08.2011

Dat de woningmarkt in Nederland is ontspoord is algemeen bekend, maar een gratis auto bij aankoop van een huis wekt toch wel enige verbazing.

 (C)

Update 24.01.2012

Er staat 7 miljoen m2 kantoorruimte leeg, deskundigen verwachten een stijging tot 9 miljoen m2 of zelfs een verdubbeling.

 (C)

Update 04.02.2012

De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwt voor een nieuwe economische crisis door de vastgoed/kantoren bubble met 14% leegstand.

Vestia, de grootste woningcorporatie in Nederland, heeft een miljardentekort. De directeur Erik Staal is vertrokken, zijn jaarsalaris was 4.5 ton. Hij kreeg 3.5 miljoen vetrekpremie.

Update 07.03.2012

Het CDA (!)(?) wil een parlementaire enquete naar het functioneren van de woningbouwcorporaties. Er zijn 24 corporaties in problemen. De huren worden extra verhoogd om de tekorten op te vangen. Met spreekt nu over falend beleid.

Beter laat dan nooit…..

Update 29.11.2012

Dat er niets veranderd was een paar jaar geleden a duidelijk. Vandaag heeft de NOS de beloningsgegevens van corporatiebesturen uitgezocht. 45% verdient meer dan de afgesproken norm. Dat zelfs een VVD minister (S. Blok) dit bekritiseert geeft aan dat het dan wel heel erg moet zijn, aangezien de VVD zich voor het begin van de crisis in 2008 nooit heeft druk gemaakt over salarissen in de vrijemarkteconomie. We herinneren ons nog kamerlid Frans Weekers (nu staatssecretaris Financiën)  die in 2008 zogenaamd verbaasd was over de gigantische bonussen die gangbaar waren.

Er schijnt op 1 januari 2013 een nieuwe wet in werking te treden (Wet Normering Topinkomens) die salarissen in de (semi)publieke sector gaat regelen, dus beperken.

Update 10.04.2013 (4  jaar later !) 

De commissie van de de Tweede Kamer die de gang van zaken op de huizenmarkt onderzocht heeft conclusies getrokken:

 • de huizenmarkt is een zeepbel is gebleken
 • de huizenprijzen stegen 250%
 • er is te weinig gebouwd, er wordt nog steeds te weining gebouwd, de bouw ligt bijna stil, dit heeft geleid tot een grote toename van de werkeloosheid in de bouwsector. Er dreigt een schaarsteprobleem in de toekomst
 • de hypotheekverstrekking ging te makkelijk
 • de overheid had moeten ingrijpen
 • het toezicht faalde, waarschuwingen kwamen, van oa de DNB en IMF, te laat
 • de hypotheekrenteaftrek werd maximaal opgeschroefd met de aflossingsvrije hypotheek
 • Nederland heeft de grootste hypotheekschuld ter wereld
 • de banken profiteerden door ingewikkelde leenproducten te maken
 • er werd gespeculeerd met een doorgaande stijging van de huizenprijzen
 • er werd geprofiteerd van de schaarste, waardoor de prijzen stegen

Er staan een miljoen huizen onder water, de waarde van de woning is lager dan het bedrag waarvoor de woning is gekocht. De mensen zitten gevangen in hun eigen huis, of moeten verkopen en houden een grote restschuld over.

Wat ik al die jaren al zeg is dit: mensen die een huis kopen en zich in de schulden steken zijn afhankelijke mensen, ideaal voor een overheid om te controleren, in zijn macht te houden, daarom wordt het eigen huizenbezit vooral door rechtse partijen als de VVD gestimuleerd, maar in Nederland is tegenwoordig bijna iedere partij rechts of naar rechts opgeschoven.

Update 01.06.2013 

De voorzitter van de overkoepelende organisatie van woningcorporaties biedt excuses aan voor de gang van zaken vanaf 1995 toen ze zelfstandig werden en los kwamen te staan van de overheid. Hij geeft toe dat het ‘moreel kompas’ verloren is gegaan en dat er is ‘gefaald’. Hij zegt dit na eigen onderzoek dat als voorbereiding op de parlementaire enquête is gedaan. Mensen zullen nog onder ede gehoord gaan worden.

Ze moeten dan ook naar de politiek verantwoordelijken gaan kijken. Het was de tijd van ‘Paars’, toen de VVD en de PvdA regeerden (1994 – 2002). Ik heb dit eerder uitgebreid geanalyseerd en de ‘modieuze trend van de privatisering’ genoemd die toen in zwang was. Maar het is niet te verwachten dat er ook maar iets zinnigs uit voort zal komen.

Update 14.12.2013 

Binnenkort wordt beslist over een verhuurdersheffing die door de overheid wordt opgelegd aan woningcorporaties. Doel is om de miljarden die de overheid tekort komt door de nu al 5 jaar durende crisis op te halen. Belastingen verhogen wil de overheid  niet, dit is impopulair, daarom wordt gekozen voor een indirecte belastingverhoging die wordt opgelegd aan huurders van de sociale woningbouw, want corporaties rekenen de heffing natuurlijk door aan hun huurders, zoals dit jaar al is gebeurd. Het woord verhuurdersheffing kan daarom beter vervangen worden door huurdersheffing.

De extra heffing/huurverhoging zou dit jaar plaatsvinden door gegevens van de Belastingdienst te koppelen aan huurders. In de praktijk bleek dit administratief niet mogelijk, daarom kozen de corporaties ervoor de huren voor iedereen met hetzelfde percentage te laten stijgen. Het oorspronkelijke idee om mensen met een hoger inkomen die relatief goedkoop wonen te duwen richting het kopen van een huis om zo de totaal vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Dat is dus mislukt. Een ander gevolg van de heffing is dat de corporaties zeggen minder te gaan bouwen en investeren, de woningnood zal toenemen en de kwaliteit van woningen zal hierdoor dus achteruit gaan.

De huurdersheffing raakt vooral mensen met lage inkomens en werkt denivellerend net zo als verhoging van de btw en accijnzen op sigaretten en benzine. De ideale manieren voor een overheid om geld op te halen bij de burger.

Woningcorporatiebestuurders houden zich nog steeds niet aan de inkomensnorm die er gesteld is. Dit is dus nog hetzelfde als in 2009 toen dit dossier begon, bijna 5 jaar geleden.

Update 18.03.2014 

De huren van sociale huurwoningen zijn extreem gestegen en onbetaalbaar geworden voor mensen waar deze woningen voor bedoeld zijn. De woningcorporaties verdedigen hun beleid door te zeggen dat  ze gedwongen zijn door het rijksbeleid van de verhuurdersheffing. Dit beleid gaat door tot 2017 en jaarlijkse huurverhogingen van 4% tot 6.5% zullen het geld moeten opleveren (1,7 miljard euro). Die 6.5% voor mensen met een hoger inkomen is bedoeld om ze zo te dwingen een huis te gaan kopen.

Het aantal huisuitzettingen is gestegen tot bijna 7000 in 2013. Het is dus te verwachten dat het aantal daklozen zal toenemen, zo ver is het gekomen in welvaartsstaat Nederland. Met dank aan de VVD, PvdA, D66, SGP en Christen Unie. D66, het kleine rechtse broertje van de VVD, noemt dit al jaren de hervorming van de woningmarkt.

Update 21.05.2014

Men verwacht dat huurders in problemen komen door het beleid van jaarlijkse huurverhogingen de komende 4 jaar tot en met 2018. Tevens worden minder huizen gebouwd. Link naar de NOS website: http://nos.nl/l/650667

Verzorgingstehuizen moeten sluiten vanwege de bezuinigingen, ouderen moeten thuis blijven wonen in aangepaste woningen, er zijn 100.000 van dit soort woningen nodig, maar die moeten nog gebouwd worden. 

Update 04.06.2014

De parlementaire enquête naar de woningcorporaties gaat vandaag van start. Men gaat onderzoeken hoe het de afgelopen 20 jaar zo uit de hand heeft kunnen lopen. Er zullen conclusies getrokken worden en er zal een rapport worden aangeboden.

De huurders van vandaag betalen ondertussen de extra huurverhogingen om de financiële problemen op te lossen.

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Update 07.06.2014

Emeritus hoogleraar volkshuisvesting, Hugo Priemus, ruim 40 ervaring in de volkshuisvesting, noemt de verhuurdersheffing ook een huurdersheffing. Tevens zei hij in het radioprogramma Spijkers met Koppen dat de huurverhoging voor huurders nu hoger is dan voor particuliere woningbezitters en huurders in de vrije sector.

De ruim 50 miljard die bezuinigd moet worden door de crisis wordt afgewenteld op mensen die niets met de crisis te maken hebben en er niet voor verantwoordelijk voor zijn. We kunnen inmiddels, na 6 jaar,  spreken over afbraak van de verzorgingsstaat.

Update 25.07.2014

Steeds meer huurders komen in de problemen en kunnen de huur niet meer betalen, bijna 400.000 huishoudens hebben door de hoge huren te weinig geld voor levensonderhoud. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een stijging van 5% naar 13% van de huurders over een periode van 12 jaar.

Woningbouwvereniging Vestia, van de directeur die in een Masarati reed, heeft woningen moeten verkopen, 5500 woningen zijn verkocht aan een Duitse investeerder voor 600 miljoen om de 2 miljard schuld te verminderen die door het wanbeleid is ontstaan. De investeerder belooft zich aan de Nederlandse wetten te houden. In de tekst van het bericht staat:

De recessie en de crisis in de bouw heeft Nederlands vastgoed spotgoedkoop gemaakt en aantrekkelijk voor met name buitenlandse investeerders. Het voorbije jaar zijn grote commerciële kantoorpanden opgekocht, vooral aan de Amsterdamse Zuidas. Voornamelijk Duitse investeerders hebben hun oog laten vallen op kantoren en huizen. Grote pakketten woningen waren tot nu toe bijna niet te koop. De 5500 woningen van Vestia vormden daarom een aantrekkelijke kans om in één klap een grote partij huurwoningen in handen te krijgen. De Nederlandse woningmarkt is omwille van de schaarste en goede huurders een rendabele bron van inkomsten en aantrekkelijke belegging.

Zo wordt er tegen een fundamentele behoefte en recht op wonen aangekeken: het is een belegging die rendement moet opleveren; vastgoed wordt gezien als spotgoedkoop; de schaarste op woningmarkt wordt als positief gezien, want dat levert meer op; huurders zijn goed want die betalen toch wel.

We zijn het slachtoffer van boeven en schurken die als het erop aan komt iemand zonder wroeging zijn huis uit zullen gooien als die het niet meer kan betalen om voldoende rendement te halen.

De conclusies van de Parlementaire Enquête komen later dit jaar, maar de verhoren hebben alvast een verbijsterde hoeveelheid feiten naar voren gebracht die goed laten zien hoe er in Nederland bestuurd wordt, niet alleen bij de corporaties, maar vooral door de politiek. 

Update 24.10.2014

Bericht van de NOS website:

De huurdersvereniging Woonbond zegt dat het beleid van het kabinet voor huurders desastreus uitpakt. De bond reageert daarmee op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Er zijn steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar voor lagere inkomens. Ook staat de betaalbaarheid van deze woningen steeds verder onder druk. In juli bleek dat 13 procent van de huurders in 2012 niet genoeg geld had om de huur te betalen. Tien jaar eerder was dat nog 5 procent. De Woonbond wijst erop dat de huurverhoging van gemiddeld 9 procent tussen 2012-2014 niet meegenomen is in het onderzoek. De bond verwacht daarom dat de situatie inmiddels verslechterd is. Ook vreest de woonbond de gevolgen van een eventuele koppeling van de huurprijs aan de waarde van koopwoningen, zoals het kabinet voorstelt.

Onderzoekster Carola de Groot van het Planbureau laat weten dat er pas in 2016 nieuwe cijfers beschikbaar zijn: “Maar het is inderdaad wel waar dat de huren sinds de cijfers uit het onderzoek verhoogd zijn, en de inkomens gedaald. Dus het is niet uit te sluiten dat de cijfers inderdaad inmiddels slechter zijn.”

Volledig voorspelbaar en gevolg van het gevoerde beleid.

Tevens is de schaarste van betaalbare woningen een gevolg van het asielbeleid. Gemeenten worden gedwongen woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Dit wordt doorgaans verzwegen. Men moet het asielbeleid afstemmen op de mogelijkheden, hoe moeilijk dat ook is. We zien nu al een herhaling van de jaren ’90 toen de VVD, PvdA en D66 (‘Paars’ 1994-2002) per jaar gemiddeld 50.000 mensen het land binnen lieten, terwijl de asielprocedures niet op orde waren, wat voor grote maatschappelijke en sociale onrust heeft gezorgd. Hier zijn Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders uit voortgekomen. 

Update 18.09.2015 (6 jaar na begin van dit dossier, 1 jaar na de vorige update)

Er komen deze week 700 vluchtelingen per dag Nederland binnen. Het Rijk heeft de gemeenten en de woningcorporaties gevraagd meer woonruimte uit de sociale woningbouw beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd wordt gezegd dat dit niet ten koste mag gaan van de woningzoekenden in Nederland. 10% van de beschikbare woningen gaat naar asielzoekers. Woningcorporaties zijn al een paar jaar woningen aan het verkopen (met name de VVD wil minder sociale huurwoningen). Er worden weinig nieuwe woningen gebouwd.  De vraag is of het naïviteit of stommiteit is wat hier de boventoon voert. 

Update 22.12.2015

Dit schreef ik in 2013 (zie boven): “Wat ik al die jaren al zeg is dit: mensen die een huis kopen en zich in de schulden steken zijn afhankelijke mensen…” In de uitzending van Tros Radar Extra van 21.12.2015 zei hoogleraar Arnold Boot hetzelfde, mensen worden in Nederland gestimuleerd om schulden te maken voor de aankoop van een huis en zijn daarmee afhankelijk van de banken en de staat door de hypotheekrenteaftrek. Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld van heel Europa, momenteel stijgen de huizenprijzen weer, er is niets veranderd na 7 jaar crisis. Er is in Nederland een economisch-politieke elite die geen veranderingen toelaat. De volgende crisis is al aanstaande.

Update 14.01.2016

De huizenmarkt zit weer in de lift volgens de nieuwsberichten. Opvallend is dat men een stijging van de huizenprijzen als positief ziet. Kortom, meer betalen is goed, dit is wat ik elders de newspeak van George Orwell heb genoemd, een omdraaiing van feiten om iets te verhullen. Tevens is nog steeds in het nieuws dat de banken grote winstmarges hebben door de lage rente de ze zelf hoeven te betalen en de hypotheekrente die ze vragen aan de huizenkoper. Dit past in het patroon dat 7 jaar crisis niets veranderd hebben, het is business as usual. Bij de volgende crisis zal men weer nieuwe excuses verzinnen voor het eigen falen.

Update 09.02.2016 (7 jaar na het eerste bericht)

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…... (zie boven in bericht uit 2009). Vandaag in de Volkskrant nieuwe cijfers: er zijn steeds minder huurhuizen terwijl de vraag naar betaalbare woningen toeneemt. Er worden huizen door woningcorporaties gesloopt en verkocht. Er worden daarentegen wel veel koopwoningen gebouwd, want daar is wat aan te verdienen. De schaarste is structureel, want de behoefte groeit, door de toename van eenpersoonshuishoudens en immigratie (het toelaten van vluchtelingen). Er zijn een half miljoen zogenoemde scheefwoners, dat zijn de mensen die in een sociale huurwoning wonen en een te hoog inkomen hebben. De inkomenstoets die een paar jaar geleden werd ingevoerd, waarbij de belastingdienst gegevens aan een woningbouwvereniging moest geven, blijkt niet door een wet te worden toegestaan, het was al die jaren een schending van privacy. Enzovoort, enzovoort.

We zullen in Nederland moeten wachten tot de middenklasse ook gaat inzien dat ze op alle fronten belogen en bedrogen zijn en worden. Dit betreft het hele maatschappelijke leven: wonen, werken, de banken, de pensioenen en veiligheid enzovoort. En ze zullen daarom anders moeten gaan stemmen. Ik zie dit echter niet gebeuren, de middenklasse kiest altijd voor veiligheid. Tevens zien steeds meer mensen de PVV als de oplossing voor al hun problemen. Dat is onterecht, de PVV is een partij zonder leden met 1 leider en een rechts partijprogramma. Gevreesd moet worden voor opnieuw 10 jaar politiek dilettantisme net zo als we gezien hebben met Fortuyn en Verdonk. Of erger, gezien het feit dat de fractievoorzitter van deze partij heeft aangegeven ‘een opstand te vrezen’ als hij niet mag regeren na een verkiezingswinst (de partij staat in de peilingen als grootste partij). Deze fractievoorzitter heeft alles in zich om een authentieke volksmenner te worden: intelligentie, charisma en een markant uiterlijk (ik zie zelfs internationale potentie). In tegenstelling tot veel anderen zeg ik er echter altijd bij dat we deze man geheel te danken hebben aan al die partijen die sinds Fortuyn en Verdonk (regerings)verantwoordelijkheid hebben gedragen in Nederland (en dan speken we over ruim 15 jaar) en onmachtig zijn gebleken om de brede onvrede in de maatschappij weg te nemen. 

