De Boze Burger en het populisme

(Geschreven in 2016). (Met Updates 2023, 7 jaar later)

Schokkend bericht in de Volkskrant van 22.11.2016. De Nederlandsche Bank (DNB), die toch niet bekend staat als een radicaal linkse organisatie, bepleit een snelle loonsverhoging. Wat blijkt, sinds 2008 (dus al 8 jaar) is de winstgevendheid in een groot aantal bedrijfstakken toegenomen, maar de lonen niet. Wel profiteerden de aandeelhouders. De sectoren waar de lonen omhoog moeten zijn de horeca, postbodes, schoonmakers, het binnenlands vervoer (chauffeurs), de bouw en de handel. (Overigens pleiten ze voor hogere lonen niet om de mensen een plezier te doen, maar voor de economie al geheel, dus consumeren om economische groei te stimuleren).

In een ander bericht schreef ik al eerder dat de toestand in Nederland dramatisch is: verregaande polarisatie van de bevolking, versplintering van de politiek (afsplitsingen van parlementariërs die een eigen partij of beweging beginnen). Verruwing van de omgangsvormen en het taalgebruik in de politiek en daarbuiten, vooral in de zogenaamd ‘sociale media’. Openlijke discriminatie en racisme (geculmineerd in de ‘Zwarte Pieten discussie’). Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie). We zien de klassieke links versus rechts polarisatie. Overal zien we de gevolgen van het ontketende kapitalisme met zijn ‘gecultiveerde egoïsme’. We zien meer armoede, meer daklozen, meer mensen in de bijstand, meer voedselbanken en grotere welvaartsverschillen (het aantal vermogenden nam tijdens de crisis toe). Individualisme en de ieder-voor-zich mentaliteit zijn de norm geworden.

Mijn inziens is vooral de sociaal-economische situatie de oorzaak van populisme, polarisatie en verrechtsing, want zoals de geschiedenis vaker heeft laten zien kiest een groot deel van de bevolking bij een crisis van het kapitalisme voor rechts en niet voor links, vooral de middenklasse liet zich in de jaren 1930 door Adolf Hitler paaien met valse beloften en een zondebok, de joden. De toenmalige elite liet het toe. Tijdens de afgelopen 8 jaar crisis zijn veel mensen ontslagen, afgeknepen en/of failliet gegaan, tijdelijke contracten en ZZP constructies zijn de norm geworden, onzekerheid is toegenomen. Er is een structurele woningnood (zie Dossier Woningnood). De ongecontroleerde instroom van vluchtelingen (ontstaan door Schengen zonder grensbewaking van de buitengrenzen van Europa) in 2015 heeft laten zien dat bestuurders hebben gefaald. Tevens heeft Schengen (vrij verkeer van personen, goederen en diensten in Europa) geleid tot goedkope werkers die autochtonen werkeloos maken (een van de redenen voor de uittreding van Groot-Brittannië, de Brexit). Griekenland in de euro is ook een grote fout geweest (zie Dossier Griekenland Dossier Griekenland (Met Updates)). De Europese Unie is een ondemocratische megalomane geldverslindende moloch geworden waar teveel fouten worden gemaakt door mensen met exorbitante salarissen, die bovendien na hun ambtstijd bij het bedrijfsleven gaan werken.

Men heeft het tegenwoordig vaak over ‘de elite’ zonder dat er een goede invulling van dit woord wordt gegeven. In Nederland, in Europa, maar eigenlijk overal, is er een economisch-politiek-financiële (en ook culturele) elite die veel macht heeft en de gang van zaken bepaald of beïnvloed. Het zijn de succesvolle ondernemers die de politici kennen en elkaar in formele of informele circuits ontmoeten en vanuit een machtspositie handelen. Maar ook hoge ambtenaren zijn hierbij betrokken. Lobbyisten van het bedrijfsleven vormen een beroepsgroep, ze proberen met hun contacten economische doelen te bereiken, vooral bij de EU in Brussel. Zelfs journalisten kunnen tot de elite behoren, dit zijn de mensen die hun beroepsgroep verlaten en ineens voorlichter bij een departement worden (of parlementariër). Allemaal hebben ze hun netwerken en kennen ze de beste boekhouders/accountants die advies geven voor belastingparadijzen en het internet geeft deze mensen de mogelijkheid zeer gemakkelijk geld naar iedere denkbare plaats en naar ieder denkbaar land weg te sluizen en zo belasting te ontduiken. (wat soms in het nieuws naar boven komt door gelekte e-mails of een klokkenluider is het topje van de ijsberg). (zie artikel Het Einde van het Kapitalisme: Het Einde van het Kapitalisme).

(De culturele elite zijn de mensen die de subsidies verdelen en bepalen welk museum mag uitbreiden en welke kunstenaars geld krijgen).

Een voorbeeld: de directeur van een uitzendorganisatie komt op een verjaardagsfeestje (of op de golfbaan, de hockeyclub, de tennisvereniging) een politicus tegen. Ze praten over een verandering van het belastingstelsel en de directeur vraagt of de politicus niet iets voor hem kan doen. De politicus vraagt dan of de directeur van het uitzendbureau niet ergens een stageplaats kan regelen voor zijn dochter die studeert of een baan na haar afstuderen.

De VS is een afschrikwekkend voorbeeld van bovenstaande, de VS is een gekochte democratie. Alle congresleden zijn miljonair, lobbyen is de normale gang van zaken (de machtige wapenlobby, de militair-industrieel complex lobby, de farmaceutische industrie  etc.). De zojuist gekozen president is een zakenman met een geschat vermogen van 3 miljard. (Zie Dossier Amerika VS: Dossier Amerika (VS) (Met Updates)).

Uit het Dossier Geopolitiek (Dossier Geopolitiek (Met Updates):

Iedere maatschappij, democratie en dictatuur, heeft een verzadigingspunt van onvrede. Boven dat verzadigingspunt ontstaan volksbewegingen, nieuwe partijen, soms zelfs revoluties. De onvrede kan linksom of rechtsom zijn uiting vinden. Dit was in 1989 in de DDR (en heel Oost-Europa, ook de ‘Fluwelen Revolutie’ in Tsjechoslowakije), in Oekraïne in 2014, maar ook Syriza (linkse politieke partij) in Griekenland. Zeer recent is de nieuwe politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland die rechts is en opgericht werd uit onvrede met de immigratiepolitiek van de Duitse regering”.

Men heeft het nu over de ‘boze witte man’ die voor de verrechtsing in de politiek zou zorgen, ook in de VS met Trump (zie artikel over de VS). De beste remedie tegen de ‘boze burger’ (het is diverser dan witte mannen) is zorgen voor werkzekerheid (geen halfjaarcontracten, uitzend/payroll/ZZP constructies) tegen een redelijk loon, goede betaalbare woningen in een veilige wijk, gelijke en betaalbare onderwijskansen, goede betaalbare gezondheidszorg en het tegengaan van discriminatie (leeftijdsdiscriminatie en discriminatie op grond van ras en huidskleur). Vermindering van welvaartsverschillen. 

In Nederland staat de PVV (Partij voor de Vrijheid, een eenmanspartij zonder leden die vrijheid als uitgangspunt heeft, maar die een complete religie wil verbieden) van hr Wilders (zelfbenoemd godsdienstdeskundige en ex-VVD’er) al een paar jaar op kop in de peilingen. Hij gebruikt steeds hardere bewoordingen en heeft het over ‘schoon schip maken’. Als politici het over schoon schip maken hebben is beter te gaan opletten, dit zijn in de geschiedenis voorbodes geweest voor duistere tijden. Tevens laat zijn taalgebruik zien dat hij de democratische rechtsstaat en de rechterlijke macht in twijfel trekt. Veel politici kijken ernaar zoals een konijn ’s nachts midden op de weg in de koplampen van een aanstormende auto kijkt en niet beweegt. De verkiezingen zijn komende maart, over 3 maanden. Wilders is echter niet de oorzaak, maar het gevolg: Wilders hebben we te danken aan al die politieke partijen die sinds hr Fortuyn (en mw Verdonk) (meer dan 15 jaar lang) regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen en niet genoeg gedaan hebben om een brede en groeiende onvrede in de samenleving weg te nemen (6 jaar Rutte/Asscher, 8 jaar Balkenende, 8 jaar Kok/Zalm).

