Dossier Broeikaseffect (CO2)

(Geschreven in 1981). Update 2023. De conclusies zijn dit jaar 42 jaar oud.

Update 2014, 33 jaar later, conclusies van het Verenigde Naties IPCC klimaatrapport.

Update 2018: besluit sluiting kolengestookte centrales, zie onder.

Enkele conclusies uit 1981 uit mijn afstudeerscriptie (HBO) over het bouwen van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, het milieu, CO2, broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

 • “Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt de hoeveelheid koolstof die er in zit als kooldioxide vrij. Kooldioxide is op zichzelf een niet toxisch gas, maar de concentratie ervan in de lucht heeft een belangrijke invloed op het klimaat. (…..). De warmte kan er dus wel in maar er moeilijk meer uit en daardoor ontstaat het zogenoemde broeikaseffect. (….).”
 • “De toename van het CO2 gehalte kan dus een temperatuurverhoging veroorzaken, hoewel die nog maar nauwelijks waarneembaar is. De verdubbeling van het CO2 gehalte zou de temperatuur op gematigde breedtes met 2 graden verhogen. (…). De poolijskappen zouden smelten en de zeespiegel stijgen. Vooral voor Nederland zou zoiets ernstig zijn (Breda aan Zee).”
 • “Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”
 • “Er heerst nog grote onzekerheid over de effecten die de verhoogde CO2 concentratie in de lucht zal hebben. Het probleem is dat er niets tegen de CO2 emissie te doen is, vandaar dat er in de toekomst misschien een radicale vermindering van het stoken van fossiele brandstoffen nodig zal zijn.”
 • “Het doel zal moeten zijn om het totale (energie)elektriciteitsverbruik drastisch te beperken of te stabiliseren. Er zal veel meer dan tot nu toe het geval is gezocht moeten worden naar energiebronnen die geen negatieve effecten op het milieu hebben zoals de zogenaamde stromingsbronnen wind en zon.”
 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

(Deze laatste zin vond men te dramatisch klinken, maar ik behaalde mijn diploma en onderwijsbevoegdheid).(Lerarenopleiding Gelderse Leergangen Nijmegen, vak aardrijkskunde (en geschiedenis).

(Cursivering en vet is gedaan bij plaatsing op dit blog).

(Deze afstudeerscriptie heeft vanaf 1981 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

De hele afstudeerscriptie is op verzoek te lezen.

Update 13 april 2014 (33 jaar later, conclusies Verenigde Naties klimaatgroep IPCC)

(Tekst NOS): Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kunnen afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat staat in het laatste deel van een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat is gepresenteerd in Berlijn. Ondanks alle maatregelen om de uitstoot te beperken, steeg de uitstoot van CO2 in de afgelopen 10 jaar sneller dan ooit. Dit komt door de wereldwijde groei van de welvaart.

De energieproductie levert de grootste bijdrage aan de uitstoot, met 35%. Zonder stevige nieuwe maatregelen dreigt de temperatuur aan het eind van deze eeuw 3 tot 5°C hoger te worden dan voor de industriële revolutie. Vergeleken met nu zou de temperatuur 2 tot 4 graden stijgen.

Eerder spraken wereldleiders af dat de temperatuur met maximaal 2 graden zou mogen stijgen. Dit betekent dat de uitstoot in 2030 moet liggen op het niveau van 2010. In de jaren daarna moet de uitstoot verder dalen. Dit kan volgens het IPCC alleen als er een overgang komt naar een klimaatneutrale economie zonder fossiele brandstoffen, waarbij geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Volgens de VN moeten landen overschakelen op duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en biomassa.

(Hoeveel gelijk kan men krijgen).

Sinds 1990 brengt het IPCC eens in de zeven jaar een rapport uit met de nieuwste bevindingen op het gebied van klimaatverandering. Het doet dit in drie delen. Vandaag werd het derde deel gepresenteerd in Berlijn. De eerste twee delen verschenen in september en vorige maand.

Update 27.07.2015 (34 jaar later)

Een groep wetenschappers heeft een rapport geschreven waarin staat dat zelfs 2 graden temperatuurstijging veel meer invloed op het klimaat kan hebben dan waaraan men tot nu toe dacht. De analyses worden niet door alle wetenschappers gedeeld, dat moet erbij gezegd worden.

Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem.

Op een bepaald moment, wanneer weten we niet, maakt het niet meer uit of er geen verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas meer plaatsvind, het duurt dan weer eeuwen voor de temperatuur zal gaan dalen in plaats van stijgen, de gevolgen zullen echter voortduren: stijging van de zeespiegel, klimaatverandering, veranderende oceaanstromingen en smeltende ijskappen. 

Wat vaak vergeten wordt te vermelden in de klimaatdiscussie is de exponentiële bevolkingsgroei. Er zijn nu 7 miljard wereldbewoners en de bevolkingsgroei gaat door naar 9 tot 11 miljard wereldbewoners eind van deze eeuw. (In het jaar 1800, pas 215 jaar geleden, waren er 1 miljard wereldbewoners, in 1960 3 miljard). Zeer veel mensen wonen in kustgebieden die klimaatgevoelig zijn, dus een zeespiegelstijging kan miljoenen mensen op drift doen raken (klimaatvluchtelingen) Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel en het is in economische zin de belangrijkste helft. In mijn afstudeerscriptie staat ook de zin: “Breda aan zee”….

Het heeft met menselijke hoogmoed te maken, de mens als ‘kroon op de schepping’. De meeste mensen hebben de illusie dat de mens ‘in control’ is. Dat is natuurlijk niet zo, de mens is een nietig wezen in een oneindig heelal. De natuur gaat haar eigen gang, met of zonder mens. Als je ’s ochtends onder een warme douche staat en je begrijpt niet dat het pure luxe is, ontgaat je iets……

Update 01.10.2015

In de Volkskrant vandaag een artikel over een leidinggevende bij de Engelse Bank die ervan uitgaat dat klimaatsverandering een gegeven is. Hij maakt zich in eerste plaats zorgen om de financieel-economische gevolgen, want hij ziet in dat de mens misschien heel veel fossiele brandstoffen ongebruikt zal moeten laten en in de grond moet laten zitten of zeer dure technieken nodig zijn om schadelijke uitstoot tegen te gaan. Dit zal zal een grote impact hebben op al die bedrijven en investeerders die in fossiele brandstoffen handelen of delven en daarmee op de economie als geheel.

Onbedoeld legt hij een aspect bloot waar het kapitalisme als economisch systeem heeft gefaald: korte termijn denken en handelen. Hij zegt dat ze in de financiële wereld en in de krediet verschaffing 3 jaar vooruit kijken, hooguit 10 jaar….

Update 14.12.2015 (34 jaar later)

195 landen hebben tijdens de klimaattop in Parijs besloten het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, meer gebruik te gaan maken van alternatieve energiebronnen en op deze wijze de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1.5 graden in deze eeuw.

Update 16.12.2015

Dit jaar heeft Nederland de grootste hoeveelheid kolen gebruikt in 25 jaar. Dit komt door de drie nieuwe kolencentrales die in gebruik zijn genomen.

Update 05.02.2016 

(Laatste Update bij dit bericht, er is niets meer aan toe te voegen).

-De maximumsnelheid op veel autowegen gaat omhoog naar 130 km. Het is bekend dat autorijden luchtvervuiling veroorzaakt. Tevens overlijden mensen in Nederland eerder door het zogenoemde fijnstof.

-Volkswagen heeft jarenlang doelbewust voor extra luchtvervuiling gezorgd door sjoemelsoftware die ervoor zorgde dat de uitstoot van schadelijke stoffen hoger was dan toegestaan.

-Shell wil de komende decennia het beleid van het delven van fossiele brandstoffen niet aanpassen.

Bovenstaande 3 feiten van de afgelopen week doen denken aan een longkankerpatiënt die in het ziekenhuis ligt te roken.

Update 18.05.2018 (Extra Update)

De cirkel is rond. In 1981 bouwde men nieuwe kolengestookte centrales, nu gaan ze dicht vanwege de milieueffecten, zie boven.

De 2 oudste kolengestookte centrales moeten in 2025 sluiten, de andere in 2030, zo is vandaag besloten door de regering.

Update 24.11.2018 (Extra Update)

De kolengestookte elektriciteitscentrale in Nijmegen wordt afgebroken, er komen zonnepanelen voor in de plaats. Dit is de centrale waar ik op 26 maart 1981 iemand interviewde voor mijn scriptie. De centrale heette toen PGEM (Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij ). De naam en eigenaar veranderde vele malen door de jaren heen (NUON, Electrabel).

Update 02.08.2019 (Extra Update)

 • ‘Zelf denk ik aan een ‘tipping point’ waar effecten elkaar gaan versterken. Simpel gezegd worden in 300 jaar, sinds de industriële revolutie (vanaf ca. 1750) kolen, olie en gas in de atmosfeer gebracht door ze op te stoken en CO2 uitstoot te veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn niets anders dan planten die miljoenen jaren geleden gegroeid zijn door de zon en zijn vergaan, het is opgeslagen zonne-energie. De mens stookt in 300 jaar alles op. Dat is het probleem’. (Geschreven in 2015). De Australische wetenschapper en klimaatexpert Dr Joëlle Gergis vraagt zich in een artikel af of het beruchte ‘tipping point’ nu al is bereikt. De nieuwste berekeningen noemt zij schokkend. De eerdere berekeningen van het IPCC uit 2013 zijn waarschijnlijk te optimistisch en een stijging van de gemiddelde temperatuur van 2.8 tot 5.8 is mogelijk. In deze eeuw 2.9 tot 3.4. Zelfs de doelstelling van 1.5 tot 2 zal ernstige effecten hebben zoals smeltend ijs op Groenland en Antarctica en sterke stijging van de zeespiegel en extreem weer zoals droogte. 
 • Veelzeggende cijfers: er is sinds de Industriële Revolutie 300 miljard ton CO2 in de atmosfeer gekomen door het gebruik van kolen, olie, gas, bruinkool ed.
 • Men berekent het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer: 280 in de tijd voor de Industriële Revolutie, nu 410, over 40 jaar 560 (een verdubbeling).

Het artikel: Joelle Gergis

Update 25.09.2019 (Extra Update)

De wereld is in rep en roer over de klimaatverandering, de opwarming van de aarde. De tegenstellingen nemen groteske vormen aan. Aan de ene kant het 16 jarige meisje Greta Thunberg met een emotionele speech. Zij neemt erg veel op haar schouders en mag wel uitkijken voor haar eigen gezondheid. Er ligt massahysterie op de loer. Aan de andere kant Leon de Winter met zijn columns in de telegraaf, hij ontkent klimaatverandering en voert deskundigen op die dat zeggen, het zijn uitzonderingen. Klimaathysterie (ook de ontkenners) is niet goed en niet nodig, er moet gehandeld worden, in  de eerste plaats door de verantwoordelijke politici. Veel mensen ontkennen de klimaatverandering omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Die zullen groot zijn. De hele discussie neemt bizarre vormen aan met links – rechts tegenstellingen en polarisatie binnen de klimaatdiscussie. De vraag is welke richting dit op zal gaan.

Ik denk aan mijn conclusies uit 1981:

 • 1) Minder fossiele brandstoffen gebruiken, dus vooral minder kolen en olie, want gas geeft de minste vervuiling.
 • 2) Meer gebruik maken van zonne- en windenergie.
 • 3) Ieder product moet een directe relatie hebben met de impact op het milieu.
 • 4) Energiebesparing. Zuinig zijn met het gebruik.
 • 5) “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Deze zin vond men toen te dramatisch).
 • Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

Update 07.10.2019 (Extra Update)

Tv programma Tegenlicht van de VPRO liet zien dat Shell in 1987 al een rapport over klimaatverandering schreef, later werd het afgezwakt. In de jaren 1980 was er al het vermoeden van opwarming door CO2 in de atmosfeer en het broeikaseffect (zie boven).

Update 19.09.2020 (Extra Update)

Misschien een omslag in het denken van de verantwoordelijken. Ursula von der Leyen (1 jaar jonger dan ondergetekende) voorzitter van de Europese Commissie (uitvoerend orgaan van de Europese Unie) zei deze week dit: ‘Ons huidige verbruik van grondstoffen, energie, water, voedsel en landgebruik is niet houdbaar. We moeten onze consumptie en productie, hoe we leven en werken, eten, verwarmen en vervoeren, veranderen.’  Dit is wat ik zelf in 1981 in andere woorden zei en in de jaren 1990 werkte ik dit verder uit. 

Update 12.12.2020 (Extra Update) (5 jaar na Klimaatakkoord Parijs en 40 jaar na mijn afstudeerscriptie).

In de Volkskrant een balans.

De uitstoot van broeikasgassen stijgt nog steeds. De opwarming word nu berekend op +1.2 graad warmer. De huidige trend met de plannen zoals die nu zijn is +3 graden. Voor 2030, dus in 10 jaar, moeten de emissies halveren. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nul zijn, dus in 30 jaar. Als dat gehaald wordt is dat een bijzondere prestatie van de mensheid, misschien net zo bijzonder als alle uitvindingen tot nu toe samen. Overigens gaat de opwarming dan natuurlijk door, want, zoals eerder gezegd, heeft het klimaat geen aan-uit knop zodat bij een nul uitstoot de ijskappen en gletsjers direct weer weer aangroeien en de permafrost stopt met ontdooien en het laten ontsnappen van methaangas, daar gaat misschien wel 100 jaar overheen (misschien net zoveel tijd als nu de CO2 in de lucht gebracht is).

De wereld zal echter niet vergaan, de mens is adaptief, past zich aan, dat heeft de geschiedenis laten zien, Suvival of the fittest van Darwin is er op gebaseerd (vaak verkeerd begrepen als ‘de sterkste wint’, dit moet zijn degene (soort) die zich ‘het beste aanpast wint’). Ondergelopen delen van de wereld worden verlaten. Extreem weer zal tot schade leiden, maar die zal telkens worden hersteld. Er is bijvoorbeeld nu al Nederlandse wijn, dat zal toenemen. Dat er veel onrust zal zijn door migratie en economische schade is dan wel zeker, dit is nu al gaande. We zitten midden in een proces van de verdeling van schaarste, niet alleen tussen de rijke landen en de arme landen, maar ook binnen de rijke landen zelf waar nu al een welvaarts/vermogenskloof is. Ik schreef er elders over.

Het artikel in de Volkskrant is hier te lezen: https://www.volkskrant.nl/ts-b1dc59c3

Update 09.08.2021 (Extra Update)

Vandaag een nieuw rapport van het IPCC. De wereld wordt geteisterd door door droogte veroorzaakte bosbranden. Uit mijn conclusies 40 jaar geleden:

“Een ander gevolg van de temperatuurverhoging zou een verandering van het wereldneerslagpatroon kunnen zijn. Gebieden eerst geschikt voor landbouw zouden kunnen verdrogen en droge gebieden zouden veel neerslag krijgen, wat ernstige bodemerosie zou veroorzaken.”

Ondanks alles moeten de wetenschappers de lange termijn effecten onderzoeken, want niet iedere extreme regenbui en periode van droogte heeft met klimaatverandering te maken. Alarmisme is niet goed, de mensheid heeft de technische middelen om te veranderen, maar dan zal het economisch systeem kapitalisme moeten veranderen en zal er een herverdeling van welvaart en vermogen nodig zijn….

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Een dramatisch rapport van de IPCC vandaag op basis van 14.000 (veertienduizend) onderzoeken, het rapport is 500 pagina’s dik. Wat schreef ik in de jaren 1990: ‘We beleven een goed gedocumenteerde ondergang’ (omdat er toen ook al veel onderzoeken waren) en ‘Mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart’ (omdat we over de verdeling van schaarste praten).

Update 21.04.2022

Fotoreportage kolencentrale in Nijmegen: https://wp.me/pxVaI-5qy

Update 17.06.2022

Deskundigen betwijfelen of de doelstelling van maximaal 1.5 graden stijging gehaald gaat worden, men ziet eerder +3 graden gemiddelde stijging.

Door de te tekorten ontstaan door de oorlog in Oekraïne overweegt men de kolencentrales langer te gebruiken en weer gas uit de bodem van Groningen te halen (in het uiterste geval).

De mensheid moet nu kiezen tussen in de winter in de kou zitten, het klimaat en Oekraïne steunen…..

Update 28.10.2022

Een nieuw alarmerend rapport van de Verenigde Naties, de +2 graden grens (zie boven) is niet meer haalbaar. “Wat we meemaken is een goed gedocumenteerde ondergang”, door mij geschreven in de jaren 1990. Dat was mijn constatering toen omdat er al heel veel onderzoek was en rapporten werden geschreven die zeiden dat het anders moest.

Lees het goed! en leer er van.

Update 07.01.2023 (42 jaar later)

Gletsjers in Europa smelten steeds sneller en gaan verdwijnen (blijkt uit nieuw onderzoek). Wintersport is afgelopen, er valt geen sneeuw meer in de wintersportgebieden. Treffende foto’s van skiërs die op een kleine strook kunstsneeuw (aangebracht door energievretende sneeuwkanonnen) aan het skiën zijn.

In Duitsland wil men meer bruinkool gaan winnen, de meest vervuilende bandstof die er is. Er moet een dorp voor verdwijnen, maar activisten zijn bezig met verzet.

Update 13.01.2023

Olieproducent Exxon Mobil wist in de jaren 1970 dat gebruik van fossiele brandstoffen grote gevolgen zou gaan hebben op het klimaat, maar het was slecht voor de zaken en daarom is het tot 2013 (!!) ontkend….

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit bericht komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Contact opnemen over bovenstaande en de fotografie kan via ronaldpuma.nl.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Copyright tekst en foto’s Ronald Puma

Geplaatst in economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Documentaire: Boom Bust Boom

(Geschreven in 2018)

Prima documentaire over de crises van het kapitalisme door de eeuwen heen en die van 10 jaar geleden in het bijzonder. De Tulpenmanie uit 1634 was de eerste bubbel (doet nu aan de Bitcoin denken). Er is sinds 2008 niet veel veranderd, maar bij een volgende crisis kan de rente niet meer zakken (want staat al op 0) en hebben overheden wereldwijd enorme schulden en kunnen niet meer nationaliseren en steunen.

Uit 2015, ruim 1 uur kijktijd, ook leuk gemaakt met Monty Python animaties, te zien op VIMEO.

(Deze documentaire zal wel een keer om 00.00 uur ’s nachts zijn uitgezonden zodat niemand kijkt).

Bush in 2007

Screenshot uit de documentaire. President Bush in 2007 een jaar voor de ergste crisis sinds de jaren 1930 uitbrak.

Geplaatst in cultuur, economie, EU, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Economisch beleid in Nederland

(Geschreven 2022) (Met Updates 2023)

We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang“.  

Gaswinning in Groningen, waarover deze week de parlementaire enquête is begonnen, is onderdeel van het hele naoorlogse economisch beleid: industrie, agrarische sector (landbouw/veeteelt (bio-industrie)/tuinbouw (oa bloemen), infrastructuur en energievoorziening (ea). De opbrengst van het aardgas in 60 jaar was ca 428 miljard euro. Het doel was economische groei en welvaartsvermeerdering. Natuur/milieu (klimaat), dier (en mens) kwamen op de tweede plaats. Een economisch-politieke klasse domineerde: bedrijfsleven en politieke partijen die regeerden (de 4 grote partijen: VVD, CDA, PvdA, D66) en ook hoge ambtenaren (de niet zo bekende Vierde Macht). Kritiek werd genegeerd. Problemen door aardbevingen door de gaswinning, bodemvervuiling (gifstortingen in de jaren 1980), luchtvervuiling (Tata fabriek IJmuiden), landschapsaantasting (bouwen in het Groene Hart, aanleg Betuwelijn dwars door Nederland), geluidhinder (Schiphol) etc. werden ontkend. Controle werd en wordt beperkt en de uitkomsten van onderzoeken gebagatelliseerd, gemanipuleerd en opzijgeschoven.

Een aspect dat over het hoofd gezien wordt is dat door de aanwezigheid van aardgas onder de Nederlandse bodem (een geologisch toeval, er zijn landen die niets in de bodem hebben zitten) alternatieve energiebronnen (zon en wind ea.) weinig werden ontwikkeld: Nederland liep altijd achteraan. Dat zorgt nu voor de inhaalslag die noodzakelijk is vanwege de energietransitie. Ook is energie-intensieve industrie (de aluminium industrie) mogelijk geweest door het gas.

Het veelgeroemde ‘Poldermodel’ (dat begon in de jaren 1980 (en eerder met de pacificatiepolitiek) zorgde voor een structureel gematigde opstelling en meegaandheid van de vakbonden.

Uit 1981:

Uit de inleiding van mijn afstudeerscriptie: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

“(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.

“Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……” (Dit vond men in 1981 te pessimistisch).

Ook het uitnodigen (door overheid en werkgevers) van goedkope makkelijk inzetbare werkers (voor de industrie, scheepsbouw ea.), de gastarbeiders na de jaren 1960 en na 2005 de arbeidsmigranten uit Europa (voor de land- en tuinbouw, de bouwsector ea.) die door de open grenzen (door Schengen verdrag EU (met grote loonverschillen) hiernaartoe zijn gekomen moet aan bod komen. De nadelen hiervan en de gevolgen voor de maatschappij als geheel werden (worden) genegeerd en ontkend (een van de bronnen voor populisme). (Lees hierover in Dossier Migratie/Immigratie waarin ook bevolkingsgroei geanalyseerd wordt). Gastarbeiders en arbeidsmigranten werden en worden uitgebuit, de arbeidsinspectie heeft niet genoeg capaciteit voor voldoende controles.

Het doelbewust laaghouden van het minimumloon is altijd politiek beleid, het zorgt voor lage werkeloosheidscijfers, maar ook voor werkende armen en armoede in een rijk land (inclusief daklozen). Tijdelijke contracten, flexwerk, uitzendwerk is ook structureel beleid. Deze zorgen voor onzekerheid en lage lonen. (De oprichter van een bekend uitzendbureau is echter miljardair). De regels voor het beginnen van een uitzendbureau zijn 30 jaar geleden versoepeld waardoor er een wildgroei is opgetreden met illegale praktijken en uitbuiting. De arbeidsinkomensquote is ten gunste van werkgevers veranderd en ten nadele van de werkers.

De financiële sector (inclusief de banken) heeft een verwerpelijke dynamiek in zich, deze is echter gelegaliseerd door wetten en regels. Toezicht is niet voldoende.

Het probleem in Nederland zit in de structuren en in de doelstellingen en uitvoering van politiek-economisch beleid. De gevolgen ervaren we in deze tijd, dat zijn meerdere crises: klimaat, gezondheid, wonen, werken, stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, stalbranden en Q-koorts (ea.) resulterend in de huidige vertrouwenscrisis in ‘de’ politiek in zijn algemeen. De maatschappelijke onvrede is toegenomen die zich uit in polarisatie, populisme en versplintering (20 Kamerfracties, iedereen zijn deelbelang), het leefklimaat is afgenomen.

In deze tijd ervaren we de gevolgen van de keuzes van vroeger, het is een harde botsing met de werkelijkheid. Natuur, milieu en mens zijn niet te negeren, economische groei moet geen doel op zich zijn, maar een middel om mensen, burgers, te voorzien van voedsel, zinvol werk, gezondheidszorg, een huis in een veilige wijk zonder vervuiling en mogelijkheden tot ontspanning, samengevat: het goede leven en een toekomst!

Wordt verder uitgewerkt als er tijd voor is.

Lees ook: Dossier Stikstof

Lees ook: Humanistisch Sociale Partij

Update 22.07.2022

De RABO bank heeft spijt van hun rol in de landbouw….van de afgelopen decennia. Ook de rol van de banken komt aan bod in het onderzoek als financier van het gehele beleid. Banken spelen een grote rol in de economie in Nederland met De Nederlandse Bank als sturend.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest. (Een vergeten aspect is het laag houden van de grondwaterstand. Deze is gunstig voor boeren, maar heeft ook nadelen zoals het verzakken van huizen).

Nederland is op een wereldbol niet te vinden zo klein is het, als men in het buitenland vraagt waar Nederland ligt weten de meeste mensen niet waar het ligt (alleen Johan Cruijff kennen ze). Die hoogmoed van Nederland zit in de volksaard en begint al bij de VOC tijd (vandaar ook die verwijzingen ernaar). Op het wereldtoneel wil de economisch-politieke klasse mee blijven doen door mee te doen aan militaire missies (die vaak mislukken)(aan de hand van de VS), in ‘ontwikkelingswerk’ dat handel op de eerste plaats stelt (en dergelijke). Nederland leeft structureel op te grote voet, daar komen al die spanningen vandaan die de maatschappij zo raken.

Update 15.01.2023

Bedrijven dreigen met vertrek uit Nederland (of zijn al vertrokken: Shell, Unilever) vanwege de komende wet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen ze liever niet want dat kost geld. Ook hier is een verandering van cultuur gaande, net zo als op vele andere gebieden, alleen ondernemers begrijpen het nog niet. We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang (ik schreef erover in Humanistisch Sociale Partij in 2017, een nieuw paradigma).

Ondertussen zijn er grote tekorten aan medicijnen, verbijsterend in een hoog ontwikkeld land. De enige Nederlandse fabriek is failliet, ze kunnen niet meer concurreren met elders geproduceerde medicijnen. In de globalisering (het zo goedkoop mogelijk produceren (kapitalisme) wordt alles in Azië met name China gemaakt. Lees er meer over in Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Fotogalerij (alle foto’s zijn te koop).

(C) Ronald Puma

Geplaatst in Columns, economie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Boze Burger en het populisme

(Geschreven in 2016). (Met Updates 2023, 7 jaar later)

Schokkend bericht in de Volkskrant van 22.11.2016. De Nederlandsche Bank (DNB), die toch niet bekend staat als een radicaal linkse organisatie, bepleit een snelle loonsverhoging. Wat blijkt, sinds 2008 (dus al 8 jaar) is de winstgevendheid in een groot aantal bedrijfstakken toegenomen, maar de lonen niet. Wel profiteerden de aandeelhouders. De sectoren waar de lonen omhoog moeten zijn de horeca, postbodes, schoonmakers, het binnenlands vervoer (chauffeurs), de bouw en de handel. (Overigens pleiten ze voor hogere lonen niet om de mensen een plezier te doen, maar voor de economie al geheel, dus consumeren om economische groei te stimuleren).

In een ander bericht schreef ik al eerder dat de toestand in Nederland dramatisch is: verregaande polarisatie van de bevolking, versplintering van de politiek (afsplitsingen van parlementariërs die een eigen partij of beweging beginnen). Verruwing van de omgangsvormen en het taalgebruik in de politiek en daarbuiten, vooral in de zogenaamd ‘sociale media’. Openlijke discriminatie en racisme (geculmineerd in de ‘Zwarte Pieten discussie’). Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie). We zien de klassieke links versus rechts polarisatie. Overal zien we de gevolgen van het ontketende kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme’. We zien meer armoede, meer daklozen, meer mensen in de bijstand, meer voedselbanken en grotere welvaartsverschillen (het aantal vermogenden nam tijdens de crisis toe). Individualisme en de ieder-voor-zich mentaliteit zijn de norm geworden.

Mijn inziens is vooral de sociaal-economische situatie de oorzaak van populisme, polarisatie en verrechtsing, want zoals de geschiedenis vaker heeft laten zien kiest een groot deel van de bevolking bij een crisis van het kapitalisme voor rechts en niet voor links, vooral de middenklasse liet zich in de jaren 1930 door Adolf Hitler paaien met valse beloften en een zondebok, de joden. De toenmalige elite liet het toe. Tijdens de afgelopen 8 jaar crisis zijn veel mensen ontslagen, afgeknepen en/of failliet gegaan, tijdelijke contracten en ZZP constructies zijn de norm geworden, onzekerheid is toegenomen. Er is een structurele woningnood (zie Dossier Woningnood). De ongecontroleerde instroom van vluchtelingen (ontstaan door Schengen zonder grensbewaking van de buitengrenzen van Europa) in 2015 heeft laten zien dat bestuurders hebben gefaald. Tevens heeft Schengen (vrij verkeer van personen, goederen en diensten in Europa) geleid tot goedkope werkers die autochtonen werkeloos maken (een van de redenen voor de uittreding van Groot-Brittannië, de Brexit). Griekenland in de euro is ook een grote fout geweest (zie Dossier Griekenland Dossier Griekenland (Met Updates)). De Europese Unie is een ondemocratische megalomane geldverslindende moloch geworden waar teveel fouten worden gemaakt door mensen met exorbitante salarissen, die bovendien na hun ambtstijd bij het bedrijfsleven gaan werken.

Men heeft het tegenwoordig vaak over ‘de elite’ zonder dat er een goede invulling van dit woord wordt gegeven. In Nederland, in Europa, maar eigenlijk overal, is er een economisch-politiek-financiële (en ook culturele) elite die veel macht heeft en de gang van zaken bepaald of beïnvloed. Het zijn de succesvolle ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele of informele circuits ontmoeten en vanuit een machtspositie handelen. Maar ook hoge ambtenaren zijn hierbij betrokken. Lobbyisten van het bedrijfsleven vormen een beroepsgroep, ze proberen met hun contacten economische doelen te bereiken, vooral bij de EU in Brussel. Zelfs journalisten kunnen tot de elite behoren, dit zijn de mensen die hun beroepsgroep verlaten en ineens voorlichter bij een departement worden (of parlementariër). Allemaal hebben ze hun netwerken en kennen ze de beste boekhouders/accountants die advies geven voor belastingparadijzen en het internet geeft deze mensen de mogelijkheid zeer gemakkelijk geld naar iedere denkbare plaats en naar ieder denkbaar land weg te sluizen en zo belasting te ontduiken. (wat soms in het nieuws naar boven komt door gelekte e-mails of een klokkenluider is het topje van de ijsberg). (zie artikel Het Einde van het Kapitalisme: Het Einde van het Kapitalisme).

(De culturele elite zijn de mensen die de subsidies verdelen en bepalen welk museum mag uitbreiden en welke kunstenaars geld krijgen).

Een voorbeeld: de directeur van een uitzendorganisatie komt op een verjaardagsfeestje (of op de golfbaan, de hockeyclub, de tennisvereniging) een politicus tegen. Ze praten over een verandering van het belastingstelsel en de directeur vraagt of de politicus niet iets voor hem kan doen. De politicus vraagt dan of de directeur van het uitzendbureau niet ergens een stageplaats kan regelen voor zijn dochter die studeert of een baan na haar afstuderen.

De VS is een afschrikwekkend voorbeeld van bovenstaande, de VS is een gekochte democratie. Alle congresleden zijn miljonair, lobbyen is de normale gang van zaken (de machtige wapenlobby, de militair-industrieel complex lobby, de farmaceutische industrie  etc.). De zojuist gekozen president is een zakenman met een geschat vermogen van 3 miljard. (Zie Dossier Amerika VS: Dossier Amerika (VS) (Met Updates)).

Uit het Dossier Geopolitiek (Dossier Geopolitiek (Met Updates):

Iedere maatschappij, democratie en dictatuur, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revoluties. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, ook de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering”.

Men heeft het nu over de ‘boze witte man’ die voor de verrechtsing in de politiek zou zorgen, ook in de VS met Trump (zie artikel over de VS). De beste remedie tegen de ‘boze burger’ (het is diverser dan witte mannen) is zorgen voor werkzekerheid (geen halfjaarcontracten, uitzend/payroll/ZZP constructies) tegen een redelijk loon, goede betaalbare woningen in een veilige wijk, gelijke en betaalbare onderwijskansen, goede betaalbare gezondheidszorg en het tegengaan van discriminatie (leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van ras en huidskleur). Vermindering van welvaartsverschillen. 

In Nederland staat de PVV (Partij voor de Vrijheid, een eenmanspartij zonder leden die vrijheid als uitgangspunt heeft, maar die een complete religie wil verbieden) van hr Wilders (zelfbenoemd godsdienstdeskundige en ex-VVD’er) al een paar jaar op kop in de peilingen. Hij gebruikt steeds hardere bewoordingen en heeft het over ‘schoon schip maken’. Als politici het over schoon schip maken hebben is beter te gaan opletten, dit zijn in de geschiedenis voorbodes geweest voor duistere tijden. Tevens laat zijn taalgebruik zien dat hij de democratische rechtsstaat en de rechterlijke macht in twijfel trekt. Veel politici kijken ernaar zoals een konijn ’s nachts midden op de weg in de koplampen van een aanstormende auto kijkt en niet beweegt. De verkiezingen zijn komende maart, over 3 maanden. Wilders is echter niet de oorzaak, maar het gevolg: Wilders hebben we te danken aan al die politieke partijen die sinds hr Fortuyn (en mw Verdonk) (meer dan 15 jaar lang) regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen en niet genoeg gedaan hebben om een brede en groeiende onvrede in de samenleving weg te nemen (6 jaar Rutte/Asscher, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm).

==========

Gelijk hebben met iets waar je liever geen gelijk in zou willen hebben is eigenlijk vervelend, maar de twee artikelen de ik begin jaren 1990 na de val van het communisme (1989) schreef en waar ik een balans probeerde op te maken zijn voorspellend geworden. De wereld was in hosanna stemming, het ‘Einde van de Geschiedenis‘ (het boek van Fukuyama) was bereikt met het democratisch liberaal-kapitalisme als enig overgebleven maatschappelijk model. De ‘nieuwe economie’ zou voor economische voorspoed zorgen zonder crisis. De ‘nieuwe wereldorde’ zou na de Koude Oorlog voor langdurige stabiliteit zorgen. Hoe anders is het gelopen. De wereld is meer verdeeld dan ze in lange tijd geweest is, we hebben de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 gehad (de banken stonden in 2008 op omvallen en moesten worden genationaliseerd (een uit het communisme stammende praktijk) en we zijn in een permanente economische crisis terechtgekomen waar de oude recepten van lage rente, geld in de economie stoppen en de consumptie stimuleren niet meer werken en er wereldwijd enorme schulden zijn ontstaan. De Koude Oorlog (oost-west) is terug, geopolitiek/machtspolitiek heerst. Maar ook tal van andere conflicten (terrorisme) en crises laten zich dagelijks zien. De vluchtelingencrisis en migratiestromen (zuid-noord) laten zien waar grote welvaartsverschillen toe leidden (zie Dossier Vluchtelingen). De milieucrisis is een feit, maar velen willen deze niet onderkennen en ontkennen deze zelfs. (Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Uit het artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992): (De Geschiedenis herhaalt zich)

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden…”

“De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op.”

“Anonieme individuen, op gang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld…” (over de eerste bootvluchtelingen in 1992).

“…vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk…

Uit het artikel Het einde van het communisme (1991): (Het Einde van het Communisme)

“Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat er om in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei.”

Om bovenstaande in 1991 en 1992 te kunnen zeggen (nu 25 jaar geleden) moet je eerst de historici en de filosofen lezen en de leidraad van dit blog hanteren: geschiedenis op de lange termijn bekijken, l’histoire longue durée. De geschiedenis beweegt zich cyclisch en lineair voort, er is een geweldige ontwikkeling van wetenschap en techniek, maar de mens is hetzelfde gebleven en alles komt terug (uit artikel Condition Humaine Condition Humaine).

==========

Update 05.12.2016

In het tv programma Buitenhof (04.12.2016) zei historicus Blom veel interessante dingen. Hij vertelde over zijn collega-historicus Kershaw die de jaren 1930 analyseerde en tot de volgende factoren kwam die toen speelden en de maatschappij bedreigden: 1) territoriale conflicten 2) nationalistisch racisme 3) klassenconflicten in de maatschappij 4) voortdurende crisis van het kapitalisme. De vraag is welke van de 4 punten er vandaag de dag ook zijn en of de geschiedenis zich herhaalt….

Update 11.12.2016

De politieke peilingen vandaag (voor wat ze waard zijn natuurlijk) laten een verregaande versplintering zien, ieder deel van de samenleving heeft nu zijn eigen partij: ouderen, rijken, progressief/links (3x, een steeds kleiner wordend deel), allochtonen, gelovigen (3 x), de middenklasse, de verontwaardigden (2x) (deze term gebruik in plaats van populisten) en de dieren. Het is een hernieuwde verzuiling die we van vroeger kennen (zelfs in omroepland zien we dit).

De PVV staat op 36 zetels, de grootste partij.

Wat de politiek zaait, moet de politiek oogsten…

Update 18.12.2016

In de Volkskrant de bekende Top 200 van invloedrijkste Nederlanders, ook wel de elite van de maatschappij genoemd (zie boven). Er zijn zorgen bij de elite, men begint de PVV van hr Wilders te vrezen bij de komende verkiezingen, want politieke instabiliteit is slecht voor de zaken. Het R-woord is gevallen, Revolutie. Een ex-ondernemer zegt: “De Franse revolutie brak mede uit omdat het volk het steeds slechter kreeg, maar moest toezien hoe de adel almaar rijker werd”.

Het is te laat, de geest is al uit fles. Verschil met de Franse revolutie (1789) zijn de sociale media die razend snel massa’s kunnen mobiliseren. Er kunnen in een mum van tijd massa’s op de been zijn, de autoriteiten zullen hier geen antwoord op hebben. In 2017 verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Update 10.01.2017

Minister Asscher wil tegengaan dat er concurrentie binnen de EU plaatsvindt op loon. Dit om de MOE-landers hetzelfde te laten verdienen en niet goedkoper te laten werken dan werkers uit de  landen zelf. Zelden was het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’ zo van toepassing als op deze minister. Hij gaat nu zijn eigen beleid bestrijden. Tevens is concurrentie op loon al 10 JAAR aan de gang. Tevens had een sociaal Europa in 1992 het uitgangspunt moeten zijn van de EU. Domheid, naïviteit en slechtheid strijden hier om de voorrang. (Ja slechtheid, want goedkope werkers was de bedoeling van het vrije verkeer van personen mogelijk gemaakt door het verdrag van Schengen, niemand, ook de PvdA niet, heeft hier iets tegen gedaan).

Overigens ziet de Poolse regering al die honderdduizenden landslieden die in West-Europa aan het werk zijn als verdienmodel voor de eigen economie, want veel geld komt zo het land binnen. Al deze landen houden andere regels binnen de EU daarom tegen. Dat werd laatst duidelijk.

Update 30.01.2017

Kort samengevat in andere woorden na aanleiding van een discussie op de Facebookwebsite van het tv programma Buitenhof: De EU heeft teveel fouten gemaakt, het liberaal-kapitalisme heeft voor 8 jaar crisis gezorgd en de sociaal-democratie (in heel Europa) heeft haar beginselen verkwanseld, het gevolg is afkeer van de gevestigde politiek en het ‘populisme’.

Update 15.02.2017

Tekst NOS: Veertig procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich niet meer thuis in Nederland. Ze zijn de laatste jaren minder positief geworden over hun kansen en ervaren vaker discriminatie. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport over maatschappelijke kwesties die een rol kunnen gaan spelen bij de verkiezingen in maart.

Ze hebben voorbereidingen getroffen voor het geval Wilders de verkiezingen wint en overwegen een vertrek uit Nederland. Hoe triest is het dat er zo’n situatie is ontstaan, mensen die het land willen ontvluchten…..

De vraag is ook waar een autochtone Nederlander, die ook genoeg van dit trieste en zelfgenoegzame land heeft, naar toe moet vluchten….

Update 23.02.2017

Of je het nu met Groen Links, de SP of 50+ eens bent of niet, de gevestigde partijen zullen alles doen om deze partijen af te breken. We herinneren ons nog dat de SP met hr Roemer in 2012 voor de verkiezingen in de peilingen op 37 zetels stond, het werden er 15. Er is alles aan gedaan om hem af te breken, van rechts (waarvan je dat van kan verwachten) tot links (Diederik Samsom met veel adrenaline), want dat links in Nederland het voor het zeggen gaat krijgen is natuurlijk niet mogelijk. In DWDD (VARA, de presentator van een publieke omroep verdient nog steeds meer dan twee maal het salaris van een minister-president) werd hr Roemer gefileerd en ondervraagd oa. door de bekende ‘politiek journalist’ hr De Vries (Peter R.) die met behulp van politie-ondervragingstactieken wel even liet blijken wie de baas is. De presentator behandelde hr Roemer met een grote arrogantie. Ook de rol van een opiniepeiler met een ongezonde neiging om het politieke proces te beïnvloeden speelde een bedenkelijke rol in 2012. (Het gevolg is het beleid van de afgelopen 4 jaar waarin de polarisatie en versplintering zijn toegenomen).

Klaver (Groen Links) en Krol (50+) ondergaan nu hetzelfde. Wie hard ondervraagd moeten worden zijn hr Rutte (hoeft geen toelichting) en hr Asscher (is nu zijn eigen beleid aan het bestrijden), de wegbereiders van het zogenaamde populisme. En de vraag is natuurlijk: waar is Diederik nu? Hij gebruikte in 2012 de woorden “het roer moet om”, daar is niets van terecht gekomen.

(De uitzending van 10.09.2012 is nog terug te kijken).

Update 01.03.2017

Een Commissaris van de Koning geeft een familielid werk, twee managers van de NS kregen samen ruim 500.000 euro ontslagvergoeding. Veel mensen denken dat het uitzonderingen zijn, maar dit is de normale gang van zaken in Nederland en het heet nepotisme.

Update 13.03.2017

We leven in een maatschappij van ‘haves’ en ‘have nots’, de een heeft een vaste baan, is gezond, heeft een mooi huis en kan de hypotheek betalen, heeft een werkende partner en studerende kinderen, er staat een mooie middenklassenauto voor de deur waarmee ze net naar de wintersport zijn geweest. De ander heeft een tijdelijk contract, bijvoorbeeld als zzp-pakjesbezorger, moet zijn eigen busje betalen, werkt lange dagen, heeft een beginnend gezondheidsprobleem, heeft een partner die schoonmaker is via een uitzendbureau, woont, na 10 jaar wachttijd, in een kleine huurwoning en heeft last van lawaai van de buren, de kindertoeslag is niet voldoende. De auto komt ieder jaar net door de keuring. De vakantie is een weekje naar Vlieland.

Er is een politicus die zegt dat je tevreden moet zijn en dat we in zo’n ‘gaaf land’ wonen, hij beloofde dat je meer geld zou krijgen, je kreeg het niet, maar je kreeg wel hogere lasten. En er is een politicus die belooft dat het allemaal beter gaat worden als we op hem stemmen, dat er ‘schoon schip’ gemaakt moet worden en alle ellende daarna verdwenen zal zijn en geeft één bevolkingsgroep/religie de schuld: de klassieke zondebok.
Waarmee gezegd is: dat hele ‘populisme’ komt voort uit sociaal-economische omstandigheden, niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. De politiek moet altijd oogsten wat het zelf heeft gezaaid, zo werkt dat nu eenmaal, dat heeft de geschiedenis laten zien.

Als we Normaal. Gedaan. hádden in de afgelopen jaren was het minimumloon verhoogd (zoals door economen bepleit) en was de flexibilisering van werk tegengegaan (uitzendbureau/pay-roll/tijdelijke contracten/zzp). Was er in 2015, toen er 50.000 asielzoekers kwamen, direct begonnen met een grootschalig woningbouwprogramma om ze te huisvesten (ook voor de Poolse werkers die nu in caravans wonen) en was er niet doorgegaan met het verkopen van corporatiewoningen enzovoort.

Paul Verhaeghe (1955, hoogleraar Psychoanalyse en Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent, België) zei dit zo: “Flexibilisering is een verbloemde uitdrukking om aan te geven dat bazen kunnen beslissen over wanneer ze iemand nodig hebben, hoelang en waarvoor- om vervolgens te zeggen ‘Dank u wel en tot de volgende keer’. Flexibilisering is een mooi woord om aan te duiden dat mensen te verbruiken grondstof zijn. Dit geeft een enorme onzekerheid. het bevorderd in eerste instantie angst. De angst heb ik volgende maand nog een baan”. Het neoliberalisme gaat uit van macht, het presenteert zich als de realiteit zonder dat er een alternatief is en zet mensen tegen elkaar op, hier worden ze ziek van. (Zie ook Dossier Depressie Dossier Depressie (Met Updates)).

Update 22.05.2017

Wat te verwachten was zien we nu in de kabinetsformatie. De verkiezingen waren 15 maart, maar er is geen zicht op een nieuw kabinet. We zien allerlei absurditeiten. De VVD verloor 8 zetels (33 over), de PvdA verloor 29 zetels (9 over). De conclusie is dan: het gevoerde kabinetsbeleid is massaal weggestemd. Toch gaat de VVD in de persoon van hr Rutte gewoon door alsof er niets aan de hand is. Een meerderheid is moeilijk te vinden, Groen Links won (heeft 14 zetels), maar samen met de VVD is vooralsnog niet mogelijk. Er wordt volop gespeculeerd hoe dat nu verder moet. Toch is de analyse dat al die partijen die sinds Fortuyn regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen verantwoordelijk zijn voor de huidige versplintering, polarisatie en het ‘populisme’ en het dus ook moeten oplossen. De PVV won en is de tweede partij van het land (20 zetels), maar niemand wil met ze regeren. De VVD moet nu toch draaien en met de PVV gaan regeren samen met de christelijke VVD, het CDA. Over een jaar zijn er dan nieuwe verkiezingen, niet dat het dan iets oplost, want de stemming in Nederland is conservatief.

Update 27.06.2017

Ruim 3 maanden na de verkiezingen, nog geen nieuwe regering. Groen Links viel af na 3 maanden, waarbij het breekpunt de migrantenkwestie (in Libië) is. (Huh?).

Men moet de tijd waarin men leeft kunnen lezen, zo noem ik dat. Daarom schreef ik eerder dat we een onregeerbaar land zouden krijgen met de versplintering en de polarisatie.

Nu is Gerrit Zalm ten tonele verschenen als informateur. De Christen-Unie doet weer mee, samen met D66, de VVD en het CDA. Dat belooft wat voor de toekomst: een conservatief-christelijk-rechts kabinet. Het gaat er nu om hoe D66 met hr Pechtold zich door hr Buma en hr Rutte laat aftroeven, zijn principes ondergeschoffeld worden en hij zelf denkt dat hij het goed gedaan heeft.

Ondertussen verdrinken er iedere dag mensen in de Middellandse Zee, hebben economen het over de dreiging van een nieuwe economische crisis en staan Rusland en de VS in Syrië tegenover elkaar….

Het ‘populisme’ is een, tot nu toe, vreedzame revolutie. We hebben het al 15 tot 20 jaar, sinds Fortuyn, over hetzelfde.

Update 05.10.2017

Het probleem is dat wat de nog steeds zittende regering (demissionair, VVD/PvdA) ‘het gaat weer goed met de economie’ en ‘de crisis is voorbij’ noemt, in feite een bezuiniging van jaren is geweest die is afgewenteld op de maatschappij: het leger, het onderwijs, de zorg (ouderen), gezondheidszorg (eigen risico) de arbeidsmarkt (zzp in plaats van vast), de woningmarkt (huurdersheffing en te weinig bouwen, gevolg woningnood), hogere btw en accijnzen en dergelijke. We krijgen, naar alle waarschijnlijkheid, een christelijk-rechtse regering (VVD/CDA/D66/CU), dus meer van hetzelfde.

Er schijnt 3,3% economische groei te zijn, maar loonstijging is achtergebleven (zie boven 1 jaar geleden).

Update 04.11.2017

Goed artikel in de Volkskrant vandaag met waar dit bericht een jaar geleden mee begon: de salarissen lopen structureel achter bij de economische groei. Er zijn diverse oorzaken. Productiviteitsgroei is steeds moeilijker te behalen in een verregaand geautomatiseerde economie. De flexibilisering heeft de macht van werkers onderuit gehaald, het kapitaal heeft gewonnen. Met de globalisering is er steeds meer concurrentie uit de lage lonen landen, dit is de internationale race to the bottom en de sociale dumping die in volle gang zijn. Ik heb dit een paar jaar geleden al voorspeld en boven beschreven.

Ondertussen is de nieuwe rechts-christelijke regering begonnen. We zagen afgelopen  week president Rutte (hij heeft zich ver boven de partijen verheven) die arrogante zelfgenoegzaamheid etaleren die deze maatschappij zo vervelend maakt. Die dominee-koopman mentaliteit die diep in de Nederlandse volksaard zit, al 500 jaar, sinds de VOC tijd. Want laten we niet vergeten dat de verkiezingen hebben laten zien dat de meeste mensen in Nederland het met de hele gang van zaken eens is. 

Update 06.02.2018 (2 jaar later)

Huishoudens zijn er sinds 1977 bijna niet op vooruitgegaan in koopkracht’. Een bericht in de Volkskrant vandaag waar een rapport van de Rabobank wordt aangehaald. De economische groei is door de overheid en het bedrijfsleven ingepakt. De overheid heeft het geld wel geïnvesteerd in de voorzieningen voor de burger (om ‘Amerikaanse toestanden te vermijden’), maar de zogenoemde ‘arbeidsinkomensquote’ is ten gunst van het bedrijfsleven veranderd (het bedrijf houdt meer over dan de werknemer).

Wat ik zeg is dat in Nederland (maar ook bijvoorbeeld in Duitsland) de lonen kunstmatig en structureel gedrukt worden ten gunste van het bedrijfsleven. Een belangrijke reden voor het ‘populisme’. (zie boven in 2016).

Hr Roemer van de SP is vertrokken, hr Rutte zit er na 8 nog steeds. Dat zegt toch genoeg: hr Roemer een fatsoenlijk man (zonder de SP in alle opzichten te verdedigen), iemand van wie je een tweedehands auto zou kopen en het zou een goede auto zijn. Hr Rutte is de autoverkoper die je een auto beloofd met 1000 euro aan extra’s. Na aankoop rammelt de auto en ontbreken de extra’s en moet je ze zelf betalen (Zie Dossier VVD/Rutte).

Update 11.02.2018

Een discussie in Buitenhof (samen met Nieuwsuur een baken in de tv journalistiek in Nederland*), over de verruwing en versplintering in de politiek (zie boven 2016). Dit na aanleiding van het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Vreemd genoeg waren er alleen landelijke politici. De enkele fragmenten die ik zag lieten tamelijk gênante discussies zien. Zonder een aanhanger van FvD (Baudet) te zijn zie ik ook een partijkartel, ik schreef er boven vaak over. Alles wat niet past binnen het toegestane kader wordt afgebrand. Dit begon zelfs al met Janmaat in de jaren 1980, daarna: Fortuyn, Verdonk, Wilders en nu Baudet. Maar ook de SP is in 2012 in collectief afgebroken (zie Dossier PvdA/SP). Daarom zijn de VVD, de PvdA, D66 en het CDA verantwoordelijk voor het populisme en de versplintering.

In de discussie in Buitenhof werd terecht gezegd dat er veel meer debatten op tv nodig zijn, niet een half uurtje even snel. De publieke omroep moet eens ophouden met volwassen mensen dirigent te laten spelen, of als amateur curling te laten doen, of  in een soort nep-uitdagingen programma te laten optreden en daar dan weer een talkshow over te maken enzovoort…..

(*Het baken Buitenhof is omgevallen, aangezien presentator Jort Kelder hier gaat werken. Een journalist kan niet bevriend zijn met de minister-president (zoals het geval is).

Update 22.03.2018 (Na de gemeenteraadsverkiezingen) 

Minister-president Rutte is een Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, laat de woningnood bestaan, maar betrok in het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (Nederland Kiest 20.03.2018 NPO 1) ineens de vluchtelingen (statushouders) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het erge soort. Je eigen fouten op anderen afwentelen.

Een paar jaar geleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:
“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten oplopen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Dit is een structureel probleem gebleken in Nederland in de afgelopen decennia: Men vraagt solidariteit van mensen die het zelf niet breed hebben die hun wijken zien veranderen terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Zelf heeft die economisch-politieke elite er geen last van, want ze wonen in de beste gebieden van het land. Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen.

We zijn natuurlijk al jaren te laat, dat is duidelijk, de polarisatie, de versplintering en het ‘populisme’ zitten nu diep in de samenleving.