Wat we in Nederland nodig hebben is een nieuwe progressieve partij, een linkse sociaal-liberale partij, die zonder de ballast van het verleden sociale oplossingen en antwoorden heeft op de vele problemen van de 21e eeuw. Deze partij moet in de plaats komen van D66, Groen Links, de PvdA, de Dierenpartij en de SP. Dus geen extra partij erbij binnen het nu al hopeloos versnipperde politieke landschap. Ik zie het niet gebeuren, maar het moet wel gezegd worden.

Update 16.02.2016

Er is een groot tekort aan huurwoningen. Er zijn inmiddels bijna 310.000 huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden. Kopen kunnen ze niet, omdat ze te weinig verdienen, geen vaste baan hebben of te oud zijn. Maar een betaalbare huurwoning kunnen ze ook niet krijgen. Er worden wel koopwoningen gebouwd omdat hier meer aan te verdienen is. Tot 2021 zal het aantal huurhuizen volgens de onderzoekers met zo’n 15.000 afnemen, omdat woningcorporaties en andere verhuurders meer woningen slopen en verkopen dan ze bijbouwen. Deze gegevens zijn naar voren gekomen in een onderzoek naar de woningmarkt. Het is geen verrassing (zie bovenstaande).

Update 20.02.2016 

Tekst NOS: Minister Blok van Wonen (VVD) gaat de regels aanpassen om de bouw van duizenden betaalbare huurwoningen in de vrije sector mogelijk te maken. De maatregel is bedoeld voor singles en jonge stellen die in de stad willen wonen en te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vaak zeer hoge huren in de vrije sector. De aanpassing gaat gelden voor de regio’s Amsterdam en Utrecht gedurende een periode van vijf jaar. De vraag naar betaalbare huurwoningen in deze steden is zeer hoog, het aanbod erg klein. Kern van de maatregel is dat voor kleine nieuwbouwappartementen en studio’s op goede locaties meer huur mag worden gevraagd dan nu wordt berekend op basis van het huurpuntenstelsel. Goed gesitueerde woningen van 40 m2, die vanwege hun kleine oppervlak al snel in de sociale huursector zouden vallen, krijgen extra huurpunten toegekend en komen zo beschikbaar voor de vrije sector. De grens ligt op 710 euro. Op die manier wordt het voor beleggers ook interessant om te investeren in de bouw van huurwoningen, denkt Blok. De sociale woningbouw valt grotendeels onder de woningcorporaties; de vrije markt heeft er weinig belangstelling voor.

O, dat is de oplossing, de puntengrens omhoog en klein en duur gaan wonen. 40 m2 is een veredelde studentenwoning, een kamer van 10 x 4 meter, waarschijnlijk met keuken en badkamer erin. Maar het is bedoeld om beleggers te trekken, want anders zouden ze het niet doen. Deze ‘oplossing’ past geheel in een patroon dat boven uitvoerig is beschreven.

Update 29.04.2016

Er is een groot tekort aan woningen voor asielzoekers die mogen blijven, de zogenoemde statushouders.

Zie boven 2009: Het is een taboe om het te zeggen, maar in Nederland is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest. Woningnood in de jaren ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ’00 en ’10.

(Voorlopig de laatste update, dit is voldoende geanalyseerd om de actuele problemen in een historisch perspectief te plaatsen. Ik volgde de gang van zaken vanaf 2009, 7 jaar).

Update 21.03.2017 (8 jaar na het eerste bericht)

Dit is wat ik december 2015 zei een paar maanden na het begin van de vluchtelingscrisis: een koppeling tussen het toelaten van vluchtelingen een woningbouwprogramma (zie boven)Een minister-president met een visie had dit gedaan om het populisme tegen te gaan, immers het toelaten van vluchtelingen leidt tot een toename van de druk op de sociale woningmarkt. Maar iemand die zich er op voor laat staan geen visie te hebben zal dat nooit zo doen. Integendeel de MP zei in april dat jaar dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf maar moest oplossen, terwijl duizenden mensen later dat jaar naar Noord Europa trokken.

http://nos.nl/artikel/2163982-meer-sociale-huurwoningen-dankzij-komst-vluchtelingen.html

Ook dit bericht is volledig in overeenstemming met bovenstaande analyses sinds 2009:

http://nos.nl/artikel/2164245-huurders-financieel-in-de-knel.html

Update 28.04.2017

PIC_0032.B.900 Dakloze bouwt huis onder Waalbrug
April 2017. Een dakloze bouwt een huis onder de Waalbrug Nijmegen. Opschrift op de brugpijler sinds 2015 is: Refugees Welcome. (C) Ronald Puma

Vandaag in de Volkskrant een artikel waarin gepleit wordt voor de bouw van meer woningen er wordt namelijk te weinig gebouwd om aan de behoefte te voldoen. (Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…… (Zie boven 2009, 8 jaar geleden).

Update 10.05.2017

Het bouwwerk op de foto boven onder de Waalbrug is met een shovel verwijderd, er waren 5 agenten en personeel van stadstoezicht bij aanwezig. Het zal duidelijk zijn dat de staat natuurlijk niet toestaat dat mensen zomaar ergens gaan wonen.

De Nederlandsche Bank adviseert het snel bouwen van meer woningen, want door de schaarste zijn de huizenprijzen sterk gestegen. Het is geen verrassing, zie bovenstaande vanaf 2009.

De Nederlandse bevolking groeide van 14 miljoen in de jaren 1980 naar 17 miljoen nu, er kwamen 3 miljoen mensen bij.

Hoe moeilijk kan het zijn: zorgen voor vaste banen met zekerheid en een goed salaris, zorgen voor goede betaalbare woningen in een veilige wijk, zorgen voor goede betaalbare gezondheidszorg, zorgen voor verkleining van de welvaartsverschillen (en dergelijke).

Update 07.06.2017

Een discussie op NPO Radio 1. Amsterdam wil mensen die te ‘goedkoop’ wonen uit hun huurwoning kunnen zetten om de doorstroming te verbeteren. Iemand zei ook dat er 50.000 – 70.000 woningen te weinig gebouwd worden (per jaar). Kabinet Rutte2 heeft 26.000 sociale woningen later verkopen, de woningcorporaties geven het kabinet de schuld van de huidige slechte situatie en wijzen naar de verhuurdersheffing waardoor ze niet kunnen bouwen. Kortom de burger wordt gemangeld tussen regering en corporaties. Gelukkig was er iemand van de SP die weerwoord gaf en de echte problemen opnoemde.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…(zie boven).

Update 28.07.2017

De huizenprijzen zijn gestegen tot een hoger niveau dan voor de crisis in 2008, dat komt door te weinig aanbod van huizen en de stijging van de vraag. Het gemiddelde bedrag is 260.750 euro. Zoals boven al gezegd is men erin geslaagd hogere huizenprijzen als iets positiefs te doen zien, dit is wat ik newspeak noem.

Update 12.10.2017 

O, dat is nieuws, er is krapte op de woningmarkt. Er zijn de afgelopen 7 jaar ruim 200.000 woningen te weinig gebouwd volgens een deskundige (toevallig precies de tijd die dit Dossier Woningnood omvat). De prijzen rijzen de pan uit, woningen worden overboden en zijn binnen zeer kort tijd verkocht. (Zie boven).

Update 04.11.2017

Het kan altijd nog erger. Uit Het Parool vandaag:  rijke ondernemers, vermogende families, huisjesmelkers en professionele beleggers, Wallenkoningen, investeerders namens pensioenfondsen en een lid van de koninklijke familie handelen op de Amsterdamse woningmarkt, aangetrokken door de almaar stijgende huizenprijzen. 21 mensen hebben meer dan 100 panden per persoon in bezit. Gevolgen zijn de gestegen prijzen en toename van de woningnood voor mensen die weinig geld hebben. Opvallende personen zijn een ex acteur en een lid van het koninklijk huis.

Dit zijn de echte oorlog woekeraars, mensen die tijdens een oorlog een brood voor het tienvoudige verkopen. 

Update 19.12.2017

 • Een bekend politicus kreeg een huis cadeau van een bekende, waarde 135.000 euro. Ja dat is makkelijk, een huis cadeau krijgen in een tijd van woningnood (terwijl je al een huis hebt natuurlijk, dus een extra huis).
 •  De Nederlandsche Bank heeft nieuwe cijfers openbaar gemaakt. Het gaat goed met de economie doordat de huizenprijzen zijn gestegen. Er zitten allerlei absurde mechanismen achter. Hoge huizenprijzen geven huiseigenaren een gevoel van welstand, waardoor huishoudens meer geld uitgeven. Als je stijgende woningprijzen en dure huizen aan de bevolking kan voorspiegelen als goed, dat heb je als staat echt iets bereikt. Elders heb ik dit vergeleken met de newspeak van George Orwell (uit het boek 1984): ‘Onwetendheid is kracht’, ‘Vrijheid is slavernij’, ‘Dure huizen zijn goed’.

Update 12.01.2018 (9 jaar later)

De woningmarkt ‘kookt droog’, de huizen zijn op. In de Volkskrant een artikel met de laatste stand van zaken. De absurditeiten:

 • De woningmarkt zit op slot.
 • De prijzen zijn zo hard gestegen dat steeds minder mensen een huis kunnen betalen.
 • Het aantal verkopen daalt, de vraag is hoog, maar er zijn geen huizen, er wordt te weinig gebouwd.
 • De woningmarkt is oververhit, vooral in de grote steden.
 • De makelaars zijn bezorgd, want minder transacties, minder inkomen (dit lijkt me het minste probleem).
 • Verkopers zitten op rozen, in 2017 stegen de verkoopprijzen met 9,1 %, de gemiddelde prijs is 269 duizend euro. 28% van de huizen werd boven de vraagprijs verkocht. Er is ‘een keiharde verkopersmarkt’ De lage rentestand, het tekort aan woningen jaagt de prijzen op (zie boven).
 • Een woning is binnen 1 1/2 maand verkocht.
 • Woningen worden steeds meer door investeerders opgekocht, zij hebben veel geld.
 • In het Gooi is de gemiddelde vraagprijs ruim 700.000 euro (!).
 • Mensen die voor het eerst een huis willen kopen hebben weinig kansen meer, want ‘goedkopere’ (250.000 euro) woningen zijn er steeds minder.
 • Mensen met ondersteuning van familie hebben meer kansen (vergroot de welvaartsverschillen in Nederland).
 • Er komt de komende jaren geen verbetering. het woningtekort dit jaar is 200.000 woningen. Er worden na een aantal jaren iets meer nieuwe huizen gebouwd, 70.000.
 • De particuliere woningverhuur is te duur, veel starters vallen tussen wal en schip.
 • Een hele geruststelling: in 2040 is er een ‘acceptabel woningtekort’ van 100.000 woningen (een acceptabel woningtekort is natuurlijk een idioot uitgangspunt).

Wonen is een sociaal recht toch, net als fatsoenlijk werk en gezondheidszorg.

Sinds de jaren 1980 is de bevolking gegroeid van 14 naar ruim 17 miljoen, maar anticiperen op de woonbehoefte is achterwege gebleven. Een deel van de groei zijn immigranten, vluchtelingen, daarom heb ik elders gezegd: het is jammer dat het land zo slecht bestuurd wordt en we zo weinig politici hebben met een visie. Politici met visie zouden zeggen: er komen veel vluchtelingen, we beginnen direct met een woningbouwprogramma om ze te huisvesten zodat de wachttijden in de sociale verhuur niet nog meer oplopen om tevens het ‘populisme’ de wind uit de zeilen te nemen. 

Update 09.02.2018

Het aantal daklozen is de afgelopen 7 jaren bijna verdubbeld tot 30.000 (Bron: EenVandaag 08.02.2018). Oorzaak is mede de woningnood en de stijging van de huurprijzen. Afgezien van EenVandaag is dit geen nieuws meer, dit is in een beschaafd en welvarend land volkomen irrelevant geworden. (We hebben nog steeds dezelfde MP als 7 jaar geleden).

Update 21.03.2018

De huizenprijzen stijgen door de schaarste en de grote vraag, er wordt niet genoeg gebouwd (Bron NOS).

Minister-president Rutte is sinds gisteren Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, laat de woningnood bestaan, verergert deze zelfs door zijn beleid, maar betrok in het verkiezingsdebat Nederland Kiest gisteren (20.03.2018) voor de gemeenteraadsverkiezingen ineens de vluchtelingen (statushouders genoemd) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het vervelende soort, zeggen wat het gesundes volksempfinden ook vindt en je eigen fouten op anderen afwentelen en er stemmen mee gaan trekken.

Een paar jaar gleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:

“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten toenemen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen (zie boven).

Update 19.04.2018

PIC_0068.750. (C) Ronald Puma
Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……(zie boven 2009 9 jaar geleden). (Dagblad De Telegraaf vandaag op de voorpagina).

Update 08.05.2018

Men spreekt vandaag over ontsporing van de woningmarkt. De prijzen zijn dramatisch gestegen, vooral in de particuliere huursector. Nieuw argument is dat er ineens niet genoeg bouwvakkers zijn om huizen te bouwen. Eerst 10 jaar mensen ontslaan en dwingen een ander beroep te kiezen of zzp-er te worden, nu klagen dat er geen bouwvakkers meer zijn. Veel economen zeiden tijdens de crisis dat er niet zo veel bezuinigd moest worden en dat de overheid moest investeren om zo de continuïteit te behouden. MP Rutte en de partijen waarmee hij samenwerkte deden het anders en bezuinigden 50 miljard euro. De bouwsector stortte in, ca 100000 bouwvakkers verloren hun werk, dat zijn de feiten. Er werden nauwelijks huizen nieuw gebouwd en corporatiewoningen werden verkocht en de verhuurdersheffing heeft de corporaties minder doen bouwen en investeren. Dit beleid werk nog steeds door en het schijnt dat nieuw beleid van dit kabinet ook hetzelfde effect heeft (ik heb dat nog niet kunnen lezen).

Update 24.05.2018

Het verbaasd, maar de regering doet iets goed. Men is tot het inzicht gekomen dat er krapte op de woningmarkt is en woningnood (dit woord wordt echter nooit gebruikt, want dat geeft aan dat er gefaald is). Er zijn te weinig nieuwbouwhuizen (…….) en daarom komt er een woningbouwprogramma om jaarlijks 75.000 huizen te gaan bouwen tot 2025. Het probleem is echter dat er te weinig personeel is om ze te bouwen (zie vorige update) en waar de huizen gebouwd kunnen worden in een dichtbevolkt land.

Update 13.07.2018

De prijzen van huizen zijn gestegen doordat er te weinig huizen zijn. 10% stijging is normaal. De gemiddelde prijs zal dit jaar op 300.000 euro komen (660.000 gulden).

In een land waar de staat de burgers heeft wijsgemaakt dat hoge huizenprijzen goed zijn en de burgers dat ook zijn gaan geloven en op de partijen blijven stemmen die dit ook als wenselijk zien, kun je niets meer te verwachten. 

Update 15.01.2019 (10 jaar later!)

Dit bericht is 10 jaar oud, er is nog steeds woningnood, de woningnood is zelfs toegenomen. Na de Tweede Wereldoorlog is er altijd woningnood geweest die bovendien doelbewust in stand is gehouden door niet te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en tendensen (zie boven in 2009) en te weinig huizen te bouwen. Helaas is tevens de conclusie dat de meeste mensen dit goedkeuren aangezien ze op de partijen VVD, CDA, PvdA en D66 blijven stemmen die al die jaren verantwoordelijk waren voor het gevoerde beleid. 

Update 02.03.2019

De gemiddelde huizenprijs is door het schaarse aanbod gestegen tot boven de 300.000 euro (660.000 oude guldens), voor veel mensen onbetaalbaar, behalve voor mensen met rijke ouders. Die mogen 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen.

