Humanistisch Sociale Partij

(Geschreven in 2017) (Met Updates)

De Humanistisch Sociale Partij (afgekort HSP 2017, begonnen op 12 september 2017) met respect voor mens, dier en milieu uitgaande van soberheid en solidariteit. De gevestigde partijen hebben met hun beleid vanaf de jaren 1990 na de val van de Berlijnse Muur en het communisme laten zien dat het liberaal-kapitalisme (ook wel neoliberalisme genoemd) geen oplossingen heeft voor urgente maatschappelijke problemen, nationaal en internationaal en onrechtvaardigheid in stand houdt. Een partij voor de 21e eeuw.

 • Seculier. Iedere religie die multi-interpretabel is (voor meerdere uitleg vatbaar), die faalt (bijvoorbeeld in het uitsluiten van geweld). Daarom is een seculiere maatschappij gebaseerd op humanistische waarden en normen het streven binnen een democratische samenleving. Vrijheid van godsdienst, maar binnen het particuliere domein, de kerk, de moskee en andere gebedshuizen.
 • Sociaal. De welvaartsverschillen nationaal en internationaal zijn groot en de onrechtvaardigheid is de afgelopen decennia toegenomen, dit moet worden tegengegaan. Welvaartsverschillen nationaal hebben geleid tot onnodige armoede, daklozen en voedselbanken. Welvaartsverschillen internationaal hebben geleid tot onbeheersbare migratiestromen.
 • Politiek. Politiek bedrijven vanuit een humanistische moraal. Het gaat in deze 21e eeuw om het vinden van nieuwe wegen, geen utopische heilstaten die in rampen ontaarden zoals in de vorige eeuw. De oude recepten zijn echter uitgewerkt, de gevestigde partijen zijn vaak achterhaald en verstoft of zitten gevangen in hun verleden, de 19e en 20e eeuw, de begintijd van de politieke stromingen en partijen.
 • Milieu. Binnen de kapitalistische productiewijze is het milieu, de natuurlijke omgeving, lange tijd (sinds de industriële revolutie) als kosteloos gezien, evenals grondstoffen en fossiele brandstoffen. Hierdoor is grootschalige milieuvervuiling opgetreden van landen, zeeën, rivieren en door de ruimtevaart zelfs vervuiling van het heelal. Het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen sinds de industriële revolutie heeft geleid tot een door de mens veroorzaakte klimaatsverandering en milieuvervuiling. Hier is een drastische omslag nodig, waar ieder product, consumptiegoed en voedsel een relatie heeft met de wijze waarop het geproduceerd is en de impact op het milieu. Nieuwe technieken moeten worden gebruikt voor zonne-energie en windenergie en nog te ontwikkelen energievormen. De aanspraak op materiële welvaart en bezit moet per hoofd van de wereldbevolking bekeken worden. Dat betekent nationaal dat binnen de rijke landen in eerste instantie de vermogenden en grootverbruikers hun consumptiepatroon zullen moeten minderen en hun ecologische voetafdruk verkleinen, daarna anderen. Een quotum-spaarsysteem voor vliegreizen. Iedereen heeft recht op een vliegreis als aantal vliegkilometers is gespaard. Particulier niet-zakelijk autovervoer beperken door een jaarmaximum aan kilometers in te stellen. Internationaal zullen rijke landen moeten minderen. Het algehele welvaartsniveau zal teruggaan aangezien het huidige beslag op grondstoffen en fossiele brandstoffen niet houdbaar is. Nieuwe nog te ontwikkelen energieopwekkingsvormen zullen er wellicht voor kunnen zorgen dat het welvaartsniveau, met name in het westen, kan stabiliseren.
 • Economie. Een gematigde vorm van kapitalisme, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van het individu, maar met evenwicht tussen egoïsme en altruïsme, eigenbelang en gemeenschappelijk belang. De macht van grote bedrijven moet worden teruggedrongen. Uitgangspunt van het economisch beleid is een verantwoordelijke omgang met grondstoffen en energie binnen een circulaire economie waar hergebruik de norm is. De consumptiemaatschappij moet worden teruggedrongen, reclame moet worden beperkt. Kleinschaligheid en lokale economische activiteit gestimuleerd. Economische groei is geen doel op zich, maar een middel tot het produceren van voedsel en noodzakelijke goederen. Afschaffing bio-industrie. Verantwoorde wijze van het bedrijven van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Heen-en-weer transporteren van goederen door wereldhandel om elders producten goedkoper te laten produceren en het exporteren van goederen (met name voedsel en agrarische producten) die lokaal kunnen worden geproduceerd wordt tegengegaan. Terugdringen financiële sector en verbod op mogelijkheden belastingparadijs Nederland.