Enkele opvallende zaken na de verkiezingen (absurditeiten):

 • De versplintering is sterk toegenomen op lokaal niveau.
 • De oud-chauffeur van Pim Fortuyn heeft in Tilburg de meerderheid behaald met 10 zetels.
 • Een ex PVV-er is in Den Haag de grootste partij geworden.
 • Hr Baudet (FvD) wantrouwt de verkiezingsuitslag.
 • De opkomst is 55%, 45% gaat niet stemmen. (Dit verzwakt de waarde van een verkiezing als een democratie haar burgers niet weet te interesseren, wat de oorzaken ook zijn).

Hoe (veel, niet alle) politici achterlopen blijkt uit de nieuwe maatregelen van de EU. Al die grote (Amerikaanse) bedrijven betalen weinig belasting en dat willen ze veranderen. Dit zijn de bedrijven die miljarden hebben verdiend in de afgelopen jaren, ze konden doen wat ze willen, hebben betere mensen in dienst dan overheden. Ze houden de lonen laag met toestemming van regeringen.

Ik zeg al een paar jaar dat de Vereenigde Staten economisch imperialisme bedrijven, op grote schaal, wereldschaal, dat zijn de huidige handelsoorlogen. Je hoeft maar in een willekeurige winkelstaat te kijken en je ziet de fastfoodketens, koffietenten, taxibedrijven, internetbedrijven (enzovoort) als sprinkhanen door de straten gaan en alles leegvreten en dat is wereldwijd zo. (Zie Dossier Amerika VS). Waar bedrijven weinig belasting betalen betaald de burger meer, daar gaat het om (zie boven).

Overigens is het ‘populisme’ (wellicht) ook een generatiekwestie: een nieuwe generatie politici wil haar plaats in de maatschappij veroveren. Ik denk dan aan de PVV en FvD.

(Lees hier het Dossier VVD: Dossier VVD (Met Updates)

Update 28.04.2018

Er was afgelopen week een uiterst gênant debat (10 uur lang) over de afschaffing van de dividendbelasting (zie boven). Het debat werd rechtstreeks uitgezonden. We zagen politici die zinnen uit hun mond lieten komen waar een middelbare scholier op school een onvoldoende voor zou krijgen vanwege onbegrijpelijkheid. Hr Buma spande de kroon, we zagen een haast stotterende persoon die opgelucht was als hij het eind van een zin gehaald had. MP Mark ‘Teflon’ Rutte was in vorm, deze hyperintelligente persoon heeft de gave van het woord. Hij kan ieder argument pareren, iedere twijfel wegnemen. Als het moet komen er geheel nieuwe woorden uit zijn mond: zijtafel, geitenpaadje ed. Ik heb al eerder gezegd dat hij de beste MP ooit had kunnen zijn als hij in 2010 een sociaal-liberaal beleid had ingezet om de crisis te bezweren en niet voor een deelbelang in maatschappij had gekozen, namelijk het bedrijfsleven (vandaar de afschaffing van de dividendbelasting).

De oppositie liet zien dat de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord staat terwijl het in geen enkel verkiezingsprogramma heeft gestaan. Dit toont aan wat ik al vaker op dit blog heb geschreven: er is een economisch-politieke elite die de macht heeft. Dit zijn de mensen uit het bedrijfsleven en de politiek die elkaar in formele en informele circuits tegenkomen en overleggen wat ze gaan doen. De politici zelf hebben in het bedrijfsleven gewerkt en soms kennen deze mensen elkaar van hun studie (een studievrindje). Wat tevens verbaasd is dat er mensen verbaasd zijn over deze gang van zaken. Minimaal 30 jaar geleden was dit al bekend. Ik kan mij nog herinneren dat ondernemers in de aluminiumindustrie vroeger dreigden met vertrek uit Nederland als ze geen goedkope stroom zouden krijgen. Toen al kreeg het bedrijfsleven enorme subsidies, dit is de normale gang van zaken Nederland.

Uiteindelijk kwam er een motie van afkeuring, maar de regeringspartijen sloten de rijen en de meerderheid van 76 zetels is voldoende om door te gaan. Overigens zouden verkiezingen niets oplossen, zoals ik een paar jaar geleden al zei is Nederland door de versplintering en polarisatie een onregeerbaar land.

Ondertussen op de arbeidsmarkt schijnen er mensen te zijn die op oproepbasis ’s nachts in ploegendienst werken met een nulurencontract, ze moeten dan 4 uur opdraven om in de piekuren te werken. Op aanstaande Dag van de Arbeid 1 mei zijn er demonstraties hiertegen.

‘De staatssecretaris die in kabinet Rutte 1 in 2010 verantwoordelijk was voor de bezuinigingen is in het huidige kabinet beloond met een ministerspost (Buitenlandse Zaken), want voor wat hoort wat, zo gaat dat in Nederland’.

Dat schreef ik in november 2017, die minister is na een paar maanden al weer afgetreden vanwege een leugen (zijn naam is Halbe Zijlstra). Hij fantaseerde de aanwezigheid in een Russisch buitenverblijf van president Poetin. Hij fantaseerde uitspraken van Poetin die op de wens naar Russische expansiedrift zouden moeten wijzen. Dit zijn onze politici, ze kletsen, liegen en fantaseren er op los voor hun eigen doelen. (In Dossier Geopolitiek heb ik uitgebreid aan bod laten komen waarom ze dat doen).

Update 30.08.2018 

Die ene zetel meerderheid van de huidige regering staat al onder druk. Een Tweede Kamerlid van de VVD bezit 100 huizen in Amsterdam voor de verhuur (dit is het mensentype dat zich altijd goed weet te redden in de maatschappij, net als het koninklijk huis waarvan een lid ook huizenbezitter is), maar hij heeft zich niet aan de geldende verhuurregels gehouden. Zelfs binnen de VVD is dit toch wat te gortig (hoewel ze wel veel gewend zijn). Als hij zijn zetel meeneemt, in de Tweede kamer blijft voor bijvoorbeeld Forum voor Democratie, of een eigen partij gaat beginnen (iedereen kan nu zijn eigen partij beginnen, ook ik, zie onder), dan valt het kabinet, nieuwe verkiezingen, meer versplintering, meer polarisatie, ja dat ziet er dan niet goed uit.

Wat vaak vergeten wordt is dat de gevestigde partijen CDA, VVD, D66 de versplintering van het politieke landschap helemaal niet erg vinden. Hoe meer partijen en versplintering deste makkelijker ze zelf aan de macht blijven. Wat hun macht zou kunnen aantasten is een brede sterke oppositie.

D66 zit kraaiend van plezier in de regering, eindelijk hebben ze de positie die ze zo graag willen: macht.

De zelfbenoemd godsdienstdeskundige hr Wilders (PVV) gaat een cartoonwedstrijd houden met als onderwerp het ridiculiseren van de islam en de hele islamitische wereld is nu boos (op tv zijn beelden uit Pakistan te zien: “Dood aan Holland”). De PVV zit sinds de nieuwe partij Forum voor Democratie (FvD) van hr Baudet in de verdrukking, hr Wilders moet iets doen om de aandacht op zich te vestigen. Het is een zinloze actie, de PVV zou zich beter druk kunnen maken over de woningnood en sociale problemen in de oude wijken om de onvrede daar weg te nemen (een belangrijke reden voor het ‘populisme’, zie boven), want dit is sinds Pim Fortuyn in 20 jaar niet beter geworden, we hebben het al 20 jaar over hetzelfde. 

Ze hebben het net als 2 jaar geleden in 2016 nog steeds over het achterblijven van de lonen bij de economische groei. We zouden er allemaal op vooruitgaan, maar we wachten nog steeds. Volgend jaar komt de btw verhoging op de eerste levensbehoeften, een sterk denivellerende maatregel. Ook de energietransitie dreigt op vergroting van welvaartsverschillen uit te lopen. 

Lees hier over de nieuwe partij, de Humanistisch Sociale Partij: Humanistisch Sociale Partij het nieuwe alternatief.

Update 09.09.2018

Er zijn wel mensen die het begrijpen. Het is precies wat ik jaren zeg (zie boven).

Tekst website Radio 1. De elite in Nederland leeft te veel in een luxebubbel en heeft te weinig oog voor sociale problemen. Dat stelt macro-econoom en publicist Frits Bosch in zijn nieuwe boek met de titel ‘In Holland staat een huis, ja ja’. Hij bedoelt dat de bovenlaag van onze bevolking, de mensen die beslissingen nemen en die sleutelposities bekleden in het bedrijfsleven, verblind worden door de eigen welvaart. “Ze werken hard en zijn alleen maar bezig met hun tweede huis in Frankrijk, ze hebben het zelf goed en zolang dat zo is hebben ze geen oog voor sociale problemen.”

Bosch heeft het dan met name over problemen door migratie. Gesteund door een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, stelt hij dat de toegenomen diversiteit in Nederland tot steeds meer sociale problemen leidt. “De toegenomen diversiteit maakt dat mensen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen bubbel. Er komt steeds meer criminaliteit en het veroorzaakt ook economische achteruitgang in het westen”, stelt Bosch.

“Als je naar landen als Frankrijk en Groot-Brittannië kijkt, zie je voorbeelden van hoe slecht het kan gaan als de diversiteit toeneemt. In Nederland gaat het nog vrij goed”, zegt Bosch.

“De vrede die wordt bewaard door onze sociale arrangementen.” Bosch doelt daarmee op de sociale zekerheid die wij hebben en die voor stabiliteit zorgt. Hij maakt zich dan ook zorgen over wat er gebeurt als er een nieuwe economische crisis komt, iets dat in zijn ogen onvermijdelijk is.”Als die arrangementen wegvallen en onze onderklasse in conflict komt met de onderklasse met een migratieachtergrond, dan voorzie ik heibel”, zegt Bosch.

Het interview op radio 1: Interview met Frits Bosch op Radio 1

Wat is mijn analyse op dit moment: Er is een economisch-politieke elite die de gang van zaken bepaald (afschaffing dividendbelasting, verhoging btw en energieheffingen etc). Ze vragen al decennia solidariteit van de bevolking met ‘vluchtelingen’ (vaak migranten met een economisch motief), maar zelf hebben ze er geen last van in de oude wijken, want ze wonen er niet. De huidige minister-president (VVD) regeert 8 jaar, verergert de woningnood door verkoop sociale huurwoningen en te weinig nieuwbouw, maar laat de druk op de woningmarkt toenemen door ‘statushouders’. Op deze manier is de onvrede al jaren gegroeid, de economische opleving heeft de onvrede getemperd, maar men moet vrezen voor de volgende economische crisis. Deze situatie is momenteel in heel Europa zo, in heel Europa is er sterk toegenomen verzet tegen de gevestigde partijen en het eind daarvan is niet inzicht.

Update 12.10.2018

Enkele treffende zaken van deze week.

 • Econoom Wimar Bolhuis heeft door onderzoek laten zien dat verkiezingsbeloften nooit worden nagekomen. Hij onderzocht de afgelopen 30 jaar en daaruit blijkt dat na verkiezingen bijvoorbeeld belastingverlaging voor de burger niet doorgaat maar voor het bedrijfsleven wel. Beschamend. Ik leg de koppeling dus met de partijen die al 40 jaar regeren: VVD, CDA, PvdA, D66 (zie boven).
 • Gisteren gingen 16 commissarissen van de grote bedrijven op bezoek bij de minister-president. De dividendbelasting blijft, dus nu mogen de bedrijven aangeven waar ze die 1,9 miljard graag naar toe zien gaan. Dit is wat ik bedoel met die economisch-politieke elite die het voor het zeggen heeft (zie boven, ik schrijf daar al zo lang over). Gênant.
 • De huizenmarkt is volledig ontspoord door de krapte aan huizen, de woningnood (zie Dossier Woningnood). De gemiddelde huizenprijs van 3 ton is nu zo hoog dat mensen het niet meer kunnen betalen. Verwerpelijk fenomeen is dat beleggers huizen opkopen, ze hebben zoveel geld dat ze het bedrag direct kunnen betalen. De Nederlandse overheid schijnt op een website beleggers te werven met de tekst dat het zo aantrekkelijk is om in de huizenmarkt te investeren. Ongelofelijk. Er staat een rij mensen tot om de hoek als er een huis bezichtigd kan worden. Makelaars willen dat er snel nieuwe huizen gebouwd gaan worden, maar ze weten niet waar….We roepen even in herinnering dat er de afgelopen 10 jaar tijdens de crisis 100.000 bouwvakkers ontslagen zijn, er nauwelijks nieuwbouw was, de verhuurdersheffing corporaties ervan weerhield om huizen te bouwen enzovoort.
 • De energietransitie gaat heel veel geld kosten. Ik moet dat nog uitzoeken, maar mijn vermoeden is dat de hele aanpak om particulieren van het gasgebruik af te halen er op neer komt dat de burger meer gaat betalen en dat bedrijven voor een groot deel gespaard gaan worden.

Heb elders al eens gezegd dat het jammer is dat Nederland zo slecht bestuurd wordt. Dan krijg je dit.

Is het niet die baby-boom generatie die er een potje van gemaakt heeft, ik vraag het mijn af (ik ben van de generatie erna, de verloren generatie). In de jaren 1960 bevlogen begonnen, alle kansen gehad, maar door de realiteit ingehaald en daarna hebben ze voluit het kapitalisme omarmd en hun idealisme laten varen. Dit zie je in het bedrijfsleven en in de politiek…..

De middenklasse is nu aan het beginnen te begrijpen dat we de verkeerde kant zijn opgegaan, ze zijn allemaal aan het protesteren. Veel zal het niet helpen, na de laatste twee verkiezingen, landelijk en gemeente, was voor mij duidelijk dat er niets meer gaat veranderen in Nederland. Al die mensen van de economisch-politieke elite hebben allemaal hun geld al via constructies naar het buitenland gesluisd. Ondertussen laten ze JOU voor hen werken volgens hun voorwaarden, ze hebben je in de tang….

Update 03.11.2018

Treffend cijfer in de Volkskrant vandaag: de partijen VVD, CDA en PvdA hadden vroeger samen 80 procent, nu nog 39 procent van de kiezers achter zich, dus zeg de helft. Tel D66 er nog even bij op en dan is mijn analyse in beeld: de gevestigde partijen hebben 40 jaar geregeerd en zijn door de kiezer afgestraft. Dat is mijn theorie dat de politiek altijd moet oogsten wat het zelf heeft gezaaid, namelijk in dit geval het populisme (zie Over Democratie).

In 2008 werden de banken van faillissementen gered, het was binnen 1 weekend geregeld, een ziekenhuis gaat failliet en moet binnen twee dagen ontruimen. Dat geeft ook een inzicht hoe Nederland bestuurd wordt.

Update 21.02.2019 (3 jaar later)

De verkiezingen voor de Provinciale Staten (en getrapt de Eerste Kamer) zijn geweest (slechts weinig mensen weten wat de provincies doen, daarom gaat meer dan 40% niet stemmen). Versplintering, polarisatie en ‘populisme’ zetten door (zie boven 2016). Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders en in deze tijd Baudet laten zien dat de gevestigde partijen VVD, CDA, PvdA en D66 (die al 40 jaar regeren) een brede en groeiende onderstroom in de maatschappij niet tegemoet willen komen…………. we kunnen toch moeilijk zeggen dat een groot deel, van de bevolking niet goed bij zijn hoofd is, dit is een lang proces. Ik schreef er al zo vaak over:de politiek moet altijd oogsten wat het zelf heeft gezaaid’. Thierry Baudet van de partij Forum voor Democratie (FvD) (ontkend klimaatverandering) lijkt het stokje van Wilders te hebben overgenomen en de VVD is aan hoogmoed ten onder aan het gaan (maar zijn nog wel groot). De enorme winst van FvD doet denken aan 20 jaar geleden, aan de Fortuyn overwinning in 2002. Dilettanten in de politiek, vastgoedjongens, amateurs….’De geschiedenis herhaalt zich eerst als een tragedie en daarna als klucht’, Karl Marx.

Tevens is er sprake van algemene verwarring en onzekerheid, waar dit toe gaat leiden is niet te voorspellen. Er is niet alleen een politiek-economische-klimaat-vluchtelingen crisis, het is een crisis binnen de westerse cultuur, in alle landen…...de roep om een sterke man om een eind te maken aan de chaos….in de hele wereld….

Er is veel meer over te zeggen en misschien komen er nog toevoegingen.

Update 23.03.2019

Pim Fortuyn was 20 jaar geleden een wake-up call, maar de gevestigde partijen hebben halsstarrig vastgehouden aan de macht, we zijn in 20 jaar NIETS opgeschoten. Men dacht met ‘Vogelaarwijken’ (genoemd naar een zwakke minister die die PvdA regenten mentaliteit goed symboliseerde) wel van het populisme af te zijn.

Vandaag in de Volkskrant enkele verontrustende artikelen, de situatie is nog ernstiger dan ik dacht. Er staan commentaren in van rechts-extremistische websites, buitengewoon erg hoe er op dit moment in deze maatschappij over bevolkingsgroepen gesproken wordt. Je vreest voor de toekomst.

Met dank aan 15 jaar liberaal-kapitalistisch-neoliberaal beleid van VVD CDA PvdA D66
10 zinnen die weergeven wat er in de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Vast werk en zekerheid waren vroeger normaal, nu is tijdelijk werk normaal. Tevens rekende het NIBUD uit dat 40% van de huishoudens geldzorgen heeft. Meer dan de helft van het inkomen van mensen gaat naar vaste lasten, dit nam de afgelopen 10 jaar toe. 53% van de huurders heeft geldzorgen. 700000 burgers hebben betalingsproblemen. Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars en energieleveranciers is toegenomen. De gevestigde partijen noemen dit ‘het gaat goed met de economie’. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Update 26.04.2019

“Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie)”. Zie boven 2016 (3 jaar geleden).

Inmiddels is Nederland het stadium van gênant voorbij. 

 • 2 Mensen van justitie hebben sinds 2011 (!) een relatie met elkaar (ze hadden beide al een relatie, op zich hun eigen zaak, maar niet als collega’s met een gezagsverhouding), spelen elkaar en bekenden de bal toe, zorgen voor voordeeltjes. Een poel van beschamende feiten (die hier niet genoemd worden, in de Volkskrant van 25 april staan ze). Zij worden gezien als elite (zie boven) van Nederland, mensen waarvan je verwacht dat ze hoge morele standaarden hanteren. Kost handen vol geld om weer een commissie een jaar lang aan het werk te houden. De presentatie is live op tv. (Het is La charme discret de la bourgeoisie, de beroemde film Luis Buñuel uit 1972). (Integere werkers niet te na gesproken, er zijn overal mensen die nauwgezet hun werk doen).
 • Forum voor Democratie, de grootste partij van Nederland bij de laatste verkiezingen, is twee weken na de enorme verkiezingswinst al aan het desintegreren. Ze weten niet hoe het verder moet. De belangrijkste man is in diskrediet gebracht of hij heeft het zelf gedaan, de nieuwsvolger moet weer eens een mening hebben over zaken waarvan we de details niet kennen, de talkshows doen goede zaken.
 • De VVD zag zich bij het voorjaarscongres 2018 als winnaar, in Dossier VVD (Dossier VVD (Met Updates) schreef ik in mei 2018: “Ze zien zich als winnaar. Klaas Dijkhoff zei het zo: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Een krachtige uitspraak. Komt hoogmoedig over en meestal gaat het een paar jaar later bergafwaarts”. De deconfiture is een jaar later al in volle gang, ze verloren, politici van de partij blinken uit in het nastreven van eigenbelang, MP Rutte is aan het eind van zijn latijn, plannen werken niet, de beeldvorming heeft negatief resultaat. Vandaar dat hr Dijkhoff een jaar na zijn eerder uitspraken tot een nieuwe koers is gekomen: een middenpartij worden, zeg maar D66 strong. Gaat niet werken, wat ze nu moeten doen is zeggen: wij zijn voor de grootverdieners en de bedrijven, dat schept duidelijkheid. Een VVD senator wordt uit de fractie gezet wegens belangenverstrengeling. 

De Humanistisch Sociale Partij uit 2017 (HSP 2017) (Humanistisch Sociale Partij) staat in de koelkast, gezond verstand zegt dat het geen zin heeft om er tijd in te steken. Zoals de Franse filosoof Voltaire in 1759 al schreef in zijn boek Candide: bezig zijn in de politiek leidt tot afbraak. Vandaar dat hij tuinieren als oplossing zag, daar komt zijn beroemde uitspraak vandaan: We moeten onze tuin onderhouden’ (‘Il faut cultiver notre jardin’). We moeten doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin. Dat is een heel mooie gedachte. 

Update 07.10.2019

Geschreven 30.08.2018: Die ene zetel meerderheid van de huidige regering staat al onder druk. Een Tweede Kamerlid van de VVD bezit 100 huizen in Amsterdam voor de verhuur (dit is het mensentype dat zich altijd goed weet te redden in de maatschappij, net als het koninklijk huis waarvan een lid ook huizenbezitter is), maar hij heeft zich niet aan de geldende verhuurregels gehouden. Zelfs binnen de VVD is dit toch wat te gortig (hoewel ze wel veel gewend zijn). Als hij zijn zetel meeneemt, in de Tweede kamer blijft voor bijvoorbeeld Forum voor Democratie, of een eigen partij gaat beginnen (iedereen kan nu zijn eigen partij beginnen, ook ik, zie onder), dan valt het kabinet, nieuwe verkiezingen, meer versplintering, meer polarisatie, ja dat ziet er dan niet goed uit.

Dat Kamerlid is uit de VVD gezet (hij overtrad de regels, zich niet met zijn bedrijf bemoeien) en houdt zijn zetel in de Kamer, het kabinet is zijn meerderheid kwijt. Getuigt van grote arrogantie en hoogmoed van de persoon in kwestie. Patjepeeër Nederland is dit. Zouden mijn voorspellingen dan toch uitkomen: Nederland is een onregeerbaar land. Het is een democratie in crisis. Het Kamerlid wil wel het regeerakkoord blijven steunen, tevens wil hij zich voor ondernemers inzetten, zijn eigen zaak dus, puur eigenbelang. Vreselijk. Ben benieuwd hoe dit verder gaat.

Update 23.02.2020 (4 jaar later)

Een discussie in Buitenhof over oa dat de lonen omhoog moeten (zie boven 2016). De koek moet eerlijker worden verdeeld. Een ex werkgeversvoorman heeft in de nadagen van zijn bestaan ineens een andere visie gekregen. We zien veel naïviteit in deze dagen. 

Update 30.05.2020

Aan bovenstaande wordt niets veranderd.

De coronacrisis heeft veel blootgelegd, de maatschappij kraakt en er komen enorme bezuinigingen aan. De politiek in Nederland is een klucht geworden, misschien een soap. Zo erg als in Amerika is het niet, maar de absurditeiten zijn groot. De sterkste wint, dat is de modus operandi. Soms delft de burger het onderspit zoals in de toeslagenaffaire: mensen worden naar de afgrond gedreven. Gaan we nog veel meer zien, want de meeste mensen begrijpen nog niet dat we (de mensheid) in de periode van de verdeling van schaarste terecht zijn gekomen. Schaarste aan alles: grondstoffen, energie, natuur, voedsel, water, welvaart en dergelijke….

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, mijn analyse in de jaren 1990.

Update 16.01.2021

Een implosie, niet alleen van de PvdA maar van de maatschappij als geheel. Alle crises  komen samen en vormen een onontwarbare kluwe en culmineren in een stuurloos land, een schip dat op een woeste oceaan zonder kapitein ronddobbert.

Update 18.03.2021

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 07.05.2021

Het is 19 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Veel bespiegelingen, waarbij de meest opvallende was dat we in die 19 jaar niet veel zijn opgeschoten. Een jonge intelligente schrijfster met een Turkse achtergrond (24 jaar, in Nederland geboren) schreef een boek over de beklemmingen van de Islam waarmee zijn opgroeide. Bedreigingen waren het gevolg en uitstoting uit haar familie.

Ondertussen een bericht in de krant dat steeds meer mensen Nederlands willen verlaten, ze hebben genoeg van het leefklimaat….

Aanvullingen mogelijk.

Update 23.06.2021

Het is een democratie in crisis’, ‘Nederland is een onregeerbaar land’ (Uit 2016). Het is een klucht, een politieke klucht geworden. Nog net geen soap.

> De formatie is vastgelopen. Er deden 37 partijen mee met de verkiezingen, 17 werden gekozen.

> Er zijn twee afsplitsingen dus nu 19 partijen in de Tweede Kamer. 1 afsplitsing is een mevrouw voor de ouderenpartij die zelfstandig verder gaat en de ouderpartij in de Kamer dus opheft. 1 afsplitsing is Pieter Omtzigt (CDA), een kamerlid die doet wat een kamerlid moet doen: de regering controleren. Daar houden ze niet van, dat is lastig, liever bespreken ze op maandagmorgen wat er besloten gaat worden. Omtzigt is voorlopig ziek.

> MP Rutte stond lang ter discussie, zijn partij VVD won (1 zetel), maar hij maakte fout op fout en gaat nu ‘gewoon’ door.

> 28 Kamerzetels ‘populisme’ doen automatisch niet mee. Zorgwekkend. Deze partijen vertegenwoordigen heel veel kiezers, burgers, en de uitingen van de partijleiders en ook van hun aanhang worden steeds absurder en dat kan in de toekomst gaan ontsporen. (Politicus Baudet wil zijn eigen land gaan beginnen (?) met alles erop en eraan…..). In feite worden deze mensen terzijde geschoven, dat is niet goed voor een democratie. 20 jaar geleden na Fortuyn hadden de partijen hun beleid meer moeten aanpassen. Het hele vluchtelingen/asielzoekersbeleid deugt niet, 20 jaar lang. Ik schreef er jaren geleden al over. (Dossier Migratie/Immigratie en Dossier Vluchtelingen).

> Alles wordt nu vooruitgeschoven naar augustus, en Rutte en Kaag (D66) gaan nu samen iets opschrijven waar anderen zich bij kunnen aansluiten. Dat zien we niet gebeuren, waarschijnlijk gaat de Christen Unie net als in 2017 weer voor een meerderheid zorgen….

> Enzovoort.

Zouden die mensen zich zelf ook niet afvragen waar ze mee bezig zijn.

Update 31.08.2021

Ruim 5 maanden na verkiezingen is er geen regering, vandaag sloten de verschillende partijen elkaar uit. ‘Het is een democratie in crisis’, ‘Nederland is een onregeerbaar land’, geschreven in 2016. Is uitgekomen. In 2017 heeft de Christen Unie voor uitstel van executie gezorgd en voor 1 zetel meerderheid. Die viel na 2 jaar al weg toen Van Haga uit de VVD werd gezet. D66 wil nu geen CU meer, VVD/CDA willen niet met PvdA/GroenLinks samen. Zoals eerder gezegd weten ze bij de VVD wat machtspolitiek is: je eigen lijn volgen en schijt aan de rest hebben (sorry voor het woord). Wat ook opvalt is duiventil regering, ze komen en gaan, doen waar ze zin in hebben, nieuwe carrière en/of uitdaging: direct pakken. Is er niet meer zoiets als een roeping een eergevoel, iets voor je land doen…..

Update 16.12.2021

Na 9 maanden een nieuwe regering met de oude partijen. Er is ineens heel veel geld gevonden om verkeerd beleid van de afgelopen jaren te herstellen (ondanks de pandemie). Het minimumloon wordt iets verhoogd, de achterliggende politiek is dat VVD en CDA dit dus een jaar of 6 hebben weten te blokkeren aangezien er in 2016 al sprake van was (zie boven). Alles voor het Bruto Nationaal Product. Het gaat om geld, macht een connecties, dat is de economisch-politieke elite die regeert. De meeste mensen keuren dit beleid goed.

Lees het goed.

Update 17.03.2022

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen is bijna 5% gedaald tot 50,3%, dus overheid weet de helft van de stemgerechtigde burgers niet te interesseren. Lokale partijen (nu ruim 1/3) winnen, versplintering en populisme nemen toe, Zou de gevestigde politiek zich ook niet afvragen: wat doen wij verkeerd? (Komende 4 jaar zullen we er niets meer over horen en Nederland zal zich als voorbeelddemocratie presenteren).

Wantrouwen van burgers in overheid en instituties is toegenomen (zie boven 2016).

Update 06.05.2022

20 jaar na de moord op Pim Fortuyn. Hij was een (flamboyante) rebel die tegen de gevestigde politiek inging (VVD, CDA, PvdA, D66), ze voelden dat de vanzelfsprekendheid van hun positie werd bedreigd en waren allemaal bang van hem.

Heel kort samengevat:

Fortuyn kanaliseerde de in de 20 daarvoor ontstane onvrede (doordat Hans Janmaat in de jaren 1980 geen charisma had), deels door de ontstane multiculturele samenleving (waar de nadelen van gastarbeid in de oude wijken terecht waren gekomen) en deels door sociaaleconomische-maatschappelijke zaken (wachtlijsten in de zorg, de bestuurscultuur en dergelijke). Vanaf de jaren 1980 is er een overlapping geweest met rechts-extremisme die er ook vandaag nog is (rechts-extremisme komt (helaas) in iedere maatschappij voor (moet worden tegengegaan door opvoeding en onderwijs). Of zijn oplossingen inhoudelijk zouden hebben gewerkt zullen we nooit weten, maar de problemen zijn echter na 20 jaar nog grotendeels hetzelfde, er zijn zelfs talloze problemen bijgekomen. (Lees het goed). (Misschien wordt dit nog uitgewerkt).

Archieffoto’s uit 2002.

Update 15 maart 2023 (7 jaar later)

 • Er doen 277 partijen mee (landelijk) bij de Provinciale Verkiezingen. Ieder deelbelang heeft nu een eigen partij. We hebben versplintering, polarisatie en populisme te danken aan de partijen die decennia regeerden en zich vervreemd hebben van hun achterban/kiezers.
 • Als populisme meerderheid krijgt hebben we dat te danken aan VVD en CDA, D66, PvdA volgden, aangezien ze ruim 20 jaar (sinds Fortuyn 20-30 Kamerzetels (met wisselende partijen) hun beleid, dat tot huidige multiple-crises heeft geleid, niet hebben gewijzigd.
 • Macht is macht, maar GEZAG moet men verdienen. Alle politici streven naar gezag, maar de meesten zullen het nooit bereiken. Ze willen allemaal graag een Churchill, Brandt of Schuman zijn, maar ze zullen slechts kruideniers en boekhouders blijven.
 • Populisme is zeggen wat mensen graag horen en de kiezer naar de mond praten, maar tegelijkertijd weten dat het niet waar is.

Update 16 maart 2023

De Boer Burger Beweging (BBB) heeft veel gewonnen bij de verkiezingen, zeer veel, de partijen die regeerden verliezen. (Misschien later meer als er tijd voor is).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier VVD

(Geschreven in 2011) (Met Updates 2023 12 jaar later)

Kerstfilm 2010.

De kerstfilm van 2010 is in 2011 waarheid geworden. Vandaag hebben het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er dit jaar 70.000 mensen zijn bijgekomen die onder de armoedegrens leven. Het aantal mensen dat minder dan 1000 euro in de maand te besteden heeft is nu ruim 1 miljoen en de verwachting is dat dit in 2012 verder zal stijgen.

Update 07.12.2011

Minister-president Mark Rutte ziet in Nederland geen armoede en wil het woord armoede daarom niet gebruiken.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Armoedesignalement_2011

Update 14.01.2012

Minister-president Mark Rutte riep op tot het stellen van vragen via Twitter aan hem. De vragen werden beantwoord in een 10 minuten durend filmpje op YouTube. De vragen waren goed, maar de MP blonk uit door het debiteren van nietszeggende algemeenheden. Mijn vraag was: “Is een sociaal-liberaal beleid niet beter geschikt om Nederland door de crisis te loodsen?” Helaas werd de vraag niet beantwoord.

Update 10.02.2012

Het Europees statistiekbureau Eurostat heeft berekend dat bijna  25% van de Europese bevolking onder de armoedegrens leeft. Het percentage is gestegen van 23,1 naar 23,4. In Nederland is volgens dit erkende onderzoeksbureau 15% van de bevolking arm. Deze cijfers zijn van 2010, dat betekent dat de armoedecijfers aanzienlijk zullen stijgen met de aanhoudende crisis.

Griekenland is het voorland van armoede in Europa, in Griekenland wordt het minimumloon, dat lager is dan in Nederland, met 20% verlaagd. Griekenland is een land dat als eerste geofferd wordt. De schulden zijn zo groot dat die de komende decennia niet meer afbetaald kunnen worden.

Update 12.02.2012

De ZZP-er is de dagloner van deze tijd, zo bleek uit het tv programma Buitenhof vandaag. De Zelfstandige Zonder Personeel, de 1 pitter, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vaak geen verzekeringen en wordt onderbetaald. Ze horen tot de ‘werkende armen’, de ‘working poor’ (die ook in de Verenigde Staten van Amerika zo’n groot deel van de beroepsbevolking uitmaken). Mensen worden voor de keuze gesteld hun werk te verliezen of als ZZP-er terug te mogen komen, uiteraard tegen minder loon en niet verzekerd. Wat vroeger een bouwvakker was met een contract, is nu een ZZP-er, geen werk, geen geld.

Er komen steeds meer mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen volgens de brancheorganisatie van de Schuldhulpverlening (NVVK). Nieuw is dat steeds meer mensen met de betere inkomens in de problemen komen.

Update 19.12.2015 (4 jaar later)

Minister-president Mark Rutte zit er nog steeds. Afgelopen week was er een Kamerdebat over een deal van 15 jaar geleden met een crimineel (door iemand die toen officier van justitie was en staatssecretaris is geworden, hij is inmiddels afgetreden). Op zich al vreemd, of laat dit juist een lange tijd omspannende structuur zien. MP Rutte is verbaal erg begaafd, misschien wel de meest begaafde van allemaal. Als een politieke Houdini (de bekende boeienkoning die zich uit iedere situatie wist te redden) heeft MP Rutte zich weten te bevrijden uit een wirwar van keuzes en fouten uit het verleden. Hij gebruikte weer prachtige volzinnen en beeldspraken. Hij zei oa ‘dat hij meer op de bal had moeten zitten’ in de zin van beter moeten handelen. Veel mensen begrepen deze uitdrukking niet. Dit doet mij denken aan een Nederlandse voetballegende die ook een verbale kunstenaar is. Kortom, MP Rutte is de Johan Cruijff van de Nederlandse politiek. 

Wat ook niet meer ter sprake komt is de opmerking van MP Rutte over vluchtelingen in het voorjaar van dit jaar. Hij zei toen dat Italië de vluchtelingenstroom zelf moest oplossen ‘omdat het daar nu eenmaal ligt’. In mijn artikel over vluchtelingen heb ik hier ook over geschreven. Begin september is de vluchtelingencrisis in alle hevigheid zichtbaar geworden. Europees beleid was er niet, de buitengrenzen zijn niet bewaakt, een goed voorbeeld van falend Europees bestuur. Nog steeds maakt men geen onderscheid tussen vluchtelingen met economische redenen en vluchtelingen met politieke motieven om naar Europa te komen.

Update 11.01.2016 (5 jaar na begin van dit bericht)

MP Rutte werd in het tv programma Buitenhof geïnterviewd (10.01.2016). Soeverein pakte hij de drie interviewers in met vlotte volzinnen. In Engeland werd Tony Blair ‘Teflon Tony’ genoemd, alle kritiek kon hij van zich af laten glijden. Wij hebben onze ‘Teflon Mark’, Mark ‘Teflon’ Rutte, hij is pas 48 en zal dus nog decennia in de politiek of het bedrijfsleven zijn stempel op de Nederlandse maatschappij drukken.

Update 13.02.2016

Kopie van 12.02.2012: De ZZP-er is de dagloner van deze tijd, zo bleek uit het tv programma Buitenhof vandaag. De Zelfstandige Zonder Personeel, de 1 pitter, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft vaak geen verzekeringen en wordt onderbetaald. Ze horen tot de ‘werkende armen’, de ‘working poor’ (die ook in de Verenigde Staten van Amerika zo’n groot deel van de beroepsbevolking uitmaken). Mensen worden voor de keuze gesteld hun werk te verliezen of als ZZP-er terug te mogen komen, uiteraard tegen minder loon en niet verzekerd. Wat vroeger een bouwvakker was met een contract, is nu een ZZP-er, geen werk, geen geld.

Het tv programma EenVandaag weidde vandaag een hele uitzending aan de ZZP-er met dezelfde conclusies die ik 4 jaar geleden al trok…..(verbijsterend).

MP Rutte deed afgelopen week mee aan een zogenoemd correspondentendiner, een komisch bedoelde avond met de minister-president en journalisten. Het ging hem goed af, zoals boven al gezegd hij is de Johan Cruijff van de Nederlandse politiek. Hij kon even oefenen voor het volgende interview waarbij hij journalisten weer met boter en suiker zal inpakken.

Update 29.02.2016

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft groeien. Eind 2015 waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 450.000. Dat zijn er 16.000 meer dan een jaar eerder. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn vorig jaar in de bijstand terechtgekomen. Cijfers van het CBS. Als mensen werkloos worden, krijgen ze eerst een WW-uitkering. Daarna komen ze in de bijstand terecht. Al sinds 2009 stijgt hun aantal gestaag. Dat was te voorspellen dus, want de werkgelegenheid stijgt niet. Het valt te verwachten dat de werkeloosheid gaat stijgen, hele landelijke winkelketens sluiten momenteel.

 Update 01.03.2016 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de sterk toegenomen armoede in Nederland, gebaseerd op een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Het opnoemen van de feiten is voldoende:

 • Door de crisis is het aantal mensen die langdurig in armoede leven gestegen.
 • In 2013 waren er 1,25 miljoen armen, de helft hiervan leefde minstens 3 jaar onder de armoedegrens (1061 euro netto per maand voor 1 persoon, 2000 voor een gezin met twee kinderen).
 • De helft van de armen heeft werk, maar krijgt niet genoeg loon.
 • Het aantal armen zal hoog blijven door de toename van tijdelijke contracten en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).
 • Armen wonen slechter dan anderen.
 • Sinds 2008, het begin van de crisis, is het aantal armen ieder jaar gestegen.
 • Hoe langer de armoedesituatie duurt, hoe moeilijker het wordt er ooit nog uit te komen.
 • Mensen die uit de armoede komen vallen later weer vaak weer terug.
 • Ouderen met alleen AOW blijven altijd arm. (Zit je in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar, dan hangt er een grote donkere wolk boven je hoofd. Boven de 55 ben je op de arbeidsmarkt afgeschreven, je heb geen ‘rendement’ meer, maar de pensioenleeftijd is opgetrokken tot 67 jaar, veel ZZP-er hebben geen pensioen kunnen opbouwen en zullen alleen AOW krijgen).
 • 66% van niet-westerse immigranten met minderjarige kinderen kinderen is langdurig arm. (Vooral dit laatste is verontrustend, dit is de groep waarvan we al decennia zien dat ze in de criminaliteit terecht kunnen komen of zich de laatste jaren laten paaien door de extremistische kant van een religie).

De opsomming laat de structuren zien in deze kapitalistische maatschappij. Juist de ontkenning in 2011 dat er geen armoede is, leidt ertoe dat mensen in een beschaafd land ertoe gedwongen zijn een situatie te ondergaan die niet nodig is. We moeten zoals ik al vaker heb geschreven de samenhang zien. Na 8 jaar crisis (men spreekt nu al weer over de volgende crisis, het recept van geld in de economie pompen en lage rentes is uit gewerkt, het kapitalisme is nu zelf failliet en we zijn in een staat van permanente crisis) is er nagenoeg niets veranderd in de maatschappelijke verhoudingen.

De cijfers zijn uit 2013, we zijn al weer 3 jaar verder…..

Iedereen die iets van de geschiedenis weet is zich ervan bewust dat een maatschappij een kantelpunt heeft waar sociale onrust zal ontstaan. Het tragische is dat de meeste mensen de verkeerde schuldigen aanwijzen, dit is wat men de zondebok noemt die alle schuld krijgt. Dit zien we in deze tijd ook, waar een partij zonder leden met een charismatische leider die grossiert in eenvoudige oplossingen, sommige bevolkingsgroepen over een kam scheert. Het verbaasd niet dat deze partij het in peilingen goed doet, het zal tot meer polarisering leiden. Maar we moeten vooral niet vergeten dat we deze partij te danken hebben aan al de partijen die sinds 15 tot 20 jaar, sinds Pim Fortuyn en Rita Verdonk, niets gedaan hebben om een brede onderstroom in de maatschappij te erkennen als een feit waarmee rekening gehouden moet worden.

Update 03.03.2016

Het aantal daklozen is toegenomen met 74 procent, het zijn er ruim 30.000. Er zijn er 13.000 bijgekomen in 6 jaar tijd. De economische crisis wordt als belangrijke factor gezien, mensen worden hun huis uitgezet als ze de huur niet meer kunnen betalen. Er is bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg waardoor mensen eerder dan vroeger geen behandeling meer krijgen. Vooral het aantal allochtone daklozen neemt toe. Dat is verdubbeld van bijna 6.500 naar 13.000. Onder allochtone Nederlanders is meer werkloosheid en meer armoede dan onder autochtonen. Als ze werk hebben, zijn het vaak de slechter betaalde banen. Bovendien hebben niet alle immigranten een sociaal netwerk om zich heen. Als ze dan werkloos raken, vangt niemand ze op. De crisis heeft niet-westerse allochtonen sterker geraakt dan autochtonen. (Cijfers van het CBS).

De werkeloosheid, de armoede en het aantal daklozen is toegenomen in de regeerperiode van MP Rutte die sinds 2010 (6 jaar) in wisselende kabinetten verantwoordelijkheid draagt, dat is in ieder geval een feit. 

Update 05.09.2016

De MP was te gast bij het tv programma Zomergasten.

In Nederland is er geen journalist die deze MP aankan. Misschien zou Paxman (journalist uit Engeland) hem aankunnen. Mede door deze avond, waar de MP het deed voorkomen alsof hij boven de partijen staat, zal de VVD het verlies beperkt weten te houden bij de komende verkiezingen, de PvdA zal worden weggevaagd, de PVV zal winnen en de grootste partij worden. We hebben dan een versplinterd en gepolariseerd land, onregeerbaar en een herhaling van de LPF tijden (2002) met vastgoedjongens en andere dilettanten in de politiek. (Bijna iedere bevolkingsgroep heeft nu zijn eigen partij). En dat na 8 jaar crisis en een onrechtvaardige bezuinigingspolitiek waarvan de MP 6 jaar regeerde.

Kort verhaal: Een interview met de MP (Kort verhaal)

Op deze avond dacht ik aan het boek De Heerser van Machiavelli (1469 -1527):

“Een verstandig heerser (politicus) kan nog mag zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen die hem tot zijn belofte gebracht hebben, zijn weggevallen.”

Over de politicus “Wanneer men hem ziet en hoort, moet hij een en al barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en godsdienstigheid schijnen.

“De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.”

Kort samengevat.

Deze MP komt sympathiek over en doet het uitstekend in de media, we moeten echter naar de feiten kijken, 6 jaar MP: meer armoede (die hij ontkent), daklozen en mensen in de bijstand; hogere BTW en accijnzen, de verhuurdersheffing (een extra belasting); meer flexibilisering (dus onzekerheid) op de arbeidsmarkt, minder vaste contracten, de werkeloosheid is gestegen; uitzendbureaus laten Polen en andere werkers uit MOE-landen voor lage lonen werken; banken gaan grotendeels op oude voet verder na de crisis, betalen geen rente meer op spaargeld, maar rekenen zelf wel rente; belastingparadijs Nederland blijft grote internationale bedrijven bevoordelen (voor arme landen betekent dat minder inkomsten en mede hierdoor stijgt het aantal economische vluchtelingen); voortdurende woningnood mede door de zogenoemde statushouders (ontstaan door de ongecontroleerde instroom van vluchtelingen sinds 2015); vergroting van de kloof arm-rijk (het aantal vermogenden nam toe tijdens de crisis); meer luchtvervuiling door 130 km toe te staan (dus fijnstof, een doodsoorzaak); jarenlang geen pensioenindexatie enzovoort enzovoort.

Dit is de man die in april 2015 zei dat Italië het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen ‘omdat het daar nu eenmaal ligt’, 6 maanden voor de vluchtelingencrisis (impliciet aangevend dat er geen Europees beleid is); de man die zei ‘geen visie’ te hebben want dat hindert maar; de koopman MP die oproept ‘kóóp toch die auto’; de man die beloftes doet en na de verkiezingen breekt (1000 euro erbij, geen geld naar Griekenland, geen beperking van aftrek hypotheekrente) en nu excuses aanbiedt; de man met excellente verbale technieken die nooit antwoord geeft op vragen maar alleen zegt wat hij kwijt wil (in Buitenhof van 10.01.2016 pakte hij moeiteloos 3 interviewers tegelijk in); de man die door zijn beleid en van zijn partij de VVD wegbereider is voor de PVV door een brede onderstroom in de maatschappij te negeren (samen met al die andere partijen die de afgelopen 20 jaar regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen). In Engeland hadden ze ‘Teflon Toni’ (Toni Blair, bekend om zijn niet speken van de waarheid tav Irak), Nederland heeft Mark ‘Teflon’ Rutte.

We kunnen inmiddels ook over president Rutte spreken, want hij heeft zich boven de partijen verheven.

Een kort verhaal na aanleiding van Zomergasten: Een interview met de MP (Kort verhaal).

Update 21.11.2016

Er zijn wat barstjes in zijn imago gekomen. Hij gebruikt formuleringen die laten zien dat hij het gevoel heeft de greep kwijt te raken. Voor deze MP geldt: hoogmoed komt voor de val.

Update 16.01.2017 (6 jaar later).

De MP werd in het programma Buitenhof door 3 journalisten geïnterviewd (15.01.2017), net als een jaar geleden (zie boven). Moeilijk kreeg hij het niet. Uit het korte verhaal ‘Een interview met de MP’:  ‘Interviews vond hij leuk om te doen, hij wist inmiddels dat hij in Nederland iedere journalist de baas was.’  (Een interview met de MP (Kort verhaal)

Update 20.03.2017 (Na de verkiezingen)

Wat hr Rutte en de VVD gedaan hebben is knap, erg knap, het is politiek bedrijven op hoog niveau. Wel jammer dat de uitkomst zo desastreus is, maar dat terzijde. De VVD verloor dus 8 Kamerzetels en is de grootste partij met 33 zetels, de PvdA verloor 29 Kamerzetels (houd er 9 over, zie Dossier PvdA/SP), het gevoerde beleid is dus massaal weggestemd. Iemand, weet niet meer wie, ik geloof hr Kamp, zei iets in de trant van: ‘het gaat goed met de economie, maar de mensen ervaren het niet zo’. We weten dus niet dat het goed gaat en daarom stemden we niet voor het gevoerde beleid. De VVD heeft een deel van het jargon van de PVV overgenomen en veel mensen hebben strategisch op de VVD gestemd om de PVV buiten de deur te houden. ‘Iedereen’ is nu blij dat de PVV niet de grootste geworden is en ik heb nog nooit een partij gezien die zo snel is afgeserveerd, hoewel, misschien de SP in 2012, die partij is toen kapot gemaakt door alles en iedereen. Dat is politiek, de VVD gaat nu met hr Rutte regeren in Rutte 3, ze zeggen het niet maar je weet dat ze binnenskamers denken: we rule this country”. Ze vergeten dat de PVV gegroeid is. Dat komt een keer terug.

Maar de VVD is toch die partij die de afgelopen jaren uitblonk in vriendjespolitiek, nepotisme en zwakke en falende ministers? Complete wetten die niet werken, liegen in de Tweede Kamer en een kruideniersmentaliteit (“koop toch die auto”) etc. 

Wat we zien in Nederland is verrechtsing, meer polarisatie en meer versplintering. In het parlement zullen de debatten fel worden tussen DENK (‘allochtonen’) en de PVV (en hr Baudet, Forum voor Democratie, een vreemd amalgaam van standpunten, met een advocaat als tweede man). Iedere bevolkingsgroep heeft nu haar eigen partij, inclusief de dieren.

De Republiek van Weimar had er ruim 10 jaar geharrewar en chaos opzitten tot er een verkapte staatsgreep plaatsvond in 1933 (die Adolf Hitler aan de macht bracht).

Update 09.02.2018 (Update die bevestigd wat ik in 2011, 7 jaar geleden schreef, zie boven)

Het aantal daklozen is de afgelopen 7 jaren bijna verdubbeld tot 30.000 (Bron: EenVandaag 08.02.2018). Oorzaak is mede de woningnood en de stijging van de huurprijzen. Afgezien van EenVandaag is dit geen nieuws meer, dit is in een beschaafd en welvarend land volkomen irrelevant geworden. We hebben nog steeds dezelfde MP als 7 jaar geleden.

Update 21.03.2018

Minister-president Rutte is sinds gisteren Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, heeft de woningnood verergerd door verkoop van sociale huurwoningen en de verhuurdersheffing, maar betrok in het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (op NPO Nederland Kiest 20.03.2018) ineens de vluchtelingen (statushouders) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het erge soort. Je eigen fouten op anderen afwentelen.

Een paar jaar geleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:
“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten oplopen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Dit is een structureel probleem gebleken in Nederland in de afgelopen decennia: Men vraagt solidariteit van mensen die het zelf niet breed hebben, die hun wijken zien veranderen terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Zelf heeft die economisch-politiek elite er geen last van, want ze wonen in de beste gebieden van het land. Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen.

We zijn natuurlijk al jaren te laat, dat is duidelijk, de polarisatie, de versplintering en het ‘populisme’ zitten diep in de samenleving.

Update 26.04.2018

Een Kamerdebat over de dividendbelasting en of de MP de Tweede Kamer wel goed heeft geïnformeerd. De Mark ‘Teflon’ Rutte was in vorm, hij kan praten als Brugman en zou iemand een rolstoel kunnen verkopen en diegene laten geloven dat het luxe auto is en dat is een gave. We schieten er niets mee op, de woningnood blijft, de armoede blijft, de tijdelijke baantjes blijven, de werkdruk is hoog waardoor veel mensen, zelfs jongeren, stress en een burn-out hebben, in de zorg en het onderwijs zijn grote problemen en te weinig mensen die er willen werken enzovoort.

Een motie van afkeuring haalde het niet, het is het wachten op het wegvallen van die ene zetel meerderheid en dan zijn er nieuwe verkiezingen.

Update 28.05.2018

Veel zin om hier nog wat aan te voegen heb ik niet. Voor mij is het wel duidelijk: het gaat om macht en geld.

De VVD heeft een voorjaarscongres gehouden. Ze zien zich als winnaar. Klaas Dijkhoff (37 jaar jong, fractievoorzitter in de Tweede Kamer) zei het zo: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Een krachtige uitspraak. Komt hoogmoedig over en meestal gaat het een paar jaar later bergafwaarts.

Gisteren in tv programma Buitenhof een discussie over armoede en mensen met schulden. (zie boven in 2011, 7 jaar geleden).

Update 24.08.2018

“…het is het wachten op het wegvallen van die ene zetel meerderheid en dan zijn er nieuwe verkiezingen”, zie boven. Er is een Kamerlid van de VVD en die bezit 100 huizen voor de verhuur in Amsterdam. Op zich al ongelofelijk, hij heeft fouten gemaakt in zijn verhuur en dat wordt onderzocht. Laat dit nu net die ene zetel zijn die het kabinet overeind houdt! Het was een maand geleden aan de orde, we hebben er niets meer over gehoord. Ze moeten hem wel heel veel beloofd hebben, of gesmeekt hebben, om bij de VVD te blijven en niet over te stappen met die ene zetel naar Forum voor Democratie van hr Baudet….. 