Update 16.03.2019

Er zijn plannen in Amsterdam waarbij verhuur van een nieuwbouwwoning niet meer kan, men moet er zelf gaan wonen. Dit is tegen grote beleggers die zoveel held hebben dat hele straten kunnen kopen voor verhuur. De klassenmaatschappij is ook hier goed zichtbaar: mensen met een goede baan en een vast inkomen kunnen een huis kopen, anderen staan 10 jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……(zie boven 2009, 10 jaar geleden).

Update 13.07.2019

RTL Nieuws laat zien dat er nu ook mensen zijn die wel een baan hebben, maar geen woning en bijvoorbeeld op een camping, bij vrienden of in een opvang moeten wonen, deze mensen worden economisch daklozen genoemd: Reportage RTL Nieuws

Tegelijkertijd bleek uit onderzoek van het CBS dat de meeste Nederlanders tevreden zijn. Dat zijn de mensen die zeggen: ‘Maar ik heb het toch goed, ik heb niks te klagen hoor’, het vleesgeworden egoïsme dat kinderen van jongs af meekrijgen., denk eerst aan jezelf. 

Update 22.08.2019

 • Er zijn meer daklozen door de woningnood. Mensen komen in de daklozenopvang terecht.
 • Een simpele rijtjeswoning kost een vermogen.
 • Huizen worden ongezien gekocht.
 • Grote beleggers kopen woningen voor de verhuur.
 • Het laatste redmiddel voor veel mensen is wonen op een vakantiepark, dit is echter  verboden en wordt tegenwoordig ook streng aangepakt.
 • Jongeren en dus starters op de woningmarkt kunnen geen huis meer kopen.
 • Enzovoort…..

Update 05.09.2019

 • Er er nu sprake van een ‘wooncrisis’.
 • Het tekort is 300000 woningen.
 • Op een eenvoudig huurhuis reageerden 800 mensen.
 • In 2030 is de bevolking gegroeid met 745000 mensen en die moeten allemaal ergens wonen.
 • Door de stikstofkwestie mogen er bij sommige steden geen huizen gebouwd worden, natuur mag niet bebouwd zonder compensatie.
 • Enzovoort…

Iedereen met verstand van zaken ziet dat we te maken hebben met een structureel probleem dat zich in decennia heeft ontwikkeld en is veroorzaakt door beleidskeuzes in het verleden. Aangezien de gevestigde partijen VVD, CDA, D66 en PvdA regeerden zijn zij hiervoor verantwoordelijk. 

Update 13.09.2019

Schokkende cijfers van het NIBUD (onderzoekt de financiële situatie van huishoudens):

 • Een kwart van alle huurders kan financieel niet rondkomen omdat hun woonlasten te hoog zijn.
 • Het gaat om ongeveer 800.000 huishoudens die het volgens het Nibud financieel niet redden (cijfers 2015).
 • De problemen spelen vooral bij mensen die in een sociale huurwoning wonen. Het gaat met name om alleenstaanden, mensen met een uitkering en huurders tussen de 25 en de 45 jaar oud.
 •  In totaal heeft 50 procent van de huurders moeite met rondkomen. Bijna 30 procent heeft volgens het Nibud een betalingsachterstand.
 • Ook huiseigenaren hebben soms te hoge woonlasten. Maar dat percentage ligt veel lager, op 8 procent.

Update 04.10.2019

Fotoreportage van een demonstratie (Nijmegen, 15 september 2019) tegen de woningnood. Wat zei ik vroeger altijd toen er een kraakverbod aan zat te komen: “Eerst de woningnood en de leegstand verbieden, daarna het kraken.” Maar dat was voeger.

Update 17.10.2019

De stikstofcrisis (lees Stikstofcrisis) heeft ervoor gezorgd dat woningbouwprojecten niet door kunnen gaan. Bouwers waarschuwen nu voor ontslagen in de sector en toename van de krapte op de woningmarkt. Het hele economisch model staat op instorten. Niet voor iedereen, want wat we krijgen is dat er groepen in de maatschappij gaan afvallen. Dat zijn de sociaal zwakkeren, de daklozen, de flexwerkers ed.

Late we vooral niet vergeten dat de VVD met MP Rutte 10 JAAR regeert. Dit zal de komende tijd veel te sprake komen, want er is niet alleen een tekort van 300.000 woningen, alle maatschappelijke sectoren zijn ontevreden. Een dan bedoel ik ALLE, behalve de groepen die de VVD bedient, de werkgevers.

“Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, tien (10) jaar geleden.

Update 26.10.2019

Het aantal daklozen neemt sterk toe, men spreekt nu over 40.000 mensen. De opvang zit vol, ook de doorstroming uit asielzoekerscentra lukt niet. Belangrijke oorzaak is de woningnood, vooral sociale woningbouw is nodig. In het commentaar in de Volkskrant van 25 oktober wordt het falende beleid van de opeenvolgende kabinetten genoemd als oorzaak. Ik schreef het in 2009, de woningnood is structureel en bovendien bewust in stand gehouden want schaarste is goed voor bezitters van huizen, zo werkt het kapitalisme. Een ex VVD-er/Kamerlid en een prins weten er alles van. 

Update 11.11.2019

De woningnood neemt toe en er mag vanwege de stikstofcrisis niet gebouwd worden. Kan het erger? Bij al die problemen moeten we de verbanden leggen (de meeste mensen doen dit niet): 10 jaar liberaal-kapitalistisch beleid van in de eerste plaats de VVD met MP Rutte. Hij heeft 10 jaar alles weggelachen, alleen oog gehad voor economische groei zonder aan milieu en natuur te denken (“Koop toch die auto”). Lees meer in Dossier VVD (Met Updates)

Iemand die geen partner heeft kan geen huis kopen vanwege de lasten.

De bevolking groeit (met name door immigratie), gaat verder toenemen, het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe, ik schreef er in 2009 over, 10 jaar geleden (zie boven).

Update 12.12.2019

Weer een dramatisch verhaal in de Volkskrant vandaag.

 • De woningcorporaties bouwden in 2018 13.000 nieuwe huurwoningen terwijl 34.000 de doelstelling was.
 • De woningen die gebouwd worden zijn kleine flexwoningen. (Soms zijn dat containerwoningen met 40 vierkante meter, dat noemen ze dan wonen).
 • Het is het laagste aantal in 10 jaar (de tijd dat dit blogbericht bestrijkt, zie bovenaan).
 • Doordat er ook woningen gesloopt worden kwamen er vorig jaar slechts 2000 woningen bij (OMG).
 • Nederland telt 3,6 miljoen huurwoningen, 2,3 miljoen sociale huurwoningen, beleggers 160.000 en particuliere investeerders 615 duizend.
 • De bouwkosten zijn gestegen.
 • Er is een tekort aan bouwlocaties (dat verbaasd niet, Nederland is VOL gebouwd, zie boven).
 • De verhuurdersheffing van Stef Blok van de VVD uit 2013 heeft een zeer negatief effect gehad op de woningbouw: 17.000 nieuwe woningen tegen 30.000 daarvoor.
 • Ook de belastingen die woningcorporaties moeten betalen worden als excuus gebruikt voor het lage aantal nieuwbouwwoningen.
 • Er schijnt een plan te zijn voor het bouwen van veel meer nieuwbouwwoningen, maar we hebben er al tijden niets van gehoord. Bovendien mag er vanwege de stikstofcrisis niet gebouwd worden, daar moet eerst een noodplan voor komen…..

“Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, tien (10) jaar geleden.

Update 19.02.2020

Er is een tekort van ruim 300.000 woningen. Het aantal daklozen is toegenomen mede doordat er geen betaalbare huizen zijn.

“Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, 11 jaar geleden.

“Het volk, niet tevreden slachtoffer te zijn van schurken, smeedt zijn eigen ketenen en biedt zijn nek vrijwillig voor het juk”. (JP Marat (1743-1793), revolutionair ten tijde van de Franse Revolutie). Helaas een andere conclusie is er niet na 10 jaar VVD/MP Rutte beleid, want alles wat nu aan de orde is (stikstofcrisis/woningnood /lerarentekort /problemen in de zorg enzovoort) is het resultaat van beleidskeuzes in het verleden. Toch ondersteunen de meeste mensen dit beleid. Lees ook: Dossier VVD (Met Updates) Het is angst, de mensen zijn bang.

Update 29.06.2020

Slapen onder de brug in Nederland.

Update 12.09.2020

> Goed om te lezen, in de Volkskrant vandaag komen de constateringen van mij uit 2009 (11 jaar geleden, dit bericht is een van de meest gelezen) naar voren: de bevolking groeit, meer alleenstaanden enzovoort, dus de behoefte aan betaalbare woningen neemt toe. Echter gebouwd is er niet, er kwamen het verbijsterende cijfer van 729 sociale huurwoningen bij in 5 jaar tijd. (Katern Opinie pagina 23).

> De huurstijging is het grootst sinds 2014.

> De verhuurdersheffing is desastreus geweest voor nieuwbouw.

> Enzovoort

> “Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……”. Geschreven in 2009, 11 jaar geleden.

Helaas is de conclusie dat de meeste mensen dit allemaal niet erg vinden. Dit doet aan een sociologische analyse denken: het gaat in iedere maatschappij om tweederde van de mensen, eenderde doet er niet toe, dat zijn de mensen die niet gaan stemmen en de sociaal uitgerangeerden (de Zwei-Drittel-Gesellschaft).

Update 17.10.2020

In de Volkskrant van 16 oktober 2020 een artikel over de huizenmarkt: er worden veel huizen verkocht, de gemiddelde huizenprijs is 12% gestegen in 1 jaar tot 345 duizend euro. In de het artikel een bevestiging van mijn analyse dat schaarste de prijzen opdrijft (zie boven). Een spreker van de Rabobank zegt:

Het enorme tekort aan woningen is het meest doorslaggevend in de dynamiek op de huidige woningmarkt. We hebben nu een tekort van 331 duizend woningen, dat is 4,2 procent van de huidige woningvoorraad. Dat tekort zie je terug in het zeer beperkte aanbod, de korte verkooptijden. Het tekort zou nog bepalender kunnen zijn voor de hoge woningprijzen dan de lage rente.’ Klaas Knot van De Nederlandsche Bank heeft dezelfde mening.

Mijn analyse gaat verder:

Schaarste wordt doelbewust in stand gehouden, decennialang, omdat schaarste goed is voor bezitters, voor leden van het koninklijk huis, parlementariërs die huizen verhuren, pandjesbazen die verkameren (een groot huis opspitsen en aan studenten verhuren) en voor particuliere verhuurders (die exorbitante huurprijzen hanteren en bijna kunnen doen wat ze willen), kortom de huizenbezitters. Zo werkt kapitalisme. Helaas is er te weinig kritisch vermogen in Nederland en teveel naïviteit om dit aan te pakken, daarom praten we decennialang over hetzelfde.

Update 20.01.2021 (12 jaar later)

De woningnood neemt nog steeds toe, men gebruikt nu het woord ‘wooncrisis’, de huizenprijs stijgt nog steeds, mensen die voor het eerst een huis willen kopen (starters) hebben geen kans, want men heeft nu erg veel geld nodig voor een eigen huis. Er zijn verder geen toevoegingen meer aan dit bericht, alle argumenten hebben stand gehouden. De gevestigde partijen VVD, CDA, PvdA en D66 hebben langer dan 40 jaar het beleid gemaakt, de VVD staat op winst voor de komende verkiezingen, de partij van het welbegrepen eigenbelang.

Update 07.03.2021

De woningnood neemt toe. De verkiezingen komen eraan en de 37 partijen (!) beloven veel. Men wil 1 miljoen huizen gaan bouwen voor 2030, dus in 9 jaar. Probleem is dat Nederland VOL is. In de jaren 1980 mocht het niet gezegd worden, er woonden toen 14 miljoen mensen in ons land, nu 17.5 miljoen, de verwachting is 20 miljoen inwoners in de toekomst. Bouwgrond is er echter niet, waar de huizen gebouwd moeten worden is dus een probleem. Door de stikstofkwestie mag er minder gebouwd worden, het landbouwbeleid conflicteert met huizenbouw (en wegenbouw, want meer wegen willen de verantwoordelijken ook gaan aanleggen, bos moet hiervoor gekapt worden Amelisweerd bij Utrecht). Dit heet tegenstrijdig beleid, iets waar in Nederland geen gebrek aan is.

Alle argumentaties van mij uit 2009 (12 jaar geleden) worden genoemd: ‘In prognoses is onvoldoende rekening gehouden met de effecten van een groeiende bevolking, kleiner wordende huishoudens, langer zelfstandig wonende ouderen en immigratie’. Verbijsterend. Artikel: https://www.ad.nl/wonen/woonakkoord-gesloten-voor-bouw-van-1-miljoen-huizen~aecc3c29/

Ook de energievoorziening is een groot probleem. De opwarming van de aarde noopt tot ingrijpende maatregelen zoals het stoppen met het gebruik van kolen, olie een gas (naar mijn mening moeten we gas voorlopig blijven gebruiken, het is het minst vervuilend). Daarom moeten er veel windmolens bijkomen, dit stuit echte ook op veel verzet (op land), vanwege horizonvervuiling en lawaai ed. NOT IN MY BACKYARD (NIMBY), niet in MIJN achtertuin is het probleem. Mensen willen een jacuzzi en bioscoop ed in huis, maar waar de energie vandaan moet komen weten ze niet.

Overigens is het in verkiezingstijd goed om te beseffen dat we praten over 10 JAAR VVD beleid (CDA, PvdA en D66 deden gewoon mee met het liberaal-kapitalisme, ook wel neoliberalisme genoemd), helaas beseffen de meeste mensen dit niet en maken ze geen onderscheid tussen MP Rutte als president in Coronatijd en 10 jaar VVD beleid, daarom staan ze op winst. Helaas, in Nederland is niet veel meer te verwachten de komende jaren.

Update 21.03.2021

In de Volkskrant (20.03.2021) een artikel over het drama woningnood tegenwoordig ‘wooncrisis’ geheten Het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger (zie boven 12 jaar geleden). Al mijn argumenten komen terug.

Enkele opvallende zaken:

 • Bieden is oorlog geworden (de titel).
 • Overbieden van de vraagprijs is nu normaal, 6 van de 10 aankopen. Overbieden (soms duizenden euro’s) gebeurt door mensen met veel geld, mensen zonder extra geld vallen direct af.
 • Iedereen wil nog even van de extreem lage rente gebruikmaken, met angst en beven is men bang voor rentestijging en waardedaling van een huis in de toekomst, dan komen huizen net als 10 jaar geleden ‘onder water’ te staan.
 • Een stijging van de huizenprijzen wordt verwacht, nog twee jaar, tenzij er iets onverwachts gebeurt.
 • Verkopers maken de dienst uit. Men werkt met gesloten enveloppen en de eigenaar kiest het beste voor hem uit. Is mijn analyse dat schaarste (want er wordt te weinig gebouwd) goed is voor de bezitters, het is puur kapitalisme, de sterkste wint.

Een drama samengevat: Nederland is VOL (bevolkingsgroei, immigratie en arbeidsmigratie ed), er is te weinig bouwgrond (men wil in weilanden gaan bouwen), de stikstofkwestie zorgt ervoor dat er minder gebouwd mag worden door conflicterende belangen met landbouw en wegenbouw enzovoort enzovoort.

De partijen die verantwoordelijk zijn hebben de verkiezingen gewonnen, ze regeren 40 jaar en drama op drama stapelt zich op…..

Update 21.05.2021

De huizenprijzen zijn enorm gestegen door de schaarste aan huizen, krapte op de huizenmarkt….11% de grootste stijging in 20 jaar. Iedereen die denkt dat met VVD, CDA, PvdA, D66 er in de komende jaren iets zal verbeteren die vergist zich….nee, dat wordt niets meer in NL.

Update 28.05.2021

Als zelfs het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich uitspreekt tegen de gang van zaken op de huizenmarkt moet het wel HEEL erg zijn.

 • De hypotheekrenteaftrek werkt verstorend.
 • Kopers gaan steeds duurdere huizen kopen.
 • Door de stijging van de vraag neemt de schaarste toe.
 • Huishoudens zonder geld worden de benadeeld en kunnen niets opbouwen met huren.

Het opvallendst is dat het IMF 10 jaar geleden al adviseerde de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Conclusie: 10 jaar VVD beleid, ze trekken zich er niets van aan. Bovendien zoals boven al beschreven is het hele beleid van de VVD, maar ook van de PvdA, het CDA en D66 een drama. Er werd niet geanticipeerd op bevolkingsgroei (mede door immigratie en arbeidsmigratie), sociale huurwoningen werden verkocht, de verhuurdersheffing zorgde voor minder bouwen enzovoort enzovoort. “Het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger”. (zie boven 12 jaar geleden). De meeste mensen in Nederland vinden het niet erg, dat laten verkiezingen zien.