==========

Gelijk hebben met iets waar je liever geen gelijk in zou willen hebben is eigenlijk vervelend, maar de twee artikelen de ik begin jaren 1990 na de val van het communisme (1989) schreef en waar ik een balans probeerde op te maken zijn voorspellend geworden. De wereld was in hosanna stemming, het ‘Einde van de Geschiedenis‘ (het boek van Fukuyama) was bereikt met het democratisch liberaal-kapitalisme als enig overgebleven maatschappelijk model. De ‘nieuwe economie’ zou voor economische voorspoed zorgen zonder crisis. De ‘nieuwe wereldorde’ zou na de Koude Oorlog voor langdurige stabiliteit zorgen. Hoe anders is het gelopen. De wereld is meer verdeeld dan ze in lange tijd geweest is, we hebben de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 gehad (de banken stonden in 2008 op omvallen en moesten worden genationaliseerd (een uit het communisme stammende praktijk) en we zijn in een permanente economische crisis terechtgekomen waar de oude recepten van lage rente, geld in de economie stoppen en de consumptie stimuleren niet meer werken en er wereldwijd enorme schulden zijn ontstaan. De Koude Oorlog (oost-west) is terug, geopolitiek/machtspolitiek heerst. Maar ook tal van andere conflicten (terrorisme) en crises laten zich dagelijks zien. De vluchtelingencrisis en migratiestromen (zuid-noord) laten zien waar grote welvaartsverschillen toe leidden (zie Dossier Vluchtelingen). De milieucrisis is een feit, maar velen willen deze niet onderkennen en ontkennen deze zelfs. (Dossier Broeikaseffect (CO2) (Met Updates)

Uit het artikel De geschiedenis herhaalt zich (1992): (De Geschiedenis herhaalt zich)

“Het einde van de geschiedenis is niet bereikt en zal ook nooit bereikt worden aangezien de mensen het nooit helemaal eens zullen worden. Het lijkt in deze tijd eerder op een hernieuwd begin van de geschiedenis waar in verhevigde vorm zal terugkeren wat geweest is en zelfs oorlog met militaire middelen, met alle daarbij behorende wreedheden, behoort tot de mogelijkheden…”

“De door bevolkingsgroei en economische en politieke crisis op gang gekomen migratiestromen zorgen ervoor dat we geconfronteerd worden met vele van de eigen cultuur vervreemde, van hun wortels losgeraakte en daardoor identiteitszoekende mensen en dit, in combinatie met de botsing tussen de verschillende culturen, levert nu reeds in vele samenlevingen grote spanningen op.”

“Anonieme individuen, op gang gekomen in grote migratiestromen over de hele wereld, gaan soms letterlijk ten onder in de zeeën die grenzen aan de rijke delen van de wereld…” (over de eerste bootvluchtelingen in 1992).

“…vandaar dat we in de huidige tijd terug zien keren wat, soms gedeeltelijk, is weggeweest of onderdrukt: religies (al dan niet fundamentalistisch), nationalisme, fascisme, de monarchie, zelfs een opleving van het communisme is mogelijk…

Uit het artikel Het einde van het communisme (1991): (Het Einde van het Communisme)

“Het communisme is dood, de behoefte aan een alternatief voor het kapitalisme blijft. Het gaat er om in deze tijd te komen tot een afweging van prioriteiten. Het grotendeels ongestuurde kapitalisme laten voortdenderen, met alle gevolgen vandien, of kiezen voor een sterk gematigd kapitalisme. Rekenen op het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van mensen, maar tegelijkertijd grenzen stellen aan de groei.”

Om bovenstaande in 1991 en 1992 te kunnen zeggen (nu 25 jaar geleden) moet je eerst de historici en de filosofen lezen en de leidraad van dit blog hanteren: geschiedenis op de lange termijn bekijken, l’histoire longue durée. De geschiedenis beweegt zich cyclisch en lineair voort, er is een geweldige ontwikkeling van wetenschap en techniek, maar de mens is hetzelfde gebleven en alles komt terug (uit artikel Condition Humaine Condition Humaine).

==========

Update 05.12.2016

In het tv programma Buitenhof (04.12.2016) zei historicus Blom veel interessante dingen. Hij vertelde over zijn collega-historicus Kershaw die de jaren 1930 analyseerde en tot de volgende factoren kwam die toen speelden en de maatschappij bedreigden: 1) territoriale conflicten 2) nationalistisch racisme 3) klassenconflicten in de maatschappij 4) voortdurende crisis van het kapitalisme. De vraag is welke van de 4 punten er vandaag de dag ook zijn en of de geschiedenis zich herhaalt….

Update 11.12.2016

De politieke peilingen vandaag (voor wat ze waard zijn natuurlijk) laten een verregaande versplintering zien, ieder deel van de samenleving heeft nu zijn eigen partij: ouderen, rijken, progressief/links (3x, een steeds kleiner wordend deel), allochtonen, gelovigen (3 x), de middenklasse, de verontwaardigden (2x) (deze term gebruik in plaats van populisten) en de dieren. Het is een hernieuwde verzuiling die we van vroeger kennen (zelfs in omroepland zien we dit).

De PVV staat op 36 zetels, de grootste partij.

Wat de politiek zaait, moet de politiek oogsten…

Update 18.12.2016

In de Volkskrant de bekende Top 200 van invloedrijkste Nederlanders, ook wel de elite van de maatschappij genoemd (zie boven). Er zijn zorgen bij de elite, men begint de PVV van hr Wilders te vrezen bij de komende verkiezingen, want politieke instabiliteit is slecht voor de zaken. Het R-woord is gevallen, Revolutie. Een ex-ondernemer zegt: “De Franse revolutie brak mede uit omdat het volk het steeds slechter kreeg, maar moest toezien hoe de adel almaar rijker werd”.

Het is te laat, de geest is al uit fles. Verschil met de Franse revolutie (1789) zijn de sociale media die razend snel massa’s kunnen mobiliseren. Er kunnen in een mum van tijd massa’s op de been zijn, de autoriteiten zullen hier geen antwoord op hebben. In 2017 verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Update 10.01.2017

Minister Asscher wil tegengaan dat er concurrentie binnen de EU plaatsvindt op loon. Dit om de MOE-landers hetzelfde te laten verdienen en niet goedkoper te laten werken dan werkers uit de  landen zelf. Zelden was het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’ zo van toepassing als op deze minister. Hij gaat nu zijn eigen beleid bestrijden. Tevens is concurrentie op loon al 10 JAAR aan de gang. Tevens had een sociaal Europa in 1992 het uitgangspunt moeten zijn van de EU. Domheid, naïviteit en slechtheid strijden hier om de voorrang. (Ja slechtheid, want goedkope werkers was de bedoeling van het vrije verkeer van personen mogelijk gemaakt door het verdrag van Schengen, niemand, ook de PvdA niet, heeft hier iets tegen gedaan).

Overigens ziet de Poolse regering al die honderdduizenden landslieden die in West-Europa aan het werk zijn als verdienmodel voor de eigen economie, want veel geld komt zo het land binnen. Al deze landen houden andere regels binnen de EU daarom tegen. Dat werd laatst duidelijk.

Update 30.01.2017

Kort samengevat in andere woorden na aanleiding van een discussie op de Facebookwebsite van het tv programma Buitenhof: De EU heeft teveel fouten gemaakt, het liberaal-kapitalisme heeft voor 8 jaar crisis gezorgd en de sociaal-democratie (in heel Europa) heeft haar beginselen verkwanseld, het gevolg is afkeer van de gevestigde politiek en het ‘populisme’.