Update 03.10.2018

De armoede is sterk toegenomen onder werkende mensen, ‘werkende armen’ (‘working poor’ zoals dat in de VS heet) tot 320.000. Sinds 2000 is er een toename van 60%. Onderzocht door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral zelfstandigen, zzp’ers en schoonmakers zitten in de armoedesituatie. Een van de redenen is de toename van flexcontracten, 0-uren contracten, tijdelijk werk enzovoort. De cijfers zijn van 2014, midden in de crisis. Het is geen toeval dat de VVD met MP Rutte al 8 jaar regeert, de lonen zijn al die jaren kunstmatig laag gehouden onder het mom van herstel van de economie (zie boven in 2011, 7 jaar geleden, dat is het voordeel als je Dossiers over een lange tijd bijhoudt). Positief is dat de middenklasse na 10 jaar wakker is geworden, er zijn demonstraties!

Update 22.03.2019 (8 jaar later)

Mark ‘Deadalus’ Rutte verzamelde veren die hij samenbond met touwtjes en bijenwas en op deze manier maakte hij vleugels. Deadalus waarschuwde Klaas ‘Icarus’ Dijkhof om niet te hoog in de lucht te gaan en ze bonden de vleugels vast, maar Icarus luisterde niet en vloog steeds hoger de lucht in en hoogmoed maakte zich van hem meester en hij riep: “We hebben gewonnen!”. In de hitte van de zon echter smolt de bijenwas en Icarus stortte in zee. Deadalus leefde ongelukkig verder. (Uit de Griekse mythologie 4000 jaar oud).

Update 23.08.2019 

Het aantal daklozen is in de periode VVD en MP Rutte (sinds 2010) verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit vandaag bekend gemaakt: CBS. Schokkend maar niet verbazingwekkend (zie boven vanaf 2011). Een van de oorzaken is de ook toegenomen woningnood, in Dossier Woningnood (Met Updates) staat de analyse over de structurele woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog.

De maatschappij van vandaag is het resultaat van de keuzes van gisteren. Meer daklozen, meer armoede, meer voedselbanken, meer woningnood, lerarentekort enzovoort zijn het resultaat van de beleidskeuzes sinds 2010 van de VVD en MP Rutte, het CDA, D66 en PvdA.

Moeilijker moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Update 13.09.2019

 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat bijna de helft van de bevolking in 2017 en 2018 er financieel op achteruit is gegaan. Dus twee jaar waarin gezegd werd dat iedereen er op vooruit zou gaan
 • In de categorie ongelofelijk maar waar: grote bedrijven gaan in 2021 winstbelasting betalen. Dat deden ze dus niet.
 • Het Koningshuis heeft 30 jaar een dubbele vergoeding gekregen voor onderhoud van meubilair.
 • Enzovoort.

Een fotoreportage over armoede in Nederland is hier te zien.

Update 23.10.2019

Je zult maar 10 jaar geregeerd hebben en beleid hebben gemaakt zoals de VVD, of lid van deze partij zijn, of er op gestemd hebben.

 • Iedere maatschappelijke sector (oa. onderwijs, zorg, politie) is momenteel aan het protesteren of gaat in staking.
 • Het aantal daklozen is toegenomen (geschat op 40.000 mensen die geen huis hebben en op straat verblijven).
 • Er is een tekort van meer dan 300.000 woningen (oa door de verhuurdersheffing en de verkoop van sociale huurwoningen, mensen zijn wanhopig op zoek naar een plek om te wonen die bovendien betaalbaar is, gebouwd kan er niet worden vanwege de stikstofcrisis.
 • Er is een ernstige milieucrisis (CO2, stikstof, PFAS) die heeft gezorgd voor acute problemen in de landbouw en de bouw.
 • Tijdelijk werk is de norm geworden, er zijn steeds minder vaste contracten (uitzendbureaus floreren hierdoor, veel illegale uitzendbureaus want controle is er niet).
 • De werkdruk is overal hoog, veel mensen zijn ziek van de maatschappij. De oplossing is oa. een cursus mindfulness, want het probleem ligt bij het individu.
 • Zelfs de sectoren die de VVD bedient zijn ontevreden. De moraal van deze partij is eigenbelang eerst, meerdere integriteitskwesties hebben dit laten zien.

MP Rutte heeft 10 jaar alles weggelachen, ‘koop toch die auto’ gezegd, gratis gas uit de Groningse bodem gehaald (50 jaar lang, een hele provincie is in rep en roer), economische groei als doel gesteld zonder de nadelen aan de mensen te vertellen (wij weten wel wat goed voor u is) enzovoort.

Update 13.02.2020 (9 jaar later)

Een staatsman zal deze MP nooit worden, meer dan een boekhouder en kruidenier is hij niet (wel een intelligente) inclusief zijn partij, de partij van het welbegrepen eigenbelang die zovelen in Nederland ondersteunen…..

Update 07.08.2020

De beleidsmakers zijn al een tijd aan het stikstofkwartetten: koeienpoep inruilen voor woningbouw (de boeren zijn daarom boos en protesteren en demonstreren). Dit is de technocratische economische politiek die ‘aan de knoppen draaien’ genoemd wordt. De illusie van een oplossing van bijna alle politici (vooral op rechts), hele generaties moeten aan hun kinderen en kleinkinderen uitleggen dat papa en opa het eigenlijk verkeerd heeft gedaan en ze niet alleen aan economische groei hadden moeten werken maar meer aan sociaal welzijn en milieu en natuur.

De coronapandemie is gaande. China is een kapitalistische dictatuur (zie Dossier China) de massaconsumptie van vlees, inclusief  ‘culturele ‘gebruiken’, is net als in het westen normaal geworden. De autoriteiten hebben om de economische belangen niet te schaden de uitbraak van het nieuwe virus verzwegen en deden in het begin (in 2019) niets. China is de assemblagehal van de hele westerse industrie geworden, zo goedkoop mogelijk produceren daarom is weinig kritiek op het land en mag het virus nooit het China of Wuhan virus heten. Hieruit voortvloeiend is de dolgedraaide wereldhandel waardoor zeer veel containerschepen de wereld rond varen (af en toe verliest er een een paar honderd containers in een storm, zoals vorig jaar boven de Waddeneilanden, ze zijn nu nog aan het opruimen). Ook bleek dat alle medische zaken inclusief geneesmiddelen in China gemaakt worden en er dus een grote afhankelijkheid is gegroeid. Naast het menselijk leed van de pandemie stelt de coronacrisis het hele liberaal-kapitalisme op de proef, de gevolgen zullen ongekend zijn en decennia doorwerken. Een systeemcollaps van de hele kapitalistische ordening is zeker niet uit te sluiten.

Lees ook Dossier China (Met Updates)

Lees ook Dossier Coronapandemie

Update 14.01.2021

Voor deze MP (en de VVD) geldt: hoogmoed komt voor de val, (2016).

De toeslagenaffaire (waarbij bijna 30.000 burgers onterecht tot fraudeurs werden bestempeld en tot wanhoop werden gedreven) zou wel eens de nagel aan de doodskist van MP Rutte en de VVD kunnen worden. Morgen zal het blijken.

Alles in dit bericht is gelezen en geaccordeerd, er hoeft na 10 jaar niets teruggenomen te worden. De coronacrisis en de milieu-klimaatcrisis (etc) zullen de polarisatie, de armoede, de versplintering doen toenemen (misschien wordt dit nog aangevuld).

Update 17.03.2021

Verkiezingen vandaag. De VVD met MP Rutte staat op winst. Verbazen zal het niet als dat ook uitkomt. In onzekere tijden zoals deze willen mensen graag een leider die hen bij de hand neemt en hun (eigen)belang verdedigd, dan komen ze bij de VVD, de partij van het welbegrepen eigenbelang en het gecultiveerd egoïsme die moraal als iets voor anderen ziet. “De mensen zijn zó onnozel en ze richten zich zó op hun directe behoeften dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil laten bedriegen.” (Machiavelli, zie boven). Maar filosofisch gezien krijgt iedere tijd de politici die het verdiend, er is een organische samenhang en wisselwerking tussen bevolking en politiek.

Update 18.03.2021 (10 jaar later)

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 03.04.2021

Een historisch 14 uur durend Kamerdebat. De MP wankelde, maar bleef overeind voor zolang het duurt. Hij is een politieke Houdini met Machiavelli als handboek (ik schreef er 6 jaar geleden over in 2015). Ruim 2 miljoen mensen stemden op de VVD, bijna 2 miljoen op MP Rutte als persoon, 2 miljoen mensen kunnen zich niet vergissen (toch?).

Als we niet oppassen mondt de democratie uit in een klucht’ uit 2016 (Een Nieuwe Politieke Partij).

Update 06.04.2021

Niet dat het zin heeft er iets over te schrijven, maar een opvallende verdediging van de MP van de VVD staat op NOS website: ‘Ze erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Maar “waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn…” Goede bedoelingen zijn echter niet genoeg, niet in de politiek, niet in het leven zelf. Er komen 2 parlementaire enquêtes aan (Gronings gas en toeslagen), de woningnood is structureel (door stikstofbeleid kan er minder gebouwd worden, er zijn meer daklozen, mensen zonder huis, starters en eenpersoonshuishoudens zitten klem ed.), de arbeid is geflexibiliseerd, de lonen zijn laag gehouden, alle maatschappelijke sectoren zijn ontevreden, een paar jaar geleden was 130 kilometer rijden het streven ongeacht de gevolgen voor het milieu, de BTW is op de eerste levensbehoeften is 2x verhoogd enzovoort De VVD regeerde bijna 11 jaar. Moet er nog meer gezegd worden?

Zoals te verwachten was hebben veel mensen geen onderscheid gemaakt tussen MP Rutte en de coronacrisis en 10 jaar VVD beleid. Want je moet er niet aan denken dat zijn voorganger MP was geweest in de coronacrisis (toch?).

2 miljoen mensen kunnen zich niet vergissen (toch?).

Lee ook Een Nieuwe Politieke Partij met een geactualiseerde analyse van de huidige politieke situatie.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 11.05.2021

Politicus Rutte werd geïnterviewd bij Nieuwsuur, conclusie: hij komt er weer mee weg, ondanks de goede interviewer. Zoals boven gezegd (en in Een interview met de MP (Kort verhaal)) er is geen journalist die hem aankan. Deze persoon werkt vanuit het brein, de intelligentie, die iedere situatie in zijn eigen voordeel weet te pareren en om te buigen. Dit kunnen niet veel mensen, alleen uitzonderlijke staatslieden (Churchill, Brandt), maar hij zal nooit een staatsman worden, daarvoor is hij teveel kruidenier en boekhouder, teveel poldermodel.

Absurditeit komt naar voren in de politiek van vandaag, de voortgang van de kabinetsformatie hangt nu af van Pieter Omtzigt van het CDA die deed wat een kamerlid moet doen: de regering controleren. Dit wordt als ongewenst gezien vanuit de macht (het kwam toevallig naar buiten door een foto waarop een tekst te lezen was). Hij zit ziek thuis, politicus Rutte wil met hem spreken, want zonder CDA geen regering. Ze weten niet meer hoe het verder moet, dit is mijn ‘Het is een democratie in crisis’ en ‘Nederland is een onregeerbaar land’ uit 2016 in De Boze Burger en het ‘populisme’ De door politicus Rutte beloofde nieuwe aanpak is een ongeïnspireerde pleister op de wonde (burger moet meer te zeggen krijgen), hij zal niet ‘alles anders gaan doen’ en is bovendien ‘trots’ op 10 jaar regeren: er zijn meerdere crises: wooncrisis (door de verhuurdersheffing en verkoop sociale huur lees Dossier Woningnood), klimaatcrisis (economische groei met consumeren en produceren als doel), flexibilisering van het werk, de stiksofcrisis en de uit de hand gelopen agrarische sector (alles voor de export) enzovoort enzovoort. Daar kan men niet trots op zijn. Het is een klucht geworden. Dat komt ervan als na Fortuyn er 20 jaar lang 20 tot 30 zetels ‘populisme’ is waar niets mee gedaan wordt en er vanuit achterkamertjes geregeerd wordt, inclusief de vakbonden met het ‘polderen’.

Overal in al die achterkamertjes zitten ze nu te delibereren, hoe moet het nu verder, hoe blijf ik aan de macht, kun je niet dit zeggen morgen in het debat of beter dat zeggen. Al die goedbetaalde adviseurs en spindoctors die bespreken hoe de massa te bespelen.

Ik zeg nog steeds: Hoogmoed komt voor de val.

De huidige politiek gaat uit van macht, het is echter veel moeilijker politiek te bedrijven met gezag. Gezag kan een politicus opbouwen, dat duurt jaren en velen willen het, weinigen zullen er in slagen.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 16.07.2021

Nieuw geformuleerd: ‘Het verschil tussen macht en gezag is dat macht is gebaseerd op kracht en gezag op argumenten en moraliteit. Macht roept spanningen op. Gezag moet worden opgebouwd en kan lang aanhouden terwijl macht even snel vergaat zoals een bos bloemen in een vaas’.

‘Als er 1 ideologie gefaald heeft in afgelopen decennia is het wel het liberalisme (in Nederland VVD, Rutte, Dijkhoff ea maar ook internationaal) met zijn gecultiveerde egoïsme, eigen verantwoordelijkheid en de vrije markt die alles beter zou doen’.

(Misschien wordt dit bericht aangevuld).

Update 12.08.2021

Als je bij de VVD jarenlang goed hebt gefunctioneerd en altijd trouw bent geweest aan de leider en het partijprogramma hebt verdedigd, vooral op radio en tv (Goedemorgen Nederland), ja, dan wordt je beloond met een hogere functie zoals minister, staatssecretaris of iets anders.

De vaste positie van MP Rutte binnen zijn partij doet denken aan die van Trump en zijn Republikeinse Partij: ze laten hem niet vallen, wat hij ook doet.

Update 29.08.2021

DMP Rutte (demissionair, maar regeert gewoon door) gaat binnenkort een nieuw plan lanceren om extra huizen te bouwen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) net zo als zijn voorgangers MP Lubbers in de jaren 1980, MP Kok in de jaren 1990 en MP Balkenende in het eerste decennium van deze eeuw om zo het populisme de wind uit de zeilen te nemen, want het is niet gewenst dat autochtone Nederlanders in een tijd van woningnood en wooncrisis nóg langer op een woning moeten wachten en om solidariteit te vragen aan mensen die het in de maatschappij al moeilijk hebben (door de pandemie verergerd). Door de crisis in Afghanistan komen er momenteel veel nieuwe vluchtelingen bij, er worden nieuwe opvanglocaties gebouwd. Door gebrek aan doorstroming naar huizen blijven statushouder (momenteel 11.000 mensen) lang in volle asielcentra wonen en gemeenten kunnen niet meer doen door de woningnood, want er zijn ook veel andere mensen met urgentie.

De populistische partijen hebben sinds Fortuyn (20 jaar) 20 tot 30 Kamerzetels. De schuld van de woningnood wordt door hen bij immigratie gelegd (waar veel over te zeggen is, in Dossier Migratie/Immigratie schreef ik er over, dit begon al in de jaren 1980) en niet bij het hele liberaal-kapitalistische naoorlogse woningbouwbeleid waar het echte probleem ligt.

Lees ook Dossier Woningnood

Update 06.01.2022 (11 jaar later)

Een nieuwe regering is op komst. Veel ambitieuze plannen, maar fundamentele verhoudingen en uitgangspunten blijven hetzelfde dus al de in de afgelopen 11 jaar (niet toevallig het begin van dit bericht toen MP Rutte ontkende dat er in Nederland armoede was terwijl dat bewezen door het CBS wel zo is) ontstane en veroorzaakte crises door het VVD/MP Rutte beleid zullen voortduren: de wooncrisis, de stiksofcrisis, de klimaatcrisis, de grote welvaartsverschillen enzovoort, enzovoort. De MP zelf is nog steeds ‘trots’ op zijn prestaties en zei dat ‘er ook veel dingen goed gegaan zijn‘ toen hij kritisch bevraagd werd (een ietwat kinderlijke verdediging).

Interessant is dat MP Rutte (1967), eindelijk na 11 jaar, zijn intellectuele meerdere gaat tegenkomen in de politiek in het algemeen en in de regering in het bijzonder in de persoon van Robbert Dijkgraaf (1960) die directeur van een van de meest gerespecteerde universiteiten in de VS was (Pinceton), een aimabel man die zachtmoedig overkomt (gaat onderwijs, cultuur en wetenschap doen voor D66). Dijkgraaf zal het echter toch moeilijk krijgen tegenover Rutte die in het grootste deel van zijn leven in de politiek werkte, helemaal niets anders in het leven heeft en dus natuurlijk alle politieke trucs kent, dat heeft hij laten zien met zijn selectieve geheugen dat alles onthoud wat nuttig is en alles vergeet (‘verkeerd herinneren’) dat niet van pas komt. Dit zijn de mensen die van het politieke schaakspel houden en de VVD wil hem daarom ook niet kwijt ongeacht wat hij doet. (Het niet zo bekende gezegde is ‘wie nooit liegt hoeft ook weinig te onthouden’, ik voeg daar aan toe dat als je veel liegt veel moet onthouden en dus heel intelligent moet zijn, want je moet precies onthouden wat je gezegd hebt en tegen wie).

Update 21.02.2022

We mogen wel uitkijken dat de coronapandemie 11 jaar VVD-Rutte beleid niet gaat verhullen: wooncrisis, stikstofcrisis, vertrouwenscrisis, toename flexwerk, laag houden minimumloon, problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten), asielcrisis (er zijn geen woningen voor statushouders waardoor de opvangcentra vol zijn) (et cetera).

Niet uit bovenstaand bericht wordt verwijderd of aangepast.

Update 18.03.2022

We mogen wel uitkijken dat de coronapandemie en de vluchtelingencrisis 12 jaar VVD-Rutte beleid niet gaat verhullen: de wooncrisis/woningnood, de stikstofcrisis, de vertrouwenscrisis, afname vertrouwen in de politiek zelf (50% opkomst van kiezers, de helft blijft thuis), toename flexcontracten, laag houden van minimumloon, problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten), asielcrisis (er zijn geen woningen voor statushouders waardoor de opvangcentra vol zijn) (et cetera). Bij de VVD zijn ze het stadium van gevoelig zijn voor kritiek al jaren voorbij, het maakt ze niet uit zolang ze maar de grootste partij zijn, simpel machtsdenken. Maar zoals eerder gezegd is macht iets anders dan gezag, macht is eenvoudig, gezag en respect moet je verdienen en is maar voor heel weinigen weggelegd…..

Update 13.05.2022

Je moet de tijd ‘lezen’. Zelden zal een partij en haar leider zo’n antipathie hebben opwekt als de VVD met MP Rutte. Ze mogen wel uitkijken dat de onvrede niet uit de hand loopt.

Update 28.07.2022

Het land staat in brand (letterlijk langs en op de snelwegen door de boeren ‘protesten’. In de jaren 1980 werd het leger ingezet tegen demonstranten, de krakers, er was toen woningnood, dezelfde woningnood als heden). Alle crises die in de afgelopen jaren zijn ontstaan zijn samengekomen, beïnvloeden elkaar en versterken elkaar tot een giftige cocktail: stikstofcrisis, natuurcrisis (verlies biodiversiteit) wooncrisis, vluchtelingencrisis (geen huizen voor statushouders = volle aanmeldcentra), klimaatcrisis, Schipholcrisis ea. Maar ook crisis in de jeugdzorg, de gezondheidszorg, eigenlijk overal is er crisis. De croronapandemie en de oorlog in Oekraïne spelen weliswaar een rol, maar kunnen geen excuus zijn.

Ondertussen maakt minister-president en VVD leider Mark Rutte zich op voor het jubileum van langst zittende minister-president dat tot nu toe in handen was van MP Lubbers (CDA 1982-1994)…..Overigens zegt het langst zittende MP meer over de Nederlandse bevolking dan over de MP zelf, want de persoon is uiteindelijk toch een pragmatisch bestuurder die flexibel en intelligent met de tijdgeest meegaat, maar de VVD is nog steeds de grootste partij van het land. Nederland is in diepste wezen een conservatief land, dit stamt al uit de VOC tijd: de koopman en de dominee gaan hand in hand om handel te drijven (Max Weber/kapitalisme/calvinisme) en de hele wereld over te gaan, BID EN WERK en de VOC mentaliteit (Balkenende), het is nooit veranderd.

Update 01.08.2022

Bij de VVD weten ze momenteel het beste wat machtspolitiek is, beter dan andere partijen, ‘We rule this country’. (CDA had deze mentaliteit vroeger: Lubbers (MP 1982-1994, de langst zittende tot morgen). Klaas Dijkhoff (toen 37 jaar jong) zei in 2018 op het VVD voorjaarscongres: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Vroeg mij wel af of de MP lid is geweest van een corps…waar al die maniertjes worden aangeleerd die later woorden gebruikt (en ze komen elkaar later in de maatschappij telkens tegen en doen wat voor elkaar (wederdienst).

Update 24.01.2023 (12 jaar later)

Cultuursociologisch gezien heeft liberalisme in de vorm van liberaal-kapitalisme-neoliberalisme afgedaan als ideologie en gefaald. Het huidige tijdperk met multiple crises laat dat zien. De vrije markt met haar individualisme en ‘gecultiveerde eigenbelang’ (geschreven in 1992) dat door overheden wordt ondersteund, is niet adequaat. Er is woningnood (onoplosbaar, men spiegelt illusies voor van een oplossing over 7 jaar in 2030), werkonzekerheid (tijdelijk minder door krapte op de arbeidsmarkt, voor het eerst in tijden hebben werkers macht), onbeheersbare migratiebewegingen (ik schreef erover in 2015 in Het Einde van het Kapitalisme) met de asielcrisis als gevolg (men spiegelt oplossingen voor die er niet zijn), jongeren (de toekomst) zijn pessimistisch over de toekomst (de jeugdzorg is slecht), de klimaat-milieucrisis is diep en ernstig (economische groei zonder milieu en natuur er bij te betrekken heeft tot de huidige situatie geleid: van crisis naar crisis, van klimaatramp naar klimaatramp). De armoede (waarmee dit artikel begon in 2011) is toegenomen, de rijken zijn rijker geworden (ondanks de crises, er is vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid (dit wordt altijd ontkend door de VVD), de armen armer. Rijken wonen aan de rand van de steden en in de buitengebieden, armoede is in de steden. Er zijn meer voedselbanken (die de vraag niet aankunnen). (ea).

Liberalisme met democratie als enig overgebleven staatsvorm waar Fukuyama over schreef (1992) en waar ieder land zich toe zou bekeren (na de terechte val van het communisme) was een wensdroom. Ik zag het in 1992 (maar sprak mijzelf wel tegen). Rusland en andere landen laten zien dat er altijd machthebbers zullen zijn die lak aan democratie hebben. Maar ook democratieën staan onder druk, dat laat de Verenigde Staten van Amerika zien waar een president eigenhandig een staatsgreep wilde plegen (die mislukte). Toch wil hij het opnieuw proberen, terwijl hij een rancuneus warhoofd is en veel aanhang heeft. Dit is de ‘voorbeeld democratie’ voor de wereld. (in Dossier Amerika (VS) meer).

Daar tegenovergesteld zeg ik dat we van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang zullen gaan met meer rechtvaardigheid. De tegenkrachten zijn echter heel groot. De mensen die dit betreft houden hun mond (zij hebben wat te verliezen) en bij anderen zien we machteloze verontwaardiging die zich uit in (veel) goede tv programma’s, goede artikelen en nutteloze sociale media activiteit die allemaal niets zullen veranderen. Bovendien reageren mensen de schier onoplosbare kluwe van problemen inmiddels op elkaar af op de sociale media en dat is triest. Ook het populisme is hier voor een deel uit te verklaren (lees De Boze Burger en het populisme).

Update 31.01.2023

Ondertussen komt de VVD met een heel oud verstoft angstbeeld over links, ze weten niets beter meer te verzinnen. De VVD = MP Rutte inmiddels zijn ze de schaamte voorbij en hebben bovendien geen eergevoel. Ze laten zich alles zeggen, van ene belediging naar de volgende, het maakt ze niets uit, alles voor de macht. Dat we naar Provinciale verkiezingen gaan is blijkbaar niet helder, dit gaat om provinciaal bestuur (en later de Eerste Kamer).

Update 18.02.2023

Mijn analyse van jaren geleden staat vandaag in de Volkskrant: de MP (Rutte) heeft inmiddels een presidentiele aanpak (volgens politicologen). Hij reist de wereld over en bemoeit zich overal mee. Op een foto is hij te zien voor ca 30 journalisten die allemaal naar hem luisteren. In Nederland is echter al jaren sprake van door zijn partij veroorzaakte multiple crises (woningnood, stikstof, asielcrisis, jeugdzorg, basisbeurs enzovoort). Hij is een overschatte politicus, welswaar hoogbegaafd, maar hij bediend zijn eigen achterban (telefoonnummers van ondernemers in zijn mobieltje, ze kennen elkaar allemaal van vroeger, de studietijd en het bedrijfsleven).

Wat ook opvalt is dat we van deze persoon in 12 jaar niets hebben gehoord met enige diepgang, een gedachte, een overpeinzing (alleen iets met een ‘vaasje’). Verder kenmerkt hij zich door het ieder jaar hebben van een andere mening. Bekend is zijn opvatting (2015) dat Italië (dat aan de buitengrens van de EU ligt waar al die vluchtelingen naartoe gaan (en Spanje, Griekenland) het vluchtelingenprobleem zelf moest oplossen (daardoor is dat populisme zo toegenomen), nu is hij voor meer hulp uit de EU. Beter is mijn analyse in 1992 toen ik de huidige vluchtelingencrisis zag aankomen en schreef dat Afrika economisch ontwikkeld moest worden en migratie moest worden tegengegaan. Dat is 31 jaar geleden….

Macht is macht, maar GEZAG moet men verdienen. Alle politici streven naar gezag, maar de meesten zullen het nooit bereiken. Ze willen allemaal graag een Churchill, Brandt of Schuman zijn, maar ze zullen slechts kruideniers en boekhouders blijven.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het Einde van het Kapitalisme

(Geschreven in 2015) (Met Updates 2023, 8 jaar later)

Het einde van het kapitalisme

The End of Capitalism (English language below)

In deze tijd van wereldwijde permanente crises met de economische crisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en de toegenomen sociale onrechtvaardigheid binnen westerse landen, moeten we de ideeëngeschiedenis van de achterliggende economische systemen analyseren en de samenhang tussen de crises zien.

Het dominante huidige economische systeem, het kapitalisme, cultiveert het in de mens inherent aanwezige egoïsme en individualisme. Adam Smith (1723-1790) heeft hiervoor de onderbouwing gegeven (wel met grenzen). De ideeën van Karl Marx (1818-1883) (en Friedrich Engels) waren een reactie op de uitbuiting die met de industriële revolutie was ontstaan (verkapte slavernij, kinderarbeid ed.) en gingen uit van collectivisme (1848 en 1867). In de praktijk die na de Russische revolutie (1917) is ontstaan werd het collectieve belang opgelegd in de marxistisch-leninistische totalitaire bevelsmaatschappij met kampen en miljoenen doden tot gevolg (ook in China e.a.). Na ruim 70 jaar implodeerde de Sovjet-Unie. Velen dachten dat met het mislukken van het communisme eind jaren 1980 het liberaal-kapitalisme had overwonnen, zoals Fukuyama met zijn Einde van de Geschiedenis. Sindsdien wordt bijna de hele wereld door het vrije markt principe gedreven. We hebben sinds de jaren 1980 Reganomics, Thatcherism en No Nonsence gehad, onderbouwd door o.a. Milton Friedman, Ayn Rand, Alan Greenspan (was een volger, 20 jaar FED). De sociaal-democratie heeft de echt scherpe kanten van het kapitalisme afgeslepen met de verzorgingsstaat in de westerse wereld (uitgezonderd (oa.) de VS met bijna 50 miljoen mensen die voedselbonnen nodig hebben). Maar in de globale wereld die met internet is ontstaan kunnen slimme mensen en bedrijven zich onttrekken aan iedere controle door een overheid. Daardoor zien we ons geconfronteerd met de ontsporingen die Joris Luyendijk goed liet zien in het VPRO programma Tegenlicht en in zijn boek (iemand die bij een bank werkt kijkt 5 minuten vooruit; je kunt iedere dag onverwacht ontslagen worden). Thomas Piketty (1971) heeft aangetoond dat rijkdom steeds meer bij een bepaalde groep terechtkomt en armen armer worden. In 2008 ontstond de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930 en duurde 7 jaar. De verliezers zijn miljoenen werkelozen en de gedepriveerden in achterstandswijken die zich tot misdaad of religieus extremisme wenden en de mensen die de armoede willen ontvluchten en verdrinken in de Middellandse Zee, sinds begin jaren 1990 tienduizenden…..

Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel en absurd economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur. Op de mens vanwege dezelfde analyse van Karl Marx van uitbuiting en onrechtvaardigheid. Op de natuur vanwege de ecologische kortzichtigheid die tot uitdrukking is gekomen in grootschalige aantasting van de natuur en het ecosysteem door energie- en grondstoffengebruik en massaconsumptie. De wereld heeft momenteel ruim 7 miljard bewoners die allemaal dezelfde welvaart en consumptie willen als nu een klein deel van die 7 miljard. De groei van de wereldbevolking gaat door (geschat op 9 tot 11 miljard aan het eind van deze eeuw). Alleen als er energievormen worden gevonden die de aarde niet aantasten, bijvoorbeeld met behulp van zon, wind en water is welvaart van al die miljarden wereldbewoners mogelijk.

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken (internet) hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten (verlies aan biodiversiteit), ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen. We moeten daarom zoeken naar een economisch systeem met respect voor de mens en de natuur (inclusief de dieren) en ons niet laten dwingen in de aloude kapitalisme tegenover communisme discussie.

Ik schreef er in 1991 en 1992 over dat we het kapitalisme moesten aanpassen (niet afschaffen): 

Het Einde van het Communisme

De geschiedenis herhaalt zich

Update 25.11.2018 (3 jaar later)

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten, ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen (Zie boven).

De verschillende crisissen spitsen zich toe, de klimaatcrisis en de migratiecrisis in het bijzonder.

In Engeland is er een nieuwe beweging met de alarmerende naam Extinction Rebellion (opstand tegen uitsterving). Vooral jongeren zijn zeer bezorgd over hun toekomst, dat kan ook niet anders, want de berichten en rapporten over de klimaatsverandering zijn verontrustend. Er is nog nooit zoveel CO2 in de atmosfeer geweest als nu en dat vergelijkt men dan met de periode voor er mensen op aarde waren (eigenlijk pre-industrieel). Tevens gaat de stijging door ondanks de doelstellingen. Het kan vanaf nu weer honderden jaren duren voordat de hoeveelheid CO2 weer gaat afnemen (de mens heeft ca 250 jaar lang de CO2 doen toenemen door het stoken van fossiele brandstoffen (kolen/olie/gas), er is uitgerekend dat dit 300 miljard ton is). Sommige mensen denken dat het klimaat een soort knop heeft, zoiets als een elektriciteitsschakelaar die je even kunt omzetten en dan stopt de opwarming van de aardatmosfeer. De gemiddelde temperatuur kan in de toekomst 3 graden hoger zijn en de zeespiegel 10 meter hoger….in de slechte scenario’s. Hoe snel dat zal gaan is onbekend, maar als men bedenkt dat een kind dat vandaag wordt geboren aan het eind van deze eeuw 80 jaar oud zal zijn en de klimaatmodellen ook van zo’n termijn uitgaan, moet er toch wel snel duidelijkheid komen of de milieumaatregelen wel snel genoeg gaan. Dit jaar zijn er veel weerextremen geweest met onder andere door droogte veroorzaakte bosbranden. Nederland beleeft een zeldzaam droog jaar met weinig neerslag en problemen voor de landbouw. (zie Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates).

We hebben naast klimaatvluchtelingen (mensen die vanwege de zeespiegelstijging hun eilanden moeten verlaten in de oceanen) nu ook klimaatrellen (grootschalige rellen in Parijs tegen verhogingen van de brandstofprijzen, deze worden in het kader van het klimaat opgelegd. De betogers dragen gele hesjes. Ook in België zijn er rellen). In Nederland zal de energietransitie (overschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) tot stijging van de kosten leiden en dat doet men door energieheffingen. Deze werken denivellerend, de welvaartsverschillen zullen toenemen tussen mensen die geld hebben en mensen die niet voldoende geld hebben voor een normaal bestaan. Dat kan natuurlijk niet. (zie het Energie en grondstoffen quotum).

De migratiecrisis is gaande. Opvallend is de vluchtelingenstroom in Midden Amerika met economische vluchtelingen die naar de VS lopen (…..). Ze komen allemaal uit de landen die in het verleden door de VS zijn gesteund door rechtse dictators in het zadel te helpen en te houden. Ze willen een beter leven in de VS, maar president Trump heeft gedreigd op de mensen (ongewapende burgers) te schieten. In Afrika worden de vluchtelingen/migranten nu tegengehouden met westers geld. De buitengrens van Europa ligt nu in Afrika zelf. Er is een enorme bevolkingsgroei in Afrika, allemaal jonge mensen die hetzelfde leven willen als ze op tv zien, met auto’s, huizen en luxe (zie Dossier Vluchtelingen/Migratie (Met Updates).

In dagblad Trouw een interview met de voor mij onbekende filosoof Akeel Bilgrami (India, geboren in 1950). Hij heeft goede analyses in het kader van de opkomst van het populisme en het kapitalisme. “Wanneer toekomstige historici schrijven over de geschiedenis van de politieke economie, zullen zij de periode tussen de jaren vijftig en de jaren tachtig beschouwen als een ongekende uitbarsting van het kapitalisme. Een complete aberratie. Terugkijkend zullen zij het zien als de bron van populisme.” Hij ziet de oorzaken voor het het huidige ‘populisme’ als hoofdzakelijk van sociaal-economische aard. (ik schreef er zelf in 2016 over in ‘De boze burger en het ‘populisme’) Het interview is hier te lezen: Akeel Bilgrami 

Het broeit in heel Europa….ik zie het op de sociale media, nog niet in de officiële media. Oproepen voor demonstraties in december, het bekende gele hesje is het symbool.

Mijn voorspelling 30 jaar geleden: De mensen zullen vechten om de laatste  restjes welvaart” (……..).

Uit 1991: Het einde van het communisme (met een analyse waarom het communisme faalde).

Uit 1992: De geschiedenis herhaalt zich (met een analyse waarom het kapitalisme veel opleverde, maar de nadelen groot zijn).

Uit 2017: Humanistisch Sociale Partij (een poging tot het opstellen van een alternatief om uit de verstikkende beklemming van de illusieloze gevestigde politiek te komen).

Update 21.03.2019

Een mooie bevestiging (in de Volkskrant vandaag) van wat ik (boven) in 2015 al schreef. De rijken worden rijker, de armen worden armer, in Nederland (maar ook elders op de wereld). Hoogleraar Bas van Bavel zegt onder andere dat de kredietcrisis de rijken en vermogenden niet heeft geraakt en dat ze zich onkwetsbaar hebben gemaakt. Er is een erfelijke klasse die zonder al te veel belasting vermogen kan doorschuiven naar de volgende generatie. Ik schreef er boven al over dat dankzij internet en duur betaalde goede boekhouders en vermogensbeheerders rijken hun vermogen overal in de wereld kunnen onderbrengen. De belastingdienst doet veel, maar tegenover dit soort mensen staan ze machteloos.

Historicus Rutger Bregman (30 jaar jong) is onze hoop in bange dagen, in het hol van de leeuw Davos (waar de internationale elite vergaderd over de economische situatie in de wereld) pleitte hij voor meer belastingen en daar schokken ze erg van. Ze houden, vooral in de VS, van filantropie, het geven van veel geld aan goede doelen. Filantropie geeft zo’n warm gevoel, je kunt er zo van genieten om iets goeds voor de wereld te doen…..Ze bezitten eigen eilanden en vliegtuigen en hebben zich onttrokken aan de maatschappij. Sommige rijken (miljardairs) zijn zo rijk dat ze een Afrikaans land zouden kunnen kopen.

Update 12.05.2019

 • De biodiversiteit neem dramatisch af. De vooruitzichten zijn bij ongewijzigd beleid slecht.
 • Het ijs op de Noordpool verdwijnt steeds sneller. China ziet dit als positief, ze willen olie en gas gaan winnen en ze willen de noordelijke vaarroute gaan gebruiken om zo hun producten naar Europa te vervoeren.
 • De dertig rijkste mensen hebben evenveel geld als 3 miljard mensen. Een Engelse journalist heeft een boek geschreven met de titel ‘Moneyland’, een fictief land waar de rijken der aarde hun vermogens onderbrengen (postbusadressen) en buiten iedere controle leven, belasting betalen doen ze niet.

Ik denk nog wel eens aan mijn constatering in de jaren 1990: We beleven een goed gedocumenteerde ondergang”. Daarmee bedoelde ik toen AL dat de onderzoeken (het zijn er heel veel) een dramatische toekomst voorspelden, maar er niets gebeurde. Is nog steeds hetzelfde, de onderzoeken zijn steeds beter en nauwkeuriger (en dramatischer) geworden, maar de mensheid kijkt als een konijn in de koplampen van een aanstormende auto.

Ook uit de jaren 1990: “De mensen zullen vechten om de laatste restjes welvaart”. 

Ik zeg: we moeten soberder gaan leven, de vermogenden eerst, want die dragen het meeste bij aan de achteruitgang. We krijgen een grote herschikking van de welvaart en rijkdom. Mensen die veel bezitten hebben ook veel te verliezen dat is nu eenmaal de logica. Er zal een nieuw gelijkheidsstreven komen, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk ideologisch ideaal (de communistische klasseloze maatschappij), maar vanuit een rechtvaardigheidsstreven.  

Een nieuwe aanpak voor de 21e eeuw: Humanistisch Sociale Partij om uit de illusieloze gevestigde politiek te komen.

Een lang en boeiend artikel van de: BBC over beschavingen en de gevaren voor ondergang en systeemcollaps.

Update 17.03.2020 (5 jaar later)

Wellicht zijn er revoluties en rampen nodig om tot een nieuw economisch systeem te komen met een mengvorm van egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. Revoluties, aangezien de mondiale economische en politieke elites hun macht nooit vrijwillig zullen opgeven, de moderne technieken hebben hen onkwetsbaar gemaakt waardoor ze voor hun kapitaal altijd een vrijhaven vinden. Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten, ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen (Zie boven uit 2015).

Een wereldwijde pandemie is een feit, de gevolgen zijn al zichtbaar, maar dit is nog maar het begin. Bedrijven gaan dicht, winkels moeten sluiten en dat wekenlang. Het zal niets verbazen als er een totale systeemcollaps, een instorting van het hele kapitalistische systeem zich zal voltrekken in de komende tijd, inclusief China en Rusland, want deze landen hebben ook het kapitalisme als economisch maatschappijmodel, staatskapitalisme. Er is met de globalisering in decennia een wankel systeem in opgebouwd. Kapitalisme is zo goedkoop mogelijk produceren met zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk winst (De analyse van Karl Marx is nog steeds correct (niet zijn oplossing, ik schreef er in 1991 over in ‘Het einde van het communisme’). Daarom is er kinderarbeid in Azië, is er slavernij in de mijnen in Afrika (voor de smartphones) en komen auto onderdelen uit de hele wereld: dit is de globalisering met de wereldhandel waarbij duizenden containerschepen over de oceanen varen met goederen (soms verliest er een containers in een storm) China heeft zich in 20 jaar ontwikkeld tot de assemblagehal van de hele wereld (inmiddels maken ze zelf ook alle producten tegen lage kosten en dumpen deze over de hele wereld). (Zie Dossier China (Met Updates) China heeft havens over de hele wereld gekocht (oa. Griekenland en in Afrika) en een spoorlijn naar het westen (de Nieuwe Zijderoute) aangelegd.

Het griepvirus heet Corona, COVID-19. Niets op deze wereld is neutraal, ook deze pandemie niet. Goede onderzoeksjournalistiek moet uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De analyse op dit moment is dat arme mensen in China (Corona) en Afrika (Ebola) inferieur vlees slachten en verhandelen op illegale en vervuilde vlees en vismarkten die niet door een overheid gecontroleerd worden, waarbij virussen van dier op mens overgaan. De verantwoordelijken, in China, maar in de hele wereld, willen deze pandemie met enorme economische, sociale en misschien ook politieke gevolgen, aanpakken zonder de de oorzaken te benoemen onder niemand heeft schuld’ en ‘we zijn allemaal verantwoordelijk’ om het economische systeem niet te veranderen en door te gaan op de heilloze weg van productie, consumptie en ecologische vernietiging. Dit moet worden tegengegaan, want dat er per direct zaken moeten veranderen is duidelijk.

Het virus is in China ontstaan. Kritiek op China is er niet, wel lof voor hun aanpak met militaire middelen die ze daar gewend zijn. We moeten niet vergeten dat het mogelijk is dat er geen kritiek op China is omdat alle westerse bedrijven hun producten in China goedkoop laten assembleren, daarom is Apple het rijkste bedrijf van de wereld geworden. Als je een telefoontje in China laat maken voor 300 euro en je verkoop hem in de rest van de wereld voor 900, begrijpt iedereen dat het makkelijk geld verdienen is. In 2010 (10 jaar geleden!) begon ik hierover mijn Dossier China.

Ook actueel is de analyse van Naomi Klein, Amerikaans schrijfster en activist, zij schreef in 2007 onder de titel Disaster Capitalism’ (shockdoctrine/rampenkapitalisme) over het feit dat in tijden van rampen en onzekerheid het kapitalisme zijn greep verstevigd op maatschappijen. Massa-ontslagen zijn dan ‘gerechtvaardigd’. In Nederland heeft de ernstigste economische crisis sinds de jaren 1930 in 2008 niet geleidt tot structurele aanpassingen van het systeem. (Ik schrijf er vanaf 2011 op dit blog over).

Maar ook de Malthusiaanse correctie’ van de wereldbevolking is mogelijk met tienduizenden doden. Ik schreef erover in Economie als oorlog’. (Economie als oorlog). Het zat in een tv programma (VPRO Tegenlicht) en is een uitspraak van Amitav Ghosh (die hij gehoord had bij mensen aan de top, niet van hemzelf) vermindering van bevolkingsaantal door rampen. De gemiddelde leeftijd van mensen is door goede voeding en medische zorg (in het westen) gestegen. 100 jaar geleden was 60 jaar oud, 40 jaar gelden was 75 jaar oud, nu is 80+ oud (er komen steeds meer mensen die 100 jaar oud worden). De cijfers zijn onduidelijk, maar onder de doden zijn veel ouderen en mensen met andere gezondheidsproblemen (obesitas). Als iemand boven de 70 een zware longontsteking krijgt door het coronavirus (COVID-19, internationale naam is SARS-CoV-2) en daaraan doodgaat is dat triest, maar niet vreemd. Een harde waarheid, die echter wel gezegd moet worden. Mensen worden steeds ouder door betere voeding en medische zorg, maar ergens is een grens….

Door massaconsumptie zijn natuur, milieu en het totale ecosysteem, inclusief de productie van dierlijk vlees, zwaar belast. One way or another moet er een prijs betaald worden. Nieuwe virussen ontstaan niet zomaar, maar zijn een (ook) gevolg van menselijke handelwijze net zo als opwarming van de aardatmosfeer.

Update 22.03.2020

Een lezenswaardige Zaterdagbijlage van de Volkskrant. Alle artikelen zijn de moeite waard om te lezen. Dit artikel is wat ik boven bedoelde met die vleesmarkten in China waar deze pandemie is ontstaan: Volkskrant

Uit een ander artikel over de klimaatcrisis: Johan Rockström (een Duitse klimaatdeskundige): We aarzelen om het te zeggen om niet te profiteren van de angst van mensen (in de coronacrisis) maar dat (de gecombineerde klimaat- en biodiversiteitscrisis) wordt een nog veel ingrijpender crisis dan deze”. Het wordt gezien als generale repetitie….

Update 24.03.2020

Uit dit soort situaties van internationale crisis, verwarring en onzekerheid bij grote groepen mensen kunnen grootschalige sociale opstanden, ja zelfs revoluties voortkomen. Het is in de geschiedenis eerder gebeurd.

Het begint steeds meer op een oorlog te lijken: een vijand (weliswaar onzichtbaar, het coronavirus), een uitgaansverbod (in andere landen bijna totaal), een samenscholingsverbod (met meer dan 3 personen), hamsteren (angst voor schaarste). En dergelijke.

Update 27.03.2020

De economische gevolgen van de wereldwijde coronacrisis grijpen om zich heen. Er zijn al berekeningen van een komende recessie van -1 tot -10 procent. We hoeven geen dystopische romans of tv series op Netflix te lezen en zien.

In Europa worden gigantische schulden gemaakt door de EU door garantstellingen. Italië is nu al in  zwaar weer. Wat de verantwoordelijken (bewust) weg laten is dat de welvaartsverschillen in Italië, net als in alle andere landen, heel groot zijn. Er is veel geld, maar de verdeling is niet goed. In de huidige aanpak zouden rijke landen Nederland en Duitsland bij problemen in Italië moeten betalen en daarna de mensen in Nederland, ze verzinnen een nieuwe belasting (zoals de verhuurdersheffing bij de vorige crisis).

In een ander bericht (kan niet vinden waar) beschreef ik eerder de ultieme dystopie: de schulden van staten zijn zo hoog geworden dat de economieën in elkaar klappen (de wereldwijde schulden zijn in de menselijke geschiedenis nog nooit zo hoog geweest). Voor Nederland: men wordt ’s morgens wakker en de pensioengelden (1400 miljard) en spaargelden (368 miljard) zijn VERDEWENEN…., alle uitkeringen worden gehalveerd. Het kan dan jaren duren voor er een samenleving opnieuw is opgebouwd van de grond af aan. Maar zover is het nog niet. Misschien is Amerika ons voorland, mensen slapen in tenten onder viaducten, ontwikkelingsland taferelen in een rijk westers land….

In de VS is de dystopie ook al zichtbaar. In de Volkskrant vandaag een artikel vol met verbazingwekkende feiten. De president Trump wil geen geld aan New York (de hardst getroffen stad) geven. De tweedeling van het land is zichtbaar. Men denkt in termen van: we laten een een hoeveelheid mensen doodgaan en dan kunnen we weer verder, liefst met komende Pasen. Voeg er aan toe dat de wapenverkoop in het land enorm is gestegen, de burgers zijn zich aan het bewapen………

In Dossier China (Met Updates) (10 jaar bijgehouden) meer over de Coronacrisis.

Update 12.04.2020

Angstwekkende hoeveelheden geld worden ‘vrijgemaakt’ (geleend, dus vergroting van schulden) door overheden om de economie te redden. Het woordcoronakladderadatsch’ wordt gebruikt en ‘we gaan zo naar de ‘ratsmodee’ (mooi woord, ik gebruikte het een paar jaar geleden al eens). Er schijnt wereldwijd 8000 miljard dollar mee gemoeid te zijn. In Amerika zijn in 1 week 17 miljoen werklozen erbij gekomen. Op tv beelden van mensen die werkloos zijn en alleen nog een auto hebben en in de rij staan voor een uitkering.

In de Volkskrant vraagt politiek filosoof Rutger Claassen zich af of de overheid burgers of bedrijven moet redden aangezien de steun vooral bedrijven betreft. In de vorige crisis werd het bedrijfsleven gesteund, vooral de banken door nationalisaties. Ik noemde dat toen ‘kapitalisme à la carte’: de lekkere delen kiezen met subsidies en steun, als het moeilijk wordt helpt de staat, dus de belastingbetaler (bijvoorbeeld door btw verhogingen, energieheffingen, verhoging accijnzen en de verhuurdersheffing en dergelijke, allemaal denivellerende maatregelen die de armoede doen toenemen). Dat krijgen we nu weer. We kijken (niet) uit naar Prinsjesdag komende september met de door de koning uitgesproken (door de minister-president geschreven) troonrede: “Wij bevinden ons in zwaar weer, onze economie heeft zware klappen gehad en harde maatregelen zullen helaas nodig zijn”.  Enzovoort.

Ook in de Volkskrant (11 april 2020) een geweldig artikel over hoe Amerika (Noord-Amerika, de VS) de hele wereld in haar greep heeft met de dollar, zelfs de vijanden en concurrenten van de VS zijn afhankelijk van de dollar. 80% van alle handelstransacties gaat in dollars. Als de dollar valt is de hele wereld failliet, de ultieme dystopie (zie boven). Dan staan we in Europa in de rij, niet zoals nu om elkaar niet besmetten, maar vanwege voedselschaarste.

In tv programma Buitenhof een discussie over de steun aan Italië. Italië is in Europa de derde economie en ze moeten hulp krijgen, dat is een tegenstelling, het kan niet allebei tegelijk. Wat ik nu al zie is dat de Europese economisch-politiek elites elkaar de hand boven het hoofd zullen gaan houden en de burger laten betalen in de komende decennia. Italië is ondanks alles een rijk land met grote welvaartsverschillen, er is geld maar het is niet goed verdeeld.

Ook in Buitenhof een opmerking van de coronagezant Feike Sijbesma (ex DSM) die zich afvraagt hoe het kan dat al de geneesmiddelen in China en Azië worden gemaakt en dat dat misschien toch niet zo goed geweest is.

‘Het kapitalisme zal ooit als een irrationeel en absurd economisch systeem worden gezien. Dit kan nog decennia duren, misschien een eeuw en dan zal men tot de conclusie komen dat het kapitalisme een verwoestend effect heeft gehad op de mens en de natuur’. Dit schreef ik in 2015, was ik toen niet te optimistisch met decennia en een eeuw…

De vraag is ook waar wetenschap en techniek zijn om de mensheid te behoeden voor rampen zoals deze. Het geloof in Wetenschap en techniek heb ik eerder een seculiere religie genoemd, het verblind het zicht op de werkelijkheid.

Zouden mijn voorspellingen uit de jaren 1990 dan toch uitkomen….

Wat deze coronacrisis laat zien is dat we in door en door dolgedraaid kapitalistisch systeem leven. We gaan barre tijden tegemoet…

Update 18.04.2020

‘Uit dit soort situaties van internationale crisis en verwarring kunnen revoluties voortkomen. Het is in de geschiedenis eerder gebeurd.’ (Zie boven 24.03.2020). Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China (het verbaasd niets, het zijn er meer dan eerder aan de wereld gemeld). Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. 

Update 09.05.2020

Wat de coronapandemie laat zien:

De mensheid is tegen de grens gebotst van een economisch systeem dat gebaseerd is op de ongebreidelde groei van productie en consumptie zonder daarbij acht te slaan op natuur, milieu, dier en ecosysteem.

Een nieuw artikel over de Coronacrisis

Update 13.01.2021

‘Bedrijven hebben meer macht dan overheden, ze werken wereldwijd ze hebben meer geld en betere mensen in dienst’. Een paar jaar geleden geschreven.

Google heeft via Nederland in acht jaar tijd 128 miljard euro belasting ontweken via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda. Dat leverde de Nederlandse Belastingdienst tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op. Ze zeggen dat er inmiddels toch belasting in de VS (hoofdvestiging) is betaald.

Dat de coronapandemie voor een ongekende economische crisis gaat leiden hoeft geen uitleg. Dat gaat jaren duren, net als na een oorlog moet er wederopbouw plaatsvinden. In Nederland krijgen we na de verkiezingen een grote sociale en economische shake-out, een herschikking met faillissementen (die nu door de overheidssteun zijn uitgebleven) en leegstand in de winkelstraten (Retail). Tegelijkertijd profiteren en ook veel bedrijven zoals Ahold (Albert Heijn, Etos BolPuntCom, GalEnGal) die allemaal open zijn en profiteren van lockdown en winkelsluiting. Zij zullen de extra winst moeten afdragen aan die sectoren die nu dicht zijn.