Update 01.08.2021

De ‘oplossing’ voor de woningnood is gevonden: meer mensen in 1 huis laten wonen, dus minder woonoppervlak in beslag nemen per persoon. Wij wonen ‘te groot’. Men wil ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) samen met gescheiden mensen in een wooncomplex laten wonen.

Dit alles is niets anders dan afleiden van decennialang falend woningbouwbeleid, met name door de VVD, maar CDA, D66 en PvdA deden altijd mee.

Er moeten de komende 9 jaar 1 miljoen woningen gebouwd worden…..bouwgrond is er niet, er zijn te weinig bouwvakkers, het bouwen van huizen wordt duurder door hogere prijzen voor bouwmaterialen.

Uit 2009, 12 jaar geleden: Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…… het woord ‘k*tland is al twee dagen trending op Twitter.

Update 12.08.2021

Het begint te dagen dat de woningnood (waarover ik 12 JAAR geleden begon te schrijven na eigen onderzoek) ernstige vormen heeft aangenomen, het wordt ook steeds erger, zie boven. Tegenwoordig kopen commerciële organisaties met veel geld (door overbieden) huizen op en verhuren ze, bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten (Rotterdam). De burger heeft het nakijken, jongeren wonen noodgedwongen steeds langer thuis (tot 23e levensjaar). In september/oktober demonstraties in Rotterdam en Amsterdam.

Mijn advies: leg eerst het verband met decennialang liberaal-kapitalistisch (neoliberaal) beleid, in NL in de eerste plaats door VVD en CDA, maar D66 en PvdA deden altijd mee. We praten al ruim 40 jaar over hetzelfde, na WO2 is er altijd woningnood geweest.

Update 20.08.2021

Dat de maatschappij ontwricht is is voor velen wel duidelijk hoewel er ook veel mensen zijn niet helemaal niets van welke crisis dan ook of van corona merken en gewoon hun prettige leven ervaren. Anderen daarentegen, velen, moeten zwoegen om hun dagelijks bestaan. De gevestigde politiek heeft geen antwoorden meer, vandaar dat er een half jaar na de verkiezingen geen regering is en degenen die die 10 jaar regeerden en voor de huidige situatie hebben gezorgd gewoon doorgaan. Hij, de leider, is niet de oplossing, maar het probleem.

De woningnood blijft, een paar jaar geleden heb ik als een opgeschreven dat het in stand houden van schaarste aan woningen goed is voor de huizenbezitters, eigenaars, het is een simpele kapitalistische wet, schaarste creëert hogere prijzen. Vandaar dat grote spelers op de woningmarkt de macht hebben en mensen met dure huizen op rozen zitten. Het hele systeem is gebaseerd op macht. Het begon al in de jaren 1990 al met de ‘terugtredende overheid‘ en de ‘vrije markt’ die alles zou regelen. Het was beleid dat is voortgekomen uit de liberaal-kapitalistische ideologie, ook neoliberalisme genoemd.

Update 25.08.2021 (12 jaar later)

Er komt een groot woonprotest op 12 september in Amsterdam en 23 oktober in Rotterdam, jongeren en anderen die inzien dat het beleid zo niet verder kan.

Update 29.08.2021

MP Rutte (demissionair, maar regeert gewoon door) gaat binnenkort een nieuw plan lanceren om extra huizen te bouwen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) net zo als zijn voorgangers MP Lubbers in de jaren 1980, MP Kok in de jaren 1990 en MP Balkenende in het eerste decennium van deze eeuw om zo het populisme de wind uit de zeilen te nemen, want het is niet gewenst dat autochtone Nederlanders in een tijd van woningnood en wooncrisis nóg langer op een woning moeten wachten en solidariteit te vragen aan mensen die het in de maatschappij al zo moeilijk hebben (door de pandemie verergerd). Door de crisis in Afghanistan komen er momenteel veel nieuwe vluchtelingen bij, er worden nieuwe opvanglocaties gebouwd. Door gebrek aan doorstroming naar huizen blijven statushouder (momenteel 11.000 mensen) lang in volle asielcentra wonen en gemeenten kunnen niet meer doen door de woningnood, want er zijn ook veel andere mensen met urgentie.

De populistische partijen hebben sinds Fortuyn (20 jaar) 20 tot 30 Kamerzetels. De schuld van de woningnood wordt door hen bij immigratie gelegd (waar veel over te zeggen is, in Dossier Migratie/Immigratie schreef ik er over, dit begon al in de jaren 1980) en niet bij het hele liberaal-kapitalistische naoorlogse woningbouwbeleid waar het echte probleem ligt.

Update 17.10.2021

In Berlijn hebben mensen bij een referendum in meerderheid gekozen voor het onteigenen van grote vastgoedbezitters. De grote partijen zijn echter allemaal tegen. Misschien moeten we er in Nederland ook eens naar kijken, wonen is een recht. Het bekende Tweede Kamer lid dat Nederland als een BV ziet (en zijn partij ook zo heeft genoemd) komt dan in aanmerking. Ook een prins is een huizenbezitter met veel vastgoed. Vastgoed is de pot met goud die men in deze tijd van 0% rente moet bezitten, niet alleen particulieren, maar ook grote beleggers (ook uit het buitenland). En het mag, alles is legaal door wetten ondersteund.

Uit 2009, 12 jaar geleden: Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……

Van verschillende kanten wordt geprobeerd de woningnood te bagatelliseren, ook het CBS doet er aan mee. Er is dan geen tekort aan huizen, maar mensen wonen TE GROOT, nemen teveel ruimte in.

Vandaag een woonprotest in Rotterdam. De hele wooncrisis hebben we te danken aan decennia liberaal-kapitalistisch VVD-CDA beleid en D66 en de PvdA deden er aan mee. Lees het goed!

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, privatisering | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dystopie

(Geschreven januari 2021) (Met Updates)

Al deze (vooral westerse) maatschappijen hebben nog maar een klein beetje tegenslag nodig en de boel stort in. Een flinke stroomstoring, een onbeheersbaar computervirus, een grote computer hack met gijzelsoftware bij vitale bedrijven, een vulkaanuitbarsting (vliegverkeer), een storing in het sattelietverkeer en/of een breuk in een onderzeese trans-Atlantische kabel (ongeluk of sabotage), een beurskrach (door speculatie en/of computerproblemen), een nieuw gemuteerd virus, extreem weer (overvloedige sneeuwval, overstromingen door hoog water, watertekort door hitte, tegenvallende oogsten door droogte/hitte) enzovoort en de mensen staan onvrijwillig te barbecueën op het balkon, in de tuin of in het park.

Update 26.03.2021

Een containership dat vastloopt in het Suezkanaal en de hele wereldhandel is ontwricht. Alles wordt door globalisering en wereldhandel goedkoop in Azië gemaakt en over de hele wereld gebruikt in producten. Ook vitale medicijnen en beschermingsmiddelen. Lees er hier over: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal

Lees ook: De angstmaatschappij hoe collectieve angst de maatschappij is gaan beheersen, een permanente staat van zijn.

Update 02.10.2021

We zijn al midden in het tijdperk van schaarste terechtgekomen.

De coronacrisis lijkt voorbij, de economie groeit alsof er niets is gebeurd. Maar schijn bedriegt. We zien allerlei losse gebeurtenissen die samen komen en elkaar beïnvloeden. We zijn al midden in het tijdperk van schaarste terechtgekomen, het kapitalisme kraakt in al haar voegen. Enkele voorbeelden.

In Nederland hebben we 50 jaar ‘gratis’ gas gehad dat zich door een geologisch toeval onder de Nederlandse bodem bevond. De huizen verzakten en bewoners zitten in de misère. De gaskraan is grotendeels dicht. Maar gas is nodig voor huishoudens en industrie. De gasprijs stijgt bij schaarste. Huishoudens krijgen een hogere energierekening, bedrijven maken hun producten duurder, consumenten betalen dus hier ook meer.

In Engeland zijn door de Brexit en door de pandemie veel werkers uit de MOE landen (Midden en Oost Europa) vertrokken, er is nu een tekort aan chauffeurs voor benzinestations en supermarkten. Er staan rijen voor de benzinepomp (benzine is ook duurder), de schappen in de supermarkt raken leeg en producten worden duurder. Het leger (militairen) moet gaan helpen.

In Frankrijk heeft de regering de gasprijs bevroren tot na de winter. Mensen die in de kou gaan zitten worden boos en gaan protesteren.

Deskundigen hopen dat het geen strenge winter gaat worden want bij een strenge winter zullen de energietekorten groot worden. We zijn dus nu afhankelijk van het weer of we de winter warm doorkomen. Als je dit in de jaren 1970 gezegd zou hebben zou je voor GEK worden verklaard. (Afgezien van de mensen van de Club van Rome die dit voorspelden, maar die werden toen voor gek verklaard).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Sport en meritocratie

(Geschreven in 2021)

De steeds vaker voorkomende berichtten en onderzoeken over misbruik van vooral jonge mensen in sport (turnen ea) komt ook voort uit de prestatiemaatschappij waar winnen het ultieme doel is geworden ten koste alles. Het is ook de uiting van de liberale ideologie van een meritocratie, je ben wat je presteert, winnen is te danken aan je eigen inspanning alleen. In de hele liberaal-kapitalistische maatschappij is winnen het doel geworden, in studie, werk, hoever je vliegreis is geweest, hoe mooi je woont en in welke auto je rijdt en dus ook sport: je wint of je verliest, als je verliest is dat je eigen schuld. Je moet winnen. In een trainingssituatie bij sport, ballet speelt de machtsverhouding tussen leraar en leerling en het leeftijdsverschil een grote rol. In de maatschappij is er ook een groot machtsverschil, dit is wat de meritocratie is gaan heten. De meritocratie gaat uit van gelijke kansen voor iedereen, in theorie, maar er zijn helemaal geen gelijke kansen hebben meerdere onderzoeken uitgewezen. Het milieu waar je geboren wordt, de stad, wijk, het schooladvies bepalen hoe het je later zal vergaan in de maatschappij. Een simpel voorbeeld is dat (witte) vermogenden steeds vaker hun kind naar een (witte) privéschool laten gaan en dat het regulier onderwijs kampt met geld- en personeels tekorten (ik schreef er jaren geleden over, als je een leidende rol wil spelen als kenniseconomie moet je er ook veel geld voor uitrekken: Kenniseconomie en onderwijs). Bovendien is de multiculturele maatschappij steeds complexer geworden en discriminatie een veelvoorkomend verschijnsel. Ook hier is de meritocratie aan de orde: als je niet slaagt heb je je best niet genoeg gedaan (men moet zich ‘invechten’ zoals een politicus (ik meen MP Rutte) heeft gezegd, als je dat zo formuleert dan krijg je de maatschappij van vandaag).

Ook de media (radio, tv etc) houden van winnaars en succes: voetballers, sporters (de Olympische Spelen met Gouden Medailles!), uit de cultuursector (kunstenaars: schrijvers, schilders, acteurs etc), succesvolle ondernemers enzovoort. Van verliezers houden ze niet, want die trekken geen publiek en kijkers. Hoewel een dramatisch verhaal over een mislukking het ook goed doet (liefst met tranen).

Het is eigenlijk het idee van de Amerikaanse droom, in theorie kan iedereen rijk en succesvol worden en dat heb je dan helemaal aan jezelf te danken. De praktijk zijn miljoenen armen die onder een brug slapen en voedselbonnen nodig hebben. Ik schreef er in de jaren 1990 al over (Dossier Amerika (VS). Als een een olievlek heeft deze illusie zich over de hele wereld verspreid. Vooral in deze tijd van grote transities waar het gaat om de verdeling van schaarste zal winnen of verliezen steeds meer een rol gaan spelen, de coronapandemie versterkt dit proces ondanks de massieve overheidssteun. Schaarste aan welvaart, schone lucht, schoon water, ruimte, grondstoffen, energie (gasprijs, stroomprijs) en dergelijke. Iedere vorm van solidariteit gaat op deze manier verloren. De mensen die niet mee kunnen komen zijn de ‘deplorables‘ (sneue, betreurenswaardige mensen, gezegd door Hillary Clinton). Hier komt de winst van Trump in 2016 vandaan. Het zogenoemde ‘populisme’ is er op gebaseerd, want zoals ik eerder al schreef heeft het populisme hoofdzakelijk een sociaal-economische achtergrond (De Boze Burger en het ‘populisme’), maar omdat buitenlanders, immigranten en vluchtelingen een makkelijk aan te wijzen groep zijn worden zij als oorzaak van de problemen gezien. Sociaal-economische problemen komen samen in de grote steden waar armoede en frustratie hoog zijn. In Nederland is er al sinds de jaren 1980 populisme (Hans Janmaat) en van begin af aan is er een overlapping geweest met rechts-extremisme en het einde van deze ontwikkeling is niet te verwachten (Dossier Migratie/Immigratie).

The winner takes all.

Als de regerende partijen lang genoeg de problemen niet aanpakken, ontstaat een giftig mengsel van onvrede en woede en uiteindelijk rijdt de ME politie door straat, want de macht zal verzet altijd gebruiken om haar bevoorrechte positie te verdedigen onder het mom van rechtsorde….zo is het in de hele geschiedenis gegaan in alle landen.

Aanvullingen en wijzigingen mogelijk, al schrijvend wordt een mening gevormd.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Slapen onder een brug, je eigen schuld.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Behaagzucht

Ik schrijf niet om te behagen, ik schrijf wat nodig is.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een week zonder vlees

(Geschreven in 2019)

Het is weer de week zonder vlees. Dit is een particulier initiatief (uit 2018, nu een stichting) waarbij opgeroepen wordt minder vlees te eten. Een goed initiatief. In Nederland is het zo dat als je mensen echt boos wil maken je moet vragen 1 dag geen vlees te eten (ik schreef er al eerder over). Komisch en gênant zijn de commentaren op de sociale media van mensen die zeggen deze week extra veel vlees te gaan eten (vooral mannen, de ‘oerkrachten’ komen los).

Ben zelf al een jaar of 30 flexitariër, hoewel ik dit woord nooit gebruik, beter klinkt half-om-half-vegetariër. In de praktijk is dat een paar dagen geen vlees eten, dan weer een paar dagen wel vlees, maar met mate.

Het probleem in deze maatschappij is een innerlijke verdeeldheid tussen economie, gezondheid en milieu. Het is een psychologisch fenomeen, want reclame roept op tot het eten van vlees (oa. de bekende kip reclame, fastfood op iedere hoek van de staat etc), snoep, chips enzovoort terwijl aan de andere kant al decennia bekend is dat veel vlees eten niet nodig is en het milieu belast. Snoep (suiker) maakt dik, teveel zout is niet goed. Van tegenstrijdige berichten en ook de voedingsadviezen worden mensen onzeker en uiteindelijk trekken ze zich nergens meer wat van aan.

De politiek (met uitzonderingen) speelt een negatieve rol hierin aangezien ze geen keuzes maken. Met name de VVD en CDA (een christelijke VVD, steunt van oudsher de agrarische sector), maar ook anderen, blinken uit in het niet maken van keuzes door alles af te schuiven op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van mensen. Mensen hebben weliswaar een eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid, maar er is een ongelijke strijd tussen consument en bedrijfsleven. Laatstgenoemde heeft veel meer macht en invloed. Niet alleen door lobby’s, maar ook door haast onbeperkte reclamebudgetten (vooral al die verwerpelijke Amerikaanse fastfood/frisdrank/koffie etc ketens). (Ik schreef er over in: Dossier Consumentisme).

Economische groei wordt als noodzakelijk gezien, discussie hierover is er niet, terwijl de milieubelasting enorm is. Decennia lang wordt er over varkensstallen (stalbranden komen vaak voor) en de veestapel (mestoverschot) gediscussieerd. Dat Nederland wereldwijd na de VS de grootste exporteur van land- en tuinbouw producten is is absurd (het gaat om een bedrag van 92 miljard euro in 2018).

(Kan mij nog herinneren dat ik in de jaren 1980 altijd zei dat er in Nederland evenveel varkens wonen als mensen, namelijk 14 miljoen).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Onderstaand foto’s die het verhaal illustreren.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, media, milieu, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gascrisis

We moeten nu blijkbaar hopen op een zachte winter om de huizen warm te houden.