Update 15.02.2017

Tekst NOS: Veertig procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich niet meer thuis in Nederland. Ze zijn de laatste jaren minder positief geworden over hun kansen en ervaren vaker discriminatie. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport over maatschappelijke kwesties die een rol kunnen gaan spelen bij de verkiezingen in maart.

Ze hebben voorbereidingen getroffen voor het geval Wilders de verkiezingen wint en overwegen een vertrek uit Nederland. Hoe triest is het dat er zo’n situatie is ontstaan, mensen die het land willen ontvluchten…..

De vraag is ook waar een autochtone Nederlander, die ook genoeg van dit trieste en zelfgenoegzame land heeft, naar toe moet vluchten….

Update 23.02.2017

Of je het nu met Groen Links, de SP of 50+ eens bent of niet, de gevestigde partijen zullen alles doen om deze partijen af te breken. We herinneren ons nog dat de SP met hr Roemer in 2012 voor de verkiezingen in de peilingen op 37 zetels stond, het werden er 15. Er is alles aan gedaan om hem af te breken, van rechts (waarvan je dat van kan verwachten) tot links (Diederik Samsom met veel adrenaline), want dat links in Nederland het voor het zeggen gaat krijgen is natuurlijk niet mogelijk. In DWDD (VARA, de presentator van een publieke omroep verdient nog steeds meer dan twee maal het salaris van een minister-president) werd hr Roemer gefileerd en ondervraagd oa. door de bekende ‘politiek journalist’ hr De Vries (Peter R.) die met behulp van politie-ondervragingstactieken wel even liet blijken wie de baas is. De presentator behandelde hr Roemer met een grote arrogantie. Ook de rol van een opiniepeiler met een ongezonde neiging om het politieke proces te beïnvloeden speelde een bedenkelijke rol in 2012. (Het gevolg is het beleid van de afgelopen 4 jaar waarin de polarisatie en versplintering zijn toegenomen).

Klaver (Groen Links) en Krol (50+) ondergaan nu hetzelfde. Wie hard ondervraagd moeten worden zijn hr Rutte (hoeft geen toelichting) en hr Asscher (is nu zijn eigen beleid aan het bestrijden), de wegbereiders van het zogenaamde populisme. En de vraag is natuurlijk: waar is Diederik nu? Hij gebruikte in 2012 de woorden “het roer moet om”, daar is niets van terecht gekomen.

(De uitzending van 10.09.2012 is nog terug te kijken).

Update 01.03.2017

Een Commissaris van de Koning geeft een familielid werk, twee managers van de NS kregen samen ruim 500.000 euro ontslagvergoeding. Veel mensen denken dat het uitzonderingen zijn, maar dit is de normale gang van zaken in Nederland en het heet nepotisme.

Update 13.03.2017

We leven in een maatschappij van ‘haves’ en ‘have nots’, de een heeft een vaste baan, is gezond, heeft een mooi huis en kan de hypotheek betalen, heeft een werkende partner en studerende kinderen, er staat een mooie middenklassenauto voor de deur waarmee ze net naar de wintersport zijn geweest. De ander heeft een tijdelijk contract, bijvoorbeeld als zzp-pakjesbezorger, moet zijn eigen busje betalen, werkt lange dagen, heeft een beginnend gezondheidsprobleem, heeft een partner die schoonmaker is via een uitzendbureau, woont, na 10 jaar wachttijd, in een kleine huurwoning en heeft last van lawaai van de buren, de kindertoeslag is niet voldoende. De auto komt ieder jaar net door de keuring. De vakantie is een weekje naar Vlieland.

Er is een politicus die zegt dat je tevreden moet zijn en dat we in zo’n ‘gaaf land’ wonen, hij beloofde dat je meer geld zou krijgen, je kreeg het niet, maar je kreeg wel hogere lasten. En er is een politicus die belooft dat het allemaal beter gaat worden als we op hem stemmen, dat er ‘schoon schip’ gemaakt moet worden en alle ellende daarna verdwenen zal zijn en geeft één bevolkingsgroep/religie de schuld: de klassieke zondebok.
Waarmee gezegd is: dat hele ‘populisme’ komt voort uit sociaal-economische omstandigheden, niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. De politiek moet altijd oogsten wat het zelf heeft gezaaid, zo werkt dat nu eenmaal, dat heeft de geschiedenis laten zien.

Als we Normaal. Gedaan. hádden in de afgelopen jaren was het minimumloon verhoogd (zoals door economen bepleit) en was de flexibilisering van werk tegengegaan (uitzendbureau/pay-roll/tijdelijke contracten/zzp). Was er in 2015, toen er 50.000 asielzoekers kwamen, direct begonnen met een grootschalig woningbouwprogramma om ze te huisvesten (ook voor de Poolse werkers die nu in caravans wonen) en was er niet doorgegaan met het verkopen van corporatiewoningen enzovoort.

Paul Verhaeghe (1955, hoogleraar Psychoanalyse en Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent, België) zei dit zo: “Flexibilisering is een verbloemde uitdrukking om aan te geven dat bazen kunnen beslissen over wanneer ze iemand nodig hebben, hoelang en waarvoor- om vervolgens te zeggen ‘Dank u wel en tot de volgende keer’. Flexibilisering is een mooi woord om aan te duiden dat mensen te verbruiken grondstof zijn. Dit geeft een enorme onzekerheid. het bevorderd in eerste instantie angst. De angst heb ik volgende maand nog een baan”. Het neoliberalisme gaat uit van macht, het presenteert zich als de realiteit zonder dat er een alternatief is en zet mensen tegen elkaar op, hier worden ze ziek van. (Zie ook Dossier Depressie Dossier Depressie (Met Updates)).

Update 22.05.2017

Wat te verwachten was zien we nu in de kabinetsformatie. De verkiezingen waren 15 maart, maar er is geen zicht op een nieuw kabinet. We zien allerlei absurditeiten. De VVD verloor 8 zetels (33 over), de PvdA verloor 29 zetels (9 over). De conclusie is dan: het gevoerde kabinetsbeleid is massaal weggestemd. Toch gaat de VVD in de persoon van hr Rutte gewoon door alsof er niets aan de hand is. Een meerderheid is moeilijk te vinden, Groen Links won (heeft 14 zetels), maar samen met de VVD is vooralsnog niet mogelijk. Er wordt volop gespeculeerd hoe dat nu verder moet. Toch is de analyse dat al die partijen die sinds Fortuyn regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen verantwoordelijk zijn voor de huidige versplintering, polarisatie en het ‘populisme’ en het dus ook moeten oplossen. De PVV won en is de tweede partij van het land (20 zetels), maar niemand wil met ze regeren. De VVD moet nu toch draaien en met de PVV gaan regeren samen met de christelijke VVD, het CDA. Over een jaar zijn er dan nieuwe verkiezingen, niet dat het dan iets oplost, want de stemming in Nederland is conservatief.

Update 27.06.2017

Ruim 3 maanden na de verkiezingen, nog geen nieuwe regering. Groen Links viel af na 3 maanden, waarbij het breekpunt de migrantenkwestie (in Libië) is. (Huh?).

Men moet de tijd waarin men leeft kunnen lezen, zo noem ik dat. Daarom schreef ik eerder dat we een onregeerbaar land zouden krijgen met de versplintering en de polarisatie.

Nu is Gerrit Zalm ten tonele verschenen als informateur. De Christen-Unie doet weer mee, samen met D66, de VVD en het CDA. Dat belooft wat voor de toekomst: een conservatief-christelijk-rechts kabinet. Het gaat er nu om hoe D66 met hr Pechtold zich door hr Buma en hr Rutte laat aftroeven, zijn principes ondergeschoffeld worden en hij zelf denkt dat hij het goed gedaan heeft.

Ondertussen verdrinken er iedere dag mensen in de Middellandse Zee, hebben economen het over de dreiging van een nieuwe economische crisis en staan Rusland en de VS in Syrië tegenover elkaar….