Update 26.02.2021

Dat het kapitalisme op zijn laatste benen loopt en ten onder zal gaan is wel duidelijk, veel berichten wijzen in die richting. De wereldwijde schulden zijn gigantisch gestegen door de steunpakketten om de coronacrisis te bezweren. Zolang rente en inflatie laag blijven zal dit zo verder kunnen gaan, maar als ze gaan stijgen is er natuurlijk een probleem. In de Volkskrant een kort bericht over de zogenoemde negatieve rente. Na de economische crisis van 2008 (de triple dip, 3 elkaar opvolgende crisis) is de geldkraan opengezet om de economie te stimuleren. Goedkoop geld moet bedrijven overhalen te investeren en werkgelegenheid te creëren. De rente op spaartegoeden is al jaren nul, daarom is er een boete op het hebben van een geldvoorraad, het geld moet rollen, sparen is niet goed. Dit wordt Europees opgelegd (vanuit de centrale bank in Frankfurt). Bedrijven, banken en particulieren met veel geld moeten betalen als ze teveel geld hebben (boven de 250 duizend euro, het bedrag wordt steeds lager, het verschilt per bank). Door de inflatie, die welswaar laag is, wordt vermogen echter minder waard. Alles in de hoop dat het geld geïnvesteerd wordt. Ook particulieren moeten hun geld uitgeven, want consumeren moet de economie stimuleren. Dat dit eigenlijk niet wenselijk is vanwege de milieu- en klimaatcrisis laat zien dat we in een doodlopende straat terechtgekomen zijn: het gaat nergens meer heen. We gaan nog wat meemaken…

Update 26.07.2021

De wereld is in een diepe crisis geraakt, de pandemie duurt voort en economieën kraken, we zijn terra incognita binnengetreden. Wat we zien zijn onverwachte effecten van de pandemie-ontwrichting, we leven in een globale wereldeconomie met grote interdependentie. Dit is ook iets waar de chaostheorie/vlindereffect die ik onder Over/About schreef van toepassing is: ‘Een bekende theorie is: als een vlinder ergens op de wereld opvliegt (metaforisch gezien) ontstaat er ergens anders op de wereld een orkaan (het vlindereffect van Edward Lorenz 1917-2008). Dit is ook toepasbaar op andere gebieden, kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben. Naar deze tijd vertaald: als de Chinese economie in een crisis komt, kan de hele wereld gevolgen ondervinden‘ (een paar jaar geleden geschreven…..).

Waar kapitalisme met zo goedkoop mogelijk produceren door globalisering en wereldhandel toe leidt als een groot containerschip vastloopt: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal

Update 06.08.2021

Vandaag in het nieuws: een goedlopend Nederlands bedrijf met een Amerikaanse eigenaar (sinds 2016) verplaatst de productie naar Slovenië (EU land) vanwege de lagere loonkosten daar (de helft), bijna 100 mensen worden werkeloos. Dit is het kapitalisme waar we vanaf moeten. Amerikaans kapitalisme dat de wereld kapot maakt en als 1 grote markt ziet met winstmogelijkheden. Maar ook de EU politiek van open grenzen met grote loonverschillen is verwerpelijk, begon al in de jaren 1990, ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie.

Helaas zijn de meeste mensen onwetend en naïef, kwalijk kun je ze het niet nemen want niemand protesteert ook de gevestigde politiek niet (VVD, CDA, D66, PvdA), dit is ‘zoals het nu eenmaal gaat’. Moraliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren is afwezig. Kapitalisme kent geen moraliteit, een hard feit. De tweedeling in de maatschappij tussen winnaars en verliezers neemt al jaren toe, de coronapandemie is het vuurtje dat dat verder zal doen aanwakkeren als een bosbrand in een droog bos (momenteel over de hele wereld gaande).

Het is beter ons op sociaaleconomische misstanden, de pandemie en klimaatverandering te richten die de maatschappij aan het ontwrichten zijn in plaats van ons bezig te houden met identiteitspolitiek en genderkwesties die tegenwoordig velen zo bezig houden.

Gelukkig wordt dit bericht steeds vaker gelezen.

Update 07.08.2021

Ook de ING bank is verwerpelijk bezig zo is vandaag in de Volkskrant te lezen. De feiten:

 • kwartaalwinst vervijfvoudigd, 1.5 miljard winst
 • aandeelhouders krijgen geld: 3,6 miljard
 • coronavoorzieningen niet meer nodig
 • beleggingsproducten zijn populair door de lage rente
 • de komende reorganisatie behelst de sluiting van de helft van de kantoren (alles gaat digitaal)
 • 440 banen gaan verloren

Het argument van het bedrijfsleven is altijd dat ‘alles volgens wet en regelgeving’ gaat en legaal. Dit is juist het probleem, de staat, de overheid faciliteert het bedrijfsleven. In Nederland is er economisch-politieke elite die het beleid richting geeft (ik schreef eerder over). Dat zijn de ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele en informele circuits treffen, vooral VVD en CDA. Vaak kennen ze elkaar nog van de studie (een vrindje, studie rechten of bedrijfskunde). MP Rutte werkte voor de politiek in het bedrijfsleven en als hij een bekende van vroeger tegenkomt dan spreken ze de zaken even door. Dit is de netwerkmaatschappij en de meeste mensen zijn zich er niet van bewust.

Wat ook opvalt is dat het kapitalisme er in is geslaagd om mensen volledig en totaal in te palmen, tegenwoordig zijn er apps waarmee op de beurs kan worden gehandeld, het is 1 groot casino geworden. Ook de Bitcoin en andere zogenoemde cryptovaluta zijn een casino waar mensen op de korte termijn geld kunnen verdienen, controle is er niet, de populariteit bij criminelen verbaasd daarom niet (vooral hackers met gijzelsoftware). De overheden staan erbij en kijken ernaar, ze weten niet wat ze er mee aan moeten. Overigens is alle digitale geld waardeloos bij een echte crisis waarbij de stroom uitvalt of een onbeheersbaar computervirus toeslaat. In zo’n geval tellen alleen goud, sieraden, kunstverzamelingen en degelijke, ik schreef erover in Dystopie

(Aanvullingen mogelijk).

Update 10.08.2021

De resultaten van Verenigde Naties IPCC rapport laten zien dat het (gekozen) economisch systeem kapitalisme (waarvan de meeste denken (is voorgehouden vanaf het basisonderwijs) dat er geen alternatief is) zelf het probleem is: op winst gerichte productie met als doel economische groei en consumptie zonder milieu en natuur mee te rekenen gedoemd is uit te monden in rampen. Ik schreef het 40 jaar geleden in 1981 al in mijn afstudeerproject/scriptie: Dossier Broeikaseffect (CO2)

Straat in Nijmegen-Lent. De analyse van het kapitalisme van Karl Marx blijft, niet zijn oplossing en alternatief ervoor (geschreven in 1991).

Update 12.12.2021

Wat is het goede kapitalisme: een (biologische) boer verbouwd graan op zijn land en na het oogsten verkoopt hij het graan aan een bakker (hiernaartoe gebracht door een vrachtwagenchauffeur), de bakker bakt met het graan brood, het brood wordt in de winkel gekocht door de consument. Iedereen maakt een kleine winst. Is dit niet wat Adam Smith oorspronkelijk bedoelde, in tegenstelling wat vaak wordt gedacht en wat de praktijk van het kapitalisme is geworden (het aandeelhouderskapitalisme dat in de jaren 1990 dominant is geworden). (Dit ga ik nog eens uitzoeken als er tijd voor is).

Update 31.01.2022 (7 jaar later)

Een voorbeeld van dolgedraaid kapitalisme in de dolgedraaide consumptiemaatschappij: de zogenoemde flitsbezorging: binnen 10 minuten een product aan huis bezorgd door een onderbetaalde jongere die op een fiets of met bakfiets ’s door de regen avonds een zak chips komt bezorgen. De panden in steden worden Dark Stores genoemd, het is geen winkel maar een opslagplaats. Een van de bedrijven is in Duitsland begonnen wat laat zien dat het Amerikaanse kapitalisme zich net als de corona pandemie over de hele wereld heeft verspreid als een besmettelijk virus. De jongeren die met deze nieuwe tech-ontwikkelingen door zogenoemde start-ups (een nieuw geloof, de technologie) iets nieuws ontwerpen (op zich een knappe prestatie) laat het volkskapitalisme zien dat door de meeste mensen volledig is geïnternaliseerd en waarop geen kritiek meer wordt gegeven (op een enkeling in de marge na).

Dolgedraaid kapitalisme met instant behoeftebevrediging in de consumptiemaatschappij.

Update 22.05.2022

We gaan van crisis naar crisis, van recessie naar recessie, van ramp naar ramp.

Update 01.09.2022

Uit 2015 (zie boven): “Rampen zullen terugkomen die zich uitten in natuurcatastrofes door klimaatverandering, hongersnoden, uitstervende diersoorten (verlies aan biodiversiteit), ziekten en epidemieën en onbeheersbare migratiestromen van miljoenen mensen”. 

Update 21.12.2022

We gaan van crisis naar crisis, van recessie naar recessie, van ramp naar ramp. (zie boven). De ‘milde recessie’ is al weer voorbij, de economie groeit, maar de voedselbanken kunnen het werk niet meer aan. Als een flipperbal in een flipperkast gaat de postmoderne mens door het leven….

Update 26.12.2022

De Duitse journalist Ulrike Hermann (1964, een generatiegenoot) schreef dit jaar een boek met de titel ‘Das Ende des Kapitalismus‘ (Het einde van het Kapitalisme, net zoals de titel van dit blogbericht uit 2015). Zij legt het verband tussen de consumptiemaatschappij en de klimaatcrisis en heeft het zelfs over rantsoeneren.Groene groei’, ook in Nederland door velen als redding gezien, ziet zij niet als mogelijk. Voorzover ik begrijp (zonder het boek gelezen te hebben) legt zij niet het verband tussen arm en rijk en consumptie, want dat was in 1996 mijn conclusie: rijken moeten als eerste minderen, want armen consumeren al veel minder en en kunnen niet verder terug (uit Energie en grondstoffen quotum). Dit is een klassenstrijd geworden. Het boek is nog niet vertaald, maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren.

Het verband tussen het economisch systeem kapitalisme, een op winst gericht systeem dat de natuur als hulpmiddel dat onbegrensd kan worden (mis)gebruikt, ziet, legde ik in 1981 (41 jaar geleden) in mijn afstudeerscriptie en later nog vele malen…..De rest is geschiedenis.

Update 07.01.2023 (8 jaar later)

Er zijn tijden geweest dat het woord kapitalisme niet meer gebruikt werd (niet meer gebruikt mocht worden want kapitalisme was een feit en er was geen alternatief (in de jaren 1990 na de (terechte) val van het communisme (1989/1991), maar in deze tijd is het woord weer terug. Gelukkig ook bij de nieuwe generaties die inzien dat er een economisch model is dat al die crises veroorzaakt en dat we dit ter discussie moeten stellen en moeten aanpassen. (Zelf schreef ik er in in de jaren 1980 al over).

Update 17.01.2023

In Davos (Zwitserland) het World Economic Forum (WEF) waar een week gepraat wordt over de economie en de problemen in de wereld, ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was….WEF is door populisten en complotdenkers een speerpunt gemaakt van hun kritiek samen met de zogenoemde Great Reset. De uitleg ervan op Wikipedia is idealistisch te noemen: ‘verantwoord kapitalisme’ en dat is te prijzen. (Dit vraagt echter om nader onderzoek (als er tijd voor is).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma (Tekst en foto’s)

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Fotogalerij. (Alle foto’s zijn te koop via ronaldpuma.nl).


English language.

The End of Capitalism (written in July 2015)

In this time of global crisis with the ongoing economic crisis, the refugee crisis, the climate crisis and increased social injustice in western countries, we have to analyze the intellectual history of the underlying economic systems and see the connection between the crises.

The current dominant economic system, capitalism, cultivates selfishness and individualism inherent to man. Adam Smith has previously given the justification. The ideas of Karl Marx were a reaction to the exploitation that the industrial revolution arose and went out of collectivism. In practice, after the Russian Revolution (1917) the collective interest was imposed in the Marxist-Leninist totalitarian command society with camps and millions of deaths (as in China and others). After more than 70 years, the Soviet Union imploded. Many thought that with the collapse of communism in the late 1980s the liberal capitalism had triumphed, as Fukuyama with his ‘End of History’. Since then, almost all the world is driven by the free market principle. We have had since the 1980s Reganomics, Thatcherism and No Nonsence, underpinned by  Milton Friedman, Ayn Rand (Alan Greenspan was a follower, 20 years FED) and others. Social democracy has taken away the sharp edges of capitalism buffed with the welfare state in the Western world (except in the US with nearly 50 million people need food stamps). But in the global world internet has emerged smart people and businesses beyond any control by any government. Thus we are faced with the excesses that Dutch journalist Joris Luyendijk showed well in the program VPRO Backlight and in his book (someone who works at a bank looks ahead five minutes, you can every day be unexpectedly fired). Thomas Piketty has shown that increasing wealth reaches a certain group and the poor get poorer. In 2008 came the worst economic crisis since the 1930s and lasted seven years until today. The losers are millions of unemployed and disadvantaged persons in deprived areas who turn to crime or religious extremism and those who want to escape the poverty and are drowning in the Mediterranean sea, since the early 1990s tens of  thousands…..

In the future capitalism will be seen as an irrational and absurd economic system. This may take decades, maybe a century, and then one will come to the conclusion that capitalism has had a devastating impact on people and nature. On people for the same analysis of Karl Marx of exploitation and injustice. On nature because of the ecological short-sightedness which is reflected in large-scale degradation of nature and the ecosystem by the use of energy and raw materials and mass consumption. The world currently has over 7 billion inhabitants who all want the same prosperity and consumption as a small part of the 7 billion now have. The growth of the world population continues (estimated at 9 to 11 billion by the end of this century). Only if there are forms of energy found that do not attack the earth, for example with sun, wind and water is the well-being of all the world millions of people possible.

Perhaps there are revolutions and disasters to come to get to a new economic system with a mix of selfishness and altruism, self-interest and public interest. Revolutions, as the global economic and political elites will never voluntarily give up their power, modern techniques have made them invulnerable and they always will find a safe haven for their capital. Disasters will occur that are expressed in natural disasters due to climate change, famines, endangered species, diseases and epidemics and uncontrollable migration of millions of people. We must therefore look for an economic system with respect for people and nature and not be forced into the old capitalism versus communism discussion.

(C) Ronald Puma (Tekst en foto’s)

Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Stikstof

(Geschreven in 2019) (Met Updates 2023) (4 jaar later)

De stikstofkwestie is een systeemcollaps waar slecht bestuur (PAS: Programma Aanpak Stikstof) en een economie die hoofdzakelijk op groei is gericht samenvallen.

Alle factoren en aannames botsen tegen elkaar. Ooit in de toekomst (maar eigenlijk nu al want veel jongeren maken zich grote zorgen) zullen nieuwe generaties de vorige generaties politici en economen ter verantwoording roepen en vragen: wat hebben jullie gedaan. Zij hebben onbegrensde economische groei bewerkstelligd en gepropageerd zonder de gevolgen aan de bevolking uit te leggen. In Nederland zijn dat alle desbetreffende ministers van de gevestigde partijen die regeerden (in het bijzonder het CDA met zijn landbouwbelang), 40 jaar lang.

Speculeren met de toekomst, noem ik dit.

De uitleg van de: NOS

Lees hier Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 04.10.2019

De stikstofcrisis laat zien wat er gebeurd als je jaren lang, nee decennia lang, louter inzet op economische groei en materiële welvaart zonder rekening met natuur en milieu te houden. Vandaag werd bekend dat de regering maar liefst 500 miljoen, een half miljard, uittrekt voor maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. 500 miljoen is erg veel geld om in 1 dag tevoorschijn te toveren. De maatregelen zijn op zich goed, maar men ziet de paniek. 100 kilometer als maximumsnelheid, boeren overhalen om te stoppen, inkrimping van de veestapel. Er zijn mensen die een kleinere veestapel al 30 jaar bepleiten. Er moeten klimaatbossen komen, Er zijn mensen die al 30 jaar voor meer bossen en natuur pleiten. Er is een tekort van 300.000 woningen, maar bouwen kan nu niet vanwege de stikstof. Ze moeten compenseren als ze toch gaan bouwen, gelooft u het? Er wordt gekozen voor de technocratische aanpak: een beetje stikstof minder hier, een beetje stikstof meer daar. In gewoon Nederlands heet dat pappen en nathouden.

Schiphol wil men uitbreiden naar Lelystad (voor goedkope vakantievluchten), nog meer vliegen terwijl dit vanuit milieuoogpunt niet kan. Een autorace organiseren op Zandvoort, terwijl dan niet verstandig is.

De politici en veel burgers zitten in de ontkenningsfase van deze problematiek.

Dit komt uit de afstudeerscriptie (1981, 38 jaar geleden) over fossiele brandstoffen en de klimaatverandering:

 • “(….) zaken die niet binnen de economische sfeer vallen, zoals het milieu, maar eigenlijk ook bij de welvaart zouden moeten worden betrokken, worden onvoldoende onder de aandacht gebracht”.
 • “(…) wanneer je de mate van welvaart alleen afleidt uit de toename van de productie en het nationaal inkomen blijven de milieugoederen buiten beschouwing. De reden dat dit zo gegroeid is ligt aan het feit dat die milieugoederen altijd overvloedig voorhanden leken te zijn en ze vielen buiten de economische sfeer. Nu de milieugoederen echter ‘schaars’ zijn geworden is er een conflict ontstaan tussen productie en milieu. Daarom is het noodzakelijk dat niet meer de productiegroei als doel gesteld wordt voor de welvaart, maar een veel meer afgewogen doelstelling waar het milieu bij betrokken wordt”.
 • “Wat willen we: productie die is afgestemd op onmisbaarheid en maatschappelijk nut en in evenwicht met de natuur òf een ongecontroleerde productiegroei met de daarmee samenhangende milieuvervuiling en grondstoffen- en energieverspilling? Eigenlijk zijn we uit lijfsbehoud voor de mens genoodzaakt voor het eerste te kiezen……”

Update 15.10.2019

Klimaatactivisten en boeren demonstreren, het zijn de tekenen dat ons economisch systeem failliet is. Het resultaat van decennia beleid gericht op economische groei zonder milieu en natuur te waarderen.

De bouwsector dreigt vandaag met acties als er geen noodwet komt die de stikstofbeperking ongedaan maakt.

We zijn ongemerkt in een tijd van de verdeling van schaarste gekomen, dat beseffen de meeste mensen nog niet…..veel mensen zijn nu bang voor de toekomst geworden, dat is onze maatschappij. Ze ontkennen daarom de klimaat- en milieucrisis, doen alsof er niets aan de hand is en we ongestoord verder kunnen gaan met bouwen, met landbouw en veeteelt (Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld na de Verenigde Staten, krankzinnig), met luchtvaart (Schiphol moet groeien) enzovoort.

Nederland importeert varkensvoer uit Brazilië (en andere landen) en exporteert varkensvlees naar China, de mest blijft hier achter, dat is het probleem dat in decennia gegroeid is. Het is heel moeilijk om om dit weer af te bouwen. 

Boeren gebruikten geweld bij hun acties gisteren, enkele provinciale bestuurders trokken de maatregel daarop in. Waarbij wel gezegd moet worden dat vanuit bestuurlijke correctheid de boeren onrecht wordt aangedaan, toezeggingen worden ingetrokken. Dit hele verhaal past in het zwalkende bestuur dat Nederland kent, lees hiervoor: Politiek en landsbestuur

Hoorde op tv iemand voor het eerst zeggen dat we misschien moeten kiezen tussen een vliegvakantie naar Peru of het bouwen van huizen. (Ik schreef het in 1996 al in: Energie en grondstoffen quotum).

(Sinds 1993 heb ik niet in een vliegtuig gezeten, auto verkocht in 2004, 30 jaar half-om-half vegetariër, als het kan wordt een kapot apparaat gerepareerd, enzovoort (dit terzijde).

Update 29.10.2019

 • Mensen en organisaties die het niet met het beleid eens zijn gaan nu de cijfers betwisten.
 • Demonstreren tegen het milieu heeft geen zin.
 • De overheid moet duidelijker zijn in de verantwoording van hun beleid.
 • Er komt veel op ons af….

Update 31.10.2019

Een goed voorbeeld van iemand die er helemaal niets van begrijpt is iemand van de VVD (naam heb ik niet onthouden), die woordvoerder inzake bouwkwesties is. Op NPO radio 1 (30.10.2019 na 09.30 uur) antwoordde hij op de vraag of het klimaatkoord van Parijs (195 landen namen een besluit) niet moet worden nageleefd. Zijn antwoord was: we moeten bouwen. 

Ook de overheid laat zien dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn, het is paniekvoetbal en struisvogelpolitiek. Dat de cijfers over PFAS ineens misschien toch niet goed en moeten worden aangepast is een brevet van onvermogen. De normen zijn goed of niet goed. Overigens ben ik het ermee eens dat de normen in heel Europa hetzelfde moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat in Duitsland een bouwer veel meer grond of bagger met een hogere vervuiling mag vervoeren. Europa, waar zijn ze als je ze nodig hebt. Regeltjes opleggen die onzinnig zijn kunnen ze wel, dit niet.

Een uitstekende analyse in de Volkskrant van Klaas van Egmond oud directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : Artikel Volkskrant 

Ook tekenend: meerdere moties van de Partij Voor de Dieren over oa autoracen op Zandvoort (zie boven), vliegveld Lelystad, 100 km als maximumsnelheid, stikstof worden afgewezen door de meeste partijen. Zoals vorig jaar reeds gezegd: ‘Veel mensen ontkennen de feiten over de crisissen omdat ze bang zijn voor de gevolgen’. 

Update 02.11.2019

De verbetering van het Zandvoort Formule 1 parcours mag van de rechter doorgaan. Maar de Formule 1 race gaat helemaal niet door, alle coureurs krijgen een fiets, een mountainbike, en de Formule 1 FIETSEN kan doorgang vinden. Prins Bernhard jr zorgt voor chocolademelk en gevulde koeken. In de HELE wereld wordt de Formule 1 een fietsevenement.

Update 13.11.2019

En wat doet u dan zelf dan? Nou, ik heb sinds 1993 niet meer in een vliegtuig gevlogen (sinds 2003 niet meer in het buitenland geweest), auto verkocht in 2004 (kortingskaart NS gekocht en een goede fiets), half-om-half vegetariër (een paar dagen vlees, een paar dagen geen vlees) sinds een jaar of 30, nooit een elektrisch scheerapparaat of tandenborstel gehad (et cetera zie Dossier Consumentisme (Met Updates)  Alles wat gerepareerd kan worden repareer ik zelf (onlangs een broodrooster uit elkaar gehaald) of laat het doen. Enzovoort.

Het nieuwe spel: Stikstof-kwartetten: Mag ik van jou de maximumsnelheid, dan krijg je van mij het bouwen van huizen. Ik van jou koeien, dan krijg je van mij Natura2000. Ik van jou de autolozezondag, jij van mij 50 arbeidsplaatsen. Mag ik van jou de Formule 1, dan krijg je van mij woningen.

We zijn het tijdperk van de verdeling van schaarste binnengetreden, op alle gebieden (energie, grondstoffen, stikstof, schone lucht, water etc), maar de meeste mensen beseffen het nog niet. Algemene heffingen in de Green Deal van Timmermans zijn niet voldoende, deze leiden tot grotere welvaartsverschillen en armoede. We gaan toe naar quotering en herverdeling van de welvaart, ditmaal niet vanuit een verwerpelijk gelijkheidsstreven (het communisme), maar vanwege rechtvaardigheid. (Mark my words).

Update 07.07.2021 (2 jaar later)

Vandaag boerenprotest.

Deze problematiek duurt voort. Als decennialang tegenstrijdig beleid wordt gevoerd door ‘de’ politiek (er zijn alternatieven) stapelen de problemen zich op tot een onontwarbare kluwe.

Decennialang landbouw en veeteelt met subsidies stimuleren en ‘ineens’ zijn er problemen. OOK hier blijkt dat NL slecht bestuurd wordt. Tegenstrijdig beleid: wegen aanleggen/woningen bouwen/landbouw/veeteelt stimuleren en tegelijk natuur/milieu doelen stellen in een vol land. De verantwoordelijken in de politiek vooral al die CDA landbouwministers hebben voor de welvaartsillusie gezorgd: tegen beter weten in doorgaan met beleid waarvan bekend is dat het allemaal niet tegelijk mogelijk is.

Update 01.11.2021

Veel boeren zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, vooral in het CDA. Opvallend in een Volkskrant bericht is dat na 1958 11 van de 15 ministers van landbouw van het CDA waren. De boeren zien zich nu vertegenwoordigd in de Boer Burger Beweging, met 1 zetel in de Tweede kamer.

Elders al eens gezegd: een goed econoom moet het hele naoorlogse economisch beleid analyseren, landbouw/veeteelt en industrie inclusief: 60 jaar ‘gratis’ gas uit Groningen (opbrengst ca. 420 miljard euro, de aardbevingen werden gebagatelliseerd), de gastarbeid vanaf de jaren 1960 (goedkope buitenlandse werkers die het vuile werk kwamen doen (uitgenodigd door werkgevers en regering) de problemen in de oude wijken werden ontkend (ik schreef erover in Dossier Migratie/Immigratie) het begin van het populisme (een overlap met rechts-extremisme is er altijd geweest), de arbeidsmigratie door ‘Schengen’ (open grenzen in de EU met enorme loonverschillen) met wederom goedkope werkers voor het zware werk (problemen werden en worden ontkend) (wildgroei aan uitzendbureaus door versoepeling regels in de jaren 1990, ook illegale, resulterend in uitbuiting van MOE-landers), Betuwelijn en HSL (is nog steeds niet duidelijk of beide investeringen rendabel zijn geworden), de globalisering (industrie (goedkope onderdelen door de supply chain economie) en landbouw/veeteelt (goedkoop veevoer uit Brazilië waar bossen gekapt worden), het laten maken maken van kleding in landen met goedkope uitgebuite werkers en kinderarbeid. enzovoort.

Het zal veel werk zijn, maar in de vraagstelling zitten de antwoorden al…een economie op speed die in deze tijd tot een culminatie van tal van problemen heeft geleid, onnoembaar veel problemen, waarbij de milieu-klimaat problemen (klimaatverandering/verlies biodiversiteit) wel het meest urgent zijn, ook de sociale impact is groot (in rijke landen en arme landen).

Update 07.06.2022

De uitstoot van stikstof moet nog verder omlaag. De stikstofcrisis is structureel geworden. Boeren hielden hun koeien 1 dag in de stal als protest.

Update 11.06.2022

(Zie boven uit 2019). Nieuwe plannen van de minister (Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) geboren in 1973) die in Rutte 4 de post Minister voor Natuur en Stikstof bekleedt (zo urgent is dit geworden na decennia beleid, een speciale minister voor deze problematiek). Veel boeren zullen moeten stoppen met hun bedrijf in de buurt van de Natura2000 gebieden. Een verassing is het niet.

Update 05.08.2022

Fotoreportage demonstratie Stroe/Barneveld juni 2022: https://wp.me/pxVaI-5Pq

Veel protest van boeren tegen het aangekondigde beleid, afvaldumping op snelwegen….

Een aanzet tot analyse van het hele naoorlogse economisch beleid: Economisch beleid in Nederland

Update 24.08.2022

Het debat gisteren liet zien dat de verantwoordelijken in politiek zich verloren hebben in details. Gelukkig hebben we een MP die verstand heeft van koeienpoep. Als je visie decennialang economische groei en welvaartsgroei is en natuur en milieu komen altijd op de tweede plaats, ontstaat de huidige multiple crises: ALLES hangt met elkaar samen. Helaas, niets meer tegen te doen.

Update 02.11.2022

Vanwege de stikstof problematiek mogen er geen bouwprojecten meer uitgevoerd worden (is de verwachting na een rechterlijke uitspraak). Het gaat om woningbouw, infrastructuur en windturbines (ea). Hoe hangen alle crises samen: decennia beleid, vooral VVD en CDA (de landbouwpartij en een christelijke VVD (ik schrijf het al zo lang). PvdA en D66 volgen.

Woningbouwbeleid is gericht op particulier bezit (vandaar de hypotheekrenteaftrek), sociale huur is minder belangrijk, corporaties werden semi-zelfstandig (Lees Dossier Woningnood uit 2009). De verhuurdersheffing (opgelegd op woningcorporaties) in 2013 zorgde voor minder bouwen. 100.000 bouwvakkers werden na de crisis van 2008 werkeloos (sommigen mochten als zzp-er terugkomen), nieuwbouw nam af. De bevolking groeit. (etc). De hierdoor ontstane wooncrisis (een tekort aan huizen) zorgde voor de huidige asielcrisis en asielzoekers die buiten op het gras moeten slapen in Groningen, want er is geen doorstroom van erkende vluchtelingen (statushouders (ca. 20.000), er zijn geen huizen voor hen. Landbouwbeleid/veeteelt/tuinbouw is na WO2 louter op groei gericht daarom in Nederland 2e landbouwexporteur van de wereld (na de VS). De stikstofuitstoot is groot, de natuur/biodiversiteit gaat achteruit (volgens deskundigen). Ook bouwprojecten hebben met stikstof te maken en hier is de cirkel rond, er mag minder gebouwd worden. Iedereen heeft last van huizentekort. Een vicieuze cirkel.

Er zijn geen mensen om de stikstof uitstoot te bereken, de cijfers van RIVM hadden fouten.

Zouden beleidsmakers zich niet schamen voor wat ze doen, dit kunnen geen intellectuelen zijn. Mijn analyse is simpel: er is geen langetermijnbeleid doordat er in periodes van 4 jaar (de regeerperiode) gerekend wordt, jaar in jaar uit. Als men heel lang veel verkeerd doet komen de problemen ineens allemaal tegelijk naar voren. Dat is deze tijd.

Biodiversiteit.
Biodiversiteit in een akkerrand/bloemstrook (November2022).

Lees ook: Economisch beleid in Nederland met een (korte) analyse van het naoorlogse economische beleid.

Update 23.11.2022

Er is 25 miljard beschikbaar om boeren uit te kopen vanwege de stikstofproblematiek.

Vogelgriep, gekke koeienziekte, varkenspest, Q-koorts (geiten), stalbranden, stikstofuitstoot etc. De gevolgen van decennia agrarisch beleid (landbouw en veeteelt op industriële wijze). Zouden de verantwoordelijken zich zelf ook niet afvragen of er wel goede keuzes zijn gemaakt…of die gigantische hoeveelheden subsidie wel terecht zijn geweest.

Update 26.01.2023 (vier jaar later)

Zouden de bewindslieden en hun partijen zich niet schamen voor hun beleid. Nederland kreeg van de EU jarenlang toestemming om meer mest uit rijden, dit moet nu ineens (1 maart) minder. De minister wist het in 2022, hield het achter uit vrees voor onrust bij de boeren en zegt nu sorry. Zo gaat dat in de hele politiek sinds jaren: sorry zeggen, excuses aanbieden en vooral meevoelen. In dit geval kan ik de boeren begrijpen, ze weten niet meer waar ze aan toe zijn.

We zitten de eindfase van een ontwikkeling van alleen maar groei. Iemand die het begrijpt is Kim Putters (een aimabel man, nu Sociaal Economische Raad) hij staat op 1 van invloedrijke personen. Hij zegt: “Het maatschappelijke model dat zich richt op materiële groei loopt op zijn eind.” Hier schreef ik in de jaren 1980, 1990 al over (zie boven), de rest is geschiedenis.

Een foto-document/fotoreportage van de demonstratie in Stroe 2022: https://nl.blurb.com/b/11450904-dutch-farmers-protest

Update 30.01.2023

Verbijsterende gang van zaken (in totaliteit):

Provincies weten van duizenden veehouders niet of ze juiste stikstofvergunning hebben: website NOS: https://nos.nl/l/2461801

Update 23.02.2023

 • Vandaag een stikstofdebat in de Tweede Kamer. Ze hakkelen, stotteren en beweren: ‘we moeten de bouw weer op gang krijgen want het land zit op slot’; ‘we moeten de natuur beschermen’; ‘we moeten de stikstofuitstoot reduceren’, kortom ze weten het niet meer. Dit zijn de mensen die niet begrijpen dat als je 30 JAAR iets verkeerd doet alle problemen ineens tegelijk komen. We leven in de ‘welvaartsillusie’ want welvaart heeft een prijs, maar veel mensen zitten nog in de ontkenningsfase. Onbegrensde groei is onmogelijk.
 • Provincies willen het landelijke beleid niet uitvoeren, zelfs van dezelfde partijen. Er komen verkiezingen en met name het CDA (decennialang verantwoordelijk voor het beleid) vreest decimering van de partij, want de traditionele achterban gaat naar de BBB, de Boer Burger Beweging, een partij met een welbespraakte voorvrouw die echter net als alle anderen selectieve argumenten te berde brengt: wat goed uitkomt benadrukken andere feiten weglaten.
 • Schiphol wil uitbreiden en groeien.
 • Etc.

Update 07.03.2023

Als economisch beleid decennialang niet goed is en economische groei leidend is geworden zonder acht te slaan op natuur en milieu ontstaat de situatie van vandaag: meervoudige crises. We zitten midden in de tijd van schaarste die ik zelf in de jaren 1990 al zag. (Lees ook Economisch beleid in Nederland).

Update 11.03.2023

‘Nederland, een dunbevolkte stad, als we niet uitkijken een dichtbevolkte stad in de toekomst’. (uit 2018: Nederland, een dunbevolkte stad). Er is ‘strijd om de ruimte’: bevolkingsgroei (prognose misschien +3 miljoen mensen (veel immigratie) EN grootschalige landbouw EN wegen (particulier vervoer in plaats van openbaar vervoer) EN huizenbouw EN recreatie EN bedrijventerreinen EN industrie EN zonneparken/windmolenparken gaan niet samen…..

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is onafhankelijk en niet partijgebonden.

Fotogalerij. Alle foto’s zijn te koop voor publicaties.

Geplaatst in Columns, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een interview met de MP (Kort verhaal)

(Geschreven in 2016)

(Update 2021: het aantal daklozen is verdubbeld, de woningnood is toegenomen en het bezoek aan de voedselbank is gestegen sinds het begin van de regeerperiode van de MP/VVD).

Het was behaaglijk koel in de studio, de airconditioning stond aan, buiten was het een zwoele nazomeravond. Er klonk wat geroezemoes van het studiopersoneel. Over 10 minuten zou de live uitzending beginnen. Boven de tafel waaraan het interview zou gaan plaatsvinden hing een lamp die, als je het wilde zien, ook een ondervragingslamp op een politiebureau had kunnen zijn. De journalist (J) hield van zijn werk, naar dit interview had hij lang uitgekeken en hij had zich goed voorbereid. Jeremy Paxman was zijn grote voorbeeld, gerespecteerd vanwege zijn interviews waarin hij net zolang doorging met vragen stellen tot de geïnterviewde de vraag had beantwoord. De minister-president (MP) kwam op zijn gemak de studio binnenlopen, ze gaven elkaar een hand en gingen aan tafel zitten. Na een paar beleefdheidsvragen zwegen ze. Een glas water werd voor hen op tafel gezet. De regieassistent gaf het sein 10 seconden, de live uitzending zou beginnen.
J: ‘Welkom MP, fijn dat u vanavond bij ons bent.’
MP: ‘Met alle plezier.’
De ogen van de MP glinsterden achter zijn brillenglazen, hij had er zin in. Interviews vond hij leuk om te doen, hij wist inmiddels dat hij in Nederland iedere journalist de baas was. De journalist die hem vanavond zou interviewen had hij echter niet eerder ontmoet. Hij hoopte zich vanavond te kunnen laten zien als mens en niet als politicus, maar hij dacht natuurlijk wel aan de komende verkiezingen en hoe hij zijn partij het beste voor het voetlicht kon krijgen.
J: ‘Allereerst wil ik vragen of álle vragen gesteld mogen worden.’
MP: ‘Zeker, maar ík ga natuurlijk over de antwoorden’ en hij lachte.
J: ‘U bent nu 6 jaar MP van Nederland en de armoede, het aantal mensen in de bijstand en het aantal daklozen is toegenomen, vindt u dat uw beleid gefaald heeft?’
MP: ‘We hebben in Nederland alle maatregelen genomen die noodzakelijk waren om onze economie weer op orde te krijgen en naar de toekomst te kijken’.
J: ‘U geeft geen antwoord op de vraag, de voedselbanken kunnen de vraag niet aan en er zijn 400.000 kinderen die in armoede opgroeien, is dat niet vreemd in een land waar andere mensen genieten van zoveel rijkdom?’
MP: ‘U weet dat we een ernstige crisis gehad hebben en we moesten de economie weer gezond en toekomstbestendig maken en daarvoor hebben we de noodzakelijke maatregelen genomen. Die crisis moet je vergelijken met een orkaan, daar heeft een mens geen invloed op.’
J: ‘Maar het economisch systeem dat we nu hebben, het liberaal-kapitalisme, ook wel neoliberalisme genoemd, is toch door mensen gemaakt, dat heeft toch niets met een natuurverschijnsel te maken. Kiezen voor de economische ordening volgens kapitalistisch economisch model is een van de vele keuzes die gemaakt kunnen worden.’
MP: ‘Ik zie dat anders, we leven, de filosoof Leibniz parafraserend, in het best denkbare economische systeem en dat wil ik zo houden, crises horen erbij die zijn niet te voorkomen’.
J: Maar de gevolgen zijn groot, daarom vraag ik u: er zijn meer daklozen gekomen omdat mensen de huur niet meer kunnen betalen en hun huis uitgezet worden, is dat niet het gevolg van uw bezuinigingsbeleid?’
MP: ‘Ik zeg u nogmaals, de omstandigheden waren zo dat er ingrijpende maatregelen genomen moesten worden.’
J: ‘U wil geen antwoord geven, toch vraag ik u: is uw beleid niet verantwoordelijk voor het feit dat in Nederland de welvaartsverschillen heel groot zijn en het aantal vermogenden tijdens de crisis is toegenomen en tegelijkertijd het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is toegenomen. We hebben in Nederland steeds meer ‘werkende armen’, mensen die een of zelfs twee banen hebben en niet rond kunnen komen, net zoals ze in de Verenigde Staten de ‘working poor’ hebben. Mensen die vroeger een vast contract hadden doen nu hetzelfde werk als ZZP-er voor minder geld maar zonder verzekeringen en pensioenvoorzieningen.’
MP: ‘De verschillen zijn niet zo groot en ik bestrijd dat er in Nederland armoede is.’
J: ‘Het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) heeft met cijfers laten zien dat de armoede, het aantal daklozen en het aantal mensen in de bijstand is toegenomen, is dat niet het gevolg van uw beleid?’
MP: ‘De economie is weer gezond, de crisis is voorbij, het was mooi weer vandaag, ik heb vanmiddag nog met de boot gevaren met mijn goede vriend, die kent u wel, dat is een collega van u, kortom het gaat goed, het kan eigenlijk niet beter’.
De MP lachte en nam een slok van zijn glas water. Straks na de uitzending zou hij naar zijn favoriete café gaan en de dag afsluiten met pils, de dag even afpilsen.
J: ‘U ontkent de objectieve cijfers van het CBS?’
MP: ‘Kom nou toch, in Nederland is geen armoede. Als je naar Afrika kijkt, daar is armoede.’
J: ‘U kunt de situatie in Afrika toch niet vergelijken met Nederland?’
MP: ‘De mensen zouden eens een beetje dánkbaarder moeten zijn, we leven in zo’n fantástisch land, iedereen heeft het hier goed, er is helemaal geen reden tot klagen.’
Het laatste zei hij met veel nadruk. De MP begon wat geïrriteerd te raken, die journalisten waren soms wel erg lastig. Hij keek vlug op zijn horloge toen hij het lampje op de andere camera zag branden, nog 10 minuten en dan was het interview voorbij. Hij ging even verzitten en duwde zijn bril wat hoger op zijn neus.
J: ‘Toch nog even de vraag, het aantal vermogenden is tijdens de crisis gestegen en de armoede, het aantal mensen in de bijstand en het aantal daklozen ook. Hoe verklaart u dat?’
MP: ‘Het is natuurlijk duidelijk dat we zo’n ernstige crisis niet konden doorkomen zonder ingrijpende maatregelen.’
De journalist begon nu ongeduldig te worden, hij had nog 5 minuten om vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Hij haalde het onderste blaadje van zijn aantekeningen vandaan waarop stond wat hij gisteren had genoteerd. In hoofdletters stond er: DENK AAN PAXMAN! Plotseling draaide hij de lamp die boven de tafel hing, net zo als in een oude Franse politiefilm uit de jaren 1950, vol in het gezicht van de MP die verschrikt achteruit deinsde.
J: ‘Ik vraag u nog eenmaal: zijn de armoede, het aantal daklozen en mensen in de bijstand door uw beleid de afgelopen 6 jaar toegenomen of niet?’ Hij stelde de vraag met een indringende intonatie en keek de MP strak aan.
De MP kreeg het nu toch een beetje warm, de eerste sporen van zweet verschenen op zijn voorhoofd dat anders altijd zo koel bleef. Hij schraapte zijn keel en stamelde wat onverstaanbare woorden.
J: ‘Wat zegt u?’
MP: ‘Maar ik probeer toch te doen wat goed is voor de BV Nederland, mijn partij en de mensen in het land. Dat ik het zo goed heb is toch mijn eigen verdienste. Ja, ik heb een exorbitant salaris en verdien in een maand net zoveel als een gewone burger in een heel jaar, maar daar kan ik toch niets aan doen.’
J: U bent als hoogst politiek leider verantwoordelijk.’
De MP snakte nu naar het einde van de uitzending, schichtig schoot zijn blik heen en weer. Nog een minuut. Hij pakte zijn zakdoek en veegde snel het zweet van zijn voorhoofd. Er zat niets anders op dan te bekennen.
MP: ‘Goed, goed, ik zeg sorry, sorry, sorry. Het spijt me. Dat had ik anders moeten doen, Het is door mijn beleid dat het aantal armen, mensen in de bijstand en het aantal daklozen is toegenomen. Ik zal van nu af aan een sociaal beleid gaan voeren.’
J: ‘Daar houden we u aan. Dank u voor dit interview’.
De MP kon geen woord meer uitbrengen en hing in zijn stoel als een bokser die in de ring in de touwen hing. Voor het eerst was hij in een live-uitzending onderuit gegaan. Hij had geen zin meer om naar een café te gaan, hij wilde naar huis. Hij zou thuiskomen, de hond te eten geven, de gordijnen dichttrekken en alleen zijn.

(Iedere overeenkomst met bestaande personen, plaatsen en situaties berust op toeval).

Lees hier: Dossier VVD (Met Updates)

Lees hier: De Boze Burger en het ‘populisme’ (Met Updates)

Armoede 04.800 (C) Ronald Puma
Bedelaar met pet in de hand in winkelstraat. © Ronald Puma
Armoede (C) Ronald Puma 0110
De welvaartsverschillen zijn zelfs tijdens de crisis toegenomen. © Ronald Puma

(C) Copyright tekst & foto Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, kort verhaal, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Spiegeltjes en kralen

(Geschreven in 2013) (Met Update 2023, 10 jaar later). 

Net zo als de zwarte bevolking in Afrika 400 jaar geleden werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd gaan de mensen door het leven, gevangen in een kunstmatige, virtuele wereld.

iPhone en iPad, de spiegeltjes en kralen van de moderne tijd.

Apple en Samsung, de spiegeltjes en kralen van de moderne tijd.

Apple and Samsung, the mirrors and beads of modern times….  

(Lees ook Dossier China (Met Updates) waar westerse bedrijven goedkoop hun producten in elkaar laten zetten ten koste van de Chinese werkers).

Update 08.02.2018 (5 jaar later)

Er zijn meerdere onderzoeken naar de verslavende werking van Facebook, Twitter en andere sociale media en de macht van de techbedrijven (Google). Zelfs ex medewerkers keren zich nu tegen dit soort bedrijven en hun macht.

Een mooi citaat (dat ik toevallig tegenkwam) van Václav Havel (1936 – 2011), een schrijver/filosoof die president van een land, Tsjechië, werd. Er zijn maar weinig politici die zich intellectueel mogen noemen, Václav Havel was er een.

Václav Havel in 1979:

“Onze aandacht richt zich daarom onvermijdelijk op de meest wezenlijke kwestie: de crisis van onze eigentijdse technologische maatschappij als geheel, de crisis die Heidegger beschreven heeft als de onmacht van de mensheid wanneer zij geconfronteerd wordt met de planetaire macht van de technologie. De technologie – het kind van de moderne wetenschap, die op haar beurt weer een kind van de moderne metafysica is – heeft zich losgemaakt van de menselijke controle, heeft opgehouden ons te dienen, heeft ons tot slaaf gemaakt en ons gedwongen mee te werken aan de voorbereiding van onze eigen ondergang. En de mensheid kan geen uitweg vinden: wij hebben geen ideeën en geen geloof, laat staan een politiek concept dat ons helpt de dingen weer onder menselijke controle te brengen. Wij kijken hulpeloos toe hoe die kil functionerende, door ons geconstrueerde machine ons onontkoombaar verzwelgt (…)”.

Citaat uit: Essay over Charta ’77, Václav Havel, Poging om in de waarheid te leven, Uitgeverij Van Gennep Amsterdam (2e druk 1989).

Update 23.05.2019

Lees hier over de ontsporing van de sociale media en de achtergronden: Meningen en sociale media

Lees hier over het narcisme van de moderne tijd: Het Ik-Tijdperk (Me, Myself, I)

Update 09.10.2020

“Met gebogen hoofd gaan de mensen door het leven, gevangen in een kunstmatige, virtuele wereld”. (uit 2013).

De verslaving aan de smartphone en de macht van de (Amerikaanse) bedrijven is bijna totaal. Er is een wedloop gaande tussen de bedrijven en consumenten (de persoonlijke gegevens, ook wel data genoemd) en overheden (de bedrijven hebben zich een machtspositie toegeëigend (ook financieel) en een monopolie. Vooral de EU probeert een tegenwicht te bieden. Hier zijn onderhandelingen en gesprekken gaande waar wij nooit van zullen horen, maar bedrijven hebben de beste juridische adviseurs die er zijn en doen alles om hun positie te behouden. Al de technologiebedrijven hebben multimiljardairs als leidinggevenden, ze zijn rijker geworden door de coronapandemie….

Uit serie Phones (2010 tot heden).

Update 12.08.2021

Toen Facebook naar de beurs ging in 2012 (100 miljard dollar, nu 1000 miljard, er zijn wel schommelingen) heb ik op de pagina van eigenaar Mark Zuckerberg gevraagd of ik als gebruiker ook geld zou gaan krijgen en een jaar later vroeg ik of ik geld zou krijgen na het plaatsen van foto’s op mijn pagina (wetende dat dit natuurlijk nooit zou gaan gebeuren).

Iemand die een voorzienende blik heeft gehad met betrekking tot de werking en invloed van tv en media was de Canadese wetenschapper Marshall McLuhan (1911-1980). Hierin ben ik mij aan het verdiepen, een buitengewoon interessante denker, die bovendien stijl had. Een van de analyses van hem is: technologie dringt het leven van mensen binnen, maar ze zijn er niet klaar voor, ze beseffen het niet.

Mooi interview op YouTube: (de GOEDE kant van sociale media): https://youtu.be/XZfvqMUoHQ0

Update 02.01.2023 (10 jaar later)

Er is een beginnende tendens, vooral bij jongeren, die de scrolverslaving die door de bedrijven is veroorzaakt zijn gaan inzien en er afkerig van aan het worden is….Jongeren voelen zich eenzaam en zijn verslaafd, om van de verslaving af te komen wordt een smartphone ingeruild voor een mobieltje (alleen bellen en sms)…..(Zelf heb ik een mobieltje en tot nu toe de smartphone ver van mij gehouden, maar de druk neemt toe…).

Kort verhaal over verslaving: Storing (Kort verhaal).

Update 12.01.2023

In het onderwijs zijn grote problemen door de aanwezigheid van de telefoon in de klas vanwege het afleidende effect. Er is discussie over het verbieden, wat op sommige scholen reeds gebeurd. Zoals boven reeds beschreven is deze technologie verslavend, het is vergelijkbaar met iedere ander drug (roken, gokken ed), waarbij de constante behoefte bestaat naar het ‘middel’ te grijpen. De bekende sociale media bedrijven hebben de verslavende werking opzettelijk ingebouwd, hoe meer schermtijd, hoe meer winst door de clicks ed. Niet toevallig zijn het VS bedrijven (globaal kapitalisme, ook op andere gebieden) die er mee begonnen zijn, het Chinese bedrijf TikTok is in hun voetsporen getreden.

De technologie (bedrijven) heeft de macht en mensen in hun greep genomen. ‘Technologie moet niet de moraal in een maatschappij gaan bepalen’, geschreven in 1993, 30 jaar geleden).

Treffend is de gang van zaken bij Twitter, het bedrijf is overgenomen door meneer Musk, rijk (miljardair) geworden door de elektrische auto, een rare snuiter. Hij gelooft in totale vrijheid van meningsuiting, ook discutabele en tegen anonimiteit heeft hij niets. Twitter is er door verpest en zelfs gevaarlijk in mogelijkheden van opruiing.

Update 23.01.2023

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence AI) kan nu met een programma teksten schrijven over willekeurig welk onderwerp. Men vreest voor de gevolgen, want bijvoorbeeld in het onderwijs kunnen leerlingen zonder een boek gelezen te hebben een boek beschrijven. Het bedrijf erachter komt uit de VS (waar anders) en uit de hoek van Elon Musk die er een miljard instak, later investeerde Microsoft er ook een miljard in.

De reacties zijn wisselend, bewondering en afschuw. Het gaat om het gebruik, maar ook deze technologie zal grote invloed hebben. Het gaat om het doordenken van ontwikkelingen, uiteindelijk schaft de mens zichzelf af, de technologie kan alles doen. Overkoepelend is SNELHEID, alles gaat steeds sneller door technologie. Wie niet snel genoeg is verliest. Op dit moment zitten mensen in de hele wereld in kantoren naar beeldschermen te kijken en sturen de wereldhandel en verdienen daar geld mee. Automatische programma’s zorgen voor de handel (is al heel oud). Speculanten speculeren op winst en verlies. Alles legaal, want het internationale kapitalisme wordt voorgespiegeld als een onontkoombaar feit, er is geen alternatief. Geld regeert, geld is macht en de gewone mens is slaaf van de omstandigheden en probeert zijn dagelijkse kostje te verdienen. Waar dit toe gaat leiden is ongewis. In het zo geroemde land VS liggen miljoenen mensen in de grote steden in tentjes op het trottoir, ze hebben voedselbonnen nodig om te overleven….

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
2018.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, religie, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland, een dunbevolkte stad

(Geschreven in 2018)

Nederland is een dunbevolkte stad met de Oostvaardersplassen, de Veluwe, het Groene Hart en de Friese Meren als parken en recreatiegebieden.

Als we niet uitkijken wordt Nederland in de toekomst een díchtbevolkte stad.

Het aantal inwoners steeg van 14 miljoen in de jaren 1980 naar ruim 17 miljoen in 2018.

Update 12.10.2018

Ineens heel actueel, die discussie over de bevolkingsgroei. Men heeft het over mogelijk 20 miljoen Nederlanders en veel immigratie. Lees hierover het Dossier Migratie (Met Updates)

Update 28.06.2021

De woningnood is groot (er is een wooncrisis), er is een tekort van 330 duizend woningen; bouwen kan minder door de stikstofproblematiek, bovendien is er geen bouwgrond beschikbaar; men wil landbouwgrond een andere bestemming geven; het plan is voor 2030 1 miljoen woningen te gaan bouwen…..

Nederland heeft nu 17.5 miljoen inwoners, tendens stijgend (bevolkingsgroei en immigratie (gastarbeiders/arbeidsmigranten, het grootste taboe in Nederland sinds de jaren 1980).

Lees Dossier Woningnood

Update 09.03.2023 (5 jaar later)

Geen wijzigingen en/of aanpassingen.

De bevolkingsgroei neemt toe, er is sprake van een ‘strijd om de ruimte’, want grootschalige landbouw EN wegen (particulier autovervoer in plaats van openbaar vervoer) EN huizenbouw EN recreatieparken EN bedrijventerreinen EN zonneparken/windmolenparken etc gaan niet samen…..

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, journalistiek, klimaat, media, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier China

De (staats)kapitalistische dictatuur China.