Binnen deze hele problematiek komt alles aan het licht waar de hele kapitalistische ordening, alles aan ‘de markt’ overlaten en geen visie hebben, toe kan leiden. Ik schreef er in de jaren 1990 al over.

Als er tijd voor is wordt dit uitgewerkt.

Geplaatst in economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , | Een reactie plaatsen

Storing (Kort verhaal)

(Geschreven in 2016)

Hij begon te trillen, langzaam werd het sterker. Hij werd bang, bang dat hij een paniekaanval zou krijgen. Zweet begon zijn weg naar de poriën te vinden. Het was vroeg in morgen, buiten twijfelde het weer wat het zou gaan doen, zon of regen. Eerst maar eens een kop sterke koffie, misschien zou dat helpen. Hij zette het koffiezetapparaat aan en keek met een doffe blik naar het water dat borrelend door het apparaat liep. Buiten op straat reed een brommer met een kapotte uitlaat langs. Het irriteerde hem, hij zou wel naar buiten willen rennen achter de brommer aan en de berijder een pak slaag willen geven, maar hij liep nog in een badjas, dus dat zou er wat vreemd uitzien. Het trillen werd sterker, was er geen pil tegen deze verslaving vroeg hij zich af. Er waren tegenwoordig klinieken om er vanaf te komen, net als voor andere verslavingen. Mensen werden er ziek van, kregen stress, burn-outs, depressies  en hoofdpijnen. Je zag ook steeds meer mensen met gebogen hoofd over straat lopen, hun blik naar beneden gericht, als zombies. Vooral kinderen die zo door de stad liepen zonder acht te slaan op hun omgeving waren pijnlijk om te zien, zo jong en nu al in de verlammende greep van het middel. Allemaal verslaafden, soms staken ze de straat over zonder te kijken of er een auto aankwam, er was al een dode gevallen. Meerdere auto-ongelukken waren er geweest omdat de bestuurder onder het rijden een dosis moest toedienen. Hij ademde een keer diep, de koffie was bijna klaar. Zou een koude douche niet helpen. Hij liep doelloos door het huis, stak uit verveling een sigaret op en bedacht dat in de volgende oorlog een vijand maar één ding hoefde te doen: zorgen dat het middel niet meer te verkrijgen was, iedereen zou in radeloze paniek raken en rondrennen als een kip zonder kop.

De koffie kalmeerde hem een beetje. Hij keek naar het apparaat waar het middel uit moest komen. Nog steeds geen sein op groen en dat duurde nu al drie uur! Een ondragelijk gevoel maakte zich van hem meester, hij begon te hallucineren en kreeg visioenen van ruisende graanvelden en zonsondergangen. Hij dacht aan de endorfine die nu langzaam uit zijn brein aan het verdwijnen was, dat veroorzaakte dat verlammende, paniekerige gevoel van het leven in de realiteit. Hoe lang zou dit nog gaan duren? Stel je voor dat het middel een hele dag of zelfs een hele week niet leverbaar zou zijn! Bij de buren hoorde hij niets vreemds, maar zij zouden toch ook afkickverschijnselen moeten gaan voelen, want bijna iedereen was aan het middel verslaafd. Sommigen kregen het echter via de lucht, dus zij zouden wel toegediend krijgen. Want die gedachte overviel je wel eens, was het middel niet gewoon een slinkse wijze om je rustig te houden. Er is niets zo prettig voor een staat om onderdanen aan een lijntje te houden en ze doen het vrijwillig, je hoeft ze niet eens te dwingen! Het lijntje moet dan wel precies goed zijn. De staat zat natuurlijk achter de knoppen, dat zag je bijvoorbeeld in China waar bepaalde westerse middelen simpelweg verboden zijn, maar ze hadden hun eigen middelen en die werkten nog beter.

Hij keek even naar het kastje of het middel weer beschikbaar was. Niet, dus liep hij naar de douche en liet ijskoud water over zich heen stromen. Zijn gedachten werkten op volle toeren. Zou een andere leverancier wel kunnen leveren? De buren? Na zich aangekleed te hebben begon zijn paniek snel toe te nemen. Hoe moest hij in godsnaam de dag doorkomen: ER WAS GEEN INTERNET!!….

Fotoreportage: Phones 

Geplaatst in Columns, cultuur, filosofie, journalistiek, kort verhaal, media, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Duitsland

(Geschreven in 2012) (Met Update 2021 9 jaar later)

In de discussie over de economische crisis/recessie (die nu al bijna 4 jaar duurt) wordt Duitsland door bijna iedereen als lichtend voorbeeld in positieve zin aangehaald, maar dat is onterecht. Weliswaar doet Duitsland het in de statistieken goed, de werkelijkheid is echter dat er in Duitsland geen minimumloon is en er een wildgroei is aan tweede- en derderangs arbeidscontracten. In de Duitse vleessector werken ze voor 3 à 4 euro uurloon. In de industrie verdienen mensen bij hetzelfde bedrijf 40% minder door een ander contract. Er is in Duitsland een grote campagne voor de gelijke betaling van gelijk werk die wordt ondersteund door bepaald geen linkse politici: http://www.gleichearbeit-gleichesgeld.de

In Nieuwsuur van 11.05.2012 zei de econoom Barbara Baarsma dat Duitsland met 2-0 voorstaat op economisch gebied in vergelijking met Nederland. Ook zij ‘vergat’ te vertellen dat Duitsland geen minimumloon heeft en zij ziet lagere lonen ook voor Nederland als noodzakelijk. In de Volkskrant van 27.04.2012 stelt econoom Heleen Mees: ‘Alleen Duitsland kan ons redden.’ Dit noemen ze beide ‘de noodzakelijke hervormingen, die Duitsland eerder heeft doorgevoerd dan Nederland’. Dit zijn enkele recente voorbeelden, maar bijna iedere econoom en politicus haalt tegenwoordig Duitsland aan als zijnde ‘het goede voorbeeld.’

Ook de Verenigde Staten van Amerika worden meestal als voorbeeld gezien van een goede aanpak. Op RTL Nieuws was onlangs een reportage uit de VS waar een baan in de industrie voor de crisis 16 euro uurloon opleverde tegen 10 euro nu. De mensen accepteren het omdat ze geen keuze hebben en de vakbonden werken mee. We weten nu dat als er nieuwe cijfers komen over de daling van de werkeloosheid in de VS, meestal met directe invloed op de wereldwijde beurzen, wat er achter zit. Je krijgt net genoeg om in een trailerpark te wonen en een hamburger te kopen, maar meer ook niet. (In de VS krijgen bijna 50 miljoen mensen voedselbonnen als hulp).

Al deze voorbeelden laten de tendens zien van waar het heengaat. De conclusie is dan ook dat de geïndustrialiseerde landen, geheel tegen hun eigen principes in, gaan concurreren, vooral met met de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) maar ook onderling, met de loonkosten in plaats van te concurreren door de verhoging van de arbeidsproductiviteit door technologische vernieuwing, we moeten in Europa blijkbaar ook lagelonenlanden worden.

Er moet nog wat tijd overheen gaan en dan gaan ze in Nederland ook praten over loonsverlaging in plaats van bevriezing en nul-lijn.

Update 21.03.2015 (3 jaar later)

Sinds begin dit jaar is er een minimumloon in Duitsland. Er was veel verzet tegen en werkgevers willen er onder uit.

In Nederland ‘vraagt’ V & D om een loonsverlaging van 6%, anders wordt gedreigd met ontslag.

Update 09.06.2015

Duitsland heeft 10 jaar de lonen laag gehouden en hebben juist daarmee een enorme economische groei en export gehad. Er is in Duitsland veel armoede onder de bevolking en er is een echte economische en politieke elite die de dienst uitmaakt. Ze zijn de dominante economie in Europa geworden en spelen een grote rol in de kwestie Griekenland. Duitse en Franse banken hebben veel geld aan Griekenland geleend. In 2010 bleek dat dit onverantwoord is geweest, met enorme leningen is Griekenland overeind gebleven. De cynische redenatie is dat Griekenland nu (2015) wel uit de euro kan, de banken lopen geen risico meer, de risico’s komen nu terecht bij de Europese burger die via hun eigen staat geld tegoed heeft, in totaal 240 miljard, Nederland voor 17 miljard euro.

Over Griekenland, geschreven in 2011: Dossier Griekenland (Met Updates)

Update 19.09.2015

Soms duurt het een paar jaar voor je je eigen mening terugleest. Vandaag in de Volkskrant een interview van een Britse econoom Sir Antony Atkinson (1944). Hij zegt over Duitsland: “Neem Duitsland: door iedereen getypeerd als een succesverhaal, en qua werkgelegenheid heeft Duitsland het inderdaad relatief goed gedaan. Maar dat succes is ten koste gegaan van de lonen. Het Duitse armoedecijfer is gestegen”.

Over de VS en andere landen: “Het huidige ongelijkheidsniveau in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en een aantal andere OESO-landen vormt nu een barrière voor de gelijkheid van kansen. Bovendien ondermijnt de huidige ongelijkheid de solidariteit: vooral in Amerika hebben de meeste mensen helemaal niet geprofiteerd van de economische groei van de laatste vijftien jaar”.

Update 19.10.2015

Het autobedrijf Volkswagen, de grootse autoproducent van de wereld, heeft jarenlang bedrog gepleegd met de milieueisen wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen. Ik zie dit in het kader van de kapitalistische productiewijze die zich in de eerste plaats richt op winst en bedrijfsresultaat. Het milieu en de gezondheid van mensen komt op de tweede plaats. Men kan met recht spreken van door de mand vallen, het economisch succes (zie boven) is gebaseerd op leugens en bedrog. 

Update 14.03.2016

Verkiezingen in 3 deelstaten laten een grote winst zien voor een nieuwe partij die tegen de immigratie van vluchtelingen is (Alternative für Deutschland (AfD). Het is de opstand van de middenklasse. In de meeste Europese landen is een grote kloof ontstaan tussen een economisch-politiek-culturele elite en de bevolking. Mijns inziens door de totale economisering die het kapitalisme oplegt en die zorgt voor structurele onzekerheid bij grote delen van de bevolking. 8 jaar economische crisis hebben het vertrouwen in politiek en bestuur ondergraven. Daar komt de massale immigratie bovenop.

Update 24.08.2016

In de Volkskrant vandaag een artikel over armoede in Duitsland. Er wordt een verband gelegd tussen de nieuwe partij AfD, de armoede en de massale toestroom van vluchtelingen. 20 procent van de bevolking zit in de gevarenzone voor armoede (in Nederland 12%). Duitsland heeft met 4% werkeloosheid het laagste werkloosheidcijfer van de hele EU. Het is een van de weinige landen met een begrotingsoverschot (1,2%) (het geld klotst tegen tegen de plinten, zogezegd).

In Duitsland wordt echter dezelfde vergissing gemaakt die ook in Nederland wordt gemaakt: iemand die werk heeft heeft het goed. Een laag werkloosheidcijfer geeft aan dat het in een land goed gaat. Ook in de VS, een land zonder minimumloon, maken ze die vergissing. Het is pure statistiek, lage werkeloosheid: het gaat goed. Daarom zijn er in Duitsland en ook in Nederland, net zo als overal waar de kapitalistische logica heerst ‘working poor‘, werkende armen.

Update 04.08.2017 (5 jaar na het eerste bericht)

Het economisch succes van Duitsland is volledig door de mand gevallen. Het is leugen en bedrog. Bijna alle autofabrikanten hebben meegedaan aan prijsafspraken (mensen hebben dus teveel betaald) en dat gebeurt al 20 jaar! Met dieselauto’s is massaal fraude gepleegd met de uitstoot van uitlaatgassen. Vooral dit laatste is te betitelen als misdadig. Er gaan mensen dood door fijnstof, klimaatsverandering wordt verergerd door de uitstoot van gassen. Willens en wetens is er bedrogen.

Volkswagen kreeg 4.5 miljard euro lening tegen lagere rente van Europa om schone auto’s te maken, ze gebruikten het geld om de boel te belazeren.

Verbijsterend, dit is die economisch-politieke Europese elite die de boel bedriegt, werknemers een laag loon betaalt, economische crises veroorzaakt en vervolgens verbaasd is dat er rechtse partijen opkomen. 

In de Volkskrant een artikel over armoede in Duitsland. Veel ouderen zijn arm en verdienen wat bij met het verzamelen van lege flessen. En dat in een van de rijkste landen van Europa. In Duitsland is er geen AOW voor ouderen.

Update 22.09.2017

Aanstaande zondag verkiezingen in Duitsland. De verwachting is dat Angela Merkel weer zal gaan winnen. Zij is sinds 2005 bondskanselier, dus al 12 jaar, misschien ongezond voor een democratie. In het land der blinden is eenoog koning, daarom wordt zij als reddende persoon gezien in de internationale politiek. Politiek gezien heeft zij door een sympathiek voorkomen en tactisch handelen de gunst van velen weten te behouden. Toch is Duitsland een gespleten land. De door Merkel gepropageerde ‘willkommenskultur’ wordt door vele niet gedeeld. Zoals ik boven al schreef is de AfD er voor een deel uit voortgekomen. Ondanks alle schandalen van de auto-industrie is er tegelijkertijd een enorm begrotingsoverschot én armoede onder de bevolking. De opkomst van rechts en extreem rechts is zorgwekkend. Bij de verkiezingen kan de rechtse AfD in de Bondsdag komen en groter worden dan de Groenen. De voorman viel deze week op door zijn uitspraak dat Duitsland best trots op de prestaties van Duitse soldaten in WO2 mag zijn, ze deden hun plicht. Hij probeerde een onderscheid te maken tussen de ‘gewone soldaten’ die hun plicht deden en de concentratiekampen. Ook is er de tendens om het oorlogsverleden te vergeten. Extreem rechts zijn volledige aanhangers van het nationaal-socialisme en Hitler bewonderaars. De beelden zijn beangstigend. Hoewel we weten dat de geschiedenis zich herhaald (hetzelfde op een andere manier) is het te hopen dat deze mensen nooit macht of invloed zullen krijgen.

Er zijn 2 wereldoorlogen geweest (1914-1918 en 1940-1945) en beide begonnen in Duitsland. De 2e wereldoorlog is voorgekomen uit de eerste (‘Verdrag van Versailles’). Men vraagt zich soms af of het mogelijk zou zijn dat de 3e wereldoorlog uit de 2e kan voortkomen. Nationalisme wordt in deze tijd weer als oplossing voor problemen gezien net zo als in vroeger tijden. Het is duidelijk dat Rusland het oprukkende westen sinds het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur niet als een goede gang van zaken ziet (zie Dossier Geopolitiek).

Er is naast de economische globalisering ook een globalisering van conflicten, alles hangt met alles samen en wijsheid is ver te zoeken. Wat ik zie is versplintering en fragmentatie en een middelpuntvliedende kracht waarin de wereld terecht dreigt te komen of al is…..

Waar behoefte aan is is wijsheid en humaniteit bij wereldleiders, maar dat komt zelden voor.

In 1992 schreef ik dit toen er bij de meeste mensen euforie was over de val van de Berlijnse Muur en het communisme:

“Francis Fukuyama, met zijn door velen geprezen constatering van het Einde van de Geschiedenis, waarbij hij stelt dat het liberalisme de enig overgebleven ideologie is, heeft daarom geen gelijk.”  

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken.”

“…..vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk.” 

Afkomstig uit het artikel ‘De geschiedenis herhaalt zich’, zie zijbalk rechts. Niemand wilde het toen lezen in de euforie na de val van de Muur, maar ik studeerde geschiedenis en las de filosofen!

Update 25.09.2017

De verkiezingen zijn geweest, Merkel (CDU) verloor, de SPD verloor (samen de regeringscoalitie met ook CSU), Die Linke, de Groenen en de rechtse AfD wonnen. Enkele gedachten:

 • Dat zal zal nog een heel karwei worden om 90 Kamerleden in het Duitse parlement te volgen op hun uitspraken. De voorzitter van die nieuwe partij AfD zei vorige week dat Duitsland trots mag zijn op de prestaties van de gewone soldaten in WO1 en WO2. De man heeft duidelijk geschiedenisles nodig.
 • Het vreemdste commentaar is toch wel dat men zegt dat Duitsland nu een ‘gewoon Europees land’ is met een rechtse partij.
 • De SPD heeft de PvdA nagedaan, een liberale koers gaan varen en de achterban in de steek laten.
 • Ze krijgen nu net zo’n kabinetsformatie als in Nederland, er is geen makkelijke coalitie te vormen.
 • 12 jaar regeren (Merkel) en nog 4 jaar doorgaan is helemaal niet gezond in een democratie.