 • Werkgelegenheid en arbeid. Uitzendbureaus worden aan banden gelegd en gereguleerd en krijgen de functie van arbeidsbureau. Bij weigering volgt nationalisatie. Tijdelijke contracten tegengaan. Meer rechten voor de werknemer. Iedereen heeft altijd werk, een uitkering is marktconform loon waarvoor altijd werkzaamheden worden verricht. Verhoging minimumloon.
 • Staatsschuld. Staatsschuld en begrotingstekort moeten worden teruggedrongen. Staatsschuld en private schulden zijn onverstandig en een last voor de toekomst en nieuwe generaties.
 • Lonen. De lonen zijn de afgelopen jaren opzettelijk laag gehouden om de bedrijfswinsten te vergroten, dit moet worden gecorrigeerd door loonsverhogingen. Gelijke lonen voor hetzelfde werk voor man en vrouw.
 • Europa. Europese samenwerking wordt voortgezet, meer democratie en de nadruk op sociaal beleid. Tegen de macht van Europese politiek-economische elites. Halvering van de lonen, toeslagen en vergoedingen voor boven modaal verdienend EU personeel voor hetzelfde werk. De eigenheid van landen blijft bestaan, geen Verenigde Staten van Europa. Brussel als enige zetel voor het Europese parlement. Geen loonconcurrentie door werkers uit Midden- en Oost Europa ontstaan door het verdrag van Schengen.
 • Belastingen. Tegengaan van belastingontduiking, boycotten van belastingparadijzen, vrijhavens en dwergstaten tot ze hun beleid aanpassen en de rol van Nederland hieraangaande. Ontwikkelingslanden missen belastinginkomsten door Nederland en dat leidt tot migratiestromen.
 • Bevolking. Nederland is een van de dichtstbevolkte landen in de wereld met ruim 17 miljoen inwoners en een hoge bevolkingsdruk (met name in het westen van het land) waardoor immigratie moet worden beperkt. De exponentiële bevolkingsgroei van de wereldbevolking moet worden tegengegaan. Zonder aanpassing zal de wereldbevolking van 7 miljard mensen naar 9 tot 11 miljard mensen gaan aan het einde van deze eeuw, ruim 80 jaar, 1 mensenleven vanaf vandaag. Aangezien de groei vooral in ontwikkelingslanden plaatsvindt zal door scholing en opbouw in díe landen de bevolkingsgroei moeten worden beperkt om tevens migratiestromen met een economisch motief tegen te gegaan.
 • Onderwijs en burgerschap. Iedere maatschappij is het product van opvoeding (door de ouders) en onderwijs (door de school). Op school en tijdens de studie worden de toekomstige burgers gevormd en een moraal aangeleerd. De maatschappij van vandaag en haar problemen zijn dus het resultaat van opvoeding en onderwijs van de afgelopen decennia. Vooral geschiedenisonderwijs moet worden verbeterd met aandacht voor kolonialisme, ontwikkelingslanden en de relatie oost versus west. Een kritische houding ten opzichte van de consumptiemaatschappij en de gevolgen daarvan op het milieu is nodig. Niet competitie maar samenwerking moet centraal staan als samenlevingsdoel. Openbaar onderwijs met humanistische uitgangspunten en aanleren algemeen erkende morele waarden die in iedere religie zitten.
 • Publieke omroep. (radio, televisie, sociale mediakanalen). Een goede publieke omroep met nieuws, achtergronden en duiding van nieuws op prime time. Een wekelijkse thema-avond. Geen exorbitante salarissen voor journalisten en presentatoren. Het grote nieuwsaanbod dat door internet is ontstaan en zonder duiding en context is leidt tot ‘gecultiveerde machteloosheid’ die bestaat uit onverschilligheid, ontkenning van feiten en complot denken. Ook is betrouwbaarheid nodig in het aanbod van manipulatief nep-nieuws dat verspreid wordt door organisaties en via sociale media. Samen met opvoeding en onderwijs is een publieke omroep vormend voor toekomstige burgers (jongeren) en volwassenen.
 • Persvrijheid. Persvrijheid is een noodzaak in iedere democratie. Waakhondfunctie naast het parlement.
 • Defensie. Nederland moet een sterk defensief beroepsleger hebben dat het grondgebied kan verdedigen. Samenwerking binnen Europa is daarbij noodzakelijk. Defensietaken voor missies in het buitenland in navolging van de politieke keuzes van andere landen (in het bijzonder van de VS) is niet meer mogelijk, want de motieven zijn verkeerd. Alle politieke grootmachten (China, Rusland, Verenigde Staten) in de wereld handelen vanuit immorele geopolitieke motieven en deze leiden tot wereldwijde conflicten en oorlogen. Toekomstige conflicten zijn in eerste instantie digitale oorlogen (cyberoorlog) waarbij de stroomvoorziening cruciaal is door technologische afhankelijkheid. Internationaal: Terugtrekking van alle Amerikaanse militairen en atoomwapens uit heel Europa. NAVO blijft bestaan. Oekraïne en Belarus onafhankelijke, niet aan een machtsblok gebonden landen. Erkenning geopolitiek belang van Rusland vanuit de historie gezien in midden Europa.