Het ‘populisme’ is een, tot nu toe, vreedzame revolutie. We hebben het al 15 tot 20 jaar, sinds Fortuyn, over hetzelfde.

Update 05.10.2017

Het probleem is dat wat de nog steeds zittende regering (demissionair, VVD/PvdA) ‘het gaat weer goed met de economie’ en ‘de crisis is voorbij’ noemt, in feite een bezuiniging van jaren is geweest die is afgewenteld op de maatschappij: het leger, het onderwijs, de zorg (ouderen), gezondheidszorg (eigen risico) de arbeidsmarkt (zzp in plaats van vast), de woningmarkt (huurdersheffing en te weinig bouwen, gevolg woningnood), hogere btw en accijnzen en dergelijke. We krijgen, naar alle waarschijnlijkheid, een christelijk-rechtse regering (VVD/CDA/D66/CU), dus meer van hetzelfde.

Er schijnt 3,3% economische groei te zijn, maar loonstijging is achtergebleven (zie boven 1 jaar geleden).

Update 04.11.2017

Goed artikel in de Volkskrant vandaag met waar dit bericht een jaar geleden mee begon: de salarissen lopen structureel achter bij de economische groei. Er zijn diverse oorzaken. Productiviteitsgroei is steeds moeilijker te behalen in een verregaand geautomatiseerde economie. De flexibilisering heeft de macht van werkers onderuit gehaald, het kapitaal heeft gewonnen. Met de globalisering is er steeds meer concurrentie uit de lage lonen landen, dit is de internationale race to the bottom en de sociale dumping die in volle gang zijn. Ik heb dit een paar jaar geleden al voorspeld en boven beschreven.

Ondertussen is de nieuwe rechts-christelijke regering begonnen. We zagen afgelopen  week president Rutte (hij heeft zich ver boven de partijen verheven) die arrogante zelfgenoegzaamheid etaleren die deze maatschappij zo vervelend maakt. Die dominee-koopman mentaliteit die diep in de Nederlandse volksaard zit, al 500 jaar, sinds de VOC tijd. Want laten we niet vergeten dat de verkiezingen hebben laten zien dat de meeste mensen in Nederland het met de hele gang van zaken eens is. 

Update 06.02.2018 (2 jaar later)

Huishoudens zijn er sinds 1977 bijna niet op vooruitgegaan in koopkracht’. Een bericht in de Volkskrant vandaag waar een rapport van de Rabobank wordt aangehaald. De economische groei is door de overheid en het bedrijfsleven ingepakt. De overheid heeft het geld wel geïnvesteerd in de voorzieningen voor de burger (om ‘Amerikaanse toestanden te vermijden’), maar de zogenoemde ‘arbeidsinkomensquote’ is ten gunst van het bedrijfsleven veranderd (het bedrijf houdt meer over dan de werknemer).

Wat ik zeg is dat in Nederland (maar ook bijvoorbeeld in Duitsland) de lonen kunstmatig en structureel gedrukt worden ten gunste van het bedrijfsleven. Een belangrijke reden voor het ‘populisme’. (zie boven in 2016).

Hr Roemer van de SP is vertrokken, hr Rutte zit er na 8 nog steeds. Dat zegt toch genoeg: hr Roemer een fatsoenlijk man (zonder de SP in alle opzichten te verdedigen), iemand van wie je een tweedehands auto zou kopen en het zou een goede auto zijn. Hr Rutte is de autoverkoper die je een auto beloofd met 1000 euro aan extra’s. Na aankoop rammelt de auto en ontbreken de extra’s en moet je ze zelf betalen (Zie Dossier VVD/Rutte).

Update 11.02.2018

Een discussie in Buitenhof (samen met Nieuwsuur een baken in de tv journalistiek in Nederland*), over de verruwing en versplintering in de politiek (zie boven 2016). Dit na aanleiding van het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Vreemd genoeg waren er alleen landelijke politici. De enkele fragmenten die ik zag lieten tamelijk gênante discussies zien. Zonder een aanhanger van FvD (Baudet) te zijn zie ik ook een partijkartel, ik schreef er boven vaak over. Alles wat niet past binnen het toegestane kader wordt afgebrand. Dit begon zelfs al met Janmaat in de jaren 1980, daarna: Fortuyn, Verdonk, Wilders en nu Baudet. Maar ook de SP is in 2012 in collectief afgebroken (zie Dossier PvdA/SP). Daarom zijn de VVD, de PvdA, D66 en het CDA verantwoordelijk voor het populisme en de versplintering.

In de discussie in Buitenhof werd terecht gezegd dat er veel meer debatten op tv nodig zijn, niet een half uurtje even snel. De publieke omroep moet eens ophouden met volwassen mensen dirigent te laten spelen, of als amateur curling te laten doen, of  in een soort nep-uitdagingen programma te laten optreden en daar dan weer een talkshow over te maken enzovoort…..

(*Het baken Buitenhof is omgevallen, aangezien presentator Jort Kelder hier gaat werken. Een journalist kan niet bevriend zijn met de minister-president (zoals het geval is).

Update 22.03.2018 (Na de gemeenteraadsverkiezingen) 

Minister-president Rutte is een Wilders-light geworden. Hij regeert 8 jaar, laat de woningnood bestaan, maar betrok in het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (Nederland Kiest 20.03.2018 NPO 1) ineens de vluchtelingen (statushouders) erbij die voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning en dat dat moet worden afgeschaft. Het woord populisme wordt vaak verkeerd gebruikt, maar hier is het wel van toepassing, dit is populisme van het erge soort. Je eigen fouten op anderen afwentelen.

Een paar jaar geleden heb ik al gezegd dat een politicus met visie in 2015, toen er een onverwachte vluchtelingenstroom op gang was gekomen uit Syrië (naast de vluchtelingenstroom uit Afrika via Italië, al 25 jaar aan de gang, zie Dossier Vluchtelingen), direct had gezegd:
“Er komen veel vluchtelingen die onze hulp nodig hebben, we beginnen direct met een grootschalig woningbouwprogramma om de woningnood voor autochtone Nederlanders niet te laten oplopen”. Door dit te zeggen wordt het ‘populisme’ de wind uit de zeilen genomen, want veel mensen willen wel solidair zijn, maar niet als ze het zelf moeilijk hebben (dit is al duidelijk sinds Pim Fortuyn, 20 jaar geleden). Dit is een structureel probleem gebleken in Nederland in de afgelopen decennia: Men vraagt solidariteit van mensen die het zelf niet breed hebben die hun wijken zien veranderen terwijl ze er niet om gevraagd hebben. Zelf heeft die economisch-politieke elite er geen last van, want ze wonen in de beste gebieden van het land. Het woningbouwprogramma zou overigens betaald moeten worden met een extra heffing op de hoge inkomens, de tegenhanger van de verhuurdersheffing die is opgelegd aan mensen die in een sociale huurwoning wonen.

We zijn natuurlijk al jaren te laat, dat is duidelijk, de polarisatie, de versplintering en het ‘populisme’ zitten nu diep in de samenleving.

Enkele opvallende zaken na de verkiezingen (absurditeiten):

 • De versplintering is sterk toegenomen op lokaal niveau.
 • De oud-chauffeur van Pim Fortuyn heeft in Tilburg de meerderheid behaald met 10 zetels.
 • Een ex PVV-er is in Den Haag de grootste partij geworden.
 • Hr Baudet (FvD) wantrouwt de verkiezingsuitslag.
 • De opkomst is 55%, 45% gaat niet stemmen. (Dit verzwakt de waarde van een verkiezing als een democratie haar burgers niet weet te interesseren, wat de oorzaken ook zijn).

Hoe (veel, niet alle) politici achterlopen blijkt uit de nieuwe maatregelen van de EU. Al die grote (Amerikaanse) bedrijven betalen weinig belasting en dat willen ze veranderen. Dit zijn de bedrijven die miljarden hebben verdiend in de afgelopen jaren, ze konden doen wat ze willen, hebben betere mensen in dienst dan overheden. Ze houden de lonen laag met toestemming van regeringen.