(Geschreven in 2010) (Met Updates 2023, 13 jaar later)

Slavernij bestaat in 2010 nog. Het bestaat in China, een kapitalistische dictatuur waar alle westerse landen en bedrijven zo graag zaken mee doen en goedkoop hun producten laten maken. Een land waar geen persvrijheid is en het bericht dat babymelk vervuild was tijdens de Olympische spelen niet mocht worden gepubliceerd en er doden vielen. Een land met maar 1 politieke partij. Een land zonder vakbonden. Een land met een enorme milieuvervuiling. Een land waar de meerderheid van de ruim 1.3 miljard mensen in armoede leeft. Een land waar het aantal miljardairs in twee jaar is gestegen tot bijna 200. Een land waar menig industrieel, overheidsdienaar en (ex-)dictator jaloers op is. Een land waarop bijna geen kritiek geleverd wordt. Een land waar zeker vanuit Nederland geen kritiek op wordt geuit. Vroeger was China een communistische dictatuur, vandaag een kapitalistische dictatuur. 

Na aanleiding van dit bericht:

De Chinese fabriek waar de iPhone van Apple wordt gemaakt, Foxconn, kampt met een hoog aantal zelfmoorden. De medewerkers moeten daarom een omstreden verklaring tekenen. Daarin staat dat het bedrijf ze mag laten opnemen bij psychische problemen. Ook moet het personeel beloven geen zelfmoord te plegen. De 800.000 werknemers van Foxconn gaan gebukt onder extreem hoge werkdruk. Ze werken twaalf uur per dag en zes dagen per week, en ze verdienen daarmee maar zo’n 300 dollar per maand. In Amerika koop je daarvoor een nieuwe iPhone.

Uit mijn artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992):

“Ik betwijfel of alle filosofie van de wereld erin zal slagen de slavernij op te heffen. Men zal er hoogstens de naam van veranderen. Ik kan mij vormen van dienstbaarheid voorstellen die erger zijn, dan de onze omdat zij arglistiger zijn.  Hetzij dat men erin slaagt de mensen te veranderen in domme, tevreden machines die zich vrij achten, terwijl zij onderworpen zijn, hetzij dat men met uitsluiting van menselijke genoegens en verpozingen een arbeidsdrift bij hen ontwikkeld, die even fel is als de belustheid op oorlog bij barbaarse rassen”, aldus de Romeinse keizer Hadrianus (76 -138 v. Chr.) over het afschaffen van de slavernij aan zijn opvolger. 

Update 27.05.2010

Dit bericht lezen we nu heel anders:

Apple bereikte woensdag een totale beurswaarde van 222,12 miljard dollar. Daarmee is Apple, gemeten naar beurswaarde het grootste bedrijf van de Verenigde Staten. Het technologiebedrijf zit met name in de lift sinds de lancering van de uiterst succesvolle iPod, iPhone en iPad. Die drie gadgets hebben niet alleen gezorgd voor miljoenen nieuwe klanten, ze zijn bovendien gekoppeld aan een online winkel voor muziek, films, software en sinds kort ook boeken, kranten en tijdschriften. Apple pikt van de opbrengsten van de verkoop een flink graantje mee.

De werknemers in de fabriek zijn afkomstig uit de armere streken van China en wonen in slaapzalen die bij de fabriek zijn gebouwd. De golf van zelfmoorden vestigde al eerder de aandacht op de werk- en leefomstandigheden in het complex. De mensen die er werken zouden van de buitenwereld worden afgesloten. De leiding van Foxconn beloofde eerder deze week nog de omstandigheden te verbeteren om meer zelfmoorden te voorkomen. Zo wil de fabriek vangnetten plaatsen rond alle hoge gebouwen.

Dat is de oplossing van het probleem. Als het niet zo diep triest was zou je er om kunnen lachen. Vandaag lezen we dat er nog een werknemer zelfmoord heeft gepleegd in China, de 10e zelfdoding.

Het iPad verhaal van Apple die in de kapitalistische dictatuur China gemaakt wordt gaat verder. Donderdag 29 juli stond in de Volkskrant een artikel, het staat niet op de website, met tal van gegevens die de situatie kenmerken. De feiten zijn: de kostprijs van een iPad is 250 dollar, de fabricage kost 9 dollar. Dit is samen de helft van de verkoopprijs, er komen natuurlijk nog distributiekosten bij en marketing (hoewel de media Apple bedienen met een vermogen aan gratis reclame), maar het is niet voor niets dat Apple een kwartaalwinst haalde die 78% hoger is dan een jaar eerder. Er zijn er sinds april ruim 3 miljoen verkocht. Wat ook opmerkelijk is is dat er een vergelijking met de Stenen Tafel van Mozes wordt getrokken, het apparaat is een tablet genoemd, het heeft religieuze proporties aangenomen. Mensen staan in de rij voor de winkels om de eerste apparaten te kopen.

Jaren geleden kwam ik tot de volgende conclusie, Net zo als de zwarte bevolking in Afrika zich 400 jaar geleden liet paaien/werd gepaaid met spiegeltjes en kralen, zo laat de moderne mens zich paaien door de techniek. Met gebogen hoofd lopen mensen over straat, turend naar een beeldscherm’. 

Update 14.01.2012

Vandaag een bericht in de Volkskrant. Apple heeft de verkoop van de nieuwe iPhone in China uitgesteld na een opstootje bij de winkel in Peking. Een menigte van enkele honderden mensen hadden een hele nacht staan wachten en er ontstonden enkele opstootjes. In de menigte zaten betaalde stromannen van handelaren die de telefoontjes met winst wilden doorverkopen.

Update 21.01.2012

Er werken bij Foxconn meisjes van 12 jaar is onlangs gebleken, kinderabeid is in China verboden. De directeur van de fabriek vergeleek het managen van zijn personeel (1 miljoen) met het behandelen van dieren en hij kreeg er hoofdpijn van.

Update 31.01.2012

Een columnist van de Los Angeles Times vraagt zich af of een boycot van Apple producten nodig is. De New York Times heeft uitgezocht wat de arbeidsomstandigheden zijn in China en komt tot de conclusie dat de arbeidomstandigheden 19 eeuws zijn.

In 2010 zei ik al dat het schandalig is wat er in China gebeurt en dat het kopen van producten van Apple mewerken aan deze praktijken is. Ik heb nog nooit iets van Apple en wijlen Steve Jobs gekocht en ik ben het ook niet van plan.

Update 06.02.2012

Het bedrijf Foxconn gaat de helft van de productie van de Apple producten verplaatsen van de stad Shenzhen naar Chengdu in het verre binnenland. De lonen zijn te hoog geworden, in Chengdu zijn de lonen 25% lager. Tevens gaat Foxconn werknemers vervangen door robots.

Update 03.03.2012

In Amsterdam wordt vandaag een winkel van Apple geopend op de een van de duurste locaties in de stad, het Leidseplein. Er werken 300 mensen. De foto’s van de winkel laten de religieuze dimensie zien, het is een bedevaartsoord met een kathedraal, de techniek is de nieuwe religie. In de moderne tijd zonder god is er geen werkelijk doel in het leven meer, de enig overgebleven zin van het bestaan is het produceren en consumeren van materiële zaken. De uitvinder van de producten Steve Jobs werd vereerd en aanbeden als een hogepriester en na zijn dood is hij een heilige. Suspect is de uitgebreide kritiekloze demonstratie van een spelletje voor de iPad in een tv programma, 15 minuten gratis reclame voor een bedrijf dat producten laat maken in een dictatuur.

Update 24.09.2012 

De Foxconn fabriek waar de nieuwe Apple iPhone 5 wordt gemaakt is tijdelijk gesloten vanwege vechtpartijen tussen de werknemers.

In de Duitse stad Oberhausen is bij een winkel waar de nieuwe iPhone 5 wordt verkocht ruzie ontstaan tussen de ca. 2000 mensen die voor de winkel stonden, mensen vielen flauw en er werd een ambulancepost ingericht. Er stonden om 04.00 uur ’s nachts al honderden mensen voor de winkel te wachten.

Update 20.12.2013

Een 15 jarige Chinese jongen ging vanaf het platteland in een fabriek werken die voor Apple iPhones en iPads maakt, hij werkte 79 uur per week, inclusief extra uren en nachtdiensten, en verdiende daarmee ca. 200 euro in een maand. Binnen een maand was hij echter dood door de arbeidsomstandigheden en het hoge aantal werkuren dat hij maakte. Er zouden 5 doden in de fabriek zijn gevallen de laatste tijd. Apple ontkent dat de dood een gevolg is van de arbeidsomstandigheden en bood de familie 10 duizend euro voor de geleden schade.

Voor een bedrijf als Apple zijn doden collateral damage (bijkomende schade, een term uit de oorlogsvoering) die afgekocht kan worden.

De reportage van RTL televisie staat hier: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/15-jarige-overleden-na-werkdagen-van-twaalf-uur-iphone-fabriek

Update 03.05.2014

In de de fabrieken waar al die westerse bedrijven goedkoop hun producten laten maken worden de werknemers ziek van het werken met chemische middelen die in de landen zelf verboden zijn zoals het kankerverwekkende benzeen.

China is nu de eerste economie van de wereld en heeft een groei van 7%. De verschillen tussen de 1.3 miljard inwoners zijn extreem, het is eigenlijk het ‘ouderwetse’ kapitalisme uit de 19e eeuw in het westen.

Update 04.06.2014

China herdenkt de opstand van 1989. De beroemde foto van de ‘Tankman’, een man die met twee boodschappentassen voor een tank gaat staan, mag in China niet getoond worden. Er is controle op het internetverkeer, Google is onzichtbaar, 1.3 miljard mensen afsluiten van moderne communicatiemiddelen, als dat geen dictatuur is. Maar China kent zijn evenknie in de Verenigde Staten waar men de hele wereld afluistert en stiekem portretten verzameld om deze te gaan gebruiken voor automatische gezichtsherkenning op luchthavens en andere openbare gelegenheden.

Update 07.01.2016 (6 jaar later)

De Chinese beurzen zijn deze eerste week van het jaar aan het dalen. Wat opvalt is dat de meeste beurshandel door particulieren gedaan wordt. Een Chinees vergeleek het met gokken. Niet verwonderlijk, ze gokken graag in de oosterse cultuur. Dit is het echte volkskapitalisme, misschien nog wel meer dan in het westen. Probleem is dat in de huidige tijd dalende beurzen in China invloed hebben op de hele wereldeconomie. We leven nu in 1 grote wereldomvattende kapitalistische economische constellatie die interdependent is. Als er ergens op de wereld problemen ontstaan, of doelbewust gecreëerd worden om de eigen economie te stimuleren (wat in het voordeel van de eigen economie is, kan een nadeel zijn voor een andere economie), zijn de gevolgen over de hele wereld merkbaar. De huizencrisis in de VS met de zogenoemde ‘giftige’ leningen, van 2007/2008, heeft voor 7 jaar crisis gezorgd aangezien de VS de crisis ‘geëxporteerd’ hebben, letterlijk en figuurlijk, want de ‘slechte leningen’ waren doorverkocht aan banken over de hele wereld. Er kwam een triple dip, drie op elkaar volgende crises, die met grote moeite onder controle kwam. Deskundigen zeggen dat we niet ver van een financiële meltdown waren (een term uit de atoomindustrie die staat voor uit controle raken) waarbij de geldautomaten leeg zouden zijn en spaartegoeden verdampt. Dit moest koste wat kost vermeden worden, want dit soort gebeurtenissen kunnen revoluties ontketenen dat beseffen de verantwoordelijken. De ware gang van zaken zullen we nooit weten, want dat zijn de grootste staatsgeheimen die er zijn. In ieder geval is wel duidelijk dat de volgende economische crisis ernstiger zal zijn dan welke crisis die de wereld ooit gehad heeft. De hele wereld is wat ze in Duitsland noemen ‘verschuldet’, alle landen op de wereld hebben hoge staatsschulden, reserves zijn er niet meer. Daar komt de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en de bevolkingsgroei in deze eeuw naar ca. 10 miljard mensen bij (+ 3 miljard, hoofdzakelijk in armere landen).

Het kapitalisme is als een bergafwaarts voortrollende steen die niet meer tegen te houden is. De geschiedenis heeft laten zien dat in zulke tijden oorlog als uitweg gezien gaat worden. Leiders zullen de massa paaien met makkelijke oplossingen, een vijand voor al het kwaad aanwijzen en een zondebok zal de schuld krijgen en de meeste mensen zullen hierin meegaan.

Update 03.12.2016

China is de VS sinds 2014 voorbij als grootste exporteur van goederen. “De 21e eeuw zal de Chinese eeuw zijn” (dit zei ik midden jaren 1980 tijdens een discussie).

Update 10.08.2017 (7 jaar later).

Een goed artikel in de Volkskrant vandaag over China dat laat zien dat het het kapitalisme in China goede zaken doet (oa. met Nederlandse ‘ondernemers’).

Update 23.11.2017

 • Dat er niet veel veranderd in de productiewijze van de Apple producten laat het bericht in de Volkskrant van vandaag zien. Kort samengevat: 3000 Chinese studenten werken verplicht in de fabriek van Foxconn als stagiair op straffe van het niet mogen afstuderen. Ze werken veel meer uren dan is toegestaan, 11 uur per dag. Ze monteren dagelijks 1200 iPhone X toestellen. Officieel mag het allemaal niet, maar het gebeurt toch. Apple is het rijkste bedrijf in de wereld. Ze ontwijken belasting. De internationale overheden zijn machteloos. China is voor het westerse bedrijfsleven een uitgekomen droom: goedkoop flexibel personeel zonder rechten. 
 • Ook een treffend bericht is dat er 1 man verantwoordelijk was voor het toezicht op het internet verkeer en censuur, want kritiek is verboden. De man zit nu zelf in de gevangenis vanwege corruptie, maar dat is een in China een vaag begrip, want iedereen die niet meer past wordt op een zijspoor gezet, net zo als in de oude communistische tijden. Er zijn 730 miljoen internetgebruikers, maar ze mogen alleen lezen en doen wat de staat toestaat.
 • Een maand geleden was er een partijcongres (eens in de 5 jaar). Vertrouwd zijn de beelden van een grote zaal met 2200 deelnemers, discussie is er niet. De door de president uitgedachte toekomst staat nu in de beginselen van de Communistische Partij, zijn wil is wet. Hij staat nu op dezelfde hoogte als Mao Zedong de leidsman die het Communistisch China vormde in de vorige eeuw. Hij noemt het ‘modern socialisme’.

Zoals boven al gezegd heeft China het westen al bijna of helemaal ingehaald. Voeg een ambitieuze en nijvere bevolking samen met een staatsgeleide kapitalistische economie en een potentieel van 1,4 miljard mensen en dan weet men wat er kan komen, want ze ontwikkelen al lang hun eigen producten op een goedkope manier en concurreren met dit alles tegen het westen met al zijn rechten en verworvenheden die traag maken.  

Update 09.02.2018

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren.

Update 10.04.2018

De grootste handelsmissie uit Nederland ooit is in China. Men ziet het politieke systeem als een feit dat geaccepteerd moet worden.

In een VPRO tv programma was laatst te zien hoe een totale controlestaat werkt, misschien ons voorland. Door rood lopen over een zebrapad wordt geregistreerd door gezichtsherkenning en opgeslagen, doet men dat een paar keer dan krijgt men straf en een negatieve beoordeling als burger.

Er is een handelsoorlog gaande met China. Amerika is boos dat er zoveel goedkope producten worden geëxporteerd. Dat het Amerikaanse bedrijf Apple echter een van de rijkste bedrijven in de wereld is geworden komt doordat ze zo goedkoop hebben kunnen produceren in China. Het zijn de stuiptrekkingen van een failliet kapitalisme dat verstrikt is geraakt in zijn eigen val. Het zijn de handelsoorlogen als vervanging van militaire oorlogen die ik in 1992 al zag. (Zie ‘De geschiedenis herhaalt zich’ in de kolom rechts onder Artikelen).

Update 06.06.2018

Een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis Joshua Freeman heeft een boek over de geschiedenis van de fabriek (vanaf de eerste fabriek 300 jaar geleden) geschreven. Treffend is dat hij in het interview in de Volkskrant (31.05.2018) zegt dat de zelfmoorden bij Foxconn (zie boven in het eerste bericht uit 2010, 8 jaar geleden) de aanleiding waren voor het schrijven van zijn boek. Hij noemt de absurditeit van de anti-zelfmoordnetten, werkers die helemaal gek van het werk worden: 12 urige werkdagen 13 dagen aaneen, slaapzalen, verplicht zwijgen tijden het werk, bestraffingen, contracten waarin de werkers moesten beloven geen zelfmoord te plegen ed. Het is een kort interview, ik hoop dat hij in zijn boek ook het verband legt tussen Apple (het rijkste bedrijf in de wereld) en de productiewijze (ik denk het niet, want dat gaat de meeste mensen toch te ver).

Dit is 19e eeuws kapitalisme zoals het westen ook gekend heeft (zie boven). De arbeiders in de Ford fabrieken mochten hun brood niet in een krant verpakken, want dan zouden ze onder het werk gaan lezen…..

Update 23.08.2018

Een documentaire op tv (22.08.2018, terug te zien op 2Doc) over alles wat ik hierboven schreef vanaf 2010, 8 jaar geleden Dit is verbijsterend en laat zien dat de wereld in de ijzeren greep van het kapitalisme is. Er zijn krachten die dit verwerpelijke systeem met geweld in stand houden. De documentaire uit 2017 heet Complicit, wat medeplichtig betekent. Niets is minder waar. Al de elektronicabedrijven laten hun producten in China maken, China is de assemblagehal van de wereld geworden: arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht, er wordt met kankerverwekkende stoffen (benzeen) gewerkt die in het westen verboden zijn, jongeren krijgen leukemie, lange werkdagen van soms 15 uur, de gebruikte schoonmaakmiddelen zijn goedkoper dan veilige, gezondheidsklinieken worden door de bedrijven omgekocht om te verklaren dat de ziekte niet door de arbeidsomstandigheden is gekomen, bedrijven werken onder een andere naam voor Apple, mensen die opkomen voor de zieken worden tegengewerkt, Foxconn is het bedrijf dat genoemd wordt, ze werken voor alle grote elektronicabedrijven (Apple, Samsung, Sony, Philips) (zie boven in 2010), de bedrijfsleiding ontkent alles, levens worden verpest, mensen plegen zelfmoord enzovoort enzovoort……

Er is een organisatie die aandacht voor de misstanden vraagt en een verbod op benzeen eist.

Er is in de hele wereld geen consument die er minder door zal gaan kopen. (Ik bezit geen smartphone, dit terzijde). De documentaire begon om kwart voor elf in de avond. Wat nodig zou zijn is dat deze documentaire na het journaal om 20.30 uur wordt uitgezonden met daarna een discussie over wat dit voor ons betekent. Maar elders schreef ik al dat de publieke omroep liever een programma over koken of boeren die een vrouw zoeken uitzend om half negen.

China maakt al een tijd hun eigen producten en ze zijn daar heel succesvol in. China zal de leidende macht in de wereld worden in deze eeuw. Voeg een dictatoriaal staatsgeleid kapitalisme samen met een arme en nijverige bevolking zonder rechten en minder regels dan in concurrerende landen en je hebt een krachtige economie. Mooier moet we het niet maken, wel duidelijker.

De nieuwe oorlogen zijn handelsoorlogen, dat was mijn constatering/voorspelling in 1992 (uit De geschiedenis herhaalt zich, zie onder artikelen kolom rechts).

Update 17.10.2018

Met China worden grote handelscontracten gesloten. Vragen over mensenrechten en democratie worden niet gesteld, het doet er niet toe.

Update 12.10.2019

Wekenlang is er protest van de inwoners van Hong Kong tegen een nieuwe wet. Er is een speciale status voor Hong Kong.

De dystopie (een angstbeeld voor de toekomst, de tegenstelling van een utopie) van Orwell en Huxley komt in China tot leven: met dank aan de technologie is de totale controlestaat een feit. Het wordt ook ideologisch gesteund, want alles gaat onder het mom van het welzijn van de burger.

Update 02.04.2020 (10 JAAR later)

In China is een nieuw virus ontstaan, een venijnig griepvirus dat longontsteking veroorzaakt en vooral voor ouderen (70+) dodelijk kan zijn, maar eigenlijk voor iedereen met longproblemen en/of andere gezondheidsproblemen. Ook mensen zonder gezondheidsproblemen kunnen ernstig ziek worden. De besmettelijkheid is zeer groot, daarom zijn er veel mensen tegelijk ziek en niet zoals met een normale griep verspreid over een periode van 3 maanden, meestal in de winter (waarbij ook veel mensen overlijden). De intensive care afdelingen van ziekenhuizen zijn vol. Het virus is vermoedelijk ontstaan op illegale vervuilde markten waar arme mensen in hun voeding voorzien en virussen van dier op mens overgaat (vleermuizen en andere dieren). 

Er is veel over te zeggen.

 • Het betreft de stad Wuhan, een Chinavirus/Wuhanvirus mag het niet heten (zoals de Spaanse Griep ruim 100 jaar geleden en de Mexicaanse Griep in 2009), dat geeft zo’n slechte indruk. De naam is nu Coronavirus, Covid-19 en de internationale aanduiding SARS-CoV-2.
 • China heeft de ernst van de virusuitbraak verzwegen. Klokkenluiders werden tegengewerkt. Zoals 10 jaar geleden door mij gesteld: China is een dictatuur, er is geen vrije pers, er zijn geen vakbonden, dit is een controlestaat en vergeleken met mijn eerste bericht is alles veel erger geworden. Alle informatie wordt gestuurd door de overheid met een doel, het is politiek. Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan.
 • Mens op mens besmetting werd in het begin ontkend.
 • Wat China graag laat zien is hoe ze in een paar dagen een compleet ziekenhuis bouwen, deze beelden werden toegestaan.
 • Mij valt op dat er weinig kritiek op China is, misschien komt dat doordat de hele wereld haar producten goedkoop laat maken in Chinese fabrieken waar arbeidsomstandigheden zijn die in westen verboden zijn, ze werken met voor een mens schadelijke stoffen, er worden mensen ziek, we horen er weinig van. Het Amerikaanse bedrijf Apple is het rijkste bedrijf van de wereld geworden door de goedkope productie: ik ken de precieze cijfers niet, maar als je een smartphone in elkaar kan laten zetten voor 300 euro (een maandloon in China) en die in de rest van de wereld verkoopt voor 900, dan is duidelijk dat er exorbitante winst gemaakt wordt.
 • Toevoeging bij het voorgaande: de teneur is: ‘niemand heeft schuld’ enwe zitten allemaal in hetzelfde schuitje’.
 • Vandaag is te lezen dat er medicijntekorten in het westen zijn omdat de productie naar China is verplaatst. Verbazingwekkend. Vanavond op tv een documentaire.
 • China heeft publicitair het beeld weten om te draaien naar helper van de wereld en dat is onterecht.

Update 18.04.2020

‘Het aantal doden zou veel hoger kunnen zijn, het is niet na te gaan’, geschreven op 2 april: het aantal doden ís veel hoger. Vandaag in de Volkskrant een artikel over het manipuleren van cijfers van doden en besmettingen in China. Mooie bevestiging van wat ik schreef, China manipuleert cijfers omdat ze de gevolgen kennen uit hun geschiedenis. Een in Engeland wonende historicus met een Chinese naam zegt: Gedurende de hele geschiedenis hebben epidemieën, oorlogen en natuurrampen de val van dynastieën ingeluid’. In dit soort wereld ontwrichtende situaties kan grootschalige sociale onrust ontstaan, zelfs gewelddadige revoluties, dat is in de geschiedenis eerder gebeurd.

‘Nobody is to blame’ is not an option. dat zeg ik. China, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) speelt hierin ook een rol zo is gebleken. Ze volgden China en er is vanaf december tot half februari niet adequaat gehandeld. Het deugt niet. Opvallend is dat de president van Amerika, iemand met een verwerpelijke politiek, verwijten maakt richting China en WHO en veel mensen, alleen omdat ze tegen Trump zijn (en daar is alle reden voor), hem geen gelijk kunnen geven. Maar ook een i….t kan soms gelijk hebben. Argumenten moeten altijd gewogen en beoordeeld worden van wie ze ook vandaan komen. 

De wereld is in een uiterst precaire situatie terechtgekomen vergelijkbaar met oorlog, alleen geweld, onderdrukking en honger ontbreken (tot nu toe).

Update 26.04.2020

De wereldwijde antipathie tegen China groeit en terecht. Niet tegen de bevolking, maar tegen de politiek.

Een artikel vol met verdenkingen voor juridisch nalatig handelen: Artikel Volkskrant

Update 05.01.2021

De oorzaak van de croronapandemie is een jaar later nog steeds niet onderzocht. China houdt onderzoek tegen. Misschien zal de uitkomst van het onderzoek moeten zijn dat China herstelbetalingen zal moeten doen aan de wereld, net zo als na een oorlog gebruikelijk is (Duitsland na WO 1 en WO2). Maar, zoals gezegd, de hele wereld laat in China goedkoop producten assembleren daarom zijn al die bedrijven zo rijk geworden (Apple), kritiek op het land zal de smartphone een stuk duurder maken, ze houden namelijk  niet van kritiek.

Update 19.06.2021

Dit blogbericht is 11 jaar oud. China is een wereldmacht geworden, andere landen, de VS en Europa, zijn bezorgd. Toch hebben ze China in het zadel geholpen door de assemblage van producten ernaartoe te verplaatsen. Nu heeft China de technologie ‘overgenomen’ (ze worden vaak verdacht van bedrijfsspionage) en is er mee verder gegaan. Japan had in de vorige eeuw ook een achterstand en begon met het namaken, kopiëren, van producten tot ze het zelf konden en zelfs beter en belangrijker nog goedkoper, ook Zuid-Korea deed dit. Ze werden in de jaren 1980 ‘De Aziatische Tijgers‘ genoemd. Zuid-Korea was lange tijd een dictatuur, maar dat was voor het westen nooit een probleem, netzo als China lange tijd. De mensenrechten krijgen de laatste jaren meer aandacht door de berichten dat er een miljoen Oeigoeren in werkkampen opgesloten zijn, maar China trekt zich nergens meer wat aan. Vandaag in de Volkskrant een lang artikel over mensen die politiek niet in de pas lopen en worden aangepakt.

Het is de vraag of de dystopie (angstbeeld voor de toekomst) van Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) niet zijn uitgekomen in China en of dit land ons voorland is. De totale controlestaat, kapitalisme, beperkte vrijheden (geen vrije pers, geen vakbonden ed.). China is bezig dezelfde geopolitiek te voeren als andere grote landen. (Dossier Geopolitiek).

In de jaren 1980 zei ik bij een discussie dat de 21 eeuw de eeuw van China zou worden…..

Lees ook: Een vastgelopen containerschip in het Suezkanaal over wereldhandel, globalisering en China.

Update 15.10.2022 (12 jaar later)

China veel in het nieuws, president Xi is 10 jaar aan de macht en kan komende week (partijcongres) nog 5 jaar erbij in functie blijven. China streeft net als de VS dominantie op het wereldtoneel na (Rusland heeft zichzelf in de eigen voet geschoten en verloren (hoewel de uitkomst van de oorlog in Oekraïne onvoorspelbaar is). In Hong Kong is tegen de afspraken in de democratie afgebroken, Taiwan staat op het verlanglijstje. President Xi is nu de machtigste man van China.

Een doorwrocht artikel in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/ts-bd0570f0

Update 02.11.2022

De werkers bij Foxconn (zie boven 2010) worden opgesloten in de fabriek vanwege corona, anderen proberen het fabrieksterrein te ontvluchten.

Lees en huiver over de dystopie China: https://www.volkskrant.nl/ts-b4612a6a

Update 29.12.2022

China maakte goede sier met het snel bouwen van ziekenhuizen bij begin van corona, bij hen in 2019. Een jarenlange (!) lockdown is na opstand van de bevolking omgeslagen in grotere vrijheid (met een slechter werkend vaccin en minder gevaccineerden). Nu zijn ze in nood, de ziekenhuizen zijn vol. Ze mogen ook weer naar het buitenland, een garantie voor problemen….

Update 06.03.2023

Met China krijgen we (misschien, zeker is het nog niet) dezelfde problemen als met Rusland. Dit komt doordat handel voor de moraal uitgaat (ik schreef het elders). Het hele Westen heeft decennialang goedkoop laten assembleren in China en exporteerde goederen (Duitse Mercedessen voor de rijken, chiptechnologie (is nu deels verboden) enzovoort). Net zo als Poetin heeft de ‘grote leider’ Xi (hij heeft nostalgie naar Mao Zedong de communistische leider verantwoordelijk voor miljoenen doden), Poetin heeft nostalgie naar Stalin, ook miljoenen doden)) alle macht naar zich toe getrokken (samen met zijn clan van rijken, hetzelfde als Poetin doet). Taiwan willen ze inlijven, inclusief al de chipsfabrieken die voor het westen produceren.

Binnen het kapitalisme gaat het om beheersen en domineren van marken, ik schreef er in de jaren 1990 over, 30 jaar geleden. Oorlogen gaan om grondstoffen, energie, water ed. De VS doet hetzelfde, ook daar is een economisch politieke klasse die de macht in handen heeft (lees Dossier Amerika (VS)). Dit zijn allemaal leiders die hun bevolking tot oorlog brengen, helaas een harde waarheid….politiek met moraal zou ons kunnen redden, maar dit is teveel gevraagd zo heeft de geschiedenis laten zien. Daarom kwam ik tot de ‘tredmolen van de geschiedenis’, oorlog en vrede wisselen elkaar af.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Goederentrein met containers rijdt door station Breda.
Geplaatst in cultuur, economie, filosofie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Energie en grondstoffen quotum

(Geschreven in 1996) (Update 2023) (Deze analyse is 27 jaar oud)

In deze tijd waarin het fileprobleem onoplosbaar lijkt en de milieuvervuiling ondanks alle goede voornemens voortschrijdt, is het nodig om te komen tot een fundamentele herbezinning op de mechanismen die onze gecompliceerde maatschappij in stand houden. Het is nodig om nationaal en mondiaal te streven naar meer rechtvaardigheid en een meer gelijke verdeling van de welvaart en dus van de nog beschikbare energie- en grondstoffenvoorraden.

Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. Deze kan wellicht komen door te kiezen voor een energie- en grondstoffenquotum per hoofd van de (wereld) bevolking. Nu energie en grondstoffen schaars zijn geworden en het overvloedige gebruik hiervan, vooral door de rijke landen, zorgen voor milieuaantasting, moeten energie en grondstoffen op de bon, figuurlijk gesproken maar wellicht ook letterlijk.

Het gevolg zal zijn dat er nationaal en mondiaal een herverdeling op gang komt die ervoor zal zorgen dat de tweedeling tussen de Derde Wereld en de rijke wereld verminderd en dat er nationaal tevens een herverdeling en meer rechtvaardigheid zal komen. Het nadeel van de op 1 januari ingevoerde ecotaks/energieheffing wordt in dit plan ondervangen, een algemene energieheffing zal er slechts voor zorgen dat het gebruik van energie en grondstoffen inkomensafhankelijk blijft, dus wie geld verdiend kan ook een groot beslag leggen op energie en grondstoffen.

Het is duidelijk dat harde keuzes hierbij noodzakelijk zullen zijn en de gevolgen groot. Concreet zullen landen die veel energie en grondstoffen gebruiken moeten minderen, arme landen zullen kunnen groeien. Mensen zullen individueel moeten kiezen tussen veel consumptiegoederen gebruiken, energieverslindende hobby’s hebben, groot wonen (en verwarmen), veel autorijden, drie maal per jaar vliegreizen maken, enzovoort.

(Het getypte origineel uit 1996 is bij mij in te zien).

Update 05.02.2018 (22 jaar later)

Wat ik in 1996 schreef (zie boven) wordt in 2018 bevestigd: de laagste inkomens betalen het meest aan het klimaatbeleid door heffingen op energie. De hoge inkomens merken er niet veel van. Dit spreekt natuurlijk vanzelf. De energierekening gaat flink omhoog door al de heffingen. Het huidige kabinet neemt maatregelen die denivellerend werken (netzo als de verhoging van het lage btw tarief, zie elders op deze website). In 2050 zouden de lage inkomens 17,1% van hun inkomen kwijt zijn aan klimaatlasten, de hoge inkomens 5,7%. Het bedrijfsleven betaald weinig extra, de huishoudens meer. Hierdoor nemen de toch al grote welvaartsverschillen toe.

Dit alles is berekend door een onderzoeksbureau in opdracht van organisatie Milieudefensie. Treffend dat iemand een link met het ‘populisme’ legt, mensen zouden er ontevreden door kunnen worden en op ‘rare partijen gaan stemmen’. Ik zeg al jaren dat het zogenoemde ‘populisme’ hoofdzakelijk (niet helemaal, want er zijn ook ‘gewoon’ racisten in iedere maatschappij) een sociaal-economische achtergrond heeft (zie De Boze Burger en het ‘Populisme’).

In 2018 zeg ik dit: de vermogenden en grootverbruikers moeten hun beslag op fossiele brandstoffen en grondstoffen als eerste minderen. Als er daarna nog meer maatregelen nodig zijn moeten de middeninkomens hun aandeel leveren en daarna als laatste de lage inkomens. Concreet betekent dit: 1 x in de 5 jaar op wintersport óf naar Zuid-Afrika vliegen. Groot wonen óf in een grote vervuilende auto rijden. Wij moeten gaan nivelleren op het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. 

Update 19.02.2018

Voor het eerst in 22 jaar iemand die zegt wat ik in 1996 schreef (zie boven): we moeten vanwege het klimaat gaan rantsoeneren en een bonnensysteem gaan hanteren. Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie aan de Tilburg Universiteit bepleit dit en heeft goede analyses (De Volkskrant 17.02.2018, katern Sir Edmund). Ook zij legt het verband tussen mensen die het kunnen betalen en mensen die het niet kunnen betalen en dat dat niet eerlijk is.

Uit het artikel:

Door het klimaat op de bon te doen, snijdt het mes aan twee kanten, zegt Prast. Want sinds Parijs weten we precies hoeveel CO2 iedere burger elk jaar mag uitstoten. Geef iedereen daarom een jaarlijks kooldioxidebudget. ‘Dan mag je zelf weten of je het uitgeeft aan die vakantie op Bali, of aan biefstuk.’ Het voordeel van dit systeem boven belastingen is dat iedereen even zwaar getroffen wordt, zegt Prast. ‘Van belastingen wordt gezegd dat het de economische groei remt. Bij rantsoenering is er niet minder geld, het wordt alleen anders verdeeld.’ (…..) bovendien hebben we gezamenlijk afgesproken dat we de klimaatdoelen willen halen, dus moet er minder CO2 worden uitgestoten. ‘Wil je dat eerlijk verdelen, of sommigen wel en anderen niet laten bijdragen?’ Het systeem hoeft ook niet ingevoerd voor ieder product zegt Prast. Doe het waar grote klappers gemaakt kunnen worden. Bij spullen die grote hoeveelheden water of fossiele brandstoffen vereisen: fossiele auto’s, verwarming, vliegreizen, katoen, vlees.

Neem de energiebelasting. Het is aangetoond dat burgers met een laag inkomen door deze belasting relatief een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan verduurzaming dan de hogere inkomens. Niet fair, vindt Prast. De lasten worden nu op meerdere manieren oneerlijk verdeeld. ‘Stel dat de overheid besluit een taks in te voeren op vliegen. Dan moet iemand die verder heel klimaatvriendelijk leeft daar ook aan meebetalen. Terwijl diegene misschien geen auto heeft en geen vlees eet’,

Dat zijn ware woorden. Overigens was de insteek van het artikel het compenseren van vervuilend gedrag, wat erg in de mode is, en waarom dat niet werkt (bomen planten om vliegreizen te compenseren). Ik beveel dit artikel aan om helemaal te lezen.

In het artikel staat natuurlijk direct dat het niet kan, daarom praten we al decennia over milieu en klimaat en gaan veranderingen zo langzaam.

Degene die in Nederland de scherpste analyse binnen de politiek heeft over milieu en klimaat is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Als zij op tv is worden mensen boos, dat lees je in de commentaren, want als je zegt dat het beter is 1 dag geen vlees te eten, worden mensen boos.

Ik kan mij herinneren dat ik in 1996 bovenstaande enigszins provocerend bedoelde, maar toen ik bij de digitalisering in 2010 het nog eens las zat er meer in dan ik in 1996 dacht. Over het verband tussen vleesconsumptie en klimaat had ik het in 1996 niet, dit verband is later gelegd.

(Zelf ben ik al een jaar of 30 flexitariër (hoewel ik dit woord nog nooit heb gebruikt), dat wil zeggen dat ik om de week vlees eet. In 1993 zat ik voor het laatst in een vliegtuig, in 2004 verkocht ik mijn auto en kocht een kortingskaart voor de trein. Maar dat terzijde).

Lees ook de conclusies uit 1981 in mijn afstudeerscriptie over fossiele brandstoffen, CO2, opwarming van de aarde en het broeikaseffect: Dossier Broeikaseffect (CO2)

PIC_0005.900. (C) Ronald Puma
Ovenschotel zonder vlees (rijst/spinazie/gebakken uien/geraspte kaas/gekookte eieren/kruiden).

Update 21.02.2018

Een actie om een week geen vlees te eten (zie boven).

weekzondervlees (C) Ronald Puma
Week zonder vlees.

Update 03.10.2018

Het begint door te dringen dat die omschakeling van energiebronnen, de energietransitie zoals dat genoemd wordt, veel geld gaat kosten, erg veel geld. Vooral mensen met lage inkomens worden hard getroffen. De verantwoordelijken weten dit natuurlijk al lang, want alles is tegenwoordig in ‘koopkrachtplaatjes‘ ondergebracht. Maar wat ze nog niet beseffen is dat de energietransitie de nieuwe klassenstrijd is. Een klassenstrijd kan tot opstanden en revoluties leiden, dat heeft de geschiedenis laten zien. Het gaat in de 21e eeuw om toegang hebben tot en beschikking hebben over energie en grondstoffen. We hebben na de Tweede Wereldoorlog decennia lang in een welvaartsparadijs geleefd, maar dat paradijs is gebouwd, toch onverwacht (voor velen, niet voor allen), op drijfzand…..

Update 08.12.2018

 • Er komt een vliegtaks van 7 euro per vlucht.
 • Er is een klimaatconferentie in Polen, COP24.
 • Er komt in Nederland een klimaatakkoord.
 • De uitstoot van CO2 is gestegen en heeft het hoogste niveau bereikt ooit.
 • De ijskap van Groenland smelt harder dan ooit.
 • Gele hesjes protesteren in Frankrijk tegen verhoging van de brandstofprijzen.

Update 09.03.2019

Henriëtte Prast (zie boven) was Eerste Kamerlid voor D66, beëindigde haar lidmaatschap, gaf haar zetel per direct op en stapt over naar de Partij voor de Dieren (zie boven). Zij pleitte in het verleden voor het minder eten van vlees (zie boven).

Update 02.05.2019

“Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig”.

Geschreven in 1996. Op de onvolprezen tv zender ARTE (Frans/Duits mede gefinancierd door de EU) was een bijzonder goede documentaire te zien die bovenstaande als een van de uitgangspunten heeft. 200 jaar (na de) industriële revolutie heeft de wereld veranderd en gezorgd voor ongekende rijkdom (in een deel van de wereld), maar natuur en milieu hebben er ernstig onder geleden. In de documentaire zitten veel nieuwe feiten en inzichten die soms verbazingwekkend zijn en laten zien hoe de mensen vroeger dachten.

Het vooruitgangsgeloof (waar ik boven over schreef) komt voort uit de filosofie van de Verlichting (18e eeuw) waarbij de mens door de ontwikkeling van wetenschap en techniek meer welvaart kreeg. De natuur (inclusief de dieren) werd gezien als ondergeschikt aan de mens en moest worden overwonnen.

De documentaire uit 2019 is op de website van Arte te zien tot 28 september 2019 in de Duitse of Franse taal. Gemaakt door Jean-Robert Viallet: Die Erdzerstörer (Duur 1 uur en 45 minuten).

Update 14.09.2019

De milieu- en klimaatcrisis neemt dramatische vormen aan. Meerdere artikelen in de media. Uit de Volkskrant vandaag: Klimaatcrisis

Wat in artikel opvalt is dat iemand voor het eerst de klimaatcrisis ook als verdelingsvraagstuk ziet. 10% van de mensen consumeert 50% van de natuurlijke hulpbronnen. Van de armste helft van de mensen in Nederland heeft 30% geen auto (ik ook niet sinds 2004). Ik schreef er in 1996 over, zie boven.

Over de stikstofcrisis schreef ik zelf: Stikstof Ik noem dit een systeemcollaps van ons dominante economisch systeem, het kapitalisme (maar ook het staatskapitalisme (China) en het voormalig communisme in Rusland). Dit is nu een acuut probleem aangezien er minder huizen gebouwd mogen worden in een tijd waarin ook sprake is van een wooncrisis (Zie Dossier Woningnood).

Ook uit de Volkskrant vandaag een interessant essay van: Maarten Boudry (Belg, 35 jaar en filosoof). Hij is retorisch zeer bekwaam en misschien wel mijn tegenpool in zijn argumentaties. Hij verwacht oplossingen van de techniek, in het bijzonder kernenergie en ziet niets in soberheid. Dit wordt ecomodernisme genoemd (een term die ik nog niet kende). Wat hier ook speelt is of er hoop voor de toekomst is, veel jongeren maken zich (terecht) grote zorgen. Hier is optimisme noodzakelijk. 

Ik vat nog kort mijn visie samen:

Het Verlichtingsideaal met haar Vooruitgangsgeloof, waarin de natuur wordt onderworpen aan de mens door de ontwikkeling van wetenschap en techniek (een seculiere religie) is hoogmoedig en heeft voor de huidige milieu- en klimaatcrisis gezorgd. De oplossing ligt weliswaar in nieuwe, en betere bestaande, technologieën, maar met geheel andere uitgangspunten dan voorheen waarbij natuur en milieu niet ondergeschikt aan de mens zijn maar er een evenwicht is. Of kernenergie de oplossing is is de vraag gezien de nadelen die er nog altijd aan kleven.

Update 11.12.2019

Er is een door EU commissaris gemaakte zogenoemde Green Deal (naar het idee van president Roosevelt in de jaren 1930, de New Deal om de VS uit de economische crisis te halen). De CO2 uitstoot moet in 10 jaar worden gehalveerd. Een opsomming van de aanpak op de website van de NOS: Green Deal

Het geheel ziet er goed uit, maar mijn analyse sinds de jaren 1990 is dat de welvaartsverschillen te groot zijn, nationaal en internationaal, en prijsverhogingen alleen niet goed zijn, want die vergroten de welvaartsverschillen. Als bijvoorbeeld autorijden en vliegen duurder wordt kunnen mensen met geld hun consumptieve levenswijze ongestoord voortzetten en mensen met minder geld zullen dan onevenredig getroffen worden en in armoede vervallen. Daarom is quotering nodig, zie boven geschreven in 1996.

Vandaag kunnen we ook lezen dat de ijskap in Groenland harder aan het smelten is dat voorheen. De zeespiegel gaat hierdoor stijgen en vooral mensen die in kustgebieden wonen zullen als eerste getroffen worden met overstromingen. Nederland zal extra geld moeten vrijmaken om het land droog te houden.

Ieder kind dat vandaag wordt geboren zal het eind van deze eeuw meemaken. Denk daar maar eens over na…..dit gaat niet meer over een verre toekomst, dit gaat over nu, wat doen we NU op dit moment.

Filosofisch gezien blijf ik bij de analyse uit 1996: Sinds de Industriële Revolutie is er een (vooruitgangs) geloof dat van een onbeperkte groei van productie en consumptie uitgaat zonder acht te slaan op de gevolgen hiervan voor mens en milieu. Aangezien we anno 1996 nog steeds te maken hebben met armoede en actuele onderzoeken over de opwarming van de aarde (broeikaseffect) en aantasting van de ozonlaag aantonen dat er fundamentele fouten zitten in het liberaal-kapitalistische (en marxistische) ontwikkelingsmodel, is er een mentaliteits- en gedragsverandering nodig. 

Wat ik in 1996 schreef was visionair. Maar het is bekend: mensen hebben grote hekel aan anderen die het soms beter weten. Daarom zijn de sociale media in deze tijd zo ontspoord, iedereen met een toetsenbord en teveel tijd denkt dat hij of zij een deskundige is. Ik schreef erover in: Meningen en sociale media

Update 28.04.2020 (24 jaar later)

Een mooi manifest in de Volkskrant en bijbehorende petitie (die ik ondertekend heb). Ik lees er dingen in die in al lang zeg en schrijf. Met name de zin: ‘Het is duidelijk dat ons productie- en consumptiesysteem onze leefomgeving ernstig heeft beschadigd en ons blootstelt aan risico’s die we nauwelijks nog kunnen beheersen’, ik schreef hetzelfde in 1996 (zie boven). Het uitstekende Artikel in Volkskrant

De coronacrisis zal zorgen voor een verdere verscherping van de crisissen, potentieel kan het totale systeem onderuit gaan: kapitalisme, staatskapitalisme (China), maar ook Rusland. Opvallend is dat de door de pandemie stilgelegde wereldeconomie laat zien dat het economisch systeem op drijfzand is gebouwd.

Lees ook: Het Einde van het Kapitalisme

Update 16.05.2020

Goed artikel in de Volkskrant met Paul Kingsnorth hij benoemd de echte problemen en dilemma’s. Ik zeg hetzelfde, maar deed dat al in de jaren 1990 (zelfs al de jaren 1980 in mijn afstudeerscriptie (1981) toen ik in de de inleiding van mijn afstudeerscriptie schreef: “Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven”). 

Het interesseerde niemand, het was ‘het feest verpesten’, bovendien vond men mij te pessimistisch.

Misschien wordt dit nog aangevuld.

Update 22.09.2020

Goed onderzoek van de organisatie Oxfam-Novib dat mijn analyse uit 1996, 24 jaar geleden bevestigd. De cijfers zijn berekend tussen 1990 en 2015. (Uit de Volkskrant van vandaag).

 • De rijkste 1 procent van de wereld is verantwoordelijk voor ruim twee keer zoveel CO2-uitstoot als de armste helft van de wereld.
 • 63 miljoen rijke mensen verantwoordelijk voor 15% van uitstoot CO2.
 • 3 miljard mensen veroorzaken 7% van de CO2.
 • CO2 uitstoot steeg 60% in 25 jaar. De rijken zorgen voor 3x zovele uitstoot, vooral door vliegen met vliegtuigen.
 • ‘Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht’, zegt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam Novib. ‘Terwijl de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert zijn het vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen.’
 • In het rapport wordt geschat dat de rijkste 10 procent zijn uitstoot de komende tien jaar met meer dan 90 procent moet verminderen, om te voorkomen dat de temperatuur meer dan 1,5 graad Celsius stijgt. Als dat niet gebeurt, is het mondiale koolstofbudget om de opwarming van de aarde deze eeuw binnen die 1,5 graad te houden in 2030 opgebruikt.

Update 09.01.2021

Een treffend interview met Vaclav Smil (milieuwetenschapper, geboren 1943) ik heb niet eerder van hem gehoord) in de Volkskrant. Centraal idee: voortdurende groei is niet goed want de aarde kan het niet aan. Enkele opvallende nieuwe gegevens.

 • China maakt nu meer auto’s dan de VS.
 • India en Afrika krijgen ook steeds meer auto’s.
 • Er is teveel toerisme. Chinezen vliegen als toerist naar Parijs als een kort uitje.
 • Ieder jaar wordt 10 miljard ton fossiele brandstoffen opgestookt.
 • We zullen de groei moeten begrenzen op manieren die mensen niet leuk vinden zoals de auto weg doen.

Ik schreef het in 1981 en bovenstaand in 1996. Uit 1981:

“Er is een fundamenteel conflict tussen de mens en zijn omgeving. De natuur is ingesteld op evenwicht en de mens wil groei. Voor groei zijn natuurlijke hulpbronnen nodig, wat een verstoring van de natuur veroorzaakt. Deze verstoring kan noodlottige gevolgen hebben voor de leefbaarheid op aarde. Noodzakelijk is dat de mens de perceptie van zijn omgeving (de natuur) bijstelt teneinde in harmonie met de natuur te leven.”

In 1996 schreef ik dat mensen moeten gaan kiezen in hun consumptie, een auto of een vliegreis (zie boven).

Het interview: https://www.volkskrant.nl/ts-b06b3dfd

Update 10.08.2021

De wereld is in rep en roer over het laatste VN IPCC rapport, klimaatverandering komt door de mens en gaat nog sneller dan eerder gevreesd, ik schreef er 40 jaar geleden over in Dossier Broeikaseffect (1981): Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Update 13.10.2021

We zitten al midden in de door mij geziene (1996) en voorspelde verdeling van schaarste: energie, grondstoffen, schoon water, schone lucht ed. ‘Opeens’ is er een tekort aan gas, dat zorgt voor een lawine van prijsstijgingen en onverwachte neveneffecten. We zullen de welvaart moeten gaan quoteren voor een rechtvaardige verdeling. Vermogenden zullen als eerste moeten inleveren zoals ik 25 jaar geleden analyseerde.

Update 02.05.2022

Geschreven in 1996 26 jaar geleden:

“Het is duidelijk dat harde keuzes hierbij noodzakelijk zullen zijn en de gevolgen groot. Concreet zullen landen die veel energie en grondstoffen gebruiken moeten minderen, arme landen zullen kunnen groeien. Mensen zullen individueel moeten kiezen tussen veel consumptiegoederen gebruiken, energieverslindende hobby’s hebben, groot wonen (en verwarmen), veel autorijden, drie maal per jaar vliegreizen maken, enzovoort”.

Schiphol staat vol vandaag. mensen klagen. Personeel wordt uitgebuit op de luchthaven. En dergelijke.

De beschaving zal uitmonden (misschien wel eindigen) als een klucht. (Uit de jaren 1990, 30 jaar geleden). Ik dacht toen ergens ver weg in deze eeuw als ik al lang dood ben, maar dat ik dit allemaal zelf moet meemaken had ik toch niet verwacht….

02.08.2022

Barbera Baarsma zorgt vandaag voor veel ophef en misverstand. In haar pleidooi voor een CO2 beprijzing komt iets terug wat ik 26 JAAR geleden al schreef. Echter, zij wil doorverkoop van CO2 rechten mogelijk maken met als gevolg dat mensen die het kunnen betalen hun levenspatroon ongewijzigd kunnen voortzetten en anderen hun CO2 rechten kunnen/moeten verkopen, daar geld voor krijgen om armoede te vermijden. (Als ik het goed begrijp).

De reacties op Twitter laten een overspannen hypermaatschappij zien waarbij eenieder met slechts een flard aan informatie en kennis links-marxistische complotten ziet (helaas niets meer tegen te doen).

Dat we in tijd van schaarste (veel mensen begrijpen en accepteren het niet) zullen moeten minderen is zeker, maar zoals ook al lang geleden gezegd: de energietransitie is de nieuwe klassenstrijd tussen haves-and have-nots. Het gaat om een rechtvaardige verdeling.

De door de oorlog in Oekraïne ontstane energie tekorten zijn verontrustend. Het westen heeft zich in decennia geheel afhankelijk gemaakt van Rusland door haar opportunistische naïeve politiek dat het allemaal wel goed zal komen met Rusland, terwijl er 15 jaar geleden al signalen uit Rusland kwamen dat ze daar een geheel andere kijk op de geschiedenis hebben dan wij. (Lees Dossier Geopolitiek). De wereld zit nu op een gladde glijbaan naar beneden en waar dit gaat eindigen is uiterst onzeker en onvoorspelbaar………een winter in de kou zou in het verschiet kunnen liggen. De energieprijzen zijn gestegen en stijgen verder.