 • Misdaad en straf. Veel mensen die in de gevangenis terechtkomen hebben in meerdere of mindere mate psychische problemen en/of problemen die een maatschappelijke oorzaak hebben (werkloosheid, woningnood, gebrek aan respect op het werk ed) krijgen direct een resocialisatieprogramma met een vakopleiding, studie en werk. Een strafperiode blijft.
 • Immigratie. Er moet een koppeling komen tussen het beperken van de immigratie en het het verhogen van doelgerichte ontwikkelingshulp aan enkele landen die als voorbeeldlanden moeten dienen. Migranten met economische motieven worden niet toegelaten, dit wordt gekoppeld aan ontwikkeling van de landen van herkomst. Arbeidsmigratie uit midden- en oost Europa (Schengen gebied), waarbij werkers hiernaartoe gehaald worden om voor lage lonen te werken, moet worden tegengegaan. Uitzendbureaus die dit mogelijk hebben gemaakt en maken worden gesloten. Asielzoekers met humanitaire en/of politieke motieven kunnen worden toegelaten. Asielprocedures moeten snel zijn en in beroep gaan moet worden beperkt. Het aantal/quotum mensen moet Europees worden vastgesteld.
 • Integratie. De multiculturele samenleving is een feit. De keuze in het verleden door de kolonisatie van overzeese gebieden (Suriname, Indonesië e.a.) is de keuze voor een multiculturele maatschappij geweest evenals het uitnodigen van gastarbeiders vanaf de jaren 1960 en het toelaten van asielzoekers vanaf de jaren 1990. Racisme en discriminatie bestaan en moeten worden bestreden. Alle bestaande nederlandse wetten moeten worden gerespecteerd. Religieus-culturele gewoonten die niet binnen de wet vallen zijn verboden.
 • Wonen. De structurele woningnood moet worden aangepakt met goede bouwplannen, investeringen in duurzame en betaalbare woningen. Er moet een koppeling komen tussen sociale woningbouw en het toelaten van asielzoekers (die met een politiek motief). Aangezien de impact van de zeespiegelstijging in de toekomst vooral het westen van Nederland zou kunnen treffen moet vooral in het oosten van het land nieuwbouw plaatsvinden, samen met werkgelegenheid. Afbouw hypotheekrenteaftrek. Iedere dakloze die dat wil krijgt een tijdelijke noodwoning. Bouw zelfvoorzienende kleine huisjes.
 • Gezondheidszorg. De moraal moet niet door nieuwe technieken bepaald worden. Stimulering van een gezonde levenswijze. Fastfoodketens moeten worden teruggedrongen. Snoepautomaten op stations moeten weg. Roken en het drinken van alcohol zijn een vrije keuze, maar verkooppunten van tabak en alcohol moeten worden beperkt. Jaarlijks wordt voor bijna 7 miljard euro uitgegeven aan antidepressiva (exclusief de kosten van arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid), dit moet worden teruggedrongen. Dit laat zien dat er veel verborgen welzijnsproblemen zijn die moeten worden aangepakt: werkdruk, stress, burn-out, discriminatie, woningnood ed. De macht van de medische bedrijfssector moet worden teruggedrongen, economische factoren, winstbejag, mogen geen rol spelen in het gebruik van geneesmiddelen.
 • Euthanasie/Vrijwillig Levenseinde De emancipatie van het individu en de toegenomen levensduur maakt eigen vrije keuzes over het levenseinde mogelijk zonder drang of dwang van de maatschappij zelf. Euthanasie is reeds mogelijk, een vrijwillig levenseinde zal meer tot de mogelijkheden gaan behoren.
 • Prostitutie. Prostitutie is geen beroep maar in de meeste gevallen een vernedering voor de vrouw en moet worden tegengegaan.
 • Koningshuis. Streven naar een Republiek op termijn. Ceremonieel koningshuis met beperkte macht en invloed.
 • Optioneel. Een seculiere bijbel, een handvest dat dient als houvast met algemeen wenselijke morele uitgangspunten (geen geweld gebruiken, niet doden, niet stelen, de wet respecteren, respect voor de medemens, niet discrimineren ea). Een blauw boekje. Nieuw paradigma, de wereld handelt nog met dezelfde paradigma’s uit vorige eeuwen.
 • Aanvullingen (bovenstaande is niet volledig) / Wijzigingen (wijzigingen zijn mogelijk) / Nader te bepalen.