Ik zeg al een paar jaar dat de Vereenigde Staten economisch imperialisme bedrijven, op grote schaal, wereldschaal, dat zijn de huidige handelsoorlogen. Je hoeft maar in een willekeurige winkelstaat te kijken en je ziet de fastfoodketens, koffietenten, taxibedrijven, internetbedrijven (enzovoort) als sprinkhanen door de straten gaan en alles leegvreten en dat is wereldwijd zo. (Zie Dossier Amerika VS). Waar bedrijven weinig belasting betalen betaald de burger meer, daar gaat het om (zie boven).

Overigens is het ‘populisme’ (wellicht) ook een generatiekwestie: een nieuwe generatie politici wil haar plaats in de maatschappij veroveren. Ik denk dan aan de PVV en FvD.

(Lees hier het Dossier VVD: Dossier VVD (Met Updates)

Update 28.04.2018

Er was afgelopen week een uiterst gênant debat (10 uur lang) over de afschaffing van de dividendbelasting (zie boven). Het debat werd rechtstreeks uitgezonden. We zagen politici die zinnen uit hun mond lieten komen waar een middelbare scholier op school een onvoldoende voor zou krijgen vanwege onbegrijpelijkheid. Hr Buma spande de kroon, we zagen een haast stotterende persoon die opgelucht was als hij het eind van een zin gehaald had. MP Mark ‘Teflon’ Rutte was in vorm, deze hyperintelligente persoon heeft de gave van het woord. Hij kan ieder argument pareren, iedere twijfel wegnemen. Als het moet komen er geheel nieuwe woorden uit zijn mond: zijtafel, geitenpaadje ed. Ik heb al eerder gezegd dat hij de beste MP ooit had kunnen zijn als hij in 2010 een sociaal-liberaal beleid had ingezet om de crisis te bezweren en niet voor een deelbelang in maatschappij had gekozen, namelijk het bedrijfsleven (vandaar de afschaffing van de dividendbelasting).

De oppositie liet zien dat de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord staat terwijl het in geen enkel verkiezingsprogramma heeft gestaan. Dit toont aan wat ik al vaker op dit blog heb geschreven: er is een economisch-politieke elite die de macht heeft. Dit zijn de mensen uit het bedrijfsleven en de politiek die elkaar in formele en informele circuits tegenkomen en overleggen wat ze gaan doen. De politici zelf hebben in het bedrijfsleven gewerkt en soms kennen deze mensen elkaar van hun studie (een studievrindje). Wat tevens verbaasd is dat er mensen verbaasd zijn over deze gang van zaken. Minimaal 30 jaar geleden was dit al bekend. Ik kan mij nog herinneren dat ondernemers in de aluminiumindustrie vroeger dreigden met vertrek uit Nederland als ze geen goedkope stroom zouden krijgen. Toen al kreeg het bedrijfsleven enorme subsidies, dit is de normale gang van zaken Nederland.

Uiteindelijk kwam er een motie van afkeuring, maar de regeringspartijen sloten de rijen en de meerderheid van 76 zetels is voldoende om door te gaan. Overigens zouden verkiezingen niets oplossen, zoals ik een paar jaar geleden al zei is Nederland door de versplintering en polarisatie een onregeerbaar land.

Ondertussen op de arbeidsmarkt schijnen er mensen te zijn die op oproepbasis ’s nachts in ploegendienst werken met een nulurencontract, ze moeten dan 4 uur opdraven om in de piekuren te werken. Op aanstaande Dag van de Arbeid 1 mei zijn er demonstraties hiertegen.

‘De staatssecretaris die in kabinet Rutte 1 in 2010 verantwoordelijk was voor de bezuinigingen is in het huidige kabinet beloond met een ministerspost (Buitenlandse Zaken), want voor wat hoort wat, zo gaat dat in Nederland’.

Dat schreef ik in november 2017, die minister is na een paar maanden al weer afgetreden vanwege een leugen (zijn naam is Halbe Zijlstra). Hij fantaseerde de aanwezigheid in een Russisch buitenverblijf van president Poetin. Hij fantaseerde uitspraken van Poetin die op de wens naar Russische expansiedrift zouden moeten wijzen. Dit zijn onze politici, ze kletsen, liegen en fantaseren er op los voor hun eigen doelen. (In Dossier Geopolitiek heb ik uitgebreid aan bod laten komen waarom ze dat doen).

Update 30.08.2018 

Die ene zetel meerderheid van de huidige regering staat al onder druk. Een Tweede Kamerlid van de VVD bezit 100 huizen in Amsterdam voor de verhuur (dit is het mensentype dat zich altijd goed weet te redden in de maatschappij, net als het koninklijk huis waarvan een lid ook huizenbezitter is), maar hij heeft zich niet aan de geldende verhuurregels gehouden. Zelfs binnen de VVD is dit toch wat te gortig (hoewel ze wel veel gewend zijn). Als hij zijn zetel meeneemt, in de Tweede kamer blijft voor bijvoorbeeld Forum voor Democratie, of een eigen partij gaat beginnen (iedereen kan nu zijn eigen partij beginnen, ook ik, zie onder), dan valt het kabinet, nieuwe verkiezingen, meer versplintering, meer polarisatie, ja dat ziet er dan niet goed uit.

Wat vaak vergeten wordt is dat de gevestigde partijen CDA, VVD, D66 de versplintering van het politieke landschap helemaal niet erg vinden. Hoe meer partijen en versplintering deste makkelijker ze zelf aan de macht blijven. Wat hun macht zou kunnen aantasten is een brede sterke oppositie.

D66 zit kraaiend van plezier in de regering, eindelijk hebben ze de positie die ze zo graag willen: macht.

De zelfbenoemd godsdienstdeskundige hr Wilders (PVV) gaat een cartoonwedstrijd houden met als onderwerp het ridiculiseren van de islam en de hele islamitische wereld is nu boos (op tv zijn beelden uit Pakistan te zien: “Dood aan Holland”). De PVV zit sinds de nieuwe partij Forum voor Democratie (FvD) van hr Baudet in de verdrukking, hr Wilders moet iets doen om de aandacht op zich te vestigen. Het is een zinloze actie, de PVV zou zich beter druk kunnen maken over de woningnood en sociale problemen in de oude wijken om de onvrede daar weg te nemen (een belangrijke reden voor het ‘populisme’, zie boven), want dit is sinds Pim Fortuyn in 20 jaar niet beter geworden, we hebben het al 20 jaar over hetzelfde. 

Ze hebben het net als 2 jaar geleden in 2016 nog steeds over het achterblijven van de lonen bij de economische groei. We zouden er allemaal op vooruitgaan, maar we wachten nog steeds. Volgend jaar komt de btw verhoging op de eerste levensbehoeften, een sterk denivellerende maatregel. Ook de energietransitie dreigt op vergroting van welvaartsverschillen uit te lopen. 

Lees hier over de nieuwe partij, de Humanistisch Sociale Partij: Humanistisch Sociale Partij het nieuwe alternatief.

Update 09.09.2018

Er zijn wel mensen die het begrijpen. Het is precies wat ik jaren zeg (zie boven).

Tekst website Radio 1. De elite in Nederland leeft te veel in een luxebubbel en heeft te weinig oog voor sociale problemen. Dat stelt macro-econoom en publicist Frits Bosch in zijn nieuwe boek met de titel ‘In Holland staat een huis, ja ja’. Hij bedoelt dat de bovenlaag van onze bevolking, de mensen die beslissingen nemen en die sleutelposities bekleden in het bedrijfsleven, verblind worden door de eigen welvaart. “Ze werken hard en zijn alleen maar bezig met hun tweede huis in Frankrijk, ze hebben het zelf goed en zolang dat zo is hebben ze geen oog voor sociale problemen.”