Over Barbara schreef ik 10 jaar gelden al eens, zij zag Duitsland als voorbeeld vanwege de bezuinigingspolitiek van de sociaaldemocratische Gerhard Schröder (die tot dit jaar vriend van president Poetin was en voor Rusland werkte (OMG). Duitsland had geen minimumloon, er waren uurlonen van 4 euro en er was toen al armoede in een heel rijk land. (Lees Dossier Duitsland).

Lees ook (als er tijd voor is) een aanzet tot een noodzakelijke analyse van het hele naoorlogse economische beleid (industrie, landbouw/veeteelt ect) dat altijd gebaseerd is geweest op goedkope energie (‘gratis’ Gronings gas 420 miljard na 1960): Economisch beleid in Nederland

Update 17.11.2022

Op de klimaatconferentie COP 27 (Verenigde Naties, 27 maal gehouden) van Sharm-el-Sheikh in Egypte over klimaatverandering vragen de ontwikkelingslanden, die zelf weinig aan de klimaatverandering hebben bijgedragen, om meer geld voor de schade die ze lijden door klimaatrampen. Ik schreef er in de jaren 1990 al over, zie boven, 30 jaar geleden.

Update 04.02.2023

Geen wijzigingen en/of aanpassingen.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde aardrijkskunde en geschiedenis en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Foto’s uit eigen beeldbank. Alle foto’s zijn te koop via de de website in de foto’s.

Geplaatst in Columns, economie, journalistiek, klimaat, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Marshall McLuhan (1911-1980)

Een bijzonder interessante denker (geboren in Canada), filosoof en vooral media deskundige die in zijn tijd de opkomst van radio en tv analyseerde. Niet makkelijk om te begrijpen met soms onnavolgbare theorieën. Ben zelf pas 2 jaar in zijn spoor aan het analyseren, want hij heeft veel van wat ik zelf (op een lager niveau) al sinds de jaren 1990 denk en zie.

Wat ik schreef in 2022:

Bij ieder nieuw medium (radio (100 jaar), tv (70 jaar), internet (30 jaar) dacht men dat als mensen beter geïnformeerd zouden zijn, ze ook humaner zouden worden. Technologie kan worden gébruikt of mísbruikt. McLuhan zei dat Hitler een radio-man was, Poetin is een tv-man. Met internet mogen we wel uitkijken, deze technologie heeft verkiezingen al beïnvloed en democratieën in gevaar gebracht. Massamobilisatie is (te) gemakkelijk geworden.

Dit bericht wordt later als er tijd voor is uitgewerkt.

(C) Ronald Puma
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog is tot stand gekomen zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.

Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kunstmatige Intelligentie (AI)

De mensheid is zo gefascineerd door de door bedrijven ontwikkelende technologieën dat het zicht op de werkelijkheid verloren dreigt te gaan. Door ‘gratis’ beschikbaarheid van nieuwe technologie worden mensen tot consument gemaakt en zij laten zich hiermee -vrijwillig- inpalmen.

Kunstmatige intelligentie (AI artificiële intelligentie/ Engels: Artificial Intelligence) is er voor mensen zonder eigen intelligentie (het woord zegt het al: kunstmatig), mensen die zelf geen boek meer willen lezen (of op een ander vlak). In feite kan iemand met een computer met een kunstmatige intelligentie programma zich voordoen als literair deskundige die alle boeken van Thomas Mann (Duitse schrijver 1875-1955) heeft gelezen zonder ooit echt een boek gelezen te hebben.

Gebruik in de wetenschap valt er niet onder, daar kan snel resultaat van een vraag goed zijn.

In de kunsten is er kunstmatige intelligentie voor kunstenaars die zelf geen creativiteit hebben en slechts met het werk van anderen iets (iets) kunnen maken. Veel kunstenaars zullen nooit verder komen dan het nadoen van anderen. In de muziek zien we het beste voorbeeld. Een song van de Rolling Stones. We horen de eerste gitaaraanslagen van Start Me Up en iedereen weet welk nummer dit is. Naspelen is mogelijk, maar het gaat er natuurlijk om dat men een nummer zelf schrijft. (Te denken valt ook aan Sting, Anouk, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Beatles (ea.) die allemaal hun songs zelf schreven, opnamen en uitvoerden).

Het kernwoord in onze cultuur is: snelheid.

Dit bericht wordt aangevuld (wanneer er tijd voor is).

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, geschiedenis, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Geopolitiek

(Geschreven in 2014) (Met Updates 2023) (9 jaar later)

Geopolitiek is het bedrijven van machtspolitiek om strategische, politieke en economische invloed te krijgen en houden in een gewenst gebied. Ieder land bedrijft geopolitiek, vooral de grootmachten op de wereld.

Enkele voorbeelden:

China laat Noord-Korea al 60 jaar begaan, ze hebben liever dictatuur Noord-Korea met strafkampen als buurland dan een kapitalistisch herenigd Noord- en Zuid-Korea. China koopt in Afrika grond. Hun bedrijven vestigen zich over de hele wereld.

Rusland steunt het Syrië van dictator Assad die een bloedige oorlog voert tegen zijn eigen bevolking en zo heeft Rusland in het Midden-Oosten voet aan de grond (ze gebruiken een haven aan de Middellandse Zee). Tevens is het goed voor de (wapen)industrie, want Rusland levert wapens. Rusland steunt Cuba met handelsaangelegenheden, het eiland Cuba ligt 160 kilometer verwijderd van de VS.

Groot-Brittannië heroverde de Falklandeilanden (een koloniaal overblijfsel uit de 16e eeuw) in 1982 op Argentinië, een eiland bezitten op het zuidelijk halfrond is geopolitiek gezien zeer wenselijk. Het ging hierbij ook om territoriale wateren met vis en delfstoffen.

De Verenigde Staten De VS zien zichzelf als de politieman van de wereld en hebben militaire bases over de hele wereld (het aantal 800 komt naar voren, maar dit is moeilijk na te gaan). In Egypte werd dictator Mubarak 30 jaar militair gesteund totdat de bevolking hem verdreef. Begin deze eeuw waren de VS niet meer welkom in Saoedi-Arabië en na de aanslag in de VS op de Twin Towers werd alles gedaan om een vaste positie in het Midden-Oosten te houden. Dictator Saddam Hoessein van Irak zou massavernietigingswapens hebben en Al Qaida zou vanuit Irak opereren. Bewijsmateriaal werd vervalst en de wereld werd voorgelogen om Irak binnen te vallen en een bevriend regime te installeren. Het gaat hierbij om toegang tot de Iraakse olie te houden en om handelscontracten van Amerikaanse bouwbedrijven. Maar de VS hebben een traditie van een eeuw van interventies en bemoeienis in hun ‘eigen achtertuin’ heel Midden- en Zuid-Amerika. Cuba was het bordeel van Amerika voor Fidel Castro aan de macht kwam in 1959, daarom probeerden ze het eiland te heroveren in 1961 en is er sindsdien een boycot. (De VS hebben een basis op Cuba (Guantanamo Bay, een pachtregeling zonder eind, Cuba wil ervan af) waar ze gevangenen (oa. uit Afghanistan) vasthouden die niet een onder een rechtssysteem vallen).

Rusland De actuele crisis in Oekraïne en de Krim is een goed voorbeeld van geopolitiek en de aanleiding voor dit artikel. Rusland heeft in maart dit jaar het schiereiland de Krim ingenomen, dat deden ze door onherkenbare soldaten in te zetten. De Krim hoorde tot 1954 bij Rusland. Rusland huurde grondgebied met havens van de Oekraïne waar hun oorlogsschepen liggen. Door de politieke omwenteling in Oekraïne, waarbij het nieuwe machtscentrum afkerig van Rusland is, heeft president Poetin niet afgewacht tot Rusland de toegang tot de Krim en de havens wordt ontzegd en is er zelf binnengetrokken. De havens van Sebastopol met de Zwarte Zeevloot zijn strategisch van groot belang, in het noorden van Rusland zijn de havens in de winter dichtgevroren (afgezien van de haven van Kaliningrad, tussen Polen en Litouwen). Ook de inmenging in het oostelijk deel van Oekraïne is geopolitiek, Rusland wil geen westers georiënteerd land aan haar westgrens en steunt separatisten die Russisch gezind zijn. Deze politiek, met als afgrijselijk gevolg het neerschieten van een passagiersvliegtuig waarbij 196 Nederlanders omkwamen, is tevens te zien als een residu van en misschien een opleving van de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog (in tegenstelling tot een daadwerkelijke echte oorlog, de term is van George Orwell uit 1945) is na de Tweede Wereldoorlog na de nederlaag van Hitler-Duitsland ontstaan, waarbij het ging om invloedssferen en zeggenschap. Duitsland werd in tweeën gesplitst, in Oost- en West Duitsland. Alle midden- en Oost-Europese landen kwamen onder niet-democratische Sovjet georiënteerde regeringen. Er was een ‘IJzeren Gordijn’ ontstaan tussen het westen en het oosten (de term is van Winston Churchill in 1946).  Het communistische Rusland van Stalin en zijn opvolgers hebben tot 1989 met harde hand en inzet van militaire kracht hun belangen verdedigd: DDR 1953, Hongarije 1956, Praag 1968. Doordat het communistische systeem economisch gezien failliet was is het eind jaren ’80 geïmplodeerd en de toenmalige leider Gorbatsjov (glasnost en perestrojka) heeft door zijn terughoudende optreden voor grote veranderingen gezorgd en de Sovjet-Unie en het Warschaupact (een militair bondgenootschap) verdwenen.

Sinds de val van Berlijnse Muur en het ineenstorten van het communisme en de Sovjet-Unie in 1989 is er een geopolitieke strijd om Midden-en Oost Europa. De meeste mensen leren het niet met geschiedenisles op school en het is als vloeken in de kerk, maar historisch gezien komt voor Rusland de dreiging uit het Westen. Dit is begonnen met de inval van Napoleon in Rusland 1812, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog waarin Rusland werd aangevallen. Als men vraagt wie Duitsland heeft verslagen in de Tweede Wereldoorlog, zeggen de meeste mensen de VS en het Westen. De feiten zijn dat er van de geschatte ruim 50 miljoen doden in de hele oorlog er ruim 20 miljoen in Rusland vielen (de cijfers lopen uiteen, het getal 27 miljoen wordt ook genoemd) (400.000 Amerikanen). Alle landen van Midden- en Oost Europa behoren 25 jaar na de val van de Berlijnse Muur tot de westerse invloedssfeer, het is dus niet zo verwonderlijk dat Rusland argwanend is ten opzichte van het Westen. De machtswisseling in Oekraïne in 2013 door een volksopstand is moeilijk te accepteren binnen het geopolitiek kader van de Rusland. Tevens is het een feit dat op de Krim en in Oost-Oekraïne het grootste deel van de bevolking Russisch is en liever bij Rusland wil horen. Het machtscentrum in Kiev wil natuurlijk geen grondgebied kwijt raken en daarom is het oorlog. De vraag is hierbij of het gaat om territoriale grenzen of grenzen die de wil van de bewoners respecteren. Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht, mensen voelen waar ze bij horen en zoeken identiteit en verwantschap.

Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren 1980 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog. Opvallend is in dit verband dat de VS nu zeggen dat Rusland sinds 2008 rakettesten doen voor kruisraketten die voor atoomwapens zijn en een verdrag met de VS schenden. Ze weten het al sinds 2008 en zeggen het in 2014, zoiets roept vragen op.

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte (wapen)handel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen.

Geopolitiek is zo oud als er staten zijn en zal er ook altijd zijn, maar het gaat om de omvang en impact en gelijke beoordelingen. We kunnen niet Rusland veroordelen en de VS en China niet veroordelen. Oorlog is in een tijd met technisch hoogwaardige wapens niet meer mogelijk, het staat gelijk aan massale vernietiging of zelfmoord. We moeten vertrouwen op internationale politieke organen als de Verenigde Naties en de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en er maar het beste van hopen…

Update 23.09.2014

Rusland en China stemmen in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen het bombarderen van de zelfbenoemde islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. Wat er dan wel moet gebeuren zeggen ze niet, maar ze stemmen tegen omdat de VS voor is. Maar hier geldt zoals het bekende gezegde luidt: De vijand van mijn vijand is mijn vriend’.

Maar de VS is ook ambigue (dubbelzinnig), president Obama noemt IS een ‘bedreiging voor de VS’ (net zo als ze Saddam Hoessein als bedreiging zagen voor hun eigen grondgebied). Hebben ze bommenwerpers, straaljagers, duikboten en invasietroepen? De VS heeft de afgelopen 24 uur 50 Tomahawk raketten vanaf hypermoderne oorlogsschepen afgeschoten. De schepen liggen in de Rode Zee en de Perzische Golf, duizenden kilometers vanaf de doelen in Syrië, ze schoten er 50 af à ca. 400.000 euro per stuk, in totaal 20 miljoen euro. En dat tegen een leger van middeleeuwse struikrovers die niets anders bezitten dan de kleren die ze aanhebben. Waarbij overigens wel de vraag is hoe ze aan geld en wapens komen. Van mensen die niets te verliezen hebben kun je echter nooit winnen, dat heeft Afghanistan laten zien waar de de VS en een groot aantal westerse landen meer dan 10 jaar hebben gevochten tegen de Taliban en niet hebben kunnen winnen, dat zegt genoeg. (De Sovjet-Unie kon in de jaren 1980 ook niet winnen. Afghanen hebben vechten in hun bloed zitten, decennia lang).

Opvallend is wel dat de aanvallen worden gesteund door Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Jordanië. Dat zijn dan ineens bondgenoten: dictaturen die enkel door hun olie een rol op het wereldtoneel spelen. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen auto rijden en krijgt een meneer die een blog bijhield waarin hij pleitte voor meer vrijheid duizend zweepslagen (50 per week, 20 weken), een gevangenisstraf van tien jaar, een boete van 191.000 euro en een reisverbod van tien jaar.

Update 20.06.2015 

Vandaag in de Volkskrant een artikel over de hernieuwde stationering van kernwapens van de VS op Europees grondgebied . Rusland houdt grootschalige militaire oefeningen (zie boven over de terugkeer van de Koude Oorlog, wat ik juli 2014 schreef).

Opvallend is ook dat het noodlijdende Griekenland (zie elders op deze website) ineens ook in een geopolitieke context wordt geplaatst. Griekenland dreigt hulp aan Rusland te vragen en te krijgen als ze geen Europese steun meer krijgen. Een land in Zuid-Europa dat op de hand van Rusland is is natuurlijk niet mogelijk (dat zou hetzelfde zijn als Mexico een linkse regering zou krijgen), dan worden de westerse belangen geschaad (ironisch bedoeld). In die zin is dit hoopvol voor Griekenland, want geopolitiek mag altijd wat kosten. Oekraïne heeft inmiddels ook al zomaar 40 miljard dollar steun gehad van het IMF. Uiteindelijk gaat het er in Oekraïne natuurlijk om dat westerse (lees vooral Amerikaanse) bedrijven (Apple, Microsoft, Coca Cola, McDonald’s et cetera, et cetera) hun producten kunnen verkopen (liefst in een vrijhandelszone zonder al te veel belastingen, en anders kunnen ze zich altijd op de Amsterdamse Zuidas vestigen met een postbus).

Update 02.10.2015 (1 jaar na begin van dit bericht)

Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid in Syrië uitgebreid en bombardeert doelen in Syrië. Rusland maakt gebruik van een havenstad in Syrië aan de Middellandse zee. Ze bestrijden ook de anti-Assad coalitie, want Assad is de bondgenoot. Iran en de Libanese Hezbollah militie steunen Assad ook. De anti-Assad coalitie wordt door de VS gesteund (door steun aan de Koerden). Het zal niet de eerste keer zijn dat er een niet voorziene oorlog uitbreekt door een onduidelijke situatie.

Update 20.02.2016 (2 jaar na het eerste bericht)

Uit een artikel in de Volkskrant van vandaag blijkt ook hoe de verantwoordelijken denken over vrijhandelsakkoord TTIP. Het belangrijkste doel is geopolitiek. TTIP zorgt ervoor dat Europa en de VS de norm gaan stellen en dat alle andere landen op de wereld zich daaraan zullen moeten aanpassen. Frans Timmermans zei dit: “Wij Amerikanen en Europeanen zijn in staat de toekomst voor deze wereld uit te stippelen (…).TTIP is een geostrategische overeenkomst. (….) …bepalen de Verenigde Staten en Europa de regels en anderen zullen moeten volgen(…)”. Deze uitspraak bevestigd mijn stellingen die boven zijn beschreven, het gaat om geopolitieke macht en de toegang tot economische markten (ik schreef erover in 1992).

Update 21.02.2016

Men heeft het over een terugkeer van de Koude Oorlog. Tevens worden er parallellen getrokken met Sarajevo 1914 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in een verwarrende tijd. In het tv programma Buitenhof werd gesproken over de terugkeer van de geschiedenis, waarbij gerefereerd werd aan het einde van de geschiedenis van Fukuyama begin jaren 1990. In 1992 schreef ik mijn artikel de geschiedenis herhaalt zich waarin ik reeds voorspelde dat de euforie die er na de val van het communisme was geen goede onderbouwing had. Hier te lezen: De geschiedenis herhaalt zich

Update 14.03.2016

6 april 2016 is er in Nederland een referendum over Oekraïne. Het gaat om een associatieverdrag waarbij samenwerking makkelijker wordt. De complexiteit is groot. In geopolitiek perspectief is het duidelijk dat er vanuit het westen al jaren de wens is de invloedssferen uit te breiden (zie boven). We herinneren ons de liberalen Hans van Balen en Guy Verhofstad die na de revolutie in Kiev in 2014 er als de kippen bij waren om hun voorkeur duidelijk te maken.

Maar het moet gezegd dat een groot deel van de inwoners van Oekraïne, en dan vooral de jongeren, snakken naar de westerse waarden (en dan de westerse waarden waar wij ondanks alles heel tevreden mee moeten zijn). Het land is door en door corrupt, ze zijn de oude Sovjet-mentaliteit en staatsinrichting nooit kwijt geraakt. Navrant is dat de revolutie in 2013 is ontstaan vanwege het niet ondertekenen van een associatieverdrag met de EU. In die zin kunnen we spreken van een echte volksopstand, een revolutie. Er zijn in 2014 ruim honderd doden gevallen, indrukwekkend waren de beelden van sluipschutters die op ongewapende betogers schoten.

Het is jammer dat het niet mogelijk is geweest Oekraïne een niet-gebonden land te maken, dat was en is de beste oplossing. Maar zoals boven reeds beschreven: staten denken in machtsposities en grondgebied, met alle gevaren vandien. Als we van de geschiedenis willen leren moeten we het concept van niet-gebonden landen verder uitwerken en toepassen.

Bijkomende factor is dat het referendum er mede is gekomen door een populaire website die bekend staat als rebels. Er zijn 450.000 handtekeningen binnengehaald (300.000 waren er nodig) en dat is een knappe prestatie. Mijn inziens is het associatieverdrag en de hele gang van zaken, waarbij de politiek een besluit neemt en als voldongen feit stelt, een katalysator voor zeer veel zaken die in Nederland de schijn van democratie hebben, maar enkel door machtspolitiek worden doorgedreven. Elders heb ik dat al eens beschreven, de burger mag eens in de 4 jaar stemmen en wat er in de tussentijd gebeurt is een voldongen feit. Tevens hebben 8 jaar economische crisis, de nationalisatie van banken, de miljardenbezuinigingen, de crisis bij de woningcorporaties, de afbraak van veel voorzieningen, de zelfverrijking van bestuurders, de massale instroom van asielzoekers sinds september 2015 enzovoort, enzovoort voor een diep gevoel van frustratie gezorgd. Het is natuurlijk duidelijk dat er in Nederland (en heel Europa) een economisch-politieke (en ook culturele) elite is is die de lakens uitdeelt. Dit zijn de industriëlen die de politici kennen en elkaar in particuliere circuits tegenkomen. Dit zijn de mensen uit de lijst die de Volkskrant ieder jaar samenstelt in de Top 200 van invloedrijkste Nederlanders en zakenblad Quote met de 500 rijkste mensen. Tevens is lobbyen een hele beroepstak geworden waar miljoenen in omgaan, dit wordt in het verborgene gehouden.

Iedere maatschappij, dictatuur en democratie, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revolutie. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering.

Update 01.04.2016

In de Volkskrant een interview met een hoge diplomaat Pierre Vimont. Het interview gaat over het associatieverdrag met Oekraïne en de verhouding met Rusland. Hij zegt:

“We gingen in 2008 onderhandelen over het associatieverdrag zonder dat we de geopolitieke aspecten ervan goed begrepen. Met enige aarzeling had Rusland  in de jaren negentig geaccepteerd dat voormalige Oostbloklanden als Polen in de EU-sfeer terecht waren gekomen. Maar Oekraïne is een ander verhaal. De cultuur is veel meer verweven met die van Rusland en het land heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Bovendien ligt het in het hart van botsende invloedssferen. Dat Poetin vindt dat Rusland invloed moet uitoefenen in Oekraïne hebben we destijds onvoldoende erkend”. (zie wat ik boven schreef in 2014).

“Het heeft denk ik met het wezen van de Europese Unie te maken. We zien onszelf als een soft power, als een instantie die altijd deel van de oplossing is, maar niet deel van het probleem kan zijn. Achteraf beschouwd was het naïef en misschien zelfs wel arrogant om eerst de onderhandelingen met Oekraïne af te willen sluiten, voordat we de Russische bezwaren serieus namen. We hadden in ieder geval beter aan ze moeten uitleggen wat we aan het doen waren. Daarnaast negeerden we andere voorstellen van Poetin en Medvedev voor samenwerking op het terrein van economie en veiligheid. Ook al waren die misschien niet goed en moeilijk met onze ideeën te rijmen, toch vind ik dat we het gesprek hadden moeten voeren. Bij de Russen groeide langzaam het idee dat we ze wilden isoleren.”

(Het gaat om economische macht, de meeste informatie die de voorstanders van het associatieverdrag geven gaat uit van handel, de bekende slogans horen we dan: ‘Nederland is een handelsland, we moeten het hebben van onze export’ etc.).

Maar ook geeft hij kritiek op Rusland: “Nou, ik ben bereid kritisch te zijn over de EU, maar we moeten ook eerlijk zijn over de rol van Rusland. Dat land heeft met de annexatie van de Krim tal van internationale conventies geschonden, niet in het minst de afspraken over de onafhankelijkheid van Oekraïne, inclusief de Krim. Die had Rusland zelf eerder erkend. Ook de Russische bemoeienis met het oosten van Oekraïne kan niet door de beugel.”

(hier was mijn inziens wel de toevoeging mogelijk geweest dat de driekwart van de bevolking van de Krim en Oost-Oekraïne zich Rus voelt, hier zou een oplossing voor moeten worden gevonden in meer soevereiniteit voor die regio’s).

Update 05.12.2016

De uitzending van het VARA tv programma De Grens over Cuba liet een goed voorbeeld van geopolitiek zien. De Verenigde Staten hebben al meer dan een eeuw een stuk grondgebied in bezit op Cuba met de naam Guantanamo Bay. Ze veroverden dat op de Spanjaarden en pachtten het sindsdien, maar het contract kan niet door Cuba opgezegd worden. Na de Cubaanse revolutie wilden de Cubanen het stuk grond en de baai weer in bezit krijgen, maar de VS wil dat niet. Ze hebben er een marinebasis waarmee ze de zeeën aldaar controleren. (Tevens zijn vermeende terroristen in een kamp opgesloten dat buiten het juridisch systeem  van de VS valt).

Laten we deze gang van zaken nu eens tegenover de annexatie van de Krim door de Russen zetten. De Krim behoorde altijd bij Rusland, 3/4 van de bevolking is Rus. Ze willen hun marinebasis niet kwijt aan Oekraïne (zie boven). De annexatie werd internationaal sterk veroordeeld.

Men moet beide gevallen afkeuren, maar in de internationale politiek is alleen Rusland veroordeeld.

Update 29.06.2017 (3 jaar na het eerste bericht)

Een treffend voorbeeld van geopolitiek in de Volkskrant van 28.06.2017.

Het gaat om de Britse koloniale erfenis van de Chagos-archipel, vroeger behorend bij het eiland Mauritius midden in de Indische Oceaan ten zuid westen van India. Mauritius wil de Chagos eilanden terug en de zaak komt nu voor het internationale gerechtshof in Den Haag. Waar het geopolitiek gezien om gaat is dat Engeland het deel met de naam Diego Garcia aan de Verenigde Staten heeft verhuurd en dat er een militaire basis op is gevestigd die een cruciale rol speelde bij de oorlogen in Irak en Afghanistan. O, dat wisten we nog niet.

De 2000 bewoners van de Chagos eilanden werden in de jaren 1960 gedeporteerd. Zo gaat dat.

Update 11.08.2017

Noord-Korea is een angstwekkend land, dit land land is te vergelijken met de ergste dictaturen en regimes uit de geschiedenis. De huidige crisis laat zien waar geopolitiek toe kan leiden. Zoals boven beschreven (3 jaar geleden) is China de kwade genius achter Noord-Korea. China steunt Noord-Korea al sinds de Tweede Wereldoorlog en de Korea Oorlog. China is zelfs officieel bondgenoot met een verdrag. Te lezen is dat China Noord-Korea wil helpen bij een aanval door de VS. Het ergste opportunisme is te vinden in geopolitiek, maar dat heeft Machiavelli natuurlijk al beschreven in 1532 in De Vorst (ook De Heerser genoemd)…..

Maar ook de Verenigde Staten hanteren precies dezelfde uitgangspunten van dominantie en macht. Noord-Korea dreigt het eiland Guam in de Grote Oceaan aan te vallen met raketten. Guam is door de VS in 1898 veroverd op de Spanjaarden en het eiland is sindsdien Amerikaans grondgebied. Er zijn enorme militaire basis op gevestigd en er zijn havens voor oorlogsschepen (tijdens de oorlog in Vietnam jaren 1960, 1970 vertrokken de bommenwerpers vanaf dit eiland). Dit is wat ik boven beschreef (in 2014): ‘ze hebben militaire basis over de hele wereld’. Ook de VS hanteert een abjecte geopolitieke ideologie (eigenlijk door de hele geschiedenis heen, zie Dossier VS) deze wordt echter niet als zodanig gezien.

Met de huidige president is alles mogelijk en men moet hopen dat er in de VS genoeg mensen naast de president zijn die zo’n conflict rustig benaderen.

Update 24.08.2017

De Kaaimaneilanden (onder Cuba) zijn van Engeland. Engeland heeft wereldwijd 14 geopolitieke territoria. Vaak zijn het, naast strategisch gelegen plaatsen zoals Gibraltar, belastingontduikingsplaatsen waar de rijken van de wereld legaal (want er wordt niets tegen gedaan) hun vermogens aan de nationale belastingen onttrekken. Het gaat om miljarden euro’s.

Update 12.12.2017

In een tussenzin in een artikel over Rusland in Syrië: Syrië is de enige militaire basis van Rusland buiten het eigen grondgebied, de VS hebben 800 bases over de hele wereld. De Russen trekken veel militairen en materiaal terug na het verslaan van IS. Overigens bestond IS deels uit Iraakse soldaten die na de inval van de VS allemaal ontslagen waren. Dat hoor je ook nooit meer. Kritiek op de VS is minimaal, maar ze komen er mee weg (zie Dossier Amerika (VS).

Update 09.02.2018 (4 jaar later)

De olympische winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Ze praten veel over Noord-Korea en een hereniging van beide landen, maar ze moeten natuurlijk praten over China dat Noord-Korea al decennia de hand boven het hoofd houdt. China wil geen kapitalistisch buurland dat na een hereniging Amerikaanse militairen aan de grens gaat stationeren (zie boven in 2014).

Update 14.02.2018

De Nederlandse minister Zijlstra van Buitenlandse zaken is afgetreden. Hij verzon zijn aanwezigheid in een buitenhuis in Rusland waar ook de president van Rusland Poetin aanwezig was. Poetin zou gezegd hebben dat zijn land naar een groot-Rusland streeft inclusief de Baltische staten als geopolitiek doel. Het bleek allemaal niet waar, hij was er niet bij en de woorden klopten niet. Op een partijcongres in 2016 gebruikte Zijlstra de vermeende woorden van Poetin om zijn argumenten krachtiger te maken. Het is exemplarisch hoe politici proberen een debat een door hen gewenste kant op te krijgen. 

Rusland is een gemankeerde democratie met een hele of halve dictator aan de macht. Wat ze op de Krim en in Oost-Oekraïne gedaan hebben moet worden afgekeurd, maar wat het westen heeft gedaan is ook afkeurenswaardig. Het schijnt dat na de val van de Muur de Sovjet-Unie de snelle Duitse hereniging  (1990) niet heeft tegengehouden op voorwaarde dat er vanuit midden Europa geen nieuwe dreiging ten opzichte van (nu) Rusland zou uitgaan. Dit is niet gebeurd. Dat verklaard de spanningen die in 25 jaar zijn opgebouwd. Heel midden Europa is inmiddels westers en dat gaat ook door (de EU wil uitbreiden op de Balkan).

In 1992 heb ik de analyse gemaakt dat de nieuwe wereldoorlog een handelsoorlog zou zijn, waar het veroveren van markten het doel zou zijn (artikel De geschiedenis herhaalt zich). Dit is de realiteit geworden. Het is vooral de Verenigde Staten die een agressieve handelsoorlog voert met al hun bedrijven en wereldwijd economisch imperialisme bedrijft. Alle fast-food ketens, technologiebedrijven zitten nu al in midden Europa. Ze zouden het liefst doorstoten naar Moskou als het zou kunnen.

Wat de Europa en de Verenigde Naties hadden moeten doen na de val van de Berlijnse Muur en de Duitse eenwording is een nieuwe categorie landen maken in de post-Koudeoorlogstijd. Oekraïne had een niet-gebonden land moeten worden na de Maidan revolutie (Kiev 2014).

Politici gebruiken geopolitieke argumenten voor hun eigen doelstellingen, historici zien geopolitiek in een breed kader en, als het goed is, zonder belangen. 

Update 23.04.2018

Nieuwe vestiging McDonald’s bij Oosterhout Gelderland.

Update 20.08.2018

Tv programma Zomergasten van de VPRO had schrijver/journalist Pieter Waterdrinker te gast (19.08.2018, terug te luisteren op de website van de VPRO). Hij woont al jaren in Rusland en komt er al sinds begin jaren 1980. Zijn analyse van de positie van Rusland in de wereld was uitstekend. Het verbaasd dat je dit niet vaker hoort. De meeste analyses heb ik zelf ook (zie boven). Treffend dat hij tussendoor nog even sprak over de Maidan revolutie in Kiev (2014) en dat hij de CIA en Mossad er ook aantrof. Dat verbaasd niets, landen als de VS, Israël, maar Rusland zelf ook, zitten over de hele wereld, maar dat staat nooit in de krant.

De eenzijdige kijk op de gang van zaken komt door het geschiedenisonderwijs en de media. Op een publieke omroep is een actualiteitenrubriek nodig met achtergronden, direct na het journaal om 20.30 uur en niet in een documentaire die om 23.30 uur wordt uitgezonden. (In de jaren 1970/1980 was er een goed buitenlandprogramma met de naam Panoramiek met presentator Pieter de Vink. Dit programma wekte toen bij mij de interesse voor het buitenland).

Update 02.02.2019 (5 jaar later)

Zie boven 2014: Het gevaar schuilt in een totale terugkeer van de Koude Oorlog, waarbij we absoluut niet vergeten mogen dat er in beide landen (de VS en Rusland) nog steeds genoeg kernwapens zijn om de hele wereld te vernietigen. Wie de jaren ’80 heeft meegemaakt kent de MAD doctrine: Mutual Assured Destruction, de wederzijds gegarandeerde vernietiging. De wereld leefde lange tijd onder een enorme dreiging van een allesvernietigende atoomoorlog.

De Koude Oorlog en de jaren 1980 zijn terug. Het INF verdrag dat het bezit van kernwapens voor de korte afstand verbiedt is door de VS (president Trump) opgezegd. Vandaag heeft Rusland het verdrag ook opgezegd en aangekondigd nieuwe raketten te zullen gaan bouwen. In de media veel berichten die mij een Déjà Vu gevoel geven van de jaren 1980 (ik ben van die generatie). Déjà Vu is de indruk dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Ronkende nieuwskoppen vandaag: een nucleair armageddon dreigt weer.

Goede historici weten dat we van de geschiedenis kunnen leren als we anders handelen dan in vroeger tijden en niet dezelfde fouten te maken. Daarom zeg ik dat met de hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (het Duitse fascisme), het Sovjet-communisme en de Koude Oorlog we Oekraïne in 2014 tot een neutraal land als buffer tussen oost en west hadden moeten maken. (Punt).

Update 31.05.2019

Staten en regeringen redeneren zoals het hen uitkomt, historici kijken naar de echte achtergronden (zo objectief mogelijk, objectiviteit bestaat niet).

De term Informatieoorlog (InfoWar) is al in bezit genomen door idioten (met 1 hoofd idioot) (ik gebruik het woord eigenlijk nooit, maar in dit geval kan dat niet anders), maar er is wel degelijk wat ik een argumentenoorlog zou willen noemen. Er wordt al een paar jaar over de nieuwe dreiging vanuit Rusland gesproken (het land is een gemankeerde democratie met een ‘sterke man’ met zitvlees als leider). Tevens is er een discussie over een Europees leger en of dat er moet komen.

We moeten echter eerst naar de feiten kijken: Europa (alle landen) heeft ruim 740 miljoen inwoners en een oppervlakte van 10 miljoen km2. Rusland heeft 150 miljoen inwoners met 17 miljoen km2, het grootste land in oppervlakte op aarde, bijna 2 x zo groot. Wie is er hier de bedreiging voor een ander? dat is de vraag. Zoals eerder gezegd (6 jaar geleden zie boven): vanuit Russisch standpunt komt historisch gezien de dreiging uit het Westen. Alleen al vanwege het territorium van Rusland zullen de Russen kernwapens nooit opgeven. We zullen levenslang onder een atoomdreiging leven (al beseffen de meeste mens dit niet). Dit alles gezegd zijnde in de wetenschap dat president Poetin inmiddels een dictator is geworden (veranderd eigenhandig de termijn waarmee hij aan de macht blijft) en Rusland als land een gemankeerde democratie is zonder persvrijheid, maar met onderdrukking.

Update 19.06.2019

Het neerschieten van vliegtuig MH17 is 5 jaar geleden, 298 doden, waarvan 196 Nederlanders. Boven heb ik de geopolitieke kant beschreven, in 2014. We moeten enorm oppassen niet meegesleept te worden de verwerpelijke Amerikaanse oorlogsretoriek. Op meerdere gebieden zijn de Amerikanen hun beleid aan het uitvoeren. Troepenopbouw, Iran onder druk zetten enzovoort. Ik schreef het eerder.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen en we kunnen leren van de geschiedenis, maar dan moeten we niet dezelfde fouten maken als in het verleden. Maar ik denk dat het al te laat is. Dit gaat een paar jaar goed en dan zoekt de VS een argument voor een volgende oorlog, net als in Irak, vooral als president Trump herkozen wordt, dan heeft hij zijn handen vrij voor acties want hij kan dan niet meer worden herkozen.

Update 19.07.2019

Feiten en cijfers zeggen soms veel. Peter de Waard in de Volkskrant schrijft over de defensiebudgetten. President Trump wil 750 miljard dollar gaan uitgeven aan defensie, (‘defensie’). De defensiebegroting van Frankrijk is groter dan die van Rusland. Europa samen geeft 1000 miljard uit. Rusland geeft 61 miljard dollar uit. Amerika wil dat ieder Europees land 2% van Bruto Nationaal Product gaat uitgeven aan defensie, dus nog veel meer dan nu het geval is. Nederland koopt 8 of 9 nieuwe Amerikaanse straaljagers extra bovenop de 37 al bestelde (kosten 90 miljoen per stuk).

Update 11.01.2020 (6 jaar later)

In de Verenigde Staten zit een soldaat diep onder de grond in een warme bunker, het bunkercomplex ligt midden in een woestijn in zwaar beveiligd gebied, hier is het altijd oorlog. Niemand weet waar het complex ligt en iedereen die er werkt heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, schending zou een zware gevangenisstraf betekenen. De soldaat kijkt naar live beelden via satelliet op beeldschermen voor hem. Hij heeft een joystick in zijn rechterhand waarmee hij een zwaar bewapende drone  (een klein onbemand vliegtuig) kan besturen en iedere plaats op de aarde kan aanwijzen. Van de veiligheidsdiensten heeft hij de gegevens gekregen van twee personen die zich op het vliegveld van Bagdad in Irak bevinden. De twee personen worden al jaren in de gaten gehouden en gevolgd, net zo als honderden mensen over de hele wereld permanent worden gevolgd. De soldaat praat met zijn commandant die zojuist met de president heeft gesproken. De president zei 1 woord: GO. De soldaat drukt op de knop op zijn joystick en de raket onder de drone vliegt razendsnel richting de de auto’s die op het vliegveld staan. De inzittenden vermoeden niets, zij waren midden in een gesprek, opeens horen ze een geruis, een fluittoon. De raket slaat in, alle inzittenden zijn dood, ook omstanders zijn dood, anderen zwaar gewond. (Dit is in de huidige tijd oorlog voeren).

Iran is een islamitische dictatuur sinds 1979 (en de gedode militair een medeverantwoordelijke), maar men kan de antipathie tegen de VS in Iran en in het hele Midden-Oosten niet los zien van de geschiedenis vanaf de jaren 1950: de door de VS gesteunde staatsgreep in 1953 om toegang tot de olie te behouden (ook in Irak in 1991 (eerste Golfoorlog) en 2003 (Nederland verleende politieke steun). De kritiekloze houding tegenover Israël, het 30 jaar steunen van Moebarak in Egypte (tot hij verdreven werd na een volksopstand). De decennialange vriendschap met Saoedi Arabië (vanwege de olie, ook een verwerpelijke dictatuur). Enzovoort. Als ieder land naar eigen goeddunken mensen gaat elimineren is het einde zoek en het verbaasd dan ook dat zoveel intellectuelen en ‘intellectuelen’ en ‘opiniemakers’ en ‘deskundigen’ van de talloze adviesbureaus en ‘denktanks’ dit zonder voorbehoud goedkeuren.

Update 09.08.2020

De VS wil militairen uit Duitsland verplaatsen naar Polen, de Duitsers geven te weinig uit aan defensie en de Polen hebben een rechtse regering die graag militairen op haar grondgebied wil hebben.

Wat moet gebeuren:

Alle Amerikaanse soldaten worden teruggetrokken uit heel Europa. alle Amerikaanse kernwapens worden weggehaald uit Europa, er komt verregaande samenwerking in een defensief Europees leger, Oekraïne wordt een ongebonden land (ed.). De betrekkingen met Rusland worden hersteld nadat ze de betrokkenheid bij het neerschieten van een passagiersvliegtuig hebben toegegeven (dit is zo goed als bewezen).

Het gaat niet gebeuren:

In de jaren 1990 was er een kans dat bovenstaande werkelijkheid was geworden en de wereld was bevrijd van de last van de geschiedenis, (hoewel het ‘Einde van de geschiedenis’ (Fukuyama) nooit zal aanbreken, ik schreef dit in 1992 in: De Geschiedenis herhaalt zich met Updates). De westerse ‘Drang nach Osten’ en expansiedrift (Lebensraum’ voor het bedrijfsleven, techbedrijven en fastfood enzovoort) onder aanvoering van de Verenigde Staten was echter te groot….

Helaas het is nu te laat…..

de oorlog is al gaande, het is echter een cyberoorlog, wij zien er niets van, maar op dit moment dat u dit leest zijn militairen in de VS en in Rusland en in China (en elders) bezig om bij computers in te breken, te verstoren, kapot te maken, te stelen, te spioneren, nepnieuws te verspreiden enzovoort. Wees niet naïef….

Update 30.08.2020

Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne. Maar we zien overal herhaalde patronen van onzekere burgers die een ‘sterke man’ willen die hen leidt. Het liefst scanderen ze in een vol station de leider na: ‘Sluit haar op’, ‘Maak Amerika weer groot’ en ‘Amerika Eerst’ .

Kort samengevat.

Fukuyama’s voorspelling (een wensdroom) in de jaren negentig (‘The End of History‘) had (misschien) kunnen uitkomen en de mensheid had uit de tredmolen van de geschiedenis kunnen stappen, maar de “Drang nach Osten’ van het Westen was te groot, geleid door de VS. Veel diplomaten erkennen dit (waaronder Jaap de Hoop Scheffer). Onafhankelijke historici weten dat de dreiging voor Rusland uit het Westen komt: Napoleon (1812) en twee wereldoorlogen. Europa 500 miljoen inwoners, Rusland 150 miljoen inwoners op 2 x zo groot grondgebied. De Russische economie is klein en drijft vooral op fossiele grondstoffen en delfstoffen die geld moeten opleveren. Oekraïne had in 2014 een onafhankelijk land moeten worden, zoals momenteel ook Wit-Rusland/Belarus (als het in die richting gaat). De handelwijze van president Poetin (20 jaar macht) is niet te verdedigen, de geopolitiek van Rusland is wel verklaarbaar, maar weinig mensen nemen de moeite zich in de historie van Rusland te verdiepen. Niet alleen politici, maar ook bekende journalisten en historici. Daarom spreek ik van de ‘tredmolen van de geschiedenis’ waarin de mensheid zich bevind en de geschiedenis zich daarom altijd herhaalt, tenzij er anders gehandeld wordt (zie De Geschiedenis herhaalt zich).

De huidige minister van Buitenlandse Zaken (Blok, VVD) studeerde bedrijfskunde. Deskundigheid: Volksgezondheid, Financiën, Integratie, Wonen (verhuurdersheffing), kortom, de aangewezen persoon voor Buitenlandse Zaken. (Hij volgde Halbe Zijlstra op na een verzonnen ontmoeting met Poetin waarin die blijk zou hebben gegeven van een streven naar een Groot-Rusland). Dat is het niveau in Nederland.

Echte maatschappijkritiek is bijna geheel verdwenen (vanaf de jaren 1990 toen alles en iedereen naar het midden is opgeschoven), slechts enkele media (De Groene Amsterdammer, Zembla, Tegenlicht ea.) zijn overgebleven met een kritische benadering. De publieke omroep staat onder druk door bezuinigingen. Sommige partijen willen het liefst zonder publieke omroep verder…..

Update 13.02.2021 (7 jaar later)

Dat het goed is Rusland proberen te begrijpen en niet alleen te veroordelen en zo de Koude Oorlog te doen herleven wordt slechts door enkelen begrepen. Vooral Duitsland zou meer moeite moeten doen. De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier wordt in een artikel in de Volkskrant geciteerd: ‘Meer dan 20 miljoen mensen uit de toenmalige Sovjet-Unie zijn destijds omgekomen. Dat rechtvaardigt geen wangedrag van de Russische politiek vandaag, maar we moeten de historische dimensies wel in het oog houden.’ Precies wat ik in 2014 zei.

Zelf spreek al een paar jaar van ‘de tredmolen van de geschiedenis’ waar we door politici telkens in terechtkomen. Daarom herhaalt de geschiedenis zich zoals ik in 1992 schreef.

Update 25.03.2021

President Poetin is in 20 jaar afgegleden tot een ordinaire dictator waarbij alle middelen worden toegepast inclusief liquidaties en opsluiting in kampen van tegenstanders. De voorgeschiedenis vanaf de val van de Muur (1989) en de ineenstorting van de Sovjet-Unie (1991) beschreef ik boven. De vraag die hier beantwoord wordt is waarom Rusland aan zijn kernmacht vasthoud en waarom digitale spionage en het verspreiden van nepnieuws de aanpak is. Het is antwoord is simpel: kernwapenafschrikking is relatief goedkoop. Zoals boven beschreven zijn de defensie-uitgaven van Rusland in vergelijking met die van de VS niet hoog, zelfs laag te noemen. Bovendien is het bevolkingsaantal van 150 miljoen tegenover 500 miljoen Europeanen en 330 miljoen Noord-Amerikanen erg laag. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ook digitale spionage en het verspreiden van nep-nieuws (fake-news) is goedkoop en kan makkelijk vanuit het land zelf gedaan worden (je hoeft er de deur niet voor uit). Opvallend genoeg gebeurt dit met de gratis door het Amerikaanse bedrijfsleven aangeboden sociale media. Het is de achterdeur van je huis niet op slot doen en dan klagen dat er is ingebroken.

Ze zullen alles doen om het land te beschermen. Ze moeten inventief zijn en strategisch denken, daarom was laatst in het nieuws dat het waarschijnlijk is dat Russische onderzeeërs weten waar de trans-Atlantische onderzeese kabels lopen van de VS naar Europa (Ierland), ze zullen alles netjes opgeslagen hebben op hun computers. Sabotage zou ontwrichting van de totale maatschappij betekenen (we horen politici er nooit over praten). Iedereen met een strategisch doel zoekt naar de meest effectieve methodes om de vijand tegen te werken. De satellieten van de VS houden de hele wereld in de gaten, drones bespioneren de hele wereld (soms wordt er een neergeschoten), afluisteren is normaal zoals Edward Snowden heeft laten zien (hij woont nog steeds als banneling in Rusland).

Ik schreef het al eerder: er is in 30 jaar een giftige cocktail van honderden problemen ingeschonken, opdrinken zou de dood betekenen…..

Update 06.04.2021

President Poetin heeft een wet ondertekend waardoor hij aan het eind van zijn huidige ambtstermijn in 2024 nog twee keer 6 jaar president kan blijven. Het is dan 2036 en hij zal boven de 80 jaar zijn en langer dan dictator Stalin het land leiden. Waarschijnlijker is het dat hij een vertrouweling zal aanwijzen als zijn opvolger.

De ontwikkelingen zijn wat verontrustend, Rusland is troepen aan het versterken aan de grens met Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk gaat samen met de de NAVO in Oekraïne oefenen en het leger trainen….De tredmolen is in werking….Nagenoeg alle commentatoren en analytici volgen de platgetreden paden van de geschiedenis en praten elkaar na.

Update 12.04.2021

Interessante afgeluisterde telefoongesprekken uit 2014 toen het vliegtuig MH17 werd neergeschoten. De BUK raket was Russisch (onderzoekscollectief Bellincat liet het bewijs een paar jaar gelden al zien, er zijn talloze beelden van de vrachtwagens met de raketten), maar ze wisten niet waarop ze schoten, ze dachten een Oekraïens militair toestel neergeschoten te hebben. Dat de pro-Russische separatisten in de oostelijke provincies van Oekraïne en Rusland tot op de dag van vandaag ontkennen überhaupt een vliegtuig neergeschoten te hebben zal er wat mee te hebben: het was een catastrofale fout. Ontkennen is voor ieder land in conflict met een ander land de standaard procedure.

Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. Waar we ook niet meer over horen is dat tot het neerschieten van het vliegtuig Rusland een bevriende natie was, we herinneren ons de bekende foto waarop het Koninklijk Huis een glas bier heft met president Poetin (10 februari 2014) en de landbouw export naar Rusland bloeide.

Amerikaanse marineschepen gaan naar de Zwarte Zee, officieel doel zijn ‘oefeningen’, dit is ook standaard verklaring. De schepen moeten vooraf toestemming van Turkije hebben, want de wateren aldaar zijn van Turkije.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, Poetin verdedig ik niet, maar Rusland is in de verdediging gedrongen, dat verklaard hun handelen. De ingeslagen weg van confrontatie is heilloos.

Update 15.05.2021

In een interview met een Nederlandse journalist wordt de beroemde schrijver John Le Carré aangehaald die gezegd heeft dat na de val van de Muur (1989) Oost en West een kans hadden om een betere wereld te maken maar dat de kans verloren is gegaan in het omarmen van het neoliberalisme. Hij noemt dat het grootste verdriet van zijn leven….

Ik zeg hetzelfde. In de jaren 1990 was er even hoop, hoewel ‘het einde van de geschiedenis’ naïef was. Gelukkig zag ik het direct, geschiedenis gestudeerd hebbende, en schreef het op. Maar de westerse machten en krachten onder aanvoering van het overschatte land de Verenigde Staten wilden de wereld onder controle brengen en hun economische en militaire dominantie opleggen. Ik schreef het boven al eerder. Tot 2014 was Rusland een bevriende natie waar gretig zaken mee gedaan werd (vooral Nederland). Zolang er geld verdiend kan worden en Rusland doet wat het westen wil gaat het goed. We zitten nu op de weg van confrontatie: ‘L histoire se répète’.

Update 28.05.2021

Uit 2020: Dat de geschiedenis zich herhaalt schreef ik in 1992, tenzij de verantwoordelijken anders handelen, maar politici met kennis van de geschiedenis en met moraal zien we niet veel. In Wit-Rusland, ook Belarus genoemd, dreigt nu dezelfde situatie als in 2014 in Oekraïne.

Belarus/Wit Rusland heeft een dictator die er al 26 jaar zit, een rabiate dictator gesteund door het Rusland van Poetin. Ze schromen niet een vliegtuig dwingen te landen en een journalist te arresteren, puur staatsterrorisme. Rusland is ook afgegleden naar een dictatuur waar een oppositieleider in een strafkamp wordt opgesloten. Ondanks dit alles moet er politiek met moraliteit bedreven worden, want een alternatief is er niet, het alternatief is de hel….

Update 15.06.2021

Een NAVO bijeenkomst in Brussel, 30 landen komen bijeen en vergaderen. Het aloude vijand denken uit de Koude Oorlog is (bijna) terug, na 30 jaar. Verschil met vroeger is dat China nu ook een wereldmacht is geworden.

Fellow-travellers werden de mensen genoemd die in de tijd van de communistische Sovjet-Unie (1917/1922-1991) sympathie hadden voor het land ondanks het feit dat het een dictatuur was met stafkampen (De Goelag werkkampen). Ook in deze tijd zijn er fellow-travellers, mensen met sympathie voor Poetin (in het Duits ‘Poetinversteher’)(het is de wens voor een ‘Sterke Man’: De ‘Sterke Man’ / Leider) inclusief enkele politici. In 1991 schreef ik al dat het geloof in het communisme een substituut voor religie was, het ‘Aardse Paradijs’ met de klassenloze maatschappij (in Het Einde van het Communisme).

Update 07.08.2021

Terug geredeneerd is er een patroon:

Het is de VS (en het westen) altijd om de olie gegaan in het Midden-Oosten, in de jaren 1950 toen in Perzië/Iran een democratische gekozen premier (Mossadeq) met hulp van de CIA werd afgezet na nationalisatie van de oliesector (hier ligt de oorsprong van het diepe anti-Amerika sentiment en (mede) van de Islamitische revolutie in 1989 die tot dictatuur heeft geleidt). In 1990 toen Irak Koeweit had bezet (de 1e Golfoorlog) en ook in 2003 (de 2e Golfoorlog) toen (dictator) Saddam Hoessein werd verdreven en er een bevriend regime kwam en Irak tot op de dag van vandaag in chaos is gestort. (zie boven 2014). (Misschien wordt dit verder uitgewerkt).

Aanvullingen mogelijk.

Update 19.08.2021

De situatie in Afghanistan is binnen zeer korte tijd geëscaleerd, de Taliban hebben binnen een maand de macht veroverd na vertrek van de VS militairen en de NAVO. Een heel gecompliceerd land, daarom een korte verkenning.

Afghanistan is een heel boeiend en mooi land met een rijke geschiedenis. Het ligt in het midden in Centraal-Azië met grote buurlanden als Iran en Pakistan, in het noorden Rusland (ten tijde van de USSR/Sovjet-Unie een buurland) en grootmacht China in het oosten, Deze geografische ligging alleen al is binnen het kader van geopolitiek kwetsbaar. Dit speelt al sinds de bekende zijderoute 2500 jaar geleden toen goederen uit China (scheepvaart was er nog niet) over land naar het westen werden getransporteerd. In de koloniale tijd waren de Britten in het land (die zuidoostelijk gelegen India als kolonie hadden) tot 100 jaar geleden. Het land kende een voorspoedige periode in de jaren 1960, 1970 met een westers aandoende maatschappij (zo is goed te zien op foto’s en video’s) en ze hebben een koningshuis gehad dat voor modernisering zorgde.