De huidige partijen in het kort:

VVD. Exponent van het gecultiveerde egoïsme van het liberaal-kapitalisme, dat onder het mom van vrijheid anderen wil onderschikken. Sinds de jaren 1990 wegbereider van de modieuze trend van liberalisering, privatisering en terugtredende overheid. Heeft welvaartsverschillen en onrechtvaardigheid de afgelopen decennia vergroot. Integriteitskwesties hebben innerlijke conflicten laten zien, er is structureel geen moreel kompas.

PvdA. De sociaal-democratie heeft haar succes gekend in de verwezenlijking van de verzorgingsstaat. Ging vanaf de jaren 1990 na de val van het communisme een liberale koers varen gericht op de middenklasse en liet haar oorspronkelijke achterban in de steek.

CDA. Christelijke VVD, bediende haar agrarische achterban decennia met subsidies en voordelen. Kwam in het hart van het landsbestuur en bleef daar tot de jaren 1990 zitten.

D66. Wervend idealisme vanaf 1966 met een charismatische voorman. De praktische uitvoering is economisch-liberaal. Het kleine liberale broertje van de VVD. Nadruk op persoonlijk-ethische kwesties (urgent vanwege de emancipatie van het individu).

SP. De nieuwe sociaal-democratische partij. Komt op voor mensen die niet de zelfredzaamheid hebben van de voornoemde partijen, maar zit voor altijd vast aan een besmet verleden uit de begintijd (communisme). De termen communisme en socialisme zijn achterhaald. De vorige eeuw heeft laten zien dat onvrijwillig collectivisme tot rampen leidt. Door het telkens benadrukken door de voornoemde partijen van dit verleden wordt deze partij doelbewust klein gehouden.