Bosch heeft het dan met name over problemen door migratie. Gesteund door een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, stelt hij dat de toegenomen diversiteit in Nederland tot steeds meer sociale problemen leidt. “De toegenomen diversiteit maakt dat mensen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen bubbel. Er komt steeds meer criminaliteit en het veroorzaakt ook economische achteruitgang in het westen”, stelt Bosch.

“Als je naar landen als Frankrijk en Groot-Brittannië kijkt, zie je voorbeelden van hoe slecht het kan gaan als de diversiteit toeneemt. In Nederland gaat het nog vrij goed”, zegt Bosch.

“De vrede die wordt bewaard door onze sociale arrangementen.” Bosch doelt daarmee op de sociale zekerheid die wij hebben en die voor stabiliteit zorgt. Hij maakt zich dan ook zorgen over wat er gebeurt als er een nieuwe economische crisis komt, iets dat in zijn ogen onvermijdelijk is.”Als die arrangementen wegvallen en onze onderklasse in conflict komt met de onderklasse met een migratieachtergrond, dan voorzie ik heibel”, zegt Bosch.

Het interview op radio 1: Interview met Frits Bosch op Radio 1

Wat is mijn analyse op dit moment: Er is een economisch-politieke elite die de gang van zaken bepaald (afschaffing dividendbelasting, verhoging btw en energieheffingen etc). Ze vragen al decennia solidariteit van de bevolking met ‘vluchtelingen’ (vaak migranten met een economisch motief), maar zelf hebben ze er geen last van in de oude wijken, want ze wonen er niet. De huidige minister-president (VVD) regeert 8 jaar, verergert de woningnood door verkoop sociale huurwoningen en te weinig nieuwbouw, maar laat de druk op de woningmarkt toenemen door ‘statushouders’. Op deze manier is de onvrede al jaren gegroeid, de economische opleving heeft de onvrede getemperd, maar men moet vrezen voor de volgende economische crisis. Deze situatie is momenteel in heel Europa zo, in heel Europa is er sterk toegenomen verzet tegen de gevestigde partijen en het eind daarvan is niet inzicht.

Update 12.10.2018

Enkele treffende zaken van deze week.

 • Econoom Wimar Bolhuis heeft door onderzoek laten zien dat verkiezingsbeloften nooit worden nagekomen. Hij onderzocht de afgelopen 30 jaar en daaruit blijkt dat na verkiezingen bijvoorbeeld belastingverlaging voor de burger niet doorgaat maar voor het bedrijfsleven wel. Beschamend. Ik leg de koppeling dus met de partijen die al 40 jaar regeren: VVD, CDA, PvdA, D66 (zie boven).
 • Gisteren gingen 16 commissarissen van de grote bedrijven op bezoek bij de minister-president. De dividendbelasting blijft, dus nu mogen de bedrijven aangeven waar ze die 1,9 miljard graag naar toe zien gaan. Dit is wat ik bedoel met die economisch-politieke elite die het voor het zeggen heeft (zie boven, ik schrijf daar al zo lang over). Gênant.
 • De huizenmarkt is volledig ontspoord door de krapte aan huizen, de woningnood (zie Dossier Woningnood). De gemiddelde huizenprijs van 3 ton is nu zo hoog dat mensen het niet meer kunnen betalen. Verwerpelijk fenomeen is dat beleggers huizen opkopen, ze hebben zoveel geld dat ze het bedrag direct kunnen betalen. De Nederlandse overheid schijnt op een website beleggers te werven met de tekst dat het zo aantrekkelijk is om in de huizenmarkt te investeren. Ongelofelijk. Er staat een rij mensen tot om de hoek als er een huis bezichtigd kan worden. Makelaars willen dat er snel nieuwe huizen gebouwd gaan worden, maar ze weten niet waar….We roepen even in herinnering dat er de afgelopen 10 jaar tijdens de crisis 100.000 bouwvakkers ontslagen zijn, er nauwelijks nieuwbouw was, de verhuurdersheffing corporaties ervan weerhield om huizen te bouwen enzovoort.
 • De energietransitie gaat heel veel geld kosten. Ik moet dat nog uitzoeken, maar mijn vermoeden is dat de hele aanpak om particulieren van het gasgebruik af te halen er op neer komt dat de burger meer gaat betalen en dat bedrijven voor een groot deel gespaard gaan worden.

Heb elders al eens gezegd dat het jammer is dat Nederland zo slecht bestuurd wordt. Dan krijg je dit.

Is het niet die baby-boom generatie die er een potje van gemaakt heeft, ik vraag het mijn af (ik ben van de generatie erna, de verloren generatie). In de jaren 1960 bevlogen begonnen, alle kansen gehad, maar door de realiteit ingehaald en daarna hebben ze voluit het kapitalisme omarmd en hun idealisme laten varen. Dit zie je in het bedrijfsleven en in de politiek…..

De middenklasse is nu aan het beginnen te begrijpen dat we de verkeerde kant zijn opgegaan, ze zijn allemaal aan het protesteren. Veel zal het niet helpen, na de laatste twee verkiezingen, landelijk en gemeente, was voor mij duidelijk dat er niets meer gaat veranderen in Nederland. Al die mensen van de economisch-politieke elite hebben allemaal hun geld al via constructies naar het buitenland gesluisd. Ondertussen laten ze JOU voor hen werken volgens hun voorwaarden, ze hebben je in de tang….

Update 03.11.2018

Treffend cijfer in de Volkskrant vandaag: de partijen VVD, CDA en PvdA hadden vroeger samen 80 procent, nu nog 39 procent van de kiezers achter zich, dus zeg de helft. Tel D66 er nog even bij op en dan is mijn analyse in beeld: de gevestigde partijen hebben 40 jaar geregeerd en zijn door de kiezer afgestraft. Dat is mijn theorie dat de politiek altijd moet oogsten wat het zelf heeft gezaaid, namelijk in dit geval het populisme (zie Over Democratie).

In 2008 werden de banken van faillissementen gered, het was binnen 1 weekend geregeld, een ziekenhuis gaat failliet en moet binnen twee dagen ontruimen. Dat geeft ook een inzicht hoe Nederland bestuurd wordt.

Update 21.02.2019 (3 jaar later)

De verkiezingen voor de Provinciale Staten (en getrapt de Eerste Kamer) zijn geweest (slechts weinig mensen weten wat de provincies doen, daarom gaat meer dan 40% niet stemmen). Versplintering, polarisatie en ‘populisme’ zetten door (zie boven 2016). Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders en in deze tijd Baudet laten zien dat de gevestigde partijen VVD, CDA, PvdA en D66 (die al 40 jaar regeren) een brede en groeiende onderstroom in de maatschappij niet tegemoet willen komen…………. we kunnen toch moeilijk zeggen dat een groot deel, van de bevolking niet goed bij zijn hoofd is, dit is een lang proces. Ik schreef er al zo vaak over:de politiek moet altijd oogsten wat het zelf heeft gezaaid’. Thierry Baudet van de partij Forum voor Democratie (FvD) (ontkend klimaatverandering) lijkt het stokje van Wilders te hebben overgenomen en de VVD is aan hoogmoed ten onder aan het gaan (maar zijn nog wel groot). De enorme winst van FvD doet denken aan 20 jaar geleden, aan de Fortuyn overwinning in 2002. Dilettanten in de politiek, vastgoedjongens, amateurs….’De geschiedenis herhaalt zich eerst als een tragedie en daarna als klucht’, Karl Marx.

Tevens is er sprake van algemene verwarring en onzekerheid, waar dit toe gaat leiden is niet te voorspellen. Er is niet alleen een politiek-economische-klimaat-vluchtelingen crisis, het is een crisis binnen de westerse cultuur, in alle landen…...de roep om een sterke man om een eind te maken aan de chaos….in de hele wereld….

Er is veel meer over te zeggen en misschien komen er nog toevoegingen.