Na 1979 was er een bezetting door de Sovjet-Unie die een communistische partij steunden. Het communisme was anti-religie, de islam. Het was de tijd van de Koude Oorlog en de VS steunden islamitische strijders die tegen Rusland vochten, een goed voorbeeld van geopolitiek: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Na 10 jaar gaven de Russen het op want ze konden niet winnen. Een burgeroorlog brak uit in verdeeld land. Afghanistan (het hele continent) is van oudsher een tribaal land/stammenland en islamitisch. Wij in het westen begrijpen niet hoe zo’n land werkt (de oorsprong van de huidige mislukking waarvan de afloop onbekend is), de Taliban kwamen aan de macht en bloedige jaren volgden met islamitische wetten van het openbaar ophangen van mensen, hand af hakken na diefstal en volledig bedekte vrouwen in boerka die geen onderwijs mochten krijgen. Ze leven eigenlijk niet in de moderne tijd, maar in de Middeleeuwen. Na de aanslagen in 2001 op 11 september Twin Towers New York (volgende maand 20 jaar geleden) en het brein Bin-Laden (uit Saoedi-Arabië) en de terroristen opleidingskampen die in het land waren ontstaan volgde een 20 jaar durende oorlog die nu verloren is.

Wat hier niet aan bod komt is de grondstoffen die in het land aanwezig zijn en die een bron van rijkdom kunnen zijn. als ze goed gedolven worden. Tevens speelt de drugs/papaver/heroïne kwestie, want veel boeren hebben een inkomen hiermee. Daarom heb ik jaren geleden al een gezegd dat ze beter iedere boer met het geld dat nu gebruikt wordt aan oorlog een stuk land hadden moeten geven. Maar wel controleren dat er geen papavers worden gekweekt, dat zal niet moeilijk zijn, want Amerika heeft de mogelijkheid om de hele wereld af te luisteren en te bespioneren met drones en satellieten…..

Het VS/USA leger met het hoogste defensiebudget van de wereld (10x zo hoog als Rusland) heeft samen met de NAVO/NATO (30 landen) in 20 jaar niet kunnen winnen van een stel struikrovers met pick-up trucks en Kalasjnikovs. 3500 gesneuvelde militairen. 1000 miljard kosten. 240.000 burgerdoden. Dit geeft te denken.

Imposing democracy and western values does not work, we have seen it before in Iraq, Libya and others. The USA and NATO countries tried for 20 years in Afghanistan. Moreover, there is a past with colonialism and opposing East-West interests. Dit schreef ik elders eerder deze week, vandaag zegt mevrouw Judy Dempsey van Carnegie Europe (een Europese organisatie/denktank) in de Volkskrant: de poging van Europa en de VS om waarden, democratie of veiligheid te exporteren is mislukt. Het was te verwachten, helaas. Men is bij de NAVO ernstig bezorgd over de hele gang van zaken, want ze hebben dit nooit voorzien. Het lijkt erop dat het zo moeizaam tot stand gekomen en getrainde leger van de regering in Afghanistan (300.000 man tegen geschat 80.000 Taliban) bijna niet heeft gevochten tegen de Taliban, en, als ik mijn niet vergis, zag ik op tv beelden Taliban strijders met hypermoderne in bezit genomen Amerikaanse wapens rondrijden.

Het is moeilijk om hier een analyse van te maken. Mijn analyse is dat Amerika, de Verenigde Staten, niet de oplossing zijn maar het probleem (een groot taboe). Er is een diep antiwesters sentiment (met name de VS) in grote delen van de (armere) wereld die haar oorsprong al vindt in het vroegere kolonialisme, latere imperialisme en de huidige dominantie positie in de wereld. Ook het opleggen van westerse waarden en democratie gaat niet, dit zijn maatschappelijke processen die decennia, soms een eeuw, kunnen duren, wij moeten ons er niet mee bemoeien, we zeggen ‘bondgenoot’ (door de olie) Saoedi-Arabië, ook een dictatuur, lijfstraffen en gebrek aan rechten voor vrouwen, niet dat ze zich naar de westerse waarden moeten schikken. Het acute probleem voor Afghanistan is dat er in het land zelf een westers georiënteerd deel van de bevolking is, vooral in Kabul, die nu na 20 jaar weer anders (streng religieus) moeten gaan leven. Binnen het land speelt zich nu een strijd af tussen moderniteit en traditionaliteit/religieus conservatisme. Een duivels probleem.

Een bijzonder mooi gemaakte documentaire op tv (4 delen) over Afghanistan. Nooit geziene archiefbeelden. De strijd tussen moderniteit en traditie/religie, Amerika en Rusland/Sovjet-Unie vechten er 40 jaar lang hun geopolitieke strijd uit. Moet na het 8 uur Journaal worden uitgezonden. Nu laat op de avond als mensen die het zouden moeten zien en de volgende dag naar hun werk moeten al in bed liggen. Maar gelukkig terug te zien: https://www.npostart.nl/VPWON_1323042

Update 25.09.2021

Zie boven eerder dit jaar: Dat het luchtruim boven een oorlogsgebied niet gesloten was blijft overigens onderbelicht, omvliegen is duurder. RTL deed onderzoek, zeer ernstig en verbijsterend:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5252765/mh17-luchtruim-veiligheid-burgerluchtvaart-geheim-gespreksverslag

Update 16.10.2021

Uit mijn archief geschreven op 20 januari 2010, 11 jaar geleden:

“De Taliban zijn waarschijnlijk niet met militaire middelen te verslaan. De oorlog duurt al bijna 10 jaar en de conclusie is dat de best getrainde legers van de wereld met alle hoogwaardige techniek (satellieten, op afstand bestuurbare vliegtuigen, nachtkijkers et cetera) niet in staat zijn om te winnen. De Taliban/Afghanen hebben niet anders gekend dan strijd, het zit in hun bloed, ze vechten al generaties (10 jaar tegen de Russen), of ze leven of dood zijn maakt hen niet uit, want ze vechten voor een hoger doel. Een AK 47, wat raketten en springstoffen zijn genoeg, ze leven in holen in de bergen en geven nooit op. Het is dezelfde mentaliteit als de Vietcong in Vietnam in de jaren ’60 van de vorige eeuw en we weten hoe dit is afgelopen….”.

en:

“Een andere benadering van de hele situatie is misschien zinvol. Hier moest ik aan denken toen ik las dat 1 Amerikaanse militair 1 miljoen dollar per jaar kost. Ik ken de cijfers niet, maar mijn vermoeden is dat de oorlog meer kost dan de staatsbegroting van het HELE land. De deal met de Taliban is: wapens inleveren, Al Qaida verbieden en het geld dat nu naar de oorlog gaat de komende 10, 20 jaar in de economie stoppen. Er is geld genoeg om iedere Afgaan een stuk land te geven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Met een ander woord heet dat uitkopen”.

Update 10.11.2021

Veel mensen denken dat politiek en moraliteit samen gaan, dat is echter (meestal) niet het geval. Politiek denker Machiavelli (1469-1527) schreef er al over in zijn boek De Heerser (ook vertaald als De Vorst), het doel heiligt de middelen (hoewel er in zijn tijd ook goede bedoelingen achter zaten, dit wordt vaak vergeten). Een lelijk voorbeeld is wat er met vluchtelingen in Belarus (Wit Rusland) gebeurd. Dictator Loekasjenko geeft vluchtelingen uit het Midden-Oosten een visum om per vliegtuig (!) zijn land binnen te komen en laat ze vervolgens naar de grens met Polen gaan waar ze de EU binnen kunnen komen. Deze vluchtelingen worden nu heen en weer geschoven en overleven in de bossen aldaar. Mensen gebruiken voor een politiek doel, hoe cynisch kan een politicus worden. Overigens wordt Loekasjenko in eigen land land ook gesteund, want een corrupt regime maakt mensen bang en onderdanig (ook veelvoorkomend). De protesten die er zijn worden met harde hand de kop in gedrukt, dit doet aan Oekraïne denken in 2014. Tevens ondersteund de Russische president Poetin Belarus, dit is de geopolitiek waar dit bericht mee begon in 2014, alweer 7 jaar geleden, gelukkig steeds beter gelezen, want helaas moet gezegd dat er in de gevestigde media weinig aandacht is voor dit soort zaken en bovendien zijn er weinig mensen die het lef hebben om stevige en brede analyses te maken. Historicus Maarten van Rossem is iemand die af en toe een goed tegengeluid laat horen, maar dat is in de onderbreking van een populaire tv quiz…

Lees ook Dossier Vluchtelingen met Updates.

Update 03.12.2021

Staten, regeringen en ministers van buitenlandse zaken denken geopolitiek en handelen strategisch, moraal speelt geen of nauwelijks een rol. De gewone burger leest slechts een klein deel van de uitkomsten van hun overwegingen in de media. Meestal dreigende taal voor de bühne. Men moet even in figuurlijke zin in het land gaan wonen (visualiseren) om een land te begrijpen.

Laten we Moskou nemen. Rusland is (zoals boven reeds geschreven) in landoppervlak het grootse land op aarde, maar er wonen slecht 150 miljoen mensen (een verouderende bevolking, een zwakke economie (fossiele brandstoffen zorgen voor inkomsten) ze zien zich tegenover het Westen (Europa, VS en Japan en andere landen) ca. 1 miljard mensen en China in het oosten met 1.4 miljard mensen waarvan veel mensen en landen direct aan hun landsgrens. Daarom willen ze geen NAVO en westers georiënteerde landen (en raketten) aan hun westelijke landsgrens in Oekraïne en Belarus ea.). (Daarom zullen ze ook hun kernwapens nooit opgeven, zie boven). Al deze gegevens zijn de achtergrond van hun geopolitiek handelen. Door de klimaatcrisis/energiecrisis is er in Europa een grote behoefte aan gas (Nederland is grotendeels gestopt met het naar boven halen van gas na 50 jaar (vanwege aardebevingen in Groningen). Voor Rusland is dit nu een geopolitiek wapen geworden: kiezen tussen Russisch gas of in de kou zitten in de winter. Ook de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 is een geopolitiek wapen, de beslissing/toestemming hierover loopt nog. (Hier zit meer achter dan we in de media lezen, we zullen het nooit weten).

President Poetin verdedig ik echter geheel niet, want dat Rusland een gemankeerde democratie is met een corrupte economische klasse (de bekende oligarchen die na het communisme de macht overnamen en connectie hebben met de politiek) en grote verschillen tussen arm en rijk is zeker.

China ziet de wereld als markt voor zich, decennialang heeft het westen al hun producten daar goedkoop laten assembleren (al de westerse bedrijven zijn er rijk door geworden, zie Dossier China), nu zijn ze zelf economisch sterk geworden (net als Japan in de jaren 1970) en gaan de hele wereld over (kopen grond in Afrika en havens (Griekenland) en versterken hun leger en vooral hun zeevloot. Taiwan zien ze als afvallige provincie en ze streven naar ‘hereniging’. Ook delen van de zee aldaar worden betwist. (Zie ook Dossier China).

De VS (Noord-Amerika) is altijd al een land geweest dat zich over de hele aardbol heeft begeven en ze zien zichzelf als politieagent van de wereld (worden daarin ook gesteund) en hebben ca 800 basis her en der over de hele wereld verspreid liggen en voeren hun oorlogen wereldwijd (Vietnam, Irak ea.). Een hele eeuw lang steunden ze rechte dictaturen en abjecte dictators in Midden- en Zuid-Amerika die ze als ‘achtertuin’ (is invloedsfeer) beschouwen (Nicaragua, Honduras, Chili enzovoort). De CIA gaf en geeft ondersteuning aan alles wat de VS als ‘vitale belangen’ zien. Ook in Oekraïne wordt steun verleend, maar het is allemaal geheim en daarom berichten de media er nooit over. Pas als de documenten na 50 jaar worden vrijgegeven lezen we er wat over.

Hun bedrijven zien de wereld ook als markt (net als China) waar winsten te behalen zijn en markten moeten worden veroverd (fastfood, food, koffie, Big Tech, streaming diensten enzovoort (dit beschreef ik elders, voor het eerst al in de jaren 1990). (Zie ook Dossier Amerika (VS)). In de westerse opinie wordt de VS echter als ‘goed’ gezien, kritiek is beperkt tot enkele kritische bladen (De Groene).

Zoals in 2014 geschreven moet we het handelen van alle drie de landen met dezelfde maatstaven beoordelen.

Update 22.12.2021

De spanningen lopen op tussen Rusland en het Westen geheel zoals ik boven al jaren geleden beschreef, de Koude Oorlog is terug. Het gaat er echter niet om of je in 2021 een analyse hebt over de opgelopen spanningen, het gaat er om dat je 30 jaar geleden zag aankomen wat er zou kunnen gaan gebeuren als er op dezelfde manier politiek wordt bedreven als in het verleden, dat heet leren van de geschiedenis. Daarom spreek ik van de tredmolen van de geschiedenis waar de gevestigde politiek en politici in zitten, net als hamsters in een kooi. Gelukkig heb ik niet de ambitie om iemand te overtuigen en ben ik geen politicus of journalist. In de post-Koude Oorlog tijd in de jaren 1990 schreef ik ‘De geschiedenis herhaalt zich’ en in de 30 jaar daarna ben ik dit blijven volgen. Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken zei Marshall McLuhan (in de jaren 1970).

Update 27.12.2021

Rusland, president Poetin, minister van buitenlandse zaken Lavrov willen in januari gaan onderhandelen met het Westen en voeren dezelfde argumenten aan als ik boven deed (opvallend), maar zoals ten overvloede gezegd ben ik geen aanhanger van Poetin. ‘Putinversteher‘ heet dat in het Duits, je kunt er beter niet van beschuldigd worden. Ik studeerde echter geschiedenis en heb geen voorkeuren, ik analyseer en dat doe ik zo onafhankelijk mogelijk. Dat raketschild in Oost-Europa uit de jaren 1990 was ik even vergeten in mijn argumentatie, maar als ik mij niet vergis begon de ‘Drang nach Osten’ van het Westen toen al (zie boven).

Update 07.01.2022 (8 jaar later)

Goed om vandaag mijn argumenten uit 2014 (8 jaar geleden) te lezen dat voor Rusland de dreiging historisch gezien uit het westen komt en dat dit in de Russische geopolitiek vandaag nog steeds een rol speelt. Het gaat er om dat men na de jaren 1990, na de implosie van de Sovjet-Unie, hier een mening en visie over had, want 30 jaar later heeft Poetin zich ontwikkeld tot een verkapte dictator, nu is het te laat, de polarisatie is al daar. Veel argumenten die ik sinds 2014 ontwikkelde worden vandaag opgeschreven in de Volkskrant door Willem F. Korthals Altes (1949, oud rechter): https://www.volkskrant.nl/ts-be7d348f .

Overigens staan er nog 2 interessante artikelen in de Volkrant vandaag over Rusland. Een Belarussische schrijver die in België woont heeft interessante argumenten, maar noemt het denkbeeldig (niet mogelijk) dat Oekraïne binnen de NAVO komt en dat er rakketten aan de grens met Rusland komen op 10 minuten afstand van Moskou. Dit is nu juist waar het om gaat, alles in het westen is op gericht deze optie wel te verwezenlijken netzo als de VS het liefst haar eigen fregatten en vliegdekschepen in de haven van Sebastopol (op door Rusland geannexeerde Krim) wil laten aanmeren (waarmee ik de annexatie overigens niet goedkeur).

Maar mijn argument is altijd en overal: wat wil de bevolking? staten denken in territorium en macht (Rusland, China en de VS), mensen denken en voelen een identiteit waar ze bij horen. (Zie boven, ik schrijf dit al zo lang).

We moeten nu maar hopen dat het komende overleg tussen de VS en Rusland iets oplevert…..

Lees ook Russische spionnen.

Update 17.01.2022

Dit is diplomatie:

Het is het beste om in Europa geen gas meer van Rusland te af te nemen tot Rusland erkend dat Oekraïne een zelfstandig land is. De tegenprestatie is Oekraïne een onafhankelijk niet gebonden land te laten zijn.

Ook moeten we geen producten uit China meer afnemen tot ze volledige openheid hebben gegeven over de oorzaak van het Covid virus.

Update 22.01.2022

Ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra (1975) (CDA) is ‘de juiste mens op de juiste plaats’, een alleskunner, (uit de consultancy (organisatieadvies), echter geheel zonder diplomatieke ervaring net zo als zijn 2 voorgangers (een projectmanager en fabuleur) en een bedrijfskundige. (zie boven). Dit zijn de mensen die Rusland moeten aanpakken. De minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Lavrov (1950) heeft meer dan 30 jaar ervaring in buitenlandpolitiek Dit zijn mensen die weten wat macht, strategie en geopolitiek is. Ook in de VS zijn er dat soort mensen.

Op dit moment dat u dit leest zijn OVERAL in de hele wereld inlichtingendiensten (in opdracht van regeringen) bezig met afluisteren, spionage, infiltratie, undercover operaties, drones vliegen rond en satellieten maken foto’s. dat komt niet de media, alles wat wel in de media staat is propaganda en heeft een doel, in oost en west. Wat te zien is zijn beelden van (schietende) tanks die door de velden rijden, de beelden zijn gemaakt tijdens oefeningen en beschikbaar gesteld, dus toegestaan, door de autoriteiten. De uitwerking is dat de mediaconsument zonder zich ervan bewust te zijn in een bepaalde gemoedstoestand komt….

Het is beter een onderscheid te maken tussen Poetin als autoritaire leider en Rusland als gemankeerde democratie en de vanuit de historie voortgekomen geopolitieke opstelling van Rusland. De propagandaoorlog is al in volle gang en commentatoren hebben genoeg werk (om alles te duiden en vooral te speculeren wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren). Eerder kwam ik tot het woord argumentshoppen/argumentwinkelen, waarmee ik bedoel dat eenieder naar hartelust de argumentatie kiest die hem/haar het beste uitkomt. Bovendien gaat het het geheugen nooit verder dan vorige week. Historische kennis is selectief en beperkt.

Update 05.02.2022

Goed artikel in de Volkskrant vandaag. Een interview met hoogleraar Jonathan Holslag (1981) over zijn nieuwe boek ‘Van Muur tot Muur‘. Enkele punten:

 • Het westen heeft zich afhankelijk gemaakt van Rusland en China en Europa heeft haar geopolitieke positie verwaarloosd, dit begon na de val van de Muur en deze landen zijn er sterker door geworden
 • het was opportunisme
 • 3 decennia liberalisme heeft het autoritarisme versterkt
 • 100 miljard gaat er jaarlijks naar Rusland voor olie en gas
 • in China laat de hele wereld haar producten goedkoop maken en daar zijn we ook afhankelijk van geworden
 • Afrika werd verwaarloosd en de migratiestromen ontstonden
 • in het westen is cohesie afgenomen door de toegenomen sociale ongelijkheid
 • fixatie op geld en korte termijnwinst in het westen
 • er worden muren gebouwd om de buitenwereld tegen te houden
 • er is een kloof tussen oost en west Europa ontstaan
 • in de manier van geld verdienen moeten morele waarden zitten

Het artikel: https://www.volkskrant.nl/ts-b5e482af

China is een dictatuur met staatskapitalisme, Rusland een gemankeerde democratie met een autoritaire leider en een oligarchie van rijken, de VS zijn een gebrekkige democratie met een vermolmd kiesstelsel waar bedrijfsleven en lobby’s de dienst uitmaken en rijken regeren.

Update 20.02.2022

‘We’ kunnen niet zonder conflict en tegenstander, in het ergste geval oorlog. Conflicten geven een identiteit en laten zien wie we zijn en waar we voor staan. De Koude Oorlog (1945-1989) gaf een duidelijke tegenstander. Het is psychologie.

De propagandaoorlog is in volle gang, aan beide zijden: het Westen-Rusland. In Rusland is manipulatie door de media extreem (hersenspoeling door de staatsomroep)in het westen is er nog een mogelijkheid andere informatie te vinden.

Update 22.02.2022

Rusland is onder leiding van president Poetin de weg kwijt geraakt en hij heeft de trekken gekregen van een alleenheerser en dictator. Toch is de geschiedenis dat Rusland jarenlang een handelspartner was en er voor het westen geen enkel bezwaar was zaken te doen met oligarchen en vertegenwoordigers van een soort wildwest kapitalisme dat er was (bij de meeste mensen is dit onbekend). Ook Nederland Belastingparadijs (in hetzelfde lijstje als obscure eilanden ver weg) heeft boter op zijn hoofd. De mentaliteit in Nederland is bekend: horen, zien, zwijgen. Bijna alle partijen doen er aan mee. De sancties die er komen hadden er natuurlijk al lang moeten zijn.

Uit 2014, 8 jaar geleden: Staten denken altijd in de eerste plaats aan territorium en macht, mensen voelen waar ze bij horen en geeft hun identiteit. Territoriale grenzen staan weliswaar vast, maar de vraag is wat willen de mensen zelf. Wat willen de burgers in die oostelijke provincies van Oekraïne en op de Krim. Het is onbekend. De separatisten zelf zijn tuig van de richel die een sterke man als leider willen (lees ook De ‘Sterke Man’ / Leider), maar de bevolking heeft blijkbaar een Russisch paspoort gekregen, de vraag is willen ze dat ook of worden ze gedwongen. Separatisme (denk aan de Basken in Spanje) en nationalisme zijn uitingen van identiteit van burgers, waar hoor je bij. Staten hebben dat liever niet, want dan blijft er minder territorium over.

Misschien is het wel zo dat de Amerikanen (de VS) een stuk slimmer zijn dat de Russen, de VS is leugenachtig land, ze liegen, bedriegen en ondertussen domineren ze de hele wereld met hun bedrijven en hun verdorven materialistische mentaliteit en ze exporteerden hun huizencrisis in 2008 naar de hele wereld. Praten we nog over al die rechtse dictaturen die ze een eeuw steunden in hun ‘achtertuin’, waardoor al die landen arm zijn gebleven en we talloze vluchtelingestromen zien die hun land ontvluchten. Praten we nog over de leugens over Vietnam, Irak, Afghanistan enzovoort. Nee, ze komen er mee weg, verbetering is niet neer te verwachten, dit is al te ver heen.

Mijn voorspellingen uit de jaren 1990 zijn uitgekomen, alles komt terug en de geschiedenis herhaalt zich. Waar is Francis Fukuyama nu?

Update 25.02.2022

Het westen heeft Rusland met Poetin groot gemaakt:

Uit 2014 (8 jaar geleden):

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte wapenhandel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen.

Het neerschieten van MH17, de Maidan revolutie, de annexatie van de Krim en delen van Oost-Oekraïne waren voor Nederland, de politiek, de ‘financiële dienstverleners’ (op de Amsterdamse Zuidas) geen aanleiding om het zaken doen met Rusland en de oligarchen te stoppen. Dat is die ‘goede oude’ VOC mentaliteit waar ze zo trots op zijn (of waren, want nieuwe inzichten beginnen langzaam door te dingen). In 2013 is bij wet vastgelegd dat Nederland geen belastingparadijs genoemd mag worden (wel ‘fiscaal aantrekkelijk’). Alle rijken uit de hele wereld komen graag naar Nederland om belasting te ‘ontwijken’, want ontduiken mag het niet genoemd worden, alles is LEGAAL. Nederland staat in een obscuur rijtje van landen ver weg van plaats voor belastingontwijking. Ook ontwikkelingslanden ondervinden de nadelen hiervan, deze landen worden benadeeld en mensen willen weg, dat zijn de vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee. (Lees ook: Dossier Vluchtelingen). Ook bekende bands ontwijken hier al jaren belasting.

In de Volkskrant vandaag veel goede analyses. Lees het interview met een Britse defensie deskundige Richard Connoly. Rusland financiert de oorlog met in het westen, de EU, verdiend geld: gas, olie, kolen en tarwe. 40% van de staatsinkomsten.

Niets wat hier geschreven is vanaf 2014 wordt aangepast of verwijderd.

Lee hier: De Geschiedenis herhaalt zich uit 1992 (30 jaar geleden) waarin ik voorspelde dat ook oorlog in de toekomst mogelijk is.

In januari 2014 was Rusland een bevriende natie en Poetin een bevriend staatshoofd, er werd volop handel gedreven met de hele wereld. Na de volksopstand-revolutie in Oekraïne in 2013/2014 (Maidan) begon de kanteling en werd geopolitiek een cultuurstrijd tussen westerse waarden van vrijheid en democratie (ondanks alle gebreken (die er wel degelijk zijn) en conservatisme, macht en onderdrukking. Bovendien is het nu een generatiekwestie geworden, nieuwe generaties willen moderniteit (ook in Rusland zelf). In die zin zijn alle regimes en hun leiders in Oost-Europa ingehaald door de tijd omdat ze niet veranderden. Sovjet leider Gorbatsjov (nu 90 jaar) deed dat eind jaren 1980 wel toen hij inzag dat de Sovjet-Unie op zijn eind liep (hoewel hij slechts wilde hervormen en de ineenstorting niet had voorzien). De huidige leiders hebben zich vastgeklampt aan de macht en dat doen ze met geweld. Door president Poetin wordt het verdwijnen van de Sovjet-Unie gezien als verraad (oa. door toenmalig president Jeltsin (die omarmd werd door het westen (omdat hij zo gedwee was (en een donkenlap) en de ‘grootste geopolitieke catastrofe’ uit de Russische geschiedenis.

Iedere wending in de geschiedenis heeft een lang voortraject en komt niet plotsklaps (zie boven). Het huidige gevaar zit er in hoe lang Rusland (Poetin, Lavrov en de clan van oligarchen (rijken) en de militaire top het vol zullen houden. Hebben we hier niet te maken met een klassiek ontspoorde leider die zich ontwikkelde tot dictator (ook voor de eigen bevolking) en die het zicht op de werkelijkheid is kwijtgeraakt. De hele geschiedenis is er vol mee….Zoals boven reeds geschreven is Rusland geen sterk land, een beperkte economie, inkomsten uit fossiele brandstoffen, slechts (bijna) 150 miljoen inwoners in een heel groot land in oppervlakte (dus met veel grenzen die bewaakt moeten worden) en een vergrijsde bevolking. Hun macht berust op de afschrikking met kernwapens….en dat hebben ze al een paar keer laten weten.

Lees ook De ‘Sterke Man’ / Leider

 Uit Dossier Vluchtelingen in 2015 (7 jaar geleden):

‘De president van Rusland, Poetin (een KGB (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) ambtenaar in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen’.

Wat bij dictatoren vaak overeenkomt is een combinatie van wrok uit het verleden: in het persoonlijke leven (bv een jeugdtrauma, verlies vader/moeder) en maatschappelijk (een verloren oorlog: Hitler) en een sterke wilskracht, die samen een leven lang aanhouden. Iemands levensloop ‘lezen’ levert vaak een achtergrond op die veelzeggend is. Poetin heeft in zijn familiegeschiedenis verloren familieleden in WO2 in de strijd tegen de nazi’s en wrok over de teloorgang van de Sovjetunie in 1989/1991. Hij heeft zijn hele leven in militaire en later politieke kringen carrière gemaakt en weet wat macht is.

Update 30.04.2022

2 maanden oorlog in Oekraïne, wat opvalt is de ‘ouderwetse’, misschien wel amateuristische wijze van oorlog voeren. Dat blijkt uit slecht gerichte raketaanvallen en daardoor veel burgerdoden. Rusland, president Poetin en zijn minister Lavrov laten zien dat ze in de vorige eeuw leven, hun denkkader is geheel in de termen van denazificeren en genocide. De tactiek om het hele land te veroveren is al mislukt, nu ligt de focus op het oosten en zuiden. Op een video is te zien dat de soldaten van Rusland een allegaartje van het ergste tuig zijn, uitschot, huurlingen en het laagste mensensoort dat op de wereld rondloopt. Verkrachters, dieven en moordenaars. We geloven direct dat in sommige plaatsen mensen met samengebonden handen zijn geëxecuteerd. Er is de dreiging met kernwapens, waarvan het gebruik niet geheel uitgesloten kan worden….

Wat ook opvalt is dat de staat volledige controle over de media (met name tv) heeft, er geen kritiek meer is, propaganda voor oorlog uitzend en de bevolking leugens voor waarheid heeft aangenomen. Het doet aan Orwell denken met newspeak (Big Brother (George Orwell) een omkering van de betekenis van woorden. Ook wordt er onverholen naar het gebruik van kernwapens gezinspeeld door presentatoren en hoe snel die atoomraketten in Europa zijn.

Uit 1992: Volgens Karl Marx herhaalt de geschiedenis zich eerst als tragedie en daarna als klucht. Friedrich Hegel zegt: “De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren”.

“History repeats itself, first as tragedy, second as farce”. (Karl Marx 1818-1883).

De mens is speelbal van de geschiedenis.

Uit 1992: De Geschiedenis herhaalt zich, ook oorlog komt terug:

History repeats itself (eadem sed aliter); capitalism will lead to ecological (climate change) and social (migration) disaster; everything will come back: nationalism, fascism, religion (fundamentalism), communism, monarchy, war.

Update 05.06.2022

Een interview met een deskundige in de Volkskrant, Britse journalist en Ruslandkenner Catherine Belton (zij schreef een boek). Ze zegt hetzelfde als ik in 2014 boven schreef: de reactie van het westen na Krim, Donbas en MH17: ‘Het Westen wilde op dezelfde voet door. Deze zachtaardige reactie heeft geleid tot waar we vandaag zijn beland. Elke keer dat Poetin de vastberadenheid van het Westen op de proef stelde en een zwakke reactie kreeg, versterkte het zijn gevoel dat hij carte blanche had om verder te gaan‘.

Het interview: https://www.volkskrant.nl/ts-bdd2445c

Er wordt veel gespeculeerd over hoe lang de oorlog gaat duren, is de oorlog volgende maand afgelopen of over 5 of 10 jaar (WO1 duurde 4 jaar, WO2 duurde 5 jaar). Naar mijn inzicht is dit totaal onvoorspelbaar, er zijn 1000 krachten werkzaam: de reactie van een groot deel van de wereld (enorme geldsteun en wapensteun), de wereldeconomie, honger in arme landen, de situatie Rusland zelf (gaat een economische klasse zich verzetten tegen de neergang van het land, is er genoeg wapentuig (ze leiden grote verliezen door slechte strategieën), zijn er genoeg soldaten (er schijnen steeds meer jongens (allemaal jongeren) te zijn die niet meer terug willen om te vechten), de motivatie van de Oekraïense soldaten (deze is heel, hoog, ze weten waarom ze vechten, voor hun vrijheid, dat is altijd een voordeel), is president Poetin ziek (hij is 69) en ziet er verkrampt uit (wat ook opvalt is het ontbreken van iedere gezichtsexpressie, hij praat als een robot) enzovoort.

De onvermijdelijke vraag die nu niet meer gesteld wordt blijft toch: was het in 2014 niet beter geweest om Oekraïne een niet aan machtsblokken verbonden land te maken vanwege het uit de historie voortgekomen geopolitieke belang van het land Rusland? zoals ik toen schreef: de politici moeten wat vindingrijker zijn en niet denken in verouderde termen uit de geschiedenis. Handel drijven en contacten onderhouden is beter dan een land kapotschieten en mensen doden. De wereldeconomie is in neergang de economische schade is extreem hoog. Helaas, te laat, het is altijd te laat….

Lees ook: Oorlog en Vrede over de vraag of oorlog voorkomen had kunnen worden.

Update 02.10.2022

De geschiedenis herhaalt zich altijd omdat er geen politiek leiders zijn die de intelligentie hebben om er van te leren en oorlog, geweld en lijden te voorkomen.

History always repeats itself because there are no political leaders who have the intelligence to learn from it and prevent war, violence and suffering.

Update 31.10.2022

Waar zijn toch de mensen gebleven die afgelopen decennia goed hebben verdiend aan Rusland (nationaal (‘Zuidas’, scheepsbouwers van luxe-jachten en internationaal (Cyprus) toen er door hen geen enkel moreel bezwaar gezien werd tegen Poetin en zijn clan van na jaren 1990 verzamelde oligarchen, ook na 2014: dissidenten, Maidan, Krim, Donbas en MH17.

De houding tov Rusland is DE geopolitieke fout van de eeuw, maar eigenlijk sinds de val van de Muur in 1989 en laat een gebrek aan historische kennis zien OF naïviteit OF opportunisme (‘eerst de handel, daarna de moraal’) (zelfs bondspresident Steinmeier in Duitsland) te vergelijken met appeasement politiek ‘München 1938‘ (een tegemoetkoming aan Adolf Hitler om oorlog te voorkomen). ‘Wandel durch Handel‘ (Merkel) mislukt (door handel drijven zouden veranderingen komen in Rusland) (dit geldt ook tav China). Vreselijk dat we in deze onvoorspelbare en beangstigende situatie terecht zijn gekomen.

Het gaat er de verantwoordelijken nu om hoe dit in de geschiedenisboeken (voor over 100 jaar) vermeld gaat worden.

Update 15.01.2023 (9 jaar later)

Geen wijzigingen of aanpassingen. Lees het goed.

De oorlog in Oekraïne duurt voort, verwoestend en zinloos. De mensheid is te dom om van de geschiedenis te leren, maar het zijn in de eerste plaats de politici en beleidsmakers die niets leren. Er is geen weg terug en Rusland met Poetin en clan zal nu militair moeten worden verslagen, dus zware wapens leveren aan Oekraïne en alle steun die mogelijk is. Doel is in de eerste plaats terugtrekking van Rusland uit Oekraïne inclusief de Krim. De situatie daarna is onvoorspelbaar. Onderhandelen is niet meer mogelijk, want aan Rusland toegeven zal een precedent zijn voor andere landen om oorlogen te beginnen met politieke doelen. Dit is nu een strijd tussen vrijheid/democratie (waarbinnen grote veranderingen nodig zijn, vooral in de VS, lees Dossier Amerika) en dictatuur/autocratie (Iran, Noord-Korea, Syrië, Venezuela, China)

Rusland vecht zoals in de vorige eeuw (simpel, veel personele en materiele verliezen), daarom moet Oekraïne intelligenter vechten. Het gaat om intelligence (informatie door satellieten en onderschepping van telefoonverkeer ed) en aanvoerlijnen, munitiedepots, spoorlijnen neutraliseren (uitschakelen). De soldaten zullen geen eten meer hebben, geen munitie en zich overgeven (wat nu al gebeurd op klein schaal).

Update 04.02.2023

Een kort maar treffend bericht in de Volkskrant vandaag. Zoiets moet goed geanalyseerd worden, want zo werkt geopolitiek:

 • Uit een onderzoek blijkt dat 1 op de 3 wereldburgers in een land woont dat zich uitspreekt voor Oekraïne.
 • Tweederde is neutraal of steunt Rusland.
 • West-Europa en Noord-Amerika steunen Oekraïne.
 • Landen die Oekraïne niet steunen zien steun aan Oekraïne als hypocriet en denken dan aan invallen in Vietnam, Irak en Afghanistan (niet onterecht).
 • Ook zijn landen afhankelijk van Rusland.
 • De rijke landen steunen Oekraïne, andere landen zijn neutraal (in Afrika denken ze aan westers kolonialisme en postkoloniale uitbuiting).
 • De bekende landen die zelf een dictatuur zijn steunen Rusland: oa. Belarus, Noord-Korea, Syrië, Venezuela, Cuba.

Wat het zegt is dat de wereld in een ongekende puinhoop terecht is gekomen. Machtsblokken strijden om de hegemonie (ik schreef er in 1992 al over), de burger denkt in goed-fout, maar we moeten naar de historie kijken. Dat is bovenstaand geanalyseerd. Ze praten nu al over een nieuwe dienstplicht. In een worst-case scenario is het WO3, de Derde Wereldoorlog (en moeten we zelf gaan vechten…). Er gaan tanks naar Oekraïne, Rusland heeft een alles-of-niets attitude aangenomen en de mobilisatie gaat door, ze geven niet op. Stalin wordt gerehabiliteerd en verheerlijkt en maatschappij is zwaar ontspoord. De tv laat talkshows zien met warhoofden en gehoorzame mensen. Poetin is verstrikt in een valse kijk op de geschiedenis vol met Koude Oorlog denken en de dreiging van nazisme en denkt aan 1943 toen Duitse tanks oprukten naar Rusland….dan zijn we weer bij het begin, de cirkel is rond, lees boven.

Update 20.02.2023

Deze week (24.02) 1 jaar oorlog. China neigt naar steun aan Rusland, als dat werkelijk gaat gebeuren is de situatie voor jaren beangstigend, dan is het einde zoek.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Copyright Ronald Puma 

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog wordt geschreven zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Alle genoemde personen worden besproken in hun functie.
Geplaatst in Columns, communisme, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Politiek en landsbestuur

(Geschreven in 2018 op Prinsjesdag) (Met Updates 2023 5 jaar later)

Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

De meeste mensen beseffen het niet, maar de gevestigde partijen regeren al meer dan 40 jaar Nederland: VVD, CDA, D66, PvdA. 8 jaar Rutte, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm, 12 jaar Lubbers, 5 jaar Van Agt. Anderen noemen dit een partijkartel. Iedere nieuwkomer wordt tegengewerkt en afgestraft: Fortuyn, Verdonk, Wilders, Baudet. Maar ook de SP is doelbewust klein gehouden. Het stemt toch tot nadenken wat hier aan de hand is. 

Al de genoemde onderwerpen komen aan bod in de diverse Dossiers.

Bij het partijprogramma van de Humanistisch Sociale Partij heb ik korte karakteristieken geschreven over al de partijen: Humanistisch Sociale Partij

Update 19.09.2018

Ze noemen het traditie, maar Prinsjesdag met de rijtoer, de Glazen Koets en het voorlezen van de Troonrede komt in 2018 archaïsch en 19e eeuws over. 

Update 13.09.2019

Enkele feiten uit het afgelopen jaar voorafgaande aan Prinsjesdag 2019:

 • De koopkracht is bij bijna de helft van de mensen in 2017 en 2018 gedaald (cijfers CBS). Toch wordt in de Troonrede ieder jaar gezegd dat iedereen erop vooruit gaat. De Prinsjesdag stukken zijn vandaag uitgelekt (zoals ieder jaar) en ook nu gaat gezegd worden dat iedereen erop vooruitgaat.
 • Het aantal daklozen is toegenomen, het zijn er ongeveer 30.000. Zie Dossier VVD (Met Updates)
 • Een kwart van de huurders heeft betalingsproblemen.
 • De woningnood is toegenomen, er zijn 300.000 woningen tekort, men spreekt nu van een wooncrisis. Jongeren kunnen geen huis huren en geen huis kopen.
 • Flexwerk is de norm geworden, zekerheden zijn er niet meer. Tijdelijke arbeidscontracten zijn normaal. Zie De Boze Burger en het ‘populisme’ (Met Updates)
 • Er is stille armoede.
 • De stikstofcrisis laat zien dat de verantwoordelijken niet meer weten waar ze mee bezig zijn, alle problemen komen hier samen. Zie Stikstof
 • Binnen het islamitisch onderwijs en op Koranscholen leren kinderen dat westerse waarden niet goed zijn. Een jongen en een meisje mogen elkaar niet aankijken in 2019.
 • Er is een dramatisch lerarentekort, lees meer hierover: Kenniseconomie en onderwijs
 • Enzovoort.

Update 19.01.2021

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

Regering afgetreden, 30.000 gezinnen vanaf 2012 stelselmatig onterecht als fraudeur aangepakt en tot wanhoop en armoede gedreven. Diepe onvrede en wantrouwen van grote delen van de bevolking tegenover de staat en de media. Virusontkenners, klimaatverandering ontkenners, gelovers in duistere complotten enzovoort.

Kijken we naar een langzame implosie van maatschappij en democratie aangestoken door een pandemie. Niet alleen in Nederland, maar overal…

In het artikel over Nietzsche deed ik een poging een diepere verklaring voor de onvrede van de westerse mens te vinden. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Update 22.09.2021

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

Prinsjesdag van dit jaar laat een droef stemmend beeld zien van een maatschappij in verwarring. Meerdere crises, politieke verdeeldheid en versplintering……

Update 14.01.2022 (4 jaar later)

Een nieuwe regering, met de oude partijen….

Uit 2018: Ja, jammer dat Nederland zo slecht bestuurd wordt en er geen langetermijnvisies zijn. Daarom praten we al decennia over hetzelfde: asielprocedures, lerarentekort, woningnood, ouderenzorg, gezondheidszorg, daklozen, armoede, milieu en klimaat, banken, dividendbelasting enzovoort enzovoort.

4 JAAR later loopt het water over dijken, de pandemie is bressen aan het slaan IN de dijken. De regerende politici mogen wel uitkijken dat het niet uit de hand gaat lopen want onvrede en ongehoorzaamheid nemen hand over hand toe.

 • De woningnood heeft dramatische vormen aangenomen, een gemiddeld huis kost 438.000 euro. Er is nu in het HELE land woningnood, niet alleen in de grote steden. Overbieden is normaal, wie geld heeft wint, de maatschappelijke tweedeling tussen haves-and-have-nots neem toe. Lees Dossier Woningnood
 • 60 jaar gaswinning in Groningen met een opbrengst voor de staat van 420 miljard, de aarbevingen werden altijd ontkend tot ze moesten toegeven dat de schade aan huizen wel het gevolg was van aardbevingen. De getroffenen mochten afgelopen week in de kou in een rij aansluiten om 300 miljoen te verdelen (10.000 per huis) of een HELE dag in de wachtrij van een website te staan en wie te laat was had PECH. De nieuwe verantwoordelijke staatssecretaris loopt over van begrip (les 1 uit het handboek politicus: begrip hebben: ik voel uw pijn), maar zegt dat er maar beperkt geld is. Er komt een nieuw protest.
 • Het rechtssysteem faalde bij de toeslagen gedupeerden (vanaf 2005 al), ook de Hoge Raad het hoogste rechtssysteem faalde (ca 100.000 getroffenen)
 • De helft van belastinghoogleraren adviseert het bedrijfsleven. Dit zijn dus mensen die alle belastingwetten kennen en betaald advies aan bedrijven geven om zo min mogelijk belasting hoeven te betalen
 • Een gemiddelde krant lezen levert een litanie van falen en zwakke plekken in de maatschappij op.
 • De asielproblematiek is groot, de landelijke overheid heeft gemeentelijke overheid gedwongen om ruimte beschikbaar te stellen. Het populisme zal hierdoor verder toenemen. Dossier Migratie/Immigratie
 • We moeten hopen op een zachte winter, want in een land dat in de top 10 van rijke landen staat kan er een tekort aan brandstoffen zijn…
 • Enzovoort…

Dit is het beeld van een gecorrumpeerde maatschappij waar slimme mensen anderen benadelen en dit alles is door de overheid gelegitimeerd.

In Dossier VVD heb ik de voorspelling gedaan de dat de val van MP Rutte (11 JAAR in functie) en de VVD diep zal zijn en dat ze ten onder zullen gaan aan hoogmoed en arrogantie.

Regeren/een land besturen is vooruitzien. Een goed econoom moet het hele naoorlogse industrie- en agrarisch beleid onderzoeken inclusief: 60 jaar Gronings gas (dat toevallig onder Nederlandse bodem aanwezig is, opbrengst 420 miljard, aardbevingen werden lange tijd genegeerd), gastarbeiders vanaf de jaren 1960 die door overheid en werkgevers werden uitgenodigd om goedkoop het vuile werk te komen doen (de problemen ontstonden in de oude wijken met goedkope huizen (het begin van het populisme in de jaren 1980), de arbeidsmigranten die door EU open grenzen (Schengen) vanuit de Midden- en Oost-Europese landen goedkoop vuil werk kwamen doen (verdringing van werkers hier (oa vrachtwagenchauffeurs), de liberalisering/privatisering van na de jaren 1990 in alle maatschappelijke sectoren, de wildgroei aan uitzendbureaus door minder regels (uitbuiting/toename flexwerk afname vast werk), het opzettelijk laag houden van het minimumloon, de globalisering enzovoort enzovoort.

De crux in Nederland is: (ik schreef er 30 jaar geleden al over): we leven hier op te GROTE voet. Een economisch-politieke elite (bedrijfsleven en politiek) drijven decennialang hun beleid door, maar hebben het LEF niet om op de nadelen van hun keuzes te wijzen. De burgers beseffen dit niet omdat ze onterecht denken dat er geen alternatieven zijn. Maar het moet ook gezegd worden dat veel mensen kritiekloos hun consumptieve levens leiden en wintersport als eerste levensbehoefte zien……(nog snel even voor een lockdown naar Oostenrijk).

Lees ook Dossier Stikstof waarin te lezen is hoe de overheid decennialang niet kon kiezen tussen economie en natuurbehoud waardoor de landbouw/veeteelt sector ontspoord is.

Update 31.12.2022

Het vertrouwen van burgers in politiek is afgenomen, met name het gebrek aan oplossingen van de woningnood en de asielproblematiek. Ik schrijf er 30 jaar lang over en sinds 2011 in 17 Dossiers….

Update 08.01.2023 (5 jaar later, bovenstaande 2018 geschreven voor corona en oorlog)

Exemplarisch interview in het tv programma Buitenhof over wat er gebeurd als er lange tijd slecht beleid is (dit staat los van de burgemeester van Amsterdam). Een (beperkte) opsomming: jongeren ontsporen en komen in de criminaliteit terecht, in sommige wijken nog meer dan in andere, 700 jongeren staan op een wachtlijst voor hulp maar de jeugdzorg is overbelast, wijkagenten hebben personeelstekort, er zijn ook te weinig leraren, mensen wonen zo klein dat kinderen thuis geen huiswerk kunnen maken, er is woningnood. etc.

Ook het andere gesprek tussen een econoom en een politiek analist liet een opsomming zien van een onontwarbare kluwe van problemen waar zelfs intelligente mensen onderhand geen raad meer mee weten.

In Nederland is altijd korte termijn beleid, tot de volgende verkiezingen, meestal 4 jaar, maar men wil de indruk wekken dat problemen volkomen onverwacht zijn. Er is altijd wel een excuus te vinden, corona, de oorlog in Oekraïne (die wel een rol spelen, maar niet helemaal). Op 15 maart zijn er weer verkiezingen, veel is niet van te verwachten. Ik voorspel een vergaande versplintering die tot meer polarisatie zal leiden.

Update 13.01.2023

Voorman van de Christen Unie politicus Gert-Jan Segers verlaat ineens de politiek en vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij ziet er voor hem geen bestemming meer in na 10 jaar. Dit is een brave man en integer. Hij heeft echter twee kabinetten MP Rutte met verwerpelijk beleid mogelijk gemaakt. De tweede keer liet hij zich inpakken om toch mee te doen terwijl hij had gezegd dat hij met MP Rutte niet meer zou verdergaan. Al die crises van deze tijd hangen met elkaar samen en zijn in de afgelopen 12 jaar ontstaan en vormen een onontwarbare kluwe. Segers roept nu op om ‘elkaar te blijven zoeken’. Als ik de commentaren elders lees (op sociale media) ben ik erg mild in mijn analyse.

Dit maakt VVD en CDA weer sterker, ze zullen doorregeren en niets oplossen, alles voor de macht (ik schreef erover in meerdere Dossiers).

Zo moeilijk is dat toch niet: zorgen voor een betaalbaar huis in een veilige wijk, werk met een loon waarvan men kan leven (zonder dat er al te veel toeslagen nodig zijn), goed (openbaar) onderwijs waar burgerschap ontstaat, gezondheidszorg voor als men ziek is, goed openbaar vervoer voor als men ergen heen wil, mogelijkheden voor ontspanning in de vrije tijd….(ik schreef het allemaal eerder). Dat is een land besturen door een overheid en politiek beleid maken. Helaas, het is teveel gevraagd.

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Het huis staat in brand, de brandweer is aan het overleggen wat ze zullen gaan doen. (C) Ronald Puma
Geplaatst in Columns, cultuur, economie, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, milieu, politiek, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Geschiedenis herhaalt zich

(Geschreven in 1992) (Met updates 2023. Dit artikel is 31 jaar oud)

(Mede geschreven als reactie op Francis Fukuyama ‘Het Einde van de Geschiedenis en de Laatste Mens’ (1992).

“Ik betwijfel of alle filosofie van de wereld erin zal slagen de slavernij op te heffen. Men zal er hoogstens de naam van veranderen. Ik kan mij vormen van dienstbaarheid voorstellen die erger zijn dan de onze omdat zij arglistiger zijn.  Hetzij dat men erin slaagt de mensen te veranderen in domme, tevreden machines die zich vrij achten, terwijl zij onderworpen zijn, hetzij dat men met uitsluiting van menselijke genoegens en verpozingen een arbeidsdrift bij hen ontwikkeld, die even fel is als de belustheid op oorlog bij barbaarse rassen”, aldus de Romeinse keizer Hadrianus over het afschaffen van de slavernij aan zijn opvolger.

“Orwell houdt ons voor dat we ten prooi zullen vallen aan externe onderdrukking. Maar in Huxley’s visie is er helemaal geen Big Brother nodig om de mens zijn autonomie, volwassenheid en geschiedenis te ontnemen. Hij voorzag dat de mens zich met welgevallen monddood zou laten maken en zijn vermogen tot kritisch denken zou laten beroven. Orwell vreesde boekverbrandingen. Huxley vreesde dat hiervoor geen reden zou zijn omdat geen mens nog een boek zou willen lezen. Orwell vreesde dat ons informatie onthouden zou worden. Huxley vreesde dat we zozeer door informatie overstroomd zouden raken dat ons niets anders dan passiviteit en egoïsme zou resten. Orwell vreesde dat de waarheid voor ons verborgen zou worden. Huxley vreesde dat zij zou verdrinken in een zee van trivialiteit. Orwell vreesde dat onze cultuur er een van geketenden zou worden. Huxley vreesde dat onze cultuur er een van trivialiteiten zou worden. Orwell vreesde dat hetgeen wij haten onze ondergang zal bewerkstelligen. Huxley vreesde dat datgene waarvan we houden onze ondergang zouden worden”, aldus Neil Postman in zijn in 1985 verschenen boek Amusing ourselves to death.

Het is 1992 en de Derde Wereldoorlog is begonnen. In tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog die met wapens wordt uitgevochten, maar een Economische Wereldoorlog. Het is de strijd van allen tegen allen, van individu tegen individu. Het door het kapitalisme gecultiveerde egoïsme en eigenbelang heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar op wereldschaal zijn gaan bevechten. De ‘battle ground’ is de ‘markt’ en de inzet is de economische macht en overheersing. Tot in de perfectie uitgevoerde marktstrategieën zorgen ervoor dat bedrijven zich beramen over het veroveren van een volgend continent als markt en handelsoorlogen tussen de verschillende werelddelen moeten de economische suprematie garanderen. Het  kapitalisme kraakt en piept in al zijn voegen onder het gewicht van de uitputting van grondstoffen en energie en de ecologische vernietiging, maar de strijd moet doorgaan.

De oorlog die aan de gang is is een stille oorlog. Anonieme individuen, op gang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld of delven het onderspit binnen de rijke wereld zelf. Francis Fukuyama, met zijn door velen geprezen constatering van het Einde van de Geschiedenis, waarbij hij stelt dat het liberalisme de enig overgebleven ideologie is, heeft daarom geen gelijk. De triomf van het liberalisme is er slechts op het gebied van de politiek. Op het gebied van de economie heeft het liberalisme, in de vorm van kapitalisme, geleid tot een economische oorlog op steeds grotere schaal die, nu Oost-Europa zich ook tot het kapitalisme heeft bekeerd, pas goed op gang gekomen is, maar in feite al meer dan 200 jaar, sinds de Industriële Revolutie, woedt.