Groen Links. Vroeger vooruitstrevend, maar iedereen is nu groen in meer of mindere mate. Een elitair soort links dat heeft laten zien vergaande compromissen te willen sluiten. Koers afhankelijk van de voorman/voorvrouw. Dit is het soort links dat de gevestigde partijen graag zien, want veel gevaar leveren ze niet op.

Christen Unie Christelijke politiek. Religie is geen goed uitgangspunt voor het bedrijven van politiek. Door de sociale instelling en aandacht voor de ‘schepping’, het milieu, wel met waarde.

Janmaat (CD) / Fortuyn (LPF) / Verdonk (Trots op Nederland) / Wilders (PVV) / Baudet (FvD). Een onderstroom in de maatschappij vanaf de jaren 1980. Opgeroepen door het negeren van de gevestigde partijen die na WO2 decennia geregeerd hebben (VVD, CDA, PvdA, D66). Achtergrond zijn hoofdzakelijk sociaal-economische factoren, veranderende wijken door immigratie in combinatie met structurele woningnood en economische onzekerheid. Permanente druk op werk, koopkracht en bestaan. Niet meer politiek vertegenwoordigd zijn door de keuzes van de sociaal-democratie. De laatste jaren groeiend nationalisme en aanwijzen van een (klassieke) zondebok, de islam (waarover terechte zorgen zijn). Hr Janmaat was een onbeholpen politicus in de jaren 1980 die weinigen aansprak, de autoriteiten reageerden verkrampt en de zogenoemde anti-fascisten reageerden gewelddadig (aanslag Kedichem). Hr Fortuyn was een flamboyante man die de gevestigde orde flink liet schrikken met zijn onvoorspelbare optreden en zijn boeken vol met kritiek op de ‘Paarse’ regeringen (VVD, PvdA, D66, 1994-2002). Hij begon in de volkswijken van Rotterdam waar het multiculturele drama (Paul Scheffer) zich aan het voltrekken was en later opereerde hij landelijk tot hij werd vermoord. Mv Verdonk liet haar eigen partij (VVD) schrikken met een rechtser geluid dat kortstondig aansloeg. Hr Wilders liet ook de VVD achter zich en ging een rechtsere koers varen en concentreerde zich op een extreem anti-islam en anti-allochtonen zondebok beginsel dat vooral na 2001 (Twin Towers New York) aansloeg. Moet sindsdien met beveiliging leven. Heeft een anti-intellectualistische instelling met simpele oplossingen voor complexe problemen. Zelfoverschatting blijkt door wereldwijde aspiraties. Spreekt bewonderend over politici met dictatoriale eigenschappen. Hr Baudet is jong (35), heeft een knap te noemen uiterlijk en spreekt bevlogen. Dit spreekt jongeren en ouderen die genoeg van de gevestigde partijen hebben en teleurgestelde Wilders aanhangers aan. Heeft nationalistisch-conservatieve instelling met soms onnavolgbare redenaties en een nostalgisch verlangen naar een tijd die nooit heeft bestaan. Toont soms vreemd gedrag. Zet zich af tegen de gevestigde partijen en is net als voornoemde personen het gevolg van het falen van de gevestigde partijen die nieuwkomers buitensluiten.

50+. Versplintering van een belangengroep, de ‘ouderen’, een deelbelang. Het echte probleem is dat mensen boven de 50 in deze maatschappij als oud worden gezien terwijl de pensioenleeftijd is verhoogd naar minimaal 67.

Partij voor de dieren. Versplintering van een deelprobleem (de bio-industrie), met een juiste analyse van milieucrisis en het huidige economische systeem. De omgang met dieren moet binnen een totaalpakket vallen.

DENK. Partij met een deelbelang van ‘allochtonen’ (hier geboren mensen, 2e en 3e generatie na de gastarbeiders), ontstaan door verwaarlozing van de gevestigde partijen en racisme en discriminatie in de maatschappij.

BIJ1. Partij met een deelbelang ontstaan uit onvrede en verwaarlozing van de gevestigde partijen. Overlapping met Denk.