Update 23.03.2019

Pim Fortuyn was 20 jaar geleden een wake-up call, maar de gevestigde partijen hebben halsstarrig vastgehouden aan de macht, we zijn in 20 jaar NIETS opgeschoten. Men dacht met ‘Vogelaarwijken’ (genoemd naar een zwakke minister die die PvdA regenten mentaliteit goed symboliseerde) wel van het populisme af te zijn.

Vandaag in de Volkskrant enkele verontrustende artikelen, de situatie is nog ernstiger dan ik dacht. Er staan commentaren in van rechts-extremistische websites, buitengewoon erg hoe er op dit moment in deze maatschappij over bevolkingsgroepen gesproken wordt. Je vreest voor de toekomst.

Met dank aan 15 jaar liberaal-kapitalistisch-neoliberaal beleid van VVD CDA PvdA D66
10 zinnen die weergeven wat er in de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Vast werk en zekerheid waren vroeger normaal, nu is tijdelijk werk normaal. Tevens rekende het NIBUD uit dat 40% van de huishoudens geldzorgen heeft. Meer dan de helft van het inkomen van mensen gaat naar vaste lasten, dit nam de afgelopen 10 jaar toe. 53% van de huurders heeft geldzorgen. 700000 burgers hebben betalingsproblemen. Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars en energieleveranciers is toegenomen. De gevestigde partijen noemen dit ‘het gaat goed met de economie’. Mooier moeten we het niet maken, wel duidelijker.

Update 26.04.2019

“Het is een democratie in crisis, de instituties zelf zijn in een kwaad daglicht komen te staan met graaiende bestuurders (zelfs bij de politie)”. Zie boven 2016 (3 jaar geleden).

Inmiddels is Nederland het stadium van gênant voorbij. 

 • 2 Mensen van justitie hebben sinds 2011 (!) een relatie met elkaar (ze hadden beide al een relatie, op zich hun eigen zaak, maar niet als collega’s met een gezagsverhouding), spelen elkaar en bekenden de bal toe, zorgen voor voordeeltjes. Een poel van beschamende feiten (die hier niet genoemd worden, in de Volkskrant van 25 april staan ze). Zij worden gezien als elite (zie boven) van Nederland, mensen waarvan je verwacht dat ze hoge morele standaarden hanteren. Kost handen vol geld om weer een commissie een jaar lang aan het werk te houden. De presentatie is live op tv. (Het is La charme discret de la bourgeoisie, de beroemde film Luis Buñuel uit 1972). (Integere werkers niet te na gesproken, er zijn overal mensen die nauwgezet hun werk doen).
 • Forum voor Democratie, de grootste partij van Nederland bij de laatste verkiezingen, is twee weken na de enorme verkiezingswinst al aan het desintegreren. Ze weten niet hoe het verder moet. De belangrijkste man is in diskrediet gebracht of hij heeft het zelf gedaan, de nieuwsvolger moet weer eens een mening hebben over zaken waarvan we de details niet kennen, de talkshows doen goede zaken.
 • De VVD zag zich bij het voorjaarscongres 2018 als winnaar, in Dossier VVD (Dossier VVD (Met Updates) schreef ik in mei 2018: “Ze zien zich als winnaar. Klaas Dijkhoff zei het zo: “We hebben strijd gevoerd. Nu zijn we de dominante stroming. We hebben gewonnen”. Een krachtige uitspraak. Komt hoogmoedig over en meestal gaat het een paar jaar later bergafwaarts”. De deconfiture is een jaar later al in volle gang, ze verloren, politici van de partij blinken uit in het nastreven van eigenbelang, MP Rutte is aan het eind van zijn latijn, plannen werken niet, de beeldvorming heeft negatief resultaat. Vandaar dat hr Dijkhoff een jaar na zijn eerder uitspraken tot een nieuwe koers is gekomen: een middenpartij worden, zeg maar D66 strong. Gaat niet werken, wat ze nu moeten doen is zeggen: wij zijn voor de grootverdieners en de bedrijven, dat schept duidelijkheid. Een VVD senator wordt uit de fractie gezet wegens belangenverstrengeling. 

De Humanistisch Sociale Partij uit 2017 (HSP 2017) (Humanistisch Sociale Partij) staat in de koelkast, gezond verstand zegt dat het geen zin heeft om er tijd in te steken. Zoals de Franse filosoof Voltaire in 1759 al schreef in zijn boek Candide: bezig zijn in de politiek leidt tot afbraak. Vandaar dat hij tuinieren als oplossing zag, daar komt zijn beroemde uitspraak vandaan: We moeten onze tuin onderhouden’ (‘Il faut cultiver notre jardin’). We moeten doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om verandering en verbetering in de wereld te brengen en laten we dichtbij beginnen: met onze tuin. Dat is een heel mooie gedachte. 

Update 07.10.2019

Geschreven 30.08.2018: Die ene zetel meerderheid van de huidige regering staat al onder druk. Een Tweede Kamerlid van de VVD bezit 100 huizen in Amsterdam voor de verhuur (dit is het mensentype dat zich altijd goed weet te redden in de maatschappij, net als het koninklijk huis waarvan een lid ook huizenbezitter is), maar hij heeft zich niet aan de geldende verhuurregels gehouden. Zelfs binnen de VVD is dit toch wat te gortig (hoewel ze wel veel gewend zijn). Als hij zijn zetel meeneemt, in de Tweede kamer blijft voor bijvoorbeeld Forum voor Democratie, of een eigen partij gaat beginnen (iedereen kan nu zijn eigen partij beginnen, ook ik, zie onder), dan valt het kabinet, nieuwe verkiezingen, meer versplintering, meer polarisatie, ja dat ziet er dan niet goed uit.

Dat Kamerlid is uit de VVD gezet (hij overtrad de regels, zich niet met zijn bedrijf bemoeien) en houdt zijn zetel in de Kamer, het kabinet is zijn meerderheid kwijt. Getuigt van grote arrogantie en hoogmoed van de persoon in kwestie. Patjepeeër Nederland is dit. Zouden mijn voorspellingen dan toch uitkomen: Nederland is een onregeerbaar land. Het is een democratie in crisis. Het Kamerlid wil wel het regeerakkoord blijven steunen, tevens wil hij zich voor ondernemers inzetten, zijn eigen zaak dus, puur eigenbelang. Vreselijk. Ben benieuwd hoe dit verder gaat.

Update 23.02.2020 (4 jaar later)

Een discussie in Buitenhof over oa dat de lonen omhoog moeten (zie boven 2016). De koek moet eerlijker worden verdeeld. Een ex werkgeversvoorman heeft in de nadagen van zijn bestaan ineens een andere visie gekregen. We zien veel naïviteit in deze dagen. 

Update 30.05.2020

Aan bovenstaande wordt niets veranderd.

De coronacrisis heeft veel blootgelegd, de maatschappij kraakt en er komen enorme bezuinigingen aan. De politiek in Nederland is een klucht geworden, misschien een soap. Zo erg als in Amerika is het niet, maar de absurditeiten zijn groot. De sterkste wint, dat is de modus operandi. Soms delft de burger het onderspit zoals in de toeslagenaffaire: mensen worden naar de afgrond gedreven. Gaan we nog veel meer zien, want de meeste mensen begrijpen nog niet dat we (de mensheid) in de periode van de verdeling van schaarste terecht zijn gekomen. Schaarste aan alles: grondstoffen, energie, natuur, voedsel, water, welvaart en dergelijke….

‘De beschaving zal eindigen als een klucht’, mijn analyse in de jaren 1990.

Update 16.01.2021

Een implosie, niet alleen van de PvdA maar van de maatschappij als geheel. Alle crises  komen samen en vormen een onontwarbare kluwe en culmineren in een stuurloos land, een schip dat op een woeste oceaan zonder kapitein ronddobbert.

Update 18.03.2021

De uitslag van de verkiezingen volgens de prognoses laten kort samengevat meer verrechtsing, meer versplintering en meer polarisatie zien. 20 jaar 20 tot 30 Kamerzetels populisme sinds Fortuyn. Dat belooft nog wat te worden als de gevolgen van de coronacrisis gaan beginnen.