Het liberaal-kapitalistische model is paradoxaal. De door een vooruitgangsgeloof voortgestuwde vrije ontplooiing van het particuliere initiatief, of kortweg gezegd uitgaan van het egoïsme in de mens, is zonder twijfel iets dat de mens goed afgaat en ook veel heeft opgeleverd. Als we ter vergelijking naar de voormalige Sovjet-Unie kijken dan zien we dat juist op dit punt, dat mensen harder en efficiënter voor zichzelf werken, het communistisch systeem niet werkte. Probleem met het kapitalisme is echter dat er geen rem op het systeem zit of dat er op zijn minst (te) laat geremd wordt. De subsidiëring van de Europese landbouw is een goed voorbeeld. Door subsidiëring van het  particuliere initiatief cq het eigenbelang van boeren is er in Europa een geweldige landbouwproductie op gang gekomen, ja zo goed zelfs dat er een overproductie is die vernietigd, opgeslagen of gedumpt wordt met alle nadelige gevolgen die daarmee gepaard gaan. Tevens laat de met deze gigantische productie samenhangende milieuvervuiling zien dat de rem te laat werkt.

Fukuyama heeft Nietzsches ‘laatste mens’ onderdeel gemaakt van zijn betoog. Voor Nietzsche was de laatste mens het grootste schrikbeeld, het is de huidige zelfgenoegzame burger die zich, weliswaar steeds eenzamer, wentelt in materiële luxe zonder zich nog ergens over te bekommeren. Toch sluimert ergens de onvrede omdat de kapitalistische welvaarts- en verzorgingsstaat met al haar materiële genoegens en zekerheden geen recht weet te doen aan de geestelijke verlangens van de mens. Ook de permanente bedreiging van welvaart en koopkracht zorgt voor een chronisch gevoel van onzekerheid. Nietzsche was zijn tijd vooruit, honderd jaar geleden zag hij de onmogelijkheid van het in de praktijk bestaan van een vorm van communisme reeds in, nadat hij de dood van god al geconstateerd had. Hiermee voorzag hij het geestelijke en morele vacuüm waarin de mens in de moderne tijd terecht zou komen wat hij het nihilisme noemde. Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring.

Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken. Hier wordt een identiteitsoorlog gevoerd, een oorlog waarbij het kleinste etnische, religieuze verschil tussen mensen genoeg is om elkaar te bevechten en te vermoorden.

De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op.

Volgens Karl Marx herhaalt de geschiedenis zich eerst als tragedie en daarna als klucht. Friedrich Hegel zegt: “De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren”.

(Het getypte origineel van dit artikel uit 1992 is op verzoek in te zien).(Cursivering en vet later toegevoegd).

(Dit artikel heeft van 1992 tot de digitalisering in 2010 in de kast gelegen).

Lees ook het artikel  Het Einde van het Communisme uit 1991.

Update 2016

Het artikel uit de NRC van 1992 (24 jaar geleden) op basis waarvan ik constateerde dat er economische vluchtelingen vanuit Afrika naar Europa kwamen en waarvan sommigen verdronken in de Middellandse zee. Sindsdien zijn er tienduizenden mensen in de Middellandse zee verdronken. Ik baseerde hierop in 1992 mijn analyse van de grote economische ongelijkheid in de wereld: ‘De oorlog die aan de gang is is een stille oorlog. Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld.’ Hieraan verbond ik de noodzaak dat Afrika zich economisch zou ontwikkelen om de migratie tegen te gaan (Zie Dossier Vluchtelingen).

nrc-1992-over-economische-vluchtelingen

De Mexicaanse ondernemer Carlos Slim (screenshot onder uit 2012) is een van de rijkste mensen in de wereld. In bovenstaand artikel maakte ik een toekomstvoorspelling: ‘Het is 1992 en de Derde Wereldoorlog is begonnen. In tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog die met wapens wordt uitgevochten, maar een Economische Wereldoorlog. Het is de strijd van allen tegen allen, van individu tegen individu. Het door het kapitalisme gecultiveerde egoïsme en eigenbelang heeft ervoor gezorgd dat mensen elkaar op wereldschaal zijn gaan bevechten. De ‘battle ground’ is de ‘markt’ en de inzet is de economische macht en overheersing. Tot in de perfectie uitgevoerde marktstrategieën zorgen ervoor dat bedrijven zich beramen over het veroveren van een volgend continent als markt en handelsoorlogen tussen de verschillende werelddelen moeten de economische suprematie garanderen’. 

Carlos Slim 2
Screenshot 2012. Carlos Slim, een van de rijkste ondernemers in de wereld. Het internationale kapitalisme is de nieuwe oorlog, het gaat om het beheersen van (wereld)markten.

Update 03.07.2017

Dat het ‘Einde van de Geschiedenis’ van Fukuyama niet bereikt is is de laatste jaren door steeds meer mensen erkend. Dat het Einde van de Geschiedenis bereikt was of zou kunnen worden bereikt heb ik nooit geloofd (zie boven), daarvoor moet je eerst de historici lezen en daarna de filosofen. Ik heb de opvatting van Fukuyama eigenlijk altijd meer als een wensdroom gezien.

‘De triomf van het liberalisme is er slechts op het gebied van de politiek’, (zie boven) hier was zelfs ik te optimistisch. Dat erken ik. Ik zag het (gekozen) economisch systeem dat we kennen als kapitalisme als grootste probleem (op sociaal gebied en op ecologisch gebied). Tevens moet de tekst gelezen worden zoals in 1992 toen nagenoeg iedereen het failliet van het communisme heeft gezien als de overwinning van het liberaal-kapitalisme, later door anderen neoliberalisme genoemd. Ik schreef echter ook dat alles zou terugkomen: “……vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor”. 

Een veelvoorkomend misverstand over de herhaling van de geschiedenis is dat de geschiedenis zich op dezelfde manier herhaalt. Maar, zoals de filosoof Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) heeft geschreven, de geschiedenis herhaalt zich telkens op een andere manier: hetzelfde op een andere manier: eadem sed aliter in het Latijn. Dit komt door de onveranderlijkheid van de mens die, in nieuwe situaties, dezelfde fouten blijft maken.

Update 16.03.2018 (26 jaar later)

De constatering dat de geschiedenis zich herhaalt is echter geen reden voor fatalisme of passiviteit. Het is mogelijk van de geschiedenis en de fouten uit het verleden te leren, maar helaas blijkt dat de meeste politici niet de morele wijsheid hebben om fouten te vermijden. We zien dat ook in deze tijd. Daarom kijken we ook zo op naar mensen die moreel hoogstaand zijn: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King (ea.). Voor mij persoonlijk is dat Václav Havel (1936-2011), een schrijver/kunstenaar/filosoof die president van een land, Tsjechië, werd. Hij was 20 jaar politiek dissident tegen het communistische bewind na WO2 (werd hiervoor vaak in de gevangenis gezet). In 1990, na de geweldloze ‘Fluwelen Revolutie’ (want zonder geweld) werd hij tot president gekozen en bleef dat 13 jaar. Als hij sprak zag je een bedachtzame man die een dienaar van zijn land was, hoewel hij nooit de ambitie had om president te worden, dat is een speling van het lot die hij accepteerde. Een mooie tijdloze uitspraak van hem en die alleen iemand met veel wijsheid kan doen is: “Zoek mensen die de waarheid zoeken, maar vlucht voor mensen die de waarheid gevonden hebben”. Hij schreef diverse boeken waarin humanistische opvattingen doorklinken. Hij heeft het idee van de Griekse filosoof Plato (300 jaar voor Christus) waargemaakt: filosofen zijn het beste in staat om te regeren. De titel van een van zijn boeken is ‘Living in Truth’, mooi vertaald in ‘Poging om in de waarheid te leven’. (Meer: Václav Havel). Hij is de westerse pendant van Nelson Mandela, maar er zijn maar weinig mensen die het zien.

Vaclav Havel (C) Ronald Puma
Postzegel uit 1990 met het portret van Havel.

Uit deze tijd: Malala Yousafzai is een Pakistaans meisje (nu een jonge vrouw van 19) dat in 2012 door islamitische fundamentalisten door het hoofd werd geschoten enkel omdat ze voor onderwijs aan meisjes was. Ze overleefde, kreeg de Nobelprijs en ze gaat door met haar strijd voor onderwijs aan vrouwen.

Update 29.12.2018

De president van de Verenigde Staten van Noord Amerika ziet handelsoorlogen als een noodzakelijk en gewenst middel om de economische positie van zijn land te versterken. Dat handelsoorlogen als een legitiem middel werden gebruikt zag en voorspelde ik in 1992 (zie boven) en dat hangt samen met de werking van het kapitalisme als economische ordening.

Update 04.03.2019

Dit artikel geschreven zijnde in 1992 is visionair (ik stuurde het in 1992 naar de Volkskrant en de Groene Amsterdammer).

Francis Fukuyama is aanstaande zondag 10 maart 2019 te gast in tv programma Buitenhof. De analyse van hem uit 1992 was mede de aanleiding voor mijn artikel ‘De Geschiedenis herhaalt zich’ in 1992. Ik denk dat het allemaal ter sprake zal komen.

Ik zocht nog even op wat hij toen zei: “De gebeurtenissen waarvan we getuigen zijn, betreffen niet enkel het einde van de Koude Oorlog, of het voorbijgaan van een specifiek tijdperk uit de naoorlogse geschiedenis, maar het einde van de geschiedenis als dusdanig: namelijk, het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universalisering van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur”. 

Op Wikipedia staat een mooi overzicht met daarbij kritiek op zijn werk.

Ik zag het in 1992 als een wensdroom (die niet uit zou komen de mens kennende). Als we kijken wat er in 27 jaar na 1992 is gebeurd zien we zijn theorie beslist niet uitkomen. De hele gedachtegang is Amerikaans, het doet denken aan wat de VS wilden in Irak in 2003: ze wilden democratie opleggen, het werd een groot drama. Tevens wordt er uitgegaan van een kapitalistische economische ordening als enig denkbaar systeem en dat is niet juist. Het deugt totaal niet. Deze opvattingen en politiek moeten we categorisch afwijzen. De huidige president laat zien dat we diep wantrouwen moeten hebben tegenover de hele Amerikaanse politiek.

In 2015 schreef ik mijn artikel ‘Het Einde van het Kapitalisme’. Hierin komen al de crises aan bod die we in deze tijd zien.

‘Economie is de voortzetting van oorlog met andere middelen’, lees hier de uitleg: Economie als oorlog

Update 06.05.2020

De coronacrisis als uitvloeisel van een economisch systeem: Coronacrisis

Update 09.05.2020

History repeats itself (eadem sed aliter); capitalism will lead to ecological (climate change) and social (migration) disaster; everything will come back: nationalism, fascism, religion (fundamentalism), communism, monarchy, war. (Written by me in 1992. Read above).

Denken dat het einde van de geschiedenis bereikt kan worden is hetzelfde als geloven in een communistische heilstaat, een klasseloze maatschappij en arbeidersparadijs waarin alle belangen gelijk zijn. Het is de seculiere heilsverwachting van het kapitalisme waar de vrije markt voor welvaart voor allen zal zorgen. Het is een dwaling (helaas).

Een nieuwe partij voor de 21e eeuw die een eind moet maken aan de illusieloze, illusoire politiek van het heden: Humanistisch Sociale Partij

Update 05.01.2021 (29 jaar later)

De coronapandemie en de daaruit voortgekomen economische crisis (die eigenlijk nog moet beginnen (na het aflopen van de steunpakketten, die een soort economisch infuus zijn (veel bedrijven zijn failliet) legt veel bloot dat voorheen niet werd gezien of bewust werd ontkend. De meest opvallende zaken in deze tijd die ik zelf 30 jaar geleden al noemde zijn dat de ‘vrije markt‘ niet goed werkt en alles kan regelen. Tevens is het hele beginsel van de ‘terugtredende overheid’ op zijn retour (noemde ik toen ‘modieus’). 30 jaar geleden zei ik dat we juist een sterke overheid nodig hebben, die ook op economisch gebied meer zou moeten gaan regelen. Ik zei en schreef toen expliciet: we hebben een sterke overheid nodig die opkomt voor de werkers. Geen planeconomie zoals in het communisme maar gedegen keuzes waarbij het milieuaspect een grote rol moet spelen.

We gaan nog wat meemaken dit jaar.

Update 13.11.2021

Lees hier Dossier Coronapandemie

Update 15.01.2022 (30 jaar later)

Uit 1992: ‘Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken. Hier wordt een identiteitsoorlog gevoerd, een oorlog waarbij het kleinste etnische, religieuze verschil tussen mensen genoeg is om elkaar te bevechten en te vermoorden’.

Een nieuwe Koude Oorlog met dreiging en angst voor ‘de Russen’ (lees Dossier Geopolitiek). Een vijand en conflict geeft een identiteit en laat zien wie we zijn en waar we voor staan. Politici hebben niet de creativiteit om uit de tredmolen van de geschiedenis te stappen en nieuwe oplossingen te bedenken voor oude problemen. Ze leven nog in de 19e en 20e eeuw en denken ook zo.

Uit 1992: ‘Een vacuüm vraagt echter altijd om een opvulling, vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk en doet zich in het klein reeds voor. Het zijn alle pogingen om een geestelijk en moreel vacuüm op te vullen en een collectieve identiteitscrisis te bedwingen, net zo als de surrogaatmiddelen sport, popmuziek, New Age en aanverwante bewegingen en niet te vergeten ‘de politiek’, die in veel landen steeds meer op een gezelschapsspel is gaan lijken. De economie zelf is een fetisj geworden met kwartaalcijfers als tussentijdse openbaring’. (Lees ook Friedrich Nietzsche (1844-1900 over identiteit en religie).

Alles komt terug.

De pandemie die de wereld getroffen heeft verscherpt tegenstellingen die er al waren, nationaal en internationaal.

Update 24.02.2022 (30 jaar later)

Oorlog in Oost-Europa. Territoriumdrift en geopolitiek van Rusland. In de jaren 1990 na de val van het communisme begon de ideologische strijd al. De Tweede Wereldoorlog (ca 50 miljoen doden inclusief de grootse massamoord in de geschiedenis) kwam voort uit de de Eerste Wereldoorlog (ca 20 miljoen doden (de getallen verschillen). Laten we hopen dat de Derde Wereldoorlog niet voortkomt uit de Tweede Wereldoorlog.

Uit 1992 (30 jaar geleden) ‘Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden als we naar het voormalige Joegoslavië kijken. Hier wordt een identiteitsoorlog gevoerd, een oorlog waarbij het kleinste etnische, religieuze verschil tussen mensen genoeg is om elkaar te bevechten en te vermoorden’.

Lees ook Dossier Geopolitiek (begonnen in 2014) waarin uitgelegd wordt wat de motieven van landen zijn voor hun handelen en dat alle landen met dezelfde maatstaven moeten worden beoordeeld. Tevens een analyse van de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Uit Dossier Geopolitiek geschreven in 2014:

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte (wapen)handel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen‘.

Uit Dossier Vluchtelingen (over Rusland dat Syrië steunt) in 2015:

‘De president van Rusland, Poetin (een KGB (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) ambtenaar in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen’.

Voorspellingen doen is goed naar het heden kijken. (Uit de context van Marshall McLuhan).

Waar is Frances Fukuyma NU?

Niets wat hier geschreven is vanaf 1992 wordt aangepast of verwijderd.

Uit 1992: History repeats itself (eadem sed aliter); capitalism will lead to ecological (climate change) and social (migration) disaster; everything will come back: nationalism, fascism, religion (fundamentalism), communism, monarchy, war. (Written by me in 1992. Read above).

Zelfs de dreiging van een oorlog met kernbommen is terug. De MAD doctrine uit de jaren 1980: de Mutual Assured Destruction/De wederzijds gegarandeerde vernietiging.

“Een doel dat onrechtvaardige middelen nodig heeft is geen rechtvaardig doel”. (Karl Marx 1818-1883, filosoof en politiek denker, criticus van het kapitalisme).

“An end that requires unjust means is not a just end.” (Karl Marx1818-1883, philosopher and political thinker, critic of capitalism).

Uit 1992: (zie boven) Volgens Karl Marx herhaalt de geschiedenis zich eerst als tragedie en daarna als klucht. Friedrich Hegel zegt: “De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren”.

“History repeats itself, first as tragedy, second as farce”. (Karl Marx 1818-1883).

De mens is speelbal van de geschiedenis.

Update 25.05.2022

Oekraïne 2022: ruim 100 jaar terug in de tijd, naar de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), met artilleriegevechten, tanks die door akkers ploegen, vrouwen die verkracht worden, burgers die geëxecuteerd worden, soldaten in loopgraven, het veroveren van terrein en heel veel doden.

Na de Tweede Wereldoorlog (ca 50 miljoen doden inclusief de grootste massamoord uit de geschiedenis)(1940-1945) zeiden de mensen “Nooit meer oorlog”. Veel heeft de mensheid niet geleerd.

Momenteel gaat het de verantwoordelijken er om hoe de oorzaak van de oorlog in de geschiedenisboeken terecht komt, want het Westen mag natuurlijk nooit een rol gespeeld hebben. Te denken valt aan breekpunt 2014 toen de tegenstelling Westen-Oekraïne nog in een geopolitieke slipstream na de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog zat en er volop handel met Rusland gedreven werd. (Zie boven).

Overigens is het niet uit te sluiten dat we met China een zelfde conflict krijgen, want westerse opportunisme en eigenbelang speelt hier ook…..

Update 09.07.2022

Boeiend interview met Francis Fukuyama in de Volkskrant vandaag met een terugblik op zijn boek van 30 jaar geleden. (Ik kom er nog op terug als er tijd voor is). Ook een artikel over bootvluchtelingen (migranten met een economisch motief om te vertrekken uit hun land) uit Afrika, hier schreef ik ook 30 jaar geleden al over.

Update 07.08.2022

De inkt was nog niet droog van de Update ruim 2 maanden geleden (zie boven): ‘Overigens is het niet uit te sluiten dat we met China een zelfde conflict krijgen als met Rusland, want westerse opportunisme en eigenbelang speelt hier ook…..’. De kwestie Taiwan. China is groot gemaakt door het westen, door globalisering en wereldhandel. Hun aanspraak op Taiwan is toch bekend, is het dan verstandig er naar toe te gaan…(misschien later meer).

Lees ook: Oorlog en Vrede of hoe het mogelijk was geweest van de geschiedenis te leren.

Update 30.09.2022

De geschiedenis herhaalt zich altijd omdat er geen politiek leiders zijn die de intelligentie hebben om er van te leren en oorlog, geweld en lijden te voorkomen.

History always repeats itself because there are no political leaders who have the intelligence to learn from it and prevent war, violence and suffering.

Uit 2015 (7 jaar geleden) (Dossier Vluchtelingen)

De president van Rusland, Poetin (een KGB ambtenaar (de gevreesde inlichtingendienst van de USSR) in Oost-Duitsland tijdens de Koude oorlog), is op weg een gevaarlijke dictator te worden met een persoonlijkheidscultus die, zo heeft de geschiedenis laten zien, makkelijk uit de hand kan lopen. Als je de biografie/levensloop van Poetin leest zie je alles wat diep argwanend tegenover deze persoon maakt. Zo’n persoonlijke geschiedenis kan de gevaarlijkste mensen voortbrengen”.

Uit 2014 (8 jaar geleden, na de bezetting van de Krim door Rusland) (Dossier Geopolitiek)

Maar het westen heeft veel boter op het hoofd, ook Nederland. Als je jezelf in decennia lang afhankelijk maakt van Russisch gas en de export van je producten, als je Russische bedrijven toelaat met hun abjecte (wapen)handel (in de mooie kantoren op de Amsterdamse Zuidas), als de koning en koningin bier gaan drinken met politiek leider Poetin tijdens de Olympische spelen (februari dit jaar, 5 maanden geleden) en de minister-president en de top van het bedrijfsleven toasten met Poetin op nieuwe contracten, in een land met een gebrekkige democratie, waar geen persvrijheid is en politiek tegenstanders worden vermoord of in de gevangenis terechtkomen en hiermee impliciet de legitimiteit accepteert, dan denken de macht en de oligarchen in Rusland: we kunnen doen wat we willen”.

De mensheid is te dom om van de geschiedenis te leren, maar het zijn in de eerste plaats de verantwoordelijken in politiek en economie die verantwoordelijkheid dragen.

Geschreven in 1992: De geschiedenis herhaalt zich (eadem sed aliter, latijn voor hetzelfde op een andere manier (afkomstig van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer 1788-1860); kapitalisme zal leiden tot ecologische (klimaatverandering) en sociale (migratiestromen) rampen; alles komt terug: nationalisme, fascisme, religie (fundamentalisme), communisme, monarchie, oorlog.

Lees het goed.

Update 14.01.2023 (31 jaar later)

‘….Anonieme individuen, opgang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld..’ . Geschreven in 1992 (zie boven). Vandaag in de Volkskrant: steeds meer pogingen om illegaal de EU binnen te komen, in 2022 330 duizend pogingen. Onder andere over de Balkan waar grenshekken staan en mensen teruggeduwd worden (…) de zogenoemde ‘pushbacks’, letterlijk fysiek terugduwen en doen of ze er niet zijn. In het Het Einde van het Kapitalisme schreef ik in 2015 over ‘onbeheersbare migratiestromen’. We zitten en middenin, oplossingen weten de verantwoordelijken niet meer te vinden. In hun hoge kantoren in Brussel vergaderen ze decennialang hoe ze mensen tegen kunnen houden (Frontex grensbewaking) in plaats van de oorzaken aan te pakken. Afghanistan is een debacle na 20 jaar, in Syrië heerst een wrede dictator die niet weg te krijgen is. Ook komen mensen uit arme landen zoals Bangladesh en uit Afrika (zie boven). De oplossing is kledingateliers die voor het westen produceren meer te betalen (een T-shirt kost hier 3 euro), maar dat doen ze liever niet, want dat kost ons geld. In Afrika meer voor de grondstoffen betalen en goede hulp tot zelfredzaamheid geven: een 50 jaar oud beginsel. Ondertussen is bij de nieuwsconsument al heel lang ‘gecultiveerde machteloosheid’ aanwezig (ik schreef het eerder), het bekende ‘wat kan ik er aan doen’ en alles blijft zoals het is…..

Update 23.02.2023

De Frans-Duitse tv zender doet wat een publieke omroep moet doen: informeren, duiden, de achtergronden laten zien. De voorgeschiedenis van de oorlog in Oekraïne is te zien in documentaire ‘Gazprom-Die perfekte Waffe’ (ARTE 14.02.2023). Over Poetin en zijn clan die decennialang fossiele brandstoffen als wapen gebruikten voor hun geopolitiek en opportunisme en naïviteit van het westen (vooral Duitsland). Verbazingwekkende archiefbeelden met Poetin en getrouwen (die hij een leven lang kent) waarop te zien is dat Rusland al 20 jaar strategisch handelde: Tsjetsjenië, Georgië etc. De Nederlandse publieke omroep zal een 1.5 uur durende documentaire nooit uitzenden en zeker niet op primetime, daarom weten zoveel mensen van niets en ontstaan complottheorieën en irrationale denkbeelden.

Iedere politicus en diplomaat die in de afgelopen 30 jaar (na de val van de Muur in 1989) met Rusland te maken heeft gehad vraagt zich nu af hoe ze in de geschiedenisboeken terechtkomen (voor over 100 jaar), wie mede schuld aan de oorlog heeft gehad, want niemand wil te boek staan als de ‘Chamberlain’ van deze tijd. Hij sloot een overeenkomst met Hitler in 1938 in München dat Duitsland toestond een deel van Tsjecho-Slowakije (Sudetenland/Heim ins Reich) in te lijven waar veel Duitsers woonden. Denk nu aan 2014 waar Rusland de Krim en Donbas innam (er wonen veel Russen), het werd wel veroordeeld en er volgden beperkte sancties, maar de handel ging door…. In ieder geval (heb er nog niemand over gehoord) is de politieke erfenis van ex-bondskanselier (2005-2021) Merkel en Bondspresident Steinmeier (begonnen in 2017) bezoedeld, er is niets van over.

We mogen blij zijn als China Rusland niet militair gaat steunen en de tegenstelling democratie tegenover autoritair geleide staten gaat ontstaan, dan zijn we niet ver van WO3 af. (lees ook Dossier Geopolitiek).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.
Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en is onafhankelijk.
Geplaatst in cultuur, filosofie, journalistiek, politiek, religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dossier Woningnood

(Begonnen in 2009). (Met updates 2023, 14 jaar later)

Een meneer  die de woningcorporaties 27 jaar heeft geleid krijgt 1 miljoen als bonus. Aangezien er in Nederland nog steeds woningnood is is de meest simpele conclusie, naast de hoogte van de bonus, dat hij ook zijn werk niet goed heeft gedaan. Sterker nog, ook die ruim 100 collega bestuurders die meer verdienen dan de minister-president doen hun werk niet goed. Het is een taboe om het te zeggen, maar in Nederland is na de Tweede Wereldoorlog altijd woningnood geweest. Woningnood in de jaren ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ’00. Huren of kopen, een goede en betaalbare woning is niet te vinden, zeker als je niet kapitaalkrachtig bent. Er wordt structureel te weinig gebouwd (over 2008 min 2%), er is geen goede doorstroming, gesubsidieerde woningen zijn te klein, de prijzen van koopwoningen zijn te hoog enzovoort. Dit was voor de ‘crisis’ al zo en zal bij ongewijzigd beleid ook altijd zo zijn.

De bevolking van Nederland groeit nog steeds, het aantal eengezinshuishoudens stijgt, het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen stijgt, kortom de behoefte aan goede betaalbare woningen stijgt, het aantal beschikbare woningen blijft te krap. Het is goed voor hypotheekverstrekkers, projectontwikkelaars en notarissen, de problemen voor starters die willen kopen en huurders blijven. Dat de huizenprijzen nu iets dalen zegt niets, de huizenprijzen zijn in 10 jaar 5 x zo hoog geworden. Er is doelbewust een enorm rookgordijn opgetrokken om falend overheidsbeleid, de schaarste van het aanbod, te verhullen. Het is een taboe, maar het moet wel gezegd worden.

Update 02.12.2009

Vandaag staat in de Volkskrant de uitkomst van een eigen onderzoek van de krant waaruit blijkt dat er in 2008 11.000 goedkope huurhuizen zijn gesloopt, het aantal duurdere huurwoningen steeg met 13 procent. Hier valt meer aan te verdienen. Aangezien het verplicht is mensen die uit de huizen moeten die gesloopt worden andere woonruimte aan te bieden en  de nieuwe huizen te duur zijn voor hen, krijgen ze vervangende woonruimte die ook op de nominatie staat om in de toekomst gesloopt te worden. Hiervoor is het nieuwe woord sloopnomadenontstaan.

De laatste stand van zaken op huisvestingsgebied is dat de woningcorporaties in 2008 veel geld verloren hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van de NOS naar de jaarverslagen van 364 van de 430 corporaties. 166 corporaties leden verlies, ze moesten in totaal zo’n twee miljard euro afschrijven. Corporaties verwachten dat de verliezen dit jaar oplopen, waardoor investeringen in woningverbetering en bijvoorbeeld infrastructuur zullen stilvallen.

Niet alleen de directeuren van grote corporaties verdienen veel: 73 managers van kleine corporaties verdienden meer dan 100.000 euro. In totaal verdienden 103 bestuurders meer dan 181.000 euro, het salaris van premier Balkenende.

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger……

Update 02.02.2010

In Amsterdam wachten 85.000 woningzoekenden op een sociale huurwoning, de wachttijd voor een betaalbare eengezinswoning is gemiddeld 14 jaar.

Update 03.06.2010

Zijn ze hier nou nog steeds mee bezig, het kraakverbod is eerder tot stand gekomen, namelijk deze week, maar ondertussen wordt er nog ruim gegraaid bij de diverse besturen zoals bij de woningbouwcorporaties. De vereniging van corporatiedirecteuren heeft vandaag ingestemd met het voorstel om de salarissen van directeuren te beperken. Vanaf 1 juli mag een corporatiedirecteur niet meer verdienen dan premier Balkenende, de zogenoemde Balkenendenorm. In heel beperkte gevallen mag van die norm worden afgeweken, maar dan moet een onafhankelijke commissie dat goedkeuren. Dan nog zal een directeur nooit meer dan 245.000 euro mogen verdienen.

De commissie werd vorig jaar ingesteld nadat bleek dat veel corporaties zich niet houden aan de huidige regels. Een op de drie directeuren krijgt veel meer dan de regels toestaan. Het advies wordt vandaag besproken door de corporatiedirecteuren en morgen door de toezichthouders. De bedoeling is dat het een verplichte regeling wordt.

Deze nieuwe norm is veel lager dan de huidige vrijwillige regeling van de corporatiesector. Toenmalig minister Van der Laan (PvdA) van Volkshuisvesting vond die regeling te riant. Hij pleitte ook voor de ‘Balkenendenorm’ en hij wilde daar niet van afwijken.

 In het voorstel zou een corporatiedirecteur in de praktijk niet meer dan 188.000 euro moeten verdienen. Met instemming van een speciale commissie kan daar van af worden geweken, maar “deze toetsingscommissie zal criteria ontwikkelen die moeten borgen dat toestemming voor beloning boven het maximum een uitzondering is”.

 De regeling moet gaan gelden voor nieuwe benoemingen, maar ook oude afspraken moeten indien mogelijk worden herzien. “Van de partijen wordt verwacht dat zij handelen vanuit het besef dat hun maatschappelijke positie een voorbeeldfunctie.”

Uit een onderzoek van de NOS vorig jaar bleek dat ook veel directeuren van kleine corporaties teveel verdienen. Ook dat salaris wordt in de nieuwe regeling aan banden gelegd. Bij vertrek zou een directeur ook nog maar maximaal één jaarsalaris mogen ontvangen.

 Eerst zien dan geloven, tot over 1 jaar…. Ik zeg nog steeds hetzelfde als 10 a 20 jaar terug:

“Eerst de woningnood en de leegstand verbieden, daarna het kraken.”

Update 16.06.2010

De woningbouw is ingestort volgens de berekeningen van het CBS, er is 44% minder huizen beschikbaar vergeleken met 2009. Bij de woningbouwcorporaties, dus waar al de grootverdieners werken, is 50% minder huizen gebouwd……

Update 30.07.2010

Vandaag in de Volkskrant een artikel met de titel ´Geen sociale huurwoning te krijgen´. Een triest relaas over de woningnood. In de woningnood komen de verschillende misstanden die Nederland kenmerken samen. Nederland is een welvaartsstaat, maar het is minder mooi dan ons wordt voorgespiegeld.

Naar mijn mening is er een direct verband tussen de enorme winst voor de PVV bij de verkiezingen en de woningnood. In het artikel staat dat de woningnood is toegenomen door het generaal pardon voor 27.000 asielzoekers. Deze krijgen namelijk voorrang bij het toewijzen van een woning, de gemeenten hebben zich verplicht om asielzoekers te huisvesten. De wachttijden lopen op naar 10 jaar voor een betaalbare woning. Hoe komen we toch aan al die asielzoekers? Dit heb ik al vele malen beschreven. In de jaren ´90 tijdens de Paarse regeringen (VVD, D66, PvdA, 1994-2002) stonden de grenzen wagenwijd open, asielzoekers werden in tenten ondergebracht, door de jarenlange procedures is er een groep ontstaan die al zo lang in Nederland verbleef dat ze niet meer teruggestuurd konden worden. Hier is het generaal pardon ontstaan.

We zitten nu met de gebakken peren. De gevestigde partijen schuiven nu de PVV bij de kabinetsformatie als een hete aardappel naar elkaar door. Ik zeg: het verdiende loon, ieder land krijgt de kiezers die het verdiend. Jarenlang mismanagement heeft hiertoe geleid. Er moesten goedkope arbeidskrachten komen, Nederland moest een gastvrij land zijn en de grenzen stonden open, dit is iets dat zich over decennia uitstrekt. Een regeerperiode duurt maar 4 jaar, maar de problemen in een maatschappij strekken zich uit over decennia.

In het artikel staat overigens niets (een gemiste kans) over die ruim 100 bestuurders van de woningcorporaties die meer verdienen dan de minister-president. Deze mensen wonen in hun riante woningen een rijden in hun fijne leasebakken door het land terwijl er voor een gewone sterveling geen woning te vinden is……

(wordt vervolgt, ongetwijfeld)

Update 03.09.2010

Max Pam schrijft het ook, hijzelf had te maken met de woningnood in zijn studietijd net als zijn dochter nu, er is niets veranderd.

Update 18.11.2010

Vandaag weer een overstelpende hoeveelheid aan negatieve berichten van het woningnoodfront. In de Volkskrant staat:

 • er gaan corporaties failliet
 • de wachtlijsten worden nog langer
 • er staat voor een half miljard euro aan huizen leeg
 • een miljard euro aan projecten zijn vertraagd
 • de twee miljard euro aan grond die in bezit van de corporaties zijn in minder waard door de gedaalde grondprijzen
 • in een geheime rapport staat dat de ondergang van de sociale huisvesting wordt gevreesd
 • de investeringen gaan van 10 naar 1 miljard
 • er wordt gevreesd voor verpaupering van wijken

Over de salarissen van die 100 bestuurders die meer verdienen dan de minister-president lees ik helaas niks, maar dat verbaasd in het geheel niet, want dat mensen die hun werk niet goed doen maar daar toch rijkelijk voor worden beloond is normaal in Nederland.

Update 15.08.2011

Dat de woningmarkt in Nederland is ontspoord is algemeen bekend, maar een gratis auto bij aankoop van een huis wekt toch wel enige verbazing.

 (C)

Update 24.01.2012

Er staat 7 miljoen m2 kantoorruimte leeg, deskundigen verwachten een stijging tot 9 miljoen m2 of zelfs een verdubbeling.

 (C)

Update 04.02.2012

De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwt voor een nieuwe economische crisis door de vastgoed/kantoren bubble met 14% leegstand.

Vestia, de grootste woningcorporatie in Nederland, heeft een miljardentekort. De directeur Erik Staal is vertrokken, zijn jaarsalaris was 4.5 ton. Hij kreeg 3.5 miljoen vetrekpremie.

Update 07.03.2012

Het CDA (!)(?) wil een parlementaire enquete naar het functioneren van de woningbouwcorporaties. Er zijn 24 corporaties in problemen. De huren worden extra verhoogd om de tekorten op te vangen. Met spreekt nu over falend beleid.

Beter laat dan nooit…..

Update 29.11.2012

Dat er niets veranderd was een paar jaar geleden a duidelijk. Vandaag heeft de NOS de beloningsgegevens van corporatiebesturen uitgezocht. 45% verdient meer dan de afgesproken norm. Dat zelfs een VVD minister (S. Blok) dit bekritiseert geeft aan dat het dan wel heel erg moet zijn, aangezien de VVD zich voor het begin van de crisis in 2008 nooit heeft druk gemaakt over salarissen in de vrijemarkteconomie. We herinneren ons nog kamerlid Frans Weekers (nu staatssecretaris Financiën)  die in 2008 zogenaamd verbaasd was over de gigantische bonussen die gangbaar waren.

Er schijnt op 1 januari 2013 een nieuwe wet in werking te treden (Wet Normering Topinkomens) die salarissen in de (semi)publieke sector gaat regelen, dus beperken.

Update 10.04.2013 (4  jaar later !) 

De commissie van de de Tweede Kamer die de gang van zaken op de huizenmarkt onderzocht heeft conclusies getrokken:

 • de huizenmarkt is een zeepbel is gebleken
 • de huizenprijzen stegen 250%
 • er is te weinig gebouwd, er wordt nog steeds te weining gebouwd, de bouw ligt bijna stil, dit heeft geleid tot een grote toename van de werkeloosheid in de bouwsector. Er dreigt een schaarsteprobleem in de toekomst
 • de hypotheekverstrekking ging te makkelijk
 • de overheid had moeten ingrijpen
 • het toezicht faalde, waarschuwingen kwamen, van oa de DNB en IMF, te laat
 • de hypotheekrenteaftrek werd maximaal opgeschroefd met de aflossingsvrije hypotheek
 • Nederland heeft de grootste hypotheekschuld ter wereld
 • de banken profiteerden door ingewikkelde leenproducten te maken
 • er werd gespeculeerd met een doorgaande stijging van de huizenprijzen
 • er werd geprofiteerd van de schaarste, waardoor de prijzen stegen

Er staan een miljoen huizen onder water, de waarde van de woning is lager dan het bedrag waarvoor de woning is gekocht. De mensen zitten gevangen in hun eigen huis, of moeten verkopen en houden een grote restschuld over.

Wat ik al die jaren al zeg is dit: mensen die een huis kopen en zich in de schulden steken zijn afhankelijke mensen, ideaal voor een overheid om te controleren, in zijn macht te houden, daarom wordt het eigen huizenbezit vooral door rechtse partijen als de VVD gestimuleerd, maar in Nederland is tegenwoordig bijna iedere partij rechts of naar rechts opgeschoven.

Update 01.06.2013 

De voorzitter van de overkoepelende organisatie van woningcorporaties biedt excuses aan voor de gang van zaken vanaf 1995 toen ze zelfstandig werden en los kwamen te staan van de overheid. Hij geeft toe dat het ‘moreel kompas’ verloren is gegaan en dat er is ‘gefaald’. Hij zegt dit na eigen onderzoek dat als voorbereiding op de parlementaire enquête is gedaan. Mensen zullen nog onder ede gehoord gaan worden.

Ze moeten dan ook naar de politiek verantwoordelijken gaan kijken. Het was de tijd van ‘Paars’, toen de VVD en de PvdA regeerden (1994 – 2002). Ik heb dit eerder uitgebreid geanalyseerd en de ‘modieuze trend van de privatisering’ genoemd die toen in zwang was. Maar het is niet te verwachten dat er ook maar iets zinnigs uit voort zal komen.

Update 14.12.2013 

Binnenkort wordt beslist over een verhuurdersheffing die door de overheid wordt opgelegd aan woningcorporaties. Doel is om de miljarden die de overheid tekort komt door de nu al 5 jaar durende crisis op te halen. Belastingen verhogen wil de overheid  niet, dit is impopulair, daarom wordt gekozen voor een indirecte belastingverhoging die wordt opgelegd aan huurders van de sociale woningbouw, want corporaties rekenen de heffing natuurlijk door aan hun huurders, zoals dit jaar al is gebeurd. Het woord verhuurdersheffing kan daarom beter vervangen worden door huurdersheffing.

De extra heffing/huurverhoging zou dit jaar plaatsvinden door gegevens van de Belastingdienst te koppelen aan huurders. In de praktijk bleek dit administratief niet mogelijk, daarom kozen de corporaties ervoor de huren voor iedereen met hetzelfde percentage te laten stijgen. Het oorspronkelijke idee om mensen met een hoger inkomen die relatief goedkoop wonen te duwen richting het kopen van een huis om zo de totaal vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Dat is dus mislukt. Een ander gevolg van de heffing is dat de corporaties zeggen minder te gaan bouwen en investeren, de woningnood zal toenemen en de kwaliteit van woningen zal hierdoor dus achteruit gaan.

De huurdersheffing raakt vooral mensen met lage inkomens en werkt denivellerend net zo als verhoging van de btw en accijnzen op sigaretten en benzine. De ideale manieren voor een overheid om geld op te halen bij de burger.

Woningcorporatiebestuurders houden zich nog steeds niet aan de inkomensnorm die er gesteld is. Dit is dus nog hetzelfde als in 2009 toen dit dossier begon, bijna 5 jaar geleden.

Update 18.03.2014 

De huren van sociale huurwoningen zijn extreem gestegen en onbetaalbaar geworden voor mensen waar deze woningen voor bedoeld zijn. De woningcorporaties verdedigen hun beleid door te zeggen dat  ze gedwongen zijn door het rijksbeleid van de verhuurdersheffing. Dit beleid gaat door tot 2017 en jaarlijkse huurverhogingen van 4% tot 6.5% zullen het geld moeten opleveren (1,7 miljard euro). Die 6.5% voor mensen met een hoger inkomen is bedoeld om ze zo te dwingen een huis te gaan kopen.

Het aantal huisuitzettingen is gestegen tot bijna 7000 in 2013. Het is dus te verwachten dat het aantal daklozen zal toenemen, zo ver is het gekomen in welvaartsstaat Nederland. Met dank aan de VVD, PvdA, D66, SGP en Christen Unie. D66, het kleine rechtse broertje van de VVD, noemt dit al jaren de hervorming van de woningmarkt.

Update 21.05.2014

Men verwacht dat huurders in problemen komen door het beleid van jaarlijkse huurverhogingen de komende 4 jaar tot en met 2018. Tevens worden minder huizen gebouwd. Link naar de NOS website: http://nos.nl/l/650667

Verzorgingstehuizen moeten sluiten vanwege de bezuinigingen, ouderen moeten thuis blijven wonen in aangepaste woningen, er zijn 100.000 van dit soort woningen nodig, maar die moeten nog gebouwd worden. 

Update 04.06.2014

De parlementaire enquête naar de woningcorporaties gaat vandaag van start. Men gaat onderzoeken hoe het de afgelopen 20 jaar zo uit de hand heeft kunnen lopen. Er zullen conclusies getrokken worden en er zal een rapport worden aangeboden.

De huurders van vandaag betalen ondertussen de extra huurverhogingen om de financiële problemen op te lossen.

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Update 07.06.2014

Emeritus hoogleraar volkshuisvesting, Hugo Priemus, ruim 40 ervaring in de volkshuisvesting, noemt de verhuurdersheffing ook een huurdersheffing. Tevens zei hij in het radioprogramma Spijkers met Koppen dat de huurverhoging voor huurders nu hoger is dan voor particuliere woningbezitters en huurders in de vrije sector.

De ruim 50 miljard die bezuinigd moet worden door de crisis wordt afgewenteld op mensen die niets met de crisis te maken hebben en er niet voor verantwoordelijk voor zijn. We kunnen inmiddels, na 6 jaar,  spreken over afbraak van de verzorgingsstaat.

Update 25.07.2014

Steeds meer huurders komen in de problemen en kunnen de huur niet meer betalen, bijna 400.000 huishoudens hebben door de hoge huren te weinig geld voor levensonderhoud. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een stijging van 5% naar 13% van de huurders over een periode van 12 jaar.

De bestuursvoorzitter van woningbouwvereniging Rochedale reed in een dure Maserati met taxi-kenteken waardoor hij ook over de busbaan mocht rijden. Woningbouwvereniging Vestia heeft woningen moeten verkopen, 5500 woningen zijn verkocht aan een Duitse investeerder voor 600 miljoen om de 2 miljard schuld te verminderen die door het wanbeleid is ontstaan. De investeerder belooft zich aan de Nederlandse wetten te houden. In de tekst van het bericht staat:

De recessie en de crisis in de bouw heeft Nederlands vastgoed spotgoedkoop gemaakt en aantrekkelijk voor met name buitenlandse investeerders. Het voorbije jaar zijn grote commerciële kantoorpanden opgekocht, vooral aan de Amsterdamse Zuidas. Voornamelijk Duitse investeerders hebben hun oog laten vallen op kantoren en huizen. Grote pakketten woningen waren tot nu toe bijna niet te koop. De 5500 woningen van Vestia vormden daarom een aantrekkelijke kans om in één klap een grote partij huurwoningen in handen te krijgen. De Nederlandse woningmarkt is omwille van de schaarste en goede huurders een rendabele bron van inkomsten en aantrekkelijke belegging.

Zo wordt er tegen een fundamentele behoefte en recht op wonen aangekeken: het is een belegging die rendement moet opleveren; vastgoed wordt gezien als spotgoedkoop; de schaarste op woningmarkt wordt als positief gezien, want dat levert meer op; huurders zijn goed want die betalen toch wel.

We zijn het slachtoffer van boeven en schurken die als het erop aan komt iemand zonder wroeging zijn huis uit zullen gooien als die het niet meer kan betalen om voldoende rendement te halen.

De conclusies van de Parlementaire Enquête komen later dit jaar, maar de verhoren hebben alvast een verbijsterde hoeveelheid feiten naar voren gebracht die goed laten zien hoe er in Nederland bestuurd wordt, niet alleen bij de corporaties, maar vooral door de politiek. 

Update 24.10.2014

Bericht van de NOS website:

De huurdersvereniging Woonbond zegt dat het beleid van het kabinet voor huurders desastreus uitpakt. De bond reageert daarmee op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Er zijn steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar voor lagere inkomens. Ook staat de betaalbaarheid van deze woningen steeds verder onder druk. In juli bleek dat 13 procent van de huurders in 2012 niet genoeg geld had om de huur te betalen. Tien jaar eerder was dat nog 5 procent. De Woonbond wijst erop dat de huurverhoging van gemiddeld 9 procent tussen 2012-2014 niet meegenomen is in het onderzoek. De bond verwacht daarom dat de situatie inmiddels verslechterd is. Ook vreest de woonbond de gevolgen van een eventuele koppeling van de huurprijs aan de waarde van koopwoningen, zoals het kabinet voorstelt.

Onderzoekster Carola de Groot van het Planbureau laat weten dat er pas in 2016 nieuwe cijfers beschikbaar zijn: “Maar het is inderdaad wel waar dat de huren sinds de cijfers uit het onderzoek verhoogd zijn, en de inkomens gedaald. Dus het is niet uit te sluiten dat de cijfers inderdaad inmiddels slechter zijn.”

Volledig voorspelbaar en gevolg van het gevoerde beleid.

Tevens is de schaarste van betaalbare woningen een gevolg van het asielbeleid. Gemeenten worden gedwongen woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Dit wordt doorgaans verzwegen. Men moet het asielbeleid afstemmen op de mogelijkheden, hoe moeilijk dat ook is. We zien nu al een herhaling van de jaren ’90 toen de VVD, PvdA en D66 (‘Paars’ 1994-2002) per jaar gemiddeld 50.000 mensen het land binnen lieten, terwijl de asielprocedures niet op orde waren, wat voor grote maatschappelijke en sociale onrust heeft gezorgd. Hier zijn Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders uit voortgekomen. 

Update 18.09.2015 (6 jaar na begin van dit dossier, 1 jaar na de vorige update)

Er komen deze week 700 vluchtelingen per dag Nederland binnen. Het Rijk heeft de gemeenten en de woningcorporaties gevraagd meer woonruimte uit de sociale woningbouw beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd wordt gezegd dat dit niet ten koste mag gaan van de woningzoekenden in Nederland. 10% van de beschikbare woningen gaat naar asielzoekers. Woningcorporaties zijn al een paar jaar woningen aan het verkopen (met name de VVD wil minder sociale huurwoningen). Er worden weinig nieuwe woningen gebouwd.  De vraag is of het naïviteit of stommiteit is wat hier de boventoon voert. 

Update 22.12.2015

Dit schreef ik in 2013 (zie boven): “Wat ik al die jaren al zeg is dit: mensen die een huis kopen en zich in de schulden steken zijn afhankelijke mensen…” In de uitzending van Tros Radar Extra van 21.12.2015 zei hoogleraar Arnold Boot hetzelfde, mensen worden in Nederland gestimuleerd om schulden te maken voor de aankoop van een huis en zijn daarmee afhankelijk van de banken en de staat door de hypotheekrenteaftrek. Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld van heel Europa, momenteel stijgen de huizenprijzen weer, er is niets veranderd na 7 jaar crisis. Er is in Nederland een economisch-politieke elite die geen veranderingen toelaat. De volgende crisis is al aanstaande.

Update 14.01.2016

De huizenmarkt zit weer in de lift volgens de nieuwsberichten. Opvallend is dat men een stijging van de huizenprijzen als positief ziet. Kortom, meer betalen is goed, dit is wat ik elders de newspeak van George Orwell heb genoemd, een omdraaiing van feiten om iets te verhullen. Tevens is nog steeds in het nieuws dat de banken grote winstmarges hebben door de lage rente de ze zelf hoeven te betalen en de hypotheekrente die ze vragen aan de huizenkoper. Dit past in het patroon dat 7 jaar crisis niets veranderd hebben, het is business as usual. Bij de volgende crisis zal men weer nieuwe excuses verzinnen voor het eigen falen.

Update 09.02.2016 (7 jaar na het eerste bericht)

Het wordt niet beter, het gaat niet de goede kant op, het wordt steeds erger…... (zie boven in bericht uit 2009). Vandaag in de Volkskrant nieuwe cijfers: er zijn steeds minder huurhuizen terwijl de vraag naar betaalbare woningen toeneemt. Er worden huizen door woningcorporaties gesloopt en verkocht. Er worden daarentegen wel veel koopwoningen gebouwd, want daar is wat aan te verdienen. De schaarste is structureel, want de behoefte groeit, door de toename van eenpersoonshuishoudens en immigratie (het toelaten van vluchtelingen). Er zijn een half miljoen zogenoemde scheefwoners, dat zijn de mensen die in een sociale huurwoning wonen en een te hoog inkomen hebben. De inkomenstoets die een paar jaar geleden werd ingevoerd, waarbij de belastingdienst gegevens aan een woningbouwvereniging moest geven, blijkt niet door een wet te worden toegestaan, het was al die jaren een schending van privacy. Enzovoort, enzovoort.

We zullen in Nederland moeten wachten tot de middenklasse ook gaat inzien dat ze op alle fronten belogen en bedrogen zijn en worden. Dit betreft het hele maatschappelijke leven: wonen, werken, de banken, de pensioenen en veiligheid enzovoort. En ze zullen daarom anders moeten gaan stemmen. Ik zie dit echter niet gebeuren, de middenklasse kiest altijd voor veiligheid. Tevens zien steeds meer mensen de PVV als de oplossing voor al hun problemen. Dat is onterecht, de PVV is een partij zonder leden met 1 leider en een rechts partijprogramma. Gevreesd moet worden voor opnieuw 10 jaar politiek dilettantisme net zo als we gezien hebben met Fortuyn en Verdonk. Of erger, gezien het feit dat de fractievoorzitter van deze partij heeft aangegeven ‘een opstand te vrezen’ als hij niet mag regeren na een verkiezingswinst (de partij staat in de peilingen als grootste partij). Deze fractievoorzitter heeft alles in zich om een authentieke volksmenner te worden: intelligentie, charisma en een markant uiterlijk (ik zie zelfs internationale potentie). In tegenstelling tot veel anderen zeg ik er echter altijd bij dat we deze man geheel te danken hebben aan al die partijen die sinds Fortuyn en Verdonk (regerings)verantwoordelijkheid hebben gedragen in Nederland (en dan speken we over ruim 15 jaar) en onmachtig zijn gebleken om de brede onvrede in de maatschappij weg te nemen. 

Wat we in Nederland nodig hebben is een nieuwe progressieve partij, een linkse sociaal-liberale partij, die zonder de ballast van het verleden sociale oplossingen en antwoorden heeft op de vele problemen van de 21e eeuw. Deze partij moet in de plaats komen van D66, Groen Links, de PvdA, de Dierenpartij en de SP. Dus geen extra partij erbij binnen het nu al hopeloos versnipperde politieke landschap. Ik zie het niet gebeuren, maar het moet wel gezegd worden.

Update 16.02.2016

Er is een groot tekort aan huurwoningen. Er zijn inmiddels bijna 310.000 huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden. Kopen kunnen ze niet, omdat ze te weinig verdienen, geen vaste baan hebben of te oud zijn. Maar een betaalbare huurwoning kunnen ze ook niet krijgen. Er worden wel koopwoningen gebouwd omdat hier meer aan te verdienen is. Tot 2021 zal het aantal huurhuizen volgens de onderzoekers met zo’n 15.000 afnemen, omdat woningcorporaties en andere verhuurders meer woningen slopen en verkopen dan ze bijbouwen. Deze gegevens zijn naar voren gekomen in een onderzoek naar de woningmarkt. Het is geen verrassing (zie bovenstaande).

Update 20.02.2016 

Tekst NOS: Minister Blok van Wonen (VVD) gaat de regels aanpassen om de bouw van duizenden betaalbare huurwoningen in de vrije sector mogelijk te maken. De maatregel is bedoeld voor singles en jonge stellen die in de stad willen wonen en te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vaak zeer hoge huren in de vrije sector. De aanpassing gaat gelden voor de regio’s Amsterdam en Utrecht gedurende een periode van vijf jaar. De vraag naar betaalbare huurwoningen in deze steden is zeer hoog, het aanbod erg klein. Kern van de maatregel is dat voor kleine nieuwbouwappartementen en studio’s op goede locaties meer huur mag worden gevraagd dan nu wordt berekend op basis van het huurpuntenstelsel. Goed gesitueerde woningen van 40