Update 20.11.2017

Ze krijgen nu net zo’n kabinetsformatie als in Nederland, er is geen makkelijke coalitie te vormen’ (Zie boven). Er is geen regering te vormen in Duitsland, waarschijnlijk komen er nieuwe verkiezingen. De liberalen stopten met de formatie. De voorman van de liberalen (FDP, Christian Lindner, de VVD van Duitsland) is een gewiekste politicus. Ze waren 4 jaar niet vertegenwoordigd in het parlement.

Update 18.08.2019

Inmiddels is Duitsland ook een gepolariseerd land (net zo als heel Europa) en is de rechtse partij AfD groot geworden. In voormalig Oost-Duitsland komen verkiezingen (bij de Europese verkiezingen werd de AfD de grootste) en men vreest onregeerbaarheid. De mensen zijn 30 jaar na de val van de Muur ontevreden en bang voor de toekomst, velen zijn weggetrokken naar het westen. Zoals elders al eens gezegd neigen mensen die sociaal-economisch onder druk staan, ‘lagere’ klasse en de middenklasse, naar rechts en niet naar links. Een historisch gegeven. Bondskanselier mevrouw Merkel regeert sinds 2005, dus 14 jaar, en gaat door tot 2021, ongezond lang voor een democratie.

De rechtszaken over het moedwillig auto’s bij controle minder milieubelastend maken door sjoemelsoftware (kwam in 2015 uit) lopen nog steeds, er zijn zelfs verantwoordelijken veroordeeld. De auto-industrie maakte ook kartelafspraken. Er is een innige band tussen politiek en industrie, dat is de economisch-politieke elite die we in Nederland ook hebben.

Update 20.02.2020 ((8 jaar later)

Een aanslag uit rechts-extremistische hoek, 9 doden. De eerste beschrijving van de dader laten een gek zien die een wapenvergunning had. Zoals boven beschreven is (ook) Duitsland een gepolariseerd land. Mijn analyse is nog steeds dat het zogenoemde ‘populisme’ na een aantal jaren een verbinding aangaat met rechts-extremisme, er ontstaat een giftig en gevaarlijk mengsel waarbinnen geweld en extremistische standpunten gaan woekeren, ook binnen de partij AfD. De politiek-economische elite heeft het populisme laten begaan omdat ze de oorzaken niet willen aanpakken: armoede (ouderen aan de onderkant van de maatschappij zijn vaak arm), werkeloosheid (goedkope en makkelijk inzetbare MOE-landers zorgen voor verdringing), woningnood (Duitsland kent extreme huurstijgingen). In een land met een geschiedenis van rechts-extremisme dat tot oorlog heeft geleid is de toekomst niet zo mooi als men het huidige klimaat ziet.

Update 25.09.2021 (9 jaar later)

Verkiezingen in Duitsland, Angela Merkel kan niet meer herkozen worden. Ook Duitsland is een gepolariseerd land net zo als Nederland. Het valt vaak op dat er in Duitsland dezelfde problemen als in Nederland zijn: woningnood, armoede, grote sociale verschillen, polarisatie en versplintering (door de kiesdrempel niet in het parlement zoals in Nederland met nu 19 fracties). De kandidaten voor opvolging van Merkel ( boekhouders van CDU en SPD) kennen 1 positieve: Annalena Baerbock (De Groenen) welbespraakt en sympathiek (hoewel ze haar cv zelf wat opwaardeerde). Liberaal Christiaan Lindner (zie boven) is de mogelijke verassing, hij valt op door welbespraaktheid, onverstoorbaarheid, een zeker charisma….en heeft zich tussen alle partijen in gepositioneerd. (Voorspelling).

Men verwacht het niet, maar enkele directeuren uit de auto-industrie die verantwoordelijk zijn voor sjoemelsoftware krijgen gevangenisstraf (zie boven), ze zijn er nu nog mee bezig.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
Geplaatst in economie, journalistiek, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Migratie/Immigratie

(Geschreven in 2013) (Met Updates 2021)

(Voorheen Dossier Bulgaren, Roemenen en Polen).

De grote lijnen worden vergeten in het debat over het toelaten van de Bulgaren en Roemenen per 1 januari 2014. Tegenstanders worden xenofoob genoemd. Het gaat echter om grote demografische processen van emigratie en immigratie waarvan de gevolgen door de op korte termijn denkende overheid en de opeenvolgende regeringen worden genegeerd.

In de jaren 1950 werden mensen door de Nederlandse overheid gestimuleerd om te gaan emigreren (Nederland was te vol met 10 miljoen inwoners, nu 16 miljoen), velen gingen naar Canada en Australië (500.000 mensen vertrokken). 10 jaar later werden de eerste gastarbeiders door de werkgevers en de overheid uit Turkije en Marokko uitgenodigd om het vuile werk te komen doen (voor een laag loon) en in de fabrieken te werken. Na de Tweede Wereldoorlog was er lange tijd een zogenoemde geleide loonpolitiek, de naoorlogse opbouw kon geen arbeidsconflicten hebben een daarom bepaalde de overheid of loonstijging mocht. Begin jaren 1960 werden de nadelen zichtbaar en kwam er een inhaalslag door een loongolf.

Men dacht dat de gastarbeiders wel terug zouden gaan, het menselijke aspect vergetend, namelijk dat ze hier zouden aarden en de gezinshereniging kwam op gang. Met de problemen (naast de voordelen) zitten we sindsdien en vandaag nog steeds. Janmaat, Fortuyn, Verdonk en Wilders hebben de problemen, die nooit benoemd mochten worden, want de multiculturele samenleving kende louter zegeningen, opgepakt en de kiezersaantallen laten zien dat veel mensen het met hen eens zijn. (Wilders’ PVV is virtueel de grootste politieke partij van Nederland in de peilingen, september 2013). In 2007 kwamen de eerste Polen, men dacht dat het er maar een paar duizend zouden zijn, het werden er 100.000 (of meer, men weet het niet) en ze blijven, ook als er geen werk meer is. Ze wonen in caravans of met velen in een woonhuis van een huisjesmelker en worden vaak onderbetaald (illegale uitzendbureaus en schijncontracten zijn jarenlang niet tegengegaan). Nu komen de Bulgaren en Roemenen de Polen aflossen.

Conclusie: handelsland de ‘BV Nederland’ heeft een zucht naar goedkope en makkelijk inzetbare werkers, maar de negatieve gevolgen worden genegeerd en ontkend.

We moeten hier het minimumloon verhogen zodat Nederlanders het werk kunnen doen waar ze zogenaamd niemand voor kunnen krijgen behalve Polen, Bulgaren en Roemenen die huis en haard verlaten om in een ander land met 8 mensen in een huis te wonen (of in een caravan) en onder het minimumloon werken. Echt kapitalisme is werk dat niemand wil doen beter betalen en niet goedkope werkers importeren en de negatieve gevolgen afwentelen op de samenleving.

In 2007 toen de eerste Polen kwamen zei ik: Een ezel in het gemeen stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, de Nederlandse overheid wel.

Op Wikipedia staat een overzicht: http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie_in_Nederland

Update 02.02.2016 (3 jaar later)

Er rijden steeds meer chauffeurs uit de Midden en Oost-Europese landen (de MOE landen genoemd) in het vrachtvervoer in Nederland. Zij doen dit voor de salarissen die in die landen normaal zijn, dus veel lager dan de Nederlandse salarissen, waarschijnlijk houden ze zich ook niet aan de rijtijden die in Nederland verplicht zijn en krijgen ze geen arbeidsvoorwaarden die hier normaal zijn. Nederlandse chauffeurs zijn werkeloos. Dit is wat de verantwoordelijken bedoeld hebben met het vrije verkeer van goederen en personen in de Europese Unie: goedkope werknemers voor het bedrijfsleven.

Update 28.06.2016

Vandaag in het nieuws: veel Poolse werkers worden uitgebuit door illegale uitzendbureaus. Er is nauwelijks controle op uitzendbureau’s. Ze zijn als paddenstoelen uit de grond gekomen, want blijkbaar is het heel makkelijk om een uitzendbureau te beginnen.

Een referendum in Engeland heeft tot gevolg dat ze uit de EU gaan. In Engeland speelt dezelfde problematiek als in Nederland. Polen werken massaal voor een lager loon. Het belangrijkste argument van de Brexetiers was het beperken van de immigratie, vluchtelingen en arbeidsmigranten. In Engeland werken een half miljoen Polen voor een lager loon dan een Engelse werker, maar ze verdienen veel meer dan in het thuisland. Zoals boven reeds gezegd, dit is opzettelijk door de EU gedaan door het vrije reizen binnen de EU met het Schengenverdrag. Een van de vele fouten van dit megalomane project.

De andere fouten zijn het ontbreken van grensbewaking van de EU. Iedereen die voet aan wal zet in Italië of Griekenland of waar dan ook kan zonder enige controle de hele EU in. Daarom is er bij Calais in Frankrijk al 10 jaar een kamp van duizenden migranten die naar Engeland willen (dit is de andere reden voor de Brexeteers, ze kunnen nu hun grenzen weer controleren en mensen tegenhouden).

Derde fout is het toelaten van Griekenland in de Euro. Ik heb dit uitgebreid beschreven in Dossier Griekenland.

Maar er zijn tal van fouten van de EU, onnoembaar veel.

Update 19.11.2016

Treffend nieuws: Poolse werkers in het Westland komen niet meer naar Nederland, de sector vreest een tekort aan arbeidskrachten. Wat zijn de feiten: er wordt voor 7 miljard euro geëxporteerd aan tuinbouwproducten. Sinds er in Duitsland een minimumloon is dat hoger is dan in Nederland gaan de Polen liever daarnaartoe. In Polen zijn de lonen ook gestegen. Dat er hier misschien ook meer loon moet worden betaald is niet eens een vraag, men wil goedkope werkers (zie boven).

Update 10.01.2017 (4 jaar later)

Minister Asscher wil tegengaan dat er concurrentie binnen de EU plaatsvindt op loon. Dit om de MOE-landers hetzelfde te laten verdienen en niet goedkoper te laten werken dan werkers uit de  landen zelf. Zelden was het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’ zo van toepassing als op deze minister. Hij gaat nu zijn eigen beleid bestrijden. Tevens is concurrentie op loon al 10 JAAR aan de gang. Tevens had een sociaal Europa in 1992 het uitgangspunt moeten zijn van de EU. Domheid, naïviteit en slechtheid strijden hier om de voorrang. (Ja, slechtheid, want goedkope werkers was de bedoeling van het vrije verkeer van personen mogelijk gemaakt door het verdrag van Schengen, niemand, ook de PvdA niet, heeft hier iets tegen gedaan).

Overigens ziet de Poolse regering al die honderdduizenden landslieden die in West-Europa aan het werk zijn als verdienmodel voor de eigen economie, want veel geld komt zo het land binnen. Al deze landen houden andere regels binnen de EU daarom tegen. Dat werd laatst duidelijk.

Update 02.03.2017

De vakbond FNV voert actie tegen de goedkope chauffeurs in het vrachtvervoer, Nederlandse werkers zijn ontslagen MOE-landers doen het werk. Ze zijn 2 maanden van huis, ‘wonen’ in de vrachtwagen en verdienen ca 400 euro per maand. Ze koken staand buiten de vrachtwagen op een campinggastoestel.

Update 07.05.2017

In de Volkskrant van 06.05.2017 een goed interview met David Goodhart over de Brexit en Europa. Is ook toepasbaar op Frankrijk, Duitsland etc. “De progressieve individualisten in Londen en andere steden hebben hun wereldbeeld proberen op te leggen aan de rest van het land”. “Het streven om elke EU-burger gelijke rechten te geven is nooit populair geweest. Iemand die hier geboren en getogen is moest opeens concurreren met nieuwkomers, bijvoorbeeld als het gaat om sociale huisvesting en op de arbeidsmarkt”. Hij ziet twee groepen: de kosmopolieten die overal kunnen werken en van de globalisering hebben geprofiteerd en mensen uit de oude industriesteden die nergens heen kunnen en werk moeten vinden waar ze wonen.

Zelf ga ik nog een stapje verder. Het door Schengen toegestane vrije verkeer van mensen, goederen en diensten is doelbewust gedaan om goedkope werkers uit de MOE-landen te laten komen en in de West-Europese bouw, transport, industrie en tuinbouw te laten werken en past in de lijn van het hiernaartoe halen van gastarbeiders in de jaren 1960. Als je vrij verkeer van mensen toestaat in 1 Europa met grote loonverschillen en je begrijpt niet dat mensen dan daarnaartoe gaan waar ze het meeste kunnen verdienen ben je naïef of dom. 20 jaar later blijkt de fout en komt de rekening en dat is het ‘populisme’, Brexit, Le Pen, AfD etc.

Update 15.07.2017

Hier gaat het om:

http://nos.nl/artikel/2183256-nederlandse-truckers-boos-om-nieuwe-voorstellen-wegvervoer.html

Uitzendbureau’s krijgen 1,3 miljoen aan boete opgelegd vanwege uitbuiting van werkers, vooral Polen:

http://nos.nl/artikel/2182752-uitzendbureaus-voor-ruim-1-miljoen-beboet-vooral-polen-onderbetaald.html

In Engeland is men bezorgd dat er door de Brexit geen werkers (afkomstig uit MOE-landen) meer zijn om de aardbeien te plukken die met tennistoernooi Wimbledon worden gegeten.

Er is een nieuwe partij bijgekomen die ook een reactie is op het immigratie ‘beleid’ van de afgelopen decennia (zie boven): Forum voor Democratie met de frontman Thierry Baudet. Zijn partij groeit als kool.

Mijn analyse dat de EU, 20 jaar geleden al, doelbewust voor goedkope werkers heeft gekozen blijft staan. Met moet het kapitalisme kennen om te zien waarom beslissingen genomen zijn en worden. 

Lees ook Dossier Vluchtelingen (rechts in Artikelen).

Update 26.08.2017

Het duurt soms een paar jaar, of langer, voordat ik mijn analyse bevestigd zie. Vandaag in de Volkskrant uit onverwachte hoek de kijk van de Franse president Macron op dit onderwerp. Hij wil wat tegen de goedkope werkers uit Oost-Europa doen. Bij een Europese top in oktober moeten er afspraken gemaakt worden. De huidige gang van zaken noemt hij: “een verraad aan de Europese geest dat het populisme in de kaart speelt”. Burgers op het hele continent willen zich “bevrijden van de krachten van de globalisering”. Hij ziet in dat die goedkope Polen en Roemenen niet goed zijn en hij legt het verband tussen de Brexit en deze problematiek. Polen wil er niet aan meewerken, want goedkope werkers zien ze als verdienmodel (zie boven). De verantwoordelijken begrijpen het wel, maar handelen er niet naar.

Update 24.10.2017

Een sociaal Europa had 25 jaar geleden het uitgangspunt moeten zijn van de EU, maar was het niet. Dat is wat ík zeg.

Na 10 jaar heeft de EU besloten dat werkers in de hele EU het CAO loon van de sector moeten krijgen waar ze werken. Werkgevers hebben 10 jaar goedkope werkers gehad en zullen dat ook hebben tot 2021, want de nieuwe richtlijn gaat pas over 4 jaar in. Ze hebben er 12 uur over vergaderd. De transportsector is uitgezonderd, dit zijn die goedkope Roemenen die door heel Europa rijden en naast de vrachtwagen kamperen. Maar de werkers kunnen wel eerst 1.5 jaar goedkoop werken, daarna mogen ze weer in een ander Europees land gaan werken. Nou, dan krijg je extra dus extra arbeidsmigratie. Polen en Hongarije zijn tegen. Er moet nog over gestemd worden.

Ja, ja, je moeten weten hoe het kapitalisme werkt om dit te begrijpen. Water stroomt altijd naar het laagste punt, binnen het kapitalisme wordt daar geproduceerd waar de arbeidskosten het laagst zijn. De oude marxistische analyse die nog steeds geldt.

Het bericht op de website van de NOS.

Update 13.03.2018 (5 jaar na het eerste bericht) 

Na 10 jaar arbeidsmigratie binnen de EU (die mogelijk gemaakt werd door Schengen), gaat de EU iets doen tegen de misstanden (zie boven vanaf 2013). Er komt volgend jaar een Europese Arbeidsautoriteit die samen met nationale arbeidsinspecties gaat controleren op schijnconstructies in de bouw en de transportsector en dergelijke.