Update 07.05.2021

Het is 19 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Veel bespiegelingen, waarbij de meest opvallende was dat we in die 19 jaar niet veel zijn opgeschoten. Een jonge intelligente schrijfster met een Turkse achtergrond (24 jaar, in Nederland geboren) schreef een boek over de beklemmingen van de Islam waarmee zijn opgroeide. Bedreigingen waren het gevolg en uitstoting uit haar familie.

Ondertussen een bericht in de krant dat steeds meer mensen Nederlands willen verlaten, ze hebben genoeg van het leefklimaat….

Aanvullingen mogelijk.

Update 23.06.2021

Het is een democratie in crisis’, ‘Nederland is een onregeerbaar land’ (Uit 2016). Het is een klucht, een politieke klucht geworden. Nog net geen soap.

> De formatie is vastgelopen. Er deden 37 partijen mee met de verkiezingen, 17 werden gekozen.

> Er zijn twee afsplitsingen dus nu 19 partijen in de Tweede Kamer. 1 afsplitsing is een mevrouw voor de ouderenpartij die zelfstandig verder gaat en de ouderpartij in de Kamer dus opheft. 1 afsplitsing is Pieter Omtzigt (CDA), een kamerlid die doet wat een kamerlid moet doen: de regering controleren. Daar houden ze niet van, dat is lastig, liever bespreken ze op maandagmorgen wat er besloten gaat worden. Omtzigt is voorlopig ziek.

> MP Rutte stond lang ter discussie, zijn partij VVD won (1 zetel), maar hij maakte fout op fout en gaat nu ‘gewoon’ door.

> 28 Kamerzetels ‘populisme’ doen automatisch niet mee. Zorgwekkend. Deze partijen vertegenwoordigen heel veel kiezers, burgers, en de uitingen van de partijleiders en ook van hun aanhang worden steeds absurder en dat kan in de toekomst gaan ontsporen. (Politicus Baudet wil zijn eigen land gaan beginnen (?) met alles erop en eraan…..). In feite worden deze mensen terzijde geschoven, dat is niet goed voor een democratie. 20 jaar geleden na Fortuyn hadden de partijen hun beleid meer moeten aanpassen. Het hele vluchtelingen/asielzoekersbeleid deugt niet, 20 jaar lang. Ik schreef er jaren geleden al over. (Dossier Migratie/Immigratie en Dossier Vluchtelingen).

> Alles wordt nu vooruitgeschoven naar augustus, en Rutte en Kaag (D66) gaan nu samen iets opschrijven waar anderen zich bij kunnen aansluiten. Dat zien we niet gebeuren, waarschijnlijk gaat de Christen Unie net als in 2017 weer voor een meerderheid zorgen….

> Enzovoort.

Zouden die mensen zich zelf ook niet afvragen waar ze mee bezig zijn.

Update 31.08.2021

Ruim 5 maanden na verkiezingen is er geen regering, vandaag sloten de verschillende partijen elkaar uit. ‘Het is een democratie in crisis’, ‘Nederland is een onregeerbaar land’, geschreven in 2016. Is uitgekomen. In 2017 heeft de Christen Unie voor uitstel van executie gezorgd en voor 1 zetel meerderheid. Die viel na 2 jaar al weg toen Van Haga uit de VVD werd gezet. D66 wil nu geen CU meer, VVD/CDA willen niet met PvdA/GroenLinks samen. Zoals eerder gezegd weten ze bij de VVD wat machtspolitiek is: je eigen lijn volgen en schijt aan de rest hebben (sorry voor het woord). Wat ook opvalt is duiventil regering, ze komen en gaan, doen waar ze zin in hebben, nieuwe carrière en/of uitdaging: direct pakken. Is er niet meer zoiets als een roeping een eergevoel, iets voor je land doen…..

Update 16.12.2021

Na 9 maanden een nieuwe regering met de oude partijen. Er is ineens heel veel geld gevonden om verkeerd beleid van de afgelopen jaren te herstellen (ondanks de pandemie). Het minimumloon wordt iets verhoogd, de achterliggende politiek is dat VVD en CDA dit dus een jaar of 6 hebben weten te blokkeren aangezien er in 2016 al sprake van was (zie boven). Alles voor het Bruto Nationaal Product. Het gaat om geld, macht een connecties, dat is de economisch-politieke elite die regeert. De meeste mensen keuren dit beleid goed.

Lees het goed.

Update 17.03.2022

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen is bijna 5% gedaald tot 50,3%, dus overheid weet de helft van de stemgerechtigde burgers niet te interesseren. Lokale partijen (nu ruim 1/3) winnen, versplintering en populisme nemen toe, Zou de gevestigde politiek zich ook niet afvragen: wat doen wij verkeerd? (Komende 4 jaar zullen we er niets meer over horen en Nederland zal zich als voorbeelddemocratie presenteren).

Wantrouwen van burgers in overheid en instituties is toegenomen (zie boven 2016).

Update 06.05.2022

20 jaar na de moord op Pim Fortuyn. Hij was een (flamboyante) rebel die tegen de gevestigde politiek inging (VVD, CDA, PvdA, D66), ze voelden dat de vanzelfsprekendheid van hun positie werd bedreigd en waren allemaal bang van hem.

Heel kort samengevat:

Fortuyn kanaliseerde de in de 20 daarvoor ontstane onvrede (doordat Hans Janmaat in de jaren 1980 geen charisma had), deels door de ontstane multiculturele samenleving (waar de nadelen van gastarbeid in de oude wijken terecht waren gekomen) en deels door sociaaleconomische-maatschappelijke zaken (wachtlijsten in de zorg, de bestuurscultuur en dergelijke). Vanaf de jaren 1980 is er een overlapping geweest met rechts-extremisme die er ook vandaag nog is (rechts-extremisme komt (helaas) in iedere maatschappij voor (moet worden tegengegaan door opvoeding en onderwijs). Of zijn oplossingen inhoudelijk zouden hebben gewerkt zullen we nooit weten, maar de problemen zijn echter na 20 jaar nog grotendeels hetzelfde, er zijn zelfs talloze problemen bijgekomen. (Lees het goed). (Misschien wordt dit nog uitgewerkt).

Archieffoto’s uit 2002.

Update 15 maart 2023 (7 jaar later)

 • Er doen 277 partijen mee (landelijk) bij de Provinciale Verkiezingen. Ieder deelbelang heeft nu een eigen partij. We hebben versplintering, polarisatie en populisme te danken aan de partijen die decennia regeerden en zich vervreemd hebben van hun achterban/kiezers.
 • Als populisme meerderheid krijgt hebben we dat te danken aan VVD en CDA, D66, PvdA volgden, aangezien ze ruim 20 jaar (sinds Fortuyn 20-30 Kamerzetels (met wisselende partijen) hun beleid, dat tot huidige multiple-crises heeft geleid, niet hebben gewijzigd.
 • Macht is macht, maar GEZAG moet men verdienen. Alle politici streven naar gezag, maar de meesten zullen het nooit bereiken. Ze willen allemaal graag een Churchill, Brandt of Schuman zijn, maar ze zullen slechts kruideniers en boekhouders blijven.
 • Populisme is zeggen wat mensen graag horen en de kiezer naar de mond praten, maar tegelijkertijd weten dat het niet waar is.

Update 16 maart 2023

De Boer Burger Beweging (BBB) heeft veel gewonnen bij de verkiezingen, zeer veel, de partijen die regeerden verliezen. (Misschien later meer als er tijd voor is).

Aanvullingen mogelijk.

(C) Ronald Puma

De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.

Dit blog komt tot stand zonder subsidie en/of crowdfunding en onafhankelijk.

Over Ronald Puma

Fotograaf in Nederland / Photographer in the Netherlands.
Dit bericht werd geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, media, politiek, privatisering, religie, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s