SGP. Christelijke politiek met rigide ouderwetse kanten. Zal uiteindelijk uitsterven.

Kort samengevat in regeringsverantwoordelijkheid sinds 1977: 8 jaar Rutte (2010-heden; VVD/PvdA/D66), 8 jaar Balkenende/Bos (2002-2010; CDA/PvdA), 8 jaar Kok/Zalm (1994-2002; PvdA/VVD/D66), 12 jaar Lubbers (1982-1994; CDA), 5 jaar Van Agt (1977-1982; CDA). In totaal ruim 40 jaar. Dit is wat een ‘partijkartel’ genoemd wordt. Nieuwkomers worden buitenspel gezet of gedwongen verregaande concessies te doen.

Deze partij zal alleen beginnen wanneer andere partijen zich aansluiten. Door de versplintering van het politieke landschap zijn er al teveel partijen en heeft de toevoeging van een nieuwe partij geen zin. Geen vijfde wiel aan de wagen. Links en rechts zijn verleden tijd. Het gaat nu en in de toekomst van deze 21e eeuw, en daarna, om sociaal of asociaal, klimaatbewust of niet klimaatbewust, nationalistisch of internationaal.

(Op de (uitstekende) website Parlement en Politiek (parlement.com) is te lezen wie wanneer verantwoordelijkheid hebben gedragen in Nederland).

Update 19.03.2021

Links verloor de verkiezingen. Meer versplintering, meer polarisatie en meer verrechtsing. Iedere bevolkingsgroep heeft haar eigen partij, de dieren zijn apart vertegenwoordigd. Ruim 20 jaar ‘populisme’ sinds Fortuyn met 20 tot 30 Kamerzetels (nu 28, net zoveel als Fortuyn). Rutte 4 in voorbereiding.

Update 23.08.2021

5 maanden na de verkiezingen is nog geen regering.

Update 16.12.2021

9 maanden na de verkiezingen gaan dezelfde partijen (VVD, CDA, D66, Christen Unie) opnieuw regeren. Er wordt heel veel geld uitgetrokken om het verkeerde beleid van de afgelopen jaren te herstellen.

Update 25.03.2022 (5 jaar later)

Geaccordeerd. Aan bovenstaand Partijprogramma wordt niets veranderd of verwijderd. Ook de defensieparagraaf niet, hoewel de situatie (Oekraïne) nu totaal anders is, het is TE LAAT.

Nu 20 Kamerfracties in het parlement. Versplintering, polarisatie, populisme en niet-stemmen nemen toe. Bij gemeenteverkiezingen bleef bijna de helft van de kiezers thuis, we zullen er de komende 4 jaar niets meer over horen en Nederland zal zich presenteren als voorbeelddemocratie. Lees voor achtergronden de diverse Dossiers:

De Boze Burger en het ‘populisme’

Dossier PvdA / SP

Update 24.05.2022

De PvdA en Groen links willen niet fuseren, wel samenwerken. De HSP 2017 is het nieuwe ‘links’, maar beter gezegd de sociale partij voor mens en dier, de nieuwe partij voor de 21e eeuw!

Update 28.01.2023

Geen wijzigingen en/of aanvullingen, 6 jaar later.

We gaan van individueel belang naar sociaal-gemeenschappelijk belang met meer rechtvaardigheid”. (Uit Dossier VVD).

Alle genoemde personen worden aangesproken in hun functie.
Tot stand gekomen zonder subsidie, sponsoring, crowdfunding en zonder inmenging van derden.
De auteur studeerde geschiedenis en aardrijkskunde en heeft voor beide vakken de onderwijsbevoegdheid.

Copyright © Tekst/Foto’s/Logo: Ronald Puma

Over Ronald Puma

Fotograaf in Nederland / Photographer in the Netherlands.
Dit bericht werd geplaatst in Columns, cultuur, economie, EU, filosofie, journalistiek, Kapitalisme, klimaat, media, milieu, politiek, privatisering, religie, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s