Vorig jaar november schaarden alle Europese regeringsleiders zich achter de ‘sociale pijler’, twintig uitgangspunten voor een socialer Europa want ze zijn door de Brexit bang geworden voor de burger maar ook voor werkgevers, want die zijn bang voor tekorten aan werknemers. Zal vooral dit laatste wel zijn.

Zoals al vaker gezegd is wantrouwen tegen alles wat de EU doet gerechtvaardigd. Europese commissievoorzitter hr Juncker behoort tot de slechtste politici die er zijn, dit is die echt Europese elite die de macht heeft en elkaar de hand boven het hoofd houdt (net als zijn voorganger Barroso (lobbyde voor een grote bank). Ze ontmoeten elkaar in hun kleine kasteeltjes in de Luxemburgse Ardennen en in de rijke buitenwijken van Brussel. Hun luxe auto’s met chauffeur zoeven over de Europese snelwegen van Brussel naar Straatsburg en terug. Juncker dacht even zijn medewerker op een hoge post te kunnen benoemen, maar dat is nu in onderzoek.

Er is op de publieke omroep MAX een interessante serie over de emigratie van Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog. (zie boven). Mensen gingen naar Canada, Australië, de VS en Nieuw-Zeeland. Wat vooral mooi is zijn de persoonlijke verhalen van mensen die vertrokken en hun ervaringen. Titel van de serie: Vaarwel Nederland (terug te zien op de website van MAX).

Update 03.04.2018

Verschillende steden hebben genoeg van de MOE-landers, de Polen en Roemenen. Soms wonen er 8 tot soms zelfs 12 personen in 1 huis, een hele staat vol. Er schijnen in totaal 400.000 MOE-landers in Nederland te werken. Werkgevers kopen huizen op, de woningnood neemt hierdoor toe.

Update 10.09.2018

Er wordt op grootschalige wijze fraude gepleegd door Polen die in Polen verblijven en werken en in Nederland een uitkering hebben. Dit is 5 jaar na de fraude van Bulgaren. Ze, de verantwoordelijken, hebben niet genoeg deskundigheid om de zaken goed te regelen.

Maar ook moet gezegd worden dat de Polen harde werkers zijn, de land- en tuinbouwsector heeft een enorme productiviteit. Nederland is de 2e exporteur van landbouwproducten na de VS. Er werd in 2017 voor 92 miljard euro geëxporteerd. Dat is ongelofelijk. Mede te danken aan al de MOE landers, maar dat neemt niet weg dat er grote problemen zijn. Ook de gastarbeiders waren in het begin harde werkers, de eerste generatie is nu gepensioneerd.

Update 11.09.2018 (5 jaar na eerste bericht)

Er komt een konijn uit een hoge hoed. We weten vaak slechts een deel van het verhaal. Vandaag in de Volkskrant een artikel over hoe uitzendbureau’s ervoor zorgen dat de Poolse werkers zo goedkoop mogelijk blijven voor de werkgevers. Onderdeel hiervan is ze een paar maanden in de WW te ‘stallen’ en dan weer opnieuw in te huren. Er wordt opgeroepen iets aan de uitzendbranche te doen, ik zeg dit al 10 jaar toen de eerste Poolse werkers in Nederland kwamen werken (uit eigen ervaring).

Los hiervan, de uitzendbranche is een verderfelijk fenomeen dat (hoofdzakelijk) in het voordeel van werkgevers is. Het trieste is dat we in de kritiekloze samenleving dit als de normale gang van zaken zijn gaan zien. (Ik heb hier speciale aandacht aan besteed in mijn partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij, zie onder Artikelen rechts).

Lees ook het andere dossier: Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates)

Update 25.09.2018

Op de een of andere manier is het ineens actueel dat Nederland misschien wel te vol is. Ook deze discussie volg ik al 30 jaar. In de jaren 1980/1990 was er een politicus met de naam Hans Janmaat, een ietwat verkreukelde figuur met rechts-racistische opvattingen, een partij (Centrum Democraten) en een achterban. Hij zei altijd: Nederland is vol en vol = vol, maar hij bedoelde dat hij tegen immigratie van buitenlanders was. Dit mocht niet gezegd worden en hij kreeg vele rechtszaken tegen zich aangespannen. Hoewel zijn opvattingen afkeurenswaardig waren is mijn analyse toch dat er heel verkrampt op hem gereageerd is. In de eerste plaats door linkse groeperingen. Bij een aanslag op een hotel waar zijn partij vergaderde werd zijn secretaresse (en zijn latere vrouw) zo verwond dat ze een been moest missen en in een rolstoel terechtkwam. Mijn analyse is dat er toen een stolp om iedere discussie over de multiculturele samenleving én over bevolkingsdichtheid is komen te staan. Er over praten was taboe. De multiculturele samenleving mocht niet bekritiseerd worden en kende louter zegeningen. Nederland was met 14 miljoen inwoners (nu ruim 17 miljoen) niet vol en er mocht niet over gepraat worden. Er was een beweging onder de naam Club van 10 miljoen die pleitte voor minder bevolkingsgroei maar ze werden niet serieus genomen. Dit soort taboes zijn niet goed voor een maatschappij. Ruim 10 jaar later was de opkomst van Pim Fortuyn die in de oude wijken van Rotterdam grote aanhang kreeg. Daarna Bolkestein, Verdonk, Wilders en Baudet. Veel uitspraken van Janmaat zijn erg mild in vergelijking met wat Wilders en anderen de laatste 10 jaar hebben gezegd…..

Misschien kom ik hier nog op terug.

Update 30.03.2019 (6 jaar later)

De absurditeiten gaan onverdroten verder:

 • Poolse werkers krijgen na het einde van hun contract WW, gaan naar hun thuisland en zijn verplicht daar werk te zoeken, maar controle is er niet. De WW is hoger dan het loon dat ze kunnen verdienen en ze werken dus niet. TV programma Nieuwsuur zocht het uit en er is brede verontwaardiging over deze gang van zaken. Veel mensen leggen de link met de strenge controles op henzelf als ze een uitkering hebben.
 • De WW duur wil de EU van 3 naar 6 maanden brengen.
 • In de Volkskrant een artikel. Roemenië is voorzitter van de EU en is samen met Polen voorstander van de langere WW periode, in Nederland wordt dit WW-export genoemd en is tegen, maar tegenhouden is moeilijk.
 • Poolse werkers werken via dubieuze constructies (via uitzendbureaus, ik schreef er boven al over) onder de CAO lonen en concurreren zo met Nederlanders (en andere Europeanen) ze zijn dus goedkoper. Vervolgens zeggen de werkgevers dat ze voor dit werk geen werkers kunnen krijgen.
 • In NRC vandaag een artikel dat Oost-Europese arbeidsmigranten worden uitgebuit. Het is verkapte slavernij en het gebeurt al meer dan 10 jaar (ik schreef er jaren geleden ook al over.

Iedereen heeft recht op 3 maanden WW na 26 weken werken binnen 36 weken (9 maanden).

Ik schreef het al eerder: Schengen met vrij verkeer van personen was van begin af (jaren 1990 al) bedoeld (EU beleid, ondersteund door VVD, CDA, PvdA, D66) om goedkope en makkelijk inzetbare werkers uit de Midden- en Oost Europese landen naar het westen te laten komen zonder aan de gevolgen te denken en is hetzelfde als het hiernaartoe halen door de overheid en de werkgevers van gastarbeiders vanaf de jaren 1960. De gevolgen en nadelen worden genegeerd en ontkend en zijn vanaf de jaren 1990 de bron voor het ‘populisme’ van Fortuyn, Verdonk, Wilders en Baudet. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker. Opvallend is dat deze analyse steeds meer wordt gezien als de realiteit.

In de Volkskrant van 28.03.2019 enkele opvallende cijfers die laten zien dat de verantwoordelijken een simpele rekensom maken: Nederland exporteerde in 2018 voor een bedrag van 92 miljard aan land- en tuinbouw producten (2e exporteur wereldwijd na de VS), dit is mede te danken aan meer dan 300 duizend MOE-landers die komen werken (ze verdienen ca het dubbele vergeleken met hun eigen land, werken hard en klagen niet), ze betalen 1 miljard aan premies en belasting, het misbruik waar het hier om gaat is 2% van het totale misbruik en kost ‘slechts’ 16 tot 30 miljoen. Ze strepen het een tegen het ander weg.

Update 12.04.2019

De Spaanse en Poolse ambassades krijgen veel klachten over uitbuiting van hun landgenoten: Volkskrant 12 april 2019

De race to the bottom is in volle gang, de Nederlandse overheid laat dit niet alleen toe, maar stimuleert dit zelfs door werkgevers oa. loonkostensubsidie te geven. 

Het gaat niet de goede kant op het wordt steeds erger.

Update 15.04.2019

De absurditeiten gaan door:

 • De MOE-landen ontvolken (mensen vertrekken om onder andere in Nederland te werken).
 • In Polen willen ze goedkope werkers uit de Filipijnen halen, dat er Oekraïners werken was al jaren geleden het geval.
 • In tv programma de Monitor (14.04.2019) een reportage over de toename van de woningnood door arbeidsmigranten. De reportage zit vol met treffende ontwikkelingen: er zijn geen woningen voor de arbeidsmigranten; buurtbewoners willen geen druk autoverkeer voor hun deur; werkgevers (tuinders) zeggen gewoon dat ze gaan sluiten als ze geen mensen mogen laten werken; er moeten flats voor MOE-landers (Polen) komen, de Polenhotels; enzovoort.

Meer is te lezen in het goede opiniestuk van Paul Scheffer in NRC, een van de weinige mensen met een consistente visie op migratie en arbeidsmigratie: Paul Scheffer in NRC

De gemeenschappelijke noemer is kapitalisme: zo goedkoop mogelijk produceren, ongeachte de gevolgen voor mens en milieu. We zijn nog niet eens begonnen met de aanpak hiervan. Ik schreef er in 1991 en 1992 al over, bijna 30 jaar geleden.

Update 14.05.2019

Bovenstaande kort samengevat in een Facebook reactie:

Het kapitalisme heeft de behoefte aan een constante instroom van makkelijk inzetbare, goedkope werkers en goedkope arbeidskrachten elders in de wereld (oa de kinderarbeid). Vanaf de jaren 1960 waren dat de gastarbeiders die na de geleide loonpolitiek na WO2 door de Nederlandse overheid en de werkgevers werden uitgenodigd hier te komen werken voor lage lonen (en het waren harde werkers). De gevolgen (druk op de woningmarkt en de lonen) werden ontkend en genegeerd. Vanaf de jaren 1980/1990 is hier het ‘populisme’ uit voortgekomen (Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet). De MOE-landers (harde werkers) zijn door EU beleid (Schengen, oa vrij verkeer van personen, diensten) naar west Europa gekomen (vanaf ca. 2004) en dit was het vooropgezette doel, want met zeer grote loonverschillen binnen de EU kan iedereen wel nagaan dat mensen uit landen met lage lonen naar landen waar ze 3x zoveel kunnen verdienen toegaan en niet andersom.

Ook in deze tijd is druk op de lonen en de huizenmarkt ontstaan voor autochtonen en wordt dit genegeerd en ontkend. Het wonen onder slechte omstandigheden, huisjesmelkers en dubieuze uitzendbureaus (controle is er nauwelijks) hebben de MOE-landers maar te accepteren. Tevens is er het uitkeringsmisbruik waar Nieuwsuur over berichtte. Nederland is 2e exporteur van land- en tuinbouwproducten na de VS (92 miljard euro), dit hebben we dus mede te danken aan die 800.000 arbeidsmigranten. Misschien is het beter autochtonen wat meer te betalen zodat we niet telkens mensen uit andere landen moeten uitnodigen.

Update 25.01.2020 (7 jaar later)

Goed artikel van Paul Scheffer in NRC vandaag en in de Volkskrant korte analyses van ‘het multiculturele drama’ uit 2000, 20 jaar later.

Wat we zien is dat men het woord ‘kapitalisme‘ niet meer durft te gebruiken, en niet alleen in dit debat maar overal. Het hier uitnodigen van goedkope gastarbeiders vanaf de jaren 1960 en gastarbeiders uit de MOE landen (door EU en Schengen) in de jaren 2000 heeft voor veel welvaart gezorgd, maar de samenleving structureel onder druk gezet. De verantwoordelijken profiteerden het meest, de sociaal economische gevolgen kwamen bij anderen terecht: druk op de lonen, toenemende woningnood. Ook de jaren 1990 (‘Paars’) met de PvdA (Wim Kok) en de VVD (Gerrit Zalm) (en iemand van D66), toen er een aantal jaren achtereen gemiddeld 50 duizend mensen het land binnen kwamen terwijl de asielprocedures niet deugden, hebben voor structurele problemen gezorgd, ik schreef er boven over. Hier is het ‘populisme’ ontstaan (Pim Fortuyn) (hoewel de oorsprong al in de jaren 1980 ligt met Hans Janmaat).

Lees hier ook Dossier Vluchtelingen (Met Updates)

Het kapitalisme kraakt en piept in haar voegen, wanhopig vechten de economisch-politieke elites wereldwijd om hun bevoorrechte posities te behouden (met belastingontduiking), maar zij zullen ingehaald worden door de tijd. 2000 mensen bezitten evenveel kapitaal als 60% van de wereldbevolking, 4,6 miljard mensen (cijfers van Oxfam/Novib). De schuldenberg is nog nooit zo hoog geweest in de menselijke geschiedenis, ecologische rampen zijn nu al gaande (verandering van klimaatzones, extreme droogte, bosbranden enzovoort). Onbeheersbare migratiestromen zijn gaande en zullen toenemen). De roep om de sterke man is al een paar jaar gaande: O Heer geef ons iemand die leidt, die zegt wat we in godsnaam moeten doen…..

Wee ons…

Update 31.10.2020 (7 jaar later)

Uitkomst van een onderzoek naar uitzendbureaus en arbeidsmigranten. Ik schreef er 7 JAAR geleden al over.

Enkele opvallende zaken:

 • Arbeidsmigranten wordt uitgebuit, met name door uitzendbureaus.
 • Ze hebben een afhankelijke positie.
 • Door huisvesting en zorg  en werk bij de uitzendorganisatie te hebben, kunnen ze geen kant op, dit moet nu losgekoppeld worden.
 • De afschaffing van de vergunningplicht in 1998, waarna zelfregulering alles zou regelen, heeft niet gewerkt. (Zelfregulatie is een liberale aanpak om niets te hoeven veranderen).
 • Er zijn 14.000 uitzendbureaus. Ze moeten allemaal een certificaat halen.
 • Inleners (die gebruik maken van de werkers) kunnen een boete krijgen van 8.000 euro per werknemer als ze in zee gaan met een uitzendbureau zonder.
 •  Uitzendbazen kunnen een bestuursverbod krijgen als ze de fout ingaan.
 • Een arbeidsmigrant moet minstens twee maanden werkgarantie hebben bij aankomst in Nederland.
 • Er zijn 500.000 arbeidsmigranten.

Jaren geleden zei ik voor de grap dat je beter zelf een uitzendbureau kunt beginnen dan ervoor werken. De reden was dat je iedere week wel een auto ziet rijden met een onbekend logo van een uitzendbureau. Het is natuurlijk ook heerlijk om een paar mensen in Zuid Europa, Midden Europa,  over te halen om voor jou te komen werken. Een van de rijkste mensen van Nederland is de oprichter van het bekende uitzendbureau. Helaas zal er niets veranderen, want de gevestigde partijen willen alles zo houden. Bovendien zal de Coronacrisis tot een diepe economische crisis leiden, overal zal worden bezuinigd, op de werknemers als eerst. Tevens staat de partij die 10 jaar beleid gemaakt heeft op winst, de VVD, ze worden zelfs weer de grootste….

Update 16.12.2020

‘Helaas zal er niets veranderen, want de gevestigde partijen willen alles zo houden‘, zie boven. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) wil niets met de conclusies van het rapport gaan doen. Waarvan akte.

Een nieuw rapport van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) met een bevolkingsprognose met verontrustende cijfers.

>Het bureau schat dat Nederland in 2063 zo’n 20 miljoen inwoners telt, ruim 2,5 miljoen meer dan de huidige 17,4 miljoen.

>Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal toenemen. Eind dit jaar heeft 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. In 2070 is dit naar verwachting 42 procent.

Nederland is vol en wordt steeds voller, je ziet het in het landschap vanuit auto of trein: overal wordt gebouwd. Vooral de zogenoemde ‘verdozing’ gigantische hallen in de weilanden (vaak distributiecentra). Nederland is een van de dichts bevolkte landen in de wereld. Door het tegenstrijdige beleid van de opeenvolgende regeringen is de stikstofcrisis in de landbouw ontstaan die conflicteert met woningbouw. Hierdoor is de woningnood zo toegenomen, dat noemt met nu de wooncrisis. De op een na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld zijn (na de VS, een heel groot land) en tegelijk huizen bouwen gaat niet samen. Het gaat niet samen.

Ik schreef er al eerder over dat het toelaten van gastarbeiders (ook in andere landen zoals Duitsland) vanaf de jaren 1960 een groot demografisch experiment was. Ook de open grenzen binnen de EU met als doel arbeidsmigratie door de loonkostenverschillen met Midden en Oost Europa is zo te zien. Er zijn maar weinig mensen, met echte, neutrale analyses, want dit wordt vanaf de jaren 1980 in rechtse hoek geduwd, daarom is de polarisatie zo sterk toegenomen.

Misschien wordt dit bericht aangevuld.

Update 21.05.2021

De verkiezingen zijn geweest, een regering is er nog niet. ‘Nederland is een onregeerbaar land’, ‘het is een democratie in crisis’, ik schreef het in 2015 in De Boze Burger en het ‘populisme’. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels (gekozen door de kiezer) die direct niet mee doen, versplintering met 18 partijen, ‘ze’ weten niet meer hoe het verder moet.

Men wil iets tegen de wildgroei van uitzendbureaus gaan doen. Het is gebleken dat in de jaren 1990 de regels voor een uitzendbureau zijn versoepeld (moeten dus Kok en Zalm geweest zijn), ga ik nog eens uitzoeken. Ik zeg dat dit opzettelijk gedaan is, net als de open grenzen in de EU met enorme loonverschillen waardoor de goedkope MOE landers hiernaartoe zijn gekomen (zie boven).

Een typerend voorbeeld uit de Volkskrant:

Dit is het ‘fantastische land’ van MP Rutte (10 jaar beleid) en VVD/CDA/PvdA/D66: 7 Roemenen werd door uitzendbureau het paspoort afgepakt, moesten eerst reiskosten terugbetalen, verdienden 5 euro per uur ipv beloofde 10, woonden in met 7 mensen in 1 kamer ipv beloofde woonhuis. Na klagen werd sleutel afgepakt en sliepen ze 1 nacht buiten en gingen naar de politie. Knokploeg van uitzendbureau stond op wacht tot ze terug zouden komen. Inspectie haalde de paspoorten en ze gingen terug naar Roemenië zonder gewerkt te hebben. Dit verhaal staat in Trouw (12.05) en is van Marc Kuipers inspectie SWZ. Hij zegt: Nederland is kampioen schimmige constructies. Accountants verzinnen nieuwe constructies. Ook is NL kampioen flexwerk.

Update 26.09.2021

In Engeland hebben de schappen in de supermarkt lege vakken en is er benzinetekort door het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs die door de Brexit zijn vertrokken. Mensen staan scheldend voor de bezinepomp. Er zijn 100.000 mensen nodig.

Kapitalisme heeft de behoefte aan een constante instroom van goedkope werkers (zie boven), de EU heeft er door Schengen (vrij verkeer van personen) voor gezorgd, goedkope werkers werden uit heel Oost-Europa naar West-Europa gehaald. De nadelen zijn nu zichtbaar. (Misschien wordt nog uitgewerkt).

Update 25.11.2021

In NRC van 24 november in een Commentaar (pag. 17) is te lezen dat er dit jaar 1 onderzoek is geweest naar de uitbuiting van arbeidsmigranten. Dit Dossier begon 8 jaar geleden, mijn analyse is dat de overheid dit bewust niet aanpakt omdat goedkope werkers een verdienmodel zijn voor de economie: bedrijven maken winsten en betalen (normaal gesproken) belasting en dragen bij aan het BNP. Hetzelfde speelt bij PostNL waarover ik in 2017 schreef: Post

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit artikel is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Prinsjesdag

(Geschreven in 2018) (Met Update 2021)

Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

De meeste mensen beseffen het niet, maar de gevestigde partijen regeren al meer dan 40 jaar Nederland: VVD, CDA, D66, PvdA. 8 jaar Rutte, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm, 12 jaar Lubbers, 5 jaar Van Agt. Anderen noemen dit een partijkartel. Iedere nieuwkomer wordt tegengewerkt en afgestraft: Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet. Maar ook de SP is doelbewust klein gehouden. Het stemt toch tot nadenken wat hier aan de hand is. 

Al de genoemde onderwerpen komen aan bod in de diverse Dossiers.

Bij het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij heb ik korte karakteristieken geschreven over al de partijen: Humanistisch Sociale Partij

Update 19.09.2018

Ze noemen het traditie, maar Prinsjesdag met de rijtoer, de Glazen Koets en het voorlezen van de Troonrede komt in 2018 archaïsch en 19e eeuws over. 

Update 13.09.2019

Enkele feiten uit het afgelopen jaar voorafgaande aan Prinsjesdag 2019:

 • De koopkracht is bij bijna de helft van de mensen in 2017 en 2018 gedaald (cijfers CBS). Toch wordt in de Troonrede ieder jaar gezegd dat iedereen erop vooruit gaat. De Prinsjesdag stukken zijn vandaag uitgelekt (zoals ieder jaar) en ook nu gaat gezegd worden dat iedereen erop vooruitgaat.
 • Het aantal daklozen is toegenomen, het zijn er ongeveer 30.000. Zie Dossier VVD (Met Updates)
 • Een kwart van de huurders heeft betalingsproblemen.
 • De woningnood is toegenomen, er zijn 300.000 woningen tekort, men spreekt nu van een wooncrisis. Jongeren kunnen geen huis huren en geen huis kopen.
 • Flexwerk is de norm geworden, zekerheden zijn er niet meer. Tijdelijke arbeidscontracten zijn normaal. Zie De Boze Burger en het ‘populisme’ (Met Updates)
 • Er is stille armoede.
 • De stikstofcrisis laat zien dat de verantwoordelijken niet meer weten waar ze mee bezig zijn, alle problemen komen hier samen. Zie Stikstof
 • Binnen het islamitisch onderwijs en op Koranscholen leren kinderen dat westerse waarden niet goed zijn. Een jongen en een meisje mogen elkaar niet aankijken in 2019.
 • Er is een dramatisch lerarentekort, lees meer hierover: Kenniseconomie en onderwijs
 • Enzovoort.

Update 19.01.2021

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

Regering afgetreden, 30.000 gezinnen vanaf 2012 stelselmatig onterecht als fraudeur aangepakt en tot wanhoop en armoede gedreven. Diepe onvrede en wantrouwen van grote delen van de bevolking tegenover de staat en de media. Virusontkenners, klimaatverandering ontkenners, gelovers in duistere complotten enzovoort.

Kijken we naar een langzame implosie van maatschappij en democratie aangestoken door een pandemie. Niet alleen in Nederland, maar overal…

In het artikel over Nietzsche deed ik een poging een diepere verklaring voor de onvrede van de westerse mens te vinden. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Update 22.09.2021

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

Prinsjesdag van dit jaar laat een droef stemmend beeld zien van een maatschappij in verwarring. Meerdere crises, politieke verdeeldheid en versplintering……

Het huis staat in brand, de brandweer is aan het overleggen wat ze zullen gaan doen. (C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Boze Burger en het ‘populisme’

(Geschreven in 2016). (Met Updates 2021, 5 jaar later)

Schokkend bericht in de Volkskrant van 22.11.2016. De Nederlandsche Bank (DNB), die toch niet bekend staat als een radicaal linkse organisatie, bepleit een snelle loonsverhoging. Wat blijkt, sinds 2008 (dus al 8 jaar) is de winstgevendheid in een groot aantal bedrijfstakken toegenomen, maar de lonen niet. Wel profiteerden de aandeelhouders. De sectoren waar de lonen omhoog moeten zijn de horeca, postbodes, schoonmakers, het binnenlands vervoer (chauffeurs), de bouw en de handel. (Overigens pleiten ze voor hogere lonen niet om de mensen een plezier te doen, maar voor de economie al geheel, dus consumeren om economische groei te stimuleren).

In een ander bericht schreef ik al eerder dat de toestand in Nederland dramatisch is: verregaande polarisatie van de bevolking, versplintering van de politiek (afsplitsingen van parlementariërs die een eigen partij of beweging beginnen). Verruwing van de omgangsvormen en het taalgebruik in de politiek en daarbuiten, vooral in de zogenaamd ‘sociale media’. Openlijke discriminatie en racisme (geculmineerd in de ‘Zwarte Pieten discussie’). Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie). We zien de klassieke links versus rechts polarisatie. Overal zien we de gevolgen van het ontketende kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme’. We zien meer armoede, meer daklozen, meer mensen in de bijstand, meer voedselbanken en grotere welvaartsverschillen (het aantal vermogenden nam tijdens de crisis toe). Individualisme en de ieder-voor-zich mentaliteit zijn de norm geworden.

Mijn inziens is vooral de sociaal-economische situatie de oorzaak van populisme, polarisatie en verrechtsing, want zoals de geschiedenis vaker heeft laten zien kiest een groot deel van de bevolking bij een crisis van het kapitalisme voor rechts en niet voor links, vooral de middenklasse liet zich in de jaren 1930 door Adolf Hitler paaien met valse beloften en een zondebok, de joden. De toenmalige elite liet het toe. Tijdens de afgelopen 8 jaar crisis zijn veel mensen ontslagen, afgeknepen en/of failliet gegaan, tijdelijke contracten en ZZP constructies zijn de norm geworden, onzekerheid is toegenomen. Er is een structurele woningnood (zie Dossier Woningnood). De ongecontroleerde instroom van vluchtelingen (ontstaan door Schengen zonder grensbewaking van de buitengrenzen van Europa) in 2015 heeft laten zien dat bestuurders hebben gefaald. Tevens heeft Schengen (vrij verkeer van personen, goederen en diensten in Europa) geleid tot goedkope werkers die autochtonen werkeloos maken (een van de redenen voor de uittreding van Groot-Brittannië, de Brexit). Griekenland in de euro is ook een grote fout geweest (zie Dossier Griekenland Dossier Griekenland (Met Updates)). De Europese Unie is een ondemocratische megalomane geldverslindende moloch geworden waar teveel fouten worden gemaakt door mensen met exorbitante salarissen, die bovendien na hun ambtstijd bij het bedrijfsleven gaan werken.

Men heeft het tegenwoordig vaak over ‘de elite’ zonder dat er een goede invulling van dit woord wordt gegeven. In Nederland, in Europa, maar eigenlijk overal, is er een economisch-politiek-financiële (en ook culturele) elite die veel macht heeft en de gang van zaken bepaald of beïnvloed. Het zijn de succesvolle ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele of informele circuits ontmoeten en vanuit een machtspositie handelen. Maar ook hoge ambtenaren zijn hierbij betrokken. Lobbyisten van het bedrijfsleven vormen een beroepsgroep, ze proberen met hun contacten economische doelen te bereiken, vooral bij de EU in Brussel. Zelfs journalisten kunnen tot de elite behoren, dit zijn de mensen die hun beroepsgroep verlaten en ineens voorlichter bij een departement worden (of parlementariër). Allemaal hebben ze hun netwerken en kennen ze de beste boekhouders/accountants die advies geven voor belastingparadijzen en het internet geeft deze mensen de mogelijkheid zeer gemakkelijk geld naar iedere denkbare plaats en naar ieder denkbaar land weg te sluizen en zo belasting te ontduiken. (wat soms in het nieuws naar boven komt door gelekte e-mails of een klokkenluider is het topje van de ijsberg). (zie artikel Het Einde van het Kapitalisme: Het Einde van het Kapitalisme).

(De culturele elite zijn de mensen die de subsidies verdelen en bepalen welk museum mag uitbreiden en welke kunstenaars geld krijgen).

Een voorbeeld: de directeur van een uitzendorganisatie komt op een verjaardagsfeestje (of op de golfbaan, de hockeyclub, de tennisvereniging) een politicus tegen. Ze praten over een verandering van het belastingstelsel en de directeur vraagt of de politicus niet iets voor hem kan doen. De politicus vraagt dan of de directeur van het uitzendbureau niet ergens een stageplaats kan regelen voor zijn dochter die studeert of een baan na haar afstuderen.

De VS is een afschrikwekkend voorbeeld van bovenstaande, de VS is een gekochte democratie. Alle congresleden zijn miljonair, lobbyen is de normale gang van zaken (de machtige wapenlobby, de militair-industrieel complex lobby, de farmaceutische industrie  etc.). De zojuist gekozen president is een zakenman met een geschat vermogen van 3 miljard. (Zie Dossier Amerika VS: Dossier Amerika (VS) (Met Updates)).

Uit het Dossier Geopolitiek (Dossier Geopolitiek (Met Updates):

Iedere maatschappij, democratie en dictatuur, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revoluties. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, ook de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering”.

Men heeft het nu over de ‘boze witte man’ die voor de verrechtsing in de politiek zou zorgen, ook in de VS met Trump (zie artikel over de VS). De beste remedie tegen de ‘boze burger’ (het is diverser dan witte mannen) is zorgen voor werkzekerheid (geen halfjaarcontracten, uitzend/payroll/ZZP constructies) tegen een redelijk loon, goede betaalbare woningen in een veilige wijk, gelijke en betaalbare onderwijskansen, goede betaalbare gezondheidszorg en het tegengaan van discriminatie (leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van ras en huidskleur). Vermindering van welvaartsverschillen. 

In Nederland staat de PVV (Partij voor de Vrijheid, een eenmanspartij zonder leden die vrijheid als uitgangspunt heeft, maar die een complete religie wil verbieden) van hr Wilders (zelfbenoemd godsdienstdeskundige en ex-VVD’er) al een paar jaar op kop in de peilingen. Hij gebruikt steeds hardere bewoordingen en heeft het over ‘schoon schip maken’. Als politici het over schoon schip maken hebben is beter te gaan opletten, dit zijn in de geschiedenis voorbodes geweest voor duistere tijden. Tevens laat zijn taalgebruik zien dat hij de democratische rechtsstaat en de rechterlijke macht in twijfel trekt. Veel politici kijken ernaar zoals een konijn ’s nachts midden op de weg in de koplampen van een aanstormende auto kijkt en niet beweegt. De verkiezingen zijn komende maart, over 3 maanden. Wilders is echter niet de oorzaak, maar het gevolg: Wilders hebben we te danken aan al die politieke partijen die sinds hr Fortuyn (en mw Verdonk) (meer dan 15 jaar lang) regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen en niet genoeg gedaan hebben om een brede en groeiende onvrede in de samenleving weg te nemen (6 jaar Rutte/Asscher, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm).

==========

Gelijk hebben met iets waar je liever geen gelijk in zou willen hebben is eigenlijk vervelend, maar de twee artikelen de ik begin jaren 1990 na de val van het communisme (1989) schreef en waar ik een balans probeerde op te maken zijn voorspellend geworden. De wereld was in hosanna stemming, het ‘Einde van de Geschiedenis‘ (het boek van Fukuyama) was bereikt met het democratisch liberaal-kapitalisme als enig overgebleven maatschappelijk model. De ‘nieuwe economie’ zou voor economische voorspoed zorgen zonder crisis. De ‘nieuwe wereldorde’ zou na de Koude Oorlog voor langdurige stabiliteit zorgen. Hoe anders is het gelopen. De wereld is meer verdeeld dan ze in lange tijd geweest is, we hebben de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 gehad (de banken stonden in 2008 op omvallen en moesten worden genationaliseerd (een uit het communisme stammende praktijk) en we zijn in een permanente economische crisis terechtgekomen waar de oude recepten van lage rente, geld in de economie stoppen en de consumptie stimuleren niet meer werken en er wereldwijd enorme schulden zijn ontstaan. De Koude Oorlog (oost-west) is terug, geopolitiek/machtspolitiek heerst. Maar ook tal van andere conflicten (terrorisme) en crises laten zich dagelijks zien. De vluchtelingencrisis en migratiestromen (zuid-noord) laten zien waar grote welvaartsverschillen toe leidden (zie Dossier Vluchtelingen). De milieucrisis is een feit, maar velen willen deze niet onderkennen en ontkennen deze zelfs. (Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Uit het artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992): (De Geschiedenis herhaalt zich)

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden…”

“De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op.”

“Anonieme individuen, op gang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld…” (over de eerste bootvluchtelingen in 1992).

“…vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk…

Uit het artikel Het einde van het com